You are on page 1of 42

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

PREZENTAT:
Viorel JARDAN
Director Agenția de Dezvoltare Regională Centru

_____________________________________

RAPORT

AL AGENȚIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU


PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ CENTRU
SEMESTRUL I, ANUL 2018

Ialoveni, 2018
Cuprins

Acronime ................................................................................................................... 2

Introducere................................................................................................................. 3

Obiectivul specific 1. Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de


calitate....................................................................................................................... 6
Măsura 1.1 Reabilitarea rețelei de drumuri locale și regionale .......................... 6
Măsura 1.2 Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare ........... 9

Măsura 1.3 Creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor publice... 12

Obiectivul specific 2. Dezvoltarea economică durabilă și competitivă


a regiunii ................................................................................................................. 15
Măsura 2.1 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile .......................................... 15
Măsura 2.2 Dezvoltarea economiei regionale și diversificarea infrastructurii de
afaceri ................................................................................................................ 16

Măsura 2.3 Dezvoltarea potențialului turistic al regiunii ................................. 20

Obiectivul specific 3. Consolidarea unei bune guvernanțe regionale .............. 25


Măsura 3.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali responsabili
de dezvoltarea regională ................................................................................... 25

Măsura 3.2 Promovarea potențialului de dezvoltare a RD Centru ................... 31


Măsura 3.3 Perfecționarea sistemului de planificare și programare ................. 35
Măsura 3.4 Cooperarea cu partenerii de dezvoltare şi atragerea investiţiilor .. 37

Anexa nr. 1 Notă explicativă privind executarea bugetului (cheltuieli și economii)


pe surse de finanțare ale Agenției de Dezvoltare Regională Centru pe I semestru
anul 2018 pentru cheltuieli operaționale
Anexa nr. 2 Executarea devizului cheltuielilor de organizare și funcționare a
Agenției de Dezvoltare Regională Centru pentru sem. I a. 2018
Anexa nr. 3 Raportul privind monitorizarea surselor de finanţare pentru perioada
ianuarie-iunie 2018
Anexa nr. 4 Raportul instruirilor desfășurate pe parcursul perioadei ianuarie-iunie
2018

1
Acronime

AAC Alimentarea cu apă și canalizare


ADR Agenția de Dezvoltare Regională
APL Administrația Publică Locală
BNS Biroul Național de Statistică
CRD Consiliul Regional pentru Dezvoltare
CRS Comisie Regională Sectorială
CNCDR Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
DPCR Direcția Politici de Dezvoltare Regională
SRIDR Secția Relații cu Instituțiile de Dezvoltare Regională
DUP Documentul Unic de Program
FNDR Fondul Național pentru Dezvoltare Regională
GIZ Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
IMM Întreprinderi Mici și Mijlocii
MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
MDS Managementul Deșeurilor Solide
MF Ministerul Finanțelor
MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii
ONG Organizații Non-guvernamentale
PIB Produs Intern Brut
POR Planul Operațional Regional
PRS Plan Regional Sectorial
RDN Regiunea de Dezvoltare Nord
RDC Regiunea de Dezvoltare Centru
RDS Regiunea de Dezvoltare Sud
RM Republica Moldova
SDR Strategia de Dezvoltare Regională
SND Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”
SNDR Strategia Națională de Dezvoltare Regională
UE Uniunea Europeană

2
Introducere
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) este o instituţie publică necomercială
cu autonomie financiară, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului (MADRM) şi a fost constituită pentru a asigura procesul de implementare a Strategiei
de Dezvoltare Regională (SDR) și a Planului Operațional Regional (POR) în Regiunea de
Dezvoltare Centru (RDC). În acest sens, ADR Centru execută deciziile Consiliului Regional
pentru Dezvoltare Centru (CRD Centru).
Raportul de activitate pentru perioada ianuarie – iunie 2018 reflectă gradul de realizare a
Planului de activitate pentru anul 2018 care conţine obiective şi măsuri ce contribuie la
implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Centru şi a Planului Operaţional Regional
(2016-2020).
Întru atingerea scopului şi a obiectivelor strategice prevăzute în Strategia de Dezvoltare
Regională Centru 2016-2020 pe parcursul anului 2018, ADR Centru şi-a propus spre realizare
următoarele obiective specifice:

1. Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate.

2. Dezvoltarea economică durabilă și competitive a regiunii.

3. Consolidarea unei bune guvernanțe regionale.

Realizarea activităţii de bază întru realizarea acestor obiective a fost asigurată de către personalul
ADR Centru, prin conlucrarea cu Direcţia politici de dezvoltare regională și Secția relații cu
instituțiile de dezvoltare regională din cadrul MADRM, CRD Centru, autoritățile publice
centrale și locale, dar și cu partenerii de dezvoltare.
În perioada de raportare, ADR Centru a beneficiat de asistenţă tehnică din partea proiectului GIZ
„Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.
Pe parcursul sem. I al anului 2018, ADR Centru a implementat proiecte investiționale conform
măsurilor, după cum urmează în tabelul nr.1.
Tabelul 1. Proiecte investiţionale conform măsurilor SDR Centru 2016-2020
Reabilitarea rețelei de drumuri locale și regionale 5 proiecte
Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 7 proiecte
Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor solide la 1 proiect
nivel regional
Creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor publice 9 proiecte
Dezvoltarea economiei regionale și diversificarea infrastructurii de afaceri 1 proiect
Dezvoltarea potențialului turistic al regiunii 4 proiecte

Principalele rezultate ale ADR Centru obținute în realizarea politicii de dezvoltare regională pe
parcursul perioadei ianuarie-iunie 2018 sînt:

3
a) În domeniul planificării strategice și programării regionale:
 1 set de indicatori de monitorizare a SDR Centru 2016-2020 aprobat;
 1 document „Linii Directoare a revitalizării urbane în Republica Moldova” consultat;
 1 bază de date Potențialul investițional al RDC completată;
 1 analiză a situației digitalizării întreprinderilor din RDC în proces de realizare;
 5 APL susținute în procesul de elaborare a Planurilor de dezvoltare economică;
 6 documente de planificare locală în proces de realizare;
 1 ședință CRD Centru organizată;
 2 ședințe ale CRS în domeniul AAC organizate;
 1 ședință a CRS în domeniul MDS organizată;
b) În domeniul managementului proiectelor regionale:
 1 obiectiv turistic amenajat;
 1495,8 m2 planșeu izolat termic;
 3 contracte de antrepriză semnate;
 3 contracte de prestare de servicii semnate;
 1 recepție la terminarea lucrărilor efectuate;
 29 vizite de monitorizare la proiecte efectuate;
 33 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și transmise la MADRM;
 33 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM;
c) În promovarea potențialului de dezvoltare a regiunii:
 3 Evenimente Ziua Europei organizate;
 1 eveniment regional, Conferința SUERD, organizată;

d) În domeniul comunicării:
 353.000 de accesări a paginii web;
 109 comunicate și note informative și expediate la 500 de adrese ale agențiilor de presă;
 148 aprecieri în semestrul I, numărul total de aprecieri fiind 1538;
 22 de anunțuri;
 1 plan și 2 rapoarte de activitate publicate pe site;
 2 broșuri: „Ghid turistic al ADR Centru”; „Potențialul investițional al Regiunii de
Dezvoltare Centru” tipărite;
 un model de felicitare cu logo de Paști;

e) În domeniul consolidării capacităților:


 10 sesiuni de instruire;
 5 ateliere;
 1 masă rotundă;
 3 conferinţe;
 1 vizită peste hotarele țării.

4
f) În domeniul colaborării internaționale și atragerii investițiilor:
 1 Memorandum de înțelegere și colaborare prelungit (al doilea Protocol Adițional
semnat)
 1 proiect bilateral finalizat;
 2 parteneriate transfrontaliere facilitate;
 6 propuneri de proiecte depuse;
 1 propunere de proiect selectată spre finanțare
 10 note conceptuale consultate;
 cca 80 consultații unice oferite;
 1 eveniment comun organizat;
 14 surse de finanțare identificate.

5
Obiectivul specific 1.
Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate

Măsuri:
1.1 Reabilitarea rețelei de drumuri locale și regionale
1.2 Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare
1.3 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor solide la nivel regional
1.4 Creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor publice

Măsura 1.1 Reabilitarea rețelei de drumuri locale și regionale

Implementarea/monitorizarea implementării proiectelor de reabilitare a rețelei de drumuri


locale și regionale:

1. Proiectul: „Reabilitarea și conectarea drumului local L165 la drumul național R20 și


coridorul regional NR. 13”

Aplicant: Consiliul raional Rezina;


Obiectiv general al proiectului: Reabilitarea rețelei de drumuri locale și regionale;
Localizare: raionul Rezina;
Durată estimativă: 27 luni;
Costuri estimative: 81 025 750,00 lei;
Realizarea activităților de implementare a proiectelor:
- Monitorizarea implementării proiectului
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- Realizate 2 vizite de monitorizare la proiect
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și transmise la MADRM
- 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM

2. Proiectul „Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul l392 Ungheni-Cetireni-


Alexeevca”

Aplicant: Consiliul raional Ungheni;


Obiectiv general al proiectului: Reabilitarea rețelei de drumuri locale și regionale în Regiunea de
Dezvoltare Centru;

6
Localizare: raionul Ungheni;
Durată estimativă: 36 luni;
Costuri estimative: 98 373 135,52 lei;
Realizarea activităților de implementare a proiectelor:
- Monitorizarea implementării proiectului
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- Realizate 1 vizită de monitorizare la proiect
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și transmise la MADRM
- 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM
3. Proiectul: „Reabilitarea infrastructurii rutiere de acces în Regiunea Centru prin
asfaltarea drumului L-326.M2 Clișova-Suhuluceni-Leușeni-Verejeni”

Aplicant: Primăria comunei Suhuluceni, raionul Teleneşti;


Obiectiv general al proiectului: Modernizarea infrastructurii rutiere de legătură între 8 localități
din Regiunea Centru;
Localizare: raionul Teleneşti;
Durată estimativă: 24 luni;
Costuri estimative: 208 000 000,00 lei;
Realizarea activităților de implementare a proiectelor:
- Monitorizarea implementării proiectului
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- Nu au fost realizate vizite de monitorizare la proiect
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și transmise la MADRM
- 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM
4. Proiectul: „Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 - Strășeni - Voinova,
Raionul Strășeni”

Aplicant: Consiliul raional Strășeni;


Obiectiv general al proiectului: Renovarea activității economice în localităţile dezavantajate din
raionul Strășeni prin dezvoltarea teritorială echilibrată și durabilă a Regiunii de Dezvoltare
Centru.
Localizare: raionul Strășeni;

7
Durată estimativă: 24 luni;
Costuri estimative: 74 079 790,00 lei;
Realizarea activităților de implementare a proiectelor:
- Solicitare de a actualiza devizele de cheltuieli
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- Nu au fost realizate vizite de monitorizare la proiect

Elaborarea rapoartelor de monitorizare:


- 1 raport cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale elaborate
și transmise la MADRM
- 1 raport cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM
5. Proiectul: „Construcția capitală a drumului de ocolire R1 - R14, căi de acces spre sub-
zonele Nr. 4, 5 a zonei economice libere, or. Strășeni”

Aplicant: Primăria mun. Strășeni;


Obiectiv general al proiectului: Renovarea activității economice în localităţile dezavantajate din
raionul Strășeni prin dezvoltarea teritorială echilibrată și durabilă a Regiunii de Dezvoltare
Centru;
Localizare: mun. Strășeni;
Durată estimativă: 24 luni;
Costuri estimative: 30 295 970,00lei;
Realizarea activităților de implementare a proiectelor:
- Solicitare de a actualiza devizele de cheltuieli
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- Nu au fost realizate vizite de monitorizare la proiect
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 1 raport cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale elaborate
și transmise la MADRM
- 1 raport cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM
Rezultate Măsura 1.1:
 8 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC
 8 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare
 3 vizite de monitorizare la proiect

8
Măsura 1. 2 Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare

1.2.1 Elaborarea propunerilor de proiecte în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare

La acțiunea respectivă au fost elaborate și depuse următoarele propuneri de proiecte:

1)„Support in Development of Waste Water Management in Moldovan Central Region – Better


Waste Water Management Step by Step“ / „Sprijin în dezvoltarea managementului apelor
reziduale în regiunea centrală a Moldovei - Îmbunătățirea managementului apelor uzate pas cu
pas” (nr. SAMRS/2018/MD/1/6).

Proiectul face parte din Planul Operațional Regional 2017-2020 – fiind parte componentă a unui
proiect mai mare: „Îmbunătățirea și extinderea serviciilor de apă și de canalizare în or. Strășeni
și localitățile învecinate, Regiunea Centru (C12021)” care nu are acoperire financiară.

Propunerea de proiect se concentrează asupra Regiunii Centru și a orașului Strășeni și vizează


sprijinirea dezvoltării managementului apelor uzate. Sprijinul va fi construit pe trei piloni
interconectați:
a) Extinderea infrastructurii – construirea 3284 m de rețele de canalizare în orașul Strășeni
care va deservi 1254 de locuitori (368 gospodării casnice) și elaborarea studiilor de
fezabilitate (care va conține inclusiv investigații geologice și topografice) și evaluarea
impactului asupra mediului pentru construcția a stației de tratare a apelor uzate menajere din
orașul Strășeni;
b) Consolidarea capacităților a 12 operatori de servicii (întreprinderi municipale) și 13
autorități publice locale din RDC prin organizarea a două ateliere de lucru cu participarea
tuturor stakeholderilor din domeniu și a 2 vizite de studiu în Slovacia;
c) Informarea/sensibilizarea populației cu privire la o abordare responsabilă fața de mediul
ambiant, cu accent pus pe gestionarea adecvată a apelor uzate menajere. Campania de
informare/conștientizare comunitară va avea loc la evenimentele și activitățile organizate de
către primăria mun. Strășeni. Propunerea de proiect a fost depusă pentru finanțare din partea
Guvernului Slovaciei (SlovakAid) pe 16 aprilie, în parteneriat cu primăria mun. Strășeni și
Agenția de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok (partenerul lider). Bugetul proiectului
constituie 220 000 euro. Rezultatele concursului vor fi anunțate în trimestrul III al anului
curent.

2) ,,Strășeni Wastewater Treatment Plant - increasing environmental sustainability and


enhancing sewerage service quality” / ,,Stația de epurare a apelor uzate Strășeni - creșterea
sustenabilității mediului și îmbunătățirea serviciilor de canalizare”.

Propunerea de proiect se concentrează asupra orașului Strășeni, proiectul avînd ca scop


construcția stației de epurare, punerea în funcțiune a acesteia și conservarea bazinului de
acumulare actual din lunca rîului Bîc. Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor, a
agenților economici și a altor părți relevante cu privire la protecția resurselor de mediu, utilizarea
serviciilor de canalizare și tratarea apelor industriale uzate este la fel un obiectiv pe care
proiectul îl urmărește. Staţia de epurare nou construită în orașul Strășeni se regăsește printre
produsele proiectului din POR 2017-2020: „Îmbunătățirea și extinderea serviciilor de apă și de

9
canalizare în or. Strășeni și localitățile învecinate, Regiunea Centru (C12021)”, care nu are
acoperire financiară. Proiectul a fost elaborat cu asistența ADR Centru, aplicantul principal este
primăria mun. Strășeni. Deoarece tipul proiectului este „hard”, ADR Centru, avînd rolul de
stakeholder principal regional, va continua să acorde asistență necesară autorității locale, avînd la
bază experiența de efectuare a expertizei și implementarea a asemenea tipuri de proiecte în
regiune, și în procesul de comunicare cu partenerii de dezvoltare. Propunerea de proiect a fost
depusă la Ambasada Cehă pe 29 mai 2018, bugetul proiectului constituie 1 260 000 euro.
Rezultatele concursului vor fi cunoscute pînă la sfîrșitul anului curent.

Rezultate:
 2 propuneri de proiecte depuse

1.2.2 Implementarea/monitorizarea proiectelor de alimentare cu apă și canalizare:

1. Proiectul „Construcția și restabilirea sistemului de canalizare în or. Nisporeni, com.


Vărzăreşti”

Aplicant: Consiliul Raional Nisporeni;


Obiectivul general al proiectului: Protejarea şi îmbunătățirea calităţii mediului prin extinderea şi
reabilitarea sistemului de canalizare în raionul Nisporeni;
Localizare: or. Nisporeni și com. Vărzărești, r-nul Nisporeni;
Durată estimativă: 36 luni;
Costuri estimative: 44 995 305,00 lei;
Realizarea activităților de implementare a proiectului:
- 0 km rețele de canalizare construite
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- 0 vizite de monitorizare.
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și transmise la MADRM;
- 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM.
2. Proiectul: „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei rurale prin construcţia sistemelor de
apă potabilă şi de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca rîului
Lapuşniţa, raionul Hînceşti” (Sofia, cod 0703)

Aplicant: Primăria s. Sofia, r-nul Hînceşti;


Obiectiv general al proiectului: Creşterea calităţii vieţii în satele Sofia, Bălceana şi Negrea ale
raionului Hînceşti prin reabilitarea sistemelor comunale de apă şi canalizare;
Localizare: Regiunea de Dezvoltare Centru, raionul Hînceşti, s. Sofia, s. Negrea, s. Bălceana;
Durata estimativă: 12 luni;

10
Suma totală a proiectului: 24 156 000,00 lei
Realizarea activităților de implementare a proiectului:
- 0,4 km rețele de canalizare construite
- 44 cămine de vizitare montate
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- 0 vizite de monitorizare
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și transmise la MADRM;
- 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM.

3. Proiectul: „Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi (etapa 2) și rețele
de canalizare pentru or. Ialoveni”

Aplicant: Consiliul Raional Ialoveni;


Obiectiv general al proiectului: Sporirea accesului la apă potabilă și protecția mediului prin
eficientizarea sistemului de canalizare;
Localizare: r-nul Ialoveni, or. Ialoveni, s. Bardar, com. Ruseștii Noi;
Durată estimativă: 24 luni;
Costuri estimative: 33 420 390,00 lei;
Realizarea activităților de implementare a proiectului:
- Conferința finală a proiectului în parteneriat cu SlovakAid și Consiliul Raional Ialoveni;
- 4,48 km apeduct magistral construit;
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- 7 vizite de monitorizare;
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și transmise la MADRM;
- 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM.
Rezultate Măsura 1.2:
 10 vizite de monitorizare la proiecte;
 6 rapoarte cu privire la situația proiectelor de alimentare cu apă și canalizare din RDC;
 6 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM cu privire la proiectele de alimentare cu apă și canalizare.

11
Măsura 1.3 Creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor publice

Implementarea/monitorizarea proiectelor de creștere a eficienței energetice a clădirilor și


serviciilor publice:

1. Proiectul: „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocului chirurgical al IMSP Spitalul


raional Orhei”

Aplicant: Consiliul raional Orhei;


Obiectiv general al proiectului: Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate;
Localizare: or. Orhei, r-nul Orhei;
Durată estimativă: 12 luni;
Costuri estimative: 8 670 960,00 lei;
Realizarea activităților de implementare a proiectelor:
- 1495,8 m2 ai planșeului la etajul tehnic și ai subsolului izolați
- Renovarea acoperișului anexei blocului
- Lucrări de finisare a fațadelor exterioare
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- Realizate 2 vizite de monitorizare la proiect
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și transmise la MADRM
- 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM

2. Proiectul: „Creșterea eficienței energetice a spitalului regional Orhei”, (GIZ)

Aplicant: Consiliul raional Orhei;


Obiectiv general al proiectului: Creșterea eficienței energetice a spitalului raional din oraş
Orhei;
Localizare: or. Orhei, r-nul Orhei;
Durată estimativă: 24 luni;
Costuri estimative: 8 430 826,59 lei;
Realizarea activităților de implementare a proiectelor:
- 1 caiet de sarcini elaborat
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- 4 vizite de monitorizare la proiect
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:

12
- 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și transmise la MADRM
- 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM

3. Proiectul: „Sporirea eficienței energetice a spitalului raional Călărași”, CR Călărași. (GIZ)

Aplicant: Consiliul raional Călărași;


Obiectiv general al proiectului: Sporirea eficienței energetice a spitalului raional din or.
Călărași;
Localizare: or. Călărași, raionul Călărași;
Durată estimativă: 12 luni;
Costuri estimative: 10 059 142,50 lei;
Realizarea activităților de implementare a proiectelor:
- Recepție finală desfășurată
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- Realizate 2 vizite de monitorizare la proiect
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și transmise la MADRM
- 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM

4. Proiectul: „Eficientizarea energetică a edificiului Centrului de Sănătate Șoldănești”

Aplicant: Consiliul raional Șoldănești;


Obiectiv general al proiectului: Creșterea eficienței energetice a clădirilor și a calității serviciilor
medicale primare;
Localizare: Centrul raional de Sănătate din or. Șoldănești;
Durată estimativă: 7 luni;
Costuri estimative: 6 357 810,28 lei;
Realizarea activităților de implementare a proiectelor:
- Recepția la terminarea lucrărilor
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- Realizate 2 vizite de monitorizare;
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și transmise la MADRM

13
- 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM

5. Proiectul: „Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului Raional Nisporeni”

Aplicant: Consiliul raional Nisporeni;


Obiectiv general al proiectului: Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor și a calității
serviciilor medicale;
Localizare: or. Nisporeni;
Durată estimativă: 12 luni;
Costuri estimative: 92 985 880,00 lei;
Realizarea activităților de implementare a proiectelor:
- Caiet de sarcini elaborat
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- Realizate 0 vizite de monitorizare;
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 1 raport cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale elaborate
și transmise la MADRM
- 1 raport cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM
Rezultate Măsura 1.3:
 1495,8 m2 planșeu izolat termic;
 9 vizite de monitorizare la proiecte;
 9 rapoarte cu privire la situația proiectelor de creștere a eficienței energetice din RDC;
 9 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM cu privire la proiectele de creștere a eficienței energetice din RDC.

***

14
Obiectivul specific 2.
Dezvoltarea economică durabilă și competitivă a regiunii

Măsuri:
2.1 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
2.2 Dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare și diversificarea infrastructurii de
afaceri.
2.3 Dezvoltarea potențialului turistic al regiunii

Măsura 2.1 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Ca continuare a proiectului „Sprijinul administrației publice locale din Republica Moldova în


implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin prisma
dezvoltării urbane integrate și durabile pentru anii 2017–2019” care a început în anul 2017,
prima ședință a grupului de lucru în 2018 a avut loc la data de 27 martie unde au avut loc
discuțiile privind cadrul legal în care se integrează proiectul, prezentarea planului de acțiuni
pentru anul 2018 și planificarea activităților de organizare a suportului tehnic pentru pregătirea
Programului de Revitalizare urbană a orașelor/municipiilor. În cadrul ședinței, de asemenea, a
avut loc procesul de semnare a contractelor privind proiectele pilot în domeniul revitalizării
urbane, care au fost cîștigate, în urma concursului deschis (pentru 14 orașe participante la
proiect), de 6 orașe, dintre care unul din RDC: Ungheni.

Pe 5 mai a fost lansat apelul de propuneri privind suportul tehnic pentru elaborarea Programelor
de Revitalizare urbană.

Pe 11 mai a. c. a avut loc următoarea ședință a grupului de lucru, unde au fost discutate tematici
privind delimitarea zonelor degradate din orașe, selectarea zonelor de revitalizare, descrierea
Programului de Revitalizare, procesul de lucru asupra acestuia, schema de colaborare a actorilor
implicați și implementarea. De asemenea, în cadrul atelierului au fost anunțați cîștigătorii
apelului privind suportul pentru elaborarea Programului, dintre care 2 orașe din RDC: Ungheni și
Orhei. În cadrul aceluiași eveniment a fost prezentată echipa de facilitatori care va oferi suport
tehnic în elaborarea Programului, pentru orașele cîștigătoare.

La data de 29 mai a avut loc ședința de consultare publică a documentului „Linii Directoare a
revitalizării urbane în Republica Moldova” care are ca scop prezentarea generală a conceptului
de revitalizare în contextul național și identifică cerințele specifice pentru demararea proceselor
de proiectare și execuție a lucrărilor de revitalizare a zonelor urbane. Documentul, de asemenea,
servește ca suport în elaborarea Programelor de Revitalizare urbană.

Rezultate Măsura 2.1:


 2 ședințe ale grupului de lucru desfășurate;
 1 document „Linii Directoare a revitalizării urbane în Republica Moldova” consultat;
 1 proiect pilot în domeniul revitalizării urbane demarat;

15
 1 echipă de facilitatori identificată;
 2 plenipotențiari urbani desemnați.

Măsura 2.2 Dezvoltarea economiei regionale și diversificarea infrastructurii


de afaceri

2.2.1 Elaborarea propunerilor de proiecte în domeniul dezvoltării economiei regionale și


diversificării infrastructurii de afaceri.

La acțiunea respectivă au fost elaborate următoarele propuneri de proiecte:

1. Proiectul Сreating new business opportunities by increased knowledge about environmentally


driven business/ Crearea noilor oportunități de afaceri prin cunoștința sporită a afacerilor
bazate pe mediul înconjurător / Swedish Institute Baltic Sea Cooperation.

Scopul proiectului este sporirea cunoștințelor în domeniul afacerilor și politicilor orientate spre
mediu, printre funcționari publici și consilieri de afaceri, astfel încît aceștia să poată oferi
consultanță concretă IMM-urilor în funcție de linia de afaceri. În procesul realizării proiectului
vor fi:

- identificate și descrise bunele practici din domeniu, a țărilor partenere, și va fi îmbunătățit


conținutul informațional regional pentru consultanții de sprijin în afaceri;
- identificat un program european de finanțare a proiectelor la scară largă și elaborarea
notei conceptuale;
- elaborate pachete informaționale pentru consultanții de sprijin în afaceri pe diverse teme
legate de mediul înconjurător (precum informații despre regulile și reglementările pentru
panourile solare sau informații despre regulile și reglementările pentru investiții în alte
surse regenerabile), informații despre modelele de economie circulară, managementul
deșeurilor, posibilele granturi și subvenții, diferite certificate ecologice, cleantech
(„tehnologii curate”) etc. în funcție de nevoile reale din țările/regiunile specifice.
De asemenea, va fi realizat un sondaj în ceea ce privește actorii care contribuie la sprijinirea
afacerilor din regiune și ateliere de lucru pentru aceștia. Liderul proiectului este Länsstyrelsen
Östergötland avînd ca parteneri Regiunea de Planificare Riga și ADRC. Proiectul a fost depus pe
13 februarie, iar bugetul proiectului pentru RM constituie 15 000 euro. În luna mai a.c. proiectul
a fost aprobat spre finanțare, iar implementarea acestuia va începe în toamna anului curent.

2. Proiectul Improving the Market System (IMS) Programme / Programul de Îmbunătățire a


Sistemului de Piață / Guvernul Elveției.

Scopul proiectului este funcționarea mai bună a sistemului de piață în sectoarele și localitățile
selectate, creșterea numărului locurilor de muncă și oferirea venitului net suplimentar pentru
categoriile social vulnerabile ale populației. Durata programului este constituită din 2 faze: faza
de pregătire noiembrie 2018 – august 2019 și faza de implementare septembrie 2019 –
decembrie 2022. Prima fază presupune analiza mai amplă a oportunităților pe piața de muncă și
analiza capacităților întreprinderilor, iar în etapa a doua urmează a fi implementate activitățile

16
identificate în etapa I. Propunerea de proiect urmează a fi depusă pînă pe 7 iulie 2018, iar
rezultatele concursului se vor cunoaște în semestrul II al anului curent.

3. Digital Transformation Ecosystem - EEA to CEE (DIGITranSys – EEA2CEE) / Sistemul de


transformare digitală - SEE către CEE / EEA and Norway Grants Fund for Regional
Cooperation.

Obiectivul principal al proiectului DIGITranSys - EEA2CEE este de a încuraja utilizarea


tehnologiilor avansate de producție (punînd accent pe digitalizare) de către IMM-uri în Regiunea
Centru (România), Regiunea de Dezvoltare Centru (Republica Moldova), Bulgaria și Croația.
Proiectul se axează pe transferul de cunoștințe din țările Europei de Sud-Est în țările Europei
Centrale și de Est, schimbul de cunoștințe între membrii consorțiului și părțile interesate în
transferul de cunoștințe către IMM-uri. Proiectul prevede două sisteme de vouchere digitale
pentru IMM-uri și Platforma Ecosistemului Transformării Digitale.

Printre activitățile proiectului se enumeră: maparea centrelor regionale de competență pentru


digitalizare, stabilirea parteneriatelor regionale, dezvoltarea platformei ecosistemului de
transformare digitală, transferul cunoștințelor de la parteneri și centre de competență către un
număr limitat de IMM-uri, prin intermediul a 2 voucher-uri si sisteme digitale: 1. Training și
transfer de cunoștințe în domeniul inovării digitale - vouchere digitale de pînă la 1500 de euro
pentru participarea la formare și împărtășire de cunoștințe. 2. Modelare digitală de afaceri -
vouchere digitale de pînă la 5000 de euro pentru accesul la consultanță și dezvoltarea afacerilor.

Printre rezultatele proiectului se enumeră: un nou model de colaborare între părțile interesate
pentru dezvoltarea IMM-urilor; un ecosistem de transformare digitală bazat pe centre de
competență capabile să impulsioneze digitalizarea pentru IMM-urile de producție; îmbunătățirea
centrelor de inovare digitală (DIH) în zonele vizate; infrastructuri, rețele și inițiative-pilot pentru
ecosistemul de transformare digitală.

În procesul de implementare a PRS în domeniul infrastructurilor de sprijin a afacerilor și avînd


suportul experților din cadrul proiectului finanțat de Guvernului Marii Britanii, din sursele
Fondului de Bună Guvernare prin intermediul Departamentul pentru Dezvoltare Internațională al
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (DFID), din 6 propuneri de proiecte propuse,
au fost elaborate 3:
1. Regional Innovation Solutions for Sustainable Economic Growth / Soluții regionale de inovare
pentru o creștere economică durabilă / Programul Operaţional Comun România - Republica
Moldova 2014-2020.

Scopul proiectului este proiectarea, dezvoltarea și lansarea platformei de cooperare


transfrontalieră și evaluarea nevoilor și așteptărilor comunităților din regiunile vizate. Activitățile
proiectului presupun dezvoltarea capacităților grupurilor țintă prin crearea unei coeziuni între
cercetători și întreprinzători în identificarea soluțiilor inovatoare prin intermediul platformei de
cooperare transfrontaliere cu următoarele acțiuni: instruirea formatorilor, training-uri
locale/regionale, elaborarea Catalogului pentru e-stakeholderi, organizarea unei campanii de
sensibilizare, evenimente de networking, platforma de brokeraj online integrată în alte rețele.
Partenerul aplicant acestui proiect este Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir împreună cu

17
ADR Centru și Universitatea din Galați Dunărea de Jos. Budgetul ADR Centru constituie 43 507
euro, data depunerii fiind 7 mai 2018. Rezultatele concursului vor fi cunoscute la sfîrșitul anului
curent.

2. Creative Hub Anenii Noi Business Center / Centru de afaceri Creative Hub Anenii Noi / East
European Foundation.

Proiectul prevede înființarea și dotarea unui incubator de afaceri (hub) pentru industriile creative
în raionul Anenii Noi. Acesta va fi amplasat în blocul de cămin al liceului raional „A. Straistă”,
(componenta oficii – etapa I). Bugetul total al proiectului constituie 641 500 de lei. Hub-ul se
bazează pe atragerea unor agenți economici din raion, specializați în industrii creative, în primul
rînd în soft/robotică/design/call centre/meșteșugărit.

Printre activitățile care vor fi desfășurate de consiliul raional în vederea susținerii antreprenorilor
se numără: (1) Identificarea noilor parteneri în activitatea rezidenților (printre partenerii deja
identificați, cu care a fost semnat și un acord de colaborare, se numără incubatorul de afaceri
creative din Galați, OpenHUB), (2) Facilitarea participării rezidenților HUB-ului la expozițiile
din țară și străinătate.

Partenerul aplicant este AO ,,ASTRA-ANENII NOI” în parteneriat cu Consiliul Raional Anenii


Noi. Bugetul proiectului constituie 101 682 euro, dintre care suma solicitată de la Fundația Est-
Europeană – 52 182 euro, data depunerii fiind 30 aprilie 2018.

3. Establishing of the Regional Center for Consultancy and Certification of Agro-food Products
in Ungheni (RCCC-Agri) / Înființarea Centrului Regional de Consultanță și Certificare a
Produselor Agroalimentare din Ungheni (RCCC-Agri) / Czech Development Agency.

Este un proiect care se află în proces de elaborare. Scopul proiectului constă în crearea Centrului
Regional de Consultanță și Certificare a Produselor Agroalimentare și dotarea cu echipament a
laboratorului colegiului Agroindustrial de la Ungheni pentru a putea efectua certificarea
produselor agroalimentare din regiune. Acțiunile preconizate sînt: echiparea și acreditarea
laboratorului, stabilirea unui Help Desk, conceperea unui website și încheierea parteneriatelor în
domeniul agroalimentar cu actorii regionali.

Partenerul principal urmează a fi Colegiul Agroindustrial Ungheni în parteneriat cu ADRC.


Bugetul estimat constituie 500 000 euro, proiectul urmează a fi depus spre finanțare la Agenția
Cehă de Dezvoltare Internațională.

Următoarele 3 propuneri de proiecte cu suportul experților din cadrul proiectului finanțat de


Guvernul Marii Britanii, urmează a fi elaborate în trimestrul III al anului curent.

Rezultate:

 4 propuneri de proiecte depuse


 2 propuneri de proiecte în proces de elaborare

18
2.2.2 Analiza dezvoltării potențialului economic în RD Centru

ADR Centru a elaborat la finele anului 2017 (în baza cercetării prin chestionare) o bază de
date cu locaţii - potenţiale şi existente - destinate proiectelor de investiţii, care au ca ţintă RDC.
Această bază de date este deschisă, fiind actualizată periodic.
(link: http://adrcentru.md/category.php?l=ro&idc=564&nod=1&t=/Locatii-pentru-investitori&)

Locaţiile au fost selectate în urma aplicării unor criterii relevante: poziţionarea locaţiei, căile de
acces, tipul de teren, starea locaţiei investiţionale, utilităţile existente, statutul juridic actual,
necesităţile investiţionale etc. Fiecare locaţie conţine o fişă actualizată, informaţie însoţită de cîte
o hartă de localizare. Actualizarea bazei de date se face prin chestionarea şi conlucrarea directă
cu membrii GLRS (Grupul de Lucru Regional Sectorial pentru infrastructura de suport în
afaceri) din cele 13 raioane ale Regiunii.

De asemenea, în baza analizei efectuate, în ianuarie 2018 a fost editată broșura „Potențialul
investițional al RDC”, care conține informații cu privire la cele mai relevante și atractive locații
pentru investitori.

Publicul-ţintă al acestei baze de date îl constituie: potenţialii investitori interni/externi, APC-


urile, APL-urile şi structurile de stat de susţinere a antreprenoriatului (ODIMM, MIEPO, CCI
etc.), IMM-urile şi alte grupuri interesate de infrastructura de afaceri existentă în Regiune.

Analiza situației digitalizării IMM-urilor din regiunea Centru (în proces de realizare).
Pentru atragerea surselor de finanțare pe domeniul inovație și transfer tehnologic în RD Centru,
de către specialiștii instituției au fost colectați următorii indicatori, care în perioada următoare
urmează să fie analizați:
a) întreprinderi care dispun de computere personale RDC total/raioane;
b) întreprinderi care dispun de pagina web pe regiune (total)/raioane;
c) nr. computerilor în posesia întreprinderilor și cu acces la Internet, pe regiune
(total)/raioane;
d) cheltuielile întreprinderilor pentru tehnologii informaționale pe regiune (total)/raioane
(mdl) – total:
- cheltuielile întreprinderilor pentru procurarea echipamentului de calcul;
- cheltuielile întreprinderilor pentru procurarea produselor program;
- cheltuielile întreprinderilor pentru proiectări și elaborări de sisteme informatice.
Datorită digitalizării, într-o perioadă foarte scurtă de timp s-au înregistrat progrese imense în
ceea ce priveşte cantitatea de informaţie, capacitatea de depozitare a informaţiilor şi gradul de
prelucrare a ei. Digitalizarea şi informatizarea modifică profund conţinutul tuturor activităţilor
întreprinderilor şi al entităţilor economico-sociale în care acestea se derulează.
Urmare a analizei, vor fi prezentate potențialilor donatori și partenerilor de dezvoltare pentru a
atrage investiții și a susține antreprenoriatul inovativ.

19
Rezultate:

 1 bază de date completată


 1 analiză în proces de realizare

2.2.2 Implementarea/monitorizarea proiectelor în domeniul dezvoltării economice.

Proiectul: „Centru regional de afaceri și dezvoltare comunitară în raioanele Strășeni,


Călărași și Hîncești”

Aplicant: Primăria comunei Lozova, raionul Strășeni;


Obiectiv general al proiectului: Dezvoltarea economiei regionale și diversificarea infrastructurii
de afaceri în raioanele Strășeni, Călărași și Hîncești;
Localizare: comuna Lozova, raionul Strășeni;
Durată estimativă: 32 luni;
Costuri estimative: 24 300 000,00 lei;
Realizarea activităților de implementare a proiectelor:
- Construcția pereților despărţitori
- Demolarea construcțiilor deteriorate
- Construcția parapetelor
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- Realizată 1 vizită de monitorizare la proiect
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și transmise la MADRM
- 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM
Rezultate:
 1 vizită de monitorizare la proiecte;
 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în domeniul dezvoltării economice din RDC;
 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM cu privire la proiectele în domeniul dezvoltării economice din
RDC.

Măsura 2.3 Dezvoltarea potențialului turistic al regiunii

2.4.2 Elaborarea propunerilor de proiecte în domeniul promovării potențialului turistic al


regiunii, sporirii vizibilității turistice și reabilitării patrimoniului cultural și natural.
La acțiunea respectivă a fost elaborată și depusă propunerea de proiect: „MuseumInfoTurism –
Exploiting and enhancing the visibility of cultural and historical heritage within a cross-border

20
network of museums - Tourist Information Centers / Programul Operaţional Comun România -
Republica Moldova 2014-2020”
În cadrul proiectului se vor selecta cele mai reprezentative şi bine amplasate muzee pentru vizite
turistice din 7 Zone turistice regionale, se vor instrui ghizi relevanţi pentru muzee, vor fi
identificate toate obiectele de patrimoniu cultural care vor fi incluse în traseele turistice
dezvoltate de proiect la nivel local, naţional şi transfrontalier etc. În urma activităţilor proiectului
se va crea şi dezvolta o reţea regională de muzee-puncte de infoturism accesibile vizitatorilor
zonelor turistice din RDC cu ghizi instruiţi şi cu materiale demonstrative relevante patrimoniului
cultural. Partenerii proiectului sînt Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Asociația de
Dezvoltare a Turismului în Moldova și Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea
„Dunărea de Jos”. Bugetul ADR Centru constituie 56460 euro și a fost depus pe 7 mai 2018.
Rezultatele concursului se vor cunoaște la sfîrșitul anului 2018.
Rezultate:
 1 propunere de proiect depusă

2.3.2 Implementarea/monitorizarea proiectelor în domeniul sporirii atractivității turistice

1. Proiectul: „Traseul turistic în 9 localități –crearea oportunităților de investire în turism”


(Ulmu, Ialoveni)

Aplicantul: Primăria s. Ulmu, r-nul Ialoveni;


Obiectivul general: Crearea oportunităților de atragere a turiștilor străini și locali în regiunea de
dezvoltare Centru;
Localizarea: s. Ruseștii Noi,Văsieni, Ulmu, Suruceni, r-nul Ialoveni; s. Condrița, mun. Chișinău;
s. Drăgușenii Noi, r-nul Hîncești; s. Căpriana, r-nul Strășeni și s. Bursuc, r-nul Nisporeni;
Durata proiectului: 24 luni;
Costul total al proiectului: 11 097,02 mii lei;
Realizarea activităților de implementare a proiectelor:
- 1 obiectiv turistic amenajat
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- Realizate 3 vizite de monitorizare la proiect
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și transmise la MADRM
- 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM.

2. Proiectul: „Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a R. Moldova”


(raioanele Străşeni, Călăraşi, Nisporeni şi Ungheni)

21
Aplicant: Consiliul Raional Călărași .
Parteneri : Primăria comunei Săseni; Consiliul Raional Nisporeni; Consiliul Raional Ungheni;
Consiliul Raional Străşeni; Primăria comunei Hîrjăuca; Primăria oraşului Călaraşi; Primăria s.
Ţigăneşti, r. Străşeni; Primăria s. Iurceni, R. Nisporeni; Primăria com. Vărzăreşti, r. Nisporeni.,
Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Centru;
Obiectul general al proiectului: Dezvoltarea economică durabilă şi competitivă a regiunii Centru
(raioanele Străşeni, Nisporeni, Călăraşi, Ungheni);
Suma totală a proiectului: 28 340 316,00 lei;
Durata de implementare a proiectului: 36 luni;
Realizarea activităților de implementare a proiectelor:
- 2 caiete de sarcină elaborate;
- 2 contracte de antrepriză semnate;
- 2 contracte de prestare de servicii semnate;
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- Realizate 2 vizite de monitorizare la proiect
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și transmise la MADRM
- 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM.

3. Proiectul: „Construcția Complexului Turistic Sportiv în Costești”

Aplicant: Primăria satul Costești


Parteneri: Consiliul Raional Ialoveni, Primăria orașului Ialoveni, Primăria satului Molești,
Primăria satului Hansca, Primăria satului Zîmbreni, Primăria satului Pojăreni;
Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Centru, s. Costești;
Suma totală a proiectului: 32 410 000,00 lei;
Suma solicitată de la FNDR: 22 500 000,00 lei, ceea ce constituie 71 % din costul total al
proiectului.
Contribuția APL: 9 910 000,00 lei
Obiectul general al proiectului: Dezvoltarea turismului sportiv prin organizarea competițiilor
sportive, atragerea turiștilor și tineretului în activități sportive de nivel regional, național și
internațional.
Durata de implementare a proiectului: 24 luni.
Realizarea activităților de implementare a proiectelor:
- monitorizarea implementării proiectului
Organizarea vizitelor de monitorizare:

22
- Realizate 2 vizite de monitorizare la proiect
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și transmise la MADRM
- 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM.

4. Proiectul: „Îmbunătățirea infrastructurii de turism de masă din Regiunea Centru”

Aplicant: Consiliul Raional Nisporeni;


Parteneri : Consiliul Raional Ungheni, Consiliul Raional Hîncești, Consiliul Raional Călărași,
Primăria Nisporeni, Primăria Vărzăreşti, r-l Nisporeni, Primăria Lăpuşna, r-l Hîncești, Primăria
Milești, r-l Nisporeni;
Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Centru;
Suma totală a proiectului: 67 123 021,00 lei;
Suma solicitată de la FNDR: 44 979 601,00 lei, ceea ce constituie 66.7 % din costul total al
proiectului;
Contribuția APL: 22 143 420,00 lei;
Obiectul general al proiectului: Dezvoltarea potențialului turistic al regiunii, prin amenajarea
unor atracții ale turismului cultural, religios şi sportiv;
Durata de implementare a proiectului: 36 luni;
Realizarea activităților de implementare a proiectelor:
- 1 caiete de sarcină elaborat;
- Monitorizarea implementării proiectului;
- 1 contract de antrepriza semnat;
- 1 contract de prestare de servicii semnat;
Organizarea vizitelor de monitorizare:
- Realizate 2 vizite de monitorizare la proiect
Elaborarea rapoartelor de monitorizare:
- 2 rapoarte cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC individuale
elaborate și
- 2 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM.

Rezultate Măsura 2.3:


 1 obiectiv turistic amenajat;
 9 vizite de monitorizare la proiecte;
 8 rapoarte cu privire la situația proiectelor în domeniul sporirii atractivității turistice din
RDC;

23
 8 rapoarte cu privire la monitorizarea valorificării mijloacelor financiare elaborate și
transmise la MADRM cu privire la proiectele din domeniul sporirii atractivității turistice
din RDC;

Organizarea procedurilor de achiziții publice la proiectele aprobate

În urma aprobării bugetului pentru implementarea proiectelor finanțate din FNDR pentru anul
2018, în conformitate cu prevederile anunțului de intenții și planului anual pentru achiziții
publice, pe parcursului primului semestru al anului 2018 au fost organizate și desfășurate 7
proceduri de achiziții publice pentru implementarea proiectelor, dintre care 8 licitații publice
deschise și 1 concurs prin COP, 3 proceduri (licitații) au fost anulate și repetate, motivul
principal fiind necalificarea operatorilor economici. La 4 proceduri, grupul de lucru pentru
achiziții publice a desemnat cîștigători. O procedură este în proces de evaluare a ofertelor. Au
fost semnate contracte în sumă totală de 21 972 312,58 lei.
Tot în această sumă se regăsesc 2 contracte de valoare mică pentru servicii de supraveghere
tehnică a obiectelor de construcții.
Pentru proiectele finanțate de Guvernul Germaniei prin intermediul GIZ, au fost desfășurate 2
proceduri de licitații publice. O procedură a fost anulată din motivul necalificării operatorilor
economici participanți. Au fost semnate 2 contracte, suma totală constituind 3 000 000,00 lei.
În urma inițierii și desfășurării procedurilor de achiziție a serviciilor de proiectare în domeniile
creșterea eficienței energetice și aprovizionarea cu apă și canalizare conform Regulamentului
GIZ Moldova pentru achiziții publice (versiune adaptată la dispozițiile PraG UE), au avut loc 4
proceduri. Pentru serviciile din domeniul EE au fost anulate ambele proceduri din considerentul
că nici un operator economic nu a fost calificat pentru cerințele tehnice solicitate. După
organizarea a 2 proceduri de achiziție a serviciilor de proiectare în domeniul AAC, au fost
desemnați cîștigători pentru toate cele 3 loturi licitate. Suma totală a contractelor constituie
6 788 298,00 MDL. Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a acceptat lansarea
repetată a procedurii pentru servicii de proiectare în domeniul EE cu noi relaxări în documentația
de atribuire.
Rezultate:
 3 contracte de antrepriză semnate;
 5 contracte de prestare de servicii semnate;
 2 contracte de achiziționare a bunurilor;
 7 proceduri de achiziții publice pentru implementarea proiectelor organizate;
 8 licitații publice deschise organizate;
 1 concurs prin COP organizat.

***

24
Obiectivul specific 3.
Consolidarea unei bune guvernanțe regionale

Măsuri:
3.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali responsabili de dezvoltarea regională
3.2 Promovarea potențialului de dezvoltare a RD Centru
3.3 Perfecționarea sistemului de planificare și programare
3.4 Cooperarea cu partenerii de dezvoltare și atragerea investițiilor

Măsura 3.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali


responsabili de dezvoltarea regională

În colaborare cu partenerii de dezvoltare, pe parcursul semestrului I al anului 2018 au fost


organizate instruiri/ateliere în domeniul dezvoltării regionale pentru membrii CRD Centru,
reprezentanți ai Consiliilor raionale, ai ONG-urilor și agenților economici. În acest context, ADR
Centru a elaborat Raportul de instruiri, astfel pentru semestrul I al anului 2018, fiind raportate
instruirile realizate.

3.1.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali în elaborarea de politici și


managementul proiectelor de dezvoltare regională

În perioada de gestiune, angajaţii agenţiei au beneficiat de instruiri sub formă de sesiuni de


instruire, ateliere de lucru, mese rotunde, forumuri, conferinţe, vizite de lucru - organizate în
mare parte de către MADRM, Academia de Administrare Publică în colaborare cu Agenţia de
Cooperare Internaţională a Germaniei, Agenția de Achiziții Publice etc., cu tematici ce ţin de
achiziţii publice, scrierea proiectelor cu finanţare externă, politica de dezvoltare regională în UE
şi RM, consolidarea capacităților agențiilor de dezvoltare regională în domeniul gestionării
eficiente a procesului de dezvoltare regională, utilizarea programelor MS pentru analiza și
prelucrarea datelor, etc.

Reieșind din prevederile conceptului Dezvoltării Instituționale, ce constituie garanția și


instrumentul principal pentru optimizarea tuturor resurselor disponibile în vederea atingerii
obiectivelor propuse întru consolidarea capacităților actorilor locali și regionali în elaborarea de
politici și managementul proiectelor de dezvoltare regională, la acest capitol specialiștii agenției
și-au perfecţionat cunoştinţele participînd la următoarele sesiuni de instruire:
Programul de instruire pentru membrii Comisiei de evaluare pe tema „Procedurile de evaluare
a ofertelor conform ghidului UE PraG”, organizat de Agenției de Cooperare Internațională a
Germaniei (GIZ), la data de 21 februarie 2018. Astfel, patru specialişti ADR Centru, au fost
instruiți în domeniul organizării, pregătirii documentației de licitație și aplicării criteriilor de
evaluare conform ghidului UE PraG.
Programul de instruire cu tematica „Modul de întocmire a Raportului Financiar anual şi a
Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pe anul 2017. Particularităţile aplicării legislaţiei
25
fiscale în anul 2018”, organizat în perioada 20 – 21 martie 2018, în or. Chișinău sediul
Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova, în conformitate cu
Planul de instruiri privind dezvoltarea profesională, agreat de MADRM, din partea ADR Centru
au participat șeful Secției FA ADR Centru și un specialist în contabilitate.
Programul de instruire cu tematica „Managementul și elaborarea programelor, proiectelor”,
organizat în perioada 26 – 30 martie 2018, de Academia de Administrare Publică în colaborare
cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu participarea unui specialist EIMP
ADR Centru.
Programul de instruire privind scrierea proiectelor transfrontaliere prin intermediul proiectului
„Dunărea Unește” din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu
participarea șefului Secției RIAI ADR Centru și a unui specialist RIAI, în pentru perioada 29 –
30 martie 2018.
Programul de instruire cu tematica „Achiziții publice. Gestionarea conflictului de interese în
procesul de achiziții publice”, pentru perioada 23 – 27 aprilie 2018, de Academia de
Administrare Publică în colaborare cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ),
cu participarea unui specialist AP ADR Centru.
Curs de dezvoltare profesională cu tematica „Managementul proiectelor de eficiență energetică
în sectorul de clădiri publice”, organizat în conformitate cu Planul Național de creștere a
capacităților în domeniul EE, pentru perioada 14 – 17 mai 2018, cu participarea șefului Secției
MP ADR Centru și a unui specialist EIMP din cadrul secției MP.
Sesiune de instruire privind elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică Locală, modulul
IV, organizată în perioada 16 – 17 mai 2018, cu participarea șefului Secției PSP ADR Centru.
Sesiune de instruire cu tematica „Prevederi generale privind etapele procesului de achiziții
publice”, organizată la data de 7 iunie 2018, de către Agenția Achizițiilor Publice, cu
participarea unui specialist AP ADR Centru.
Sesiune de instruire cu tematica „Marketing local și regional pentru dezvoltare regională
competitivă”, organizată în perioada 05-07 iunie 2018, de către Academia de Administrare
Publică în colaborare cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei, cu participarea unui
specialist PSP ADR Centru.
Sesiune de instruire cu tematica „Tehnici de interviu, reportaj și scriere a istoriilor de succes”
preconizat pentru specialiștii în comunicare în perioada 26 – 27 iunie 2018, cu participarea unui
specialist în comunicare și a unui specialist PSP din cadrul ADR Centru.
De asemenea, întru fortificarea capacităţii instituţionale, atingerea unui nivel înalt de
profesionalism al actorilor locali în implementarea cu succes a SDR Centru, în perioada de
referinţă specialiştii ADR Centru au participat la diverse ateliere de lucru, conferinţe, forumuri
cum ar fi:
Atelier de lucru privind prezentarea rutei propuse pentru construcția apeductului magistral
Chișinău – Strășeni – Călărași, cu scopul implementării proiectului „Îmbunătățirea
infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, organizat de către MADRM la 31 ianuarie 2018 cu
participarea unui reprezentant ADR Centru.

26
Atelier de lucru, Eveniment de Brokeraj Internațional cu genericul „Dezvoltarea inovațiilor în
regiuni cu suportul autorităților publice locale”, organizat la 02 februarie 2018, de către Agenția
pentru Inovare și Transfer Tehnologic în cadrul Expoziției naționale „Fabricat în Moldova”, cu
participarea unui reprezentant ADR Centru.
Atelier de lucru, organizat de ADR Centru la 09 februarie 2018, „Inițiative și acțiuni locale
pentru dezvoltarea durabilă. Priorități SGP Moldova” organizate de Programul de Granturi
Mici GEF SGP Moldova în colaborare cu ADR Centru, cu scopul de a consolida parteneriatele
dintre ONG și APL, precum instituții de învățămînt superior, agenți economici etc…, întru
accesare fondurilor SGP Moldova, cu participarea funcționarilor APL și instituții cointeresate
din RDC.
Atelierul de lucru, cu genericul „Achiziții publice transparente și eficiente”, organizat în
perioada 02 – 04 mai 2018, cu suportul Programului de Dezvoltare a Dreptului Comercial
(CLDP) al Departamentului de Comerț al SUA, în cooperare cu Agenția Achizițiilor Publice a
RM și Ministerului Dezvoltării Economice și Comerțului al Ucrainei, cu participarea unui
reprezentant ADR Centru.
Atelier de lucru privind consultarea reprezentanților ADR referitor la crearea platformei de
comunicare pentru membrii CRD și CRS organizat la data de 29 iunie 2018.
Conferința „Dezvoltarea economică locală: modele, experiențe și oportunități” organizată în
cadrul proiectului „Consolidarea dezvoltării economice locale în R. Moldova”, proiect finanțat
de UK aid, cu suportul Guvernului Marii Britanii, organizată la 23 martie 2018. .
Сonferința de încheiere a proiectului SlovakAid „Apeduct magistral pentru localitatea Bardar –
Acces la apă potabilă sănătoasă, îmbunătățire a sănătății publice și administrare durabilă a
sistemului de aprovizionare cu apă” la 05 iunie 2018.
Conferința „Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor de stat în Moldova:
calea sigură spre reformarea administrației publice” organizat de IDIS „Viitorul” cu scopul de a
oferi participanților un schimb de bune practici în domeniul asigurării transparenței (decizionale,
financiare, economice) în activitatea întreprinderilor de stat din R.M., la 26 iunie 2018.
Masă rotundă la nivel regional privind progresele în procesul de elaborare a Planurilor DEL la
16 ianuarie 2018.
Vizita de studiu în or. Brașov România, organizat în cadrul proiectului implementat de către
Clusterul Energie din Biomasă, pentru perioada 25 – 28 aprilie 2018, cu participarea unui
reprezentant ADR Centru.
Forumul de Dezvoltare Slovac în contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare si Cooperare
Republicii Slovace cu Republica Moldova pentru perioada 2019-2023, la 26 aprilie 2018, cu
participarea a doi reprezentanți ADR Centru.
Workshop „Marketingul online pentru media. De la strategie la monetizare” din perioada 07-08
mai 2018, cu participarea unui reprezentant ADR Centru.
Workshop în cadrul proiectului „Revitalizare Urbană în Republica Moldova” din data de 11 mai
2018, cu participarea unui reprezentant ADR Centru.

27
Training pentru grupul de lucru în vederea elaborării proiectelor de infrastructură de sprijin în
afaceri, organizat de DFID în perioada 28-29 iunie 2018, cu participarea a doi reprezentanți
ADR Centru.

Rezultate:
 10 sesiuni de instruire;
 5 ateliere;
 1 masă rotundă;
 3 conferinţe;
 1 vizită peste hotarele țării.

3.1.2 Asigurarea managementului activității instituțiilor de dezvoltare regională


Asigurarea Secretariatului CRD
În perioada de raportare a fost organizată o ședință ordinară a Consiliului Regional pentru
Dezvoltare Centru, la 15 martie 2018. În cadrul ședinței, a fost prezentat raportul de
implementare a SDR 2016-2020 pentru anul 2017, a fost prezentată informația cu privire la
implementarea proiectelor investiționale pe parcursul anului 2017, a fost aprobat Planul de
acțiuni pentru implementarea SDR 2016-2020 în anul 2018 și a fost prezentată activitatea
Comisiilor Regionale Sectoriale din cadrul CRD Centru. De asemenea, în cadrul ședinței, ADR
Centru a transmis către Consiliile raionale din Ungheni, Nisporeni și Călărași Studiul de
fezabilitate pentru Zona 5 de Management al Deșeurilor, realizat de experți contractați de GIZ.
Rezultate:
 1 ședință CRD Centru organizată;
 1 proces verbal al ședinței întocmit;
 5 decizii adoptate;
 1 raport de implementare a SDR 2016-2020 pentru anul 2017 aprobat;
 1 Plan de acțiuni pentru implementarea SDR 2016-2020 în anul 2018 aprobat;
 1 Studiu de fezabilitate (în domeniul MDS) primit și predat către APL II.

Asigurarea secretariatului CRS-urilor din regiunea Centru


Comisia Regională Sectorială pentru domeniul Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAC) și
Comisia Regională Sectorială pentru domeniul Managementul Deșeurilor Solide (MDS) au fost
create în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, prin decizia nr. 3/05 din 20
septembrie 2017, pentru a îmbunătăți guvernanța sectoarelor respective.
În perioada de raportare Comisiile Regionale Sectoriale (CRS) s-au întrunit în trei ședințe
ordinare (2 ședințe ale CRS AAC și 1 ședință CRS MDS).
La 9 februarie 2018 a avut loc ședința nr.2/2018 a CRS AAC (a doua ședință de la constituire).
În conformitate cu agenda, în cadrul ședinței a fost prezentată informația privind situația curentă
în sectorul AAC în Regiunea Centru, bazată pe rezultatele chestionarelor completate de APL II și
operatorii de servicii AAC (cadrul legal și instituțional; serviciile AAC și performanța acestora
în Regiune; opțiunile prioritare de intervenție în domeniul AAC). În continuare, participanții la
ședință au fost informați despre regionalizarea serviciilor AAC, oportunitățile de dezvoltare a

28
unui serviciu durabil și condițiile de obținere a autorizației de folosință specială a apei. De
asemenea, participanții la ședință au formulat o serie de propuneri pentru a fi incluse în Planul de
acțiuni a CRS AAC pentru anul 2018.
La 14 iunie 2018 a avut loc ședința nr.3/2018 a CRS AAC. Potrivit agendei, pe parcursul ședinței
a fost prezentat Raportul privind situația curentă în sectorul AAC în Regiunea Centru, bazată pe
rezultatele chestionarelor completate de APL II și operatorii de servicii AAC, s-a discutat despre
proiectele în domeniul AAC finanțate din Fondul Ecologic Național, despre aspecte juridice ale
procesului de regionalizare a serviciului AAC. De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentat
planul general de aprovizionare cu apă și sanitație în raionul Ialoveni și a fost aprobat Planul de
activitate a CRS AAC pentru anul 2018.
În perioada februarie-martie 2018, în cadrul activității CRS MDS au fost organizate 3 ședințe cu
reprezentanții APL din raioanele Regiunii Centru cu tematica Consultări cu APL privind
modalitățile de susținere pentru depășirea provocărilor din sectorul MDS.
În cadrul fiecărei ședințe, a fost prezentată politica MADRM în domeniul MDS, precum și
obligațiunile APL în implementarea acestei politici. De asemenea, au fost prezentate informații
cu privire la starea actuală în gestionarea deșeurilor în raionale vizate, extrase din studiile de
fezabilitate realizate anterior la nivel central. Astfel, la:
- 16 februarie 2018, a avut loc ședința cu reprezentanții APL din Zona de Management al
Deșeurilor nr. 4 din raioanele Ialoveni și Hîncești.
- 6 martie 2018, a avut loc ședința cu reprezentanții APL din Zona de Management al
Deșeurilor nr. 4 din raioanele Strășeni, Anenii Noi și Dubăsari.
- 13 martie 2018, a avut loc ședința cu reprezentanții APL din Zona de Management al
Deșeurilor nr. 6 din raioanele Orhei, Rezina și Telenești.
În cadrul fiecărei ședințe, participanții au formulat propuneri pentru activitatea ulterioară a CRS
MDS și a altor factori de decizie din domeniu.
La 8 iunie 2018 a avut loc ședința nr. 2/2018 a CRS MDS (a doua ședință de la constituire). În
conformitate cu agenda, în cadrul ședinței a fost prezentat Raportul privind situația curentă în
sectorul MDS în Regiunea Centru. Pe parcursul prezentărilor, s-a vorbit despre infrastructura
gestionării deșeurilor, regionalizarea serviciului, precum și despre aspecte financiare ale MDS.
La sfîrșitul ședinței, participanții au ajuns la concluzia că este nevoie de mai multă comunicare a
tuturor factorilor implicați privind perspectiva MDS în Regiune.
Rezultate:
 2 ședințe CRS AAC organizate;
 2 procese verbale întocmite (CRS AAC);
 1 Plan de activitate anual aprobat (CRS AAC);
 1 ședință CRS MDS organizată;
 1 proces verbal întocmit (CRS MDS);
 3 ședințe de consultare cu APL din 8 raioane ale Regiunii Centru (CRS MDS);
 1 Plan de activitate anual elaborat (CRS MDS).
De asemenea, în perioada de raportare a fost început procesul de organizare a vizitei de
documentare în domeniile AAC și MDS în Regiunea Centru - România, planificată pentru
perioada 16-20 iulie 2018. Pentru asigurarea participării membrilor CRS, a specialiștilor delegați

29
în grupurile de suport tehnic și a altor participanți, au fost expediate invitații pentru 30 de
persoane și au fost colectate confirmările de participare.
Planificarea şi utilizarea eficientă a resurselor financiare gestionate
Pe parcursul perioadei de raportare a avut loc planificarea financiară lunară a agenției, în cadrul
căreia au fost identificate sursele și tipurile cheltuielilor operaționale lunare. În acest context au
fost elaborate 6 solicitări financiare lunare. Evidența contabilă și valorificarea mijloacelor
financiare s-a realizat prin transferul mijloacelor băneşti în corespundere cu volumul de lucrări,
servicii, bunuri achiziţionate, inclusiv necesităţile operaționale contractate în strictă concordanță
cu bugetele în vigoare, precum și în baza documentelor confirmative verificate și aprobate,
Controlul şi executarea financiară a proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor, serviciilor şi
achiziţionarea de bunuri la implementarea proiectelor din RDC în cadrul ADR Centru în
perioada de raportare.

S-a elaborat devizul estimativ de cheltuieli operaționale ale ADR Centru pentru un an în cadrul
implementării proiectului Gestionarea resurselor de apă pe Nistru (Achiziționarea pompelor de
apă) Dubăsari-Criuleni și devizul estimativ de cheltuieli operaționale ale ADR Centru pe anul
2018 în cadrul implementării proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova
Centrală” la obiectivul „Extinderea apeductului Chișinău – Strășeni - Călărași finanțat de banca
germană de investiții KFW

Efectuarea calculării la timp a salariilor angajaților în conformitate cu Schema de încadrare şi


legislaţia în vigoare privind salarizarea, calcularea la timp a concedialelor, ajutoarelor materiale
angajaţilor în conformitate cu ordinele directorului si ordinele MADRM.
Recepționarea, verificarea și prelucrarea documentelor primare s-a realizat prin procesarea
documentelor primare prezentate şi verificarea lor (operațional + proiecte) și elaborarea avizului
intern de debursare a mijloacelor bănești pe proiecte în derulare (cu includerea documentelor
obligatorii pentru prezentare)
Activitatea financiară a ADR Centru a fost realizată în baza bugetului de stat aprobat pentru anul
curent. Mijloacele financiare au fost alocate în baza art.38(1) al Legii 847 din 24.05.1996 privind
sistemul bugetar şi procesul bugetar. Alocarea mijloacelor financiare a fost realizată în baza
solicitărilor de finanțare lunare pentru acoperirea costurilor operaționale. Finanțarea operațională
și a proiectelor în derulare a fost realizată în baza devizelor de cheltuieli aprobate prin decizia
CNCDR nr. 3/18 din 16.02.18 și 17.05.2018.
Pe parcursul perioadei de raportare semestriale s-au desfășurat activitățile auditului extern
privind utilizarea contribuției financiare din sursele Guvernului Germaniei, în cadrul Acordului
de finanțare nr.81155779 încheat între MADRM și GIZ pe anul 2017 și anul 2018 tr.I, precum și
a procedurilor de achiziții publice realizate în cadrul implementării proiectului dat.
În urma controalelor petrecute nu au fost constatate abateri.
Raportarea activităţii financiare al ADR Centru către instanțele de control BNS, IFS, CNAS,
MADRM s-a realizat în termenii stabiliți prin elaborarea și prezentarea rapoartelor și dărilor de
seamă lunare ,trimestriale, anuale.

30
Rezultate:
 1 Raport anual IALS – 14 pe anul 2017, privind salariul și alte plăți efectuate de către
patron în folosul angajaților și impozitul pe venit reținut din aceste plăți către IFS;
 1 Raport anual M3, privind cîştigurile salariale şi costul forţei de muncă pe anul 2017
către BNS;
 1 Raport privind transportul auto și lungimea drumurilor auto de exploatare pe anul 2017
către BNS;
 1 Raport anual 1-BE-privind sursele energetice;
 1 Raport FORPRO anual, cu privire la formarea profesională a salariaților pe anul 2017
către BNS;
 1 Dare de seamă pe taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicule
înmatriculate în Republica Moldova TFD13 pe anul 2017 către Inspectoratuul Fiscal de
Stat;
 1 Declarație (forma VEN 12) anuală, privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală
2017 către IFS;
 1 Situație financiară pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie al ADR Centru pe anul
2017 către BNS;
 2 Rapoarte statistice 1M Munca trimestrial, privind cîștigurile salariale pe tr. I și II anul
2018;
 5 Rapoarte lunare IPC 18, privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare
obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
calculate către IFS;
 6 Rapoarte lunare privind soldurile mijloacelor bănești în bănci comerciale către
MADRM;
 2 Rapoarte trimestriale privind utilizarea surselor GIZ în cadrul implementării
proiectului, pe perioada 01.10.2017 - 31.12.2017 și 01.01.18-31.03.18 către MADRM;
 6 Rapoarte lunare privind valorificarea proiectelor implementate de ADR Centru din
FNDR și din alte surse pe anul 2018;
 1 Raport trimestrial privind utilizarea surselor UE în cadrul implementării proiectului, pe
perioada 01.01.18-31.03.18 către GIZ;
 1 Raport trimestrial privind consumurile și cheltuielile în Instituție 5CI pe perioada
01.01.18-31.03.18 către BNS;
 1 Raport de audit pe perioada anul 2017 și pe anul 2018 trim. I.

Măsura 3.2 Promovarea potențialului de dezvoltare a RD Centru

3.2.1 Dezvoltarea rețelelor de informare și comunicare privind dezvoltarea regională,


cooperarea interregională, transfrontalieră și transnațională

În perioada ianuarie-iulie 2018 Agenţia de Dezvoltare Regională Centru a aplicat principiul de


transparență și comunicare continuă, difuzînd informațiile de interes public în timp util. Astfel,
activitatea ADR Centru a fost reflectată atît pe pagina oficială a agenției, rețele de socializare, cît
și în sursele mass-media locale, regionale şi naţionale. Pentru răspîndirea informației au fost
utilizate diferite forme: comunicarea electronică, comunicarea directă, întruniri şi vizite la
proiecte, sesiuni de informare şi materiale informative, distribuite la diverse evenimente. În

31
scopul asigurării unei comunicări eficiente, agenția urmărește diversificarea instrumentelor de
comunicare, utilizîndu-le în dependenţă de publicul-ţintă. De asemenea, sînt întreprinse măsuri
de sporire a interesului societăţii pentru subiectele de dezvoltare regională. În comunicatele
emise de ADR Centru se insistă asupra beneficiilor obținute în urma implementării proiectelor de
dezvoltare regională şi a impactului direct al acestora asupra publicului.

În continuare vor fi depuse eforturi pentru menținerea credibilității publicului din regiune, dar și
pentru a promova agenția și activitățile acesteia în vederea sporirii popularității ei și a creșterii
numărului persoanelor interesate.
Actualizarea paginii Web a ADR Centru

În prima jumătate a anului 2018, pagina electronică oficială a agenției a continuat a fi o sursă de
informare complexă și intens actualizată. Aici pot fi accesate atît informațiile de actualitate, cît și
arhiva noutăților și documentelor plasate de la înființarea agenției și pînă în prezent.
În perioada de referință au fost întreprinse schimbări menite să sporească atractivitatea şi
utilitatea paginii, astfel încît site-ul să fie ușor de accesat și să cuprindă un spectru larg de
informații ce țin de domeniul dezvoltării regionale și al proiectelor implementate de Agenție în
Regiunea de Dezvoltare Centru.
În acest interval de timp au fost operate mai multe modificări:
- actualizarea cromatică a paginii web;
- plasarea a 109 comunicate și informații utile pe pagina oficială;
- schimbarea fotografiilor de fundal;
- modificarea parțială a structurii meniului principal și secundar;
- actualizarea rubricii Calendarul Regiunii, unde sînt plasate informații cu privire la
evenimentele importante desfășurate în toate localitățile Regiunii Centru. Prin această
activitate se urmărește informarea publicului și promovarea evenimentelor de interes
comun, care sînt organizate în Regiunea Centru;
- înnoirea continuă a rubricii Harta interactivă a Proiectelor, ce oferă posibilitatea
vizitatorilor site-ului nostru să acceseze cele mai actuale noutăți cu privire la
implementarea proiectelor din RDC. Sortarea proiectelor după prioritățile și măsurile
prevăzute în Strategia de Dezvoltare Regională Centru, dar și după gradul de
implementare al proiectului ajută vizitatorii paginii web să selecteze informațiile necesare
în timp util. Informaţiile relevante despre proiectele regionale implementate, precum și
despre vizitele la proiecte, sînt plasate la rubrica noutăți, dar cu referință și la Harta
Proiectelor.
Toate aceste modificări, dar și faptul că domeniul dezvoltare regională devine din ce în ce mai
popular în rîndurile publicului larg au condus spre atingerea numărului de 353.000 de accesări a
paginii web în perioada ianuarie - iunie 2018.
Comunicatul de presă este cea mai des întrebuințată formă de exprimare privind desfășurarea
unor evenimente în Regiunea de Dezvoltare Centru. Astfel, după necesitate, pentru fiecare
eveniment au fost elaborate materiale destinate grupului ţintă – invitaţie/notă informativă şi
comunicatul care sumează ideile expuse în cadrul unui eveniment.

32
În perioada de referință au fost elaborate 109 comunicate de presă și note informative, care au
servit drept sursă de informare pentru mass-media națională, locală și regional. Acestea au fost
plasate pe pagina oficială a ADR Centru www.adrcentru.md, pe site-ul www.comunicate.md, dar
și distribuite prin poșta electronica la circa 500 de adrese ale agențiilor de presă, jurnaliștilor și
bloggerilor autohtoni. Toate materialele informative, după importanță și impact, au fost plasate şi
distribuite și pe reţelele de socializare şi informare în masă: www.facebook.com, www.civic.md,
www.scribd.com, www.slideshare.com, www.youtube.com.
De asemenea, aceste materiale, după importanță și interes, au fost expediate APL-urilor, ONG-
urilor din regiune, membrilor CRD Centru, precum și partenerilor agenției.
Printre mijloacele media care s-au arătat interesate de activitatea ADR Centru se numără: Euro
TV, TVMoldova1, Publika TV, RTR Moldova, Canal Regional, AiciTV, MBC Moldova, Radio
Moldova, Radio Europa Liberă, Radio Orhei, Radio Regional Hîncești, ziarul Timpul, Ora
locală, Expresul, www.unimedia.md, www.civic.md, www.ialovenionline.md,
www.stirilocale.md, www.noi.md, www.jurnal.md, www.timpul.md, www.diez.md,
www.radiochisinau.md, www.news.yam.md etc.
Principalele subiecte care au fost mediatizate pe parcursul perioadei de raportare au fost
reprezentate de:
- vizite de lucru și monitorizare, precum și activități realizate în cadrul proiectelor în
implementare;
- obiective construite în cadrul proiectelor;
- vizite de studiu ale colaboratorilor ADR Centru;
- Concursul de propuneri de proiecte 2018-2020;
- întrunirile CRD Centru;
- activitatea ADR Centru – ședințe și vizite de lucru etc;
- activități importante desfășurate în parteneriat cu ADR Centru.

Întreținerea contului facebook al ADR Centru

Contul de facebook al Agenției este un instrument de actualitate frecvent accesat de utilizatorii


rețelelor sociale prin intermediul căruia diseminăm toate noutățile și informațiile destinate
publicului interesat de realizările din domeniul dezvoltării regionale. Astfel, în perioada de
referință contul facebook al ADR Centru a fost canalul prin care au fost distribuite toate
comunicatele, fotografiile și link-urile video de la evenimente organizate de ADR Centru, dar și
informația ce ține de dezvoltarea regională din alte regiunii ale țării. Interesul sporit al publicului
de pe această platformă de socializare este demonstrat de numărul de 1539 de persoane care
apreciază pagina ADR Centru.
Asigurarea sporită a accesului la informații pentru publicul interesat de activitățile desfășurate și
rezultatele dobîndite prin implementarea politicii de dezvoltare regională a constituit și în această
perioadă o prioritate pentru ADRC. Astfel, activităţile desfășurate de ADR Centru au fost
reflectate atît prin instrumentele de comunicare ale agenţiei, cît şi de către mass-media,
națională, locală și regionale.
Majoritatea activităţilor de informare s-au realizat în baza planului de comunicare, care a pornit
de la premiza că principalele canale de comunicare cu actorii dezvoltării regionale sînt:
comunicarea electronică, respectiv pagina web a agenţiei, comunicarea directă prin întruniri şi

33
vizite la proiecte, sesiuni de informare şi materialele informative distribuite în formă electronică
sau la diverse evenimente.
Elaborarea și publicarea materialelor promoționale

Promovarea instituției și a regiunii Centru se realizează în mare parte și prin elaborarea și


distribuirea materialelor promoționale. Astfel că, pe parcursul perioadei de raportare, au fost
elaborate și achiziționate un șir de materiale informative și de promovare care au contribuit la
creșterea vizibilității ADR Centru în regiune. Aceste materiale au fost achiziționate atît din
FNDR, cît și cu suportul partenerilor de dezvoltare.
Astfel, în perioada de raportare au fost machetate și tipărite:
 felicitări cu logo de Paști;
 broșura „Ghid turistic al ADR Centru”;
 broșura „Potențialul investițional al Regiunii de Dezvoltare Centru”.
În prima jumătate a anului 2018 specialistul în comunicare și informare al ADR Centru a acordat
asistență la elaborarea unei ediții a buletinului informativ al Dezvoltării Regionale, nemijlocit la
subiectele ce reflectă activitatea ADR Centru sau proiectele regionale din centrul țării.

Plasarea pe pagina web a ADR Centru a planurilor și rapoartelor privind implementarea


proiectelor și măsurilor de dezvoltare regională

În perioada de referință pe pagina oficială a agenției au fost plasate în timp util toate informațiile
de interes public. Astfel, la începutul anului, la rubrica Planificare și programare
regională/Planuri și rapoarte anuale au fost plasate Raportul de activitate al agenției pentru anul
2017 și Planul de activitate pentru anul 2018. Link-ul cu rubrica respectivă actualizată a fost
partajat și pe contul de facebook al ADR Centru. Persoanele interesate de activitatea agenției pot
consulta atît documentele curente, cît și arhiva rapoartelor și a planurilor agenției începînd cu
anul 2011. De asemenea, la indicația MADRM a fost suplinită rubrica Achiziții publice, cu
plasarea fișierelor ce conțin procesele verbale întocmite în urma efectuării Licitațiilor publice.
Rezultate:
 353.000 de accesări a paginii web;
 109 comunicate și note informative și expediate la 500 de adrese ale agențiilor de presă;
 148 aprecieri în semestrul I, numărul total de aprecieri fiind 1538;
 22 de texte de anunțuri;
 1 plan și 2 rapoarte de activitate publicate pe site;
 broșuri: „Ghid turistic al ADR Centru”; „Potențialul investițional al Regiunii de
Dezvoltare Centru”;
 1 model de felicitare cu logo de Paști.

3.2.2 Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (conferințe, forumuri, expoziții,


festivaluri)

Ziua Europei 2018.


Tradițional, în luna mai, ADR Centru a participat activ la celebrarea Zilei Europei 2018. Astfel,
valorile și beneficiile cooperării europene au fost promovate la următoarele activități:
34
- Ședință de informare privind oportunitățile şi beneficiile procesului de integrare
europeană, organizată pe data de 11 mai de CR Anenii Noi. În cadrul evenimentului a
fost făcută o prezentare a Regiunii Centru, activităților Agenției, a oportunităților de
finanțare şi programelor, dar şi acțiuni menite să promoveze rolul Uniunii Europene în
procesul de dezvoltare a țării și regiunii.
- Pe data de 12 mai specialiștii ADR Centru au participat la evenimentul dedicat „Zilei
Europei” care s-a desfășurat în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfînt” din capitală.
La standul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale si Mediului au fost expuse
informaţii despre activitatea ADR Centru. Au urmat expoziţiile altor ministere, agenţii,
instituţii de stat şi misiuni diplomatice. O atenţie aparte a specialiștilor a fost acordată
corturilor amenajate de partenerii de dezvoltare ai ţării noaste, inclusiv ai Regiunii
Centru: Ambasada Germaniei şi Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ),
Ambasada Suediei, Ambasada României, Ambasada Poloniei, Ambasada Slovaciei,
Ambasada Cehiei și Ambasada Letoniei.
- Pe data de 19 mai, Regiunea Centru a fost promovată în cadrul standului informativ a
Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale si Mediului la evenimentul dedicat Zilei
Europei de la Ungheni.

Conferința regională: Oportunitățile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.


Conferința a avut loc pe de data 29 mai, în incinta Complexului istorico-arhitectural Manuc Bey
din orașul Hîncești. La eveniment au fost prezenți cca 40 participanți, reprezentanții
administrației publice locale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
partenerilor de dezvoltare și experți internaționali. Pe parcursul conferinței, experții au prezentat
invitaților informații despre experiența SUERD și specificul proiectelor dezvoltate în cadrul
strategiei. Experții Metis GmbH, au vorbit despre oportunitățile și provocările în procesul
promovării SUERD în Republica Moldova. Reprezentanții Expert Forum au explicat
participanților cum poate beneficia Republica Moldova de pe urma SUERD, a fost discutată și
experiența în domeniu a statelor europene din spațiul dunărean.

Rezultate:

 3 Evenimente Ziua Europei organizate;


 1 eveniment regional, Conferința SUERD, organizată

Măsura 3.3 Perfecționarea sistemului de planificare și programare

3.3.1 Suport acordat APL-urilor din regiune pentru perfecţionarea/elaborarea


documentelor de planificare şi programare locală

În procesul de elaborare a SDL și/sau actualizare a acestora, autoritățile locale beneficiază de


suport informațional și consultativ din partea specialiștilor ADR Centru. Pe parcursul anului
2018, specialiștii agenției facilitează elaborarea a 5 Planuri de dezvoltare economică pentru 5
localități din regiune.

La inițiativa „Primarii pentru creștere economică” au aderat 5 localități din RD Centru:


primăriile Strășeni, Telenești, Ungheni, Orhei și Cărpineni. Pentru facilitarea procesului de

35
elaborare a PDE, în incinta ADR Centru a fost organizată o masă rotundă la data de 16 ianuarie
2018, unde au fost discutate (1) aspectele necesare a fi întrunite în procesul de elaborare a
planurilor, cît și (2) dificultățile întîlnite de către participanți.

ADR Centru a oferit asistență consultativă la necesitate, a participat la ședințe locale cu


reprezentanții APL și ai sectorului privat din localitățile beneficiare.

Pînă la moment 3 localități (Cărpineni, Orhei și Strășeni) au prezentat spre consultare proiectele
PDE.

În continuare ADRC acordă asistență pe următoarele componente:

(1) Asistență și sprijin de specialitate pe durata elaborării și implementării Planurilor de


dezvoltare economică locală, suport în a ajuta localitățile din regiune să adere la
inițiativă;
(2) Mobilizarea și implicarea partenerilor locali, cum ar fi companiile, instituțiile
educaționale și științifice, și organizațiile societății civile;
(3) Evaluarea conformității Planurilor de dezvoltare economică locală (cu cerințele UE, cu
rigorile naționale, corelarea cu documentele de politici naționale și regionale);
(4) Ajutor la identificarea și dezvoltarea proiectelor concrete și suport pe durata
implementării acestora;
(5) Evaluarea proiectelor depuse pentru finanțare (corelarea investițiilor în regiune pentru a
evita dublarea finanțării acestora, prioritizarea investițiilor în baza analizelor sectoriale
regionale);
(6) Asistență la identificarea oportunităților de a obține granturi, ghidare în promovarea
inițiativelor „de jos în sus”.

Grupul de lucru pentru planificare strategică în sectorul de eficiență energetică a clădirilor


publice

În contextul implementării proiectelor cu finanțare de la GIZ în domeniul eficientizării


energetice a clădirilor publice, ADR Centru a participat în perioada de raportare la cîte 2 ședințe
ale grupului de lucru pentru planificare strategică (GLPS) în sectorul respectiv. Ședințele s-au
desfășurat în patru locații: Ungheni (proiectul Sporirea eficienței energetice a Liceului teoretic
„Mihai Eminescu”), Șoldănești (proiectul Sporirea eficienței energetice a Liceului teoretic
„Alexei Mateevici” din or. Șoldănești), Strășeni (proiectul Sporirea eficienței energetice a
Liceului teoretic „Ion Vatamanu” din or. Strășeni) și Coșnița (proiectul Sporirea eficienței
energetice a Liceului teoretic Holercani din s. Holercani).
Scopul acestor ședințe a fost prezentarea și agrearea planului de lucru privind elaborarea
Programului raional de eficienţă energetică a clădirilor publice, prezentarea structurii
Programului Local și Planului de Acțiuni în domeniul eficienței energetice, situația actuală și
pașii următori privind colectarea informației despre clădirile publice în baza chestionarului
elaborat de către experți. Programul și Planul de acțiuni în EE va conține și informații privind
inventarierea situației existente privind clădirile publice, ordonarea acestora în funcție de
anumite criterii stabilite de GLPS, costurile aproximative ale investițiilor și recomandări.

Grupul de lucru pentru planificare strategică în sectorul de aprovizionare cu apă și


canalizare

36
În același context, un alt proiect finanțat de GIZ în domeniul îmbunătățirii serviciilor de
aprovizionare cu apă și canalizare, a fost lansat la începutul anului 2018. Proiectul vizează
activități de construcție a apeductelor în orașele Ungheni și Călărași, precum și actualizarea
capitolelor din strategiile de dezvoltare socio-economice locale pe sectorul aprovizionare cu apă
și canalizare.
În cadrul atelierelor organizate de către Grupul de lucru pentru Planificarea Strategică, s-a
discutat avizarea abordării metodologice și etapele de lucru privind actualizarea capitolului „Apă
și canalizare” din cadrul strategiilor de dezvoltare socio-economice locale, consultarea opiniilor
și sugestiilor grupului de lucru privind situația, obiectivele și prioritățile de dezvoltare a
sectorului de apă și canalizare.

3.3.2 Îmbunătățirea sistemului de monitorizare și evaluare

ADR Centru a definitivat elaborarea sistemului de indicatori pentru monitorizarea implementării


SDR Centru și setul de indicatori a fost aprobat de către membrii CRD Centru.

Rezultate Măsura 3.3:

 5 Planuri de dezvoltare economică locală în curs de elaborare


 1 sistem de indicatori pentru monitorizarea implementării SDR Centru aprobat

Măsura 3.4 Cooperarea cu partenerii de dezvoltare şi atragerea investiţiilor

3.4.1 Cooperarea cu instituții/partenerii de dezvoltare naţionali şi internaţionali

Colaborarea cu ADR Senec-Pezinoc, Slovacia în primul semestru al anului curent a fost axată
pe continuarea implementării în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni a subproiectului
finanțat din sursele SlovakAid „Magistrala de apă Bardar - accesul la apă potabilă calitativă,
îmbunătăţirea sănătăţii cetăţenilor și managementul durabil al rețelei de apă” din cadrul
proiectului „Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi (etapa 2) și rețele de
canalizare pentru or. Ialoveni” cu finanțare din FNDR.

Astfel, în luna aprilie a fost organizat seminarul profesional la care au participat primarii
unităților administrative teritoriale care urmează să fie conectate la apeductul magistral din
cadrul lotului I, finanțat de Fondul Național Ecologic, și lot II finanțat de FNDR, precum și
reprezentanți ai întreprinderilor care gestionează serviciul de alimentare cu apă și canalizare din
aceste localități. Au mai participat și experți naționali privind regionalizarea serviciilor de
alimentare cu apă și experți din Slovacia. În cadrul atelierului s-a discutat despre politica
națională de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, avantajele acesteia, au
fost enumerate toate impedimentele și greutățile care apar în gestionarea serviciului de
alimentare cu apă și canalizare. Pe final, experții au formulat cîteva recomandări care urmează să
fie implementate la nivel de raion.
Conferința de încheiere a proiectului a avut loc pe data de 5 iunie curent în cadrul căreia s-a făcut
o retrospectivă a activităților din cadrul proiectului și enumerate principalele rezultate obținute.
În cadrul ședinței a participat delegația slovacă formată din 6 persoane, reprezentantul MADRM,
președintele raionului Ialoveni, primarii din localitățile care urmează să fie conectate la apeduct
și reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate.

37
Cooperarea a fost axată și pe participarea în cadrul apelului pe propuneri de proiecte lansat de
Agenția Internațională de Dezvoltare a Slovaciei (SlovakAid) în perioada 15.03-16.04.2018. În
cadrul acestui concurs în parteneriat cu primăria municipiului Strășeni a fost elaborată și depusă
propunerea de proiect „Support in Development of Waste Water Management in Moldovan
Central Region – Better Waste Water Management Step by Step“ (nr. SAMRS/2018/MD/1/6).

De asemenea, relațiile bilaterale au fost prelungite pentru o perioadă de trei ani prin semnarea pe
data de 6 iunie a Protocolului Adiţional (al doilea) al Memorandumului de înțelegere și
colaborare dintre ADR Centru, Moldova și ADR Senec-Pezinok, Slovacia.

Cooperarea cu ADR Centru, România s-a realizat în următoarele domenii:

1. Organizarea participării a unui grup de tineri din raionul Strășeni la evenimentul Crosul
Europei, ediția a V-a, dedicat zilei Europei, care a avut loc pe 11 mai 2018 la Alba Iulia,
Romania. În cadrul evenimentului au fost promovate valorile europene, anul patrimoniului
cultural renăscut datorită fondurilor europene, Centrul de informare „Europe Direct” Regiunea
Centru din cadrul ADR Centru, România, care are menirea de a transmite informații cetățenilor
despre impactul sprijinului european prin fondurile nerambursabile etc.
Depunerea în cadrul apelului The EEA and Norway grants fund for regional cooperation anunțat
în perioada 24.01-01.07.2018 a propunerii de proiect DIGITranSys – EEA2CEE - Digital
Transformation Ecosystem - EEA to CEE (vezi măsura 2.2, acțiunea 2.2.2).
Organizarea în parteneriat cu GIZ Moldova a vizitei de studiu în Regiunea Centru (România)
pentru membrii CRS, grupul de suport tehnic și specialiștii Agenției: coordonarea elaborării
agendei, aspectelor logistice etc.
Cooperarea cu Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”
(ACTEDJ) (Galați, România) în perioada de raportare s-a concentrat preponderent pe
participarea în cadrul apelului de propuneri de proiecte din cadrul Programului Operațional
Comun România-Moldova 2014-2020 lansat pe 20 decembrie cu termenul limită pînă pe 7 mai
2018.

Astfel în parteneriat au fost elaborate și depuse 2 propuneri de proiecte:


1. MuseumInfoTur - Exploiting and enhancing the visibility of cultural and historical
heritage within a cross-border network of museums - Tourist Information Centers
2. CoGiT - Work competencies development at the cross-border level in Romania and the
Republic of Moldova.
În același timp a fost facilitată stabilirea parteneriatului între: primăria s. Mereni – ACTEDJ, CR
Hîncești – ACTEDJ și elaborarea propunerilor de proiecte comune la prioritatea 3 a
Programului: „Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric” unde participă
Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Mereni și Castelul Vînătoresc din cadrul Complexului
Istorico - Arhitectural Manuc Bey.
Cooperarea cu Administrația Regiunii de Planificare Riga, Letonia a avut loc de asemenea în
cadrul concursului de propuneri de proiecte anunțat de către Institutul Suedez în perioada 1
decembrie 2017 – 13 februarie 2018. Proiectul GreenGovern - Creating new business

38
opportunities by increased knowledge about environmentally driven business a fost depus și în
parteneriat cu administrația regiunii Östergötland din Suedia, fiind partener lider.
Cooperarea cu Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău a avut loc în cadrul
concursului de propuneri de proiecte Programului Operațional Comun România-Moldova 2014-
2020 prin elaborarea și depunerea a propunerii de proiect Regional „Regional Innovation
Solutions for Sustainable Economic Growth - Innovation Solutions for Sustainable Economic
Growth”, Universitatea fiind partenerul lider.
Cooperarea cu Colegiul Agroindustrial, Ungheni are loc în cadrul oportunității financiare
oferite de Agenția Cehă de Dezvoltare (CheczAid) în contextul elaborării propunerii de proiect
Establishing of the Regional Center for Consultancy and Certification of Agro-food Products in
Ungheni (RCCC-Agri)/Înființarea Centrului Regional de Consultanță și Certificare a Produselor
Agroalimentare din Ungheni (RCCC – Agri).

Acordarea suportului actorilor regionali în elaborarea proiectelor și atragerea investițiilor


În perioada de referință, a fost acordat suportul informativ, metodologic și consultativ
autorităților publice locale și altor actori regionali cu privire la oportunitățile financiare existente
în domeniile interesate, condițiile de finanțare, completarea cererilor de finanțare, modalități de
comunicare cu partenerii de dezvoltare etc.
De asemenea, în contextul lansării apelurilor de propuneri de proiecte din cadrul Programului
Operațional Comun (POC) România - Republica Moldova 2014-2020 (20 decembrie 2017-07
mai 2018) în luna ianuarie, pe parcursul a două zile, au fost organizate ședințe de lucru cu
reprezentanți ai autorităților publice locale. Acestea au avut drept scop continuarea procesului de
elaborare a conceptelor de proiecte, început în semestrul II al anului 2017 și au fost organizate în
parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului din Moldova. În cadrul ședințelor s-a
discutat despre destinațiile turistice cu potențial de dezvoltare din RDC, în special cele care fac
parte din patrimoniul cultural și istoric, care poate fi promovat și îmbunătățit datorită
oportunităților oferite de POC RO-MD 2014-2020, precum și elaborarea propunerilor de proiecte
în conformitate cu condițiile de finanțare prevăzute în ghidul utilizatorului și anexele acestuia.
ADR Centru a continuat acordarea suportului Grupului de Acțiune Locală (GAL) „Serpentina
Nistrului” din raionul Anenii Noi (localitățile Calfa, Gura Bîcului, Speia, Telița și Varnița) în
ceea ce privește participarea în cadrul proiectului „Dezvoltarea turismului. De la tradiții la
bussines modern”. Proiectul a fost promovat în prima etapă și în lunile ianuarie și aprilie au fost
efectuate vizite echipelor de proiect în Lituania și Georgia pentru a dezvolta în continuare
propunerea de proiect și definitivarea activităților concrete de fiecare partener. Consorțiul de
parteneri este alcătuit din 4 state: Letonia, Lituania, Moldova și Georgia, partenerul lider fiind
regiunea Ropažu (Letonia) împreună cu reprezentanții GAL din care face parte regiunea
respectiva.
Rezultate:
 1 Memorandum de înțelegere și colaborare prelungit (al doilea Protocol Adițional
semnat);
 1 proiect bilateral finalizat;
 2 parteneriate transfrontaliere facilitate;
 6 propuneri de proiecte depuse;

39
 1 propunere de proiect selectată spre finanțare:
 10 note conceptuale consultate;
 cca 80 consultații unice oferite;
 1 eveniment comun organizat.

3.4.2 Identificarea noilor surse de finanțare prin asistența oficială de dezvoltare oferită de
țările partenere

Pe parcursul perioadei de referință a fost efectuată în continuu monitorizarea și analiza


oportunităților financiare existente, care corespund priorităților de dezvoltare regională regionale
și a fost elaborat calendarul apelurilor de propuneri de proiecte.

Printre cele mai relevante surse de finanțare putem enumeră:

 Fondul de Bună Guvernare (FGB) din Moldova - Fondul de Sprijin Strategic, apelul
lansat de Ambasada Marii Britani în perioada 25 ianuarie – 26 februarie 2018.

 Programul de Granturi Mici 2018, apelul anunțat de Ambasada Slovaciei în perioada 21


februarie – 8 martie 2018

 The EEA and Norway grants fund for regional cooperation anunțat în perioada 24.01 –
01.07.2018

 Apel de proiecte: FGM – ediția Revitalizare Urbană 2018, februarie 2018

 Concursul de granturi pentru crearea Centrelor de Suport în Afaceri anunțat de Fundația


Est - Europeană anunțat în perioada 30 martie - 6 mai 2018

 Apeluri de granturi lansate de Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova

 Apel din cadrul programului „Infrastructura socială și eficiență energetică”, martie - mai
2018

 Fondul Canadian pentru Inițiative Locale, finanțat de către KfW și implementat de către
FISM pentru localități urbane și rurale, aprilie-mai 2018.

 Concurs de pre-selectare a comunităților din Moldova care vor adera la Programul


Comunitatea Mea în anul 2018, finanțat de USAID și implementat de IREX Moldova, 13
iunie – 15 iulie 2018

 Concurs de granturi pentru proiecte de cooperare pentru dezvoltare, lansat de Ministerul


Afacerilor Externe al Letoniei în perioada aprilie-mai 2018

 Exprimarea interesului pentru proiecte inovatoare de colaborare cu privire la noi produse,


servicii sau soluții de afaceri in perioada iulie 2018

40
 Apel de propuneri de proiect pentru procesarea și comercializarea produselor ecologice
2018 în cadrul proiectului „Dezvoltarea agriculturii organice orientate spre export în
Moldova 2016-2018” finanțat de USAID în perioada aprilie - mai

 Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzechAid) cu prioritatea II Sectorul managementului


durabil a resurselor naturale (apa si canalizare si ecologie) și IV Agricultură și Dezvoltare
Rurală a Strategiei de cooperare pentru dezvoltare a Republicii Cehe.

 Strategia de cooperare elvețiană Republica Moldova 2018 - 2021 cu următoarele domenii


prioritare: II Guvernarea Locală și Dezvoltarea Economică și Ocuparea Forței de Muncă

Despre concursurile de propuneri de proiecte menționate au fost informați potențialii aplicanți, li


s-a acordat tot suportul necesar în vederea elaborării și depunerii propunerilor de proiecte.

Rezultate:

 14 surse de finanțare identificate

41

Rate