You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS PULAU PINANG

BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS

Nama : OOI MIN HUAN Angka Giliran: 2016272340099


CHONG WEI HANN 2016272340088
TANG WEI SHANG 2016272340105
Kod: MPU 3112 Nama Kursus: BINA INSAN GURU
Pensyarah : En. Mohd. Nadzri bin Noordin
Tarikh Hantar : 29 JUN 2018 Tarikh Terima :

Pengakuan Pelajar
Saya mengaku bahawa kerja kursus ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali
nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tanda tangan Pelajar :_______________________________ Tarikh :__. __

Perincian Maklum Balas Kerja Kursus


Pemeriksa Moderator (jika berkaitan)
Kekuatan: Kekuatan:

Aspek yang boleh diperbaiki: Aspek yang boleh diperbaiki:

Tanda tangan: Tarikh: Tanda tangan: Tarikh:

Pengesahan Pelajar
Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuki
dan fahami.

Catatan (jika ada)

Tanda tangan Pelajar : Tarikh :