Nr. 30 (789) www.lyberti.

com Joi, 26 iulie 2018

LIBERTATEA CUVÂNTULUI

Divorț la bătrânețe!

La Cernăuți zeci
de cupluri își
spun adio pentru
a obține subvenții
 pag. 4

CURS VALUTAR MEDIU LA ZIUA DE 25 IULIE 2018
1 RON – 6 GRN. 71 COP. 1 USD – 26 GRN. 58 COP. 1 EUR – 31 GRN. 13 COP. 1 RUB – 0 GRN. 42 COP. 1 MDL – 1 GRN. 59 COP.
2 LC
Joi, 26 iulie 2018 Actual

Atenție, șoferi! Polițiștii ies APEL LA CARITATE: O FETIȚĂ
la vânătoare cu radare DE 5 LUNI ARE NEVOIE DE
AJUTORUL NOSTRU
Evanghelina, o fetiță de 5 luni din Storojineț, a fost diagnosticată
recent cu tumoare pe creier. Fetița suferă de imunodeficiență (Т+/-
В+NK), un diagnostic foarte rar întâlnit. În lume sunt diagnosticate
doar 6 astfel de cazuri. Este o boală grea, dar poate fi tratată. Fami-
lia are nevoie de 110 mii $ pentru o operație urgentă, care să-i redea
Evanghelinei șansa pentru a spera la viață. Operația urmează să fie
efectuată de clinica MedicalPark Antalya Hospital din Turcia. Dumini-

Vitezomanii de pe şosele vor fi tului Auto de Stat. În dotarea Po- a scăzut semnificativ în Ucrai-
depistați de Poliție cu ajutorul ra- liției de Patrulare acestea nu au na. Cel mai sângeros a fost anul
darelor mobile TruCAM. Dispoziti- ajuns, pentru că în legea „Despre 2007, când 9.574 de persoane
vele destinate măsurării vitezei se Poliție" nu se spune nici un cuvânt și-au pierdut viața în accidente de
vor instala pe autovehicule care despre utilizarea echipamentului circulație. În 2013, această cifră a
prezintă înscrisuri şi însemnele special de către polițiști pentru a scăzut treptat la 4.483 de persoa-
distinctive ale Poliţiei. Ministerul măsura viteza. Această nepotri- ne, iar în 2016 numărul victimelor
Afacerilor Interne a lansat deja vire legislativă a fost eliminată de a fost de 3.410 persoane. În 2017
toate procedurile organizatorice către Cabinetul de Miniștri. Poliția Poliția a raportat o ușoară crește-
necesare. Din depozitele Minis- va patrula pe șosele în comun cu re a deceselor în urma acciden-
terului Afacerilor Interne au fost Garda Națională. telor – 3.432 de persoane ucise.
scoase dispozitive TruCAM, care Conform statisticilor oficiale În primele 6 luni ale anului curent
stau prăfuite pe rafturi din anul ale Poliției, în ultimii ani numărul 1.237 de persoane au decedat în
2015, după lichidarea Inspectora- de decese în accidente rutiere accidente.

Vești proaste pentru contrabandiști.
Scanere la punctele vamale
Intrările în România pe la tul de stat anual România pier- ţigări, care intră în special prin
punctele de trecere vamală din- de pentru faptul că sunt foarte punctele de frontieră”, a afirmat
spre Ucraina, Moldova şi Ser- multe produse de contrabandă, Teodorovici, citat de news.ro.
bia vor fi dotate cu scanere, a
anunţat ministrul român al Fi-
nanţelor, Eugen Teodorovici, la
o conferinţă de specialitate. „Ţin
ca în acest an noi să securizăm
practic punctele vamale pe Est:
Ucraina, Moldova şi Serbia. Cel ca trecută la Storojineț a fost organizată o campanie de colectare de
puţin partea asta până la final de fonduri pentru transplantul de măduvă osoasă a micuței. Într-o singu-
an... Nu intră nimic în România ră zi au fost colectate 67 mii 832 grivne, 171 $ și 225 euro. În plus
fără să fie scanat. Absolut nimic. 10.000 $ au fost donați de părintele Vasile Antonie Tomas din Româ-
Adică reabilităm punctele vama- nia. Pentru salvarea vieții Evanghelinei mai trebuie adunate peste
le, le echipăm... Deci, nu intră 86 mii $, iar intervenția chirurgicală urmează să fie efectuată de urgență.
nimic în ţară fără să fie scanat. „Libertatea Cuvântului” se solidarizează cu acest caz și îndeamnă
Nu. Tot ce intră în ţară: pe cale oamenii care pot ajuta să telefoneze la următoarele numere de telefon
ferată, rutier, aerian, maritim şi sau să transfere bani în contul de mai jos.
ce mai intră pe unde mai intră Contacte:
va fi scanat”, a declarat Eugen tatăl Anatolie tel. 0958535080,
Teodorovici. Ministrul Finanţelor mama Angela tel. 0951312621.
a estimat că anul viitor un mili- Conturi bancare PrivatBank:
ard de euro va veni la buget ca Ilenchuk Anatolie 5168 7427 1646 8883.
urmare a eficientizării controale- Pihotica Angela 5168 7427 1549 5432.
lor. „Un miliard de euro la buge-

Continuă abonarea
Index: 01886
Preţ –
4 luni – 41,60 grn. Buletinul
meteo
http://www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com Joi Vineri Sâmbătă Duminică Luni Marți Miercuri
Tel. 099-643-58-57 26 27 28 29 30 31 1
iulie iulie iulie iulie iulie iulie august
Preţuieşte DEMNITATEA,
abonează-te la
LIBERTATEA Cuvântului
Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
LC 3
Eveniment Joi, 26 iulie 2018

UCRAINA, LIDER MONDIAL LA EXPORTUL O vară apocaliptică:
DE LEMN DE CONTRABANDĂ Incendii şi zăpadă.
Planeta se schimbă!
Este vara vremii extreme tre timp, însă, în sudul con-
în toată lumea. Luna aceasta tinentului a nins. Cabanierii
s-au înregistrat recorduri de din Munţii Dolomiţi, din Italia,
căldură pe patru continente. nu îşi mai amintesc de ase-
Zeci de oameni au murit din menea ninsoare spre sfârşi-
cauza caniculei în Japonia şi tul lui iulie. Vântul puternic a
alţi zeci în Canada. Dincolo făcut troiene, după cum ara-
de Cercul Arctic sunt incen- tă imagini publicate online.
dii de vegetaţie, în timp ce Iar la Barcelona, grindina a

Preşedintele Petro Poroşenko vedem că vagoane întregi încăr- zice importul de lemn care ar pu-
a blocat prin veto legea adoptată cate cu lemn trec frontiera. Potrivit tea fi obținut ilegal şi impune im-
de Rada Supremă care prevede Prim-ministrului Volodymyr Grois- portatorii să efectueze controale
sancţiuni penale pentru contra- man, în 2017 volumul contraban- pentru a minimaliza riscul intrării
banda cu material lemnos, în pofi- dei cu lemn s-a ridicat la 70 miliar- ilegale a lemnului pe piața internă
da faptului că Premierul Groisman de grivne. În mod normal proiectul a UE. Potrivit analizei Earthsight,
a declarat război contrabandei. de lege propus de Parlament ar Compania austriacă Egger, al doi-
Serviciul de presă al şefului sta- putea schimba situaţia. Dar Pre- lea cel mai mare producător mon-
tului a anunţat că Petro Poroşen- şedintele a decis altfel. dial de panouri din lemn, s-a do-
ko sprijină înăsprirea pedepselor Pădurile ucrainene sunt tăiate vedit a fi primul printre principalii
penale pentru astfel de infracţiuni, cu nemiluita, iar exportul de mate- importatori ai lemnului ucrainean,
dar se opune schemelor bazate rial lemnos către UE a crescut cu după introducerea moratoriului
pe lobby, care încalcă prevede- 75% în ultimii patru ani, depășind asupra exporturilor de lemn. Ur-
rile Acordului de liber schimb cu cifra de un miliard de euro în 2017. mează alte companii importante
Uniunea Europeană. La un an de Potrivit unui raport al Organizației – Kronospan și Swiss-Krono, pre-
la aplicarea moratoriului privind britanice non-guvernamentale cum și Fabrica de celuloză polo- în sudul Europei, grindina făcut prăpăd. Aproximativ
exportul de buşteni, investiţiile în Earthsight, care studiază proble- neză, care este una dintre cele şi chiar zăpada fac ravagii. 70 de oameni au murit din
industria silvică şi de prelucrare a mele ilegale privind despăduririle mai mari companii internaționale În Suedia, zeci de incendii cauza caniculei în Japonia,
lemnului s-au dublat. Au fost înfiin- în întreaga lume, Ucraina expor- producătoare de hârtie, Interna-
de vegetaţie se manifestă la iar peste 22.000 au avut ne-
ţate zeci de întreprinderi şi create tă lemn în UE mai mult decât din tional Paper. Reamintim că UE a
noi locuri de muncă. Dar proble- orice altă țară din lume. În același cerut în repetate rânduri Ucrainei nord de Cercul Arctic. voie de îngrijiri medicale în
ma principală rămâne – buştenii timp, începând cu 2013 în Uniu- anularea moratoriului la exportul Pagubele se ridică la zeci spital. În vestul ţării s-a înre-
ucraineni continuă să fie exportaţi nea Europeană a intrat în vigoare de lemn neprelucrat, aceasta fiind de milioane de euro, potrivit gistrat un record de tempe-
în Europa sub formă de lemn de Regulamentul care stabilește cri- și una dintre condițiile oferirii tran- unui prim bilanţ. Iar pompierii ratură. Vorbim de 41,1 grade
foc. Reţelele de socializare sunt teriile pentru exportul lemnului pe șelor de ajutor financiar. din ţara nordică, neobişnu- Celsius. Guvernul a declarat
pline cu fotografii și video unde piața UE. Acest Regulament inter- iţi cu un astfel de fenomen, stare de calamitate, cu atât
au avertizat că nu ştiu cât mai mult cu cât meteorologii
va dura să stingă flăcările. spun că mercurul din termo-

Ucraina riscă să fie invadată
Meteorologii au subliniat că, metre nu va scădea până la
din cauza încălzirii globa- mijlocul lunii august. Tempe-
le, omenirea ar trebui să se raturile extreme afectează şi
obişnuiască să se confrunte alte ţări din estul Asiei. Co-

de migranţi ilegali
anual cu incendii de vege- reea de Nord şi Coreea de
taţie în nordul lumii. Neobiş- Sud au înregistrat, la rândul
nuit de cald este şi în Marea lor, recorduri de căldură: 40
Britanie, unde mercurul din de grade Celsius. Peste
Migrația ilegală este una dintre principalele pro- intereselor naţionale, altele pledează pentru păstra-
bleme ale Europei moderne. În căutarea unei vieți rea solidarităţii europene și asistența reciprocă între
mai bune, sute de mii de migranţi ilegali, se îndreap- statele-membre. Potrivit șefului Serviciului ucrainean
tă în fiecare an spre Europa. La începutul verii, pro- al Frontierei de stat, Petro Ţygykal, Ucraina trebuie
blema migranților era în centrul agendei UE și chiar de urgenţă să consolideze legislația privind migrația
ameninţa cu divizarea guvernul german. Criza mi- și Frontiera de stat, deoarece migrația ilegală în țara
grației nu numai că a tulburat profund statele-mem- noastră a început să crească. În 2018 numărul refu-
bre ale UE, dar a pus la îndoială însăși existența giaţilor ilegali a crescut cu 20%. Este vorba de ce-
acestei structuri. tăţeni din Vietnam, Afganistan, India sau Şri Lanka,
UE nu a avut o poziţie comună în această pri- care încearcă să ajungă pe diferite căi în Ucraina. În
vință şi fiecare țară a început să lupte împotriva mi- majoritatea cazurilor, imigranții nu aleg Ucraina din
granților ilegali prin metode proprii. Unele țări (cum cauza nivelului lor scăzut de trai și a lipsei de per-
ar fi Ungaria) au construit ziduri sau garduri de sâr- spective. Adesea, Ucraina este utilizată ca punct de
mă ghimpată la frontieră, proiectate pentru a reduce tranzit pentru a ajunge în UE. Cu toate acestea, din
fluxul migranților. Franța și Italia s-au certat pe tema cauza controverselor din interiorul UE şi înăspririi le-
migranților africani. Polonia a refuzat să accepte gislaţiei cu privire la refugiaţi, există riscul ca aceştia
cota pentru refugiați impusă de UE. Cert este că cri- să se stabilească în Ucraina pentru o lungă perioadă
za migranţilor a divizat UE: unele state s-au pronun- de timp. Acest lucru poate crea o povară suplimenta-
ţat pentru impunerea unor metode dure şi apărarea ră asupra bugetului ucrainean.

termometre se apropie de Ocean, bilanţul deceselor
35 de grade Celsius. Este din cauza caniculei în Ca-
vara cu cele mai puţine pre- nada a ajuns la 70 de morţi.
cipitaţii din ultimii 50 de ani. În timp ce în vestul Statelor
Obişnuiţi cu frigul şi ploile, Unite, incendiile de vegetaţie
mulţi britanici se bucură de au distrus zeci de case şi au
vremea frumoasă, dar medi- dus la evacuări de amploare.
cii au avertizat populaţia să În multe zone din California,
nu stea în soare în toiul zilei, temperaturile au depăşit 42
pentru că este periculos. În- de grade Celsius.

Pagină realizată de Mihai URSU
4 LC
Joi, 26 iulie 2018 Probleme și soluții

Pe unde trece calul, nu trece tehnica...
C alul este unul dintre cele mai frumoase, grațioase și
puternice animale domestice. Calul năzdrăvan din
povești are de acum „prototipuri” reale, care îl poartă pe
om mai iute ca adierea vântului. Însă mașinile nu-l pot
înlocui pe cal definitiv, deseori fiind nevoie măcar de un
singur cal-putere…

sură am realizat ceea ce am văzut cu ochii raș. Lucrând toată viața cu caii, le vine greu
mei în alte gospodării silvice, precum și în să se despartă de ei. Acum sătenii pun preț
România. Cred că va fi un concurs tradițio- pe blocurile cu motor, cu care pot executa
nal, dar cu mai mulți participanți, a conchis mai toate lucrările agricole.
pădurarul Gheorghe Bândiu. Nu se poate despărți de cai nici domnul
„Cultul calului” se mai păstrează la Procopie Plantus din Stănești, raionul Hli-
Ropcea, o altă localitate din raionul Storo- boca, care a trecut de vârsta ieșirii la pen-
Calul, ca forță de tracțiune, este folosit am pus scopul să atrag atenția oamenilor jineț. Cu ani în urmă aici a fost și o fermă sie.
tot mai rar în localitățile rurale. Numărul asupra faptului că nu trebuie să ne lipsim de de creștere a cailor de rasă, iar președintele – Din anul 1973, de când am venit din
acestor animale prevalează în satele de la cai, a specificat domnul Gheorghe Bândiu. colhozului local, Gheorghe Moscaliuc, avea armată, am lucrat în colhoz căruțaș, po-
poale de munte, dar mai ales în gospodări- În Ocolul silvic din Ciudei au mai rămas pa- ideea amenajării în localitate a unui adevă- vestește domnul Procopie. Nu am renunțat
ile silvice. Dl Gheorghe Bândiu, pădurar la tru perechi de cai. La competiții au participat rat hipodrom. Colhozul s-a desființat și caii la cai nici după ce s-a desființat colhozul.
Ocolul silvic Ciudei, raionul Storojineț, mai și cai de la ocolurile silvice din Igești, Cras- „s-au mutat” în gospodăriile individuale ale Până nu demult am avut doi cai, acum mi-a
demult era preocupat de ideea de a orga- na, din alte localități. Pe timpuri la lucrări- ropcenilor. rămas numai unul. Povara anilor crește și
niza un concurs sau competiții cu caii. Și, le din pădure erau folosiți mai mulți cai de – În majoritatea din cele 1.200 de gos- nu am acea putere din tinerețe ca să îngri-
iată, că în zilele precedente de odihnă ideea rasă de tracțiune. Nu am cumpărat cai din podării individuale din satul nostru erau jesc de doi cai. Dar pe lângă cal muncește
a fost realizată și repede mediatizată. Con- altă parte, ci au rămas din generație în ge- întreţinuţi cai, acum au mai rămas circa o și omul, căci calul trebuie bine hrănit, doar
cursul de „frumusețe și forță” s-a desfășurat nerație din perioada sovietică. Caii execută sută de cai, dar avem și o sută de tractoare, n-o să-l ții numai cu fân. La noi, la Stănești,
în apropierea satului Crăsnișoara Veche, un volum mare de muncă, dar și îngrijirea spune primarul Ropcei, dl Ilie Olaru. Teh- are cai și fratele meu, Petru. Pe unde trece
care face parte din Comunitatea Teritoria- lor cere tot muncă și sârguință din partea nica mică face minuni, dar mai calitativ este calul, nu trece tehnica. De-aș fi de douăzeci
lă Unită Ciudei. La „compartimentul forță” omului. Important este să iubești aceste lucrul executat cu ajutorul calului. Iată de ce de ani tot de cai aș îngriji…
urma să se clarifice care dintre cei 21 de cai animale. Iată, am urmărit cum s-a desfășu- consătenii mei mai țin cai pe lângă casă, De regulă, la serviciile gospodarilor care
participanți este mai puternic, trăgând la o rat concursul nostru. Am rămas încântat de dar mai ales acei care muncesc în pădure. au cai apelează oamenii bătrâni și singura-
anumită distanță bușteni mari și grei. Iar la felul cât de înțelepți sunt unii cai. Ei execu- În satele din raionul Noua Suliță numă- tici, care nu reușesc să-și lucreze loturile de
„compartimentul frumusețe” s-a pus preț pe tau întru totul comenzile stăpânilor lor, aveai rul cailor e în scădere catastrofală. pământ.
grațiozitatea cailor, felul cum ei sunt îngrijiți impresia că le-a mai rămas să vorbească cu – La noi, la Bălcăuți, numai doi gospo- – Le ajut cu mare plăcere și mă bucur că
și reacționează la comenzile „stăpânilor”. glas de om, așa ca în povești. dari țin cai, mai mult din obișnuință, preci- cineva are nevoie de cai, conchide domnul
– Prin organizarea acestui concurs, mi- – Concursul a fost reușit și în mare mă- zează starostele acestui sat, dna Nina Flue- Procopie Plantus.

„VREȚI SUBVENȚII? DIVORȚAȚI!”
Efectul amoral
al mecanismului subvențiilor
Demnitarii și funcționarii, considerând că acordarea Guvernul, mărind prețurile la serviciile comunale, dar
subvențiilor de stat familiilor, care nu sunt în stare din „bru- mai ales la agenții energetici, a pus în funcțiune meca-
ma” lor de venituri să achite plățile exagerate pentru ser- nismul subvențiilor. Funcționarilor li se pare că statul e
viciile comunale, este o echitate socială, greșesc amarnic. prea darnic, având un buget modest, de aceea din luna
Este o umilință și o bătaie de joc față de oameni și demnita- mai regulile de acordare a subvențiilor au devenit mai
tea lor. Reiese că omul, muncind toată viața și plătind impo- drastice.
zite pentru prosperarea statului, ajuns la bătrânețe devine – Am rămas șocat de aceste reguli, spune un bun
sărac lipit pământului din cauza prețurilor mari la totul de ce cunoscut din Cernăuți. Când am fost în putere, mi-am
se folosește. construit la Roșa o casă frumoasă și spațioasă. Dar m-am îmbolnăvit, am chiar grupă de invaliditate și cu
o pensie de până la 2.000 grivne nu pot achita taxa
la gaz. În acești ani am primit subvenții. Acum la ad-
ministrația de imobil mi s-a explicat că spațiul casei
mele e prea mare și unui gospodar „înstărit” ca mine
nu mi se cuvin subvenții. Ca să primesc subvenții tre-
buie să vând casa și să-mi cumpăr o „cocioabă” – așa
reiese.
Noile reguli de acordare a subvențiilor prevăd luarea
în considerare a stării materiale, a ocupației și a veniturilor
membrilor familiei, chiar a persoanelor care nu sunt înregis-
trate în gospodăria (casa, apartamentul) respectivă. Con-
fruntându-se cu o astfel de situație, un alt cunoscut de-al
meu s-a indignat peste măsură:
– Chiar persoana care urma să-mi dea adeverința pen-
tru subvenții m-a sfătuit: „Vrei subvenții? Divorțează for-
mal!”.
Unii orășeni s-au lăsat convinși de asemenea „sfa-
turi”. Și iată rezultatul: din luna mai și până în luna iulie
la Secția orășenească de înregistrare a actelor de stare
civilă a fost înregistrat divorțul a 59 de perechi, dintre
care 17 perechi de pensionari (cu vârsta între 68-74 de
ani).
Și cum să nu crezi că subvențiile au devenit „mărul dis-
cordiei” în familie?!
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
LC 5
Cronica penală Joi, 26 iulie 2018

PROFESOR UNIVERSITAR REȚINUT Focuri de armă la Crasna.
Doi huligani au fost reținuți
PENTRU LUARE DE MITĂ
Pentru suma de 700 de dolari americani aces- dii. Profesorul a fost reținut exact în momentul când
ta urma să favorizeze admiterea unui abiturient la primea suma cerută. Șeful catedrei riscă să fie pri-
studii într-un colegiu din orașul Cernăuți. Suma pri- vat de libertate pe un termen de 10 ani cu privarea
mită el urma s-o împartă cu niște „colegi” și astfel de dreptul de a ocupa anumite funcții și confiscarea
să aranjeze admiterea persoanei respective la stu- averii.

Un bărbat de 28 de ani din în aer. Huliganii au fost reținuți de
orășelul Crasna, raionul Storoji- poliție. Aceştia sunt doi locuitori
neț, a alertat poliția și a comuni- ai satului Mihoreni, raionul Herța,
cat că doi indivizi, rude ale con- care și-au recunoscut vina. Vic-
cubinei sale, l-au bătut în propria tima a fost spitalizată cu traume
casă, aplicând și arma. În comu- de diferit grad. A fost demarată o
nicatul poliției se arată că între procedură în baza articolului 296
bărbați s-a iscat un conflict. Unul punct 4 (huliganism) al Codului
dintre cei doi a scos un pistol și a Penal al Ucrainei.
tras câteva focuri de avertisment

Pseudo-lucrător de fisc LUARE DE MITĂ LA „VODOKANAL”-UL
reținut de poliție DIN CERNĂUȚI
Poliția cernăuțeană l-a reținut pe un escroc, care se prezenta drept
conducător al Direcției Serviciului Fiscal. Timp de doi ani bărbatul ce-
rea bani de la un cernăuțean, amenințându-l cu neplăceri din partea
Inspecției fiscale. Suma prealabilă a pagubelor suportate de întreprin- Reprezentanții Serviciului de
zător constituie aproximativ 104 mii grivne. Nu demult întreprinzătorul Securitate al Ucrainei în regiunea
a scris o plângere la poliție și bravul „lucrător fiscal” a fost reținut de Cernăuți au făcut publice unele
oamenii legii. Ultima picătură în cupa răbdării antreprenorului a fost detalii despre cazul privind luarea
aceea că bărbatul i-ar fi cerut 10 mii grivne pentru a-l „ocoli” de con- de mită la Întreprinderea comuna-
troalele fiscale. Se știe că acesta este originar din Subcarpatia, dar lă „Vodokanal”. În comunicat se
actualmente este stabilit în localitatea Hlinița, raionul Chițmani. La 18 arată că ofițerii de securitate au
iulie el a fost reținut de poliție în timp ce încerca să schimbe în valută descoperit un mecanism de luare
banii primiți. Bărbatului i se incriminează escrocherie și abuz de influ- permanentă de mită de către con-
ență. El riscă să stea după gratii opt ani. ducerea întreprinderii comunale
respective. Lucrătorii operativi ai
Serviciului de Securitate au stabilit
că persoanele din conducerea în-
treprinderii cereau sistematic mită
de la unii agenți economici pentru
încheierea acordurilor corespun-
zătoare necesare funcționării su-
biecților economici. Oamenii legii
au documentat primirea, de către
persoanele suspuse, a 67 mii griv-
ne de la un comerciant. În comuni-
cat se mai arată că doi funcționari
au fost reținuți chiar în birouri în
timp ce primeau suma ordinară de
47 mii grivne.

ȘI-A ÎNJUNGHIAT PROPRIUL
PE OSPEȚE…
FIU ÎN TIMPUL MESEI
Colaboratorii organelor de drept din ținut au reținut-o pe o femeie
în vârstă de 58 de ani, care, aflându-se în stare de ebrietate, și-a
CU BĂTAIE
înjunghiat propriul fiu. Acesta a fost adus de urgență la Spitalul clinic Un locuitor al regiunii Cernăuți
raional din Hotin. În acea zi, bărbatul de 37 de ani din localitatea Ne- a fost reținut în Kolomyia, regiunea
doboivţi, a servit o doză însemnată de alcool împreună cu mamă-sa. Ivano-Frankivsk. Acesta a venit în os-
Când între cei doi s-a iscat un conflict, ambii erau deja bine aghesmu- peție la un prieten. Pentru ospitalitate
iți. Cu o rană de cuțit el a fost adus în secția de reanimare a Spitalului i-a mulțumit acestuia prin aceea că a
raional. Poliția a demarat o procedură în baza articolului 121 punct 1 înșfăcat o bâtă și i-a aplicat mai mul-
al Codului Penal al Ucrainei. Ancheta prejudiciară continuă. te lovituri. Incidentul s-a produs după
ce cei doi au servit mai multe pahare
de alcool. Atacantul a fost reținut și
plasat sub strajă până la finalizarea
procedurilor de anchetă demarate de
poliție.

Pagină realizată
de Dumitru VERBIŢCHI
6 LC
Joi, 26 iulie 2018
LC 7
Sfaturi practice Joi, 26 iulie 2018

PLANTE CARE ATRAG ENERGIILE POZITIVE Conservarea
Pîn care se lucrează sau se locuiește. Pe lângă dorința de a crea
lantele sunt folosite, de regulă, pentru înfrumusețarea spațiilor legumelor pentru iarnă
o atmosferă plăcută, revigorantă, care să ducă la un mediu prielnic
pentru muncă, spor și inspirație, plantele atrag energiile pozitive și
pot transforma spațiul de lucru sau casa într-o oază de liniște. A vem la dispoziţie câteva luni fabuloase
de vară şi de toamnă pentru a acumula
toată bogăţia naturii pentru lunile reci. Este
ieftin şi deţinem controlul total al ingredi-
ajută și dacă este prezentă în bi- entelor. Necesită, însă, puţină muncă. În
roul tău sau chiar în sufrageria ta. această perioadă şi reţetele de conserve
Menta aduce bunăstare și pros- sunt la mare căutare. Vă propunem două
peritate. Și ține departe persoa-
nele rău intenționate care vor să reţete de dovlecei la borcan pentru iarnă.
îți treacă pragul.
Iasomia. Iasomia este
o plantă pe care este bine să o
aibă în casă cuplurile. Locul ide- Dovlecei în suc de roşii la borcan
Dovleceii în suc de roşii acoperă şi se mai fierb 5 minute.
sunt conserve pregătite fără Se verifică dacă dovleceii sunt
conservanţi ce pot fi folosite fierţi şi sosul potrivit, se ia vasul
la iarnă în tocăniţe, bucate cu de pe foc, se umplu borcanele
carne sau alte reţete cu legu- (sterilizate, fierbinţi ), să nu ră-
me, paste sau orez. Chiar dacă mână goluri de aer, le închidem
aceştia au peste 90% apă, mie-
zul şi coaja lor conţin vitamine.
Chiar şi după prepararea lor
termică îşi păstrează conţinu-
tul de magneziu, fosfor, pota-
abilităților pe care le are. Absoar- siu, aşa că sunt indicaţi pentru
Cactusul. Această plan- be energia electromagnetică ne- persoanele cu probleme cardi-
tă înfrumusețează spațiul și îi con- gativă, care vine de la aparatele ace sau pentru dietă.
de uz casnic. De asemenea, ține Ingrediente (pentru 2 borca-
departe persoanele rău intențio- ne de 720 ml): 800 g dovlecei, 1
nate și intrușii. kg roşii, 4 căţei de usturoi, 2 ardei
Menta. Cu o serie de be- al în care ar trebui să fie plasată kapia, 100 g zahăr, 1 lingură sare,
neficii pentru sănătate, menta te este chiar dormitorul vostru sau 20 ml oţet, 50 ml ulei, 1 frunză da-
locul din casă în care vă petre- fin, 1 linguriţă boabe de piper.
ceți cel mai mult timp. Această Preparare. Se spală legume-
plantă aduce o serie de beneficii le, se taie roşiile felii şi li se scot
relației voastre, pe plan spiritual. seminţele. Se pun roşiile cu za-
Atrage energia pozitivă în rela- hărul la fiert, la foc mediu. În mo-
ția voastră și întărește legătura mentul în care vor lăsa mult suc
dintre voi. (cam după 4 minute), adăugăm
Indiferent de beneficiile dovleceii tăiaţi cuburi de mărime
pe care le aduc plantele în medie. Ardeii kapia se dau prin
viața noastră, prezența lor răzătoarea mică sau se fac pastă
este una importantă, dato- cu ajutorul unui robot. Se adau-
rită faptului că ajută la cre- gă peste dovlecei. Se toarnă oţe- ermetic cu capace, apoi le aco-
feră un plus de prospețime. Deși tul şi uleiul, amestecând pentru perim cu o pătură şi se lasă să se
necesită o grijă mai mare decât area unui mediu plăcut, ar-
a se omogeniza, adăugăm boa- răcească încet. După 24 de ore
alte plante, merită efortul datorită monios și pozitiv.
bele de piper şi frunza de dafin, se dau borcanele într-o cămară
impactului vizual dar și datorită se lasă focul mic, se acoperă şi răcoroasă.
fierbem în jur de 10 minute. Pentru o mai bună siguranţă
În acest timp se sterilizează borcanele umplute cu dovlecei
• Diete borcanele în cuptor. După 10 mi- pot fi sterilizate timp de 10-15

CONSUMĂ ACEST REMEDIU DIMINEAȚA ȘI VEI SLĂBI
nute în dovlecei se adaugă ustu- minute din momentul când apa
roiul pisat, se amestecă uşor, se începe să fiarbă.

GARANTAT 10 KILOGRAME ÎN DOAR 30 DE ZILE Adjikă din dovlecei
F
Adjika de dovlecei este o coajă și se dau, la fel, prin mași-
oarte mulți oameni au proble- zacuscă delicioasă, picantă și na de tocat. La fel se procedează
me cu greutatea, iar din acest aromată, perfectă pentru a fi și cu ardeiul gras (curățați-l mai
motiv încearcă mereu tot felul servită simplă (doar unsă pe întâi de seminţe). Apoi se mărun-
de diete care nu dau întotdeauna pâine) sau adăugată în diverse țeşte și morcovul. Se zdrobeşte
mâncăruri pentru un plus de usturoiul şi se amestecă toate
rezultate. Mulți încearcă și antre- savoare și aromă. Se prepară legumele. Se adaugă sarea, za-
namente grele la sală, însă aces- foarte ușor și poate fi consu- hărul și uleiul. Se fierbe adjika de
tea nu dau rezultate, dacă nu mată imediat sau conservată dovlecei la foc mediu, timp de 40
pentru iarnă. de minute, amestecând-o perio-
sunt practicate în mod constant. Ingrediente: 3 kg dovlecei, dic. Se adaugă boiaua de ardei
Bineînțeles, nutriționiștii reco- 500 g morcov, 500 g ardei gras, iute și se fierbe încă 10 minute.
mandă mereu să facem mișcare 5 căței de usturoi, 1,5 kg de roșii, Se toarnă adjika în borcane ste-
2,5 linguri de boia de ardei iute, rilizate și se închid ermetic cu
cel puțin 30 de minute pe zi și să 100 g zahăr, 2 linguri de sare, căpăcele. Borcanele întoarse se
mâncăm cât mai sănătos posibil. 200 g ulei, lasă la răcit sub o plapumă groa-
De asemenea, trebuie să evităm Preparare. Se mărunțesc ro- să, peste noapte.
produsele procesate și să mân- șiile cu ajutorul mașinii de tocat Poftă bună alături de cei
carne. Se curăță dovleceii de dragi!
căm cât mai natural.
Cu toate acestea, trebuie să știi că există anu-
mite soluții foarte simple care te vor ajuta să dai jos
kilogramele în plus fără un efort prea mare. Există
un truc simplu și ușor care te va ajuta să slăbești 10
în clocot, se oprește focul. După care se acoperă
kilograme în doar 30 de zile fără să ții o dietă strictă.
vasul şi se lasă la infuzat până se răceşte. Lichidul
Ba chiar vei putea să mănânci normal.
se păstrează la frigider.
Este vorba despre o băutură delicioasă pe bază
Timp de 30 de zile se consumă în fiecare dimi-
de lămâie care se consumă pe stomacul gol. Ba mai
neață 500 ml din acest remediu natural și nu se mai
mult decât atât, acest remediu natural elimină bacte-
consuma nimic altceva timp de două ore după. Zea-
riile şi paraziţii, detoxifică şi conferă energie pentru
ma fiartă de lămâie ajunge pentru o perioadă de 4
întreaga zi. În plus, zeama de lămâie fiartă ajută
zile. În restul zilei poți mânca normal, fără să te abții
foarte mult la arderea grăsimilor şi te scapă de kilo-
de la vreun fel de mâncare.
gramele în plus, într-un mod natural.
După 30 de zile vei observa că ai slăbit 10 kilo-
Pentru prepararea acestui remediu se adaugă în
grame ca prin miracol. Mai mulți oameni au încercat
2 litri de apă 5 lămâi spălate bine, tăiate pe jumătate
acest tratament simplu, iar majoritatea s-au declarat
şi necurăţate de coajă. Se pune vasul la fiert şi se
a fi destul de mulțumiți de rezultatele obținute. Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
lasă pe foc până când dă în clocot. După ce a dat
8 LC
Joi, 26 iulie 2018 Meridiane culturale

ION PALADI: „DACĂ NU AȘ CÂNTA O ZI, CRED CĂ NU AȘ PUTEA TRĂI”
Îpret de muzică populară din Republica Moldova, Ion Pa-
n anul curent, în miez de toamnă aurie, cunoscutul inter-

ladi, va împlini 34 de ani. La acești ani cântărețul a reușit
să ducă „dorul Basarabiei” în lume, afirmând prin cânte-
cele sale că „bine-i șade mesei mele”, când în jurul ei se
adună neamurile. Ion Paladi îi are în vedere și pe românii
din Ucraina, care îl ascultă la radio și îl admiră la televizor.
Pentru ei este un dor virtual, dar fiecare nutrește speranța
că, odată și odată, îl vor aplauda pe Ion Paladi și în sala
de concert. Se consideră că 10 la sută din activitatea sa
concertistică Ion Paladi o desfășoară în Moldova sa nata-
lă, iar restul – peste hotare, mai ales în România. De aici
deducem verosimilitatea unui turneu al artistului emerit al
Republicii Moldova și în Ucraina.

pentru că există foarte mulți, probabil mii artei. De aceea, atât timp cât voi trăi, îi voi
de artiști de muzică populară. Eu însă mi- fi recunoscător pentru tot ce a făcut și face
am atins scopul și astăzi sunt unul dintre pentru mine”.
cei mai solicitați artiști, care interpretează Fiind întrebat cum îmbină cariera muzi-
acest gen de muzică”. cală cu familia, Ion Paladi a răspuns în felul
Mijloacele moderne de comunicație următor: „Este foarte greu să fii artist, pen-
„ni-l aduc în casă” pe Ion Paladi oricând tru că mereu ești plecat de acasă, departe
ne este dor de cântecul lui. Ele prezin- de cei dragi. Mai mult de șase luni pe an
tă avantaje mari și chiar pentru artist: sunt plecat, dar când revin, acord tot tim-
„Acum online-ul este la putere și el în- pul liber familiei mele, îndeosebi, băiețelului
seamnă un câștig mai mare. Un concert meu, Lucian. Mă strădui să împac cariera
postat pe Youtube, de exemplu, astăzi cu oamenii dragi, dar tot familia este pe pri-
sau peste cinci-zece ani va aduce mai mul loc în viaţa mea”.
mulți bani decât câteva difuzări la un post Vorbind despre „calea spinoasă spre
de televiziune”. aștri”, interpretul din Moldova afirmă: „N-
Legendarul Nicolae Botgros, condu- aş spune că m-am confruntat cu momente
cătorul Orchestrei „Lăutarii”, a spus des- grele în cariera mea. Din contra, am întâl-
pre solistul Ion Paladi: „Pe fruntea lui este nit foarte mulți oameni care mă ajută și mă
scris ceva de la Dumnezeu”. susțin. Aici e vorba și de norocul pe care îl
„Pentru mine, Nicolae Botgros și Or- am, pentru că mă consider un om norocos.
chestra „Lăutarii” este ca o familie, iar Niciodată nu m-am gândit să renunţ la cân-
Într-un recent interviu pentru publica- de peste Prut. Inițial, vroiam să devin artist maestrul e ca un tată al meu, recunoaște tec, chiar dacă mi-aș dori să am şi un busi-
ția „Timpul”, Ion Paladi a recunoscut: „În- național și să cânt pe scena mare a Palatu- Ion Paladi. El a influențat în cariera mea și, ness mic, de familie. Oricum, nu poți trece
tr-adevăr, de ceva timp mă aflu mai mult lui Național. Dar după ce am ajuns acolo, prin intermediul lui, am cunoscut diferiți oa- peste ceea ce îți este dat de la Dumnezeu.
în România sau chiar în toată Europa. Nu mi-am dorit să mă orientez spre o altă piață meni, producători de emisiuni, directori de Muzica este în sângele meu și, dacă nu aș
știu dacă, din fericire sau din păcate, mi-am și desigur că am ales România. Este foar- televiziuni, atât de la noi, cât și din Româ- cânta o zi, cred că nu aș putea trăi”.
dorit întotdeauna să cânt pentru publicul te greu să te impui pe piața din România, nia. Cu ajutorul lui, am văzut o altă lume a

FESTIVAL
ÎNFRĂȚITĂ CU POEZIA
știe să cânte”, în destinul ei de
poet liric un rol decisiv i-a revenit
profesorului universitar Zinovia

LA IZVOARELE TISEI
Peniuc, care a deschis în fața ei
orizonturile culturii și literaturii ro-

ȘI CÂNTECUL ROMÂNESC
mâne. Împreună – profesoara și
tânăra poetă – au poposit la baș-
tina lui Mihai Eminescu și în sa-
Duminica trecută, în raionul Rahiv (Rarău) din regiunea Transcarpati-
tul lui Nicolae Labiș, au pășit pe
că pentru prima dată s-a desfășurat Festivalul „Unde Tisa își are izvorul”.
urmele Veronicăi Micle. Anume
La 26 iulie vestita poetă Tama- anii șaizeci ai secolului trecut, se El a început cu plantarea a cinci copăcei de tisă. De această onoare s-au
Zinovia Peniuc a îndemnat-o și a învrednicit guvernatorul regiunii, Ghenadi Moskal, conducătorii Consulate-
ra SEVERNIUK, laureată a premi- înscrie la Universitatea cernău-
ajutat-o pe Tamara Severniuk să lor Ungariei la Beregove, Mateas Siladi, și României la Solotvino (Slatina),
ilor internaționale pentru literatură țeană, la Facultatea de Filologie.
facă traduceri din literatura româ- Gabriel Nicola. Cei cinci copăcei de tisă reprezintă cele cinci țări din bazi-
„V. Vynnycenko” și „M. Skovoro- Dacă pe tărâmul literar Tamara
nă. Poeta ține foarte mult la fie- nul râului și simbolizează unirea prin cultură și spiritualitate.
da”, își marchează ziua de naște- Severniuk a primit „blagoslovirea”
care din cele 27 de cărți ale sale, Noul festival, în cadrul căruia au răsunat cântece în mai multe limbi,
re. Originară din ținutul Podoliei, criticului Mykola Ilnițki, care i-a re-
precum și la fiecare poezie tradu- pretinde să fie o carte de vizită a acestui ținut din Carpați. La prima lui
orașul Starokosteantyniv, ea, în cenzat placheta de debut „Inima
să în limba ucraineană din crea- ediție au participat artistul poporului din Ucraina, Petro Matii, Ansamblul
ția lui Mihai Eminescu și popular de dansuri din Bouții Mari, precum și alte colective artistice din
Veronicăi Micle. Îndeo- raioanele Rahiv și Teaciv (Teceu).
sebi a fost apreciată tra- Festivalul „Unde Tisa își are izvorul” va avea loc în fiecare an și se
ducerea de către ea a po- prevede extinderea geografiei lui.
eziei de debut a lui Mihai
Eminescu „La mormântul
lui Aron Pumnul”. Iar în
ultimul timp poeta cernă-
uțeană a fost preocupată
de traducerea poeziei
„Moartea căprioarei” de
Nicolae Labiș, redând cu
exactitate până și muzi-
calitatea acestei capodo-
pere literare.
Deseori poeta scrie
sub impresia muzicii ro-
mânești, piesa ei pre-
ferată fiind „Balada” de
Ciprian Porumbescu. Are
chiar și o poezie con-
sacrată acestui geniu
muzical. Citind versurile
Tamarei Severniuk, te
convingi că, într-adevăr,
„inima știe să cânte”.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
LC 9
Pasiuni Joi, 26 iulie 2018

OMUL CARE TRĂIEȘTE ÎNTRE EXPONATE DE MUZEU
ÎN CASA DE O SUTĂ DE
ANI, UNDE POPOSEȘTE N u există în regiunea noastră om, care să fie atât de
pasionat de viața spirituală a românilor, ca octogena-
rul Ionică SEMENIUC din Hrușăuți, raionul Hliboca. Parti-
ISTORIA
cipă mai la toate manifestările, organizate de societățile
Hrușăuți este satul cu casele ridicate pe cos- noastre național-culturale. Și regretă foarte mult când
tișele din preajma codrilor legendari ai Cos-
minului. Din curtea noii Biserici Sfinții Apostoli evenimentul a avut loc, fără ca el, Ionică Semeniuc, să fi
Petru și Pavel, zestrea spirituală a localnicilor, știut despre aceasta. Or, ceea ce se face în numele nea-
se deschide panorama imașurilor, unde până mului și pentru propășirea neamului este pentru acest
nu demult pășteau turmele de oi. Și a rămas
ciobănașul numai în cântecul voloceanului
român inimos o „psaltire a dăinuirii”.
Nicolae Mintencu, rapsod popular. Iar Volo-
ca și Hrușăuți sunt sate gemene, cu aceeași
istorie și cu aceeași demnitate față de spiri-
tualitatea românească. În mândrele case, ca
niște palate ale localnicilor, precum și în limu-
zinele lor luxoase și de marcă străină răsună
deseori cântecul popular românesc.
Iarba deasă și înaltă, învăluită de suflarea
caldă a vântului, pomii ce înconjoară casele,
formând parcă niște insulițe de verde închis
în acest spațiu de baladă, prind șoapta veș-
niciei ce pogoară din cerul înalt și senin de
vară. În una din aceste insulițe se află casa
domnului Ionică Semeniuc.
– E casa socrului meu, căci pe a mea,
din centrul Volocii, am lăsat-o copiilor, spu-
ne gazda. A fost construită în 1910, deci, are
peste o sută de ani. O păstrez în stare bună
și am transformat-o în muzeu…
Are ce are domnul Ionică Semeniuc cu
trecutul. El, harnic gospodar și priceput la
toate, este pasionat de colectarea obiectelor

de uz casnic, pe care istoria le-a trecut demult în cataloagele sale. Sunt douăzeci de ani tut porni motorul, se vede că are ceva și n-am avut timp să mă joc cu el, dar mă
de când a plecat în veșnicie soția sa Maria și anume istoria vine să-i aline singurătatea. servește cu nădejde din tinerețe și până acum, la bătrânețe, se arată a fi mulțumit
În pridvorul casei sale stau adunate obiectele care reprezintă întreaga gamă de domnul Ionică Semeniuc.
ocupație a sătenilor de pe timpurile când a fost ridicată această casă, tipic bucovi- Când cu câțiva ani în urmă a fost pusă la cale inaugurarea muzeului satului Voloca în
neană, acoperită cu șindrilă: război de țesut, unelte de prelucrare a cânepei și lânii, fosta casă a preotului, dl Ionică Semeniuc a propus cele mai prețioase exponate adunate
râșniță, de scurgere a mierii, de procesare a laptelui, chiar și „mașină de spălat rufele” de el. De fapt, anume ele au și stat la baza muzeului.
din lemn… În fața casei stăpânul a lăsat un car, construit în 1940. – Dar au rămas lucruri încă pentru un muzeu, afirmă gazda. Pentru mine cele mai
– Țăranul încărca în el traista cu merinde, semințele și uneltele necesare, urcau în el scumpe sunt sabia tatălui meu, cu care el s-a întors din Primul război mondial, cămaşa
și copiii, căci pe vremurile de demult nu erau grădinițe, și carul era tras de însuși stăpânul brodată a mamei, cea a soției mele, Maria, precum și costumul meu național, pe care am
casei pe drumul de câmp spre lotul de pământ al acestuia, povestește domnul Ionică. prins insigna de „Cetățean de onoare al satului Voloca”.
În curtea casei sale sunt expuse și alte unelte agricole: plugul care era tras de boi, jugul Toate aceste lucruri, dragi și scumpe sufletului, domnul Ionică le păstrează în „casa
pentru boi, coasa cu dispozitiv special pentru cositul grâului, îmblăciul pentru treierarea mare”. Dar și celelalte încăperi ale locașului său secular au fost transformate în mici „săli
holdelor. Iar cel mai „modern” exponat este motocicleta. Dar și ea este o raritate tehnică de muzeu”. În serile de toamnă târzie și de iarnă stăpânul casei stă la taifas cu amintirile
de se miră inspectorii auto: cum de a reușit moșul să păstreze atât de bine și în stare de frumoase din tinerețea sa, iar fiecare lucru din preajmă este o mărturie a acesteia.
funcționare o motocicletă, care cu câteva decenii în urmă a fost scoasă din producție.
– Și azi dimineață am vrut să urc pe ea și să mă duc la biserică, dar n-am pu-
BISERICUȚA DIN MIJLOCUL LIVEZII
Drumul din centrul Hruşăuțiului spre creasta dealului, unde este casa vrednicului gos-
podar și român, Ionică Semeniuc, trece printr-un loc deosebit.
– În anul 1939 aici a fost ales loc pentru ridicarea bisericii: se vede ca în palmă satul,
iar de cealaltă parte a dealului – codrii Cosminului, îmi explică dumnealui. A fost pusă
chiar temelia sfântului lăcaș, dar s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat: au venit sovieticii,
apoi a izbucnit războiul, iar după terminarea lui, când bisericile erau transformate în de-
pozite, cine avea să riște să continue construcția. Vechiul fundament a fost acoperit cu
pământ, ca să uite lumea de el, însă hrușăuțenii nu s-au dezis de credința strămoșească.
Și imediat cum s-au simțit liberi de a crede, în inimile consătenilor mei s-a întors ideea
ridicării bisericii. Am primit ajutor și din partea României și ne-am ales cu una dintre cele
mai frumoase biserici din ținutul nostru. Dar, iată, când unui gospodar din sat – lui Vasile
al lui Gheorghe Salahor, i s-a repartizat pământ aici, i-am amintit de vechiul fundament
al bisericii. Și ce credeți, el a adus tehnică și a dat de temelie... L-am sfătuit să ridice o
bisericuță și așa a apărut ea chiar în mijlocul tinerei livezi…
Pomul și fructele lui sunt ca un simbol al credinței, al Cuvântului divin, care
crește, înflorește și rodește în sufletul omului evlavios și-l îndeamnă la fapte bune.

În imagini: dl Ionică Semeniuc la el acasă; împreună cu consătenii săi Nicu și
Vera Zahariciuc la bisericuța din mijlocul livezii.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
10 LC
Joi, 26 iulie 2018 Sport

Start cu ghinion în noul sezon pentru ȘAH: CHERNIVTSI OPEN 2018,
FC Bucovina LA CERNĂUȚI
În perioada 24-29 iulie 2018, în parteneriat cu Federația regi-
În cadrul primei etape a Cam- la Cernăuți se desfășoară cea de onală de șah. Competiția are loc
pionatului național la fotbal Liga a IV-a ediție a Campionatului de în blocul de studii nr. 19 a Uni-
a II-a, FC Bucovina a dispus pe șah și joc de dame „Chernivtsi versității Naționale. La competi-
teren propriu de FC Ceaika (Pe- Open 2018”. Evenimentul va fi ție participă șahiști din Ucraina și
tropavlovsk Borșciahivka). Echi- organizat de Asociația obștească din străinătate.
pa cernăuțeană a ieșit pe teren „Alianța șahiștilor profesioniști”,
cu 7 jucători noi, însă acest lucru
nu a adus și mult așteptata victo-
rie. FC Bucovina cedează acasă
cu scorul umilitor de 0:3 și acum
se poziționează pe ultimul loc în
clasamentul general al Ligii a II-
a. Pe 28 iulie Bucovina întâlnește
echipa Nyva (Ternopil).

Naţionala Croaţiei a donat toţi
banii câştigaţi la Campionatul
Mondial copiilor defavorizaţi
Echipa condusă de Zlatko Dalic a
avut un parcurs impresionant până în
finala turneului, dar au fost înfrânţi de
selecţionata Franței cu scorul de 4:2.
În întregime, turneul a fost un real
succes pentru naţiunea cu aproxima-
tiv 4 milioane de locuitori, deoarece
au reuşit să ajungă în premieră într-un
meci, pe plan internaţional, cu trofeul
pe masă. Fiind a doua echipă din 32
de participante în Rusia, „Blazers” au
primit 21 milioane de lire sterline, con-
form informaţiilor. Cei 22 de jucători
croaţi, fiind exclus Nikola Kalinic, dar şi
staff-ul tehnic, au ales să doneze banii
şi bonusurile pentru copiii defavorizaţi,
oferindu-le şansa de a călători. Este
un gest fantastic, demn de respect,
al echipei croate, deoarece nu multe
naţiuni fac acelaşi lucru. „Echipa naţi-
onală a donat banii primiţi pentru par-
ticiparea la Cupa Mondială 2018 unei
fundaţii pentru copii. Această fundaţie
plăteşte excursii pentru copiii care nu
au văzut niciodată Marea Adriatică.
Naţionala Croaţiei este alături de po-
por şi face tot ce poate să-l ajute, mai
presus de victorii. Toţi copiii Croaţiei
vor putea să meargă la mare măcar croat, postat pe pagina de Facebook. mis un mesaj dur politicienilor, pe care
7 zile. Este puţinul pe care putem să-l Antrenorul croat deplânge situaţia din ii acuză că au dus ţara în criză: “Croa-
facem pentru cei aflaţi la nevoie”, este sistemul de sănătate din ţară, dar şi ţia a fost dusă în abisul mizeriei”.
mesajul emoţionant al selecţionerului criza din sistemul educaţional. A trans-

BOX: UCRAINEANUL OLEKSANDR USYK TRAGEREA LA SORȚI PENTRU
TURUL 3 PRELIMINAR, EUROPA
A UNIFICAT TITLURILE MONDIALE WBA,
LEAGUE
WBC, IBF ȘI WBO LA CATEGORIA CRUISER
Boxerul ucrainean Olek-
sandr Usyk a unificat centurile
mondiale WBA, WBC, IBF și
WBO, după ce l-a învins pe
rusul Murat Gasiev la puncte,
cu o decizie unanimă, în me-
ciul disputat la Moscova. Usyk,
31 de ani, a obținut a 15-a sa
victorie în ringul profesionist și
devine primul boxer care deține
toate titlurile importante la ca-
tegoria cruiser (grea-ușoară).
Gasiev, 24 de ani, care deți-
nea titlurile WBA și IBF, a su-
ferit primul său eșec, din cele
26 meciuri disputate. Usyk a
avut o carieră excelentă și de
amator, câștigând titlul olimpic
la JO 2012 de la Londra. Bursa Cluburile ucrainene Zorea și va întâlni în etapa următoare câș-
pentru învingător a fost de 10 Mariupol își cunosc adversarele tigătoarea duelului „Ventspils"
milioane dolari. Meciul cu Ga- pentru turul 3 preliminar al Euro- (Letonia) – „Bordeaux" (Franța).
siev fusese programat inițial în pa League, ediția 2018-2019. Zo- Partidele sunt programate pe 9 și
mai la Djeddah, în Arabia Sau- rea în turul 3 preliminar va întâlni 16 august. Reamintim că Dinamo
dită, și reprezintă finala World Braga (Portugalia). În schimb, Kiev în preliminariile Champions
Boxing Super Series, un turneu Mariupol dacă depășește în turul League întâlnește Slavia Praga. 
de unificare care a început anul 2 formația suedeză „Yourgarden",
trecut. Lupta a fost reprogra-
mată din cauza accidentării lui
Usyk la cot, în luna aprilie. Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
LC 11
Joi, 26 iulie 2018
12 LC
Joi, 26 iulie 2018 De la lume adunate

CĂLDURA CUIBULUI FAMILIAL
T
patronul restaurantului la care lucra. La
răim într-o epocă când materialul stă mult mai cei 47 de ani ai săi acesta arăta destul
sus în conștiința omului decât valorile sacre de solid. Un lucru o deranja pe Zina –
noul ei soț era cu 23 de ani mai mare
sufletești, sfinte cândva pentru părinții și strămoșii decât ea. Dar a trecut peste această ba-
noștri. În goana după bani și avere, omul pune pe rieră psihologică. S-a gândit că are un
un plan secund căldura și liniștea, ce-i sunt oferite loc de lucru stabil și altceva nu o va de-
de sânul familiei și de persoanele dragi inimii, de ranja. Din banii agonisiți le mai trimitea
câte ceva și părinților. După căsătorie, Se întâlnesc doi amici. Unul vesel peste
multe ori luând calea pribegiei în căutarea unei vieți însă, soțul a insistat că ea nu mai poate măsură:
mai bune, care până la urmă se dovedește a fi timp să fie simplu ospătar. Astfel Zina devine – Ce ai, vere, de ești atât de vesel? – îl
irosit în vânt. administratorul acelui restaurant. Stă- întreabă prietenul său.
pânul se atașase atât de mult de ea,
încât îi încredința mai toate treburile în – Am fost la doctor și mi-a dat două luni
restaurant, bineînțeles în afară de cele de trăit.
financiare. Dar și pe acestea le – Nu cred că acesta ar fi motiv de bucurie,
puneau la punct în doi. Le avea ci mai degrabă de tristețe.
pe toate femeia, un singur lu- – Așa crezi tu pentru că i-am tras un glonte
cru o deranja – își dorea mult
de tot să devină mamă. Și, în cap și am plecat, iar la tribunal procurorul
dacă primul ei soț era prieten mi-a dat 30 de ani.
cu paharul și nu s-a prea gân- ***
dit la aceasta, cel de-al doilea O scenă într-un hotel. O pereche termină
bărbat nici nu vroia să audă. Îi mâncarea. Chelnerul vine cu plata și începe
spunea mereu că ar trebui să
se mai deprindă unul cu altul, cu întrebările. Bărbatul răspunde scurt și clar.
că le vor dovedi pe toate. La – Sunteți pe mai multe zile?
început Zina s-a supărat, dar – Da.
mai apoi a cedat, bărbatul reu- – Dar copii aveți?
șind s-o convingă că așa e mai – Da.
bine. Nu știe nici ea, o fi simțit
bietul om sau poate că a fost – Dar de data aceasta nu i-ați luat?
o coincidență, dar la scurt timp – Nu.
a făcut un infarct și s-a stins la – Păi sunteți numai în doi? Ce romantic!
nici cincizeci de ani împliniți. – Da.
L-a jelit mult femeia, dar până – Dar cine a rămas cu copiii?
la urmă s-a împăcat cu gândul
că nu mai este. Când a încer- – Soția.
cat să împartă averea (soțul ei
era foarte bogat) asupra Zinei
s-au năpustit ca ciorile la pradă
mai multe rude de-ale lui. O fi
ea, justiția americană, echita-
bilă, dar până la urmă nu a re-
ușit nimic. Distrusă și fără nici
o perspectivă (la restaurant,
Ileana ieșea pe ușa spitalului ruptă dezamăgească chiar din primele minute bineînțeles, nu mai avea ce căuta) Zina
de oboseală după 24 de ore petrecute ale discuției. s-a pomenit în stradă. Inima ei, însă, nu
în secție. În acea noapte nu a închis un – Umbli pe jos, draga mea. Ai rămas a rămas liberă pentru mult timp. Locul
ochi. A avut un schimb greu. Pe la ore- în urmă cu vreo cincizeci de ani. Nu-mi fostului soț a încercat să-l ocupe (și i-a
le trei de noapte ambulanța a adus trei închipui cum poți să trăiești fără mași- reușit acest lucru) avocatul, care i-a
copii, implicați într-un grav accident. E nă, îi aruncă prietena în loc de binețe. apărat interesele în judecată. Acesta
clar că personalul nu a avut liniște până Ileana le-a înghițit fără să dea un s-a făcut luntre și punte până a pus,
dimineața. Un lucru o liniștea: tustrei au răspuns. Și-a îmbrățișat prietena după cum s-ar spune, mâna pe ea. Nic era
fost readuși la viață. cum erau obișnuite și au intrat într-o ca- mai în vârstă și el decât Zina și a reu-
– Slavă Domnului, oftă cu ușurință fenea să mai stea un pic de vorbă. șit în scurt timp să-i sucească mintea-i
femeia atunci când medicul i-a spus că – Unde te-ai pierdut atâta amar de naivă. După ce și-au legalizat relațiile,
totul va fi bine și copiii își vor reveni. vreme, Zina. Ne-am întâlnit cu colegii acesta i-a pus o condiție: nu vor aduce
În drum spre casă avea de gând să de vreo două ori, dar de urmele tale așa pe lume urmași. Bărbatul avea doi copii ***
intre printr-un magazin alimentar. Frigi- și nu am putut să dăm. din prima căsătorie, de care el avea gri- La o petrecere, soția întoarsă din dans îl
derul era practic gol. Și nici nu avea pe – Peste ocean am fost, i-a răspuns jă, deoarece soția îl părăsise și fugise
cine se baza. Soțul ei, Petru, era plecat prietena cu aere de dispreț. Ce să mă cu altul… găsește pe bărbat în îmbrățișările altei femei.
într-o deplasare la Kiev timp de două pierd aici cu un salariu de nimic ca voi? Cele două prietene nici nu au ob- Imediat face o falcă în cer și una-n pământ și
săptămâni și trebuia să pice înspre sea- Și Zina a început să-i înșire poves- servat cum soarele trecuse cu mult de începe să țipe:
ră acasă. Și dacă chiar vine azi spre tea de viață. Imediat după absolvirea amiază. Cum numai Ileana ieși din cafe- – Hai acasă, nesimțitule! O să-mi explici ce
seară, Ileana nu prea vroia să-l încar- școlii de medicină s-a căsătorit, mai nea, începu să sune insistent telefonul. înseamnă toate acestea!
ce cu alte griji – era omul din drum. Pe mult la insistența părinților, cu Fănel – Era Petru, soțul ei.
Irinuca trebuia s-o ia de la școală pe la un fost coleg de clasă, care le era și – Am început să retrăiesc, deoarece – Draga mea, calmează-te, îi spune calm
amiază. vecin. Nu simțea o simpatie deosebită nu aveai semnal, spuse el cu un glas bărbatul. Am confundat-o cu tine.
– Trebuie să le reușesc pe toate, s-a pentru el pentru că-l știa amator de pă- moale. – Încă mai îndrăznești să mă minți, nemer-
gândit femeia, luându-și rămas bun de hărel și un oaspete frecvent la barurile – Vin imediat, vreau doar să fac nicule! Cum se poate una ca asta – să mă
la colegii de serviciu. din sat. Dar, așa era pe vremuri – vorba cumpărăturile necesare și s-o iau pe Iri- confunzi cu alta?
De la spitalul unde lucra și până la părinților era lege. Ce-i drept, după că- nuca de la școală.
magazinul alimentar era o distanță de sătorie tinerii au început să frecventeze – Nu te deranja, draga mea. Am lu- – Să am iertare, scumpo. Dar tu cum con-
zece minute de mers pe jos. În acest adunarea credincioșilor din sat. După at-o eu și te așteptăm cu toții acasă. Am funzi de fiecare dată frâna cu accelerația?
răstimp Ileana și-a schițat în gând toa- ce au primit botezul, cum este primit, au cumpărat și toate cele necesare. ***
te pe câte vroia să le procure. Și așa, plecat în Statele Unite la niște prieteni Iată adevărata fericire și nu mași- O mașină se izbește brutal de o căruță. Ca-
abătută de gânduri, când trecea strada de-ai lui Fănel, care erau stabiliți acolo nile și banii cu care se lăuda Zina, se lul și căruțașul sunt răniți grav. Agentul sosit la
la semafor, a auzit claxonul insistent al de ceva vreme și care le-au promis ma- gândi în sinea ei Ileana. Pur și simplu,
unei mașini. rea și sarea. Zina avea să se dezamă- la fiecare dintre noi fericirea este alta. fața locului privește la cal cum se chinuiește și
– Lenuța! – i-a strigat cineva. gească la scurt timp în promisiunile lor Unul vede fericirea în bani sau în ma- într-un acces de milă îl împușcă. Apoi se în-
Femeia întoarse capul și a recunos- și în soțul ei. Ajuns în America, acesta șini, iar alții își alină sufletul cu cei dragi toarce înspre căruțaș și-l întreabă:
cut-o pe Zina, o prietenă din copilărie, a revenit la năravurile lui de dinainte. din preajmă. – Și dumneavoastră sunteți rănit?
cu care a studiat împreună și la școa- Fănel era un aprig amator al jocului de – Mămica a venit! – au exclamat co- – Nu, nu, răspunde repede căruțașul. Atât
la de medicină. După absolvirea șco- cărți. Și acasă, și acolo, peste ocean, pilașii când Ileana a deschis ușa apar-
lii trecură vreo zece ani. De atunci nu putea să piardă ore, ba chiar zile în șir tamentului. de bine nu m-am simțit niciodată.
s-au mai văzut. Zina a fost curtată de la jocul de cărți. Și-a adus aminte omul – Ni s-au lungit ochii de când te tot ***
un băiat din oraș, cu care a plecat îm- și de năravul de altădată și, în loc să așteptăm, i-a zis soțul ajutând-o să-și Soțul către nevastă:
preună în America. De acolo nu a mai adune un ban pentru familie, se distra scoată haina. – Dragă, am hotărât cu băieții să organi-
sunat-o niciodată. Așa i-a pierdut urme- în toată voia cu prietenii de pahar. Vă- Au cinat cu toții. Tatăl le-a povestit zăm o petrecere a holteilor.
le. La auzul vocii cunoscute s-a bucurat zându-i comportarea, s-au îndepărtat despre cele petrecute în deplasare, iar
mult Ileana. Zinușca (cum obișnuia s-o de el și cei care i-au asigurat cale mai mama – câte ceva despre întâlnirea cu – Aha, vă știu eu! Băutură cât încape, fe-
numească în școală) i-a făcut semn cu liberă pentru a ajunge în Statele Unite. cea mai bună prietenă din copilărie. Nici mei frumoase și toată noaptea să faceți sex
mâna s-o aștepte până când găsește Femeia nu a avut altă ieșire decât să-l cei mai mari bani nu pot să înlocuiască cu ele.
un loc pentru a parca mașina. Și Ilea- părăsească ca apoi să nu mai știe ni- fericirea și căldura ce mi-o oferă familia, – Nu, scumpo, vom lua doar câte o bere.
na a așteptat răbdătoare. Nu și-a văzut mic despre el. Fiind femeie deșteaptă și s-a gândit Lenuţa când somnul îi dădea De femei nici nu este vorba.
prietena de mulți ani și ardea de dorința descurcăreață, Zina nu a stat prea mult buzna tiptil pe la gene.
să afle mai multe amănunte interesante timp liberă. Nu la multă vreme după ce – Pe cine vreai să minți? Nu am participat
din viața ei. Nu știa femeia că o să se s-a despărțit de Fănel, a pus ochii pe ea Dumitru VERBIŢCHI eu la petreceri ale holteilor?
LC 13
Ghidul sănătăţii dumneavoastră Joi, 26 iulie 2018

Ce boli apar, dacă colesterolul nu este ținut sub control
C olesterolul, dacă nu este ţinut sub control, poate
cauza unele dintre cele mai grave boli. Deşi este
necesar pentru o sănătate de invidiat, colesterolul nu se
bucură de o reputaţie prea bună, fiind responsabil pentru
principalele afecţiuni cardiovasculare și nu numai. De
aceea, este foarte important de ştiut ce boli dă coleste-
rolul. Organismul are nevoie şi de grăsimi pentru a se
dezvolta şi a funcţiona normal. Alimentele cu un conţinut
ridicat de grăsimi, în special de origine animală, sunt
foarte preferate. Produsele de patiserie sunt delicioase.
Ce să mai spunem de prăjituri, biscuiţi, îngheţată, pâine
albă?! Consumate zilnic, în cantităţi mai mari decât cele
obişnuite, acestea pot crește, treptat, colesterolul „rău”
şi, implicit, pot da complicaţii grave. Așa se face că foarte
multe persoane suferă de diverse boli cauzate de nivelul
ridicat al colesterolului.
consecințele nefaste, ce dau complicații de apariția accidentelor vasculare şi chiar
bilei, contribuie la formarea hormonilor se- precum infarctul sau accidentul vascular ce- de cea a bolii Alzheimer.

CUNOAȘTE-ȚI xuali, la metabolismul vitaminelor liposolu-
bile, precum A, K, E și D. Mai mult decât
atât, ajută sistemul imunitar să lupte îm-
rebral. Prin urmare, verificarea periodică a
nivelului colesterolului este obligatorie pen-
tru menținerea stării de sănătate. Şi factorii
Diabet de tip 2. Este cea mai frecven-
tă boală necardiovasculară asociată atât la
pacienţii cu un nivel ridicat al colesterolului

INAMICUL potriva bolilor. Colesterolul este cunoscut
şi sub numele de „inamic tăcut”, deoarece
nivelul lui crescut nu dă semne ani de zile,
ereditari au rolul lor, desigur, mai ales dacă
ţinem cont de faptul că 70% din colesterol
este produs de ficat, însă prevenția rămâne
total în sânge, cât şi la hipertensivi. În ge-
neral, se instalează pe fondul obezității și al
sedentarismului.
TĂCUT așa încât lumea îl ignoră.
Așa se face că e depistat în urma unor
importantă. Ateroscleroza. Este poate cea mai pe-
riculoasă, dat fiind că se manifestă foarte
Colesterolul este un alcool organic de
care sunt legați acizii grași. Se găsește în
analize când, de cele mai multe ori, a apucat
deja să facă ravagii în organism. Iar îngro-
CE BOLI DĂ târziu, când reușește să „astupe” arterele
celor mai importante organe, precum cre-

COLESTEROLUL
măduva spinării, sistemul nervos central și șarea vaselor de sânge, diabetul sau hiper- ierul, inima sau rinichii. Studiile arată că
în membranele celulare. El ajută la sinteza tensiunea arterială sunt doar câteva dintre ateroscleroza debutează încă din copilărie.
Ignorând, vreme îndelungată, valorile Așadar, trebuie luate măsuri privind alimen-
peste limite ale colesterolului riști să suferi tația și modul de viață încă de la vârste
de unele boli dintre cele mai grave. Oameni fragede. Netratată, cauzează cardiopatie
mor anual de boli cardiovasculare, cauza- ischemică, infarct, atac de cord, tulburări de
te, în principal, de colesterol, hipertensiune, ritm cardiac, calcifierea pereților vaselor de
obezitate, fumat, diabet, sedentarism. În sânge.
plus, colesterolul, neţinut sub control, mai Păzește-ți inima! Colesterolul crescut
poate dezvolta asemenea boli: este inamicul din umbră pentru mai mult de
Ficat suprasolicitat. Constipația, he- jumătate din populația adultă. Asta nu tre-
moroizii, oboseala, pierderea apetitului, buie însă să ne descurajeze, ci dimpotrivă,
greața, acneea sunt doar câteva dintre să ne încurajeze să adoptăm câteva schim-
semnalele pe care le dă ficatul obosit. Tre- bări simple în stilul de viață: consumul zilnic
buie luate măsuri, căci el e responsabil de de fructe și legume, înlocuirea grăsimilor
filtrarea toxinelor și de producerea coleste- animale din alimentație cu cele nesaturate
rolului! (uleiuri vegetale, pește gras), 30 de minute
Hipertenisune arterială. Deloc sur- de activitate fizică moderată în fiecare zi și
prinzător, aproape toţi pacienţii cu un nivel evitarea fumatului (sau a locurilor în care se
ridicat al colesterolului total în sânge suferă fumează) pot fi foarte eficiente în lupta îm-
de hipertensiune. Colesterolul e vinovat și potriva colesterolului crescut.

M ișcarea are
efecte miracu-
loase asupra să-
ÎNCEPE CHIAR DE ASTĂZI
Digestie mai bună.
30 de minute de mers pe jos
în fiecare zi nu doar pot redu-
ce pe viitor riscul de îmbolnă-

SĂ MERGI MAI MULT PE JOS…
nătății. Hipocrate vire de cancer de colon, dar
spunea că ,,mer- și au capacitatea de a îmbu-
nătăți digestia și previne con-
sul pe jos este cel stipația.
mai bun medica- Mușchi tonifiați. To-
ment pentru om”. nusul muscular și pierderea
Medicii indică 10 greutății sunt alte rezultate aduse
de mersul pe jos. Practica de a
motive pentru care merge 10 000 de pași pe zi poa-
ar trebui să începi te fi considerată ca o sesiune de
să mergi pe jos exerciții fizice la sală, mai ales
dacă incluzi în antrenament și ri-
chiar de astăzi. dicarea pe scări.
Schimbări benefice Oase și articulații
în creier. Cercetările arată că puternice. Mersul oferă mai
multă mobilitate, ceea ce previne
exercițiile aerobice ușoare, cum ar
pierderea masei osoase și chiar
fi mersul pe jos, previn demența
reduce riscul de fracturi. Medicii
precoce, reduc riscul afecțiunii de
recomandă să mergi regulat pe
tip Alzheimer și îmbunătățesc sta-
jos cel puțin 30 de minute pe zi
rea sănătății mintale. În afară de
pentru a reduce durerea articulați-
aceasta, mersul reduce stresul și
ilor, rigiditatea și inflamația.
menține în organism un nivel înalt
de endorfine. Ameliorarea dureri-
Îmbunătățirea vede-
accidentelor vascular-cerebrale. Efecte benefice asu- lor de spate. Mersul pe jos
rii. Chiar dacă ți-ar putea părea
Această activitate ajută să eviți pra pancreasului. E greu poate deveni o scăpare pentru
problemele de inimă, micșorând de crezut, însă mersul pe jos cei ce suferă de durere de spa-
că ochii sunt ultimul organ care tensiunea arterială și nivelul coles- rea pacienților care suferă de de-
poate fi un remediu mai bun în te după unele exerciții cu impact
are legătură cu picioarele, mersul terolului și îmbunătățind circulația presie majoră, imaginează-ți cât
prevenirea diabetului decât aler- sporit. Această activitate nu ca-
pe jos într-adevăr influențează be- sângelui. de ușor ne-ar putea ajuta să fa-
gatul. Într-un experiment care a uzează durere mai mare sau
nefic sănătatea lor. Acesta poate Creșterea volumului durat 6 luni, un grup de oameni disconfort. Mersul contribuie la cem față senzațiilor de epuizare și
ajuta la combaterea glaucomului pulmonar. Mersul este un nervozitate. O plimbare vioaie cu
care practicau mersul pe jos circulația sângelui prin structurile
prin ameliorarea presiunii oculare. exercițiu aerobic care mărește un prieten sau persoană dragă va
zilnic au dat dovadă de o îmbu- spinale și îmbunătățește postura
Prevenirea bolilor de fluxul de oxigen în sânge și ajută nătățire a toleranței la glucoză și flexibilitatea, care este foarte înmulți efectele benefice și îmbu-
inimă. Conform unor studii în la antrenarea plămânilor, dar și la (adică cât de bine este absorbit importantă pentru o coloană ver- curătoare și îți va ridica dispoziția.
domeniu, mersul nu este mai pu- eliminarea toxinelor. Datorită res- zahărul din sânge de către celu- tebrală sănătoasă. (Leacuri şi terapii)
țin eficient decât alergatul, atunci pirației mai bune și mai adânci pot le) de aproape 6 ori mai mare, O minte mai calmă.
când vine vorba de prevenirea fi ușurate unele simptome ce țin decât grupul de ,,alergători”. Dacă mersul îmbunătățește sta- Rubrică susţinută
bolilor cardio-vasculare sau a de bolile pulmonare. de Valeria ŞTEFUREAC
14 LC
Joi, 26 iulie 2018 Diverse

Finalul colaborării Bibliotecii HOROSCOP
30.07-5.08.2018
din Culiceni în cadrul proiectului BERBECUL. Începi această săptămână

„Libro Voiajeux”
oarecum impulsiv în relația de cuplu. Cert
este că va trebui să dai dovadă de prudență
și răbdare în relația cu persoanele apropiate.
La sfârșitul perioadei analizate îți concentrezi

D
atenția mai mult către zona imaginii publice și
uminică, 22 iulie, a carierei. Este recomandat să cauți noi strategii pentru a
s-a împlinit o lună reuși să găsești un echilibru între obligațiile profesionale
și cele care țin de casă, familie.
de la începutul cola- TAURUL. Perioada analizată aici debu-
borării Bibliotecii din tează cu unele deplasări pentru a putea rezol-
Culiceni cu un tânăr va anumite obligații legate de familie. Te poţi
aștepta şi la unele câștiguri financiare. Ziua
cuplu franco-moldo- de 2 august poate fi de bun augur pentru re-
vean „Libro Voiajeux”. zolvarea unor probleme care țin de gospodăria proprie.
Este posibil să primești la timp niște bani pentru a putea
face reparații prin casă. Nu este exclusă nici primirea unor
Am ajuns la finalul proiectului... vești destul de neplăcute, legate de rude apropiate.
Scriu aceste rânduri cu multe emo- GEMENII. La locul de muncă pot apărea
ţii, fiindcă la începutul colaborării nemulțumiri venite din partea unui superior și
nici nu m-am gândit că acești doi ti- poți ajunge chiar și la conflict deschis. Cert
este că preferi să îți orientezi atenția mai mult
neri, Martin și Alina, vor deveni atât spre planul amoros şi te gândești la noi strate-
de apropiați pentru mine personal, gii de acțiune în privința valorificării resurselor materiale,
pentru culicenarii, care au dovedit a abilităților și talentelor de care dispui. Pot avea loc dis-
să facă cunoștință cu ei și pentru toți cuții constructive în relația de cuplu.
copiii care zi de zi reveneau la întâl- RACUL. Încet dar sigur se reinstalează
nirile noastre pentru a confecţiona și calmul în sufletul tău. Parcă nu te mai simți
atât de agitat. Spre sfârșitul acestei săptămâni
a realiza ceva nou împreună. este posibil să te gândești la adoptarea unui
Probabil că n-o să-mi ajungă cu- nou regim de viață sau alimentar, fiind mult
vinte de mulțumire pentru cetățenii mai preocupat de propria sănătate. Este reco-
francezi, care au făcut o donație de mandat să dai dovadă de mai multă prudență în relația de
cărți și jocuri de societate pentru bi- cuplu, putându-se ivi acum starea de tensiune, neînțele-
blioteca noastră. Suntem nespus de gere în relația cu partenerul de viață.
LEUL. Începi această săptămână cu hotă-
mândri și mulțumiți acestor oameni, rârea de a finaliza anumite aspecte care țin de
chiar dacă nu-i cunoaștem personal, casă, gospodărie. Ai șanse destul de mari de
ei deja sunt pentru noi prieteni. „Li- a obține ceea ce îți dorești, în plan financiar,
bro Voiajeux” a devenit o poveste, o care au depus-o aici timp de o lună, suri vesele și râsete fericite. cât timp îți pui la lucru intelectul. Zilele de 2 și
fericire. Și în acest articol, vreau să-i pentru posibilitatea de a învăța lu- Datorită acestui proiect, fiecare 3 august sunt favorabile în plan sentimental,
mulțumesc din suflet consăteanului cruri noi, pentru toată munca și răb- dintre noi a devenit mai bogat spi- însă te poți aștepta la unele cheltuieli care îți pot provoca
o oarecare stare de disconfort.
nostru, Sorin Raileanu, datorită că- darea cu care explicau uneori ace- ritual. Avem noi prieteni, cunoștințe, FECIOARA. Această perioadă debutează
ruia această poveste a ajuns la noi leași chestiuni. Drăguț a fost când ei realizări... Mă bucur nespus de mult cu „dreptul”, dacă ai de făcut călătorii. Acordă
în sat, cred că așa a fost sortit de au recunoscut că nu întotdeauna au că am cunoscut acești doi tineri ex- o atenție specială la eventualele probleme de
sus ca Martin și Alina să-l întâlneas- fost ascultători, dar totuși sunt copii traordinari. Cunoștința cu ei a deve- sănătate. În partea secundă a perioadei ana-
că anume pe Sorin, care i-a îndru- și sunt foarte mulțumiți că au fost pri- nit o comoară. Ei au dat un exemplu lizate ai ocazia să te întâlnești cu prieteni ală-
mat la Culiceni. miţi așa cum sunt ei. Acest moment că viața este frumoasă şi merită să turi de care te simți bine. Dar, relația de dragoste nu este
prea grozavă, putându-te aștepta la neplăceri venite din
Vreau să vă povestesc cum to- s-a sfârșit cu lacrimi, zâmbete și cu fie prețuită. Foarte mult mi-au plăcut partea persoanei iubite. Atenţie la cheltuieli, evită-le pe
tuși s-a petrecut ultima zi de proiect, o sinceră îmbrățișare prietenoasă. ultimele cuvinte spuse de Martin: cele de prisos.
finalul. În fața Casei de cultură a Apoi a urmat crearea tabloului de „Să nu vă fie frică de viață, viața-i BALANŢA. Nu este exclus să ajungi la
fost amenajată expoziția de carte, mulțumire pentru cetățenii francezi peste tot... să nu vă fie frică să tre- unele discuții în contradictoriu în relația cu
donată din partea cetățenilor fran- și fiecare le-a mulțumit personal în ceți bariera...”. Aceşti tineri şi-au gă- colegii. Este foarte important să adopți o ati-
tudine echilibrată și să nu te lași influențat de
cezi pentru Biblioteca din Culiceni. formă de video. În continuare s-a sit locul în inimile noastre, au creat
bârfe sau de critică. În prima parte a acestei
Toți copiii, tinerii, adulții au avut po- petrecut încă un moment interesant, mii de amintiri, tot ei au dat dovadă săptămâni te poți bucura de relații frumoase și eficiente
sibilitatea de a răsfoi noile cărți și de fiecare a lăsat câte un mesaj de că poți să fii fericit în orice moment cu persoanele apropiate. În a doua parte a acestei săptă-
a alege cele mai preferate. Împreu- mulțumire pe autobuzul lui Martin și chiar și atunci când pur și simplu mâni îți concentrezi atenția mai mult către zona carierei și
nă cu copiii care au participat activ Alina, acest moment este tradițional serveşti o cafea... Iar ceea ce ne a câștigurilor financiare.
la proiect am pregătit un moment în ultima zi de proiect. După toate leagă pe fiecare dintre noi este viața SCORPIONUL. Pot avea loc tot felul de
discuții legate de un proiect important și care
de mulțumire personal pentru Ali- acestea a avut loc un mare picnic, – o adevărată comoară dată omu-
vizează cariera sau o afacere proprie. Nu este
na şi Martin. Acest moment a fost la care au participat toți doritorii și lui. exclus să primești acum o propunere de co-
foarte emoționant pentru toți. Copiii, până-n seară au urmat multe jocuri. Tatiana ANDRUS, laborare sau de schimbare cu ceva mult mai
îmbrăcați în costume naționale, au Această zi a fost o adevărată sărbă- șefa Bibliotecii din Culiceni, avantajos, din punct de vedere financiar. La
mulțumit tinerilor pentru străduința toare, în sat a răsunat muzica, gla- raionul Herţa sfârșitul acestei săptămâni pot să apară unele nemulțu-
miri în relația cu rudele apropiate și va trebui să mai lași
din orgoliul personal.
SĂGETĂTORUL. Ai tendința de a lua
decizii grăbite, sub impulsul de moment. Data
de 2 august este favorabilă pentru călătoriile
peste hotare. Spre sfârșitul acestei perioade
va trebui să dai dovadă de mai multă pruden-
ță, atunci când vorbim despre cheltuieli, împrumuturi. Vei
avea ocazia să te eliberezi de o povară acum și să obții
astfel colaborări mult mai avantajoase.
CAPRICORNUL. Începi această perioa-
dă foarte preocupat de planul profesional, de
investiții și posibilitatea de a obține venituri
suplimentare. Ești dornic să acumulezi cât
mai multe informații. Cert este că preferi să
te preocupi mai mult de propriul suflet, încercând să vezi
și partea frumoasă a vieții. La sfârșitul acestei săptămâni
va trebui să fii mult mai prudent în relația cu partenerul
de viață.
VĂRSĂTORUL. Un început de săptămână
în care nu te simți în „elementul tău”, mai ales
dacă vorbim despre necesitatea de a participa
la ședințe, discuții cu superiorii. Nici relația cu
partenerul de viață nu este prea grozavă. Dar,
este o perioadă favorabilă pentru derularea unor discuții
legate de o eventuală moștenire sau un proces aflat în
derulare. Evită să dai bani cu împrumut!
PEŞTII. Ești predispus acum la întâmpi-
narea de obstacole, probleme legate de rela-
ția cu persoane aflate în străinătate. În a doua
parte a acestei săptămâni putem să vorbim
despre câștiguri financiare sau despre posibi-
litatea de a obține un contract avantajos. La finalul acestei
perioade este posibil să nu te simți tocmai bine în mijlocul
unui grup de prieteni.
LC 15
Felicitări! Joi, 26 iulie 2018

Acest sincer me-
saj de felicitare este La 24 iulie, dom-
adresat domnului nul Dinu IGNATIUC Ziua de 28 iu-
Mihai DUMITRESCU din or. Cernăuți, lie este deosebită
din suburbia Roșa suburbia Țețina, și-a pentru doamna
Stâncă, care, spre sărbătorit ziua de Valentina PASCARI
mijlocul lunii lui Cup- naștere.    din localitatea Cos-
tor și-a adunat la Cu această ticeni, raionul Noua
buchetul vieţii încă deosebită ocazie Suliță, care îşi va
un an frumos. sincere felicitări îi marca onorabilul ju-
Cu această oca- adresează mama bileu de 70 de ani.
zie îl felicită mama Stela, tatăl Mihai, frații Nicolai și Maria, tatăl Con- Doamna Valentina
Gheorghe, sora Lilia împreună cu familiile lor, buni- stantin,  fiica Nicoleta, sora Angela împreună cu este o bună gospo-
ca Anastasia, fina de botez Mariana, verișorul Dinu, soțul Vasile, nepoata Mariana, bunica Anastasia, dină, o mamă iubitoare şi bunică grijulie, stimată
familiile Ignatiuc, Ștefaniuc, Michiciuc, toate rudele toate rudele şi prietenii. de tot satul. Este o femeie harnică, cu o inimă mări-
și prietenii. Scumpul nostru! Fie ca bucuria să-ți încălzeas- nimoasă, bună la suflet.
Tot în luna iulie își sărbătoresc ziua de naștere că ochii, fie ca fericirea să-ți lumineze calea, iar Acum, la ceas aniversar, o felicită cu multă căldură
tatăl Mihai și fratele Nicolai. sănătatea şi norocul să nu te părăsească nicioda- fiicele Angela și Aliona, împreună cu soții Victor și
Vă dorim multă-multă sănătate, fericire, bucurii și tă! Anatol, scumpii nepoţi Cristina și Veaceslav, Ale-
cele mai frumoase urări de bine, să vă fie viața un La mulţi ani, sănătate, iubire, stimă şi respect xandru și Adina, strănepoții Stas și Arina.
veșnic început de vară, iar zâmbetul de pe buze din partea celor dragi. Realizarea scopurilor la infi- Scumpa noastră! Îţi dorim ca sănătatea să nu te pă-
nicicând să nu dispară. nit, împliniri frumoase. Să ai parte doar de momen- răsească nicicând, bucuria şi fericirea să-ţi lumine-
Fie-vă viața lungă și frumoasă, te şi clipe de neuitat, să obţii ceea ce îţi doreşti cu ze calea, iar tihna şi armonia să predomine în fami-
Lucrul să vă meargă din plin, adevărat, căci doar aceasta este singura cale spre lie. De ziua ta îţi dorim dârzenie ca să poţi înfrunta
Pace, dragoste și bucurie-n împlinire, realizare şi fericire! orice obstacol, bunăstare şi împliniri, zile senine de
casă, Să ai în suflet numai soare, lumină pline, multă dragoste, stimă şi recunoştinţă
Sub un cer albastru și senin! În inimă un dulce foc, din partea celor scumpi şi dragi inimii.
În viaţă, o albă floare Multe flori într-un ghiveci,
La mulţi ani şi toţi fericiţi! Să-ți dăruiască mult noroc. Sunt acum chiar 70,
Să n-ai lacrimi, nici tristețe, Împletite-n strop de rouă –
Să ai doar zâmbet şi noblețe, Fie chiar și 99.
Să fii aşa cum te-am știut, Din zâmbete și voie bună
Să ai în viață tot ce-ai vrut. Îți împletim o cunună,
Sănătoasă mereu să fii,
Să ai numai bucurii.
Să le ai și-n toamna vieții,
În cea de a 24-a zi Pân-la adânci bătrânețe.
a lunii lui Cuptor şi-a La mulți ani, scumpa noastră!
sărbătorit ziua de La 25 iulie şi-a
naştere, împlinind o sărbătorit ziua de
frumoasă vârstă a naştere, împlinind
tinereţii, doamna o frumoasă vârstă La 24 iulie și-a sărbătorit ziua de naștere
Carolina TOPOREŢ- a tinereţii, avocatul doamna
FOLOȘNEA din or. cernăuţean, domnul Larisa BOMPA,
Cernăuţi, redactor la Daniel OLARU. lucrătoare a Oficiului poștal din Buda Mică, raionul
TV Bucovina. Părinţii Vasile şi Herța. Pe lângă cadourile înmânate, au ales pen-
Cu această ocazie, Svetlana, soţia Er- tru ea cele mai scumpe cuvinte, rostite din inimă,
cel mai sincer mesaj de felicitare, oferindu-i toate nesta şi scumpa fii- mama, soțul, cei doi feciori și fiica, nepoțeii, rudele
florile acestui miraculos anotimp, îi adresează cele că Ecaterina, părin- și colegii de serviciu. Ei toţi îi doresc multă sănătate,
mai scumpe şi apropiate persoane – soţul Cornel, ţii-socri şi prietenii, colegii de serviciu, felicitându-l că-i mai scumpă decât toate, zile senine, împliniri şi
părinţii, fratele, nepoţelele, rudele şi prietenii. La fel, cu ocazia acestui eveniment important, îi doresc voie bună, să se bucure din plin la Buda Mică de
cu un mare buchet de flori şi cu cele mai frumoase mulţi ani fericiţi, sănătate şi bunăstare, armonie în marea fericire de a fi fiică, soţie, mamă și bunicuță.
cuvinte de stimă şi recunoştinţă o felicită colegii, toţi familie, iubire reciprocă şi multe bucurii, realizări şi Bunăstare, noroc în toate, ani frumoși și senini!
dorindu-i multă sănătate şi fericire, noroc şi împli- noroc în toate. Scumpa noastră!
niri, armonie şi voie bună în familie, iar zâmbetul să Scumpul nostru! Să porți bucuria în suflet o viață
nu-i dispară niciodată de pe chipul ei frumos. Să aduni în al vieţii buchet, Și clipa să-ți fie mereu doar dulceață,
Scumpa noastră! Alegând uşor, atent, Să-ți fie iubirea aproape mereu,
De ziua ta noi îţi dorim De la codru măreţie, Să duci fericirea în sufletul tău!
Să fii mereu aşa frumoasă De la stâncă trăinicie, La mulţi ani!
Şi veselă precum te ştim. De la cer seninătate,
Fii sănătoasă, fericită, De la Domnul bunătate,
Fii respectată şi iubită, De la lume omenie,
Noi îţi dorim ca drumul vieţii Să ai noroc şi numai bucurie!
Să-ţi fie presărat cu flori, Pe drumul vieţii mândru
Şi în fiecare dimineaţă să păşeşti
Să-ţi fie cerul fără nori. Şi numai oameni buni
să întâlneşti.
La mulţi ani! Să fii mereu model de omenie,
Îngerul păzitor alături să-ţi fie!

La mulţi ani!

O ZI ÎN ISTORIE
a început la apogeul epocii victoriene, s-a de 11 iulie. Botezul
desfășurat pe parcursul celor două războa- împărătesei Olga nu a
ie mondiale și s-a transformat într-o carieră condus la convertirea
de peste șaptezeci de ani activi, Shaw a poporului rus, precum
examinat cele mai generale probleme mo- s-ar fi dorit, şi nici a
rale și filozofice, refuzând solipsismul „arta familiei imperiale. Fiul
pentru artă” în favoarea ideii de reformare și împărătesei, prinţul
convingere cu ajutorul unei viziuni comice.  Sviatoslav, temân-
La 27 iulie 1990  Parlamentul român a du-se să nu piardă
decis ca 1 Decembrie să devină Ziua Naţio- respectul armatei, nu
nală a României. a îmbrăţişat credinţa
Pe data de 28 iulie 1914, Imperiul Aus- mamei sale şi a ră-
tro-Ungar a atacat Serbia, declanşând ast- mas păgân. Credinţa
fel Primul Război Mondial. Pe data de 11 împărătesei Olga a
noiembrie 1918, în urma semnării actului de lucrat, însă, în nepotul
La 26 iulie 1856 s-a născut dramaturgul armistiţiu, războiul a luat sfârşit. Și-au pier- ei, Vladimir cel Mare,
şi eseistul britanic George Bernard Shaw, dut viața 7.936.000 de soldați aliați, inclusiv care, în anul 988, a proclamat credinţa creş- Paul al II-lea într-o ţară majoritar ortodo-
laureat al Premiului Nobel pentru litera- Rusia – 2.254.400, România – 880.000 sol- tină drept religie oficială a Rusiei Kievene. xă, în mai 1999. Teoctist nu s-a ferit să-şi
tură în anul 1925. (m. 2 noiembrie 1950). dați morți. La 30 iulie 2007 a murit Patriarhul Te- arate nemulţumirea faţă de încercările de
George Bernard Shaw, cel mai influent 28 iulie – Ziua creștinării Rusiei Kievene, octist. Patriarhul Teoctist a condus Bise- scoatere a icoanelor din şcoli, apreciind
dramaturg al secolului al XX-lea. Și-a câști- ziua cneazului Vladimir cel Mare, deopotrivă rica Ortodoxă Română peste 20 de ani, ca acestea sunt parte a spiritualităţii ro-
gat dreptul de a ocupa locul al doilea după cu apostolii. Vladimir Sviatoslavici s-a năs- fiind înscăunat la 16 noiembrie 1986. (n. 7 mâneşti. 
Shakespeare  într-un clasament al drama- cut în jurul anului 958, ca fiu al prinţului Svi- februarie 1915). Perioada în care Patriar- La 31 iulie 1886 a murit pianistul şi
turgilor englezi. De-a lungul unei vieți care atoslav, din dinastia Rurik, şi nepot al Sfintei hul Teoctist a condus BOR a fost marcată, compozitorul Franz Liszt. (n. 22 octombrie
Olga, împărăteasa Rusiei, prăznuită în ziua printre altele, de prima vizită a Papei Ioan 1811). A concertat și la Cernăuți.
16 LC
Joi, 26 iulie 2018 Weekend

ei-
Balenoiul s A i v ă zu t v re odată ca fem
e învârte în –
făcându-i jurul balen
ei le să tacă?ingură dată!
– Guverne
zaţii ecolo
le tuturor
curte.
– Da. O s
giste, lide
ţărilor, sute
de organi- – Când? s t întrebate c
are
că, milioan ri politici,
oameni de – C â n d a u fo
e de oame ârstă!
este mai în v
ca specia n i TO Ţ I s e mar-
noastră să luptă pentr
îmi spui m s upravieţuia u
ie că te do scă, iar tu
ÎNTREBĂRI DE LOGICĂ.
are capul?
?!!
În m
mamă cu etrou, vizavi de
bărb at cu
fetița ei, s
tă așezat un
o TEST CA ACESTA
Fetița și- o barbă neagră,
U n c u p lu foarte bă
ersare a c ă s ă
r-
trân îşi se ri-
to tiva barb
a înfipt p
riv
deasă.
ă și cu in irea în respec-
NU AI MAI VĂZUT
75-a aniv l îi spune soţiei: Bărbatul te res o stu
e a d e -a binev diază.
bează c at, soţu tot- – Seamăn oitor zâmbind: 1. Există 4 iulie și în Anglia?
moment d te întreb ceva: din l cu tăticu
ei. La un rea u s ă ce l d e -a Fetița, su l tău?
– Dragă, v ământat faptul că nat cu
fr mă
p
– Nuu… c ărată: Da
dea u n a m -a
str u n u a s e
ă cul meu e u păsărica mame Nu
opil al no trebuie s fr umos. i, tăti-
şaselea c m, după 75 de ani, 2. Câte zile de naștere are un om obișnuit?
u
restul. Ac el un alt tată?
ut riseşte: 1
ştiu: a av uită la el şi mărtu vut un alt
Soţia se tate, a a 66
ă, ai drep
– Da, drag
e a fost? 72
tată. -m i spui cin T E R N I:
– Şi p o ţi s ă
U L C Ă T RE SUBAL ȘT I ȘI
3. Unele luni au 31 de zile; câte luni au 28
– Tu! ŞE F
Ă S U N T EȚI P R O de zile?
– M Ă I, D A
C T R-U N
T E , N O TAȚI-V Ă ÎN 12
I M IN C Ş I E U.
Ce a spus olteanu N U Ţ IN EȚ A C U M FA
şi-a dat ciorapii jos?
l când
CARN E Ț E L , A Ș 1
– A mai trecut un an! 6
4. De câți jucători ai nevoie ca să joci fotbal?
11
23
22
5. În California este ilegal ca un bărbat să se
căsătorească cu sora văduvei sale?
Da
Nu
6. Împarte 30 la 1/2 și adaugă 10. Care este
rezultatul?
25
70
35
7. Dacă sunt 3 mere și iei 2, câte mere ai?
1
2
3
8. Doctorul îți dă 3 pastile și îți spune să iei
câte una la fiecare jumătate de oră. Pentru cât
timp îți vor ajunge pastilele?
60
90
120
9. Un fermier are 17 oi și mor toate în afară
de 9. Cate oi au rămas?
17
8
9
10. Câte animale din fiecare sex a luat Moise
pe arca sa?
1000
499
0

Răspunsurile corecte: 1. Răspuns: Da - vine după
3 iulie. 2. Răspuns: 1 - e doar una ziua în care te-ai
născut. 3 Răspuns: 12 - fiecare lună are 28 de zile. 4.
Răspuns: 22 - câte 11 pentru fiecare echipă. 5. Răs-
puns: Nu, pentru că e mort. 6. Răspuns: 70: 30 împăr-
ţit la 1/2 face 60. 7. Răspuns: 2; acelea pe care le-ai
luat. 8. Răspuns: 60 - începi cu prima pastilă, după 30
de minute o iei pe a două, iar după 30 de minute o iei
pe a treia. 9. Răspuns: 9 10. Răspuns: 0. Moise nu
avea o arcă, ci Noe.

Pagină realizată de Ionel POZNĂREL

COLEGIUL DE REDACŢIE
Şef redactor
Contul de decontări Віддруковано у ПП Ключук С.М.
Valeria ŞTEFUREAC: м. Чернівці, вул, Заводська, 37 в

Mihai GROSU
р/р 26006011348150 secretar responsabil de redacţie Autorii materialelor publicate Retipărirea materialului este
Код ЕДРПОУ 39301520 Tatiana CARLAŞCIUC: redactor literar poartă responsabilitatea totală posibilă doar cu consimţământul
cuvântului
в ПАТ “Укрсоцбанк” (м.Київ) Dumitru VERBIŢCHI pentru veridicitatea faptelor autorului.
Adresa redacției: or. Cernăuți, МФО 300023 expuse. Preluarea materialelor publicate

om Redactor Vasile CARLAŞCIUC Redacţia poate să publice în paginile ziarului este posibilă
str. Mickiewicz, 5 rti.c
materiale fără să împărtăşească doar în cazul când se face
e Sergiu BARBUŢA
b COFONDATOR AL ZIARULUI - punctul de vedere al autorului. referire la săptămânalul
tel. mobil: 099-643-58-57, w.ly Romeo COLECTIVUL REDACŢIEI „Libertatea Cuvântului”.

: / / ww CRĂCIUN
lcuvantului@gmail.com; ttp Свідоцтво № ЧЦ 489-178 ПР від 16.07.2014 tir. total: 5600
Ціна договірна
h