You are on page 1of 1

Pemupukan Kreativiti

Melalui Pengajaran

Sejauhmanakah benarnya kenyataan Bagaimanakah para guru boleh membantu


bahawa kreativiti para pelajar meningkatkan kreativiti pelajar atau apakah
sememangnya boleh dipertingkatkan dalam sikap,pendekatan atau tindakan yang guru
bilik darjah? perlu tunjuk dan lakukan untuk
merangsang kemampuan kreatif pelajar?

Kajian Torrance
Pendekatan untuk
Kajian Niu & Sternberg 5 prinsip pengajaran kreatif yang
meningkatkan
Tujuan: Menganalisa dua cara yang diajar oleh Torrance kepada guru-
kreativiti dalam bilik
digunakan untuk meningkatkan guru di beberapa sekolah di Amerika
kreativiti 96 orang pelajar di darjah:
Syarikat:
sebuah Sekolah Tinggi di a. Strategi-strategi
1. Menghormati soalan-soalan yang
Beijing, China. umum yang hanya
dikemukakan oleh pelajar
Tugas: Para pelajar ini telah diminta melibatkan perubahan
2. Menghormati idea-idea imaginatif
untuk menghasilkan satu hasil dalam stail pengajaran
yang dikeluarkan oleh pelajar
seni iaitu kolaj. guru atau pedagogi.
3. Tunjukkan kepada pelajar bahawa
Cara pelaksanaan: b. Pendekatan
idea-idea yang mereka keluarkan
Dalam kajian ini para pelajar telah berstruktur yang
dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu mempunyai nilai tersendiri
melibatkan
a. Kumpulan 1 tidak menerima 4. Benarkan pelajar melakukan
penggunaan teknik-
sebarang arahan supaya menjadi perkara-perkara tertentu untuk
teknik khusus.
kreativiti apabila menghasilkan kolaj. tujuan latihan semata-mata tanpa
c. Pendekatan
b. Kumpulan 2 telah menerima arahan sebarang penilaian
penyelesaian masalah
supaya 5. Kaitkan sebarang penilaian yang
terhadap isi mata
menjadi kreatif apabila guru lakukan dengan sebab dan
pelajaran.
menghasilkan kolaj. akibat
c. Kumpulan 3 pula telah diajar secara Cara pelaksanaan:
terperinci bagaimana menghasilkan a. Para guru tersebut telah
kolaj yang kreatif. menjalankan pengajaran dengan
Hasil kajian: mengikut kelima-lima prinsip ini
i. Para pelajar yang telah diminta selama empat minggu.
menjadi kreatif b. Satu lagi kumpulan guru yang
telah menghasilkan kolaj yang dikawal telah menjalankan
kreatif berbanding dengan rakan-
pengajaran mereka mengikut
rakan mereka yang tidak menerima
prosedur biasa untuk tempoh yang
sebarang arahan.
sama.
ii. Pelajar yang diajar secara terperinci
Hasil kajian:
bagaimana menghasilkan kolaj yang
kreatif telah menghasilkan kolaj i. Ujian kreativiti yang dilakukan
yang paling kreatif. terhadap pelajar sebelum dan
Kesimpulan: sesudah kajian ini dilakukan
Kreativiti pelajar boleh ditingkatkan menunjukkan bahawa terdapat
dalam peningkatan yang mendadak
bilik darjah melalui arahan-arahan yang terhadap pelajar yang diajar oleh
disampaikan oleh guru kepada para guru menggunakan lima prinsip
pelajarnya. pengajaran kreativiti berbanding
dengan pelajar yang diajar oleh guru
mengikut prosedur biasa.