You are on page 1of 4

august 2018

DIVADIELKA POD VEŽOU
Každú nedeľu o 16.00 | Átrium pod Mestskou vežou

„„ KONCERTY do 31. 8. | Habáni a ich 2. 8. – 17. 8. | Olympiáda (Rio de „„ NEDAJTE SI UJSŤ
keramika v zbierkach Janeiro 2016, Pjongčang 2018)
23. 8. | 20.00 | Cigánski diabli Trenčianskeho múzea TSK | Výstava fotografií Martina Medňan- 4. 8. | 8.00 – 12.00 |
na hrade Beckov TRENČIANSKY HRAD | Výstava predmetov ského zo Starej Turej. Farmársky jarmok
zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčí-
ne.
do 31. 8. | Majster
spravodlivosti a Remeslá,
cechy a cechové zriadenie
KATOV DOM | Od mája si v Katovom dome
môžete pozrieť nové expozície  Majster
spravodlivosti a Remeslá, cechy a cechové
zriadenie.
HRAD BECKOV | Pozývame vás na  koncert do 31. 8. | Zuzana Čáni – MIEROVÉ NÁMESTIE | Čerstvé ovocie
21. 8. – 10. 9. | Pražská jar pod a zelenina, kvety, syry, mäsové špecia-
Cigánskych diablov na hrad Beckov. maliarka bábik hradom Matúša Čáka lity, med, džemy, koláče a ďalšie pocti-
28. 8. | 18.00 | Hudobný večer CENTRUM SENIOROV | Výstava obrazov. MESTSKÁ VEŽA | Výstava archívnych do- vé farmárske produkty. O  10.30 zahrá
s Lady Jane & Kešu Acoustic do 31. 8. | Cherchez la femme kumentov Štátneho archívu v  Trenčíne ľudová hudba Huncúti – mladí muzi-
LETISKO TRENČÍN | Prežite príjemný večer – za všetkým hľadaj ženu a  Ústavu pamäti národa.  Vernisáž 21. 8. kanti z Drietomy.
v spoločnosti Lady Jane & Kešu Acoustic. o 17.00.
4. 8. | 16.00 | Prechádzky
21. 8. – 20. 9. | Pražská jar 1968 mestom so sprievodcom:
„„ VÝSTAVY KIC Výstava Českého centra zachytáva-
|
Vojtech Zamarovský a Karol
júca spoločenské zmeny v Československu
do 12. 8. | Martina Rötlingová, v 60. rokoch 20. storočia. Pádivý
Simona Papšová: Selfie
21. 8. – 28. 9. | Antonín Kostka
Yourself!
– Má Vlára
GMAB | Martina Rötlingová sa vo svojej
tvorbe zaoberá sociálnymi sieťami a  mé-
diami, cez ktoré sa propaguje umelo do-
sahovaná krása. Vo svojich maľbách reflek- SAVANNA CAFÉ | Výstava diel mladého ta-
tuje vlastné vnímanie na  takto upravené lentovaného umelca Eduarda Heráka. Ako
momentky voči realite. Druhou polohou naznačuje ústredný motív, múzou a inšpi-
je tvorba intermediálnej autorky Simo- ráciou pre autorove nevšedné akvarelo-
ny Papšovej venujúcej sa dopadu, vplyvu vé obrazy sú rozmanitosť a  krása ženskej
a  využívaniu sociálnych sietí jej generá- duše. KIC | Augustová prechádzka mestom
ciou. bude venovaná dvom významným
do 31. 8. | Ideový otec mohyly osobnostiam, ktoré preslávili Trenčín.
do 12. 8. | Miroir Noir na Bradle TSK | Výstava čiernobielych bromostrie- Hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg
GMAB |Skupinu Miroir Noir tvoria Kata- VKMR | Tematická výstavka dokumentov borných želatinových fotografií. Vernisáž: Karol Pádivý prispel k rozvoju a popu-
lánec Rai Escalé a  Slovák Miloš Kopták. z  fondu Verejnej knižnice M. Rešetku pri 21. 8. o 17.00. larizácií dychovej hudby. Spisovateľ
Cyklus obsahuje maliarske interpretácie príležitosti 150. výročia narodenia vý- a prekladateľ Vojtech Zamarovský svo-
znamného slovenského architekta, dizaj- 24. 8. – 30. 9. | Krajina
pôvodných kresieb Miloša Alexandra Ba- jimi početnými dielami pútavo pribli-
zovského v prevedení Miroir Noir. néra a etnografa z Trenčianskeho kraja Du- žoval históriu a  archeológiu. Akému
do 30. 8. | Da Vinciho šana S. Jurkoviča. remeslu sa vyučil Vojtech Zamarovský
lietajúceho stroje – 1. 8. – 18. 8. | Spomienky a  čo bolo jeho záľubou? Kam chodie-
interaktívna výstava na august 1968 val na prechádzky Karol Pádivý? Viac sa
dozviete na prechádzke mestom.
Aeronautica
21. 8. | August 1968

GMAB | Dokumentárny projekt KRAJINA
má ambíciu fotograficky zachytiť charak-
ter spoločnosti, krajiny a  spôsob života
ľudí na  Slovensku, nadväzujúc na  osved-
čenú autorskú spoluprácu Borisa Németha
KIC | Výstava archívnych dokumentov Štát- a Jána Viazaničku.
TRENČIANSKY HRAD | Nahliadnite do tajov neho archívu v Trenčíne a  Ústavu pamäti 24. 8. – 30. 9. | Proti všetkým
Da Vinciho vynálezov a vyskúšajte jeho lie- národa. GMAB | Filip Sabol a Michal Turkovič vystu- MIEROVÉ NÁMESTIE | 17.00 > Pražská
tajúce stroje. 1. 8. – 20. 8. | ORA ET ARS pujú v pozícii slovenského občana, ktorý je jar pod hradom Matúša Čáka – verni-
SKALKA 2018 znepokojený. Východisko vidí v zjednotení sáž výstavy archívnych dokumentov
do 31. 8. | Aký kroj, tak sa stroj Štátneho archívu v  Trenčíne a  Ústavu
TRENČIANSKY HRAD | Výstava plná farieb MESTSKÁ VEŽA | Mesto Trenčín vás pozýva ľudí a  v  následnej demonštrácii. Maliar-
na výstavu výberu diel z XI. ročníka medzi- skou inštaláciou chcú vytvoriť atmosféru, pamäti národa. Výstavu si môžete po-
zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčí- zrieť v  Mestskej veži do  10. 9. 2018.
ne a Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. národného výtvarno-literárneho sympó- v ktorej panuje neistota či napätie z toho,
zia ORA ET ARS SKALKA 2018. čo môže a čo bude nasledovať. 18.00 > Sv. omša za  obete
2 | KAM kam v trenčíne číslo 8 | ročník XX

„„ NEDAJTE SI UJSŤ 30. 8. – 1. 9. | Hurá do záhrady 30. 7. – 3. 8. | Po stopách „„ PREDNÁŠKY
2018 Egypťanov
komunistického režimu – v kostole sv. EXPO CENTER | 2. ročník veľtrhu pre zá- streda | 15.00 | DIA mapa
Františka Xaverského. hradkárov a milovníkov prírody. CENTRUM SENIOROV |
19.00 > Jan Kryl – koncert brata le- 1. 8. | 18.00 | Zdravý životný
gendárneho pesničkára Karla Kryla
s  kapelou Stano Granec a  Frendi – „„ DETI štýl
SAVANNA CAFÉ | Štvrtá zo série prednášok
na Mierovom námestí. pondelok – piatok | 7.30 – 17.00 | a diskusií s Mgr. Dašou Miščíkovou.
Okupácia mesta Trenčín – počas dňa si Brick Brick – zábava s kockami
na  Mierovom námestí môžete pozrieť 4. 8. | 9.30 – 13.00 | Čistenie
archívne dokumenty zo zbierky Emila LEGO čakier
Sedlačka v  spolupráci s  OZ Rovnosť- GEMINI CENTRUM | Workshop zameraný
-bratstvo-sloboda. KC AKTIVITY | Letný denný tábor pre deti na  harmonizáciu a  aktiváciu jednotlivých
Súčasťou podujatia August 1968 sú aj od 6 do 12 rokov plný tajomstiev a obja- čakier.
výstavy Spomienky na  august 1968 vov. Spoznajú celý Egypt cestou po  rieke 30. 8. | 16.00 | Tkanice ako
a Pražská jar 1968, ktoré si môžete po- Níl, nájdu skryté poklady starých Egypťa- súčasť ľudového odevu
zrieť v  Kultúrno-informačnom centre nov a rozlúštia tajomstvá hieroglyfov.
Trenčín. Považia
3. 8. | 18.00 | Noc na hrade TRENČIANSKE MÚZEUM | Čo ukrýva de-
1. 9. | 8.00 – 12.00 | pozitár, alebo pohľady do  minulosti
Farmársky jarmok s Mgr. Martinom Malom. Prednáška bude
KREATIVO | Denné tábory plné hier a súťaží zameraná na  tkanice ako originálnu sú-
s kockami LEGO pre deti od 6 – 12 rokov. časť ženského ľudového odevu v horských
pondelok | 9.00 – 10.00 | a podhorských oblastiach Považia.
Outdoorové cvičenia rodičov
s deťmi „„ KURZY
HOSS SPORT CENTER | Outdoorové cvičenia
rodičov s deťmi. Vedie: Zuzana Staňáková. štvrtok | 16.30 – 18.30 | Kurz
keramiky a točenie na kruhu I.
pondelok – piatok | 16.00 – TRENČIANSKY HRAD | Nočný program pre
deti so spaním na hrade. a II.
18.00 | Brick Brick – zábava
MIEROVÉ NÁMESTIE | Septembrový far- s kockami LEGO 10., 17. 8. | 10.30 | MamaTance
mársky jarmok ponúkne sezónne ovo- KREATIVO | Hodinové vstupy pre voľnú hru KC STRED | Mamy s dieťatkom v šatke alebo
cie a zeleninu, syry, mäsové špeciality, s kockami LEGO. v nosiči spoločne tancujú. Vedie: Katarína
med, džemy, koláče a  ďalšie poctivé Košťálová.
farmárske produkty. utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre
mamičky 10. 8. | 16.00 | Letná guľovačka
8. 9. | 16.00 | Prechádzky KC STRED | Joga pre mamičky je vhodná už na Pádivci
mestom so sprievodcom: 6 týždňov po pôrode. Ideálny pohyb s re- UL. PÁDIVÉHO | Podujatie pre deti v rámci
Trhy a jarmoky laxáciou vás posilní, dieťatko bude blízko akcie Dni Sihote.
KIC | Na  septembrovej prechádzke vás, opatrovanie detí je zabezpečené.
mestom sa dozviete viac o  tradičných 13. 8. – 17. 8. | Farebné leto KC AKTIVITY | Na 8-týždňovom kurze sa na-
trhoch a  jarmokoch, ktoré už od  dáv- utorok | 10.00 | Podporná učíte viac o práci s keramickou hlinou, jej
nych čias neodmysliteľne patria k  ži- skupina mamičiek v dojčení druhoch a  použití. Vyskúšate si základné
votu mesta. KC STRED | Podporná skupina mamičiek modelovanie, naučíte sa kombinovať hli-
v dojčení, vhodné aj pre tehotné, ako prí- nu s  inými materiálmi, točiť na  hrnčiar-
prava na dojčenie. Vedie: laktačná porad- skom kruhu a glazovať. Info a prihlasova-
„„ KINO kyňa Milka Hromníková. nie: mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.
streda | 9.00 – 10.00 | 14. 8. | 18.45 – 20.15 | Joga pre
CINEMAX
Riekankovo začiatočníkov
od 2. 8. | Whitney KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-
nej hre učia aj riekanky. KC AKTIVITY | Letný denný tábor pre deti
streda, štvrtok | 10.00 – 12.00 | od 6 do 12 rokov, ktoré stále niečo maľu-
Leto v knižnici jú, tvoria alebo modelujú. Tábor bude plný
VKMR | Počas leta je pre deti pripravený umenia, tvorivých aktivít, zábavy, táboro-
bohatý prázdninový program, tvorivé diel- vých hier a súťaží.
ne aj veľká prázdninová súťaž. Podujatie 20. 8. | 10.00 | Hľadáme
sa koná vo Verejnej knižnici M. Rešetku stratenú rozprávku
na  Hasičskej ulici, v  pobočkách na  Juhu, VKMR | Čítanie rozprávok pre najmenšie
Dlhých Honoch a v Kubrej. deti a ich rodičov realizované v spoluprá- GEMINI CENTRUM | 5-týždňový kurz na kto-
Najpredávanejšia, najúspešnejšia či štvrtok | 10.00 | Podporná ci s MC Srdiečko. Podujatie sa koná v po- rom sa  dozviete zaujímavé informácie
najoceňovanejšia – každý prívlastok skupina nosenia detí bočkách na Hasičskej ulici, na Juhu, Dlhých o  joge, princípoch jogy, správnom držaní
sa k  famóznej Whitney Houston sto- MC SRDIEČKO | Vedú lektorky nosenia – Honoch a v Kubrej. tela a  naučíte sa správne prevedenie zá-
percentne hodí. Oscarový režisér Kevin Zuzana Čižmárová a Janka Mištinová. kladných jogových asán.  Po  tomto kurze
Macdonald v  životopisnom filme pri- 24. 8. | 15.30 | Srdiečkovské
do 31. 8. | Dobový tábor so dvojičkovo môžete začať cvičiť akýkoľvek druh jogy
bližuje božskú Whitney tak, ako ju ešte naplno.
nepoznáme. sokoliarmi MC SRDIEČKO | Stretnutie rodičov a  detí
dvojičiek. Vedie: Zuzana Čižmárová. 15., 21. 8. | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
od 2. 8. | Mission: Impossible
25. 8. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé ateliér pre dospelých
– Fallout
Tom Cruise sa vracia ako agent Ethan dielničky
Hunt, muž na špinavú prácu, v akčnom
thrilleri Mission: Impossible – Fallout.
od 2. 8. | Rodinka Úžasných 2
V komédií Rodinka Úžasných 2 sa zdá,
že hlavnou hrdinkou bude Helen. Ako
príťažlivejšia polovička zo  slávnej su-
perdvojice sa stáva tvárou kampane, TRENČIANSKY HRAD | Návštevu hradu v let-
ktorá má vyžehliť obraz superhrdinov ných mesiacoch spestrí tradičný dobový
v očiach verejnosti. Bob sa tak musí ve- tábor, sokoliarska skupina Aquila z  Boj- OC LAUGARICIO | Pravidelné tvorivé kur-
novať domácim povinnostiam a hlavne níc, zábavné dobové atrakcie, hry pre deti, OC LAUGARICIO | Letnej fantázii sa medze zy pre dospelých, na  ktorých sa naučí-
výchove detí. hrané historické scénky s Matúšom Čákom nekladú a preto si na tvorivých dielničkách te zaujímavé umelecké techniky či zá­
a  tematické fotografovanie v  hradnom spoločne vyrobíme veselé letné minidielka. klady aranžovania. Info a  prihlasovanie:
prostredí. 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk
31. júl 2018 kam v trenčíne KAM | 3

„„ ŠPORT „„ TANEC 11. – 12. 8. | Meteorická „„ FILM
expedícia Kykula 2018
pondelok | 9.30 – 10.45 | Zdravý 11. 8. | 19.00 | Swingový večer od 9. 8. | Tmavá myseľ
GMAB | Večer venovaný 100. výročiu vzni-
KYKULA | Pozorovanie meteorických rojov
chrbát – joga
GEMINI CENTRUM | Cvičenie pre posilne- ku 1. Československej republiky. Počúva- astronomickými ďalekohľadmi. Pozoruje
nie svalového korzetu chrbta a  hlboké- nie, tanec, voľná zábava s Erbetes Quartet sa iba v  prípade pekného počasia! Info:
ho stabilizačného systému. Rezervácie: a VOX.  0904 469 389.
0944 548 885.
11. – 12. 8. | 20.00, 21.00. 22.00,
pondelok, streda | 18.45 – 20.00 „„ INÉ... 23.00 | Historky z mučiarne
| Klasická joga
pondelok, štvrtok | 10.00 TRENČIANSKY HRAD | Vedeli ste, že v hrad-
– 16.00 | Letná čitáreň nej mučiarni bývalo občas poriadne veselo?
Príďte sa presvedčiť na Trenčiansky hrad.
Sci-fi thriller opisuje príbeh o tom, ako
17. 8. | 8.00 – 12.00 | Burza neznámy vírus zabije 98 % všetkých
starožitností a Gazdovské trhy detí v Amerike a u zvyšných 2 %, ktoré
prežili, objavia superschopnosti. Kvô-
EXPO CENTER | Burza starožitností a iných
li tomu ich umiestnia do internačných
zberateľských zaujímavostí. táborov, z ktorého šestnásťročná Ruby
25. 8. | 18.00 – 20.00 | utečie a pridáva sa ku skupinke teena-
gerov utekajúcich pred vládou.
GEMINI CENTRUM | Ľahká jemná joga ideál- Divotvorba
na pre začiatočníkov. Info: 0944 548 885. GMAB | Divotvorba vytvára priestor pre za-
Od 9. 8. | Meg: Hrozba
pondelok | 19.00 – 20.00 | z hlbín
čínajúcich spisovateľov, ktorí sa chcú pre- Americký sci-fi thriler. Hlbokomorská
štvrtok | 17.20 – 18.20 | Strong VKMR | Letná čitáreň vo dvore Verejnej zentovať pred publikom. ponorka, ktorá je súčasťou podmorské-
by Zumba knižnice M. Rešetku na Jaselskej ulici, kaž- ho výskumného programu, bola na-
KD OPATOVÁ | Zacvičte si v  rytmoch la- dý pondelok a štvrtok v prípade priaznivé- 30. 8. | 15.00 | Skleróza
padnutá obrovským tvorom, o ktorom
tinsko-americkej a  exotickej hudby.  Info: ho počasia. multiplex si mysleli, že už neexistuje. Ponorka sa
0903 949 966 alebo zumba-trencin.sk. CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín. nachádza poškodená na  dne priekopy
streda | 16.00 |
Cvičenie pre Tichého oceánu s posádkou uväznenou
tehotné –profylaxia vo vnútri. Podarí sa ich zachrániť?
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-
KONTAKTY
od 16. 8. | Dôverný nepriateľ
na Duncová. CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3
1., 13., 15. 8. | 17.30 – 18.30 | CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
Cvičenie pre ženy s Vladom Mierové námestie 19, 0915 382 532, motycka@
GALÉRIA VÁŽKA
KC AKTIVITY | Cvičenie pre ženy zamerané microinvent.com
na posilňovacie cviky v intervalovom cvi- Mierové nám. 14/14, 0944 548 885,
čení. Info: 0903 793 557. GEMINI CENTRUM
www.geminicentrum.sk
1., 15. 8. | 17.30 – 18.30 | Zumba GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
s Petrou KAVIARNIČKA NA CESTE Katov dom, Matúšova ulica
KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina plná Marka Aurélia 930/9, 0944 221 240,
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady. COFFEE SHEEP Česko-slovenský film, v ktorom sa mla-
Prihlasovanie na tel. 0903 949 966. www.coffeesheep.sk
dí manželia Zuzana a  Andrej sťahujú
KC Aktivity Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk z  Bratislavy do  Tatier, aby na  samote
4. 8. | 10.00 – 19.30 | Trenčín
inline 2018 KC Kubrá Kubranská 94, 0907 516 720, kckubra2@gmail.com odrezaní od  sveta otestovali Andre-
PRIEMYSELNÁ ZÓNA | 4. ročník pretekov KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36 jovo dielo – prototyp inteligentného
na  kolieskových korčuliach – deti, žiaci, KC SIHOŤ Opatovská 23, 0904 339 401, www.kcsihot.sk domu. Idylka dokonalého života v réžii
fitness 8,6 km, polmaratón 20 km, mara- modernej technológie sa však čoskoro
KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10, 0904 920 306 mení na nočnú moru a boj o život.
tón 42,7 km – Majstrovstvá Slovenska. Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11,
KIC od 23. 8. | SkoroSestry
13. 8. | 17.15 – 18.05 | SM System Kultúrno-informačné centrum 650 47 12 
KC AKTIVITY | SM System je komplexný cvi- Francúzska komédia, v ktorej nič nena-
KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480 svedčuje tomu, že by sa životné osudy
čebný systém zameraný na  odstránenie
bolestí a  problémov s  pohybovým apará- KLUB LÚČ Kn. Pribinu 3, 0903 027 910, www.klubluc.sk troch žien mohli niekedy pretnúť...
tom. KRAV MAGA ACADEMY www.kma.sk, 0903 467 617, 0905 575 041 Všetko sa však mení po smrti ich spo-
ločného biologického otca, ktorého do-
13. 8. | 17.30 – 18.30 | Joga KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505 vtedy ani jedna z nich nepoznala.
s Alenkou MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
od 23. 8. | Špión, ktorý ma
KC AKTIVITY | Cviky pre postupný a trvalý MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
rozvoj človeka bez ohľadu na vek a fyzickú dostal
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/743 63 36
kondíciu. Vhodné aj pre začiatočníkov. Info
a prihlasovanie: 0903 271 444. NOVÁ VLNA Kukučínova 718, Budova NOE, Areál Merina
OC LAUGARICIO Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk
13. 8. | 18.10 – 19.00 | Pilates
OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 91 25
pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký PENZIÓN KEROLA Kasárenská 5, 0903 715 164, www.kerola.sk
svalový systém, podporu krížovej chrbtice Pod Sokolice 12, 0905 278 785,
a laterálne hrudné dýchanie. Info: Marcela PIANO KLUB
piano.mytootoot.com
Holodová, 0905 705 431. PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
„„ FESTIVALY SAD Zlatovská 29, 032/652 30 14
Americká komédia. Audrey (Mila
Kunis) a  Morgan (Kate McKinnon) sú
10. – 12. 8. | Grape 2018 SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1, 0910 999 222 od  detstva najlepšie kamarátky. Jed-
LETISKO PIEŠŤANY | 8. ročník letného hu- SOKOLOVŃA Mládežnícka, 0948 090 136 ného dňa sa u nich v byte objaví býva-
dobného festivalu na Piešťanskom letisku. TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23 lý priateľ Audrey, ktorého prenasleduje
banda nebezpečných zabijakov. Vysvit-
18. 8. | 15.00 – 23.00 | Parenica TŠ ANIDE Kyjevská 3183, 0908 788 560 ne, že je tajným agentom. Dievčatá sa
2018 Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel- tak úplnou náhodou zapletú do medzi-
DRIETOMA | Vystúpenia populárnych i me- VKMR
ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00 národnej špionážnej misie.
nej známych hudobných skupín. VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk od 30. 8. | Nehanební plyšáci
30. 8. – 1. 9. | LODENICA 2018 ZŠ SV. ANDREJA-SVORADA Bláznivá akčná komédia odhalí to, čo
LODENICA, PIEŠŤANY | Účinkujú:  Jaromír Braneckého 4, 032/652 94 06 Mupeti v sebe v skutočnosti skrývajú.
A BENEDIKTA
Nohavica, IMT Smile, Hex, Čechomor, Fran-
tišek Nedvěd, Lenka Filipová a ďalší. ZUŠ K. PÁDIVÉHO Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2
HUDOBNÁ
N E DE Ľ A
hudba na tr áve AUGUST 2018 A U G U S T 20 1 8
KAŽDÝ PIATOK > 19.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU KAŽDÚ NEDEĽU > 16.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU K A Ž D Ú N E D E Ľ U > 1 7. 0 0 > T R E N Č Í N , M I E R O V É N Á M E S T I E
Papyllon Peter Lipa
Štyria chalani, ktorí sú jedným z najnovších Šišivláčik 5.8. Jubilujúca legenda sloven-
objavov slovenskej hudby. Zaujímavý Nebuď šiši a poď s nami, cestujeme ského jazzu a blues so svojou
hlas, energia aj emócie, zmysel pre náladu spolu šišivlakom za rozprávkami. kapelou spríjemní nedeľné
a frázovanie – to všetko vložili do svojho Šašo Šiši a kamarátka Pipi, tí ten popoludnie na námestí svojimi
debutu, ktorý ponúka lákavé menu od vláčik vedú, s nimi veru rozprávka hitmi ako Prosperita, Matu-
gitarových cez popové skladby až k elek- 3.8. zaženie každú nudu.
5.8. rantky či Balada o štyroch
DUNAJKA koňoch.
tronike.
Pacora Trio & Kamil Mikulčík Cimbal Brothers
Neobyčajný výlet do sveta poézie Miro-
slava Válka, zhudobnenej do piesní. Sprie-
Ako sova líške Originálne hudobné i súro-
denecké spojenie ponúkne
vodcami po nostalgickej aj hravej krajine bájky čítala netradičné cimbalovo-hus-
jeho básní bude trio špičkových jazzmanov. Rozprávky zo zvieracej ríše múdry ľové verzie najznámejších
Ezop píše. Je v nich prefíkaná líška, slovenských a svetových
10.8. Spievať ich bude herec a hudobník Kamil
múdra sova, bocian i myška. Zviera- hitov vo verzii plnej tempe- 12.8.
Mikulčík. tiek s ľudskými vlastnosťami je veru ramentu a energie.
plná knižka.
12.8. DIVADLO BABADLO
Ľubomír Gašpar Cimbal
Project La3no Cubano
Jedinečná príležitosť vypočuť si cimbal Posledný Exotický kokteil worldmusic
inak, ako ho poznáte. Ľubomír Gašpar pri- Dinosaurus 19.8. so sviežou príchuťou slo-
nesie so svojimi spoluhráčmi závan sloven- Dinosaurus Samo vyliahnutý venského folklóru namieša
ských, gréckych, židovských aj rumunských z vajíčka hľadá svojich vyhynutých bratislavská multižánrová
hudobných kultúr.
17.8. predkov: „Kde ste, otecko a mamič- 19.8. kapela.
ka?“ Precestuje všetky svetadiely
Samko milý a zistí, že svet na dobrý
a zlý sa delí...
Colorful People DIVADLO NA HOJDAČKE
Žijú svoj sen, milujú hudbu a cestovanie. Fats Jazz Band
Na svojich potulkách svetom zbierajú Štýlový 9-členný orchester
inšpirácie, melódie a vášne, z ktorých si so swingovými hitmi a šlág-
stavajú repertoár. Zahrajú skladby nielen 26.8. Šaško a kráľ rami prinesie na námestie
24.8. zo svojej milovanej Južnej Ameriky, ale aj Rozmarný kráľ vyženie šaška do noblesu a závan starých
swing, country, soul či reggae. sveta hľadať rozprávku novú, šaško dobrých čias. 26.8.
však nestráca kvôli tomu hlavu.
S hľadaním rozprávky je práce dosť,
deti mu však iste prídu na pomoc.
Genius Locci HARRY TEATER
Podujatia organizuje mesto
Srdce tejto skupiny je ženské: dva skvelé
hlasy, dve gitary, dve sestry pesničkárky,
ktoré si píšu vlastné skladby. Spolu s kape- Vstup voľný. Zmena
programu vyhradená.
lou, ktorú okolo seba sústredili, nám pred- v spolupráci s
Podujatia organizuje facebook.com/kic.trencin
stavia svoj krásny hudobný svet: strhujúci
a energický aj podmanivo zasnívaný.
31.8. www.trencin.sk
Vstup voľný. Zmena programu vyhradená. V prípade nepriaznivého počasia budú
divadielka v sobášnej sieni mestského úradu. www.facebook.com/kic.trencin, www.trencin.sk