You are on page 1of 19

RANCANGAN PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN KURIKULUM
BERSEPADU
Pendidikan moral
TINGKATAN 5
2018

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Lima 2018
Bahan
Bidang Pembelajaran
Objektif / Bantu Catatan
Minggu/ (BP) Kandungan Akademik Aktiviti Pembelajaran Teks Utama
Hasil Pembelajaran Mengajar / KBKK
Tarikh
Pedagogi
Bidang Pembelajaran
(BP)1:
Nilai Berkaitan dengan
Perkembangan Diri

Minggu BP 1.1 Kepercayaan Tuhan melihat segala i. Melaksanakan i. Menonton tayangan Unit 1 – Unit 1 – -Menjelaskan
1 Kepada Tuhan tingkah laku manusia tanggungawab kepada video bertemakan Buat Baik (Rujuk Buku sebab
Tuhan tanggungjawab Dibalas Baik Panduan Guru -Membuat
[2.1.18 Keyakinan wujudnya Kepercayaan beragama terhadap Tuhan dan Tingkatan 5) keputusan
hingga Tuhan sebagai dalam kehidupan perlu ii. Menerima kenyataan pembalasan Tuhan
5.1.18] pencipta alam dan dilakukan bahawa setiap tindakan terhadap setiap
-Mengenal
mematuhi segala  Setiap manusia yang dilakukan akan tindakan manusia. - Soal jawab pasti
suruhan-Nya mempunyai mendapat pembalasan -
berlandaskan tanggungjawab daripada Tuhan. ii.Gunakan juga aktiviti Perbincangan
pegangan agama terhadap Tuhan 1A-1D dalam
masing-masing iii Rujuk juga objektif 1-5 Unit 1 Buku Teks.
selaras dengan prinsip  Pembalasan Tuhan Unit 1 dalam BukuTeks.
Rukun Negara. kepada manusia
terhadap setiap
amalan hidupnya
BP 1.2 Amanah Insan yang amanah i.Sentiasa mengamalkan i. Mengumpul maklumat Unit 2 – Unit 2 – -Memberi
dipandang mulia sikap amanah dalam dan berbincang tentang Hindari (Rujuk Buku sebab
Sikap melaksanakan tugas cara membanteras Rasuah, Panduan Guru -Membuat
bertanggungjawab Perangi rasuah musuh dan kewajipan dengan rasuah Rakyat Tingkatan 5) ramalan
yang boleh negara tidak melibatkan diri
Bertuah -Meng-
menimbulkan  Implikasi rasuah dalam gejala rasuah. ii. Forum bertema ‘Cara
kepercayaan dan terhadap diri, Menangani Rasuah’ -Perbincangan hubungkait
keyakinan orang lain. keluarga dan negara ii. Rujuk juga objektif kumpulan -Membuat
1-5 Unit 2 dalam Buku iii.Gunukan juga aktiviti -Bercerita inferens
 Peranan kerajaan teks. 2A-2D dalam Unit 2 Buku -Bersoal jawab -Menjana idea
dalam menangani Teks.
isu rasuah
-Pendidikan
-Jentera pentadbiran

kerajaan :
Kepimpinan melalui

teladan
-Undang-undang :
Akta Pencegahan
Rasuah 1997 dan
Akta Rahsia Rasmi

Minggu 2 BP 1.3 Harga Diri Prinsip hidup i. menjaga dan i. Perbincangan Unit 3 – Unit 3 – -Menjana idea
mencerminkan identiti diri mempertahankan berkumpulan tentang Maruah Dijaga (Rujuk Buku -Menyatakan
[8.1.18 Keupayaan dan Pegangan hidup yang kukuh maruah diri aktiviti penyelesaian Diri Terpelihara Panduan Guru sebab
hingga keyakinan diri agar membentuk maruah diri. masalah sosial remaja.
Tingkatan 5) -Meng-
12.1.18] mampu memulia dan  Maruah diri perlu ii.Rujuk juga objektif 1-5
menjaga maruah diri dipelihara Unit 3 dalam Buku Teks. ii. Menyediakan skrip hubungkait
dalam kehidupan. drama yang bertemakan -Soal jawab
 Tidak melakukan isu sosial remaja dan -Bercerita
perbuatan sumbang melakonkannya. -Perbincangan
- Seks luar nikah -Temu ramah
- Pelacuran iii. Gunakan juga aktiviti -Perbahasan
3A-3D dalam Unit 3 Buku
Teks.
BP 1.4 Sikap bertanggungjawab i. Merancang masa i. Menghasilkan roda Unit 4 – Unit 4 – -Menjelas-kan
Bertanggungajwab menjamin masa depan depan dengan penuh masa depan berkaitan PerancanganT (Rujuk Buku sebab
Perancangan secara Tanggungjawab kerjaya yang dipilih. eliti Menjamin Panduan Guru -Mengenal
Kesanggupan diri bertanggungjawab kunci Kejayaan
seseorang untuk kejayaan hidup ii. Rujuk juga objektif 1-4 ii. Menyediakan senarai
Tingkatan 5) Pasti
memikul dan  Perancangan untuk Unit 4 dalam Buku perbelanjaan untuk -Membuat
melaksanakan tugas masa depan Teks. masa depan. -Soal jawab keputusan
serta kewajipan - Perbelanjaan -Lakonan
dengan sempurna. - Kerjaya iii. Gunakan juga aktiviti -Perbincangan
- Kehidupan dewasa 4A-4D dalam Unit 4 Buku kumpulan
Teks.
dan berkeluarga
Minggu 3 BP 1.5 Hemah Tinggi Hemah Tinggi membentuk i. Mengamalkan sikap i. Menyediakan buku Unit 5 – Unit 5 – -Memberi
peribadi mulia hemah tinggi seperti log tentang keperibadian Harimau Mati (Rujuk Buku sebab
[15 Beradab sopan dan Peribadi mulis menjadi ikutan mana tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh yang Meninggalkan Panduan Guru -Meng-
.1.1 berbudi pekerti mulia dan disanjung tinggi berperibadi mulia. dicontohi ( Ahli fakir dan Belang,
8 pemimpin negara)
Tingkatan 5) hubungkait
dalam pergaulan Manusia Mati
hin seharian.  Peribadi mulia ii. Rujuk juga objektif 1-5 -Meng- analisis
gg tokoh-tokoh Unit 5 dalam Buku ii. Mengumpul dan Meninggalkan -Menilai
a dicontohi Teks membincangkan kata- Nama -Menjana idea
19. - Tokoh-tokoh ahli kata hikmat tokoh, ahli -Bercerita
1.1 fikir(Imam Al- fakir dan pemimpin -Soal jawab
8] Ghazali, Socrates, negara. -Lakonan
Confucius, Swami
Vivekananda) iii. Gunakan juga aktiviti
5A-5D dalam Unit 5 Buku
- Tokoh-tokoh Teks.
pemimpin negara
(Tunku Abdul
Rahman, Tun
Abdul Razak, dll)

BP 1.6 Toleransi Toleransi kunci i. Bertolak ansur dan i. Melayari laman web Unit 6 – Unit 6 – -Meramal
keharmonian negara menerima dasar negara untuk mendapat Toleransi (Rujuk Buku -Menjelas- kan
Kesanggupan bertolak yang dilaksanakan maklumat tentang Dasar Manjamin Panduan Guru sebab
ansur, sabar dan Toleransi membantu demi keharmonian Pembangunan Nasional Kesejahteraan
mengawal diri bagi merealisasikan dasar negara negara. dan Dasar Kebudayaan
Tingkatan 5) -Mereka cipta
Masyarakat -Mengenal
mengelakkan  Pengagihan Kebangsaan.
berlakunya kekayaan negara ii. Rujuk juga objektif 1-5 ii. Tayangan audio visual pasti
pertelingkahan dan - Dasar Unit 6 dalam BukuTeks tentang Dasar -Soal jawab
perselisihan faham Pembangunan Pembangunan Nasional -Perbincangan
dan kesejahteraan Nasional dan Dasar Kebudayaan -Lakonan
hidup.  Kepelbagaian Kebangsaan.
kebudayaan dan iii. Reka cipta
kesenian seni/fesyen yang
- Dasar Mencerminkan
Kebudayaan kepelbagaian budaya.
Kebangsaan iv. Gunakan juga aktiviti
6A-6D Unit 6 dalam Buku
Teks.
Minggu BP 1.7 Berdikari Berdikari menjamin i. Berusaha sendiri i. Menyedia dan Unit 7 – Unit 7 – -Memberi bukti
4 kemajuan negara sehingga berjaya demi membincangkan ‘Goal Rakyat (Rujuk Buku -Meramal
Kebolehan dan Masyarakat berdikari negara negara. Setting Task’ individu Berdikarii Panduan Guru -Merumus
[22.1.18 kesanggupan maju untuk mencapai Negara Tingkatan 5) -Mencari
hingga melakukan sesuatu  Amalan berdikari ii. Rujuk juga objektif 1-5 kejayaan dalam politik
26.1.18] tanpa bergantung Unit 7 dalam BukuTeks dan ekonomi.
Cemerlang maklumat
dalam pelbagai
kepada orang lain. bidang ii. Kajian kes tentang -Soal jawab
- Politik kejayaan negara dalam -Perbincangan
- Ekonomi politik. kumpulan
iii. Gunakan juga aktiviti -Tinjau siasat
7A-7D Unit 7 dalam Buku -Temu bual
Teks. -Simulasi

Minggu BP 1.8 Kerajinan Masyarakat yang rajin i. Bersikap rajin dengan i. Membuat kajian kes Unit 8 – Unit 8 – -Meramal
5 disanjung tinggi mencontohi kejayaan tentang kerajinan Kerajinan (Rujuk Buku -Menjana idea
Usaha yang Sumbangan tamadun silam peristiwa silan sebagai individu/masyarakat Membawa Panduan Guru -Memberi
[29.1.18 berterusan penuh dalam mencapai panduan untuk zaman silam. Kejayaan Tingkatan 5) sebab
hingga dengan semangat kecemerlangan berjaya.
2.2.18] ketekunan,kecekalan, -Sikap dedikasi, kecekalan ii. Rujuk juga objektif 1-5 ii. Gunakan juga aktiviti
-Mem-banding
kegigihan, dedikasi dan ketekunan manusia Unit 8 dalam Buku 8A-8D Unit 8 dalam beza
dan berdaya maju zaman silam sebagai Teks. Buku Teks. -Soal jawab
dalam melakukan panduan kejayaan -Bercerita
sesuatu perara. - Tamadun awal -Nyanyian
(Kesenian,seni -Perbincangan
bina dan muzik)
- Kebangkitan
semula selepas ditimpa mala
petaka (Peperangan dan
bencana alam)

Minggu 6 BP 1.9 Kasih Sayang Budaya penyayang i. Mengambil berat dan i. Tayangan video Unit 9 – Unit 9 – -Menjana idea
pegangan hidup. melibatkan diri dalam bertema masalah sosial Masyarakat (Rujuk Buku -Mengenal
[5.2.18 Kepekaan dan Sikap prihatin menjamin menangani pelbagai remaja dan Prihatin Panduan Guru pasti
hingga perasaan cinta yang kesejahteraan masyarakat maslah dalam membincangkan cara Kampuing Tingkatan 5) -Memberi
9.2.18] mendalam serta  Prihatin dan masyarakat. menangani masalah
berbekalkan yang lahir tersebut.
Ceria sebab
menangani masalah
daripada hati yang dalam masyarakat ii. Rujuk juga objektif
ikhlas. - Gejala sosial 1-5 dalam Unit 9 ii. Gunakan juga aktiviti -Soaljawab
Buku Teks. 9A-9D Unit 9 dalam Buku -Mencipta
Teks. sajak
-Perbincangan
-Projek
BP 1.10 Keadilan Keadilan teras i. Akur dengan i. Melayari laman web Unit 10 – Unit 10– -Memberi
kesejahteraan negara prinsip keadilan untuk mencari maklumat Amalan (Rujuk Buku sebab
Tindakan dan Keadilan menjamin yang dipratikkan tentang pembayaran Keadilan Panduan Guru -Menjelas- kan
keputusan yang pentadbiran yang kukuh dalam pentadbiran cukai dan Menjamin Tingkatan 5) sebab
saksama serta tidak  Amalan keadilan kerajaan. membincangkan
berat sebelah. maklumat tersebut
Kesejahteraan -Menilai
dalam pentadbiran
kerajaan ii. Rujuk juga objektif -Soal jawab
- Pemberian 1-5 dalam Unit 10 ii. Perbincangan tentang -Main peranan
ganjaran dan Buku teks rasional prinsip keadilan -Perbincangan
hukuman dalam pentadbiran kumpulan
- Pembayaran kerajaan.
pelbagai jenis
cukai iii.Gunakan juga aktiviti
- Pembahagian 10A-10D Unit l0 dalam
rumah kos Buku Teks.
rendah.

Minggu 7 BP 1.11 Rasional Pemikiran rasional i. Menyelesaikan i. Perbincangan Unit 11 – Unit 11 – -Menye-
pebnting dalam menangani masalah dengan kumpulan cara-cara Pertimbangan (Rujuk Buku lesaikan
[12.2.18 Boleh berfikir konflik bijaksana dan menyelesaikan sesuatu Rasional, Panduan Guru masalah
hingga berdasarkan alasan Penyelesaian masalah Konsisten masalah. Penyelesaian
15.2.18] dan bukti yang nyata secara objektif dan
Tingkatan 5) -Meramal
dan dapat mengambil menyeluruh ii. Rujuk juga objektif ii. Gunakan juga aktiviti
Terbaik -Menjana idea
tindakan berasaskan  Langkah 1-4 Unit 11 dalam 11A-11D Unit 11 dalam
pertimbangan yang penyelesaian Buku Teks. Buku Teks. -Bercerita
wajar. sesuatu masalah -Perbincangan
- Meramal kumpulan
- Mencari bukti -Lawatan
- Menganalisis bukti -Main peranan
- Membuat
keputusan

BP 1.12 Kesederhanaan Kesederhanaan asas i. Menghargai dan i. Kajian selidik tentang Unit 12 – Unit 12 – -Mencari
keharmonian hidup menyokong usaha kesederhanaan dan Duduk Sama (Rujuk Buku maklumat
Bersikap tidak Kesederhanaan menjamin kerajaan dalam keseimbangan Rendah, Panduan Guru -Meramal
keterlaluan dalam keseimbangan pembangunan menyeimbangkan pelaksanaan Berdiri Sama
membuat negara pembangunan insane pembangunan insane
Tingkatan 5) -Menjana idea
Tinggi
pertimbangan dan  Kesederhanaan dan fizikal. dan fisikal yang
tindakan sama ada dalam dasar-dasar dilaksanakan oleh
dalam pemikiran, kerajaan ii. Rujuk juga objektif kerajaan dan swasta. -Perbincangan
pertuturan atau - Pembangunan 1-4 Unit 12 dalam kumpulan
perlakuan tanpa insan Buku Teks. ii. Gunakan juga aktiviti -Soal jawab
mengabaikan - Pembangunan 12A-12D Unit 12 -Tinjau siasat
kepentingan diri dan fizikal dalam Buku Teks. -Ceramah
orang lain.
Bidang Pembelajaran
(BP2):
Nilai Berkaitan dengan
Kekeluargaan

Minggu 8 BP 2.1 Kasih Sayang Sikap prihatin memupuk i. Menjaga ibu bapa i. Mengadakan Kempen
Unit 13 – Unit 13 – -Menjana idea
terhadap Keluarga kasih sayang terhadap dengan penuh kasih “ Sayangilah Ibu bapa” Kasih Dipupuk, (Rujuk Buku -Meramal
[19.2.18 anggota keluarga sayang. dan menghasilkan bahan Sayang Panduan Guru
hingga Perasaan cinta , berkaitan kempen seperti Disemai Tingkatan 5)
23.2.18] kasih dan sayang Tanggungjawab menjaga ibu ii. Menjaga anggota slogan, poster, sajak dan
yang mendalam dan bapa dan anggota keluarga keluarga yang esei.
berkekalan terhadap ialah satu amanah memerlukan -Bercerita
keluarga.  Penjagaan ibu bapa perhatian. ii. Main peranan sebagai -Melafazkan
dan anggota anak/anggota keluarga syair
keluarga yang tua, iii. Rujuk juga objektif yang sanggup berkorban
1-5 Unit 13 dalam menjaga kebajikan ibu
-Perbahasan
uzur dan yang
memerlukan. Buku Teks. bapa/anggota keluarga. -Lakonan

iii. Gunakan juga aktiviti
13A-13D Unit 13 dalam
Buku Teks.
Minggu 9 UJIAN PENCAPAIAN 1
27.2.18
Hingga
1.3.18

BP 2.2Hormat dan Taat Hormat-menghormati i. Menghormati dan i. Perbahasan bertajuk Unit 14 – Unit 14 – -Meng- analisis
Minggu kepada Anggota membentuk peribadi menerima asuhan ‘Hukuman yang Asuhan Baik (Rujuk Buku -Meramal
10 Keluarga keluarga keluarga Membina Merupakan Keluarga Panduan Guru kesan
Asuhan yang Baik’ Harmoni Tingkatan 5) -Menjana idea
Memuliakan setiap Saling menghormati antara ii. Rujuk juga objektif
anggota anggota keluarga dipupuk 1-5 Unit 14 dalam ii. Skesta tentang
-Menjelas- kan
keluarga dengan melalui asuhan yang baik Buku Teks. interaksi yang bersopan sebab
[05.3.18 berinteraksi dan  Cara asuhan yang antara anggota keluarga.
hingga memberi layanan baik -Soal jawab
09.02.18] secara bersopan - Kepimpinan iii.Gunakan juga aktiviti -Perbincangan
untuk mewujudkan Melalui Teladan 14A-14D Unit 14 dalam kumpulan
keluarga yang - Hukuman yang Buku teks. -Lakonan
harmoni. positif -Main peranan
- Interaksi yang
bersopan
(Ucapan terima
kasih dan
memohon maaf)

Minggu BP 2.3 Mengekalkan Tradisi kekeluargaan i. Menghargai dan i. Lawatan ke Arkib Unit 15 – Unit 15 – -Menyenarai-
11 Tradisi khazanah budaya bangsa menjunjungi tradisi negara untuk Tradisi Diamal, (Rujuk Buku kan
Kekeluargaan keluarga sebagai mendapatkan maklumat Warisan Panduan Guru -Meramal
[12.3.18 Pengekalan tradisi khazanah budaya tentang tradisi Dikekal Tingkatan 5) kesan
hingga Menerima, kekeluargaan tanggungjawab bangsa. kekeluargaan bagi -Mengumpul
16.3.18] menghormati dan bersama mengekalkan budaya maklumat
mengamalkan satu  Peranan kerajaan ii. Rujuk juga objektif bangsa. -Soal jawab
kebiasaan, adat dan dan agensi bukan 1-5 Unit 15 Buku
kepercayaan yang Teks. ii .Menyediakan buku log
-Perbincang-
kerajaan dalam
diwarisi secara turun- mengekalkan adapt berkaitan dengan tradisi an kumpulan
temurun resam kekeluargaan kekeluargaan pelbagai -Bercerita
pelbagai keturunan kaum
- Muzium
- Kementerian iii.Gunakan juga aktiviti
Kebudayaan, 15A-15D Unit 15 dalam
Kesenian dan Buku Teks.
Pelancongan
- Arkib negara
- Kelab Budaya

Minggu
12

[17.3.18 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
hingga
25.3.18]

Minggu BP 2.4 Tanggungjawab Keharmonian keluarga i. Melaksanakan i. Perbincangan Unit 16 – Unit 16 – -Meramal
13 terhadap mencerminkan anggotanya tanggungjawab sebagai berlandaskan Budi (Rujuk Buku -Menghubung
Keluarga anggota keluarga demi rangsangan audio/visual Dikenang, Panduan Guru kait
[26.3.18 Kewajipan terhadap keluarga menjaga keharmonian yang menunjukkan Jasa
hingga Kewajipan yang membentuk kesejahteraan keluarga. perlunya menghormati
Tingkatan 5) -Menganalisis
30.3.18] harus dilaksanakan keluarga ibu bapa sebagai
Disanjung
oleh setiap individu  Kewajipan menjaga ii. Menerima dan pemimpin keluarga dan
terhadap keluarga keharmonian menghormati peranan anggota
untuk melahirkan keluarga secara tanggungjawab ibu keluarga dalam menjaga -Soal jawab
keluarga menyeluruh dalam bapa sebagai keharmonian keluarga. -Bercerita
bahagia,meningkatka pelbagai aspek pemimpin keluarga. -Nyanyian
n imej dan menjaga - Kewajipan sosial ii.Gunakan juga aktiviti
maruah keluarga. (Pendidikan, iii. Rujuk juga objektif 16A-16D Unit 16 dalam
keselamatan, 1-5 Unit 16 dalam Buku Teks.
kepemimpinan) Buku Teks.
- Kewajipan ekonomi

(Sumber rezeki
yang halal)
- Kewajipan agama
(ibu bapa sebagai
model dan pendidik
agama)
Bidang Pembelajaran
(BP3):
Nilai Berkaitan dengan
Alam Sekitar

Minggu BP 3.1 Menyayangi dan Kemapanan alam sekitar i. Menerima wujudnya i. Menyediakan kertas
14 Menghargai untuk kebaikan sejagat badan-badan yang kerja/cadangan poster
Unit 17 – Unit 17 – -Mencari
Alam Sekitar bertanggungjawab berkaitan penglibatan Manusia (Rujuk Buku maklumat
[02.4.18 terhadap pencegahan murid dalam Penyelamat Panduan Guru -Meramal
hingga Kesedaran tentang Kemapanan alam sekitar eksploitasi sumber dan memyokong usaha Alam Tingkatan 5) -Menghubng
06.4.18] perlunya memelihara tanggungjawab bersama menyokong usaha- yang dijalankan oleh kait
dan memulihara  Peranan dan usaha yang djalankan. badan-badan tertentu
alam sekeliling untuk tanggungjawab untuk kemapanan -Forum
mengekalkan agensi kerajaan dan ii. Rujuk juga objektif alam sekitar.
-Main peranan
keseimbangan badan-badan bukan 1-5 Unit 17 dalam
ekosistem. Buku Teks. ii.Gunakan juga aktiviti -Perbincang-
kerajaan dalam
mencegah 17 A-17D Unit 17 an kumpulan
eksploitasi sumber dalam Buku Teks. -Ceramah
yang berlebihan.
- Jabatan
Perlindungan
Hidupan Liar dan
Taman Negara
(Perhilitan)
- Jabatan Perikanan
- World Wide Fund
for Nature (WWF)
BP 3.2 Keharmonian Manusia sebagai pengurus i. Menyokong usaha- i. Menjalankan kajian Unit 18 – Unit 18 – -Meramal
antara Manusia alam yang Bijaksana usaha mengurus alam kes bagi menilai Bijaksana (Rujuk Buku -Menghubung
Minggu dengan secara bijaksana keseimbangan amalan Mengurus Panduan Guru kait
15 AlamSekitar. pengurusan alam dan Alam
Keharmonian antara manusia ii. Menerima hakikat keharmonian antara
Tingkatan 5) -Mencari
[9.4.18 Keadaan saling dengan alam sekitar perlu bahawa sumber alam manusia dengan alam maklumat
hingga memerlukan untuk mengelakkan yang tidak diurus sekitar. -Sumbang
13.4.18] hubungan yang berlakunya bencana alam dengan bijaksana akan saran
harmonis antara mengakibatkan ii. Gunakan juga aktiviti -Perbincang-
manusia dengan  Penerokaan hutan bencana alam. 18A-18D Unit 18 dalam an
alam sekeliling secara terkawal Buku Teks. -Tinjau siasat
supaya kualiti iii. Rujuk juga objektif
kehidupan manusia  Pembangunan yang 1-5 Unit 18 dalam
dan alam sekeliling terancang Buku teks.
terpelihara. - Empangan Kenyit
(Terengganu)
- Empangan Hoover

(Amerika Syarikat)
- Empangan Aswan
(Mesir)

Minggu 3.3Kemapanan Alam Undang-undang memandu i.Menerima dan mematuhi i. Kerja projek/kempen Unit 19 – Unit 19 – -Menjana idea
16 Sekitar manusia ke arah peraturan kesedaran tentang Undang- (Rujuk Buku -Mengenal
kebaikan dan undang-undang peraturan dan undang- undang Panduan pasti
[16.4.18 Undang-undang alam sekitar berkaitan dengan alam undang yang berkaitan Mengekalkan
hingga Pengekalan menjamin keseimbangan sekitar bagi menjamin - dengan
Guru -Memberi
20.4.18] keseimbangan alam alam sekitar keseimbangan alam pengurusan alam
Kesejahteraan Tingkatan 5) sebab
sekeliling sebagai  Kepentingan dan sekitar Alam
tanggungjawab tanggungjawab ii.Rujuk juga objektif Unit - -Soal jawab
bersama untuk mematuhi 19. ii. Rujuk aktiviti buku teks Perbincang-
kesejahteraan hidup. peraturan dan Unit 19. an kumpulan
undang-undang -Bercerita
berkaitan
dengan kemapanan

alam sekitar
- Akta Kualiti Alam
Sekitar
Minggu
17 3.4 Peka terhadap isu- Masa depan manusia dan i. Menggunakan sumber i. Lawatan ke hutan Unit 20 – Unit 20 – -Meramal
isu Alam Sekitar alam sekitar semulajadi dengan penuh lipur/empangan/hutan Pengurusan (Rujuk -Menjana idea
[23.4.18 bergantung pada gaya Tanggungjawab simpan untuk mengkaji -Memberi
hingga hidup masa kini penggunaan Yang Bijak
27.4.18] Prihatin terhadap Perancangan dan tindakan ii. Menggunakan ciptaan sumber alam dengan
Buku Panduan sebab
persoalan yang manusia menentukan manusia dengan terancang
Menjamin Guru -Mem-banding
berkaitan dengan alam sekitar bertanggungjawab tanpa Kelestarian Tingkatan 5) beza
alam sekeliling dan  Tindakan manusia memusnahkan alam ii. Melayari laman web Alam Sekitar
berusaha yang terancang sekitar untuk mendapat
menyelesaikannya dapat mengekalkan maklumat tentang kesan
sumber semula jadi 2.Rujuk juga objektif peperangan dan Forum
- Sumber tenaga Unit 20. ujian nuklear terhadap -Main peranan
- Sumber air alam sekitar dan
Perbincang-an
- Sumber hutan Membincangkannya
kumpulan
 Tindakan manusia
yang rakus iii. Rujuk aktiviti buku -Ceramah
membawa teks Unit 20
kemusnahan alam
sekitar
- Ujian nuklear
- Peperangan
Bidang Pembelajaran
(BP4):
Nilai Berkaitan dengan
Patriotisme
Unit 21 – Unit 21 – -Memberi
Minggu 4.1 Cinta akan Negara Cinta akan negara asas Berbangga dengan i. Forum bertajuk
18 kesejahteraan kepelbagaian agama dan ‘Kepelbagaian agama
Kepelbagaian (Rujuk Buku sebab
bersama budaya dalam dan Budaya Panduan Guru -Meng-
[30.4.18 Perassan sayang dan Keharmonian masyarakat masyarakat di Malaysia budaya mewujudkan Memupuk Tingkatan 5) hubungkait
hingga bangga kepada majmuk menjadi kesejahteraan negara’ Keharmonian -Menganalisis
4.5.18] negara serta kebanggaan negara -Menilai
meletakkan  Kepelbagaian ii. Rujuk aktiviti buku -Soal jawab -Menjana idea
kepentingan negara agama dan budaya teks Unit 21. Perbincang-
melebihi kepentingan dalam masyarakat an
diri menjadi kebanggaan
. bersama
- Agama/Kepercayaan kumpulan
- Tradisi dan adat -Bercerita
resam
- Bahasa
4.2 Taat Setia kepada Kesetiaan pada negara i. Mengelakkan diri i. Menulis laporan Unit 22 – Unit 22 – Meramal
Raja dan Negara tanda kedaulatan daripada terlibat dengan ringkas mengenai Rakyat Setia, (Rujuk Buku Menghubung
negara anasir-anasir subversif peristiwa-peristiwa yang Negara Jaya Panduan Guru kait
Kepatuhan dan Kedaulatan negara yang akan mengancam mengancam
kesetiaan yang dipertahankan dan disanjung keselamatan Negara keselamatan negara
Tingkatan 5) Menganalisis
berkekalan kepada tinggi
Raja dan negara.  Kedaulatan, ii. Mencurah bakti dengan ii. Tayangan filem - Soal jawab
pertahanan dan taat setia demi kedaulatan ‘Peristiwa di Bukit Perbin-
keselamatan Negara. Kepong’dan ‘Lt. Adnan’ cangan
negara dan membincangkan
tanggungjawab ii.Rujuk juga objektif Unit kesetiaan pasukan polis
bersama 22. dan tentera
- Kerajaan mempertahankan negara
- Rakyat
iii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 22.

Minggu 4.3 Sanggup Berkorban Semangat patriotik i. Kesanggupan i. Main peranan sebagai Unit 23 – Unit 23 – -Meramal
19 untuk Negara mengharumkan nama berkhidmat danbertindak duta kecil mewakili Rakyat (Rujuk Buku -Menjana idea
negara sebagai duta kecil negara dalam pelbagai Cemerlang Panduan Guru -Memberi
[07.5.18 Kerelaan melakukan Rakyat sebagai wakil negara mewakili negara bidang untuk Negara
hingga atau menyerahkan di peringkat menaikkan imej negara
Tingkatan 5)
11.5.18] sesuatu termasuk antarabangsa ii. Meneroka aktiviti baru
Gemilang sebab
nyawa sebagai tanda  Sikap dan mencabar untuk ii. Menceburi/melibatkan -Mem-banding
bertanggungjawab mengharumkan nama diri dalam program- beza
kebaktian untuk sebagai wakil negara program kenegaraan
negara negara dalam yang boleh Forum
pelbagai bidang iii.Rujuk juga objektif Unit mengharumkan nama -Main peranan
 Penglibatan diri 23. dan imej negara -Perbincangan
dalam aktiviti yang kumpulan
mencabar untuk iii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit.23
-Ceramah
menaikkan imej
negara
- Ekspedisi ke
Gunung Everest
- Ekspedisi ke Kutub
Utara dan Selatan
- Pelayaran
mengelilingi dunia

Minggu
2,21,22 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
[14.5.18
hingga
1.6.18]
Bidang Pembelajaran
(BP5):
Nilai Berkaitan dengan
Hak Asasi Manusia. Kanak-kanak berhak
disayangi dan dilindungi
Minggu 5.1 Melindungi Hak Perlindungan terhadap i. Menyedari dan i. Mengumpul maklumat
Unit 24 – Unit 24 – -Meramal
23 Kanak-kanak kanak-kanak menerima peranan dan berbincang Melindungi (Rujuk Buku -Menghubung
tanggungjawab semua pihak pelbagai pihak dalam tentang undang-undang Kanak-kanak Panduan Guru kait
[04.6.18 Membela, memberi  Peranan pelbagai memberi perlindungan yang ada Tanggungjawa Tingkatan 5 -Menganalisis
hingga naungan dan pihak dalam terhadap kanak-kanak untukmmelindungi hak b Bersama
08.6.18 memelihara hak melindungi kanak-kanak
kanak-kanak bagi kanak-kanak ii. Rujuk juga objektif Unit
menjamin kehidupan - Kerajaan 24. ii. Mencipta lirik -Soal jawab
mereka yang (Akta Perlindungan bertemakan `Kanak-
-Perbincang-
sempurna. Kanak-kanak kanak perlu disayangi
dan dilindungi’ an kumpulan
berkaitan
penderaan, iii. Rujuk aktiviti buku -Bercerita
gangguan seksual teks Unit 24.
dan buruh kanak-
kanak)
- Rumah-rumah
perlindungan
- Peranan badan
bukan kerajaan
- Peranan Individu

Minggu
24, 25
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
[09.6.18
hingga
24.6.18]

Minggu 5.2 Menghormati Hak Wanita berjasa negara i. Mengiktiraf sumbangan i. mencari maklumat Unit 25– Unit 25 – -Menjana idea
26 Wanita makmur wanita dalam pelbagai tentang sumbangan Wanita (Rujuk Buku -Mengenal
Wanita dalam pembangunan bidang demi tokoh wanita kepada Pemangkin Panduan Guru pasti
[25.6.18 Melindungi dan negara pembangunan masyarakat dalam Pembangunan
hingga mengiktiraf wanita � Sumbangan wanita dalam Negara pelbagai bidang
Tingkatan 5) -Memberi
29.6.18] sebagai individu
Negara sebab
pelbagai bidang
yang boleh memberi pembangunan ii. Rujuk juga objektif Unit ii. Perbincangan
sumbangan dalam - Politik 25. mengenai seorang Soal jawab
pembangunan - Ekonomi wanita Perbincangan
keluarga, - Sosial yang dikagumi yang kumpulan
masyarakat - Sains dan teknologi boleh dijadikan idola -Tinjau siasat
dan negara. -Temu bual
iii. Rujuk juga aktiviti -Simulasi
buku teks Unit 25.
Minggu 5.3 Melindungi Hak Hak pengguna terbela i. Menyokong usaha i. Kempen kesedaran Unit 28 – Unit 28 -Meramal
27 Pengguna masyarakat makmur pelbagai pihak dalam pengguna tentang hak Hak Pengguna (Rujuk Buku -Menjana idea
Kebajikan pengguna melindungi dan menjamin untuk mendapat Dilindungi Panduan Guru -Memberi
[02.7.18 Membela dan tanggungjawab semua hak pengguna perkhidmatan dan Bersama
hingga memelihara hak � Peranan agensi kerajaan barangan yang berkualiti
Tingkatan 5) sebab
06.7.18] individu untuk dan badan-badan bukan ii. Rujuk juga objektif Unit -Mem-banding
menjadi pengguna kerajaan dalam melindungi 28. ii. Menghasilkan beza
yang serta menjamin hak poster/cogan kata untuk
berilmu,mendapat pengguna meningkatkan kesedaran -Soal jawab
perkhidmatan serta - Kementerian Perdagangan tentang hak pengguna -Perbincang-
barangan yang Dalam Negeri dan Hal an kumpulan
berkualiti dan tidak Ehwal Pengguna iii. Rujuk aktiviti buku -Bercerita
mudah dieksplotasi. (Akta pengguna) teks Unit 28.
- Persatuan pengguna
- Agensi-agensiantarabangsa

Bidang Pembelajaran
(BP6):
Nilai Berkaitan dengan
Demokrasi

6.1 Mematuhi Peraturan Undang-undang i. Menerima dan i. Mengumpul maklumat
dan Undang-undang. antarabangsa menjamin mematuhi undangundang dan berbincang tentang
Unit 29 – Unit 29 – Memberi
kesejahteraan masyarakat antarabangsa bagi undang-undang Undang- (Rujuk Buku sebab
Menerima dan global menjamin keamanan antarabangsa undang Panduan Guru -Meng-
mematuhi peraturan Undang-undang sejagat Menjamin Tingkatan 5) hubungkait
dan undang-undang antarabangsa untuk kebaikan ii. Kajian kes tentang isu- Keamanan -Meng- analisis
yang telah ditentukan bersama ii. Rujuk juga objektif Unit isu undang-undang Soal jawab -Menilai
tanpa mengira sesiapa � Patuh kepada undang- 29. Antarabangsa Sejagat Perbincangan -Menjana idea
undang antarabangsa kumpulan
dan di mana - Akta mencegah iii. Ceramah tentang
seseorang itu berada. penyeludupan undang-undang
-Tinjau siasat
- Undang-undang laut Antarabangsa -Temu bual
antarabangsa -Simulasi
- Undang-undang Siber iv. Rujuk aktiviti buku
- Mahkamah antarabangsa teks Unit 29.
Minggu 6.2 Kebebasan Bersuara Media saluran komunikasi i. Memahami peranan i. Menulis surat kepada Unit 30 – Unit 30 – -Menjana idea
28 untuk manfaat media massa sebagai alat pihak media massa Media Massa (Rujuk Buku -Mengenal
Kebebasan berucap bersama Perhubungan tertentu untuk memberi Penyalur Idea Panduan Guru pasti
[09.7.18 dan mengeluarkan Media sebagai saluran pendapat dan
hingga fikiran dengan batasan komunikasi ii. Menggunakan saluran pandangan tentang isu-
Tingkatan 5) -Memberi
13.7.18] � Peranan media massa media massa dengan isu semasa demi sebab
tertentu bagi menjaga sebagai alat perhubungan bertanggungjawab demi kebaikan bersama
keselamatan dan - Percambahanidea/pendapat kebaikan bersama Forum
ketenteraman. - Luahan rasa ii. Menyediakan buletin -Main peranan
- Penilaian secara objektif iii.Rujuk juga objektif Unit bulanan moral sebagai -Perbincang-
30. saluran untuk an kumpulan
menyarankan/ -Ceramah
meluahkan perasaan/
idea dengan
bertanggungjawab untuk
kebaikan bersama
iii.Rujuk aktiviti buku teks
Unit 30.

6.3 Kebebasan Kebebasan beragama i. Menerima bahawa i. Mencari maklumat Unit 31– Unit 31 – -Menjelas-kan
Beragama menjamin setiap individu bebas dan tentang cuti/masa Kebebasan (Rujuk Buku sebab
kesejahteraan bersama berhak melakukan pelepasan yang Beragama Panduan Guru -Mengenal
Kebebasan setiap individu Hormati amalan keagamaan kewajipan agama masing- diperuntukkan bagi Memupuk
untuk menganuti dan setiap individu masing amalan keagamaan
Tingkatan 5) Pasti
mengamalkan agamanya � Peranan pelbagai pihak
Keharmonian -Membuat
seperti yang memberikan kebebasan ii.Rujuk juga objektif Unit ii. Pidato bertemakan keputusan
diperuntukkan dalam kepada individu untuk 31. ‘Kebebasan beragama Soal jawab
Perlembagaan Malaysia. mengamalkan kewajipan di Malaysia’ Perbincangan
keagamaan masing-masing kumpulan
- Kerajaan iii. Rujuk aktiviti buku -Tinjau siasat
- Swasta teks Unit 31. -Temu bual
(cuti/masa pelepasan) -Simulasi

Minggu 6.4 Penglibatan Diri Rakyat bertanggungjawab i. Melibatkan diri dalam i. Lawatan sambil belajar Unit 32 – Unit 32 – -Menjelas-kan
29 dalam negara makmur aktiviti badan sukarela ke salah sebuah badan Masyarakat (Rujuk Buku sebab
Pembangunan Pembangunan negara untuk membangunkan sukarela dan mengumpul Bertanggung- Panduan Guru -Mengenal
[16.7.18 Negara tanggungjawab setiap negara maklumat tentang jawab, Negara
hingga Kebebasan untuk rakyat aktiviti badan tersebut
Tingkatan 5) Pasti
20.7.18] melibatkan diri dalam � Penglibatan pelbagai pihak ii. Menyokong dan dalam program
Membangun -Membuat
pelbagai aktiviti dalam projek dan program menjayakan projek dan pembangunan Negara keputusan
pembangunan pembangunan negara program pembangunan -Soal jawab
negara dengan - Peranan badan-badan Negara ii. Rujuk aktiviti buku teks -Perbincang-
mematuhi sukarela Unit 32. an kumpulan
peraturan,undang- - Peranan individu/rakyat iii. Rujuk juga objektif Unit -Bercerita
undang dan 32.
Perlembagaan
Malaysia
6.5 Sikap Keterbukaan Tindakan berasaskan i. Menerima bahawa i. Main peranan tentang Unit 33 – Unit 33 – -Memberi
saluran yang betul setiap masalah boleh penyelesaian sesuatu Sikap (Rujuk Buku sebab
Bersedia memberi menjamin kepentingan diatasi mengikut saluran isu melalui saluran Keterbukaan Panduan Guru -Meng-
dan menerima bersama yang betul tertentu. Penyelesaian
pandangan, Sikap terbuka dalam
Tingkatan 5) hubungkait
pembaruan dan penyelesaian masalah demi ii. Rujuk juga objektif ii. Perbincangan tentang
Masalah -Meng- analisis
kritikan selaras kebaikan bersama Unit 33. isu-isu global yang -Menilai
dengan kebenaran � Amalan sikap keterbukaan menggambarkan sikap - Soal jawab -Menjana idea
fakta dan norma dalam menangani sesuatu keterbukaan. Perbincangan
masyarakat masalah mengikut saluran
Malaysia. tertentu iii. Rujuk aktiviti buku
- Pihak berkuasa teks Unit 33.
(polis, mahkamah)
- Agensi kerajaan
(kementerian)
- Pihak swasta
- Pertubuhan antarabangsa

Bidang Pembelajaran
(BP7):
Nilai Berkaitan dengan
Keamanan dan
Keharmonian

7.1 Hidup Bersama Persefahaman sejagat i. Menyokong peranan i. Membuat buku log Unit 34 – Unit 34 – Memberi
Secara Aman menjamin yang dimainkan oleh berkaitan peranan Persefahaman (Rujuk Buku sebab
Minggu Hidup berbaik-baik kesejahteraan masyarakat pertubuhan antarabangsa pertubuhan Teras Panduan Guru -Meng-
30 antara satu sama lain global dalam menjamin antarabangsa Kedamaian Tingkatan 5) hubungkait
dengan Keharmonian Global kesejahteraan sejagat
[23.7.18 mengutamakan tanggungjawab bersama ii. Rujuk aktiviti buku Forum -Meng- analisis
hingga kedamaian dan � Peranan pertubuhan– ii. Rujuk juga objektif Unit teks Unit 34.
-Main peranan -Menilai
27.7.18] keharmonian hidup pertubuhan antarabangsa 34
tanpa mengira dalam meningkatkan
-Perbincang- -Menjana idea
agama,bangsa,dan persefahaman bersama an kumpulan
budaya. - Komanwel -Ceramah
- Pertubuhan Negara-Negara
Islam
- Pertubuhan Bangsa-Bangsa

Bersatu
- Pertubuhan Antarabangsa
lain

Minggu 7.2 Saling Membantu Saling bekerjasama antara i. Menyokong kerjasama i. Kajian kes tentang Unit 35 – Unit 35 – -Memberi
31 dan Bekerjasama negara menjamin antara negara dalam kerjasama serantau Bekerjasama (Rujuk Buku sebab
Usaha yang baik dan kesejahteraan sejagat pelbagai bidang bagi dalam bidang ekonomi Tonggak Panduan Guru -Meng-
[30.7.18 mambina yang Usaha baik antara negara mengeratkan hubungan dan social Kemakmuran
hingga dilakukan bersama dijayakan bersama sejagat
Tingkatan 5) hubungkait
03.8.18] pada peringkat � Kerjasama antara negara ii. Rujuk aktiviti buku teks -Meng- analisis
-Menilai
individu,komuniti atau dalam pelbagai bidang ii. Rujuk juga objektif Unit Unit 35. Soal jawab -Menjana idea
negara untuk - Ekonomi 35 Perbincangan
mencapai sesuatu - Sosial kumpulan
matlamat. -Tinjau siasat
-Temu bual
-Simulasi

Minggu 7.3 Saling Menghormati Hormat- menghormati i. Menyokong dan i. Membincangkan Unit 36 – Unit 36 – -Menjelas-kan
32 antara Negara antara negara asas melibatkan diri dalam pelaksanaan pelbagai Hubungan (Rujuk Buku sebab
[06.8.18 Menghargai dan hubungan yang harmoni pelbagai program ke arah program yang Dijalin, Panduan Guru -Mengenal
hingga memuliakan Perhubungan baik antara mewujudkan hubungan mewujudkan hubungan Kemesraan
10.8.18] hubungan antara negara menjamin yang baik antara negara baik antara negara.
Tingkatan 5) Pasti
negara untuk kebaikan bersama
Dinikmati -Membuat
menjamin � Pelaksanaan pelbagai ii. Rujuk juga objektif Unit ii. Interaksi dengan rakan Forum keputusan
kesejahteraan program untuk mewujudkan 36. daripada negara jiran -Main peranan
sejagat. hubungan baik antara negara melalui internet atau -Perbincang-
- Politik surat menyurat. an kumpulan
- Ekonomi iii. Rujuk aktiviti buku -Ceramah
- Sosial teks Unit 36.
Minggu
33,35,36
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
[13.8.18
hingga
07.9.18]

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
[18.8.18
hingga
26.8.18]
Minggu
ULANG KAJI UNTUK SPM
37,38,39
LATIH TUBI MODUL SPM
LATIHAN INTENSIF
[10.9.18
PEMULIHAN SPM
hingga
28.9.18]
GERAK GEMPUR SPM 1
Minggu
40

[1.10.18
hingga
5.10.18]
Minggu ULANG KAJI UNTUK SPM
41,42 LATIH TUBI MODUL SPM
LATIHAN INTENSIF
[8.10.18 PEMULIHAN SPM
hingga
19.10.18]
Minggu
43,44
GERAK GEMPUR SPM 2
[15.10.18
hingga
26.10.18]
Minggu
45
CUTI DEEPAVALI
[05.11.18
hingga
9.11.18]
Minggu
46
6.11.18 PEPERIKSAAN SPM
hingga
4.12.18
24.11.18
hingga CUTI AKHIR TAHUN
01.1.19