You are on page 1of 2

PARK RIDGE SCHOOL OF MONTESSORI

Camias, San Miguel Bulacan

Unang Buwanang Pagsusulit

Araling Panlipunan

Pangalan:

Baitang/Seksiyon: Date:

Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang.

1. Ang bansang Pilipinas ay tinatawag na ______________ dahil ito ay binubuo ng maraming pulo.

a. kaharian b. arkipelago c. kabundukan d. karagatan

2. Ang Pilipinas ay may lawak na _________ kilometro kwadrado.

a.30 000 b. 300 000 c. 300 d. 3000

3. Ang _________ ay mga likas na bagay tulad ng anyong lupa at tubig, klima, hayop, halaman at iba pa.

a. kapaligirang kultural b. kapaligirang pisikal c. kapaligirang pulitikal d. kapaligirang pang – etniko

4. Ang ______ ang pinaka malaking pangkat ng mga pulo sa pilipinas.

a. Mindanao b. Visayas c. Luzon d. Y’ami

5. Ang ________ ang ikalawang pangkat ng mga pulo sa Pilipinnas.

a. Mindanao b. Visayas c. Luzon d. Y’ami

6. Ang _____ ay isang modelo.ng mundo.

a. mapa b. globo c. ekwador d. direksiyon

7. Ang ____ ay ang tawag sa pangunahing guhit lalitud na humahati sa globo sa dalawang bahagi.

a. mapa b. globo c. ekwador d. direksiyon

8. Ang Pilipinas ay nasa kontinente ng __________.

a. Asya b. Aprika c. Antartika d. Hilagang Amerika.

9. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa _______.

a. Hilagang - Kanluran b. Hilagang -Silangan c. Timog.-Kanluran d. Timog Silangan.

10. Ang ____ay ginagamit nang matukoy ang layo o distansua ng isang lugar.

a. TV. Patrol b. Mapang Pulitikal. c. compass rose relatibong direksiyon

II. Tukuyin ang uri ng pamayanan na inilalarawan sa pangungusap. Isulat sa patlang ang PR kung pamayanang rural at PU kung pamayanang
urban.

_________11. Pangingisda ang karaniwang hanapbuhay ng mga tao.

_________12. Kaunti lang ang bilang ng naninirahan sa pamayanang ito.

_________13. Ito ay komunidad na nasa lungsod at mauunlad na bayan.

_________14. Makikita rito ang mga bangko, malls,pamilihan at iba pang pampublikong tanggapan.

_________15. Ito ay matatagpuan sa mga probinsiya.

Isulat ang T kung ang isinasaad ng pangungusap ay wasto at M kung hindi wasto.

_________ 16. Makiisa sa paglilinis ng kapaligiran.

__________17. Dapat patagin at gawing subdibisyon ang mga kabundukan.

__________18. Itambak ang mga basura sa mga baybayin.

__________19. Magtanim ng iba- ibang halaman sa mga lupain.

__________20. Lumikas sa ibang lugar kung ang bulkan ay nagpapakita ng pagsabog.
III. Pagtugmain ang mga paglalarawan sa Hanay A sa mga anyong lupa sa Hanay B. Isulat sa patlang ang titik ng wastong sagot.

Hanay A Hanay B

_____21. Anyong lupa na napapaligiran ng tubig. a. pulo

_____22. Ang tawag sa mga matataas na b. burol

anyong lupa.

_____23. Ang tawag sa lupaing malaki, malawak c. bulkan

at patag.

_____24. Mga hanay na bundok na magkakadugtongdugtong. d. bundok

_____25. Isang mataas na anyong lupa na pumuputok e. kapatagan

_____26. Isang pahabang anyong lupa sa ibabaw ng f. tangos

isang burol o bundok.

_____27. Patag at malawak na anyong lupa sa ibabaw ng g. tangway

isang burol o bundok.

_____28. Ang tawag sa matulis at mataas na anyong lupa h. talampas

na nasa baybaying dagat.

_____29. Isang anyong lupa na mataas, sagana sa malalaking i. lambak

puno, at karaniwang pinaninirahan ng mga hayop. j. bulubundukin

_____30. Ang tawag sa patag na anyong lupa na nasa pagitan ng dalawang mataas

Na lugar tulad ng bundok.

IV. Panuto : Magbigay ng 5 uri ng mapa.

31.

32.

33.

34

35.

36-40 Panuto: Suriin ang mapa. Isulat ang mga anyong tubig na nakapaligid sa Pilipinas sa bawat pangunahing direksiyon.

1. Aling dagat ang matatagpuan sa timog ng Pilipinas? ____________________________________

2. Aling dagat ang matatagpuan sa silangan ng Pilipinas? _________________________________

3. Aling dagat ang matatagpuan sa kanluran ng Pilipinas? ________________________________

4. Aling dagat ang matatagpuan sa hilaga ng Pilipinas? ___________________________________