You are on page 1of 1

Pitanja za završni ispit iz Prenosa toplote

1. Metod konačnih razlika primenjen na problem stacionarnog provođenja toplote.319
2. Metod konačnih razlika primenjen na problem nestacionarnog provođenja toplote. 330
3. Gustina i koeficijent zapreminskog širenja.86
4. Koeficijent viskoznosti.87
5. Koeficijent provođenja toplote u fluidima.89
6. Jednačina konzervacije materije, količine kretanja i energije.90
7. Teorija sličnosti kod konvektivnog prostiranja toplote.97
8. Aproksimacija konzervacionih jednačina konvektivnog transporta toplote pri laminarnom
strujanju. Formiranje bezdimenzionih grupa. 107
9. Koncept graničnog sloja. Jednačine graničnog sloja.110
10. Transport toplote pri Couette-ovom strujanju.117
11. Konzervacione jednačine turbulentnog konvektivnog transporta toplote.
12. Transport toplote pri turbulentnom strujanju. Raspodela brzine pri turbulentnom strujanju u
glatkim cevima.147
13. Koeficijent trenja pri turbulentnom strujanju u cevima.151
14. Analogije transporta toplote i transporta količine kretanja u turbulentnoj struji. Reynoldsova
analogija.152
15. Laminarna filmska kondenzacija na vertikalnoj površini.182
16. Laminarna filmska kondenzacija na vertikalnoj površini u prisustvu inertnih gasova.189
17. Prenos toplote pri kapljičastoj kondenzaciji.191
18. Prenos toplote pri ključanju.195
19. Prenos toplote zračenjem. Planckov zakon. Šetfan-Boltzmanov zakon.205,211
20. Razmena toplote zračenjem između dve paralelne ploče.222
21. Zračenje pri postojanju ekrana.224
22. Razmena toplote zračenjem kada je jedna površina obuhvaćena drugom.229
23. Zračenje gasova i para. Optička svojstva vodene pare i ugljendioksida.237