You are on page 1of 12

‫گروه موفقیت بخشی‬

www.hoseinbakhshi.com

www.hoseinbakhshi.com Page 1

com‬‬ ‫‪www.com‬‬ ‫‪Page 2‬‬ .hoseinbakhshi. ‫ثسٓ اهلل اِشحٕٗ اِشحیٓ‬ ‫وتبة "چٍ‪ ٝ٘ٛ‬ثخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ‪،‬چٍ‪ ٝ٘ٛ‬ثشسیذ" اثش استش ‪ٞ‬یىس ‪ٚ ٚ‬یــٗ دایش‬ ‫ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ضذ‪ ٜ‬دس ٌش‪ٛٔ ٜٚ‬فمیت ثخطی‬ ‫‪www.hoseinbakhshi.

............................................................................... ‫ف‪ٟ‬شست‬ ‫ٔمذٔ‪ ٝ‬دوتش ‪ٚ‬یٗ دایش ‪11..........‬‬ ‫یبدداضتی ثشای خ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذٌبٖ‪17..........................................................‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی لجُ اص خ‪ٛ‬اة‪77.‬‬ ‫تضبد ‪٘ ٚ‬مغ‪ ٝ‬خزة ضٕب ‪61...........................................................‬‬ ‫فىش ثىش سیذ‪19..................................‬‬ ‫تبثیش ٔتمبثُ س‪ٚ‬ی آ٘‪ٟ‬ب و‪ٔ ٝ‬ی ٔیش٘ذ‪49..............‬‬ ‫آثشا‪ٞ‬بْ ویست؟‪23..............hoseinbakhshi...................‬‬ ‫ٔمذٔ‪ ٝ‬استش ‪ٞ‬یىس‪15...........‬‬ ‫اِ‪ٟ‬بْ چیست؟‪29.......‬‬ ‫ا٘شطی خ‪ٙ‬جطی صجح ص‪ٚ‬د‪33.....................................................................com‬‬ ‫‪Page 3‬‬ ...............................................................................................................‬‬ ‫دسثبس‪ ٜ‬خٕالت تبویذی‪39...‬‬ ‫ٌضی‪ٞ ٝٙ‬ب لجُ اص ث‪ ٝ‬د٘یب آٔذٖ‪43..........‬‬ ‫آیب ٔطت ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ س‪ٚ‬ی خش‪ٚ‬اس اثش ثٍزاسد؟‪73.........‬‬ ‫‪www..................................................‬‬ ‫ا‪ ٚ‬پذسش سا ثخطیذ‪53.‬‬ ‫ایٗ خب خط‪٘ٛ‬ت خیّی صیبد است‪69..............................................................

................................................................‬‬ ‫خشج وشدٖ ٘مذی‪ٍٙ‬ی افىبس‪133.....................................................................‬‬ ‫ٔحى‪ ْٛ‬ث‪ ٝ‬ا٘تخبة وشدٖ‪95......................................................‬‬ ‫ث‪ٛ‬دٖ دس ٔسیش خ‪ٛ‬دتبٖ‪101................‬‬ ‫آیب غّج‪ ٝ‬ثش ٔ‪ٛ‬ا٘غ‪،‬ضش‪ٚ‬سیست؟‪105.......................................................................ٟٓٙ‬‬ ‫دسثبس‪ ٜ‬افس‪ٛ‬س ‪ٞ‬بی ٌزضت‪141.................com‬‬ ‫‪Page 4‬‬ ........hoseinbakhshi.......................................ٝ‬‬ ‫آیب ٔی ت‪ٛ‬اٖ س‪ٚ‬ح ٔطتشن داضت؟ ‪145..............................................................ٚ‬‬ ‫غزای تغییش یبفت‪ ٝ‬ط٘تیىی ‪ٛٔ ٚ‬اسدی اص ایٗ دست‪167....................................................‬‬ ‫دسثبس‪ ٜ‬خ‪139......................................................................... ‫س‪ٚ‬اثظ ‪ٚ‬اِذیٗ_فشص٘ذ‪81.........‬‬ ‫‪www.....‬‬ ‫تدشث‪ ٝ‬ضفبثخطی سؼبدتٕ‪ٙ‬ذا٘‪ ٝ‬ا‪157.........................................‬‬ ‫ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬دتبٖ اػتٕبد داسیذ؟ ‪151........‬‬ ‫آیب استبداٖ ٔتؼبِی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داس٘ذ؟‪137..‬‬ ‫ِجشیض ضذٖ اص اخجبس ٘بخ‪ٛ‬ضبی‪ٙ‬ذ‪111.......‬‬ ‫تغییش افىبس ‪ ٚ‬اصالح وشدٖ‪155..........‬‬ ‫ٔشالت حس تبٖ ‪ٞ‬ستیذ؟‪113.................‬‬ ‫تفسیش ث‪ٟ‬بٌب‪ٚ‬اد ٌیتب‪125...........‬‬ ‫حبال ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ٚ ٝ‬ض‪ٛ‬ح ثجی‪ٙ‬ذ‪89....

............. ‫دیذٌب‪ ٜ‬آثشا‪ٞ‬بْ دسثبس‪ ٜ‬ػشص‪ ٝ‬سیبسی‪177...............‬‬ ‫چ‪ٔ ٝ‬ی ضذ اٌش یىی اص اِ‪ٟ‬بْ ثخص تشیٗ استبداٖ ٔؼ‪ٛٙ‬ی ‪ ٕٝٞ‬اػصبس سا ثب یىی اص پیشاٖ خشدٔ‪ٙ‬ذ‬ ‫خ‪ٟ‬بٖ و‪ٙ‬بس ‪ ٓٞ‬ثیب‪ٚ‬سیذ؟‬ ‫ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٟٝ‬ای خبد‪ٚ‬یی‪،‬سشضبس اص ثصیشت ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ح ثخص‪،‬و‪ٞ ٝ‬یچ ‪ٚ‬لت فشأ‪ٛ‬ضص ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ وشد!‬ ‫دس ایٗ وتبة اِ‪ٟ‬بْ ثخص ‪ ٚ‬پشػظٕت‪،‬و‪ ٝ‬ثش اسبس ٘طستی دس آ٘ب‪ٞ‬یٓ وبِیفش٘یبست‪،‬دوتش ‪ٚ‬یــٗ‬ ‫دایش ‪ ٚ‬استش ‪ٞ‬یىس ثب خشد خٕؼی‪،‬و‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬بْ آثــشا‪ٞ‬ـبْ ض‪ٙ‬بخت‪ٔ ٝ‬ی ض‪ٛ‬د‪،‬د‪ٚ‬س ‪٘ ٓٞ‬طست‪ ٝ‬ا٘ذ‪.............hoseinbakhshi.....‬‬ ‫پبیبٖ ٘طست دایش ‪ ٚ‬آثشا‪ٞ‬بْ‪183..‬‬ ‫‪ٚ‬یٗ‪ ٕٝٞ،‬س‪ٛ‬االتی سا ٔی پشسذ و‪ ٝ‬دس ثیص اص چ‪ ُٟ‬سبَ تؼّیٓ دیٍشاٖ‪،‬دسثبس‪ ٜ‬آضتی ثب خ‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫وطف خ‪ٛ‬د‪،‬ا٘ذ‪ٚ‬خت‪ٝ‬؛ ‪ ٚ‬آثــشا‪ٞ‬ـبْ خ‪ٛ‬اث‪ٟ‬بیی ٔی د‪ٞ‬ذ و‪ٔ ٝ‬ب ثبیذ ثط‪ٛٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ػ‪ٙ‬ب‪ٚ‬ی‪ٙ‬طبٖ ایٗ ٔ‪ٛ‬اسد‬ ‫است ‪:‬‬ ‫‪ ‬فشص٘ذ پش‪ٚ‬سی‪ٚ،‬اِذیٗ ‪ ٚ‬ص٘دیش‪ ٜ‬ی ص٘ذٌی‬ ‫‪ ‬آیب ٔی ت‪ٛ‬ا٘یٓ ث‪ ٝ‬حبِتی ثشسیٓ و‪ ٝ‬دس آٖ "ػطك ثذ‪ٞ ٖٚ‬یچ تمبثّی" ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داضت‪ٝ‬‬ ‫ثبضذ؟‬ ‫‪ ‬داسٔب‪،‬سش٘‪ٛ‬ضت ‪ ٚ‬ث‪ٛ‬دٖ دس ٔسیش خ‪ٛ‬د‬ ‫‪ ‬و‪ٙ‬بس آٔذٖ ثب اخجبس ٘بخ‪ٛ‬ضبی‪ٙ‬ذ‬ ‫‪www.................com‬‬ ‫‪Page 5‬‬ .

com‬‬ ‫‪Page 6‬‬ .‬‬ ‫‪www.‬‬ ‫ضٕب خبِك ‪ٚ‬الؼیت ‪ٞ‬ستیذ‪.‬شثبس و‪ ٝ‬د‪ٚ‬ثبس‪ٌ ٜ‬فت‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی خِشد خٕؼی خذاضذ‪ ٜ‬اص خسٓ ث‪٘ ٝ‬بْ آثــشا‪ٞ‬ــبْ سا ٔی خ‪ٛ‬ا٘ٓ‪ ،‬ث‪ ٝ‬آ‪" ًٙٞ‬ثیب ‪ ٚ‬ثب ٔٗ پش‪ٚ‬اص‬ ‫وٗ" فىش ٔی و‪ .hoseinbakhshi.‬لتی فشصتی‬ ‫پیص آٔذ تب ٔىبِٕ‪ ٝ‬ای س‪ٚ‬دسس‪ ٚ‬ثب وسی داضت‪ ٝ‬ثبضٓ و‪ٔ ٝ‬ذت ‪ٞ‬ب ث‪ٛ‬د ا‪ ٚ‬سا پیطٍبْ خِشد دس‬ ‫سیبس‪ ٜ‬ی أش‪ٚ‬صٔبٖ ٔی دا٘ستٓ‪،‬حسبثی ‪ٞ‬یدبٖ صد‪ ٜ‬ضذْ ‪ ٚ‬ر‪ٚ‬ق وشدْ‪ٞ .ٓٙ‬دس صفحبت ایٗ وتبة فشصتی ‪ٞ‬ست ثشای ا‪ٚ‬ج ٌشفتٗ تب ثّ‪ٙ‬ذایی و‪ ٝ‬ضبیذ‬ ‫‪ٞ‬یچ‪ٛ‬لت تب لجُ اص ایٗ تص‪ٛ‬س ٘ىشد‪ ٜ‬ثبضیذ‪. ‫‪ ‬آیب استبداٖ ‪ ٚ‬سا‪ٕٙٞ‬بیب٘ی ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬اص ػبِٓ ثبال آٔذ‪ ٜ‬ثبض‪ٙ‬ذ؟‬ ‫‪٘ٛٔ ‬سب٘ت‪ ٚ ٛ‬دستىبسی ط٘تیىی‬ ‫‪ ٚ ‬خیّی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػبت دیٍش‬ ‫‪ٚ‬یــٗ ‪ ٚ‬استش سبَ ‪ٞ‬ب ثب ‪ ٓٞ‬د‪ٚ‬ست ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬ا٘ذ؛ ‪ِٚ‬ی ایٗ ا‪ِٚ‬یٗ ثبس است و‪ٚ ٝ‬یٗ دس ٔىبِٕ‪ ٝ‬ای‬ ‫ع‪ٛ‬ال٘ی‪،‬دسثبس‪ ٜ‬خیّی دسس‪ٟ‬بی ص٘ذٌی ‪ ٚ‬س‪ٛ‬االت ٌیح و‪ٙٙ‬ذ‪،ٜ‬ثب آثــشا‪ٞ‬ـبْ دسٌیش ٔی ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫آثــشا‪ٞ‬ـبْ‬ ‫ٔمذٔ‪ ٝ‬دوتش ‪ٚ‬یــٗ دایش‬ ‫آٔ‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬بی آثــشا‪ٞ‬ــبْ سا تمشیجب اص س‪ ٝ‬د‪ ٝٞ‬ی پیص تب حبال ثب خ‪ٛ‬دْ داضت‪ ٝ‬اْ‪ٚ .‬ایٗ وتبة‬ ‫سا ثخ‪ٛ‬ا٘یذ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬دتبٖ ایٗ خّس‪ ٝ‬ی خبسق اِؼبد‪ ٜ‬ر‪ٞ ٗٞ‬ب سا تدشث‪ ٝ‬و‪ٙ‬یذ‪.‬‬ ‫ضٕب ثب ‪ٚ‬الؼیت‪،‬س‪ٚ‬ث‪ ٝ‬س‪ٕ٘ ٚ‬ی ض‪ٛ‬یذ‪.

hoseinbakhshi. ‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬س و‪ ٝ‬س‪ٚ‬ی صح‪٘ ٝٙ‬طست‪ ٝ‬ث‪ٛ‬دْ ‪ ٚ‬ثب استش صحجت ٔی وشدْ‪ٚ ،‬لتی ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اة ‪ٞ‬بی ضٍفت‬ ‫اٍ٘یض آثــشا‪ٞ‬ــبْ ٌ‪ٛ‬ش ٔی وشدْ‪ ٝ٘ ،‬فمظ وبٔال ٔسح‪ٛ‬س چیضی ضذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬دْ و‪ٔ ٝ‬ی ض‪ٙ‬یذْ؛ و‪ ٝ‬دس‬ ‫ضٕٗ‪ ،‬تحت تبثیش ا٘شطی ػٕیمی ث‪ٛ‬دْ و‪ ٝ‬آٖ س‪ٚ‬ص ػصش دس آٖ اتبق ثضسي ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داضت‪ٔ .‬‬ ‫‪ 9‬وّٕ‪ٔ ٝ‬شا ث‪ٔ ٝ‬سیش وطف لذستی وطب٘ذ و‪ ٝ‬دس ر‪ ٗٞ‬خ‪ٛ‬دْ پ‪ٟٙ‬بٖ ث‪ٛ‬د‪":‬ت‪ٕٞ ٛ‬ب٘ی ٔی ض‪ٛ‬ی و‪ٝ‬‬ ‫دس تٕبْ س‪ٚ‬ص فىشش سا ٔی و‪ٙ‬ی"‬ ‫آثــشا‪ٞ‬ــبْ ایٗ خب دس ایٗ وتبة‪ ،‬اص عشیك تٕبْ ایٗ ٌفتٍ‪ٛ‬ی ػصشٌب‪ٞ‬ی‪ ،‬یبد ٔٗ ٔی آ‪ٚ‬سد و‪ ٝ‬ایٗ‬ ‫حمیمت ثی ٘ظیش‪ٞ،‬یچ استث‪ٙ‬بئی ٘ذاسد‪.‬‬ ‫آثــشا‪ٞ‬ــبْ ث‪ ٕٝٞ ٝ‬ی س‪ٛ‬االت ‪٘ ٚ‬ظشات ٔٗ خ‪ٛ‬اة ٔؼم‪ِٛ‬ی داد و‪ٕٞ ٝ‬یٗ ٔشا ث‪ٔ ٝ‬ىث ‪ٚ‬اداضت تب‬ ‫ث‪ٚ ٝ‬الؼیت ‪ٞ‬بی سبد‪ ٜ‬ای فىش و‪ ٓٙ‬و‪ ٝ‬ثب آٖ ٔی ض‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬یه ص٘ذٌی ٔغبثك ثب ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د حمیمی ٔبٖ‬ ‫سسیذ‪.‬ثُ پسش‬ ‫ثچ‪ ٝ‬ای ث‪ٛ‬دْ و‪ ٝ‬ثب چطٓ ‪ٞ‬بی ٌطبد ضذ‪ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬یتشیٗ آث‪ٙ‬جبت فش‪ٚ‬ضی خیش‪ ٜ‬ضذ‪ ،ٜ‬چ‪ٔ ٖٛ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ذ‬ ‫وٕی اص ‪ٞ‬شچ‪ ٝ‬سا و‪ ٝ‬دِص ٔیخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ أتحبٖ و‪ٙ‬ذ‪.com‬‬ ‫‪Page 7‬‬ .‬‬ ‫آٔ‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬بیی و‪ ٝ‬ایٗ خب دس ایٗ وتبة اسائ‪ٔ ٝ‬ی ض‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ضٕب خ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذٌبٖ فشصت ٔی د‪ٞ‬ذ ر‪ٗٞ‬‬ ‫تبٖ سا ثىبس ثی‪ٙ‬ذاصیذ تب ث‪ٚ ٝ‬سیّ‪ ٝ‬ی خ‪ٛ‬دتبٖ‪ ،‬آٖ ص٘ذٌی سا خّك و‪ٙ‬یذ و‪ ٝ‬سشضبس اص‬ ‫‪ٞ‬یدبٖ‪،‬خ‪ٛ‬ضجختی ‪ ٚ‬حس ‪ٕٞ‬یطٍیِ ثبلی ٔب٘ذٖ دس فضبی سسیذٖ ث‪ ٝ‬آسص‪ٞٚ‬ب ‪ ٚ‬ا‪ٞ‬ذاف است‪.‬‬ ‫سبَ ‪ٞ‬ب لجُ و‪ ٝ‬دا٘طد‪ٛ‬ی خ‪ٛ‬اٖ ٔمغغ دوتشا ث‪ٛ‬دْ ثب حىٕتی س‪ٚ‬ثش‪ ٚ‬ضذْ و‪ ٝ‬دس راتص چیضی‬ ‫ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬آٖ ٔی ٌفت‪ٙ‬ذ؛ غشیت تشیٗ ساص‪.‬حس ٔیى‪٘ ٓٙ‬سجت ث‪ ٕٝٞ ٝ‬ی وتبة ‪ٞ‬بیی و‪ٛ٘ ٝ‬ضت‪ ٝ‬اْ ‪ٚ‬‬ ‫تٕبْ آثبسی و‪ ٝ‬افتخبس داضت‪ ٝ‬اْ ث‪ ٝ‬خ‪ٟ‬بٖ‪،‬پیطىص و‪ ،ٓٙ‬آٖ چ‪ ٝ‬آثــشا‪ٞ‬ــبْ دس ایٗ تجبدَ ٘ظش ث‪ٝ‬‬ ‫ٔٗ داد‪ ٜ‬است ‪ ٚ‬ضٕب حبال دس دستتـبٖ ٌشفت‪ ٝ‬ایذ ‪ٔ ٚ‬ی خ‪ٛ‬ا٘یـذ‪ٕٟٔ ،‬تشیٗ ‪ ٚ‬وبسثشدی تشیٗ‬ ‫‪www.

‬‬ ‫اصشاس داسْ‪ٕٞ،‬ی‪ٙ‬غ‪ٛ‬س و‪ ٝ‬ایٗ وتبة سا ٔی خ‪ٛ‬ا٘یذ ‪ ٚ‬اص ٔتٗ صحجت ‪ٞ‬بی یه خّس‪ ٝ‬ی خص‪ٛ‬صی‬ ‫ثبخجش ٔی ض‪ٛ‬یذ‪،‬فّسف‪ ٝ‬ای سا تٕشیٗ و‪ٙ‬یذ و‪ ٝ‬ثش٘ذ ‪٘ ٚ‬طبٖ ٔٗ دس تٕبْ ص٘ذٌی ثضسٌسبِی اْ‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬است؛ یؼ‪ٙ‬ی ر‪ٙٞ‬ی داضت‪ ٝ‬ثبضیذ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬ی ‪ ٕٝٞ‬چیض ثبص ثبضذ ‪ ٚ‬ث‪ٞ ٝ‬یچ چیض ٌیش ٘ذ‪ٞ‬ذ ‪ٚ‬‬ ‫٘چسجذ‪.‬ث‪ٙ‬بثشایٗ دس ضش‪ٚ‬ع‬ ‫‪ ٚ‬تب سبَ ‪ٞ‬بی صیبدی و‪ ٝ‬ثؼذ اص آٖ آٔذ‪،‬اغّت خ‪ٛ‬اة ‪ٞ‬بی آثــشا‪ٞ‬ــبْ ‪،‬خ‪ٛ‬اة ٔستمیٓ ث‪ٛ‬د ث‪ٝ‬‬ ‫‪www.com‬‬ ‫‪Page 8‬‬ .‬ی دا٘ستٓ و‪ ٝ‬ثی اغشاق‪،‬خشی‪،‬ثشای دسن ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع‪،‬ص٘ذٌی‬ ‫وشد ‪ ٚ‬ثبثت س‪ٛ‬اَ ‪ٞ‬بی ثی خ‪ٛ‬اثی و‪ ٝ‬خٕغ وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬آثــشا‪ٞ‬ــبْ سا فشاخ‪ٛ‬ا٘ذ‪ .‬تٕبیُ خشی‬ ‫ثشای ایٗ و‪ٛٔ ٝ‬خ‪ٛ‬د اسصضٕ‪ٙ‬ذی ثبضذ‪،‬ث‪ ٝ‬ثمی‪ ٝ‬وٕه و‪ٙ‬ذ‪،‬س‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تؼبِی ثبضذ؛‪ ٚ‬دسن و‪ٙ‬ذ و‪ ٕٝٞ ٝ‬ی‬ ‫ایٗ ‪ٞ‬ب چ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬سی ث‪ ٝ‬دست ٔی آیذ ‪ ٚ‬چشا ٔب ایٗ خب آٔذ‪ ٜ‬ایٓ‪ٔ،‬غٕئ‪ٙ‬ب دِیُ ایٗ ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬آثــشا‪ٞ‬ــبْ‬ ‫ضش‪ٚ‬ع وشد ث‪ ٝ‬خبسی ضذٖ دس ٔٗ‪ٔ .‬لب٘‪ ٖٛ‬خزة‪ٕٞ،‬یٗ االٖ‪ ،‬حتی ‪ٚ‬لتی داسیذ ایٗ وّٕبت سا ٔی خ‪ٛ‬ا٘یذ‪ ،‬داسد وبس ٔی و‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬س و‪ ٝ‬آثــشا‪ٞ‬ــبْ ث‪ٌ ٗٔ ٝ‬فت‪":‬وبئ‪ٙ‬بت چیضی سا و‪ٔ ٝ‬ی ٌ‪ٛ‬یی‪ٕ٘،‬ی ض‪ٛٙ‬د؛وبئ‪ٙ‬بت آٖ چ‪ ٝ‬سا‬ ‫و‪ ٝ‬حس ٔی و‪ٙ‬ی‪ٔ،‬ی ض‪ٛٙ‬د"‬ ‫ٔٗ ‪ٞ‬ستٓ‪ٚ ،‬یــٗ دثّی‪ ٛ‬دایش‬ ‫ٔمذٔ‪ ٝ‬استش ‪ٞ‬یىس‬ ‫اص ‪ٕٞ‬بٖ ضش‪ٚ‬ع اِ‪ٟ‬بْ ٌشفتٗ اص آثــشا‪ٞ‬ــبْ ٔی دا٘ستٓ و‪ ٝ‬ثخبعش تٕبیُ دس‪٘ٚ‬ی لذستٕ‪ٙ‬ذ‬ ‫‪ٕٞ‬سشْ‪،‬خشی ‪ٞ‬یىس‪،‬تدشث‪ ٝ‬ی ػدیت‪ِٚ،‬ی ضٍفت اٍ٘یضی داسد ث‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬د ٔی آیذ‪ .‬ثشای آ٘‪ٟ‬ب و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایٗ لضی‪ ٝ‬ضه داس٘ذ ‪ٚ‬‬ ‫ٔی ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ ایٗ دست‪ٛ‬ساِؼُِٕ ث‪ ٝ‬ظب‪ٞ‬ش ػمال٘ی‪،‬ث‪ٔ ٝ‬ب‪ٚ‬سای ػمال٘یت سثظ داسد و‪ ٝ‬د‪ٚ‬س اص دستشس‬ ‫آ٘‪ٟ‬بست‪ٔ،‬ی خ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬طبٖ سا ث‪ ٝ‬سخ‪ٙ‬ی خّت و‪ ٓٙ‬و‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬بسن ت‪ٛ‬ایـٗ ٘سجت ٔی د‪ٙٞ‬ذ"چیضی‬ ‫و‪ٕ٘ ٝ‬ی دا٘یذ‪،‬ضٕب سا ث‪ٔ ٝ‬طىُ ٕ٘ی ا٘ذاصد‪،‬ثّى‪ ٝ‬آٖ چیضی ٔطىُ صاست و‪ ٝ‬اص آٖ ٔغٕئ‪ٙ‬یذ‪".‫اعالػبتی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داسد و‪ ٝ‬تب اثـذ ٔی ت‪ٛ‬ا٘یذ دسیبفت و‪ٙ‬یذ‪ .hoseinbakhshi.

com‬‬ ‫‪Page 9‬‬ .‬یٗ ع‪ٛ‬س و‪ ٝ‬صٔبٖ ٔی ٌزضت ‪ٔ ٚ‬شدْ ثیطتش ‪ ٚ‬ثیطتشی ضش‪ٚ‬ع ث‪ ٝ‬تؼبُٔ ثب‬ ‫آثــشا‪ٞ‬ــبْ ٔی وشد٘ذ‪ٔ،‬حذ‪ٚ‬د‪ ٜ‬ی س‪ٛ‬اَ ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬سؼت پیذا وشد ‪ ٚ‬پیبٔطبٖ ‪ٚ‬سیغ تش ‪ ٚ‬ػٕیك تش ضذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬لتی سِیـذ تشیسـی‪ٔ،‬ذیش ا٘تطبسات ‪ٞ‬ی ‪ٞ‬ب‪ٚ‬س‪،‬پیط‪ٟٙ‬بد وشد ٘طستی ثشٌضاس ض‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس آٖ‬ ‫آثــشا‪ٞ‬ــبْ ‪ ٚ‬دوتش ‪ٚ‬یــٗ دایش ثب ‪ٌ ٓٞ‬فتٍ‪ ٛ‬و‪ٙٙ‬ذ‪،‬خیّی ‪ٞ‬یدبٖ صد‪ ٜ‬ضذْ؛چ‪ٔ ٖٛ‬ی دا٘ستٓ ص٘ذٌی‬ ‫‪ٚ‬یــٗ ‪،‬س‪ٚ‬ی ٘مبط لذستٕ‪ٙ‬ذی اص دسن وشدٖ دس‪٘ٚ‬ص ٔتٕشوض است ‪ ٚ‬خیّی ٔطتبق است ‪ٞ‬ش‬ ‫س‪ٛ‬اِی سا‪ ،‬و‪ ٝ‬تب آٖ ٔ‪ٛ‬لغ‪،‬ثی خ‪ٛ‬اة ٔب٘ذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪،‬ث‪ ٝ‬آثــشا‪ٞ‬ــبْ ٔ‪ٙ‬تمُ و‪ٙ‬ذ‪ٔ .‬اص آٖ خب و‪ٕٞ ٝ‬یط‪ ٝ‬وّٕبت اٍّ٘یسی وبفی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ٘ذاسد و‪ ٝ‬افىبس‬ ‫ٔتبفیضیىی سا و‪ ٝ‬استش دسیبفت ٔی و‪ٙ‬ذ‪،‬وبٔال ت‪ٛ‬ضیح د‪ٙٞ‬ذ‪،‬ا‪ ٚ‬ثؼضی ‪ٚ‬لت ‪ٞ‬ب تشویت ‪ٞ‬بی‬ ‫خذیذی اص وّٕبت سا ث‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬د ٔی آ‪ٚ‬سد ‪ ٚ‬وّٕبت استب٘ذاسد سا ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬ش ‪ٞ‬بی خذیذ ث‪ ٝ‬وبس ٔی ثشد‪.‬‬ ‫ٔثال ‪ٚ‬لتی الصْ ٘یست‪،‬آٖ ‪ٞ‬ب سا ثب حش‪ٚ‬ف ثضسي اٍّ٘یسی ٔی ٘‪ٛ‬یسذ تب ایٗ خ‪ٛ‬سی اص سا‪ٞ ٜ‬بی‬ ‫خذیذی ثٍ‪ٛ‬یذ و‪ ٝ‬ثشای ٘ظش ا٘ذاختٗ ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬ش ‪ٞ‬بی لذیٕیِ ٍ٘ب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ص٘ذٌی‪ٚ،‬خ‪ٛ‬د داسد‪.‬ی دا٘ستٓ تدشث‪ ٝ‬ی‬ ‫لذستٕ‪ٙ‬ذی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د ‪ٕٞ ٚ‬یٗ ع‪ٛ‬س ‪ ٓٞ‬ضذ‪ .hoseinbakhshi.‬‬ ‫‪www. ‫س‪ٛ‬اَ ‪ٞ‬بی خشی‪ٕٞ .‬ث‪ٟ‬تشیٗ اثش ٔطتشن ٔب ضذ‪.‬‬ ‫ثب ػطك‪ ،‬استش ‪ٞ‬یىس‬ ‫یبدداضتی ثشای خ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذٌبٖ‬ ‫ایٗ وتبة ثش اسبس ٘طستی دس ‪ٞ‬ی ‪ٞ‬ب‪ٚ‬س ضىُ ٌشفت‪ ٝ‬است و‪ ٝ‬دس سیضد‪ٛ٘ ٓٞ‬أجش سبَ‬ ‫‪ 3102‬دس آ٘ب‪ٞ‬یٓ وبِیفش٘یب ثشٌضاس ضذ ‪ٌ ٚ‬ضاسش ایٗ ٘طست دس ایٗ وتبة‪،‬وٕی ‪ٚ‬یشایص ضذ‪ٜ‬‬ ‫تب خ‪ٛ‬ا٘ذ٘ص ساحت تش ض‪ٛ‬د‪ .

‬ب ایٗ ٘طست سا ثص‪ٛ‬ست ص٘ذ‪ ٜ‬اص ای‪ٙ‬تش٘ت پخص ٔی و‪ٙ‬یٓ‪،‬ث‪ٙ‬بثشایٗ ‪ٚ‬لتی ٘‪ٛ‬ثت‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬خبعجبٖ ٔی سسذ‪،‬ضٕب ‪ٔ ٓٞ‬ی ت‪ٛ‬ا٘یذ ٘مطی دس ثش٘بٔ‪ ٝ‬داضت‪ ٝ‬ثبضیذ‪ٞ.‬ت‪ ٛ‬چ‪ ٝ‬فىش ٔی و‪ٙ‬ی و‪ٚ ٝ‬یــٗ دایش ثب آثــشا‪ٞ‬ــبْ صحجت و‪ٙ‬ذ‪،‬فمظ‬ ‫ضٕب د‪٘ ٚ‬فش س‪ٚ‬ی صح‪ ٝٙ‬ثب ‪ ٓٞ‬ثبضیذ؟"‬ ‫ٌفت‪":‬فىش ٔی و‪ ٓٙ‬ایذ‪ٔ ٜ‬حطشیست"‪.‬‬ ‫‪ٌ ٗٔ ٚ‬فتٓ‪" :‬چ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ة‪ٕٞ.hoseinbakhshi.ٓٙ‬س‪ٚ‬صی استش سا صذا صدْ ‪ٌ ٚ‬فتٓ‪ٗٔ":‬‬ ‫چ‪ٙ‬یٗ ایذ‪ ٜ‬دی‪ٛ‬ا٘‪ٚ ٝ‬اسی داسْ‪.‬اسٓ ٔٗ "سِیذ تشیسی" ست ‪ٔ ٚ‬ذیش ا٘تطبسات ‪ٞ‬ی‬ ‫‪ٞ‬ب‪ٚ‬س ‪ٞ‬ستٓ‪ٔ .‬ضاساٖ ٘فش دس سشاسش‬ ‫خ‪ٟ‬بٖ داس٘ذ ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ضٕب ثش٘بٔ‪ ٝ‬سا تٕبضب ٔی و‪ٙٙ‬ذ‪.com‬‬ ‫‪Page 10‬‬ . ‫فىش ثىش سِیـذ‬ ‫سِیـذ تشیسـی‪ :‬سـالْ‬ ‫ث‪ ٝ‬ایٗ ٘طست ضٍفت اٍ٘یض خ‪ٛ‬ش آٔذیذ‪ .‬یٗ االٖ اص ‪ٚ‬یـٗ ٔی پشسٓ"‪.‬‬ ‫ایٗ ٘طست‪،‬ف‪ٛ‬ق اِؼبد‪ ٜ‬ضٍفت اٍ٘یض خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ضذ‪،‬ث‪ٙ‬بثشایٗ ثذ‪ ٖٚ‬ایٗ و‪ ٝ‬ثیطتش اص ایٗ ٔؼغّتبٖ‬ ‫و‪ٔ،ٓٙ‬فتخشْ و‪ٚ ٝ‬یــٗ دایش ‪ ٚ‬استش ‪ٞ‬یىس سا س‪ٚ‬ی صح‪ ٝٙ‬دػ‪ٛ‬ت و‪ ٚ ٓٙ‬ث‪ ٝ‬آٖ ‪ٞ‬ب خ‪ٛ‬ش آٔذ‬ ‫ثٍ‪ٛ‬یٓ‪.‬‬ ‫ٔٗ ‪ 32‬سبَ دس ا٘تطبسات ‪ٞ‬ی ‪ٞ‬ب‪ٚ‬س ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اْ ‪ ٚ‬ایٗ یىی اص ‪ٞ‬یدبٖ اٍ٘یضتشیٗ ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بیی‬ ‫است و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬دْ ٔذت ‪ٞ‬ب ا٘تظبسش سا وطیذ‪ ٜ‬اْ تب ثجی‪ .‬‬ ‫کلیـک کنـیـد‬ ‫بـرای تـهیـه نسخـه کـامـل کتـاب اینـجا‬ ‫‪www.

‬سپبس اص ‪ ٕٝٞ‬ضٕب‪ .‬‬ ‫‪ٚ‬یــٗ ‪ٕٞ ٓٞ ٗٔ :‬یٗ ع‪ٛ‬س‪.‬س‪ ٚ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ٔخبعجبٖ) ‪ ٚ‬ثشای ضٕب‪.‬د‪ٚ‬ستـتبٖ داسْ‪.‬‬ ‫‪www.hoseinbakhshi.com‬‬ ‫‪Page 11‬‬ .‬‬ ‫اسـتش ‪ٞ‬یـىس‪ :‬سپبسـٍزاسْ‪ٞ،‬ی ‪ٞ‬ب‪ٚ‬س‪.‬س‪ٚ‬ص ف‪ٛ‬ق اِؼبد‪ ٜ‬ای ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫آثــشا‪ٞ‬ــبْ‪ٔ :‬ب ث‪ ٝ‬پبیبٖ سسیذیٓ‪.‬و‪ ٝ‬آٔذیـذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬یــٗ دایـش‪ :‬سپبسٍزاسْ‪ .‬‬ ‫آثــشا‪ٞ‬ــبْ‪ٔ :‬ـض‪ٔ ٜ‬ی د‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬سای افىبس ثش‪ٚ‬یٓ‪. ‫پـبیبٖ ٘طسـت ‪ٚ‬یــٗ دایـش ‪ ٚ‬آثــشا‪ٞ‬ــبْ‬ ‫آثــشا‪ٞ‬ــبْ‪ٔ :‬ب اص ایٗ تؼبُٔ‪،‬ثیص اص آٖ چ‪ ٝ‬وّٕبت ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ت‪ٛ‬ضیح ثذ‪ٙٞ‬ـذ‪ِ،‬زت ثشدیٓ‪.‬ضت ثخـیش‪ ٖٕٛٙٔ.‬ػطك صیبدی ایٗ خب ثشای ت‪ٞ ٛ‬ست‪(.‬‬ ‫‪ٚ‬یــٗ‪ :‬سپـبسٍزاسْ‪.‬ی دا٘ٓ آٖ ‪ٞ‬ب چ‪ٞ ٝ‬ست‪ٙ‬ذ‪،‬أب‬ ‫تدشث‪ٞ ٝ‬بی اسصضٕ‪ٙ‬ذی ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ‪.‬اص ایٗ ‪ ٕٝٞ‬تدشث‪ٞ ٝ‬بی اسصضٕ‪ٙ‬ذ‪ٕ٘ .

‫ثشای ػض‪ٛ‬یت دس وب٘بَ تٍّشاْ ٔب ای‪ٙ‬دب وّیه و‪ٙ‬یذ‬ ‫ثشای ٔطب‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬سبیش وتبة ‪ٞ‬بی ٔب ای‪ٙ‬دب وّیه و‪ٙ‬یذ‬ ‫پـبیـبٖ‬ ‫‪www.com‬‬ ‫‪Page 12‬‬ .hoseinbakhshi.