Osnovna verzija PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA

NOVEMBAR 2007

UDK 621(76)-861 PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA sedmo, dopunjeno izdanje Za štampu priredili Miodrag Isailović, dipl.inž.maš. Dr Martin Bogner, dipl.inž.maš. Dušan Đuričić, dipl.inž.maš. Izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) Kneza Miloša 7a/II, 11001 Beograd Urednik Dr Aleksandar Petrović, dipl.inž.maš. Za izdavača Miloš Galebović Slog SMEITS NOVEMBAR 2007.

3.1 Izgradanja objekata 11.1 11.4 11.3. 13.2. 16. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija klimatizacije Prilog 3. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje se polaže stručni ispit 11.2.1.1 11.3. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja Prilog 2. tehničkih normativa.3.2 Grejanje i ventilacija 11.propisi za industrijske grane 11.SADRŽAJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Uvod Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati licencu Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati samo položen stručni ispit Ko ima pravo da polaže stručni ispit Prijavljivanje za polaganje stručnog ispita Izbor teme za pismeni stručni rad Ispitni rokovi Naknada za polaganje ispita Stručni ispit Opšti deo stručnog ispita Posebni deo stručnog ispita Pismeni deo ispita Izrada pismenog stručnog rada (projekta) Tehnička obrada stručnog rada Dostavljanje stručnog rada Ocenjivanje stručnog rada Usmeni deo ispita Odbrana stručnog rada Poznavanje zakona.2.10 Transportni uređaji 11.6 Sudovi pod pritiskom 11.2.2 11.9 Zaštita od požara 11.2.2.2.2.2. 14.2 11.3 MW Prilog 4 Projektni zadatak za izradu glavnog mašinsko – tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Prilog 5.3.3.2.3.3.3 Pravni izvori za usmeni deo ispita 11.8 Zapaljive tečnosti 11. Izgled sastavnice na crtežima . Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2x 9.12 Čelične konstrukcije 11. Izgled naslovne strane pismenog stručnog rada Prilog 6. Ocenjivanje Popravni ispit Odustajanje od ispita Uverenje o stručnom ispitu Pripremni seminar Literatura 11. 15.1 11.11 Energetika 11.2.14 Standardi 12.1.3.3.2.13 Opšti propisi 11.7 Zapaljivi gasovi 11.3 11.2.2.4 Zaštita na radu.5 Zaštita na radu.2.1.3.opšti propisi 11.2. Detalj situacije objekta Prilog 7.3.2 Prilog 1.3.2.3 Zaštita životne sredine 11.3.1.

. termoenegetike. železničke opreme i pribora Viša školska sprema Odgovorni izvođač mašinskih instalacija: . Licencu za odgovornog izvođača mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom. urbanistu. br.instalacije gasne tehnike za skladištenje i transport prirodnog i drugih gorivih 830 . skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni projektant mašinskih delova skretnica.instalacije grejanja i provetravanja. . Stručnim rezultatima na građenju objekata smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju građenjem ili saradnji na građenju najmanje dva objekta. procesne i gasne tehnike. sa položenim stručnim ispitom. najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. železničke opreme i pribora Odgovorni izvođač radova termotehnike. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni izvođač radova mašinskih delova skretnica. Uvedena je lična licenca za odgovornog planera. . odgovarajućeg smera.kućne kotlarnice i kućne toplotno-predajne stanice. sa najmanje 5 godina radnog iskustva sa višom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. . Statutom Inženjerske komore (″Službeni glasnik RS″. termoenergetike. projektanta i izvođača radova a položen stručni ispit je jedan od uslova za dobijanje te licence. Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. Licencu za odgovornog izvođača radova može da stekne i lice sa višom školskom spremom mašinske struke. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni izvođač radova transportnih sredstava.rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlađenoj prostoriji nije niža od -100C.1. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni projektant transportnih sredstava. Stručnim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju i izradi ili saradnji najmanje na dva projekta.instalacije za skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva . Licencu za odgovornog projektanta mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa stručnim rezultatima na izradi tehničke dokumentacije i sa preporukom najmanje dva odgovorna projektanta ili Inženjerske komore.UVOD Zakonom o planiranju i izgradnji (″Službeni glasnik RS″ broj 47/2003 i 34/2006) uveden je niz novina u pogledu sticanja prava na bavljenje poslovima vezanim za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata. Odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. procesne i gasne tehnike.88/2005) predviđene su sledeće licence za mašinsku struku: Visoka stručna sprema 330 332 333 334 430 432 433 434 Odgovorni projektant termotehnike.

biomase. Stručni ispit koji je kao uslov za obavljanje navedenih poslova propisan zakonom polaže se pred komisijom koju obrazuje Ministar za infrastrukturu. instalacije u okviru linija metaloprerađivačke industrije. odgovornog urbanistu. glavne i izvođačke projekte i projekte izvedenog objekta). . matična sekcija izvođača radova 32 33 956. Kneza Miloša br.4 Licencu za odgovornog izvođača radova moraju imati lica koja: -rukovode građenjem objekata odnosno izvođenjem radova. uređaja i alata i instalacija na njima (hidraulika. 11000 Beograd. 2. odgovornog projektanta odgovornog izvođača radova izdaje : Inženjerska komora Srbije. instalacije sistema za automatsko upravljanje.yu www.org. instalacije za razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulični transport. geotermalnih voda.yu Poslovi konstruisanja mašina.org.- gasova. -izrađuju tehničku dokumentaciju (generalne. matična sekcija projektanata 32 35 515. instalacije za korišćenje obnovljivih vidova energije-sunčeve energije. gorivog i industrijskog otpada. održavanja postrojenja i mašina. telefoni: predsednik 32 48 585. Za ovu grupu poslova nije predviđeno izdavanje lične licence.9 poštanski fah 73-35. kontrole proizvodnih procesa. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena pod uslovom da imaju položen stručni ispit. instalacije za transport i skladištenje rasutog tereta. faks: 32 48 586 E-mail info@ingkomora.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI LICENCU Zakon o planiranju i izgradnji propisuje da licencu za odgovornog projektanta moraju imati lica koja: -učestvuju u izradi prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. Lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke mogu da rukovode građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. rukovođenja proizvodnim i drugim procesima i sl. pneumatika i dr. -vrše stručni nadzor tokom građenja objekata -vrše tehnički pregled objekata Licencu za odgovornog planera.nisu u vezi sa izgradnjom ili rekonstrukcijom objekata i za obavljanje tih poslova ne zahteva se posedovanje licence a samim tim .89 st. idejne. -vrše reviziju (stručnu kontrolu) projekata za objekte iz čl.).ingkomora. -vrše tehničku kontrolu glavnih projekata. razrade tehnologije proizvodnje i zavarivanja. energije vetra.

razrade tehnoloških postupaka. kandidat podnosi: 1. zatim određuje ispitivača pod čijim će se nadzorom izrađivati pismeni rad kao i rok za dostavljanje pismenog rada. za rad u državnim organima i dr.PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi kandidat. ul. kontrola tehničke dokumentacije i dr. Prijava se može poslati i poštom. kao i lica kojima je tim propisima priznato pravo vršenja određenih poslova. sa naznakom struke za koju se kandidat prijavljuje. diplomu ili svedočanstvo o završenoj školi (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis). potvrdu izdatu od strane preduzeća ili druge organizacije o vrsti poslova na kojima je kandidat trenutno radi ili je radio a koji spadaju u poslove u vezi izgradnje objekata i to najmanje dve godine pre podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita (projektovanje. Prijava se podnosi Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije.) sa stečenom školskom spremom u vreme podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita 4. građenje. Lice koje je položilo stručni ispit za niži stepen stručne spreme a naknadno završi viši stepen polaže samo poseban deo ispita predviđ’n za taj stepen.) priznaje se opšti deo ispita a polažu samo poseban deo stručnog ispita koji odgovara stepenu stručne spreme. Licima koja su položila stručni ispit prema drugim propisima (napr. . održavanja i sl. ispunjavaju i dalje uslove za vršenje tih poslova i ne preba ponovo da polažu stručni ispit.Kneza Miloša br. za rad u pedagoškoj struci. 2. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena. po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog polaganja. nadzor. ne zahteva se polaganje stručnog ispita. Na osnovu prijave i priloženih dokaza komisija utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uslove i donosi rešenje kojim se predložena tema prihvata ili određuje odgovarajuća tema za pismeni rad. 3. 11000 Beograd.7a/II. Za ostale poslove poput konstruisanja.ni polaganje stručnog ispita. radova mogu vršiti lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i sa položenim stručnim ispitom. izvod iz matične knjige rođenih (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis izvoda). predlog teme (glavnog projekta) za pismeni stručni rad. Lica koja su položila stručni ispit kojim je izvršena provera stručne osposobljenosti za rad na poslovima u vezi izgradnje objekata.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI SAMO POLOŽEN STRUČNI ISPIT Rukovođenje građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. Pored prijave. Rešenje se dostavlja kandidatu na adresu navedenu u prijavi. tehnički pregledi objekata. višu i srednju školsku spremu mašinske struke.KO IMA PRAVO DA POLAŽE STRUČNI ISPIT Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju visoku. 3. 4. Prijava se popunjava čitko (pisaćom mašinom ili štampanim slovima) u jednom primerku i bez takse. sa opširnijim projektnim zadatkom. Beograd. kao obrazloženjem odnosno opisom predmeta teme. Pravo na polaganje stručnog ispita stiče se sa najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (poslovi u vezi izgradnje objekata navedeni u prethodnom stavu). 5.

izradu mašinsko-tehnoloških projekata za manje složene objekte ili tehnološka rešenja za te objekte i sl. o gabaritima objekta ili opreme. ispiti se prijavljuju do 1 septembra.ISPITNI ROKOVI Ispiti se održavaju tri puta godišnje. uređaja i instalacija kao i mašinsko-tehnoloških projekata i rešenja za složene i tehnički i tehnološki specifične industrijske i druge privredne objekte. Obaveštenje o visini troškova polaganja stručnog ispita kandidat dobija zajedno sa pozivom na ispit. 8. opreme i instalacija program proizvodnje po asortimanu i planiranim godišnjim količinama za krajnju fazu) kao i posebni uslovi koji su od značaja za funkciju objekta (zaštita na radu.NAKNADA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Troškove polaganja stručnog ispita. projekte složenih postrojenja. 7. ispit se polaže krajem novembra ili početkom decembra.Ispitni rokovi su sledeći: Februarski rok. kao i troškove polaganja popravnog ispita. Prilikom predaje pismenog stručnog rada kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita.3 i 4 sadrže primere projektnih zadataka. Prilozi 1. broj 18/2004 i 47/2006) i sastoji se od: . Poseban deo stručnog ispita obuhvata: 1. uređaja i instalacija. ispit se polaže polovinom juna. Opšti deo stručnog ispita polaže se prema jedinstvenom programu. zaštita od požara. ispiti se prijavljuju do 1 marta.2. snosi lice koje polaže stručni ispit ili preduzeće odnosno drugo pravno lice u kome je kandidat zaposlen.Pismeni deo ispita: .IZBOR TEME ZA PISMENI STRUČNI RAD Za visoku školsku spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje složenijih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata ili složenih rekonstrukcija. Novembarski rok. zaštita životne sredine i sl. po pravilu 15 dana pre polaganja. projekte rekonstrukcija takvih objekata. 9.STRUČNI ISPIT Stručni ispit se polaže na način propisan Pravilnikom o uslovima. ispit se polaže krajem februara ili početkom marta Junski rok. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja (″Službeni glasnik RS″.posebnog dela.).6. Naknadu za polaganje određuje Ministarstvo za infrastrukturu. uoči svakog ispitnog roka. karakteristikama opreme. projekte unutrašnjih instalacijai uređaja i sl. vrsti materija koje učestvuju u tehnološkim procesima. kapacitetima i sl. ispiti se prijavljuju do 15 novembra. Projektnim zadatkom koji se prilaže uz predlog teme treba da budu definisane tehničkotehnološke i eksploatacione karakteristike objekta. Za srednju stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte jednostavnijih objekata.opšteg dela . Za višu stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje manje složenih objekata ili razradu glavnih projekata za takve objekte. Radi lakšeg sagledavanja obima teme projektni zadatak treba da bude dopunjen podacima napr. manje složenih postrojenja.

odsustvo uz naknadu. udaljenje zaposlenog sa rada. porodiljsko odsustvo. 2. slobode prava i dužnosti čoveka i građanina po Ustavu RS. obaveze i odgovornosti po osnovu rada i zabrana diskriminacije.OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA Opšti deo ispita polaže se usmeno. zasnivanje radnog odnosa (uslovi za zasnivanje radnog odnosa. radni odnos za obavljenje poslova van prostorija poslodavca. odsustvo radi nege deteta. prava i dužnosti Republike Srbije. teritorijalna organizacija Republike Srbije (Autonomna pokrajina Vojvodina. neplaćeno odsustvo.Radni odnosi: Osnovna prava. zaštita materinstva. radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem. naknada troškova i druga primanja. Opšti deo stručnog ispita ne polažu kandidati koji su stručni ispit položili po odredbama drugih propisa pod uslovom da program ispita u sadržinskom smislu odgovara programu stručnih ispita u tehničkoj struci. propisa iz oblasti iz 10. ustavnost i zakonitost. stupanje na rad. opština. odmor u toku dnevnog rada. otkaz od strane zaposlenog. Autonomna pokarjina Kosovo i Metohija). ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih (ovlašćenje za odlučivanje o pravima i obavezama. nepuno radno vreme.proveru poznavanja zakona. normativa. zabrana otkaza. grad Beograd). postupak i ovlašćenja za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog . noćni rad). odmori i odsustva (odmori zaposlenih. preraspodela radnog vremena. republički organi (Narodna skupština.osnovi ustavnog uređenja Republike Srbije. radni odnos na određeno vreme. Vlada Republike Srbije. zaštita zarade i naknade zarade). učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora prema vrsti kolektivnog ugovora. ugovor o delu. zabrana diskriminacije. arbitraža. odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe. naknada štete. zarada. naknada zarade i ostala primanja (zarada. sudska zaštita. vrste kolektivnih ugovora. donošenje i promena Ustava RS. radni odnos za obavljanje poslova sa poveđanim rizikom. raspored radnog vremena. odbor za pregovore. pravo na otpremninu i druga prava po prestanku radnog odnosa). Predsednik Republike.plaćeno odsustvo. ekonomsko i socijalno uređenje. skraćeno radno vreme. pripravnici). zaštita invalida. sudovi i javna tužilaštva). standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit.Društveno i ekonomsko uređenje: Republika Srbija . mirovanje radnog odnosa).. . godišnji odmor. prekovremeni rad. tehničkih propisa. zaštita zaposlenih (opšta zaštita. radni odnos sa nepunim radnim vremenom. radno vreme (puno radno vreme. naknada zarade. obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad). postupak u slučaju otkaza. nezakoniti otkaz. probni rad. posebna zaštita žena i omladine. ugovor o radu. uvećana zarada. Opšti deo i usmeni deo ispita polažu se istog dana. rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa). kolektivni ugovori (predmet i oblik kolektivnog ugovora. prestanak radnog odnosa (slučajevi prestanka radnog odnosa. višak zaposlenih.izradu pismenog stručnog rada. minimalna zarada. dnevni i nedeljni odmor. otkaz od strane poslodavca. 2. prestanak radnog odnosa nezavisno od volje poslodavca i zaposlenog. samozapošljavanje). savet i sindikat zaposlenih. O oslobađanju od polaganja opšteg dela stručnog ispita odlučuje komisija na zahtev kandidata Opšti deo stručnog ispita obuhvata sledeće gradivo: 1.Usmeni deo ispita: -odbranu stručnog rada. posebni oblici rada i radna knjižica (privremeni i povremeni poslovi. odnosno glavnog projekta.

rešavanje žalbe od strane drugostepenog organa). stranka u upravnom postupku. dokazivanje u upravnom postupku (isprave. obustava izvršenja. rešenje u upravnom postupku. načelo dvostepenosti u rešavanju (pravo na žalbu).1. broj 33/97 i 31/2001). potpis službenog lica i pečat organa). Stručni rad treba da bude urađen u obliku projekta odnosno kao: . izmene zahteva. nadležnost u upravnom postupku. uviđaj. Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita: 1 Ustav Republike Srbije ( Službeni glasnik Republike Srbije. koja su ima poverena zakonom. važnje i otkaz kolektivnog ugovora. uverenje kao poseban vid isprave. konačno i pravosnažno rešenje. pokretanje upravnog postupka (po zahtevu stranke.načelo zakonitosti. izvršenje rešenja (postupak izvršenja. načelo pružanja pomoći stranci. načelo pravosnažnosti rešenja. načelo efikasnosti. načelo samostalnosti u rešavanju. poravnanje). veštaci i tumači. spajanje stvari u jedan postupak. izvršenje putem prinude. obaveze i odgovornosti zaposlenih. po službenoj dužnosti. broj 6/2003). zajednički predstavnik. broj 24/2005. pouka o pravnom leku. upotreba jezika i pisma u postupku. odlaganje izvršenja. obezbeđenje dokaza). inspekcijski nadzor nad priomenom Zakona o radu. 2 Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (″Službeni list Srbije i Crne Gore″. troškovi upravnog postupka. načelo ocene dokaza. 61/2005). PISMENI DEO ISPITA 11.POSEBAN DEO STRUČNOG ISPITA 11. načelo ekonomičnosti postupka.Upravni postupak Dužnost postupanja po zakonu. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. postupak po žalbi (rad prvostepenog organa po žalbi. načelo zaštite interesa građana i zaštite javnog interesa.državni organi kada u upravnim stvarima rešavaju o pravima. drugih propisa o radnim odnosima. izjava stranke. obrazloženje. osnovna načela upravnog postupka . pravnog lica ili druge stranke i preduzeća i druge organizacije kada u vršenju javnih ovlašćenja. broj rešenja. posebni slučajevi dostavljanja). opštih akata i ugovora o radu kojima se uređuju prava. rok za izdavanje rešenja.stranačka sposobnost.1 IZRADA PISMENOG STRUČNOG RADA (PROJEKTA) Pismeni stručni rad . načelo saslušanja stranke.ugovora. zastupanje stranke (zakonski zastupnik. privremeni zastupnik . Stručni rad se radi pod nadzorom ispitivača iz čije je oblasti tema stručnog rada koga određuje predsednik ispitne komisije . dejstvo žalbe. broj 79/2006). oslobađanje od obaveze plaćanja troškova. izvršno. 3. rešavanje sporova. izvršenje radi obezbeđenja i privremeni zaključak o obezbeđenju).stvarna nadležnost. rokovi( rokovi određeni zakonom i rokovi koje određuje službeno lice). 11. administrativno izvršenje. 3 Zakon o radu ( Službeni glasnik Republike Srbije. načelo istine.projekat mora da bude urađen samostalno. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. punomoćnik). mesna nadležnost. dispozitiv. 4 Zakon o opštem upravnom postupku ( Službeni list SRJ. procesna sposobnost i stranačka legitimacija. odustajanje od zahteva.oblik (pismena forma) i sastavni delovi rešenja (uvod.1. rešavaju o pravima. datum donošenja. dostavljanje (posredno i obavezno lično dostavljanje. svedoci. pravnog lica ili druge stranke. žalba. primena kolektivnih ugovora. registracija i objavljivanje kolektivnog ugovora).

5 opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova.). grejna tela. transportnih uređaja. prehrambenoj industriji. Proračunima se određuje visina dimnjaka kao i čvrstoća nestandardne opreme. čvrstoća i sl. farmaceutskoj. poljoprivredi.4 ) 4 tehnički opis i obrazloženje. Grafička dokumentacija treba da sadrži situacioni plan. 7 sve potrebne proračune. 11 grafičku dokumentaciju. radi projekat toplane proračunava se potrebni kapacitet toplane. nosivost. otprašivanje i sl. obim. a zatim se vrši dimenzionisanje kapaciteta za snabdevanje i skladištenje goriva. 8 predmer i predračun. Za instalacije grejanja. opreme za transport fluida i sl. izgled i . ili termotehničkih instalacija (grejanje. Kod transportnih uređaja proračunavaju se kapaciteti kao i čvrstoća nosećih elemenata itd. 12 projektne zadatke (podloge) za izradu ostalih projekata. B.glavni mašinski projekat.glavni mašinsko. ventilacija. 3. treba da ima sledeća delove: 1 naslovnu stranu sa sadržajem. gasnih instalacija. ventilacije i klimatizacije proračunavaju se toplotni gubici i dobici i dimenzionišu elementi instalacije (pumpe. A) Stručni rad urađen u obliku GLAVNOG MAŠINSKOG PROJEKTA termoenergetskih postrojenja (toplane. 2. 6 tehničke uslove za izvođenje radova. (vidi Prilog 1.A. kanali. razmenjivači. postrojenja za preradu nemetala i sl. cevovodi. sklopne crteže (kod dizalica i transportnih uređaja) i druge crteže koji definišu funkciju.montažni projekat. hemijsku pripremu vode. postrojenja u hemijskoj.). termoelektrane. ventilatori. klimatizacija. Napomene: 1.2. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice.). Ako se. karakteristične horizontalne i vertikalne preseke i izglede. dispoziciju opreme u objektu. oprema za regulaciju i dr. na primer. Proračuni treba da obuhvate glavne elemente postrojenja i instalacija na osnovu kojih se definiše njihov kapacitet. (vidi Prilog 5) 2 izjavu o samostalnoj izradi rada 3 detaljan projektni zadatak. metalurgiji i dr. šeme. industrijske energane i sl. 9 prilog o primenjenim merama zaštite na radu 10 spisak korišćene literature i propisa.3.glavni mašinsko -tehnološki projekat ili C. prečišćavanje dimnih gasova. dizalica.

mašina i sl. detaljan projektni zadatak (vidi Prilog 4). SRPS M.023/98 . Na crtežima koji predstavljaju dispoziciju opreme i instalacija (osnove i preseci) moraju se koristiti iste oznake kao u tehnološkoj šemi odnosno šemi veza ili šemi postrojenja i instalacija.E4. trasi kablova ili regala. B) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-TEHNOLOŠKOG PROJEKTA iz oblasti metaloprerađivačke industrije (fabrike ili pogoni za proizvodnju delova.Grafički simboli za tehničko crtanje.021/98 .Uprošćeno prikazivanje cevovoda. (vidi Prilog 7) Poslednji crteži treba da budu izrađeni na osnovu odgovarajućih projektnih zadataka odnosno da predstavljaju podloge za projektovanje građevinskog objekta. Prvi crtež mora da bude situacioni plan (situacija objekta i sl.E4. građevinska podloga treba da sadrži podatke o masi. izjavu o samostalnoj izradi rada 3.E4.Rashladna postrojenja. SRPS M.Deo 1: Opšta pravila i ortogonalno prikazivanje SRPS ISO 6412-2 -Tehnički crteži. naslovnu strana sa sadržajem. Crteži moraju biti izrađeni u skladu sa standardima. Grafički simboli. instalisanu i efektivnu vrstu i snagu tehničko tehnoloških potrošača. spoljne instalacije (toplovodi.011 i 012 dati su u literaturi [8] . podacima o fizičkim veličinama vibracija.Šeme procesnih postrojenja. položaju elektro ormana.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. sklopova ili mašina. SRPS A.011/93 . objašnjenja i legende za potpunije razumevanje crteža. SRPS M. Funkcionalno prikazivanje SRPS ISO 6412-1 -Tehnički crteži. .E7. šema veza ili tehnološka šema a obavezno mora biti izrađena u skladu sa srpskim standardima: SRPS M. Svaki crtež mora obavezno imati sastavnicu (zaglavlje) sa potrebnim podacima i samo sa imenom kandidata kao realizatorom i mora biti potpisan od strane kandidata. snazi motora.Deo 3: Granične konture ventilacionih i drenažnih cevovoda (Standardi SRPS M. SRPS M.A0. Vrste šema.063 u literaturi [14] a ostali standardi u literaturi [24]).A0. SRPS M. Karakteristike objekta (ose objekta.Šeme procesnih postrojenja. rasponima i rasporedu ankera itd.E4. 4. Tako. gasovodi i sl. ose stubova i sl. broju obrtaja. susedni objekti. opštem i lokalnom osvetljenju i sl.). pogoni za remont vozila.022/98 . Vrste šema.) treba da ima sledeća delove: 1.012/93 .Deo 2: Izometrijsko prikazivanje SRPS ISO 6412-3 -Tehnički crteži.E7.063/96 .Šeme procesnih postrojenja.024/98 – Šeme procesnih postrojenja. Na crtežima treba dati potrebne napomene. saobraćajnice. SRPS A. šeme rashladnih postrojenja. Oznake. Grafički simboli.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. tehnički opis i obrazloženje usvojene koncepcije. unutrašnje površine zidova. dok u podlogama za projektovanje elektro instalacija treba da budu dati podaci o mestu.(vidi Prilog 6) Drugi crtež mora biti šema postrojenja ili instalacija. Cevovodi.) moraju biti označene u koordinatnom sistemu (x.) na kome je prikazan objekat na koji se odnosi stručni rad (šrafiranao).- konstrukciju objekta.Šeme rashladnih postrojenja. Uputstva za crtanje. naprimer.E7. 2. Crteži u sastavu grafičke dokumentacije moraju biti numerisani i navedeni u sadržaju stručnog rada. elektroinstalacija ili za izradu drugih glavnih projekata.y) u odnosu na postavljeni koordinatni sistem fabričkog kompleksa ili sistema u kome se odvijaju i neki drugi procesi ili se jednostavno nalaze drugi objekti.

2.) . metalurškimobjektima (toplane. 5. atestima i sl. 11.) 2. 16. opis i prikaz tehnoloških operacija. fluida i sl.građevinski. 17. zaštite od požara. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . Prilog o primenjenim merama zaštite na radu. licencama. atestima i sl. Napomene: 1. 4. naslovnu strana sa sadržajem. 8. 12. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. C) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-MONTAŽNOG PROJEKTAmašinskih postrojenja. 7. kotlarnice. uređaja i instalacija u industrijskim. tehnički opis postupka i plan izvođenja montažnih radova. velike dizalice i dr. rezervoari. 14. izjavu o samostalnoj izradi rada. treba dati sve podatke i uslove na osnovu kojih će odgovarajući projektanti moći uraditi svoje projekte. proračun svih potrebnih tehnoloških kapaciteta za sva osnovna i pomoćna tehnološka odeljenja i skladišta.. predmer i predračun. elektroenergetski i elektroinstalaterski. spisak korišćene literature i propisa 19.5. 13. pribora. 9. 4. poljoprivrednih i drugih privrednih objekata i sl. montažni i dr. 5. 15. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. mašinsko montažnog projekta. opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. nosećih čeličnih konstrukcija industrijskih. projektne zadatke za izradu svih potrebnih glavnih projekata (arhitektonskograđevinskog projekta. proračun potrebnih sredstava za obavljanje unutrašnjeg transporta. opšte uslove za ugovaranje i izvođenje radova. grafičku dokumenatacija. treba da ima sledeća delove: 1. alata i sl. zaštite životne sredine i zaštite od požara koji treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. mašinski. . detaljan projektni zadatak. proračune elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži 10. specijalizacijama. Projektni zadaci za izradu svih potrebnih projekata neophodnih za realizaciju investicije treba da sadrže spisak svih ostalih potrebnih glavnih projekata (arhitektonsko. 6. 7. projekta električnih instalacija jake i slabe struje. specijalizacijama. 9. 3. 8. specifikaciju potrebne tehnološke opreme. proračune potrebne eneregije. projekta vodovoda i kanalizacije i drugih instalacija) sa svim potrebnim podacima za njihovu izradu. poljoprivrednim. 3. tehničke uslove za izvođenje radova. prilog o primenjenim merama zaštite na radu 18. termin plan izvođenja radova. 6. Za svaki glavni projekat drugih struka koji je potrebno uraditi. opis glavnih i pomoćnih tehnoloških procesa. Specifikacija opreme i pribora treba da sadrži i podatke o njihovim tehničko-tehnološkim karakteritstikama. termoelektrane. licencama. izbor osnovne i pomoćne opreme za izvođenje radova sa navedenim karakteristikama. plan organizacije gradilišta. bilans svih potrebnih osnovnih i pomoćnih materijala-sirovina a posebno opasnih materija 10.

2. 16. koturače. U tom slučaju komisija obaveštava kandidata da mu rad nije prihvaćen. i to u pogledu nosivosti a kod specifičnih sredstava i u pogledu čvrstoće. postupak sa otpadnim i opasnim materijama. Ukoliko ispitivač oceni da je rad potrebno dopuniti. transportu i montiranju delova postrojenja. Proračuni elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži treba da obuhvate skele koje se koriste za montažu. O pozitivnoj oceni rada obaveštava se kandidat i tom prilikom obaveštava se i o terminu polaganja ispita. 12. Uz pismeni stručni rad kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita.2. elaborat o zaštitnim merama pri izvođenju radova. 14. 11000 Beograd. 3. Rad mora biti ukoričen za nazivom teme i imenom i prezimenom kandidata na naslovnoj stranici.Rok za dostavljanje stručnog rada određen je u rešenju o određivanju teme.1. predmer i predračun. Beograd. podupirače. 2.1. spisak korišćene literature i propisa. kandidat može ponovo izraditi ili dopuniti odbijeni rad i ispit prijaviti u sledećem ispitnom roku.11.1 ODBRANA STRUČNOG RADA propisa iz oblasti iz . 11. vitla i sl.2 TEHNIČKA OBRADA STRUČNOG RADA Tekst i grafička dokumentacija stručnog rada moraju se uraditi na čistom papiru bez oznaka preduzeća i druge organizacije tako da budu jasni i čitljivi. ul. 11. opreme ili konstrukcije kao i njihov redosled.kako bi u prijavljenom roku mogao polagati ispit. U dogovoru sa ispitivačem. 11. grafičku dokumenataciju. 11. normativa. 13. Za obradu teksta i crteža mogu se koristiti odgovarajući računarski programi uz primenu srpskih standarda kako za obradu teksta tako i za crteže. Izjavu o samostalnoj izradi rada mora potpisati kandidat svojeručno. -proveru poznavanja zakona tehničkih propisa. USMENI DEO ISPITA Usmeni deo ispita obuhvata: -odbranu stručnog rada.1. tehničke uslove za izvođenje radova. 15. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit 11.Kneza Miloša br. grede. Ukoliko stručni rad ne dobije pozitivnu ocenu od strane ispitivača kandidat ne može pristupiti polaganju usmenog dela ispita (opšti deo. Napomene: 1. kandidat može do određenog datuma dostaviti dopunu. kao i o razlozima zbog kojih se rad ne može prihvatiti. Ne mogu se koristiti fotokopije crteža i drugih listova iz originalnih projekata.4 OCENJIVANJE STRUČNOG RADA Stručni rad po pravilu ocenjuje ispitivač pod čijim je nadzorom kandidat izradio rad. odbrana stručnog rada i poznavanje propisa). Rad se može poslati i poštom.3 DOSTAVLJANJE STRUČNOG RADA Stručni rad se dostavlja u jednom primerku na adresu: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. Tehnički opis postupka montaže treba da obuhvati sve radnje pri istovaru.7a. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta .

TEHNIČKIH I NORMATIVA. 11. čuvanje tehničke dokumentacije). uslovi za lica koja vrše stručni nadzor. Osim navedenih pitanja iz oblasti izgradnje objekata ovaj deo ispita obuhvata i : • • • • poznavanje propisa kojima se utvrđuju osnovni uslovi za projektovanje i građenje objekata. uslovi za preduzeća koja izrađuju tehničku dokumentaciju. uslovi za lica koja vrše kontrolu. daje se stručno mišljenje o načinu realizacije projekta sa aspekta lokacije. 11. glavnog i izvođačkog projekata i projekta izvedenog objekta.2. tehnoloških i drugih naučnih dostignuća u oblasti iz koje je izrađen stručni rad i ekonomske prednosti tih rešenja.2. postrojenja i opreme i to: zaštita od požara i eksplozija i drugih štetnih dejstava. POZNAVANJE ZAKONA.3. podobnost objekta za upotrebu) • inspekcijski nadzor. poznavanje tehničkih normativa i normi kvaliteta za izvođenje radova zavisno od njihove vrste i to za toplotnu i zvučnu zaštitu. provetravanje skloništa. • izrada tehničke dokumentacije (namena i sadržaj generalnog. Pri odbrani rada proverava se stepen samostalnosti i samoinicijativnosti pri izradi projekta. stabilne uređaje za gašenje požara i dr. liftove. zaštita od elementarnih nepogoda. • upotrebna dozvola ( tehnički pregled objekta. poznavanje propisa kojima su utvrđeni uslovi i mere zaštite objekata. zaštite na radu i zaštite od požara i drugih uslova propisanih za vrstu i namenu objekta koji je predmet stručnog rada Odbrana obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa. stručni nadzor i njegov sadržaj. dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja.Odbrana stručnog rada obuhvata usmeno obrazloženje koncepcije projekta i opravdanosti projektovanih rešenja. zaštitu od korozije. građevinski dnevnik. uslovi za pravna lica koja se bave građenjem objekata. Osim toga. • odobrenje za izgradnju ( nadležnost za izdavanje odobrenja. izrada prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. • kontrola tehničke dokumentacije (sadržaj stručne kontrole revizione komisije. tehničkih normativa i normi kvaliteta koji su neposredno primenjeni pri izradi dokumentacije koja je predmet stručnog rada. probni rad.Program za ovaj ispitni predmet obuhvata sledeća pitanja: • prethodni radovi. uređaja. postrojenja i opreme. poznavanje i primenu standarda.2. sa obrazloženjem predloženih rešenja sa aspekta savremenih tehničkih. uslovi za lica koja rukovode građenjem objekta odnosno izvođenjem radova. • građenje objekta (pripremni radovi. STANDARDA I DRUGIH PROPISA IZ OBLASTI IZ KOJE SE POLAŽE STRUČNI ISPIT Ovaj deo ispita polaže se usmeno pri čemu se ne moraju doslovno citirati članovi propisa već samo suština odredbi. uslova za zaštitu životne sredine. knjiga inspekcije. idejnog. konstrukcija i dr. zaštita na radu. zaštita životne sredine itd.obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova. uređaja. kontrola dokumentacije izrađene u drugim zemljama). funkcije. instalacija. prijava početka izvođenja radova. standarda. izgradnja objekata i izvođenje radova po prijavi. sadržaj tehničke kontrole. PRAVNI IZVORI ZA USMENI DEO ISPITA . uslovi za lica koja izrađuju tehničku dokumentaciju).

građevinskog i geodetskog inspektora ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvođenja radova ( Službeni glasnik RS. postupku i sadržini podataka za utvrđivanje uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo.1 IZGRADNJA OBJEKATA a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) Zakon o planiranju i izgradnji ( Službeni glasnik RS. br. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje kandidat polaže stručni ispit. br.79/2006) Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ( Službeni glasnik RS.47/2003 i 34 /2006). br. obimu i načinu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata ( Službeni glasnik RS.116/2004 i 69/2006). normativa. . br. tehničkih propisa.59/2006). Pravilnik o sadržini. kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ( Službeni glasnik RS.U cilju olakšanja pripremanja dela ispita koji se odnosi na poznavanje zakona. odnosno autonomna pokarjina.2. br. br. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu. sledi spisak najčešće primenjivanih propisa o izgradnji objekata odnosno tehničkih normativa i standarda grupisanih po oblastima. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika ( Službeni glasnik RS. br.18/2004 i 47/2006) Pravilnik o uslovima. Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja ( Službeni glasnik RS. Propise i tehničke normative koji budu objavljeni. Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta ( Službeni glasnik RS. br. Propisi koji se odnose na izgradnju objekata su obavezni za sve kandidate. br. odnosno gradska uprava ( Službeni glasnik RS.105/2003) Pravilnik o projektu izvedenog objekta. br. Uredba o objektima i rejonima od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije (Službeni glasnik SRS.60/2003). Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije urbanističkog. uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje izdaje opštinska. Pravilnik o uslovima. potpisivanja. izmenjeni ili dopunjeni posle izrade ove brošure kandidati takođe treba da poznaju. br.12/2004) Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan.3. Pravilnik o sadržini.75/2003). br.75/2003).31/92).105/2003) Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole ( Službeni glasnik RS. br. Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata za izgradnju objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva odnosno autonomna pokrajina( Službeni glasnik RS. umnožavanja i ustupanja urbanističkog plana uz naknadu ( Službeni glasnik RS. dostavljanja. br.121/2003 i 47/2006). br.114/2004). br. kao i uslovima i načinu stavljanja plana na javni uvid ( Službeni glasnik RS. 11.80/2005). načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana. br. odnosno tehničkoj dokumentaciji i o izdavanju odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za obejkte čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole ( Službeni glasnik RS. programu i načinu polaganja stručnog ispita za prostornog planera i urbanistu ( Službeni glasnik RS. br. načinu izrade. projektanta. br. overavanja.111/2003).18/92). Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata ( Službeni glasnik RS. izvođača radova i odgovornog planera ( Službeni glasnik RS. arhiviranja. Pravilnik o načinu.60/2003).105/2003).

4 ZAŠTITA NA RADU . 104. 102. 110. opasnih materija. d) Pravilnik o opštim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije ( Službeni glasnik SRS. br. 30/99.J5. 205.135/2004). br.29/87) e) Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama ( .69/87). br. br. e) Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa ( Službeni list SFRJ.2 GREJANJE I VENTILACIJA a) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U.OPŠTI PROPISI a) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( Službeni glasnik RS.30/97. br.69/2005). načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ( Službeni glasnik RS. 100.600).18/77). 106. d) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju ( Službeni list SFRJ. instalacija i sredstava i oreme lične zaštite( Službeni glasnik RS.530 ).54/2005). f) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale ( Službeni list SCG. 204. 108.3.( Službeni list SRJ. br.5/2002).3. Pravilnik o graničnim vrednostima emisije. br.510). br.135/2004) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS.E6. c) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U.135/2004) Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stručne organizacije koje vrše merenja emisije i imisije ( Službeni glasnik RS.69/2005) Pravilnik o graničnim vrednostima.7/98).2. br. br.206. 101. pregleda i ispitivanja oruđa za rad. prezentacije i o javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. 105. 107. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS.55/83). g) Standardi SRPS M. opasnih materija.520 i JUS U.3. 11. 19/2006).69/2005) Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS.J5. 011. br. br.3 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Zakon o zaštiti životne sredine ( Službeni glasnik RS. 35/97).( Službeni list SRJ. b) Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine. 012 i dr. br. br.7/99).135/2004) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ( Službeni glasnik RS. 11.2. br. br.t) Posebne uzanse o građenju ( Službeni list SFRJ.J5. br. E7.2. 103. b) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu(SRPS U. 11. kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (Službeni glasnik RS.200.( Službeni list SRJ. br.38/89). 201. 207 i SCS M. metodama merenja imisije.60/97). 202. Pravilnik o postupku javnog uvida. br. instalacija i radne sredine. 203. br.7/99). br.J5.54/92. 101/2005). sredstava i opreme lične zaštite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad ( Službeni glasnik RS. oruđa za rad. c) Pravilnik o uslovima za vršenje pregleda tehničke dokumentacije.

76/90). br. tečne i pod pritiskom rastvorene gasove ( Službeni list SFRJ. d) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala ( Službeni glasnik SRS. br.52/90).14/79 i 11/80) h) Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala (Službeni list SFRJ.25/87). br. 9/86.3.2.9/86). br. h) Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kiseonik 74/90).13/92). br. 21/92). b) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji ( Službeni glasnik SRS. 56/95 i 1 /2003). e) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ.6 SUDOVI POD PRITISKOM a) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom (Službeni list SFRJ.18/91).Službeni list SFRJ. br.39/90). br. 27/69) h) Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ( Službeni glasnik RS. br. br. 21/94. i) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za acetilen ( Službeni list SFRJ.PROPISI ZA INDUSTRIJSKE GRANE a) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala ( Službeni glasnik SRS. br.36/79). c) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala ( Službeni glasnik SRS.16/83). g) Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju ( Službeni list SFRJ. g) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za gasoviti kiseonik (Službeni list SFRJ.51/88).56/47) f) Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje mineralnih sirovina . br. 6/67.3. br.2/83).25/86). g) Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim merama za razvijače acetilena i acetilenske stanice ( Službeni list SFRJ. i) Pravilnik o tehničkim normativima za pekare (Službeni list SRJ.6/92). br. 11. . c) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ. br. br. br. j) Pravilnik o tehničkim normativima za mlin za preradu žita u mlinske proizvode (Službeni list SFRJ. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ.ruda obojenih metala ( Službeni list SFRJ. br. br. 19/85). br. f) Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad ( Službeni list SFRJ. e) Pravilnik o higijenskim i tehničkim merama pri radu u grafičkim preduzećima ( Službeni list FNRJ.2. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane. br.53/97) 11.39/88).5 ZAŠTITA NA RADU . d) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ.13/92). br.25/80. br.

naftovodima ili produktovodima za međunarodni ili magistralni transport i rokovima za dostavljanje podataka iz te evidencije ( Službeni list SRJ. 11.5/83.Pravilnik o tehničkim zahtevima za električne akumulacione zagrejače vode (Službeni list SRJ. br. c) Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti ( Službeni list SFRJ.2. 6/88).3. br. 26/85).20/92) k) Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije ( Službeni list SRJ.5/99). m) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje. 93/2005). br. br. k) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. br. l) Uslovi i tehnički normativi za projektovanje i izgradnju gradskog gasovoda ( Službeni list grada Beograda. br. 45/85. br. 29/97). br.2. b) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. građenje. 84/2004). 53/93. održavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. br.8 ZAPALJIVE TEčNOSTI a) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. 20/92). f) Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda. 29/97).48/94) (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). br. br. pogon i održavanje gasnih kotlarnica ( Službeni list SFRJ.7 ZAPALJIVI GASOVI j) a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. br. 20/92. b) Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava energetski subjekt za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. br. 26/83. načinu polaganja stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove tehničkog rukovođenja. 20/71. br. 23/71). 26/85). 10/90. br.3. naftovoda ili produktovoda ( Službeni list SRJ. i) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. h) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. 14/77. 15/83. 18/82. 67/93. 33/92). br. naftovoda i produktovoda ( Službeni list SRJ.22/98). c) Pravilnik o uslovima. br. d) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. br. 19/77.22/98). 26/71). br. 52/90) n) Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa ( Službeni list SFRJ.24/71. 93/2005). d) Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i . g) Odluka o načinu vođenja evidencije o transportovanim količinama gasovitih ili tečnih ugljovodinika gasovodima. e) Odluka o uslovima koje mora ispunjavati preduzeće ili drugo pravno lice za obavljanje poslova projektovanja i izgradnje gasovoda.22/98). j) Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. 11.

49/86) d) Pravilnik o tehničkim normativima za fasadne liftove na električni pogon ( Službeni list SFRJ. br. j) Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja rezanja i lemljenja ( Službeni glasnik SRS. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ. 19/86. br. b) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz tereta. 45/85. 27/71). 44/77. 57/85). 45/67) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ( Službeni list SRJ. 37/88. br. f) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 45/83).31/2005) m) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Službeni list SFRJ. br. br. 55/87). e) Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice ( Službeni list SFRJ. 65/91). 60/86). sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi (Službeni list SFRJ.3. 14/96). Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje ( Službeni list SFRJ. 51/2004). br. b) Zakon o eksplozivnim materijama zapaljivim tečnostima i gasovima (Službeni glasnik SRS. 50/79). 53/93. 48/94 i 101/05). 7/84). c) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za kosi prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. k) Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom ( Službeni list SRJ.3. 31/89). 24/87). g) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljendioksidom ( Službeni list SFRJ. e) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. 22/92.9 ZAŠTITA OD POŽARA a) Zakon o zaštiti od požara ( Službeni glasnik SRS. 18/89. br. br.2.2. br. 74/90). 48/94 i 101/05). br. 53/93. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice (eskalatore) i pokretne trake i staze za prevoz ljudi ( Službeni list SRJ. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva ( Službeni list SFRJ. 28/89. br. 11. br. br. 83/94) . br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru ( Službeni list SFRJ. 67/93. br.e) f) g) h) pretakanju goriva ( Službeni list SFRJ. 44/83. 23/67) 11. br. br. 35/80). 44/83. br. br. br. d) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija( Službeni list SFRJ. Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje ili čišćenje metalnih delova i predmeta od drugog materijala ( Službeni list SFRJ. 58/99) l) Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list SCG. br.10 TRANSPORTNI UREĐAJI a) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. h) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tečnosti ( Službeni list SFRJ. 62/73). 67/93. br. br. 16/86.

br. 15/83. 44/2005).Z d) Grana U -Građevinarstvo . br. br.2. 44/2005). e) Rešenje o označavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji (Službeni glasnik RS. 53/93. .3. 61/86). c) Grana M .P. 67/93.E . (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova).11. br. br.Metalurgija i tehnologija prerade metala .13 OPšTI PROPISI a) b) c) d) Zakon o standardizaciji ( Službeni list SCG. M.2.19/59).B .Glavne grupe A.3. 41/93). 45/85. b) Grana C . b) Pravilnik o opštim tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem ( Službeni list SFRJ. c) Pravilnik o tehničkim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za noseće čelične konstrukcije ( Službeni list SFRJ. 41/64). M.A . 84/2004). d) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS.J. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima ( Službeni list SCG.K.311 ENERGETIKA a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS.Glavne grupe U. d) Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za montažu čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. 32/70) g) Standardi iz grupe SRPS U. br.B . 44/2005).12 ČELIČNE KONSTRUKCIJE a) Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije (Službeni list SFRJ.14 SRPSKI STANDARDI a) Grana A . br. Zakon o akreditaciji ( Službeni list SCG. 11.Glavne grupe. br.2. Zakon o metrologiji ( Službeni list SCG.48/94).2. br. br.C i Z. 29/70) e) Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mera i oblika kod nosećih čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. br. br. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. 41/64). br. 74/90).Osnovni i opšti standardi .Glavne grupe Z. 44/2005).Mašinogradnja i metalska industrija . b) Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ( Službeni list SRJ. M.A i A. f) Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije( Službeni list SFRJ. U.3. broj 27/2007) 11. M.C .E7 11. M.5/83.Glavna grupa C.E e) Grana Z . br.

Seminar se održava u prostorijama Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. Đokić. Beograd. Beograd. LITERATURA 1) 2) 3) 4) Isailović.). Z. Mali termotehnički priručnik. ul.12. 2003 .7a/II. 2003. N. to iz tehničkih razloga kandidat na dan polaganja ispita dobija potvrdu o položenom stručnom ispitu a mesec dana kasnije uverenje o položenom stručnom ispitu koje mora lično da preuzme jer se pri prijemu rešenja potpisuje u knjigu evidencije. Beograd... Kako uverenje potpisuje Ministar za infrastrukturu. U sažetom obimu kandidatima se izlaže materija koje se neposredno odnosi na izgradnju objekata (zakon i pravilnici) kao i na opšte propise koji se posredno odnose na izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata (standardizacija merne jedinice i merila. A. Komisija obaveštava kandidata da li je njegov zahtev usvojen. S. odbrana rada i poznavanje propisa).Kneza Miloša br. Bogner. 15. Mitrović-Žitko. Ocenom nije položio ocenjuje se kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela i jednog predmeta iz posebnog dela ispita ili ako nije pokazao dovoljan uspeh iz dva predmeta posebnog dela.Petrović: Procena usluga u izgradnji objekata. SMEITS. 13. Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) organizuje jednodnevni pripremni seminar. M.PRIPREMNI SEMINAR U cilju pružanja pomoći kandidatima koji namerevaju da polažu stručni ispit. SMEITS.ODUSTAJANJE OD ISPITA Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre početka polaganja stručnog ispita izjavi da odustaje od ispita.OCENJIVANJE Kandidat se na stručnom ispitu ocenjuje za opšti deo jednom ocenom a za posebni deo ocenjuje se posebno svaki predmet (stručni rad.Stajić. M. 16. 14. Beograd.POPRAVNI ISPIT Kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela ili iz jednog predm. smatraće se da nije ni polagao ispit s tim da može da pristupi polaganju u narednom ispitnom roku. 1999. zaštita od požara.eta posebnog dela može polagati popravni ispit u roku koji ne može biti kraći od tri meseca od dana kada je ispit polagao odnosno u narednom ispitnom roku.UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU Na osnovu zapisnika o položenom stručnom ispitu. zaštita životne sredine i sl. Vukotić: Priručnik za pripremu opšteg dela stručnog ispita za . kandidatu se izdaje uverenje o položenom ispitu. stručni rad je ocenjen pozitivno a ne može da pristupi usmenom delu ispita) podnosi pismeni zahtev komisiji za odlaganje ispita za sledeći ispitni rok. M. Na seminaru.. Obaveštenje o vremenu održavanja i sadržaju seminara dostavlja se kandidatima zajedno sa rešenjem komisije o odobravanju teme kako bi se kandidati mogli blagovremeno odlučiti o prisustvovanje seminaru. Uspeh kandidata na stručnom ispitu ocenjuje se ocenom položio ili nije položio. Živković. Ako kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita smatraće se da ispit nije položio. zaštita na radu. B. M. Ukoliko je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga bio sprečen da pristupi započetom polaganju ispita (napr. kandidati se upoznaju sa načinom izrade stručnog rada i postupkom na usmenom delu ispita.Bogner : Tehnički propisi o posudama pod pritiskom. SMEITS.

SMEITS. SMEITS. M. P. Bogner. Šamšalović.. 2005. faks 011/3231 372.2007 Bode. M.: O vodama.2. Knjige pod rednim brojem 5. Bogner. 30 i 31] mogu se nabaviti u prostorijama Saveza u Beogradu ul. M. Šramek. M. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Šprenger. Livo. Isailović : Tehnički i medicinski gasovi. i dr. Bogner : Stanadardizacija: Jugoslovenski standardi za opšte mašinstvo.: Vodič kroz standarde i propise o grejanju.: Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema.19. Beograd 2006.11.M. Beograd.: Priručnik za merenje protoka fluida. 23. SMEITS. Bogner. Ivanović. Milenković. Beograd. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Beograd.Milinković : Razvod vazduha u sistemima klimatizacije. 15. 2000. ETA. 2002 Isailović.co.. SMEITS. tom 1 i 2. Beograd. 2007.: Prečišćavanje i filtriranje gasova i tečnosti..teorija .: Propisi o planiranji i izgradnji. M.yu.ETA.M.M. . ETA. Isailović. Isailović.3. B. Interklimagrafika. Bogner. Bogner..: Termomehanički naponi cevovoda i posuda. Beograd. M. Reknagel. 2004.. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Prevod DIN 4701 sa komentarima. 2002.. 2007. 2002. 26. Ugljendioksid.: Propan i butan. 14. konstruisanje i proračuni. Beograd. Stanojević. Beograd. SITS-SMEITS. SMEITS. Bogner. Bogner. M. Živković. 2006 Šamšalović D. Beograd 2005. 24. 1993.Petrović: Posude pod pritiskom.: Termotehnička i termoenergetska postrojenja. Bogner. E-mail:info@eta-beograd..: Dobošasti razmenjivači toplote. tel.. preko telefona/faksa 011/2423-974. B. Interklima. M. SMEITS. 2006. M. Rikalović. Beograd. Isailović : Prirodni gas. Beograd.yu) . 1985.8.. treće.011/3230 041.. Stanojević..D. 2004.. hlađenju i klimatizaciji. Isailović. Bogner. M. Bogner.7a (2 sprat) soba 29. 16.Isailović : Tehnički propisi u grejanju. M. M. Milana Rakića 4 (www. SMEITS. Beograd. Zekonja. M. M. Topić R. ETA. 12. ETA. ETA. M.Kneza Miloša br..Bogner: Tehnika sušenja. Beograd 2005. 17. Vrnjačka Banja-SMEITS. : Termotehničar. ETA. 2003.Čeperković : Grejanje i klimatizacija 05/06. SMETS. ETA.: Tehnički propisi o zaštiti od požara i eksplozija. Maneski. S. ETA.T. Vrnjačka banja. 2005. L. SMEITS. Todorović.. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Beograd 2005. R. II izdanje. 29. 2007. M. 32 i 33 mogu se naručiti od izdavača ETA.Mrđanov: Zbirka zakona i pravilnika o planiranju i građenju objekata i izradi tehničke dokumentacije.yu.: Priručnik o uravnotežavanju cevnih mreža u grejanju. Beograd. 2007. Beograd. M. ETA. Beograd 2004. M.18. Beograd. šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje.. Bogner. Bogner. 27. 7. 2004. i dr. M. M.. hlađenju i klimatizaciji.Stajić : Tehnika hlađenja.. 2002. ETA.4. Beograd 2006. A. Petrović. Bogner. Todorović. Vučetić. Beograd. Beograd 2007. Bogner.. SMEITS. M. 6. Email:smeits@eunet.co.SMEITS. Beograd 2006. 25. M. Beograd. Beograd. Beograd.13. M.: Klimatizacija. dopunjeno i prošireno izdanje... : Zavarivanje. Z. 28.5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) radnike tehničkih struka. M. Bogner.M.10. SMEITS. M. V. **** Pravila proračuna toplote potrebne za grejanje zgrada. 2002. B.: Priručnik za izradu projektne dokumentacije. Beograd. hlađenju i klimatizaciji. Knjige čiji je izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije(SMEITS) [1.E. M.: Principi projektovanja gasnih instalacija.eta-beograd. 2003.

Dopunjavanje instalacije vršiti omekšanom vodom. Toplotnu podstanicu predvideti u suterenu objekta. Objekat se snabdeva toplotnom energijom iz gradske 0 vrelovodne mreže temprature vode 130/70 S i pritiska 8 bar. Svu potrebnu opremu za rad instalacije centralnog grejanja predvideti u podstanici. Predvideti indirektno priključenje objekta na vrelovodnu mrežu pomoću razmenjivača toplote.PRILOG 1 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja 2 Stambeno-poslovni objekat se nalazi u gradskom jezgru.B5. Objekat je sa izraženom orijentacijom istok-zapad. Podatke o koeficijentima prolaza toplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sklopu arhitektonsko-građevinskog projekta. Održavanje pritiska u sistemu ostavriti primenom zatvorene ekspanzione posude. Predvideti odvojene cevne mreže za stambeni i poslovni deo objekta. Sve ostalo jepotrebno uraditi u skladu sa važećim propisima i tehničkim normativima za ovu vrstu instalacija. Primarni deo podstanice nije predmet ovog projekta. Na radijatorskim priključcima predvideti termoregulacione ventile i radijatorske navijke. Na mestima gde je potrebno predvideti toplotnu izolaciju cevovoda.225.B5. Odvođenje vazduha iz instalacije predvideti na najvišoj etaži objekta. U pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se 0 predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije.Međuspratna visina je 3 m. četiri sprata i potkrovlja. Temperaturski režim radijatorskog grejanja je 90/70 S. prizemlja. vetrovito područje). U prizemlju se nalaze lokali i poslovni prostor. Kao grejna tela predvideti čelične radijatore ″Termik″. Objekat je površine 2280 m i sastoji se od suterena. a stanovi su u ostalom delu objekta. Horizontalnu cevnu mrežu voditi vidno pod plafonom suterena odnosno prizemlja. Spoljna projektna temperatura za 0 zimski period u Zrenjaninu je -18 S (klimatska zona II.221 i SRPS C. Za cirkulaciju tople vode u sistemu predvideti šavne i bešavne čelične cevi oblika i mera po SRPS C. Boju radijatora u poslovnom delu objekta uskladiti sa bojom enterijera. Visinu radijatora prilagoditi visini parapeta. INVESTITOR . Magacini i tehničke prostorije nalaze se u suterenu. Svi elementi instalacije centralnog grejanja i podstanice predviđeni ovim projektom moraju imati odgovarajuće ateste i certifikate. Predvideti instalaciju centralnog grejanja u celom objektu.

na 680 m nadmorske visine. kuhinja. nalaze se hol. U kuhinji obezbediti unutrašnju temperatiru od 28 S. restoran. INVESTITOR . višenamenska sala. Grejanje objekta je predviđeno posebnim projektom. 0 zima: t= .Za potrebe hlađenja objekta predvideti rashladni agregat sa kondenzatorom hlađenimvazduhom. Spoljašnji priojektni uslovi za klimatsku zonu u kojoj je 0 objekat su: leto: t=30 S. Upogledu dozvoljenog nivoa buke u prostorijama. f=32%. Za kontrolu rada. Otpadni vazduh iz kuhinje izbaciti na najvišoj tački objekta. Sve kanale svežeg vazduha i kanale potisnog vazduha koji prolaze kroz neklimatizovane prostorije izolovati termičkom izolacijom sa parnom branom. -sala za sastanke za 50 ljudi. Dobitke toplote od osvetljenja i opreme uzeti iz projekta električnih instalacija. 0 višenamenska sala za 160 ljudi. pridržavati se važećih propisa i preporuka. Agregat postaviti na postolje van objekta. Za potrebe grejača u sastavu klima-komora na raspolaganju je 0 topla voda temperature 70/90 S. Objekat ima tri etaže i nalazi se na otvorenom položju u vetrovitom području. U objektu. zima: 0 0 t= 20 ± 2 S. Sve elemente za distribuciju vazduha predvideti sa regulatorom protoka. -disko-klub. Podatke o koeficijentima prolaza tioplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sastavu arhitektonskograđevinskog projekta. Sistem klimatizacije odrditi tako da je moguć nezavisan rad svake od navedenih prostorija. fmax = 60%.Tip i mesto ugradnje elementa za distribuciju vazduha usaglasiti sa projektom enterijera. Projektom predvideti zaštitu instalacije hladne vode od smrzavanja. u području zaštićenih 2 prirodnih dobara. Elemente za ubacivanje vazduha izabrati tako da u prostorijama nema osećaja promaje. U restoranu predvideti 100% svež vazduh. sala za sastanke.6. -restoran za 100 ljudi. Način izbacivanja ovog vazduha odrediti tako da se spreči širenje mirisa prema sobama za spavanje. Na mestima prolaza kanala kroz protivpožarne zidove i međuspratne konstrukcije predvideti protivpožarne klapne. Predviđeno zastakljivanje objekta je sa koeficijentomzaštite 0. ukupne površine 2960 m .21 S. Za smeštaj opreme za klimatizaciju predvideti tehničku prostoriju. f=80% Projektom predvideti instalaciju klimatizacije za sledeće prostorije: -hol sa recepcijom i kafe-barom. Količinu svežeg vazduha odrediti na bazi obroka svežeg vazduha po čoveku. Kanale za razvod vazduha predvideti od pocinkovanog lima. Uzimanje svežeg vazduha odrediti tako da ne dođe do narušavanja fasade objekta. mesta uzimanja i izbacivanja vazduha i stepena filtriranja vazduha. Objekat se nsabdeva toplotnom energijom iz samostalne kotlrnice. Pri određivanju vrste rashladnog medija.Predviđenim sistemom klimatizacije obezbediti uštedu energije. fmax = 30%. a u zavisnosti od namene prostorije. Unutrašnjni projektni uslovi su: leto: t=26 ± 2 S. upravljanje i regulaciju svih parametara instalacije klimatizacije predvideti elektronsku DDS automatiku.PRILOG 2 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacije klimatizacije Ugostiteljski objekat se nalazi na planini. kapaciteta 150 kW. disko klub i sobe za spavanje. voditi računa o zahtevima iz propisa o zaštiti životne sredine.

99%. -održavanje pritiska u sistemu obezbediti u kotlarnici. donja toplotna moć Nd=18268 kJ/kg.04%.85%. W=13. posebno sa stanovišta zaštite na radu. A=23. N= 3. sortiran na 15 do 30 mm.-u okviru kotlarnice obezbediti primarne cirkulacione pumpe kao i recirkulacione pumpe kotlovskog kruga.PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2 x 9.3 MW sledećih parametara: -priprema 0 vrele vode (potis/povrat) 150/70 C. O=8.40%.3 MW Projektom predvideti dva vrelovodna kotla kapaciteta po 9. sa skladištenjem goriva i skladištenjem šljake i pepela i prilazima za deponovanje. U toku izrade projekta pridržavati se tehnički propisa za ovu vrstu obajekata. -gorivo je mrki ugalj ″aleksinac″. sledećeg elementranog sastava: S=44. INVESTITOR . -hemijska priprema vode prema analizi sirove vode.60%. N=0. zaštite od požara i zaštite životne sredine. S=5. -za kotlarnicu se predviđa nov objekat.62%.5%. -predvideti dvostruki limeni samostojeći dimnjak (u blizini kotlarnice nema većih zagađivača). odnosno odvoženje.

godini i to po sledećem asortimanu: za traktor tipa Traktor tipa A . ali ne i za visokoproduktivne i složene tehnološke operacije – Planirati nabavku vijčanih i zaptivnih elemenata i kotrljajuće ležajeve iz kooperacije – Iz kooperacije će se nabavljati i odlivci kućišta diferencijala – Skladištne prostore projektovati za 5 (pet) dana skladištenja za odlivke i 15 dana za ostalu robu.1 Traktor tipa A .000 3. kom za 2012.000 5.2 Traktor tipa A .000 15. god. Ostali uslovi: – Pogon za proizvodnju diferencijala treba da radi u dve radne smene.000 10. koja će se obavljati u jednoj radnoj smeni.000 Pogon za proizvodnju traktorskih diferencijala treba da bude u novoj hali u krugu preduzeća na mestu posebno označenom u priloženom situacionom planu.000 komada godišnje u 2008. Napomena: termička obrada delova diferencijala će se obavljati u kooperaciji. .000 komada godišnje u 2012. god. godini i 35.5 časova dnevno – Prisutnost zaposlenih na radu je 90% godišnjeg fonda radnih časova – Pri određivanju potrebne tehnološke opreme koristiti prvenstveno postojeću opremu. 12. komada za 2008. 15. po priloženom spisku.3 br. izuzev montaže. – Broj radnih dana nedeljno je 5 (pet) – Fond radnih časova je 7.000 br. U projektovanoj hali treba smestiti: Radionicu za obradu delova rezanjem Liniju protočne montaže diferencijala Skladište delova iz kooperacije Skladište alata sa Alatnicom Remontno odelenje sa priručnim skladištem rezervnih delova Garderobe i sanitarne čvorove Administrativne i pomoćne prostorije.PRILOG 4 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Za fabriku traktora NN potrebno je uraditi glavni mašinsko – tehnološki projekat Pogona za proizvodnju diferencijala ukupnog godišnjeg kapaciteta od 25.

000 traktora godišnje. orijentacijom i ružom vetrova. Traženim projektom treba da bude omogućena racionalna proizvodnja diferencijala u traženom kvalitetu. a za prvu fazu proizvodnje ostaviti slobodna mesta na kojima će se naknadno postaviti oprema za drugu fazu proizvodnje. INVESTITOR . Za svu nestandardnu opremu treba uraditi detaljne projektne zadatke na osnovu kojih se takva oprema može naručiti od odgovarajućih proizvođača. -Izvod iz urbanističkog plana (ili akt o urbanističkim uslovima) -Lista raspoložive tehnološke opreme sa tehničko – tehnološkim karakteristikama i inventarskim brojevima. Toplotna i električna energija se obezbeđuju iz sopstvene kotlarnice i trafo stanice. Projektovati u podu hale posebne transportere za odvod opiljaka (''špona'') od rezanja metala. tj.– – – – – – Sva proizvodna i pomoćna odelenja projektovati tako da zadovolje konačan program proizvodnje od 35. U krugu preduzeća postoje skladišta opasnih materija. susednim objektima. Pri tome voditi računa o najkraćim transportnim tokovima pri čemu za nefleksibilne sisteme prednost dati drugoj fazi. ali se mora proveriti njihov kapacitet. unutrašnjim i pristupnim saobraćajnicama. nadzemnim i podzemnim instalacijama. moraju se definisati potrebe za tim materijama. za koje treba izvršiti proveru kapaciteta. Tehnološki projekat mora biti kompletan tako da se na osnovu njega mogu uraditi svi ostali potrebni glavni projekti! Prilog: -Kompletna konstruktivna dokumentacija svih tipova diferencijala -Ažurirani situacioni plan preduzeća sa ucrtanim svim građevinskim objektima.

inž Beograd.Izgled naslovne strane Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara SrbijeKomisija za mašinsku struku Pismeni rad za stručni ispit GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT KOTLARNICE KAPACITETA 2x5 t/sat ZASIĆENE VODENE PARE PRITISKA 12 bar.maš. LOŽENE MAZUTOM Kandidat Jovan Jovanović dipl. NOVEMBAR 2007 .PRILOG 5 .

C(xC. yC). D(xD. B(xB. PRILOG 7 Izgled sastavnice na crtežima 0 ´ 0 0 . Koordinate unutrašnjih temena predstavljenog objekta su A(xA.PRILOG 6 OF je koordinatni početak koordinatnog sistema fabrike koji je na AF geografske širine i VF a zaokrenut je za 7 30 20´´ u odnosu na meridijan u smeru kretanja kazaljke na satu. yB). yD). yA).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful