You are on page 1of 3

வவிதத ஊஞ்சல

ஆணவி வவர்களளையும
அளசத்துப பபார்க்கதற ஆளசவயபாட
வவிதத ஊஞ்சலபாட்டம ஆடம வபபாது

ததீக்வகபாழத வபபால
மண்ணுக்குள தளல புளதந்து தபபவவபா
புழுவவன வநெளைளிந்வதபாட ஒளைளியவவபா
மளறவவில அழுது மபாயவவபா சமமதமதலளல!

தயக்கம வதபாளலத்து
ஒவர தபாவலதல அந்த வவிதத ஊஞ்சலதல
எமபவி ஏறதய பவின தபாவன வதரிகதறது?!!

இருமருங்க்கதலும எட்டய வளர
என வவிளதகளளைத் தூவவிட
இந்த ஊஞ்சல தபான எத்தளன உபகபாரவமனற?

ஒவ்வவபாரு வவிளதயவிலும
உறங்கதக் கதடக்கும
வபருவனத்ளதக் குறதத்த
உயவிர்பபும வனபபுமபான கனவுகள மட்டவம
இபவபபாது வசபாந்தம எனக்கு!

பத்ததரமபான நெதழலகளை குறதத்த
புத்தம புததய நெமபவிக்ளககள
வபபாதும எனக்கு!

புதததபாகப பவிறந்ததருக்கும
என வனங்களளையும வசர்த்து
எந்த வனம வளைபார்க்கும
எந்த வவிருட்சத்ததன ஏது கதளளை
இந்த ஊஞ்சல எரிக்க வரும ததீபபந்தமபாகுவமனபவதலலபாம

அழகபாக பபார்டர் ளவத்துத் ளதத்த வவளலபபபாடகள நெதளறந்த பளைவுஸ். வநெற்ற மததயம வரவததயவின வட்டற்வக தீ வந்துவவிட்டவள.. தளல பபாரம.. அமமபா. அடர்ந்து வநெளைளிந்து இடபபுக்குக் ககீ வழ வதபாங்கத ஆடம அவளுளடய பவினனலுக்கபாகவவனவற அவளளைப பவின வதபாடர்ந்தவர்கள நெதளறய… சவுரிமுடவயலலபாம வதளவயவிலளல எனற பயூட்டஷதயன வசபானன வபபாது – அதபாவன..அந்த வவிததயவின கவளலகளைபாகவவயவிருந்து வபாழட்டம! 1 வரவததக்கு நெலல முட. குளைளித்ட்து முடத்தும கூட அஸ்தத மபாறவவ இலளல… நெபாள பூரபா மபாளலயும கழுத்துமபாக நெதனறதபாவலபா எனனவவபா புறட வலத. ஆனபால வந்த பயூட்டஷதயனுக்கு வரவததயவின முடளயக் கண்ட்தும ஆளச வந்து வவிட்ட்து. இவத வபபால அழகபாகப பவினனலதட்ட. ஆனபால. ஜதமதக்கத. மறக்கபாமல தன ளகவயபாட வகபாண்டவந்ததருந்த வகமரபாவவில ஃவபபாட்வடபாவும எடட்துக் வகபாண்டபாள.. வகபாஞ்சம வபபால பணம எலலபாவம எபவபபாதும வரடயபாக இருக்கும… ஆனபால அமமபாளவக் கபாணவவ முடயவவிலளல. எனற வகட்க வவண்டம வபபால இருந்த்து. உட்கழுத்துச் சங்கதலத. எனக்கு ஒரு தளலவலத மபாத்ததளர தபாவயன. ளகயவில இவரண்ட வஜபாட வளளையலகள… சத்தம வபபாடம புதுக் வகபாலுச. வபாவ். வரவததக்குத் வதரியும . அடர் பச்ளச நெதற க்வரப ஸதலக் புடளவ. தனளன வமலலததபாக அலங்கரித்துக் வகபாண்டபாள. ரபபர் வபனட். தளலயவில வஹேர்பவின வசபாருகதய இடங்கள பூரபாவும ஒவர வலத… இனனமும தளலயவில ஆங்கபாங்வக கற்களும சமதக்கதகளும ஒட்டக் வகபாண்டருந்தன.. அததல ரபாக்குட. க்யூட். குளைளிக்கப வபபாகும முன அளதவயலலபாம பவிய்த்து எடக்கவவ அளர மணவி வநெரம ஆகதவவிட்ட்து... ஏதபாவது ஒரு வளகக் களைளிமபு. தளைர வபாரிப பவினனல வபபாட்டருந்தபாள. அவள அமமபாவவின ளபயவில எபவபபாதும பத்து வலத மபாத்ததளரகள.. மததயம பபால பழம வகபாடக்கும வபபாது பபார்த்த்வதபாட சரி… வவற யபாரிடமும எதுவும வகட்கத் வதபானறபாமல சபாபபவிட்ட்தபாகப வபர் பண்ணவி. எனற தபான அளனவரும நெதளனத்ததருந்தனர். ஒவ்வவபாரு வவளளைக்கும ஒவ்வவபாரு ளதயலங்கபாரம வசய்து அசத்ததக் வகபாண்டருந்தபாள…. வவபாண்டர்ஃபுல எனற ஆளைபாளுக்குப புகழ்ந்த வபபாவதலலபாம நெதளறவபாக இருந்த்து. ஜளட பவிலளல எனற ளவத்துவவிட்டபாள வபபாயவிற்ற. க்ளைளிப எதுவும . அந்தப புடளவக்குக் கபானறபாஸ்டபாக வவளளளைக்கல வதபாட.

2 .வபபாடபாமல பவினனலதன அளடபபகுததளய இவரண்ட மூனற முளற சத்ததவவிட்ட்தும அது ஒரு சதனனப பந்து வபபால கதடந்த்து. பவிடங்கதத் ததனனும வவட்கம ஒருபுறம… அசதத ஒருபுறம… எததர்கபாலம பற்றதய பயம. முதலதரவு அளறக்குள பபால வசமபுடன நுளழந்தபாள வரவதத... மகரபாசதயபா இருமமபா எனற கூட்டமபாக வபாழ்த்ததய அந்த ஒரு வனபாடளய மந்ததல நெதளனத்துக் வகபாண்ட அவளுளடய பவிரியத்துக்குரிய வவினபாயகளர மனததற்குள வவண்டயபட. புது மனளிதர்கள குறதத்த தயக்கம எனற நெதளறய சதந்தளனகள அவள மனததல வவிரவவி ஓட்த் துவங்கதன. வரவதத அந்த அளறக்குள வலது கபாளல ளவத்து உளவளை நுளழந்தபாள. மனசதல பல வண்ணக் கனவுகள.