You are on page 1of 1

STANDARD EVIDEN

BIL. TINDAKAN SKOR


KUALITI (STAK) -PENULISAN EVIDEN

3.1.2.2 Program 1. Merancang program  Takwim LDP Panitia –Fail panitia


peningkatan pembangunan profesionalisme no 3(Program kecemerlangan)
kualiti yang berkaitan dengan mata  -Minit mesyuarat panitia …. bil
pengajaran guru pelajaran 1/2018
diurus secara 2. Melaksanakan program  Kertas kerja program –
terancang pembangunan PAK21/DSKP/VLE FROG/KBAT
profesionalismeyang berkaitan
mata pelajaran
3. Menilai keberkesanan program  Laporan program -
PAK21/DSKP/VLE FROG/KBAT
 Pencerapan PdPc kali pertama
4. Mengambil tindakan susulan  Couching Mentoring
 borang tindakan
penambahbaikan pencerapan