You are on page 1of 1

KELAB / PERSATUAN RUKUN NEGARA

SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU SEBANG 2016

SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN

Pada mematuhi subperaturan 5 (1)(b) dalam peraturan – peraturan pendidikan (
Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan
Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No.14, Perundangan (A) :P.U.(A) 196 bertarikh 21
Hb .Mei 1998, maka berikut ini di kemukakan Senarai Ahli Jawatan Kuasa:

1. Pengerusi :
2. Naib Pengerusi :
3. Setiausaha :
4. Penolong Setiausaha :
5. Bendahari :
6. Penolong Bendahari :
7. Ahli Jawatankuasa :
:
8. Jumlah ahli : 17 orang Lelaki : 7 orang Perempuan: 10 orang

Perakuan : Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah
mematuhi Subseksyen 6.1.1 dengan Artikel Enam dan perlantikan kami mematuhi
Subseksyen 6.1.2 dalam artikel yang sama seperti Undang- Undang dan Peraturan-
Peraturan Persatuan.

……………………………………………… …………………………………………………….

( Alena Cheyrul Ishya ) ( Elisa Sidut )
Pengerusi Kelab / Persatuan Setiausaha Kelab / Persatuan

Tarikh : 11.02.2015 Tarikh : 11.02.2015

Pengesahan : Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan
perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan peraturan kelab / Persatuan

………………………………………………

( Cik Norzihah binti Abdullah )

Guru Penasihat Kelab / Persatuan Tarikh : 11.02.2015