You are on page 1of 2

MEAETHIE TH i.

\IKOfPA<I>IA

IKE<1>0HKE IYM<I>QNA ME TO NOMO

Mf: HlV UTT6 Kp[Ofl OVOKOTT~ (rAK: 1605/55/9-1-2018) 0 OVOK6TTTWV ~flT£1 YIO TOU<;; Myouc;; TTOU avacptp£1 OTO
OIK6ypacp6 Tfl<;;, VO OKUpW8f:f fl 1-Jf: Opi81-J6 20319/2017 OIOTOV~ TTAflPWI-J~<;; TOU fliKOOT~ OUTOU TOU iliKOOTflplou, !Jf:Ta Tfl<;;
OTT6 29-11-2017 f:TTITOV~<;; rrpo<;; TTAflPWI-J~ Tfl<;; K08~<;; fl OVOKOTT~, TTOU f:[VOI ypOI-JI-JEVfl rrapa rr60a<;; OVTiypa<pOU f:~
arroypacpou a' f:KTEAEOTOU Tfl<;; OVWTEpW OIOTOV~<;; TTAflPWI.J~<;; TOU ElpflVOO[Kfl A8flVWV, 1-Jf: TflV orrofa OUT6<;;
UTTOXP£W8flK£ VO KOTOj3aM£1 OTflV K08~<;; fl OVOKOTT~ TO TT006 TWV OEKO f:VVEO XIAiaOWV OKTOKOOiWV £j300I-J~VTO TTEVTf: €
KOI f:~~VTO f:V6<;; Af:TTTWV (19.875,61 € ), OTT6 TflV 1-3-2011, TTAEOV T6KWV KOI f:~60WV, YIO OTTO[TflOfl TTOU TTflya~f:l OTT6 TflV
OTT6 17-10-2006 OUI-Jj300r) XOP~VflOfl<;; Tfl<;; UTT api81-J. 4940619130223 TTIOTWTIK~<;; Kapra<;;, TflV OTTO[a r) K08~<;; fl
OVOKOTT~, XOP~VflO£ 0 OUT6V, OUIJqJWVO 1-Jf: TOU<;; f:IOIK6Tf:pOU<;; 6pou<;; KOI OUIJqJWVf£<;; Tr)<;; OVWTtpw OUIJj3aO£W<;; KOI VO
KOTOOIK008f:i fl K08~<;; OTflV OIKOOTIK~ OOTTaVfl TOU. H OVOKOTT~ f:fVOI TTOpOOEKT~ KOI V61JI!Jfl, OOKfl8£fOa api-JOOiW<;; KOI
f:I-JTTpo8to!JW<;; (ap8pa 632 rrap. 1, 625, 636, 584 KnoAt.) KOTa TflV rrpOWI-JEVfl OIOOIKOO[O (ap8po 614, 632 rrap. 1 f:O .
a' KOI 934 rrap. 1 f:O. a' KOI !3' KnoAt.}, f:qJ600V 01 rrpooj3aM61-JEV£<;; (~TOI fl 1-Jf: ap181J6 20319/2017 OIOTOV~ TTAflPWI-J~<;;
KOI r) Ol'r6 29-11-2017 ETTITOV~ rrpo<;; TTAflPWIJ~) f:TTI068flKOV TflV 19-12-2017 OTOV OVOK6TTTOUOO (j3A. TflV arr6 19-12-
2017 f:TTIOfli-Jf:iWOfl miOOOfl<;; TOU OIKOOTIKOU f:TTII-JEAflT~ OTO npwTOOIKf:[O A8flVWV TOEAIOU LWTflplou mf TOU OVTiypacpou
Tfl<;; TTpooj3aM61-JEVfl<;; TTOU TTpOOKOIJ[~£1 1-Jf: miKAflOfl 0 OVOK6TTTWV), EVW TO OIK6ypacpo Tfl<;; EVOIKfl<;; OVOKOTT~<;;
KOTOTE8flK£ (9-1-2018) OTfl ypOI-JI-JOTE[O TOU rrap6VTO<;; fliKOOTflp[OU KOI £TTI068flK£ TflV 10-1-2018 OTflV Ka9' ~<;; aVWVUI-Jfl
f:TOiptia (j3A. TflV UTTOpi91J. 75458/10-1-2018 KOI wpa 14.55 JIJI EK9£0fl mfOOOfl<;; TOU OIKaOTIKOU f:TTIIJEAflT~ OTO
npwrooiKEio A9f1vwv rtwpyfou KwvoTOvrfvou Kwor6rrouAou rrou rrpoaKOI-JI~£1 1-Jf: mfKAflOfl o avaK6mwv), ~ro1 tvr6c;;
Tfl<;; V61-JI!Jfl<;; rrpo9EO!JiO<;; TWV OEKOTTEVT£ tpyaoi!JWV fli-Jf:PWV, EVW OEV rrpOKUTTT£1 6TI EXOUV maKOAOU9~0£1 aM£<;;
rrpa~£1<;; f:KTEAEOfl<;; 1-JETa TflV ETT[OOOfl Tfl<;; rrpoavacptp61Jf:Vfl<;; ETTITOV~<;; rrpo<;; TTAflPWIJ~ . Arr6 TO TT£pi£X61-JEVO KOI TO
OIT~IJOTO Tfl<;; UTT6 Kp[Ofl avaKOTT~<;; ouvayn01 OOqJW<;; 6TI OTO OIK6ypacpo OUT~<;; OWpf:UOVTOI rrapaOf:KTa T600 fl avaKOTT~
KOTa OIOTay~<;; TTAflPWI-J~<;; TOU ap8pou 632 KnoAt., 600 KOI fl OVOKOTT~ KaTa Tfl<;; OIOOIKaafa<;; Tfl<;; avayKOOTIK~<;;
f:KTEAf:Or)<;;, TTOU OUVai-JEI OUT~<;; ETTIOTTEUOf:TOI (!Jf: TflV mfOOOr) miTay~<;; rrpo<;; £KTEA£0fl) TOU ap9pou 933 KnoAt., ETT£10~,
OUIJqJWVO IJE Tfl OlaTO~fl TOU ap9pou 218 rrap. 1 TTEp. o' TOU KnoAt., a!J<p6Tf:p£<;; EKOIKa~OVTOI KOTa TflV TTpOKEIIJEVfl
OlaOIKaoia IJE TflV orrola OIKa~f:TOI r) 01acpopa arr6 TflV arrafTflOfl arropptouoa arr6 TflV avwrtpw o01-JI3aof1 (oavtfou),
j3a0£1 Tfl<;; OTTOiO<;; £K069flK£ fl aVOKOTTT61-Jf:Vr) OIOTOV~ TTAflpWI-J~<;; KOI urrayOVTOI OTflV UAIK~ Kal TOTTIK~ Op1-JOOI6TflTO TOU
t.iKOOTrjpfou TOUTOU (ap8pa 584, 632 rrap. 1, 933 rrap.1 KOI 2 KnoA.t.), fl OUYXPOV!'] oe: EKO!KOO'!") TOIJ~ OEV e:mcptpe:1
OUVXUOfl. ETTOIJEVW<;;, fl UTT6 KpiOfl OVOKOTT~ rrpETT£1 va £pEUVfl9£f TTEpOITEpW W<;; rrpo<;; TO rrapaOEKT6 Kal Tfl VOI-JIK~ KOI
OUOIOOTIK~ j300I1-J6TflTO TWV Mywv Tfl<;;, OTflp1~61JEVfl an<;; OIOTa~£1<;; TWV ap9pWV 632 rrap. 1 £0. a, 643, 649, 650 KOI 591
rrap. 1 mp. a', 111, 113, 116 rrap. 1, 117, 118 rrap. 4, 119-120, 632 rrap. 2 Kal 933 rrap. 1 KnoAt. .. Mt rov rtTOpro (4o)
ETTIKOUpiK6 Myo Tfl<;; UTT6 Kp[Ofl avaKOTT~<;;, 0 avaK6TTTWV IOXUPI~HOI, I.Jf:TO~U aMwv, 6TI fl rrpooj3aM61-JEVfl OIOTOV~
TTAflPWI-J~<;; TTaOXEI OKUp6TflTO<;;, K08W<;;, Myw TOU rrapaVOIJOU EKTOKIOIJOU Kal OVOTOKIOIJOU TWV TTOOWV Tfl<;; EIOqJOpa<;;
TOU V. 128/1975 EK IJEPOU<;; Tfl<;; K09~<;; fl OVOKOTT~, TO OqJEIMI-JEVO TT006, y1a TO OTTOIO £K069flKE r) OIKEfa OIOTOV~
TTAflPWI-J~<;;, OEV rrpOKUTTT£1 arr6 TO rrpOOKOIJI~61JEVO tyypacpa, acpo(J fl aKup6TflTO TWV ETTII-JEpou<;; TTOOWV ETTflpEa~EI TflV
aTT00£1KnK6TflTO TOU OUV6AOU Tfl<;; arrafTflOfl<;;. 0 Myo<;; OUT6<;;, TTOU acpopa Tfl OUVOpOIJ~ TWV TTp00TT09EO£WV EKOOOfl<;;
Tfl<;; rrpooj3aM61-JEVfl<;; OlaTOy~<;; TTAflPWIJ~<;;, EiVOI V61JII-JO<;;, 0Tflpi~61JEVO<;; one;; OIOTa~£1<;; TWV ap9pwv 13 V. 128/1975, 8
rrap. 6 v. 1083/1980- 6rrwc;; O~!Je:pa IOXUEI - 623, 626 rrap. 3 KOI 628 rrap. 1 mp1m. a' KnoA.t.. nptrr£1, auvmwc;;, va
Ep£UVfl8£i, TTEpOITEpW, Kal KOT' OUOfO.
Arr6 TflV EKT[I-JflOfl TOU OTTOOEIKnKOU UAIKOU Tfl<;; OiKfl<;;, ~TOI OTT6 6Aa aVE~OipETW<;; TO tyypacpa TTOU 01 OIOOIKOI V61JII-JO
ETTIKOAOUVTOI Kal TTpOOKOIJ[~OUV, TO OTTOfa A~qJ9flKOV OTO OUVOAO TOU<;; UTT64Jr), OTTOO£iX9f1KaV TO OK6AOU9a TTEpiOTOTIKa :
Me:TO~U TWV OlaOiKWV OUV~qJ8fl OTflV A9~va fl arr6 17-1 0-2006 OU!Jj300fl XOP~VflOfl<;; Tfl<;; UTT ap191J. 4940619130223
TTIOTWTIK~<;; KapTO<;;, TflV OTTOfa fl K08~<;; fl OVOKOTT~ W<;; EIOIK~ OlaOOXO<;; W<;; rrpo<;; TflV EWOI-Jfl OXEOfl TTOU acpopa 11
rrpooj3aM61JEVIl, Tfl<;; KurrplaK~<;; .llfl1-J601a<;; Er01pe:fa<;; ntpiOpiOI-JEVfl<;; Eu8UVfl<;; IJE TflV mWVUI-Jfa "CYPRUS POPULAR
BANK PUBLIC CO LTD", XOP~VflO£ OTOV avaK6TTTOVTO TflV UTT api81J. 4940619130223 TTIOTWnK~ Kapra OUIJqJWVa IJE
TOU<;; EIOIK6TEpOU<;; 6pou<;; Kal OUIJqJWVi£<;; Tfl<;; aVWTEpW OUIJj3aO£W<;;, rrpo<;; E~UTTflPETflOfl Tfl<;; OTTOfa<;; Tflp~8flK£ 0 UTT
ap191J. PDPD1 034400342 AOyapiOOIJ6<;; opiOTIK~<;; K08UOTEpflOfl<;;, 0 orrofo<;; 1-JEXPI TflV 14-8-2007 rrapouaiaae: UTT6AOITTO
OEKO EVVEO XIAiaOWV OKTOKOO[WV £j300I-J~VTO TTEVT£ € KOI E~flVTO e:v6<;; AETTTWV (19.875,61 €), 6T£ KOI EKA£10£ TTAEOV
T6KWV Kal e:~60WV (j3A. TO OTTOOTTaOI-JOTO TOU urrap191-J. PDPD1034400342 AOyapiOOIJOU OpiOTIK~<;; K08UOTEpr)Ofl<;; EK TOU
Tr)pf18EVTO<;; apx£fou Tfl<;;, TTOU rrpOOKOj..li~£1 1-JE miKAflOfl fl Ka9~<;; fl avaKOTT~) . METa TflV arr6 9-12-2010 E~WOIKfl
KOTayyf:Afa Tfl<;; OUIJj3aOf1<;; arr6 TflV Ka9~<;; fl OVOKOTT~ KOIVOTTOifl9£fOa OTOV OVOK6TTTOVTO (j3A. TflV IJE ap191J. 9507rt28-2-
2011 EK9£0fl ETTI060£W<;; TOU OIKOOnKOU ETTIIJEAflT~ OTO npWTOOIKEiO A9flVWV LTUAIOV~<;; .t..niVEAfl, TTOU TTpOOKOIJI~£1 IJE
miKAflOfl fl K08~<;; fl avaKOTT~) Myw !Jfl KOTOj30A~<;; Tfl<;; OqJEIA~<;;, IJETa arr6 TflV arr6 2-11-2017 a[TflOfl Tfl<;; Ka9~<;; fl
OVOKOTT~ £K069flK£ fl IJE ap18j..l6 20319/2017 OIOTOY~ TTAr)pWIJ~<;; TOU fliKOOT~ OUTOU TOU fliKOOTflpioU, IJE TflV OTTOfa 0
OVOK6TTTWV UTTOXPEW9flKE VO KOTOj3aA£1 OTflV K09~<;; r) OVOKOTT~ TO OVWTEpW TT006 TWV OEKO EWEO XIAiaOWV
OKTOKOOiWV e:j300I-J~VTO TTEVT£ € KOI e:~~VTO £V6<;; Af:TTTWV (19.875,61 €), OTT6 TflV 1-3-2011, TTAEOV T6KWV KOI £~60WV.
ne:paiTtpw, OTTOO£fX911KE 6TI rrpo<;; OTT60f:l~fl Tfl<;; EVOIKil<;; OTTO[TflOil<;; Tfl<;; K09~<;; 11 OVOKOTT~ TTpOOKOI-JfOTflKOV, KOTa TflV
aiTilOil EKOOOil<;; Til<;; OIOTOV~<;; TIAflPWI-J~<;;, TO OIKf:ia arroanaOI-JOTO TWV EIJTTOpiKWV j31j3AfWV OUT~<;;, arr6 TO OTTOia,
WOT600, rrpOKUTTT£1 6TI fl K09~<;; fl OVOKOTT~ Kf:<pOAOIOTTOIOUOE TO noaa Tfl<;; EIOqJOpa<;; TOU V. 128/1975 - £TTij3apuV61JEVO<;;
OE 0 TIIOTOUXO<; IJE OUT~V, OUIJ<pWVO IJE TOV 6po 12 HJ<; ETTiOIK11<; OU1Jj300I1<;- 6TOV XPEWVE T6KOU<; TI<l011<; <pU011<;. KOI
OVOT6KisE TO noaa OUTa (a<pOU OTO EKaOTOTE npOKUTTTOV un6AOITTO KE<paAOIO unoMylsE T6KOU<; - EKTOKIOIJ6<; -
TTEpiEXOVTE<; KOI noaa TI'J<; EIO<popa<; TOU V. 128/1975, OTO VEO OE npOKUTTTOV EKaOTOTE KE<paAOIO unoMylsE VEOU<;
T6KOU<; TTEpiEXOVTE<; KOI EIO<popa - EKTOKIOIJ6<; KOI OVOTOKIOIJ6<; T11<; EIO<popa<;) . E~aMou, 0 napaVOIJO<; EKTOKIOIJ6<; KOI
OVOTOKIOIJ6<; TWV nOOWV Tl1<; OIKEiO<; EIO<popa<; - O<pOU OEV nEpiEA~<p911KE OXETIK6<; 6po<; OTI1V OIKEia OU1Jj300I1, yfVETOI IJE
TI1V EVOWIJaTW011 OUT~<; OTO ETTIT6KIO uno.t\oyiOIJOU TWV naa11<; <pU011<; T6KWV KOI npOKUTTTEI EU9tw<; T600 an6 TO
OVTiypa<po TOU npo<; E~Un11pET11011 TOU OOVEiOU .t\oyapiOOIJOU, aMa KOI an6 TOU<; W<; avw 6pou<; Tl1<; OU1Jj300I1<;. EVW 11
K09~<; OEV OVTOnOKpi911KE OTO j3apo<; an60E1~11<; TOU yEVIKa KOI a6p10TO OIOTUnWIJEVOU IOXUPIOIJOU Tl1<; nEpi IJI1
XPEWOI1<; TOU OOVE[OU IJE TI1V EIO<popa. AM.WOTE, TO UljJO<; TWV napaVOIJWV XPEWOEWV, OTI1V npOKEIIJEVI1 nEpiTTTW011, OEV
IJnOpEi VO np00010p108Ei an6 TOV EAAITTW<; TI1POUIJEVO npo<; E~Un11pET11011 TOU OOVEiOU .t\oyap1001J6, K09W<; OEV
TTpOKUTTTEI an6 TO an60TTOOIJO OUTOU OUTE TO ETTIT6KIO UnOAOVIOIJOU TWV OU1Jj30TIKWV KOI unEPI11JEpfa<; T6KWV, IJE
anOTEAEOIJO VO K09iOTOTOI, TTEpOITtpw, OVEKK09ap10T11 11 EVOIK11 anaiTI1011, KOTa T11 OlaTO~I1 TOU ap9pou 624 KnoM.
EV6ljJEI TWV W<; avw EKTI9E1JEVWV, npOKUTTTEI 6TI TO noa6 Tl1<; EVOIKI1<; anafTI1011<;. YIO TO anoia EK06911KE 11
npoaj3aM61JEV11 OIOTOV~ TTAI1PWIJ~<;. OEV OTTOOEIKVUETOI an6 TO npOOKOIJI09EVTO an6 TI1V K09~<; TpaTTEsO
anoanaOIJOTO TWV EIJnOpiKWV Tl1<; j31j3AfWV, Myw Tl1<; OKUp6TI1TO<; TWV OUIJTTEPIA01Jj30VOIJEVWV OTO .t\oyap1001J6 nOOWV
T11<; EIO<popa<; TOU V. 128/1975, E~OITfa<; TOU OVOTOKIOIJOU OUTWV, K09W<; 11 OKUp6TI1TO TWV ETTIIJEpOU<; nOOWV ETTI1pEasEI
TI1V tyypa<p11 OTTOOEIKTIK6TI1TO TOU OUV6AOU T11<; anafT11011<;. O<pOU OEV K09iOTOTOI OUVOT6<; 0 OIOXWPIOIJ6<; TWV ETIIIJEpOU<;
nOOWV OTO OTTOOTTaOIJOTO TWV EIJnOpiKWV j31j3AfWV T11<; K09~<; KOI, KOT' OKOAOU9iav, 0Kplj3~<; npOOOIOp101J6<; TOU
npayiJOTIKa O<pEIMIJEVOU noaou KOI OVTiOTOIXO Tl1<; OTTOiTI10I1<; Tl1<; K09~<; l1 OVOKOTT~ (j3.t\. nnpKE<p. 664/2015 TNn
NOMOI). ME j3aa11 Tl<; W<; avw OKEljJEI<;, nptm:1 va yiVEI OEKT6<; 0 OXETIK6<; Myo<; OVOKOn~<; KOI W<; ouaia j3aOIIJO<;,
napEAKOU011<; Tl1<; tpEUVO<; TWV AOITTWV Mywv T11<; OVOKOn~<;. O<pOU IKOVOnOI~911KE ~011 TO aiTI11JO VIO T11V OKUpW011 Tl1<;
Olaray~<; nAI1PWIJ~<; (E<p.8EO. 2292/2006 Xp 1Ll2007.156), va OKupw9Ei 11 npoaj3aM61JEV11 OIOTOV~ nAI1PWIJ~<; KOI va
KOTOOIK009Ei 11 K09~<; 11 OVOKOn~ OTI1V OIKOOTIK~ oanav11 TOU OVOK6TTTOVTO<; Myw ~TTO<; T11<; (ap9po 176 KnoM) KOTa
TO EIOIK6TEpa Opls61JEVO OTO OIOTOKTIK6.

riA TOYI AOrOYI AYTOYI


AIKO~EI OVTIIJWAia TWV OIOOIKWV

AtXETOI TI1V OVOKOn~ (rAK: 1605/55/9-1-2018)

AKUpWVEI TI''JV UTT api91J. 20319/2017 OIOTOV~ nAI1PWIJ~<; TOU LliKOOT~ OUTOU TOU LliKOOTI1PiOU, IJETa Tl1<; an6 29-11-
2017 ETIITOV~<; npo<; nAI1PWIJ~ Tl1<; K09~<; 11 OVOKOn~. nou EIVOI ypOIJIJEVI1 rrapa n6t5a<; OVTiypa<pOU E~ anoypa<pOU a'
EKTEAEOTOU Tl1<; OVWTEpW OIOTOV~<; nAI1PWIJ~<; TOU E1PI1VOi5iK11 A9f']VWV

Emp<iMtl Tfl OIKOOTIK~ oanaVrJ TOU OVOK6TTTOVTO<; OE j3apo<; Tfl<; K09~<; fl OVOKOn~ TI1V OTTOfa OpisEI OTO noa6 TWV
oJaKoaiwv aapavra (240) €.

Kpi9'1KE, OTTO<pOOI0911KE KOI 0111JOOIEU911KE OE EKTOKTI1 0111J601a OUVEOpiOOI1, OTO OKpOOT~p16 TOU, OTf'JV A9~va,
an6VTWV TWV OIOOIKWV KOI TWV n.t\flpE~OUOiWV 01Kf'JV6PWV TOU<; Tf'JV

H EIP H rPAMMATEAI