You are on page 1of 3

ககலமம நநரமம

லலலகவவின் வயது 18. லலீனகவவின் வயநதக 12 வருடம 4 மகதம ஆகும.


1 லலீலகவவின் வயது இன்னும கணக்கவிடப்படவவில்லல. அமமூவரவின் சரகசரவி
வயது 14 வருடம 10 மகதம எனவில் லலீலகவவின் வயலதக் கணக்கவிடவும.
A
B
C
D

ஓர் மகவிழுந்து நககலகலமபூரவிலவிருந்து தவிரங்ககனு மகநவிலத்லத நநகக்கவி இரவு


மணவி 9.40 க்கு புறப்பட்டது. பபகதுவகக அமமகவிழுந்து தவிரங்ககனு

மகநவிலத்லத அலடய 9 மணவி நநரம எடுத்துக் பககள்ளும.ஆனகல்


2
அன்லறய தவினம அமமகவிழுந்து குறவிப்பவிட்ட நநரத்லத வவிட 15 நவிமவிடங்கள்
தகமதமகக தவிரங்ககனு மகநவிலத்லத வந்தலடந்தது. மகவிழுந்து தவிரங்ககனு
மகநவிலத்லத வந்தலடந்த நநரத்லத கணக்கவிடுக.
A
B
C
D
கலீழ்க்ககணும இரு அட்லடகள் ஓர் நதர்வு ஆரமபவித்து மடியும நநரத்லதக்
ககட்டுகவின்றது.
8.00 AM 9.30 AM

தவிருமதவி பசல்வக, தனது மகணவவி நமநல பககடுக்கப்பட்டுள்ள ககல


3 அளவவில் 90% ககல அளவு நநரத்தவில் நதர்லவ பசய்து மடித்தவிடுவகர் என
அனுமகனவித்தகர். ஆனகல் அமமகணவவிநயக 75 நவிமவிடத்தவில் பககடுக்கப்பட்ட
நதர்லவ எழுதவி மடித்தகர். தவிருமதவி பசல்வக அனுமகனவித்த நநரத்தவிற்கும
மகணவவி எடுத்துக் பககண்ட நநரதவிற்கும உள்ள நவறுப்பகட்லடக்
கணக்கவிடுக.

A
B
C
D
கவிளகனக பஜெயகவவிலவிருந்து நககத்தக பகருவவிற்குச் பசல்ல 7 மணவி நநரம
4 நதலவப்படும. தவிரு மநரஷ் ககலல மணவி 7.30 க்கு கவிளகனக
பஜெயகவவிலவிருந்து தனது பயணத்லத பதகடங்கவினகர். அவர் நககத்தக
பகருலவ வந்தலடயும நநரத்லதக் கணக்கவிடுக.
A
B
C
D
5 18 மகர்ச்லவிருந்து 31 ஆகஸ்ட் வலரயவில் உள்ள ககல அளலவ கணக்கவிடுக.
A
B
C
D

ஸ்டகர் எனும கட்டுமகன நவிறுவனம 18.06.2005 ஆம தவினம ஓர் கட்டுமகன


பணவிலய ஆரமபவித்து 03.03.2008 ஆம தவினத்தன்று தனது பணவிலய மடித்துக்
6
பககண்டது. அந்நவிறுவனம எடுத்துக் பககண்ட ககல அளலவலயக்
கணக்கவிடுக.
A
B
C
D
கலீழ்க்ககணும படம, ரகணவி ஒவ்பவகரு நகள் ககலல தனது நவலலலய
பதகடங்கும நநரத்லதக் ககட்டுகவின்றது.

ரகணவியவின் நவலல மகலல 4.30 க்கு மடிவுறும. தவினமம அவள் நவலல


பசய்யும நநரத்லதக் கணக்கவிடுக.
A
B
C
D
8 16.5.2016 இல் இருந்து 24.09.2016 வலரயவில் உள்ள ககல அளலவ
கணக்கவிடுக.

A
B
C
D

கபவியவின் வயது 10 வருடம 11 மகதம. மவினவியவின் வயது 12 வருடம 7 மகதம


9 மற்றும லசலகவவின் வயது 11 வருடம 9 மகதம ஆகும. இமமூவரவின் சரகசரவி
வயலதக் கணக்கவிடுக.
A
B
C
D

ஓர் நபருந்து சவிரமபகனவிலவிருந்து ஈப்நபக நகலர பசன்று அலடவதற்கு 4


மணவி 45 நவிமவிடங்கலளக் எடுத்துக் பககள்ளும. அப்நபருந்து ககலல மணவி
10
10.30 க்கு புறப்படும எனவில் அது பசன்று அலடயும நநரத்லத 24 மணவி
மறலமயவில் கணக்கவிடுக. .
A
B
C
D