You are on page 1of 17

KLAMSTVÁ

A KONŠPIRÁCIE
PRÍRUČKA PRE STREDNÉ ŠKOLY

MAREC 2017 / SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ


ÚVOD

AKO SA BRÁNIŤ Ž
ijeme v dobe, keď na ovplyvnenie myslenia Nesnažíme sa však nekriticky obhajovať tradičné
ľudí nepotrebujete vlastniť celoštátnu tele- médiá, ktoré zďaleka nie sú bezchybné. Na rozdiel od
víziu, stačí vám dobre spravovaný profil na samozvaných alternatívnych médií však publikujú
Facebooku. články, ktoré sú overené a za ktoré niekto nesie zod-
Fakty nie sú dôležité, najviac lajkov môže povednosť.
pozbierať ten, kto je najtvrdší, najhlučnejší a ten, kto Radi by sme prispeli k tomu, aby ľudia k sociálnym VLADIMÍR

MANIPULÁCII
vytvorí dojem, že prináša niečo, čo bežné médiá zaml- sieťam pristupovali opatrne, a pamätali na to, že aj oni ŠNÍDL
čiavajú. môžu vlastným zdieľaním šíriť dezinformácie, ktoré reportér
Sociálne siete dali každému človeku možnosť, aby fot- im niekto úmyselne podsúva.
ku, video, status či článok rozšíril medzi tisíce ľudí. Zá-
roveň tak vznikol priestor, v ktorom sa môžu voľne šíriť
aj vyložené nezmysly. Na Facebooku ich nikto nekontro-
luje, záleží len na ľuďoch, čo budú zdieľať a lajkovať.
Komu je
Tieto vlastnosti sociálnych sietí začala využívať sku- príručka určená
pina médií nového typu, ktoré sa snažia vytvoriť pro- Táto príručka vznikla ako kolektívne dielo niekoľ-
tiváhu tradičným médiám. Samy seba nazývajú „alter- kých novinárov a aktivistov, ktorí sa venujú sociálnym
natívne“, inak sa pre ne ujal skôr názov „konšpiračné“ sieťam a fungovaniu dezinformačných médií.
PREČO alebo „dezinformačné”.
Neznamená to, že by šírili len lži a konšpirácie typu,
Je určená komukoľvek, koho zaujíma dianie
na slovenskom Facebooku a techniky, po- Príručka obsahuje
SME že Američania nikdy nepristáli na Mesiaci. Viac či me-
nej viditeľnou manipuláciou sa však snažia presviedčať
mocou ktorých je možné ovplyvniť názory
ľudí.
viacero konkrétnych
príkladov na rozpoznanie
NAPÍSALI ľudí, že súčasný demokratický systém nefunguje alebo
že našej kultúre hrozí apokalypsa pod náporom mig-
Môžu ju využiť aj študenti a žiaci slo-
venských stredných škôl ako doplnko- dezinformácií a návrhy
TÚTO rantov. vý materiál na hodinách náuky o spo- na cvičenia so žiakmi,
PRÍRUČKU Šírenie ich príspevkov následne zabezpečujú rôzne
facebookové skupiny, často s neznámym pozadím, ale
ločnosti, informatiky alebo mediálnej
výchovy.
pri ktorých je možné
ilustrovať, aké jednoduché
aj bežní užívatelia. Príručka obsahuje okrem konkrét-
Dezinformačným médiám nevyčítame to, že ma- nych ukážok manipulácie aj niektoré je rozšíriť neexistujúcu
jú k týmto témam vyhranený postoj. Je právom kaž- praktické cvičenia a návody pre študen- alebo zmanipulovanú
dého myslieť si o Európskej únii alebo o migrantoch, tov aj na to, ako rozoznať falošnú fotogra- správu.
čo uzná za vhodné. Je zrejmé, že Európska únia a jej fiu alebo zmanipulovaný titulok a návrhy na
štáty čelia množstvu problémov, medzi ktoré patrí aj diskusie.
neschopnosť zastaviť nekontrolovanú migráciu do Eu- Na okraji stránok sú vysvetlené aj rôzne termí-
rópy. ny, ktoré sa v súvislosti s touto témou objavujú.
Dezinformačným médiám však vyčítame, že svoje Rozsiahlejšia verzia príručky bude prístupná na
posolstvá šíria za cenu toho, že si vymýšľajú alebo si webstránke Denníka N. V priebehu apríla tam zverej-
realitu prispôsobujú. Aj vďaka takýmto médiám mô- níme túto príručku vo formáte PDF, ako aj všetky pou-
že bežný užívateľ Facebooku získať pocit, že migranti žité obrázky a screenshoty, ktoré si bude môcť záujem-
sú pre Slovensko problémom číslo jeden a že Európ- ca stiahnuť do počítača, pokiaľ by ich chcel ďalej využiť.
ska únia je na pokraji rozvratu kvôli moslimom, ktorí 
v skutočnosti tvoria necelých päť percent jej obyvate-  n
ľov.
To je prvý predpoklad k tomu, aby ľudia vo-
lili extrémistov, ktorí tieto predstavy priživujú
a ktorých politika je založená na podnecovaní
nenávisti ku každému, kto nezapadá do ich po-
Kto sú autori Na texte sa svojimi pripomienkami
podieľali novinári Denníka N Martin M.
doby sveta. Vladimír Šnídl vyštudoval politológiu Šimečka, Juraj Koník, Rastislav Kač-
na Univerzite Karlovej v Prahe. Pracoval már, Filip Struhárik, tréner kritického
v českých Hospodářskych novinách a myslenia Ján Markoš, grafik a publicis-
denníku SME, patrí medzi zakladajúcich ta Jakub Goda, odborník na extrémiz-
O čo nám ide redaktorov Denníka N. O konšpirač- mus a analytik Globsec Policy Institute
Táto príručka sa snaží v prvom rade pouká- ných weboch napísal sériu textov, chodí Daniel Milo, stredoškolský učiteľ a
zať na to, že mnoho ľudí na Slovensku si vytvá- o nich prednášať na stredné školy, aj v aktivista Juraj Smatana, politológ
ra názory na základe prekrútenej reality. spolupráci s Metodicko-pedagogickým Martin Kovanič, učiteľka 2. stupňa ZŠ
Na konkrétnych príkladoch ukazujeme, ako centrom. Adriana Parížeková, stredoškolský
tisíce slovenských užívateľov šírili a lajkovali učiteľ Stanislav Ďurek.
zmanipulované príspevky.

2 PRÍRUČKA N 2017 3
1. KAPITOLA / FACEBOOK
1.1 Pozitívne
vplyvy sociálnych sietí
 PRÍKLAD
Z JEDNÉHO STATUSU MÔŽE BYŤ
CELOSPOLOČENSKÁ TÉMA
Facebook dnes slúži okrem iného ako miesto, kde sa
človek môže „vyžalovať“, môže ľuďom povedať napríklad
o krivdách, čo môže mať aj pozitívny účinok.
Ako ilustratívny príklad sme vybrali príhodu Miguela
Gonzáleza, mladého muža pôvodom z Guatemaly, ktorý
žije na Slovensku. V januári 2016 zverejnil status, v kto-
rom opisoval svoj zážitok z bratislavského Music baru
Priatelia. Miguel sa sťažoval, že ho ochrankári baru nech-
celi s kamarátom pustiť dnu pre jeho tmavšiu pleť. Na-
miesto toho mali rasistické poznámky a strúhali naňho
grimasy.
Z jeho statusu sa stal okamžite takzvaný virál, teda
rýchlo šírené posolstvo, ktoré pobúrení používatelia Face-
booku masovo šírili medzi sebou. O Miguelovom príbehu
sa za pár hodín dozvedeli desiatky tisíc ľudí.
Celú vec si všimli aj tradičné médiá, ktoré o Miguelovi
napísali, pričom kontaktovali majiteľov podniku a žiadali
o vysvetlenie. Z jedného statusu sa tak stala spoločenská
téma.
Zrejme aj na základe tohto tlaku sa majitelia baru roz-
hodli reagovať, Miguelovi ponúkli stretnutie a podľa jeho
svedectva sa dočkal aj ospravedlnenia.

živia tým, že vyrábajú vlastné videá na portál YouTube,


 PRÍKLAD kde ich sledujú tisíce ľudí.
OSOBNOSTI MÔŽU Najúspešnejším slovenským youtuberom je Daniel Se-
FANÚŠIKOV OSLOVOVAŤ PRIAMO bastián Strauch, vystupujúci pod prezývkou Gogo. Na jar
roku 2017 mal vyše 1,5 milióna odberateľov bez toho, aby
Facebook, YouTube, Instagram umožnili vyniknúť rôzno- mal v minulosti vlastnú show v televízii. Jeho videá majú
rodým umelcom a zabávačom bez toho, aby mali prístup vyššiu sledovanosť než bežné televízne relácie. Pred voľ-
do tradičných médií. bami 2016 využil svoju popularitu a vyrobil video, v kto-
Samostatnou skupinou sú takzvaní youtuberi, ktorí sa rom sa snažil mladých ľudí presvedčiť, aby išli voliť.

N
ástup sociálnych sietí zmenil možnosti, ako sa dá do podoby článku, televíznej alebo rozhlasovej reportáže. Dnes Hoax
ovplyvniť myslenie veľkej časti populácie. Predo- stačí za týmito ľuďmi prísť na jedno obrovské virtuálne miesto,
1.2 Negatívne Pôvodne sa
všetkým Facebook, ktorý sa u nás začal vo veľkom ktorým je Facebook. Človeku, ktorý chce ovplyvniť ich myslenie, vplyvy sociálnych sietí takto označo-
udomácňovať okolo roku 2009, vytvoril priestor, teoreticky stačí, aby si na Facebooku založil profil a zdieľal tam vala poplašná
kde sa každý deň vyskytujú státisíce Slovákov. chytľavé statusy, odkazy na články alebo fotky. Užívatelia sa na
A) Podvrhy, výmysly správa, ktorá
Tí boli predtým odkázaní na tradičné médiá: televízie, roz- jeho profil ani aktívne nemusia vracať – stačí, že si raz označia, Facebook nemá nástroje, ako brániť šíreniu nezmyslov. sa posielala
hlasové stanice, noviny, časopisy a internetové denníky. Pokiaľ že tento profil chcú sledovať a príspevky sa im budú automatic- Firma sa síce snaží tieto nástroje postupne budovať, nate- mailom, dnes
tradičné médiá chceli ľudí informovať, museli ich primäť, aby si ky zobrazovať. Informácie sa vďaka tomu môžu dostať k tisícom raz však blokuje len pornografiu alebo vyložene extrémis- sa takto na-
pustili televízne noviny, aby si kúpili ich noviny, alebo aktívne ľudí aj mimo dosah tradičných médií. tické prejavy (aj to iba vtedy, ak ich niekto aktívne ohlási). zýva podvrh/
navštevovali ich internetové stránky. Vďaka Facebooku sa tak môže šíriť takmer čokoľvek, vrátane To je rozdiel proti tradičným médiám, vrátane bulváru, klamstvo šírené
Robiť tento typ spravodajstva bolo technicky náročné: médiá vulgárnych a nenávistných príspevkov, vymyslených alebo neo- ktoré svoje informácie pred publikovaním overujú, lebo sociálnymi
potrebovali televízne štúdiá, prenosové vozy, tlačiarne alebo mu- verených správ, ktoré by tradičné médiá neuverejnili. inak by riskovali žaloby a stratu reputácie. sieťami. Môže
seli publikovať stále nové a nové články na svojom webe, aby si To však je iba jedna rovina. Facebook a sociálne siete okrem Na Facebooku záleží iba na užívateľoch, čo budú zdie- mať žartovný,
k nim čitatelia zvykli sa vracať. Na to zároveň potrebovali redak- toho priniesli aj viacero pozitívnych zmien, ktorými túto príruč- ľať. To vedie k opakovaným prípadom, keď sa sami užíva- ale aj politický
cie novinárov, ktorí informácie zisťovali a dokázali ich spracovať ku začneme. telia postarajú o šírenie vymyslenej informácie (takzvané- charakter.

4 PRÍRUČKA N 2017 5
1. KAPITOLA / FACEBOOK
ho hoaxu) – buď preto, že pôsobí presvedčivo, alebo len
podporuje podvedomé obavy ľudí a ich videnie sveta.
 PRÍKLAD Slovensku zaradil politik a podnikateľ Boris Kollár. Na
Facebooku ho v marci 2017 sledovalo okolo stotisíc ľudí.
Demagog.sk
Dá sa politikom
RÓMOVIA NEPLATIA ZA LIEKY
Kollár svoj profil využíva okrem iného na to, aby priživo- veriť? Portál
Stálicou slovenského Facebooku je vymyslený status, že val strach z migrantov, z homosexuálov, či spochybňoval demagog.sk
 PRÍKLAD Rómovia nemusia platiť za lieky. Opisuje údajnú skúse- európsku integráciu. Preto zdieľa články z tradičných overuje ich vý-
UTEČENCI VO VLAKU nosť neznámeho otca, ktorý čakal v lekárni na výdaj lie- i dezinformačných médií, ktoré sa týmto témam venujú. roky a zisťuje, či
kov. Pred ním stála rómska rodina, ktorá za lieky neza- Kollárovým profilom občas prešli aj vyložené nezmys- hovoria pravdu.
Koncom leta 2015 začala vrcholiť utečenecká kríza. Každý platila. Muž to chápal ako zjavnú nespravodlivosť a vyzval ly. V auguste 2016 zdieľal fotografiu, ktorá mala podľa Často naprí-
deň prichádzali správy o tom, ako migranti prespávajú na ľudí, aby jeho príbeh zdieľali. jeho popisu pochádzať z Česka. Na návštevu Prahy v ten klad dokazuje
staniciach v Taliansku alebo Budapešti a snažia sa dostať deň dorazila nemecká kancelárka Angela Merkelová, kto- zavádzanie či
do Nemecka. V tejto atmosfére sa na Facebooku rozšíri- rú mnohí Česi kritizujú pre jej ústretový postoj k migran- nepravdu Bori-
la fotka, ktorá zachytávala údajne dramatickú situáciu tom z moslimských krajín. sovi Kollárovi,
na železničnej stanici v Chebe na západe Česka. Bolo na Z fotografie sa zdalo, že Merkelovú v Prahe vítali znač- ale aj Robertovi
nej vidieť prichádzajúci motorový vlak, ktorý je preplnený ne expresívnym spôsobom: na ulici bolo vidieť demon- Ficovi.
mužmi tmavšej pleti. štrantov s nadrozmernou postavou symbolu USA „Strýč-
Fotka vzbudzovala pocit, že nekontrolovaný pohyb ka Sama“, ktorému trčala zo zadku postavička Merkelovej.
migrantov sa už prelieva z Nemecka do Českej republiky. „Takto ju vítajú v Česku,“ okomentoval to Kollár. V skutoč-
Šírila sa medzi tisíckami ľudí zrejme z obavy, že je sku- nosti sa však takáto demonštrácia v Prahe nekonala.
točná. chcem oznámiť svetu, napríklad, že islam je zlo, môj Aj krátkym googlovaním sa dalo zistiť, že fotografia
O čo v skutočnosti šlo? Za všetkým bol jednoduchý status bude v lepšom prípade zdieľať len pár mojich nemá nič spoločné s Prahou ani s utečeneckou krízou.
podvrh. Dodnes neznámy autor vzal obyčajnú fotku zo priateľov. Pokiaľ však takýto výrok vložím do úst známej Fotka v skutočnosti zachytáva demonštráciu z marca
železničnej stanice a v počítači do nej „nalepil“ migrantov. osobnosti, môže to zaujať tisíce ľudí, ktorí túto osobnosť
Nekontrolovaná invázia z Nemecka do Česka po železnici poznajú.
sa v skutočnosti nikdy nekonala. V Česku často podsúvajú vymyslené citáty zosnulé-
mu hercovi Janovi Werichovi. Na Slovensku je to Milan
Lasica. Napríklad v septembri 2015 sa Facebookom ší-
ril citát s Lasicovou fotkou, v ktorom mal herec varovať
Informácie z tohto statusu boli opakovane vyvrátené. pred islamom. „Nejmôžeme sa len tak nečinne prizerať,
Už v novembri 2011 ho server Topky.sk zaradil medzi de- ako islam ovládne Európu,“ hovoril údajne Lasica.
sať najznámejších hoaxov, ktoré sa v tom čase šírili inter- Aby autori dali Lasicovmu citátu presvedčivosť, dopl-
netom. Médiá ho vyvracali aj v roku 2013 alebo v januári nili k nemu aj „zdroj“: rozhovor pre 47. číslo týždenníka
2017. Ministerstvo zdravotníctva aj Sociálna poisťovňa Slovenka v roku 2011. Lasica pritom v roku 2011 nepo-
vtedy museli znovu potvrdzovať, že štát Rómom ani so- skytol Slovenke ani jeden rozhovor.
ciálne slabým lieky neprepláca – zľavy na lieky majú iba K autorstvu falošného citátu sa prihlásil Pavol Zlacký,
dôchodcovia, deti do šesť rokov a ťažko postihnutí. ktorý na Facebooku administruje recestistickú strán-
Status zrejme ani nepochádza zo Slovenska, už v roku ku Drž hubu a upleť mi sveter. Za vytvorenie koláže
2011 sa rovnaký príbeh šíril aj v češtine. Mnohí ľudia ho sa ospravedlnil. To, že citát napokon mohlo vidieť až
však stále považujú za pravdivý, nezriedka k nemu pridá- 300-tisíc ľudí na Facebooku Zlackého zaskočilo. „Svedčí
vajú aj vulgárne komentáre na adresu Rómov. to o zásadnom nedostatku kritického myslenia v našej
Status pritom zrejme ani nepochádza zo Slovenska. spoločnosti,“ povedal pre Hospodárske noviny.
Rovnaký príbeh totiž vznikol aj v Česku. Facebookom sa Šíreniu takýchto výmyslov sa prakticky nedá zabrá-
takýto status šíril aj začiatkom roku 2017. Mnohí ľudia niť. Tradičné médiá síce často upozornia na to, že ide
Demagógia ho zjavne naďalej považujú za pravdivý, nezriedka pridá- o dezinformáciu. Od ľudí, ktorí pôvodný hoax zdieľali, sa
Ohlupovanie, vajú vulgárne komentáre na adresu Rómov. však dá ťažko čakať, že následne budú zdieľať aj článok,
manipulovanie Obľuba statusu sa dá vysvetliť ľudskou povahou. Pokiaľ ktorý tvrdí, že je to výmysel.
občanov. De- človek žije v predstave, že Rómovia majú na Slovensku
magógiu robí jednoduchší život a štát im všetko platí, stačí, aby mu nie-
politik, ktorý kto podhodil zdanlivý dôkaz. Podvedome sa poteší, že sa  PRÍKLAD
namiesto rieše- ukázalo, že mal pravdu, a príbeh pomáha šíriť bez toho, HOAX ŠÍRENÝ OSOBNOSŤOU
nia problémov aby si overil najzákladnejšie fakty.
útočí na kriti- Ešte väčší problém nastáva vo chvíli, keď šíreniu interne-
kov, odvádza tových nezmyslov naozaj napomáha známy človek, ktorý
pozornosť, po-  PRÍKLAD má sám na sociálnych sieťach desiaťtisíce fanúšikov. Vďa-
núka falošného LASICA VARUJE PRED ISLAMOM ka tomu môžu získať väčšiu dôveryhodnosť a zároveň sa
nepriateľa, proti násobne zvyšuje počet ľudí, ktorí nezmyslu môžu podľah-
ktorému vraj Ďalším obľúbeným žánrom Facebooku sa stali vymys- núť.
treba bojovať. lené citáty. Dôvod je zrejmý: keď ja, ako bežný užívateľ Medzi vplyvných šíriteľov internetových bludov sa na

6 PRÍRUČKA N 2017 7
1. KAPITOLA / FACEBOOK
2003 z nemeckého Düsseldorfu. Demonštranti vtedy ta- stoviek Palestnínčanov v Paríži z júla 2014. Pokiaľ by to Iný príklad manipulácie ukázal facebookový profil Hla- Konšpiračná
kýmto spôsobom vyjadrili názor na Angelu Merkelovú administrátori profilu Welcome to reality priznali, video suji pro czexit. Začiatkom januára 2017 zdieľal blog zo teória
(v tom čase ešte nebola kancelárkou) a jej podporu poli- by nemalo zďaleka takú silu. serveru Idnes.cz, v ktorom autorka Petra Pilloni písala Udalosti vy-
tike amerického prezidenta Georgea Busha pri pripravo- Robiť tento typ propagandy je na Facebooku veľmi o nepokojoch, ktoré vypukli v talianskom meste Cono svetľuje ako
vanej invázii do Iraku. jednoduché a dá sa zacieliť takmer proti akejkoľvek sku- v stredisku pre migrantov. výsledok spik-
Táto fotka je vhodnou ukážkou toho, ako dnes fungu- pine obyvateľov. Aj Slovákov a Čechov by bolo možné pre Podľa priloženej fotky sa zdalo, že migranti v kuklách nutia rôznych
je Facebook. Demonštrácia z roku 2003 z Düsseldorfu, cudzinca, ktorý o nás mnoho nevie, ľahko vykresliť ako pobehovali ulicami a zapaľovali autá. Vďaka tomu vyze- skupín, ako
ktorá sa týkala americkej zahraničnej politiky, sa jedi- násilníkov. Stačilo by napríklad zdieľať zábery z mest- rala celá situácia dramaticky. V skutočnosti pri zdieľa- sú Židia, tajné
ným zdieľaním Borisom Kollárom stane pre tisíce ľudí skej kamery v Nitre, kde v roku 2013 holohlaví muži ní tohto blogu použili fotku, ktorá pochádzala z marca služby, nadná-
demonštráciou v roku 2016 v Prahe k utečeneckej kríze. dokopali návštevníkov študentského baru Mariatchi ale- 2016. Boli na nej protesty z francúzskeho mesta Nantes, rodné firmy,
bo videá z násilných protirómskych pochodov, ktoré sa ktoré nemali žiadnu súvislosť s migračnou vlnou. De- médiá alebo
v tom čase konali v Česku. monštranti tam vyšli do ulíc na protest proti prísnejšie- mimozemšťa-
nia: napríklad,
mu zákonníku práce.
B) Informácie bez že pristátie na
Mesiaci bol len
súvislostí / tajomné PRÍKLAD
filmový trik.
FALOŠNÁ FOTKA PRÍKLAD
facebookové profily JEDNOFAREBNÉ PROTESTY
Ďalším príkladom manipulácie je šírenie informácií,
ktoré sú vo svojom jadre pravdivé – týkajú sa reálnych Doteraz uvádzané príklady stále predstavujú iba me-
udalostí, reálnych problémov či reálnych ľudí. Sú však nej časté spôsoby, ako protimigrantské profily narábajú
prezentované bez súvislostí. s realitou. Vôbec najbežnejšia je situácia, keď ľudia do-
S týmto typom manipulácie dokáže pracovať skupina stávajú síce pravdivú informáciu, ale podsúva sa im iba
facebookových profilov, ktoré samy osebe žiadne články jedna časť príbehu.
neprodukujú. Ich administrátori robia iba to, že zdieľajú V prvých týždňoch roku 2017 sa témou protimig-
odkazy na iné články, fotky či videá. Primárne však k jed- rantských profilov stali výtržnosti mužov s africkým
nej téme, ktorou sú migranti. Najvplyvnejšie z týchto a arabským pôvodom v Paríži. Tie prepukli ako reakcia
profilov (pre ktoré sa zatiaľ neujal jednotný názov) sú na informáciu, že traja francúzski policajti zbili a je-
české alebo česko-slovenské stránky: Bubáci v Evropě, den údajne aj znásilnil 22-ročného černocha. Protimig-
Evropa Evropanům, We are here at home, Welcome to rantské profily pravidelne zdieľali fotky, videá a články
reality, alebo Hlasuji pro Czexit. o priebehu týchto protestov, Francúzsko bolo v nich
Nie sú dôkazy o tom, že by boli vzájomne prepojené, vykresľované ako krajina, kde migranti takmer spôsobili
majú však rovnaký štýl práce. Migranti v ich príspev- občiansku vojnu.
koch vystupujú výlučne ako tí, ktorí vraždia, znásilňu- Čo tieto profily už nehovoria? Pouličné násilnosti sú
jú, robia výtržnosti alebo sú zosmiešňovaní. Zabíjanie
migrantov v nich môže byť nepriamo prezentované ako
vhodné riešenie. Každý z týchto profilov má desaťtisíce
fanúšikov medzi Čechmi a Slovákmi, ktorí pomáhajú ší-
riť ich príspevky medzi ďalších ľudí. Príspevky sú často
manipulatívnej povahy.

 PRÍKLAD
TRI ROKY STARÉ VIDEO
Konšpirácia Profil Welcome to reality zdieľal začiatkom marca 2017
Sprisahanie, dvakrát v priebehu jedného dňa video zobrazujúce ne-
tajné spolčenie, pokoje v Paríži. Nebol k nemu dodaný žiadny kontext
v minulosti na- ani informácia, kedy bolo natočené. Pod videom sa
príklad za úče- užívateľovi zobrazoval iba komentár, že „ľudia v celej
lom odstráne- Európe riešia v posledných dňoch a týždňoch zásadný
nia panovníka. problém s pribúdajúcimi ilegálnymi migrantmi z Afriky
Dnes sa tento a Blízkeho východu”.
termín nepres- Hoci video podľa komentára vzbudzovalo dojem, že
ne používa sa týka udalostí z „posledných dní a týždňov”, v skutoč-
na označenie nosti bolo podstatne staršieho dátumu. Rovnaké video
konšpiračnej bolo nahraté na portál YouTube už v októbri 2015 a pod-
teórie. ľa popisu zachytávalo násilný protiizraelský pochod

8 PRÍRUČKA N 2017 9
1. KAPITOLA / FACEBOOK
C) Politické kampane
To, že sa Facebookom môžu účinne šíriť informácie bez
súvislostí, už pochopili aj viaceré politické strany. Naj-
efektívnejšie to využíva Ľudová strana Naše Slovensko
(ĽSNS) Mariana Kotlebu. Na Facebooku si vytvorila sieť
zhruba 140 rôznych profilov.
Medzi ne patria osobné stránky jej členov (napríklad
Marian Kotleba, Milan Mazurek, Milan Uhrík), profily
okresných organizácií ĽSNS a viaceré ďalšie stránky,
ktoré s kotlebovcami sympatizujú – napríklad Marťan
z Kuchajdy, Som Slovák a som na to hrdý, či IdemVolit.
sk. Mnohé z nich majú iba niekoľko stoviek fanúšikov,
viac než 30-tisíc fanúšikov má celkovo šesť profilov. Ta-
Dezinformácia kúto sieť nemá žiadna iná politická strana.
Úmyselne vy- Výsledkom je, že pri zmobilizovaní týchto stránok do-
tvorená klamlivá kážu kotlebovci dostať svoje posolstvá k veľkému poč-
informácia. tu ľudí bez súvislostí, ktoré by im mohli dodať tradičné
Nemusí ísť o médiá.
úplný výmysel, Príkladom je video, ktoré si kotlebovci nechali vyrobiť
môže to byť začiatkom leta 2016 k svojim vlakovým hliadkam. Jeho
informácia, ktorá hlavnou postavou je poslanec Milan Mazurek. Na videu
sa opiera o prav- je zachytený, ako skupinke Rómov pred stanicou v Po-
divú udalosť, ale prade dohovára, aby sa správali slušne, a následne po-
niektoré fakty sú môže polícii dostať z vlaku Róma, ktorý je pod vplyvom
v nej zmanipulo- alkoholu alebo drog.
vané. Video prostredníctvom Facebooku videli stovky tisíc
ľudí. Vzbudzovalo dojem, že výtržnosti vo vlaku sú au-
tomaticky spojené s Rómami a že Kotlebova strana sa
tomu dokáže postaviť. Pritom v ňom išlo o jediný prípad
jedného hlučného Róma.
Pokiaľ užívateľ čerpá informácie len z týchto zdrojov,
môžu mu uniknúť niektoré ďalšie súvislosti. Výtržnosti
vo vlaku napríklad nerobia iba skupinky Rómov, ale aj
skupinky futbalových chuligánov.
vo Francúzsku problémom dlhé roky a nemusí to mať
súvislosť len s migrantmi. Napríklad v januári 2016 sa
v Paríži objavili výtržnosti počas protestu taxikárov pro-
ti konkurenčnej službe Uber. V apríli mali násilný prie- Propaganda
beh protesty proti novému zákonníku práce. V júni sa Kampaň za-
objavili pouličné bitky počas konania futbalových maj- meraná na
strovstiev Európy, ktoré vyvolávali predovšetkým ruskí ovplyvňovanie
chuligáni. Facebookové profily však prikladajú dôraz len názorov ľudí.
tým protestom, kde sú migranti hlavnými aktérmi. Cieľom môže
Aj vďaka takto podávaným informáciám sa dnes byť pekne vy-
bežne stáva, že ak moslim spácha kdekoľvek v Európe kresliť nejaký
trestný čin, sa o tom dozvie celý slovenský Facebook. štát, alebo
Už menší ohlas však má kriminalita páchaná domácimi očierniť iný štát,
obyvateľmi. Medzi takýmito výtržníkmi sa aspoň v minulosti po- 2015 sa zúčastnil protiutečeneckej demonštrácie v Bra- či iný národ.
Napríklad na Slovensku polícia v roku 2016 zistila hybovali aj niektorí ľudia z Kotlebovej ĽSNS, ktorí dnes tislave. Po jej skončení ho kamery zachytili pri Hlavnej Niektoré druhy
60 prípadov vrážd a 82 prípadov znásilnenia. V prieme- vystupujú ako členovia vlakových hliadok. Jedným z nich stanici v skupinke agresívnych násilníkov, ktorá vulgárne propagandy
re aspoň raz za týždeň bola u nás zaznamenaná vražda je napríklad Marek Dubai (na dvojfoto), predseda okres- nadávala arabskej rodine a hádzala po nej kamene. Ro- ako nástroj po-
a znásilnenie. Týchto prípadov sa v absolútnej väčšine nej organizácie ĽSNS v Skalici, ktorý si ešte nedávno dá- dina nikoho neohrozovala, na Slovensko pricestovala na užívajú dezin-
dopúšťajú občania Slovenska, protimigrantské profily val na Facebook fotky, kde pózuje ako futbalový radikál promóciu jedného z príbuzných. formácie, hoa-
však tento fenomén, prirodzene, ignorujú. Namiesto to- s nožíkom a čiernou kuklou. Zatiaľ čo facebookové stránky ĽSNS tieto súvislosti xy, demagógiu
ho vytvárajú dojem, že pokiaľ niekto znásilňuje, kradne Aj poslanec Mazurek v nedávnej minulosti ukázal inú vynechávajú, tradičné médiá vo svojom spravodajstve ich či konšpiračné
alebo vraždí, sú to migranti. tvár, než ponúka vo filme o vlakových hliadkach. V júni nezabudnú pripomenúť.  teórie.

10 PRÍRUČKA N 2017 11
2. KAPITOLA / DEZINFORMAČNÉ MÉDIÁ
2.1 Najvplyvnejšie
dezinformačné médiá

Internetová stránka Hlavných správ vznikla v roku 2007, Parlamentní listy sú najčítanejším českým médiom, kto-
prvé roky však bola v „spiacom režime“. V roku 2012 sa ré šíri dezinformácie. Pôvodne vychádzali iba na papie-
z Hlavných správ stal málo významný spravodajský web, ri a venovali sa dianiu v českom parlamente, neskôr sa
ktorý publikoval bežné články o dianí na Slovensku a vo z nich stal internetový denník. Vo svojej súčasnej podobe
svete, ktoré preberal zo štátnej agentúry TASR. Popritom fungujú od roku 2009, v lete 2015 založili aj sesterský slo-
sa venoval dianiu v slovenskej cirkvi a propagácii referen- venský web Parlamentné listy. Zastrešujú aj iné „alterna-
da o rodine. tívne weby“, ako je Protiproud, EUportal, Eurabia, či Fre-
Zlom nastal v roku 2014, v čase, keď došlo k okupácii eglobe, ktoré majú výrazné protiúnijné a protimoslimské
ukrajinského polostrova Krym Ruskou federáciou, keď zameranie.
vypukla vojna na východnej Ukrajine. Hlavné správy za- Parlamentné listy môžu svojím názvom vzbudzovať
čali naraz vo veľkom publikovať články, ktoré nekriticky pocit, že je to oficiálne médium českého či slovenského
šírili ruský pohľad na vec – masové protesty na kyjev- parlamentu, v skutočnosti s týmito inštitúciami nemajú
skom námestí Majdan opisovali ako dielo západných taj- nič spoločné. Nie sú však ani typickým dezinformačným
ných služieb, zo zostrelenia malajzijského boeingu nad webom, sú skôr politickým bulvárom. Majú „kamennú
Ukrajinou obviňovali na základe v Rusku vyrobených „dô- redakciu” aj známych vlastníkov – väčšinový podiel vlast-
kazov“ ukrajinskú vládu. ní český politik a podnikateľ v hazardnom priemysle Ivo
Ako šéfredaktor portálu vystupuje košický podnika- Valenta. Dezinformač-
teľ Róbert Sopko, ktorý vlastní malú reklamnú agentúru Ich publikačná činnosť spočíva väčšinou v tom, že né médiá
FOTO - FOTOLIA
Heuréka Evolution a rovnomenné občianske združenie, preberajú správy z iných médií, robia články napríklad Alebo konšpi-
ktoré sa venuje práci s telesne postihnutými. Kto ďalší z toho, čo známa osoba napíše na Facebook, alebo ro- račné médiá.

Dezinformačné médiá
okrem Sopka za týmto projektom stojí, nie je známe. bia jednoduché rozhovory a ankety s politikmi. Tvrdia, Súhrnný názov
Nie je známe, že teraz by Hlavné správy mali „kamen- že ich cieľom je čo najvyššia čítanosť pri čo najmenších pre médiá,
nú” redakciu, kde by sedeli novinári, dopisovatelia zrejme nákladoch. To dosahujú napríklad dlhými a konfliktne ktoré šíria kon-
komunikujú so šéfredaktorom na diaľku. V sídle agentúry ladenými titulkami. „Konflikt väčšinou vytvárame tak, že špiračné teórie,
Heuréka evolution prebieha výroba letákov a reklamných do článku dáme dva názory proti sebe. Jeden aktér povie hoaxy, neo-

S
plagátov – jej zamestnanci pôvodne ani nevedeli, že na nejaký extrémny názor, druhý povie iný extrémny názor,“ verené alebo
ociálne siete podnietili aj vznik celej skupiny s dezinformačnými médiami zverejnilo nasledujúce vy- tejto adrese má sídliť aj internetový denník. vysvetlil v lete 2015 jeden zo zakladateľov Parlamentných zmanipulované
nových médií, ktorým sa hovorí konšpiračné hlásenie: „Slovensko, tak ako ostatné štáty v strednej a vo Hlavné správy naďalej preberajú veľkú časť svojich listov Michal Voráček. informácie.
alebo dezinformačné. Využívajú to, že prostred- východnej Európe, sa stalo predmetom informačného článkov z agentúry TASR, navonok teda stále môžu pôso- Do skupiny dezinformačných médií patria kvôli tomu, Väčšinou sú za-
níctvom Facebooku, prípadne YouTube, sa mô- pôsobenia vplyvových štruktúr Ruskej federácie. Prejavu- biť ako bežný spravodajský web. K agentúrnym správam že pravidelne šíria neoverené a zmanipulované informá- cielené jedným
žu šíriť akékoľvek informácie, bez ohľadu na ich je sa to vo forme vytvárania a podpory informačných ka- však primiešavajú „alternatívne spravodajstvo“, ktoré ne- cie. Stačí, že im napríklad niekto v rozhovore povie, že do smerom (proti
hodnovernosť. nálov a s nimi spojených subjektov, ktoré šíria proruský zriedka preberajú z ruských zdrojov. Svoje vlastné pôvod- Európy má prísť 100 miliónov migrantov alebo že českej migrantom, EÚ,
Nasledujúce pasáže budú venované takýmto médiám. naratív a spochybňujú hodnotové zakotvenie Slovenska né témy robia len výnimočne, redaktori nevyrážajú na re- armáde budú veliť Nemci, a bez ďalšieho overovania to USA atď).
Dezinformačné médiá sú predovšetkým internetové v euroatlantickom priestore.” portáže, nesnažia sa rozplietať vlastné kauzy ako tradičné dajú do titulku ako fakt.
portály (výnimočne majú aj tlačenú verziu). Šíria neove- Najznámejšie z takýchto médií sú slovenský interneto- médiá. Navonok vzbudzujú dojem, že sú neutrálne – robia
rené správy alebo správy, kde sú niektoré fakty zamlčané. vý portál Hlavné správy a český portál Parlamentní listy, Články Hlavných správ majú väčšinou reálny základ, napríklad rozhovory s politikmi z rôznych strán. Vedenie
Čitateľov sa nezriedka snažia presvedčiť, že práve od nich ktorý má aj slovenskú verziu Parlamentné listy. pôvodné informácie sú však zveličené, niektoré fakty redakcie však vie, že na Facebooku majú najväčší úspech
sa dozvedia skutočnú „pravdu“, ktorú tradičné médiá Na Slovensku je známy aj tlačený mesačník Zem a Vek. domyslené, iné vynechané. Jeden príklad nešváru je zo- konfliktne ladené články o migrantoch, preto ich produ-
zamlčiavajú. Projekt Konšpirátori.sk zostavil zoznam viac Časopis napríklad bez zmysluplnejších dôkazov informo- všeobecnený a je z neho urobený celospoločenský feno- kuje oveľa častejšie než články venované iným témam.
než 90 takýchto médií z Česka a zo Slovenska. val o tom, že Európska únia nevznikla pre mierovú spolu- mén – keď moslimský migrant spácha nejaký kriminálny V roku 2016 Parlamentní listy čelili podozreniu, že za
Často majú úzke zameranie. Profilujú sa na témach, prácu štátov, ale že je dielom nacistov. V roku 2014 poprel čin, Hlavné správy to interpretujú, že takto sa správajú niektoré články berú peniaze. České médiá získali zmlu-
ako sú utečenci, islam, NATO, Európska únia, sexuálne aj účinky chemoterapie pri liečbe nádorov. bežní moslimovia. Kriminalitu väčšinových obyvateľov vy, v ktorých napríklad pražský magistrát alebo vedenie
menšiny, údajné zlyhávanie demokratického systému či Špefickým médiom je aj internetové rádio Slobodný si nevšímajú, nevenujú pozornosť ani väčšine problémov Juhomoravského kraja zaplatili za to, aby o nich na Parla-
konflikt na Ukrajine. Témy pokrývajú predvídateľným vysielač. Do svojich relácii si pozýva hostí, ktorí bez aké- Slovenska, ako je stav školstva, zdravotníctva, korupcia mentných listoch vyšli pozitívne články.
spôsobom: o utečencoch sa píše len v súvislosti s krimi- hokoľvek oponenta môžu povedať čokoľvek. Poslucháč už alebo odchody talentovaných ľudí do cudziny.
nalitou; NATO a USA vystupujú vždy ako agresori, Eu- mohol vo vysielaní počuť napríklad to, že Jozef Tiso ne-
rópska únia je zobrazovaná ako nefunkčný spolok. bol vojnový zločinec, alebo že Slovania neprišli do Európy
Slovenské ministerstvo vnútra v júni 2016 v súvislosti v 6. storočí, ale žili už tisícky rokov pred tým.

12 PRÍRUČKA N 2017 13
2. KAPITOLA / DEZINFORMAČNÉ MÉDIÁ
2.2 Ako vyzerajú nemajú dostatočný prehľad. Tému vtedy môžu spracovať CVIČENIE
povrchne alebo nevedomky poslúžia záujmom rôznych Praktická ukáž-
dezinformačné médiá politikov alebo podnikateľov. Bulvár je navyše dlhodobo ka: vybrali sme
Najvýznamnejšie dezinformačné médiá sú ľahko zameni- kritizovaný aj za to, že sa vŕta v ľudskom nešťastí. Tradič- osem článkov,
teľné s tradičnými médiami. Ich stránky majú podobnú né médiá však spája, že musia publikovať pravdivé infor- ktoré boli pub-
štruktúru ako bežné internetové médiá. Články dezin- mácie – inak by riskovali stratu dôveryhodnosti a žaloby. likované v roku
formačných médií majú po formálnej stránke všetko, čo Aj tradičným mediám sa stáva, že urobia chybu ale- 2016.
treba: titulok, perex, fotografiu a nezriedka i meno autora. bo publikujú správu, ktorú nemajú dostatočne overenú Pochádzajú
Viaceré z dezinformačných médií publikujú aj reálne a ktorá sa následne ukáže ako nepravdivá. Pokiaľ sa tak z dezinformač-
správy. O významnej spravodajskej udalosti, ako sú voľ- stane, túto chybu sú nútené opraviť – buď v tichosti, čo je ných médií
by či pád lietadla, budú pravdepodobné písať podobne možné označiť za zbabelý prístup, alebo to priznajú. a aj z tradič-
ako tradičné médiá. Ešte menej prehľadná je situácia na V redakciách tradičných médií sa tiež môžu objaviť prí- ných médií.
Facebooku, kde sú všetky články „orezané“ podľa rovnakej pady novinárov, ktorí sa snažia úmyselne pomáhať stra- Všetky sa
šablóny. Po vizuálnej stránke sú takmer nerozoznateľné. nám alebo tajne berú peniaze od ľudí a firiem. Rovnako venujú témam
tak sa môžu objaviť situácie, že do práce média zasahuje súvisiacim so
jeho vlastník pre svoje záujmy. Takéto prípady sú v rozpo- zahraničnou
2.3 Ako sa líšia tradičné re s poslaním žurnalistiky, ktorá má byť nezávislá. politikou.
a dezinformačné médiá Dezinformačné médiá otázky etiky a serióznosti zjav-
ne neriešia. Ich poslaním nie je informovať a kontrolovať Zobrazujeme
A) Podľa tém štátnu moc, ale viesť kampaň: proti systému, moslimom, ich v rovnakej
Tradičné médiá opisujú svet ucelenejšie. Informujú o té- Západu. Chyby produkujú úmyselne, zamlčiavajú infor- podobe, v akej
mach, ktoré vyhodnotia ako dôležité alebo pre čitateľov mácie či vytrhávajú správy z kontextu. by sa zobrazili
zaujímavé. Bulvár rieši viac kriminalitu, osobné tragédie pri zdieľaní na
a životy celebrít. Serióznejšie médiá sa venujú viac politi- Facebooku.
Hybridná ke, zdravotníctvu alebo štátnym nákupom. Oba typy mé-
D.) Podľa vyváženosti Prekryli sme
vojna dií spája to, že sa venujú primárne dianiu na Slovensku. Nestranné obvykle nie sú ani tradičné médiá. Majú ne- len ich zdroj.
Druh konfliktu, Dezinformačné médiá sa profilujú iba na niektorých jaký „svetonázor”, ktorým môže byť napríklad podpora Skúste len na
v ktorom štát témach, v posledných dvoch rokoch sú to najmä mig- členstva v Európskej únii či NATO alebo odmietanie pre- základe titulku
nevyužíva len ranti a islam. Keďže na Slovensku a v Česku sú migranti javov fašizmu a rasizmu. Svetonázor médií by bol prekáž- a fotky – čo sú
armádu ale aj a moslimovia iba v minimálnych počtoch, prinášajú prí- kou vtedy, keby im bránil informovať o dôležitých veciach. jediné prvky,
nekonvenčné behy hlavne zo zahraničia. O domácom dianí aktívne píšu Viaceré slovenské médiá napríklad v roku 2016 na jednej ktoré si všíma
nástroje – šíre- hlavne vtedy, keď má nejakú súvislosť s týmito témami. strane informovali o hrozbách politiky ruského prezi- väčšina užívate-
nie dezinformá- Pred migračnou krízou bola ich hlavnou témou vojna na denta Putina, zároveň však kriticky opisovali aj situáciu ľov – odhadnúť,
cií, propagandu Ukrajine, ktorú opisujú z ruského pohľadu. v USA (pred americkými prezidentskými voľbami priná- ktoré z článkov
hackerské šali príbehy o Američanoch, ktorí prišli o prácu, alebo opi- publikovali
útoky alebo sovali nedostatky oboch hlavných kandidátov). Podobné tradičné médiá
nepriznané
B) Podľa štýlu práce to bolo aj pri téme migrantov. Tradičné médiá sa venovali a ktoré konšpi-
aktivity vojakov Tradičné médiá, vrátane bulváru, sa usilujú o to, aby jednak zlým podmienkam na ceste do Európy, podrobne račné.
v utajení. u nich čitateľ našiel aj niečo iné než na stránkach konku- však informovali aj o teroristických útokoch.
rencie. Snažia sa preto prinášať informácie ako prví, ro- Dezinformačné médiá opisujú svet čiernobielo. Vyhý-
bia vlastné rozhovory. Prestížnou záležitosťou je odhaliť bajú sa napríklad informovaniu o kriminalite, do ktorej
vlastnú kauzu, ku ktorej sa budú musieť vyjadriť aj poli- sú zapletení aj Slováci. Namiesto toho na pokračovanie
tici a ktorú preberú iné médiá. Ich novinári vyrážajú „do opisujú prípady, do ktorých sa zapojili moslimovia. Eu-
terénu“, robia reportáže z miest, kde sa niečo deje. rópsku úniu si všímajú vtedy, keď sa riešia témy naprí-
Ľudia z dezinformačných médií pracujú väčšinou iba klad okolo prerozdeľovania migrantov do členských kra-
za počítačom. Jadro ich práce spočíva v tom, že prebe- jín. Témy ako napríklad výstavba diaľníc za eurofondy
rajú správy z iných zdrojov, ktoré iba preložia, alebo im alebo študentský program Erasmus prehliadajú.
dajú údernejší titulok. Často ani neoslovia dotknuté stra-
ny. Vystačia si s malým počtom pracovníkov. Napríklad
Hlavné správy robia občas aj vlastné rozhovory, obvykle
však iba s ľuďmi s rovnakými názormi.
2.4 Kto a prečo
vyrába dezinformácie
C) Podľa prístupu
k vlastným chybám A.) Z úprimného presvedčenia
Tradičným médiám je možné vyčítať viacero nedostat- Dezinformácie môžu šíriť ľudia, ktorí sú presvedčení, že
kov. Novinári nezriedka informujú o veciach, o ktorých tradičné médiá úmyselne skrývajú pravdu. Potom stačí,

14 PRÍRUČKA N 2017 15
2. KAPITOLA / DEZINFORMAČNÉ MÉDIÁ
keď si prečítajú iný výklad udalosti, než doteraz poznali Zem a Vek vyšlo najavo, že jeho šéfredaktor Tibor Rostas VÝSLEDKY
– napríklad o tom, že demonštranti na kyjevskom námes- sa v máji 2014 vtedajšieho ruského veľvyslanca na Slo- Články z dezin-
tí Majdan v roku 2013 boli platení Američanmi, alebo že vensku Pavla Maratoviča Kuznecova na stretnutí pýtal, či formačných mé-
migráciu do Európy tajne riadia bohaté židovské spolky. by Rusko podporilo jeho časopis. Svedčí o tom nahrávka dií majú pôvodný
Zafungovať môže aj to, že príbeh je iný (zaujímavejší), ako z ich stretnutia zverejnená na YouTube. zdroj zvýraznený
ho opisovali tradičné médiá. Vďaka tomu môže mať ten- Hlavné správy zasa spolupracujú s občianskym zdru- červenou farbou,
denciu článok preložiť a publikovať ho na vlastnom webe. žením Slovensko-ruská spoločnosť, ktorú vedie bývalý články z tra-
premiér Ján Čarnogurský, jediný slovenský člen exklu- dičného média
zívneho Valdajského diskusného klubu. Ten sa schádza zelenou farbou.
B) Pre biznis v Soči za účasti Vladimira Putina. Sami na sebe si
Šírenie dezinformácií môže ponúkať aj zaujímavý spôsob Proruská propaganda pritom neznamená iba to, že by tak môžete otes-
zárobku. Americký portál BuzzFeed pred prezidentský- dezinformačné média publikovali pozitívne články o Rus- tovať, pri koľ-
mi voľbami v USA odhalil, že značnú časť vymyslených ku – záujmom Kremľa pomáha už to, keď obyvatelia eu- kých z nich ste
správ, ktoré pomáhali Donaldovi Trumpovi, šírila partia rópskych štátov stratia dôveru v Európsku úniu, v NATO dokázali poznať,
Troll mladíkov z Macedónska. Dôvodom bola iba snaha zarobiť alebo keď nebudú veriť domácim médiám. Čím rozdrobe- odkiaľ článok po-
Zväčša ano- na internetovej reklame. nejšia Európska únia, tým ťažšie sa bráni vplyvu Kremľa. chádzal.
nymný účast- Probiznisovú orientáciu majú do značnej miery aj čes- Týmto cviče-
ník debát na ké Parlamentní listy, ktoré sú ôsmym najčítanejším in- ním sme chceli
webe, ktorý ternetovým denníkom v Česku. ukázať, že na
zámerne pro- Za vznikom niektorých dezinformačných médií preto
2.5 Aký vplyv majú Facebooku je
vokuje a uráža. mohol byť aj kalkul, že na trhu existuje priestor pre mé- dezinformačné médiá dôležité všímať si
Význam sa dium s informáciami, ktoré iné médiá neposkytujú. Nasledujúci graf znázorňuje výsledky prieskumu, kto- označenie zdroja,
posúva aj k dis- rý začiatkom roku 2016 robil think-tank Globsec s agen- ktorý je uvedený
kutérom, často túrou pre výskum verejnej mienky Focus na vzorke 1000 malým nápisom
plateným, ktorí
C) V prospech respondentov. Pýtali sa ľudí, akú politickú stranu sa chys- vľavo dole.
píšu v prospech konkrétnych politikov tajú voliť v parlamentných voľbách a akému typu médií
napríklad jednej viac veria. Z prieskumu vyplynulo, že samozvaným alter- Rozdiel medzi
politickej strany Viacero českých a slovenských politikov má svoju kam- natívnym médiám dávajú prednosť predovšetkým voliči tradičnými
alebo v pro- paň postavenú na odpore proti migrantom, prípadne Kotlebovej ĽSNS a Kollárovej strany Sme rodina. a konšpiračnými
spech jedného Rómom alebo Európskej únii. Zároveň sa snažia prezen- médiami teda
štátu. tovať ako silní lídri, ktorí obyvateľov ochránia. Tomuto Ktorým médiám veríte viac (podľa voličov strán)? nespočíva vo
typu politikov vyhovuje, keď značná časť spoločnosti žije Zdroj: Slovenská atlantická komisia (SAK) a Inštitút pre stredoeurópsku politiku (CEPI) vizuálnej stránke
v predstave, že ju zvonku ohrozuje cudzia sila. tradičným alternatívnym ale hlavne v ob-
O tom, že by nejaký konkrétny politik u nás platil alebo 80 sahu a v spôsobe
riadil niektoré z dezinformačných médií, dôkazy nie sú. Je 60 ich práce.
však zrejmé, že niektoré majú s politikmi bližšie vzťahy.
Napríklad Boris Kollár sa pochvalne vyjadruje o serveri 40
Hlavné správy. Pred voľbami 2016 Hlavné správy otvo-
20
rene podporili Kotlebovu ĽSNS. S Marianom Kotlebom,
ako s jedným z mála politikov, urobili nekritický rozhovor.
Smer SaS OĽaNO SNS Sme Most-Híd Sieť ĽSNS
rodina

D) V prospech Kremľa Grafik a bloger Jakub Goda v septembri 2016 zostavil


Na pôsobenie dezinformačných médií začali analytici zoznam najviac šírených článkov na Facebooku, ktoré
poukazovať nedlho po vypuknutí konfliktu na Ukrajine mali v titulku slová ako „EÚ“ ,„migranti“, či „Merkelová“.
a zhoršeniu vzťahov medzi Ruskom a štátmi NATO a Eu- Tento zoznam ukázal, že medzi najzdieľanejšie články,
rópskej únie. Európsky parlament, česká tajná služba aj ktoré sa venovali týmto témam, patrili články dezinfor-
slovenské ministerstvo vnútra vydali oficiálne stanoviská, mačných médií. Na prvých priečkach bol napríklad člá-
v ktorých píšu, že ruská vláda využíva internetové médiá, nok neonacistickej stránky beo.sk s titulkom „Kvóty na
aby ovplyvnila myslenie ľudí v západných krajinách. prerozdelenie slovenských Cigánov v EÚ”, alebo článok
V Česku je takýmto príkladom server Aeronet, ktoré- Hlavných správ o znásilnení 13-ročného dievčaťa mig-
ho pozadie zostáva anonymné. Podľa týždenníka Respekt rantom, čo neskôr polícia označila za vymyslené.
(10/2015) označila česká tajná služba BIS tento server za Tento rebríček ukázal, že dezinformačné médiá síce
zdroj šírenia proruskej propagandy. nemusia mať dlhodobo vyššiu čítanosť než bežné spra-
Na Slovensku dôkazy prepojenia dezinformačných vodajské portály. Dokážu však nárazovo vypustiť článok,
médií s ruským štátom nemáme, existujú len kontak- ktorý sa vďaka Facebooku dostane k väčšiemu množstvu
ty medzi niektorými osobami. Napríklad pri mesačníku ľudí, než články tradičných médií. n

16 PRÍRUČKA N 2017 17
3. KAPITOLA / MANIPULÁCIE

Ako vyzerajú manipulácie (+príklady)


A
ž doteraz sme o dezinformačných médiách 3.1 Informácia je vymyslená
hovorili skôr všeobecne, v tejto kapitole už
ukážeme konkrétne príklady manipulatív-
nych článkov, ktoré sa v roku 2016 a v prvej
 PRÍKLAD
KRIMINALITA MIGRANTOV, OPÄŤ
polovici 2017 šírili slovenským Faceboo-
kom. Niektoré obsahujú informácie, ktoré sú úplne vy- Hlavné správy v januári 2016 publikovali text s titul- Chemtrails
myslené. Oveľa častejším javom sú však články, ktoré sú kom: Západ žne, čo zasial: 15-ročný chlapec vo Švédsku Konšpiračná
založené na reálnej udalosti, následne ju však jednodu- bol ubodaný migrantom, keď sa pokúsil ochrániť spolu- teória, ktorá
chým trikom posunú do novej roviny. žiačku pred znásilnením. 13-ročné dievča zas v Nemec- tvrdí, že vlády,
ku znásilňovali celý deň. Článok bol v tom čase vôbec tajné spolky ale-
Ich autorom niekedy stačí spoliehať sa na to, že uží- najviac zdieľaným článkom k téme migrantov na sloven- bo korporácie
vatelia Facebooku nebudú článok pozorne čítať, ale zač- skom Facebooku, lajklo ho viac než sedemtisíc ľudí. tajne vypúšťajú
nú ho zdieľať len na základe chytľavého titulku a fotky. Článok opisuje dva brutálne prípady násilia, do kto- z lietadiel na
V iných prípadoch je však takmer nemožné dezinformá- rého mali byť zapojení migranti. Prvý prípad sa týkal ľudí chemiká-
ciu odhaliť. Švédska a bol pravdivý, informovali o ňom aj tradičné lie. Za dôkaz
médiá. Pätnásťročný Sýrčan zozadu nožom dopichal považuje biele
rovnako starého spolužiaka, s ktorým mal predtým kon- ako prvá ruská štátna televízia, ktorá priniesla výpoveď neho obťažovania žien v nemeckých mestách počas sil- (kondenzačné)
flikt kvôli spolužiačke. Chlapec následne zomrel. jej matky (matka mala ruský pôvod, tým ruské médiá vestrovských osláv, ktoré pobúrili verejnosť. stopy, ktoré
Druhá časť správy sa však ukázala byť vymyslená. Išlo vysvetlili záujem o tento prípad). Reportáž mala veľký Situácia sa však zmenila vo chvíli, keď nemecká po- prúdové lietadlá
v nej o príbeh 13-ročného dievčaťa, ktoré údajne v Ber- ohlas, informovali o nej aj tradičné médiá v Česku i na lícia vydala stanovisko, že informácie o únose a znásil- zanechávajú na
líne uniesli a znásilnili migranti. O prípade informovala Slovensku. Objavila sa totiž krátko po prípadoch sexuál- není v Berlíne sa nepotvrdili. Následná reakcia ilustru- oblohe.

18 PRÍRUČKA N 2017 19
3. KAPITOLA / MANIPULÁCIE
Akýmsi evergreenom dezinformačných médií je správa
o zlatom rubli. Hovorí o tom, že Rusko sa chystá nahra-
formačné weby – AC24 a Security Magazín – správu
o zdanlivo podobnom prípade, ale v obrátenej rovine.
 PRÍKLAD
MIGRANT, KTORÝ NEBOL MIGRANT
diť obchodovanie v dolároch za obchodovanie v rubľoch, Písali o tom, že v Taliansku skupina migrantov roz-
ktoré budú viazané na ceny zlata. V júli 2016 publikovali bila a pomočila sochu Panny Márie. Na Facebooku to Práve pri téme migrácie dochádza k najčastejším mani-
Hlavné správy článok s titulkom: Putin vytláča dolár zla- okamžite vyvolalo pobúrenie a ďalšiu vlnu sympatii puláciám, čo je dané aj tým, že migranti sa stali hlavnou
tým rubľom. s mladou Slovenkou, ktorá narozdiel od výtržníkov témou dezinformačných médií. Zverejňujú jednak reál-
Informujú v ňom, že Rusko plánuje robiť svoj zahra- z Talianska bola zatknutá. ne správy o prípadoch kriminality migrantov, pravidel-
ničný obchod v rubľoch, čím ohrozí pozíciu amerického ne ale fakty výrazne posunú.
dolára. „Upíri z Wall Street veľmi dobre rozumejú, že Server Medzičas prevzal v máji 2016 z nemeckého
odstránenie ruských bánk zo zóny dosahu im nič dobré portálu Spiegel.de informáciu o vražednom útoku na
neprinesie,” píše sa v článku. Článok má čitateľovi vyslať železničnej stanici v bavorskom meste Grafing. Jeho zá-
signál, že Rusko nie je oslabené ekonomickými sankcia- kladom bola správa, že útočník nožom zabil 50-ročného
mi, ako tvrdí Západ a mainstreamové médiá. Miesto to- muža a ďalších troch ľudí zranil. Pri útoku kričal „Allah
ho sa chystá zasadiť silný úder Američanom. „Sankcie, akbar“.
presne ako princíp džudo, vytvorili ideálnu situáciu na Server Medzičas označil útok za jasný dôsledok
obranný manéver, ktorý presmeroval hrubú silu pro- ústretovej politiky nemeckej kancelárky Merkelovej.
tivníka proti nemu samotnému,“ poznamenali Hlavné „Na “refugees welcome” staršieho dáta tak doplatil živo-
je, ako v takýchto situáciách postupujú dezinformačné správy. tom 50-ročný občan z Wasserburg,,“ napísal Medzičas.
ilumináti a ako tradičné médiá. V skutočnosti išlo o zrecyklovanie textu, ktorý sa už O útoku v Bavorsku informovali aj tradičné médiá, tie
Jeden z taj- Viaceré tradičné médiá policajné stanovisko okam- v apríli 2014 šíril internetom. Napríklad český dezin- však boli v hodnotení opatrné. Citovali napríklad ľudí
ných spolkov, žite zverejnili, prípadne publikovali nový článok, v kto- formačný web AC24 v tom čase publikoval takmer iden- z nemeckých bezpečnostných zložiek, ktorí tvrdili, že
ktoré podľa rom informovali, že pôvodná reportáž bola nepravdivá. tický text, dokonca aj s rovnakými metaforami vráta- mohlo ísť o útok psychicky narušeného človeka.
vyznavačov Niektoré médiá dokonca označili celý príbeh za výmysel ne „upírov z Wall Street“, či „princípu džudo“. Tradičné médiá následne priniesli informáciu, že
konšpiračných kremeľskej propagandy. Ani po takmer troch rokoch od publikovania prvého
teórií ovládajú Hlavné správy, ktorých článok sa na Facebooku roz- článku sa nič nevie o tom, že by Rusko menilo platob-
svet. Takýmito šíril medzi desaťtisíce ľudí, policajné stanovisko nikam ný systém. O žiadnom takomto zámere sa nepíše ani na
spolkami môžu nezapracovali. Neinformovali čitateľov, že jeden z dvoch webe ruskej centrálnej banky. Hlavné správy onedlho
byť aj slobodo- prípadov, ktorý vyvolal rozruch, sa nepotvrdil. Ich člá- tento článok zmazali.
murári, skupina nok zostal naďalej zverejnený v pôvodnej podobe.
Bildeberg,
skupina New
World Order  PRÍKLAD 3.2 Článok posúva realitu
alebo svetové RUSKÁ EKONOMICKÁ OFENZÍVA Častejším prípadom dezinformačných médií sú články,
židovstvo. ktorým môžeme hovoriť manipulatívne alebo hrubo
zavádzajúce. Základom je pravdivá informácia, ktorá je
väčšími či menšími zásahmi posunutá, aby nadobudla
iné vyznenie. Ich autori (často nepodpísaní) sa spolieha-
jú na to, že čitateľ si článok neprečíta celý, alebo že si
nebude overovať, akým spôsobom o rovnakej veci písali
aj tradičné médiá.

 PRÍKLAD Správa bola reálna. O prípade informovali aj niekto-


STARÁ NOVÁ SPRÁVA ré seriózne talianske médiá, prípad vyvolal pobúrenie
aj medzi Talianmi. Incident sa však odohral ešte v ja-
Začiatkom roku 2017 sa témou sociálnych sietí stal nuári 2015, čo ani jeden z českých dezinformačných
prípad mladej Adriany z Ružomberka, známej pod me- webov v článku neuviedol.
nom Sheila Szmereková. Na Facebooku sa zviditeľnila V tom čase Česko i Slovensko žilo úplne inými té-
videom, na ktorom spálila a pomočila Korán so sloven- mami, na Slovensku si preto vtedy tento prípad všimol
skou vlajkou za chrbtom. len server Hlavné správy, onedlho však zapadol. Sprá-
Okrem toho uverejňovala statusy, v ktorých sa vu začali ľudia vo veľkom zdieľať až neskôr, po prícho-
moslimom vyhrážala zabitím. Vo februári ju zatkla po- de migračnej krízy.
licajná protiteroristická jednotka. Servery AC24 a Security Magazin v tomto prípade
Mladej žene následne vyjadrili podporu mnohí čes- nenapísali lživú informáciu, ale dopustili sa manipu-
kí a slovenskí používatelia Facebooku, označovali ju lácie.
dokonca za “prvého politického väzňa” po Novembri Pokiaľ by priznali, že ide o dva roky starú vec, správa
1989. V tejto atmosfére uverejnili dva české dezin- by nemala také silné vyznenie.

20 PRÍRUČKA N 2017 21
3. KAPITOLA / MANIPULÁCIE
útočníkom nebol migrant, ale istý Paul H. z Hessenska. zrejme čerpali aj Hlavné správy, svoj článok ilustroval
Napríklad český server Novinky.cz uviedol, že útočník len neutrálnou fotkou s natiahnutou policajnou páskou.
mal zrejme problémy s drogami, a zdôraznil, že nešlo Tradičné médiá by totiž mali dbať na to, aby ilustračné
o prisťahovalca. fotky neposúvali realitu nad rámec informácií z článku.
Server Medzičas tieto zistenia zamlčal. V článku iba
napísal, že „útočník nepatril k najnovšej migračnej vlne“,
čím podsúval čitateľovi záver, že šlo o migranta, ktorý do  PRÍKLAD
Nemecka prišiel už skôr. Miesto toho bez dôkazov pí- ZÁPAD CHCE ZNIČIŤ RUSKO
sal o tom, že „kriminalita migrantov v Nemecku aj v Ra-
kúsku dosahuje už ťažko zvládnuteľné rozmery”. Inou oblasťou, v ktorej je možné vidieť manipulácie, je
Reťazcom ďalších súvislostí sa dostal až k situácii na téma napätia medzi západnými štátmi a Ruskom. Po čase stal hlavným veliteľom NATO v Európe. Je tam pri-
Slovensku, ktoré je vraj podobne ohrozené, pretože má vypuknutí konfliktu na Ukrajine jej bola zo strany de- daná aj jeho fotka, celý článok tak navodzuje dojem, že
podľa serveru Medzičas politikov podobných Angele zinformačných médií prikladaná oveľa väčšia pozornosť, americký generál povedal, že chce zlikvidovať Rusko.
Merkelovej. „Do parlamentu aj vlády sa oklamaním voli- v roku 2015 ju prekryla migračná kríza. Príležitostne sa V skutočnosti Scaparrotti v prejave, na ktorý odkazo-
čov dostali ‚eurohodnotové‘ postavičky ‚merkeltypu‘, kto- však stále vyskytuje. vali Hlavné správy, hovoril oveľa miernejšie. Zopakoval
ré by nedbali zaviesť ‚merkelrajch‘ aj na Slovensku. Ich Dezinformačné weby popisujú konflikt na východnej len dlhodobé stanovisko, podľa ktorého Rusko predsta-
problémom sú ‚kotlebove hliadky‘ vo vlaku a nie to, čo sa Ukrajine a pripojenie Krymu k Rusku tak, že na vine je vuje pre NATO hrozbu. „Rusko je veľmi aktívne na vý-
deje kúsok za našimi hranicami,“ napísal Medzičas. Je- západ. Ruský prezident Putin mal konať iba v sebeobra- chodnej Ukrajine. Nevidím žiadny náznak toho, že by sa
den útok psychicky chorého človeka tak stačil na to, aby ne. Tento príbeh sa snažia dlhodobo držať v povedomí. to malo v krátkom čase zmeniť, a ani to neočakávam,“
Nemecko a Rakúsko boli v článku vykreslené ako krajiny Príkladom bol článok Hlavných správ z mája 2016, kto- hovoril v prejave.
plné nezvládnutej kriminality a Slovensko ako štát, kam rý v titulku informoval o tom, že „Západ nakoniec pove- Hlavné správy v skutočnosti necitovali amerického
táto vlna môže onedlho doraziť. dal pravdu, želá si totálnu likvidáciu Ruska”. generála, ale prevzali komentár z ruského servera IA
V pasáži pod titulkom (v takzvanom perexe) je citova- Regnum, ktorý sa venoval jeho prejavu. Ruský komen-
ný americký generál Curtis Scaparrotti, ktorý sa v tom tátor v ňom bez ďalších dôkazov tvrdí, že pre Západ je
 PRÍKLAD
ARABSKÍ LOTYŠI
Slniečkar
Odporcovia V júli 2016 publikovali Hlavné správy článok, ktorý je
migrantov ukážkou toho, že na zmanipulovanie informácie sta-
takto podľa nich čí iba veľmi malý zásah – vypustiť jednu vetu a pridať
hanlivo označu- vhodnú fotku.
jú ľudí, ktorí sa Spomínaný článok mal titulok „Brutálny útok cudzin-
migrantov na- cov na ubytovni v Plzni. Správca v nemocnici zomrel“.
ivne zastávajú. Hlavné správy v ňom s trojdňovým oneskorením pre-
„Slniečkar“ ne- písali článok z českých médií o tragickej udalosti v Plzni.
musí ani chcieť Správa teda mala reálny základ. Český server idnes.cz
migrantov informoval tom, že v Plzni došlo k hádke medzi dvoma
masovo voziť na mužmi a správcom ubytovne, na ktorej bývali. Správcu
Slovensko, stačí, následne zbili takým spôsobom, že po niekoľkých dňoch
že ich plošne zomrel.
neodsudzuje. Server idnes.cz hneď v úvode napísal, že vo veci útoku
stíha polícia „mladíka z Lotyšska“. Následne to v článku
zopakoval. „Policajti po dvoch dňoch dopadli dvadsať-
triročného muža z Lotyšska, ktorého obvinili z ťažkého
ublíženia na zdraví a porušovania domovej slobody,“ na-
písal idnes.
Hlavné správy článok prevzali takmer v doslovnom
znení, zamlčali len informáciu o pôvode zadržaného
muža. Namiesto toho článok ilustrovali fotkou, na kto- Slexit,
rej policajti odvádzajú muža arabského výzoru. Slovexit
Článok tak navodzoval dojem, že zabitie správcu Kampaň za
v Plzni je ďalším príkladom kriminality, ktorej sa v Eu- vystúpenie
rópe dopúšťajú moslimskí migranti. Použitá fotka v sku- Slovenska z Eu-
točnosti nemala nič spoločné ani s migračnou krízou, rópskej únie po
ani s Európou. Sú na nej zachytení izraelskí policajti, vzore Veľkej Bri-
ako v Jeruzaleme odvádzajú mladého Palestínčana. tánie (Slovakia
Napríklad český server idnes.cz, z ktorého informácií + exit).

22 PRÍRUČKA N 2017 23
3. KAPITOLA / MANIPULÁCIE
„najideálnejším riešením totálna smrť Ruska”. Hlavné
správy tento názor preložili, urobili z neho vlastný člá-
nok a dali ho do titulku ako fakt.

Antivax
Kampaň, ktorá
sa snaží doká-
3.3 Pochybný rozhovor
zať, že bežné Azda najúčinnejšou formou propagandy sú tendenčne
očkovanie vedené rozhovory. Je to oveľa sofistikovanejší prípad,
(vakcinácia) je ako keď dezinformačné médium preberie správu z ne-
škodlivé – má jakého zdroja. Vtedy sa dá skontrolovať, či takýto zdroj
spôsobovať existuje, či ide o seriózny zdroj, alebo či pôvodná infor-
napr. autizmus. mácia nie je prekrútená. Pokiaľ však dezinformačný web
Mnohí jej zá- urobí rozhovor s človekom, ktorý sám prekrúca realitu,
stancovia sú je to iná situácia. Zdrojom informácií je vtedy on sám.
presvedčení, že Ak ho novinár nežiada, aby priznal zdroje svojich tvrde-
lekári presadzu- ní, môže tvrdiť takmer čokoľvek.
jú očkovanie
najmä kvôli zis-
kom výrobcov  PRÍKLAD
liekov. ROZHOVOR S EXTRÉMISTOM
Server Parlamentní listy začal v septembri 2016 na po-
kračovanie robiť rozhovory so švédskym občanom Björ-
nom Herstadom. V článkoch je označovaný ako „švédsky
novinár“. Čitateľom opisoval, akou nebezpečnou kraji-
Chazari nou je dnes Švédsko po prijatí desaťtisícov migrantov.
Starodávny V prvom rozhovore Herstad hovoril o všadeprítom-
kmeň, ktorý vy- nej kriminalite, ktorú spôsobujú migranti. Kvôli nim sa
znával židovskú už vo Švédsku údajne cítia bezpečne iba bohatí ľudia,
vieru. Keďže ktorí si môžu dovoliť kúpiť byty v izolovaných lokalitách.
po holokauste Svoje tvrdenia dokazuje policajnými štatistikami. „Vo
sa prejavova- Švédsku je denne 50 policajných hlásení o sexuálnom
ná nenávisť k zločine, tretina z toho je klasifikovaná ako znásilnenie.
Židom (antise- To znamená, že nejaká žena je znásilnená každú hodinu
mitizmus) stala a pol, každý deň, každú noc, počas celého roku,“ tvrdil.
spoločensky Rozoznať, čo je v takomto rozhovore pravda a čo ma-
neprijateľnou, nipulácia, je nad možnosti bežného čitateľa. Respondent
dezinformačné kombinuje svoje názory (polícia sa bojí zasahovať proti
médiá miesto migrantom), s konkrétnymi číslami (štatistiky krimina-
pojmu Źid nie- lity) a reálnymi prípadmi (nepokoje na niektorých pred-
kedy používajú mestiach). Čitateľ by na posúdenie jeho hodnovernosti
pojem Chazar. musel detailne sledovať sitáciu vo Švédsku, nevystačil Herstad však nedodal informáciu, že počet ohláse- sku bola bezproblémová. Aj tradičné médiá popisovali vej strane Národní demokrati (Nationaldemokraterna), Častou obeťou
by si len s bežným „googlením“. ných znásilnení je už šesť rokov približne rovnaký. Na- prípady sexuálneho obťažovania migrantmi na hudob- ktorá bola obviňovaná z xenofóbie a rasizmu. Dlhodo- dezinformácií sú
V čom spočíva manipulácia? Herstad v prvom roz- príklad v roku 2014 išlo o 6700 prípadov, za rok 2013 nom festivale v Štokholme v roku 2015. Začiatkom ro- bo udržiava kontakty s krajne pravicovou organizáciou migranti.
hovore operuje so štatistikami kriminality. Zdôrazní, o zhruba 6000 prípadov. Na počte znásilnení sa teda ku 2017 zverejnil svoje svedectvo policajný dôstojník Nordická mládež, ktorá prevádzkuje viaceré protimig- FOTO N - TOMÁŠ
že každý deň je vo Švédsku hlásených 50 sexuálnych podľa štatistík výrazne nepodpísala migračná vlna z ro- z mestečka Örebro, ktorý popisoval, že v jeho okrsku rantské weby. BENEDIKOVIČ
útokov, z čoho tretinu tvoria znásilnenia, čo vyzerá ako ku 2015, keď vo Švédsku požiadalo o azyl 156-tisíc ľudí, páchajú kriminalitu väčšinou migranti. Situácia má však Herstad teda nie je bežným novinárom, ale prísluš-
veľmi dramatické číslo – napríklad na Slovensku je evi- čo bol stopercentný nárast oproti predošlému roku. ďaleko od toho, ako ju v popísal Herstad, podľa ktorého níkom krajnej pravice, ktorá má blízko k extrémizmu.
dované jedno znásilnenie v priemere raz za päť dní. Herstad nevysvetlil čitateľom ani to, že Švédsko má už polícia nedokáže vo Švédsku nastoliť poriadok. Na- Je to podobná situácia, ako keby naopak švédske noviny
Tieto čísla by mala evidovať švédska Národná rada uzákonenú jednu z najprísnejších definícií znásilnenia príklad počet vrážd na 100 tisíc obyvateľov bol vo Švéd- chceli urobiť rozhovor o Slovensku a ako vhodného ko-
pre prevenciu kriminality, čo je štátna organizácia, kto- na svete. Zahraničné médiá už dlhší čas upozorňujú, že sku v roku 2015 na podobnej úrovni, na akej sa dlhodo- mentátora by oslovili člena Kotlebovej ĽSNS.
rá zverejňuje policajné štatistiky. Na jej stránkach sa štatistiky zo Švédska nie je možné porovnávať s inými bo pohybuje aj na Slovensku. Parlamentní listy sa teda nesnažili zistiť, ako reálne
skutočne píše, že za predošlý rok 2015 bolo hlásených krajinami. Za znásilnenie je vo Švédsku napríklad pova- Ďalšia podstatná informácia, ktorú Parlamentní lis- vyzerá situácia vo Švédsku. Zrejme mali vopred danú
18 000 sexuálnych útokov, z čoho 5900 tvorili znásilne- žovaný sex s osobou mladšou ako pätnásť rokov, na Slo- ty zabudli dodať, sú informácie o samotnom Hersta- predstavu, že chcú napísať článok o tom, že migranti
nia. V priemere tieto čísla sedia s tým, čo hovoril Her- vensku by šlo o kategóriu „sexuálneho zneužitia“. dovi, ktorý vystupuje ako nestranný novinár. Herstad spôsobujú rozvrat, a potrebovali iba človeka, ktorý im
stad českým, resp. slovenským čitateľom. Tieto rozpory neznamenajú, že by situácia vo Švéd- bol v skutočnosti dlhoročným členom krajne pravico- túto predstavu potvrdí. n

24 PRÍRUČKA N 2017 25
4. KAPITOLA / CVIČENIA

Cvičenia so študentmi
PROTEST
Na ďalšej fotografii sú nepokoje, ktoré sme si už v tejto
príručke ukázali. Ide vraj o nepokoje v Taliansku, ktoré
spôsobili migranti.
Opäť stačí vložiť fotku do Google Images a ukáže sa
 CVIČENIE: AKO VYSTOPOVAŤ, ČI FOTOGRAFIA NIE JE FALOŠNÁ nám naozajstný kontext, v akom fotka vznikla: ide o ne­
Na šírenie lží často slúži fotografia zasadená do mylného kontextu, použitá po rokoch s iným titulkom, či s tvrdením, že pochádza z iné­ pokoje, ale vo Francúzsku a nie v Taliansku, a neprotes­
ho miesta ako v skutočnosti. V tomto cvičení si ukážeme, ako sa dá vypátrať, odkiaľ fotografia naozaj pochádza. tujú utečenci z čerstvej migračnej vlny, ale obyvatelia
Francúzska proti zmenám zákonníka práce.
Samozrejme, nástroj nie je dokonalý a ak rovnakú
LOĎ PLNÁ MIGRANTOV fotku použilo milión konšpiračných webov, tak existuje
Dobrý pomocník pri odhaľovaní skutočného pôvodu šanca, že vám Google ponúkne výsledky najmä z nich.
fotiek je aj Google Images, podstránka najznámejšieho No ak medzi nimi nevidíte relevantné zdroje, oplatí sa
vyhľadávača. Nefunguje vždy, no pri známych fotkách, ešte zvážiť, či je fotka pravdivá.
ktoré sa šíria na internete a boli napríklad aj v serióz­
nych mé­diách, hoci aj dávno, vie byť veľmi nápomocný.
Použijeme tento program na fotografii, ktorá sa šíri­ PROTESTY V PALESTÍNE? ULICA V ČÍNE?
la aj na Slovensku: známu fotku lode s migrantmi, ktorí
prichádzajú do Európy, použili aj viacerí politici a médiá Ako si pomôcť aj bez Google Images? Stačí mať dobré
pri ilustrácii migračnej krízy. pozorovacie schopnosti. Ukážeme si to na dvoch fotogra­
Stačí pár klikov na stránke www.images.google.com. fiách: Prvý pohľad na prvú fotku naznačuje, že ide o pro­
Cez možnosť „hľadať podľa obrázka“ fotografiu nahráme test proti Izraelu. Odohráva sa však v Palestíne, v Izraeli či
a Google nám ukáže, že fotka nie je aktuálna. Dokonca v niektorom z arabských štátov?
hneď poskytne informáciu o tom, že sa s veľkou prav­ Stačí si všímať detaily: oblečenie ľudí a do istej miery aj
depodobnosťou týka albánskych utečencov z roku 1991 dvaja muži čiernej pleti, ktorí držia plachtu, naznačujú, že
– to je aj pravda, ktorú potvrdzujú viaceré zdroje. nejde o Blízky východ. Zúžiť okruh krajín pomôžu – znač­
ky, nápisy na ulici či plagáty. V ľavom hornom aj dolnom
rohu (a aj na vlajke, hoci nie úplne čitateľne) sú nápisy
KISKA S UKRAJINSKOU VLAJKOU vo francúzštine. Demonštrácia je vo francúzsky hovo­
riacej krajine – zimné oblečenie ľudí a typická európska
Silný fotografický hoax, ktorý sa opakovane šíril na Slo­ architektúra vyradia bývalé francúzske kolónie v Afrike.
vensku, je záber na prezidenta Andreja Kisku vraj s lo­ V ľavom hornom rohu je reklama na francúzsky denník
gom radikálneho dobrovoľníckeho práporu Azov (na L‘Humanité. Ide teda o Francúzsko. Skutočnosť: demon­
snímke vľavo), ktorý sa otvorene odvoláva na symboliku štrácia v Paríži na podporu Palestíny z roku 2009.
jednotiek SS. Druhá fotka pôsobí ako z Číny či Hongkongu. Prečo
Pravá je pritom snímka vpravo. Google Images si by to však nemohla byť čínska štvrť kdekoľvek vo svete?
s toutou fotografiou nevie úplne poradiť a nevie jasne V prospech tejto teórie hovoria aj anglické nápisy na bu­
pomenovať, kedy vznikla. Program však ukáže najmä dovách (hoci to nevylučuje ani Hongkong).
pôvodné obrázky s erbom bombardovaného mesta Ma­ Vygooglíme si napríklad nápis „Law office of David A.
riupoľ, čo upozorní, že niečo nie je v poriadku. Bredin“. Keď dokážeme prečítať aj telefónne číslo, naisto
Manipulácia je však v tomto prípade ľahko odhaliteľ­ zistíme, že to je právnická kancelária Davida Bredina
ná už voľným okom. Autor upravenej fotografie predo­ v New Yorku. Pomôcť môžu aj ŠPZ na autách, hoci tu nie
všetkým nedostatočne prekryl pôvodný erb a spod zna­ sú veľmi čitateľné.
ku Azova tak trčí aj erb Mariupoľa. Upravená fotografia Ak by sme mali aj názov ulice, môžeme záber porov­
nesedí ani farebne. nať s fotografiou na Google Street View.

ČO SI VŠÍMAŤ PRI FOTKÁCH? n krajina, reliéf – Google vám nemusí pomôcť len s ulicami, ale s nimi pomôže Google či iní ľudia na internete, forme vlajky alebo označenia ich jednotky,
Pri overovaní fotiek alebo určovaní lokality vám môže pomôcť aj s krajinou – lokalitu môžu prezradiť známe pohoria či povo­ n počasie – nie úplne spoľahlivý parameter, no počasie n autá – model a značka už v dnešnom globalizova­
niekoľko informácií, ktoré sa v zásade vyskytujú na každej die riek, na akýkoľvek deň a lokalitu sa dá zistiť napríklad na nom svete nemusí nič znamenať, ale veľký počet áut
z nich: n známe budovy a architektúra – podobne ako pri geografických webe www.wolframalpha.com, konkrétnej značky alebo autá, ktoré sú špecifické pre
n plagáty, názvy obchodov, barov či reštaurácií, parametroch, v mestskom prostredí môže pomôcť architektú­ n vojenské insígnie a uniformy – skúste na fotkách konkrétnu lokalitu, môžu byť cennou pomocou,
n telefónne čísla na plagátoch a pútačoch, ra. Pri slávnych pamiatkach ako Eiffelova veža či Socha slobody hľadať policajtov alebo vojakov, tí by mali mať oficiál­ n poznávacie značky áut – Google pomôže aj v prípade
n oblečenie ľudí – spôsob obliekania, ktorý patrí k jednotlivým by sa zrejme nikto nepokúšal klamať, ale existujú stovky menej ne označenie krajiny, z ktorej pochádzajú (v prípade ŠPZ. Na autách navyše môžu byť aj medzinárodné
kultúram alebo klimatickým podmienkam v oblasti, známych pamiatok, ktoré poznáte možno práve vy alebo vám policajtov môže pomôcť názov polície), väčšinou vo poznávacie značky. ZDROJ: FIRSTDRAFTNEWS.COM

26 PRÍRUČKA N 2017 27
4. KAPITOLA / CVIČENIA
4. ANGLIČANIA VYČÍŇAJÚ
 CVIČENIE: POZNAJTE 2. NECHCENÝ NAPOLEON
Nápad opozičného poslanca Igora Malériča postaviť Mestskí policajti v Košiciach riešili tento týždeň už
6. UKRAJINCI PRE SLOVENSKO
Slovenský premiér Milan Akčný sa rozhodol riešiť situ­
MANIPULÁCIU V TITULKU
blízko Bratislavského hradu sochu Napoleona Bonapar­ druhý prípad opitých Angličanov, ktorí rušili nočný po­ áciu okolo nedostatku kvalifikovaných robotníkov. Vlá­
V tejto príručke sme viackrát zopakovali, že ľudia zdie­ te narazil na nesúhlas tisícok ľudí. Ukázala to anketa, koj. Štvorčlennú skupinu, ktorá na Slovensku oslavovala da schválila zákon, ktorý výrazne zjednodušuje pravidlá
ľajú na sociálnych sieťach článok bez toho, aby ho číta­ ktorú zorganizoval Bratislavský denník. Noviny ponúkli rozlúčku so slobodou, nechcela ochranka pustiť do baru pre niektorých občanov Ukrajiny, ktorí by na Slovensku
li – presvedčí ich na to už titulok. Pripravili sme krátke svojim čitateľom možnosť, aby sa k iniciatíve vyjadrili v centre, tak na ňu kričali anglické nadávky. Cudzinci chceli pracovať. Opatrenie sa bude vzťahovať iba na
cvičenie zamerané práve na analýzu titulkov. v internetovom hlasovaní. Výsledok? Proti soche sa po­ sa upokojili až po príchode mestskej polície. Podobný Ukrajincov, ktorí sú povolaním strojári alebo majú tento
Tu je sedem vymyslených krátkych správ, ktoré imi­ stavilo až 90 percent zo zhruba desaťtisíc hlasujúcich prípad sa odohral aj v pondelok, keď polícia dala pokutu typ vzdelania. Pre ostatných sa nič nemení. Premiér dú­
tujú reálne články na webe. Ku každej z nich budú na čitateľov. iným dvom mužom z Anglicka, ktorí v nočných hodi­ fa, že týmto spôsobom získa pre slovenské fabriky nie­
výber tri titulky, jeden z nich je však zavádzajúci – buď A) Plán postaviť Napoleona pri Hrade vyvoláva vášne nách znečistili verejné priestranstvo. koľkotisíc pracovníkov.
obsahuje informáciu, ktorá v správe nie je, alebo čitateľa B) S Maléričovou sochou nesúhlasia tisíce ľudí A) Angličania sú národom opilcov a výtržníkov, A) Premiér uvoľnil hrádzu, Slovensko môžu zaplaviť
nabáda, aby si domyslel niečo, čo článok nehovorí. C) Bratislavčania jednoznačne odmietli sochu Napo- predviedli to v Košiciach tisíce Ukrajincov
Vašou úlohou je označiť manipulatívny titulok a vy­ leona B) Hluk a nadávky: štvorica Angličanov vystrájala B) Premiér chce, aby na Slovensku pracovali tisíce
svetliť, prečo nezodpovedá úvodnému textu. pred košickým barom Ukrajincov
C) Policajti v Košiciach museli opakovane riešiť opi- C) Vláda láka na Slovensko tisíce ukrajinských ro-
3. MILIÓNY MIGRANTOV V POHYBE tých Angličanov botníkov
1. NOVÁ AUTOMOBILKA
V utečeneckých táboroch v severnej Afrike a na Blízkom
Blízko Zvolena by už čoskoro mohla stáť nová fabrika, východe sa zhoršuje situácia. Mnoho tamojších obyva­ 5. OPOZIČNÝ POLITIK VS. STAROSTA 7. SLOVENSKÍ VOJACI POD NEMCAMI
v ktorej by vyrábali luxusné športové vozy Maserati. teľov sa pripravuje na to, že sa vydá na cestu do krajín
Oznámil to minister hospodárstva po stretnutí s výkon­ Európskej únie. Podľa uniknutej správy nemeckej tajnej Opozičný politik Anton Strelec podal trestné oznáme­ Ministri obrany Slovenska a Nemecka podpísali dohodu
ným riaditeľom automobilky Emersonom Fitipaldim. služby by ich počet mohol dosiahnuť až šesť miliónov. nie na starostu Bohumila Stejskala pre nedávny predaj o spolupráci. Na základe nej odídu príslušníci sloven­
„Som nadšený, na Slovensko smeruje piata automobil­ Polovica z nich sa chce pokúsiť dostať sa do Európskej mestských pozemkov v blízkosti budovy pošty. Strelec ských mechanizovaných jednotiek do Nemecka na dvoj­
ka,“ povedal minister. Dobrý pocit mal zo stretnutia aj únie po takzvanej balkánskej trase, ktorú sa členské štá­ tvrdí, že predaj bol pre radnicu nevýhodný a starosta sa mesačný výcvik pod dohľadom nemeckých inštruktorov.
Fitipaldi, ktorý ministrove slová komentoval diploma­ ty s pomocou Turecka snažia držať uzavretú. mohol dopustiť trestného činu zneužívania právomoci Minister Marek Pancier si od toho sľubuje väčšie skú­
ticky. „Slovensko sa nám páči, má veľký potenciál,“ po­ A) Najhoršie nás len čaká: Do EÚ príde ďalších šesť verejného činiteľa, za ktorý môže byť sadzba až päť ro­ senosti pre slovenských vojakov, ako aj prehĺbenie ich
vedal Fitipaldi. miliónov migrantov kov. Jeho podnetom sa bude zaoberať vyšetrovateľ. jazykových znalostí.
A) Slovensko má na dosah piatu automobilku B) Kríza nekončí, ďalších šesť miliónov migrantov sa A) Strelec sa obrátil na políciu, chce, aby prešetrila A) Slovenskí vojaci budú trénovať pod taktovkou
B) Pri Zvolene sa začnú vyrábať slávne športiaky pripravuje na cestu predaj pozemkov Nemcov
Maserati C) Uniknutá správa tajných služieb: Ďalšie milióny B) Polícia sa chystá vyšetrovať starostu, hrozí mu až B) Minister dúfa, že našim vojakom pomôžu nemec-
C) Výkonný riaditeľ z Maserati: Slovensko má veľký ľudí chcú do Európy päť rokov kí inštruktori
potenciál C) Opozičný politik obviňuje starostu, že nevýhodne C) Ako za Hitlera: slovenskej armáde budú zase veliť
predal pozemky Nemci

RIEŠENIA: 3. A) Najhoršie nás len čaká: Do EÚ príde ďalších šesť miliónov 5. B) Polícia sa chystá vyšetrovať starostu, hrozí mu až 6. A) Premiér uvoľnil hrádzu, Slovensko môžu zaplaviť
1. B) Pri Zvolene sa začnú vyrábať slávne športiaky Maserati migrantov päť rokov tisíce Ukrajincov
Titulok predbieha udalosti. Minister síce hovorí, že „na Sloven­ Možnosť, že sa šesť miliónov ľudí vydá na cestu do Európy, nie je Titulok vyvoláva dojem, že polícia ide po starostovi, Z takéhoto titulku si čitateľ odnesie dojem, že na Slo­
sko smeruje piata automobilka“, ale to nie je to isté ako veta „na to isté ako správa, že šesť miliónov ľudí aj reálne do Európy príde. ktorý onedlho možno pôjde „sedieť“. V skutočnosti ho vensko sa masovo začnú sťahovať davy cudzincov bez
Slovensku bude piata automobilka“. Pokiaľ to jasne nepotvrdí aj V článku je navyše spomenuté, že polovica migrantov plánuje ísť zatiaľ podozrieva iba opozičný politik. Polícia sa musí rozdielu. V článku sa však jasne píše, že jednoduchší re­
automobilka, je to stále iba želanie jednej strany. Keď obe strany trasou, ktorú európske štáty chcú držať uzavretú, čo by znamena­ automaticky zaoberať každým trestným oznámením, žim budú mať iba tí, ktorí budú mať požadované vzdela­
hovoria iba o rokovaniach, neznamená to, že dohoda je už ho- lo, že by narazili na hranicu Turecka a nie je jasné, ako by pokra­ ktoré niekto podá, dokonca aj anonymným. Často však nie alebo prax, a ktorých trh práce potrebuje. Obzvlášť
tová. čovali ďalej. Ak text hovorí o možnosti, že sa niečo stane, nie je vyhodnotí, že prípad nebude ďalej riešiť. O skutočnom spozornite pri poplašných titulkoch.
presné to vydávať za hotovú vec. „vyšetrovaní“ sa dá hovoriť až vtedy, keď polícia usúdi,
že podozrenie je na mieste a dotyčného začne naprí­
2. C) Bratislavčania jednoznačne odmietli sochu Napoleona klad trestne stíhať. Ani to ešte nemusí znamenať, že 7. C) Ako za Hitlera: slovenskej armáde budú zase veliť
V článku sa hovorí len o tom, že sochu Napoleona jednoznačne 4. A) Angličania sú národom opilcov a výtržníkov, predviedli to je vinný. Na vyšetrovanie dozerá prokurátor, ktorý ho Nemci
odmietli ľudia, ktorí mali chuť zúčastniť sa internetovej ankety v Košiciach môže zastaviť, pokiaľ sa podozrenie nepotvrdí. Otázku Titulok hľadá nezmyselné a prehnané historické súvis­
jedného denníka. Na to, aby bolo jasné, čo si myslia Bratislavča­ Titulok neprijateľne zovšeobecňuje, že bežný Angličan pije a robí hroziaceho trestu má zmysel riešiť, až keď prokurátor losti s odkazom na viac než sedemdesiat rokov staré
nia, by musel prebehnúť sociologický prieskum. Zatiaľ čo v inter­ výtržnosti. Novinárovi stačili dva prípady ako dôkaz typického podá takzvanú obžalobu a celý prípad zamieri pred súd. udalosti. Zároveň tvrdí niečo iné, než článok. Výcvik pod
netovej ankete nikto nekontroluje, akí ľudia hlasujú, v prieskume správania mnohomiliónového národa. Ide pritom typ incidentu, Aj súd však nakoniec môže dotyčného oslobodiť. Pri dohľadom nemeckých inštruktorov opisuje ako stav, keď
musia byť primerane zastúpené všetky skupiny obyvateľov. Inter- ktorého sa môže dopustiť aj ktokoľvek iný. Správanie zopár jed- podaní trestného oznámenia nie je možné hneď člove- armáda už nebude mať slovenských veliteľov, ale nemec­
netová anketa neodráža skutočné názory celého mesta/štátu. notlivcov sa nedá preniesť na celú skupinu/etnikum/národ. ka označiť za vinného, o vine rozhoduje súd; trestné kých. Inštruktor však nie je veliteľ. Pozor na zveličené
oznámenie ešte neznamená, že polícia človeka obviní. prirovnania a metafory.

28 PRÍRUČKA N 2017 29
4. KAPITOLA / CVIČENIA

 CVIČENIA 3: DISKUSIE V TRIEDE rili. Pravidlá by mali sprioritizovať, aby drobnosti nemali
rovnakú váhu ako podstatné veci.
Tu je na záver zopár tipov, ako kreatívne diskutovať so V druhej časti svoj zoznam porovnajú s pravidlami
študentmi o tom, ako vznikajú klamstvá, dezinformácie nejakého média alebo watchdoga, napríklad konspira­
a fámy a ako sa orientovať v médiách. tori.sk alebo etický kódex New York Times a podobne,
a prípadne ho poopravia.
V tretej časti na základe týchto kritérií obodujú nie­
koľko správ.
1. TITULKY: ČO LÁKA A ČO BUDÍ DÔVERU?
Na záver by mala byť diskusia o tom, či sa podarilo
(15 MIN. + 15 MIN. DISKUSIA) vytvoriť dobrý hodnotiaci test, či ich hodnotenie nie­
Téma: Diskusia o dôvodoch, prečo nadpisy bývajú ktorých správ prekvapilo, a pod. Dôležité je, aby správy
bulvárne/prehnané/s posunutým významom. nehodnotili podľa obsahu, ale podľa formálnych kritérií.
Pracujte v malých skupinách, rozdajte si 2-4 krátke texty
z médií bez titulku. Každá skupina má napísať ku každé­
mu textu dva nadpisy: jeden, ktorý má prinútiť čitateľa, 4. ANONYMNÉ UDANIE.
aby text otvoril (klikateľný nadpis), a jeden, ktorý má čo AKO BY STE SA ZACHOVALI?
najobjektívnejšie informovať, čo sa v článku píše. Pozor,
oba musia byť pravdivé a vychádzať z textu. Téma: Komu dôverujete?
Nadpisy zozbierajte, zamiešajte a nechajte študentov Ako sa dá poprieť niečo, čo sa nestalo?
ku každému textu rozhodnúť, aký nadpis by ich motivo­ Anonym v emaile píše, že študenta podvádza priateľ/ka.
val text otvoriť a aký nie. Z mailu nie je jasné, kto ho píše, ale dáva zmysel, základ­
Diskutujte: né fakty o priateľovi sedia. Ako by sa zachovali?
Ponúkame päť tipov, ako sa dá čeliť propagande
Ktorý z titulkov funguje lepšie? Tipy na diskusiu: 1) Komu dôverujete viac, anonymo­ a nestať sa internetovou „ovečkou“.
Naozaj všetky titulky vyjadrujú to, čo sa píše v texte, vi alebo blízkemu človeku 2) Ako môže priateľ/ka vyvrá­

Namiesto záveru – odporúčania


alebo majú posunutý význam? tiť obvinenie, ktoré sa nestalo? Je to možné? 3) Samotné
Je možné napísať nadpis, ktorý by vyhovoval obom pripustenie si obvinenia je naštrbením dôvery k partne­
kategóriám? rovi/partnerke. 4) Akú motiváciu môže anonym mať? Je
táto motivácia nezištná?
V ďalšom kroku je možné debatu rozšíriť zo vzťahovej  PRISTUPUJTE K FACEBOOKU všímať si zdroj uvedený menším písmom v spodnej
2. KLAMÁR. DOKÁŽETE ROZLÍŠIŤ roviny do roviny spoločenskej. Anonymom je konšpirač­ AKO K MIESTU, KTORÉ JE PRERASTENÉ časti okna. Pokiaľ zdroj nepoznáte, môžete si pozrieť
LOŽ OD PRAVDY? né médium, priateľom/priateľkou autority našej spoloč­ zoznam na stránke Konšpirátori.sk.
NEZMYSLAMI.
nosti. Ako môžu vyvrátiť vymyslené obvinenia? Komu
Téma: Dokážeme vždy intuitívne rozoznať klam-
stvo? A ak nie, aké iné možnosti máme?
by ste verili viac? Akú motiváciu môžu mať konšpiračné
weby?
Prirodzene, neznamená to, že by Facebook bol len
o propagande a hoaxoch. Pozor však na to, že Face­
 TO, ŽE JE ČLÁNOK LAJKOVANÝ
A ZDIEĽAJÚ HO KAMARÁTI,
Traja dobrovoľníci z radov študentov vytvoria každý bookom sa môže bez kontroly šíriť úplne čokoľvek, a to
NEZNAMENÁ, ŽE NIE JE VYMYSLENÝ.
osem tvrdení o sebe (4 pravdy a 4 nepravdy), o ktorých tvorcovia propagandy účinne využívajú.
nikto iný v triede nevie, či sú pravdivé, alebo nie (naprí­ 5. SERIÓZNE MÉDIUM ALEBO Ukázali sme si viacero článkov, ktoré na Facebooku
klad drobnosti z detstva). Tieto tvrdenia o sebe presved­
čivo prednesú pred celou triedou a ostatní študenti há­
PROPAGANDA: HODNOTÍME PODĽA  NEPLATÍ ROVNICA: ČÍM nazbierali až tisíce lajkov, pritom fakty v nich boli
prekrútené.
ZNAČIEK ALEBO PODĽA ZMYSLU TEXTU? ŠOKUJÚCEJŠIE, TÝM PRAVDIVEJŠIE
dajú, či hovoria pravdu alebo klamú.
Často sa pri tejto aktivite ukáže, že niekto klamať vie,
a niekto nie, a často práve sympatickí a dôveryhodní ľu­
Téma: Dokážete sa pri čítaní textu odosobniť od
konkrétneho média a autora a čítať bez predsud-
Konšpiračné média majú oproti tradičným médiám
výhodu, že sa nemusia držať faktov a môžu ponúknuť
MAJTE LAJKNUTÚ
AJ „DRUHÚ STRANU“.
dia dokážu klamať pomerne presvedčivo. kov? akúkoľvek „šokujúcu informáciu“. Takýto článok môže
Presah do veľkého sveta: ak neodhadneme klamstvo Učiteľ vyberie tri texty a priradí im nového autora/mé­ na Facebooku zožať oveľa viac lajkov (a väčšinou sa Ak na Facebooku sledujete profily Borisa Kollára ale­
ani u našich spolužiakov, ako to môžeme vedieť u politi­ dium. Upraví ich tak, aby v nich zostala pôvodná téma to tak aj deje) než seriózny článok opisujúci realitu. bo Kotlebovu ĽSNS, je dobré poznať, čo píšu tradičné
kov? Len preto, že sú sympatickí, ešte nemusia hovoriť a argumentácia, no štylisticky majú pripomínať nového Pokiaľ narazíte na článok, v ktorom vám budú tvrdiť, médiá. Každé z médií má na Facebooku svoj profil, cez
pravdu. autora. Študenti texty analyzujú a hovoria, čo im nesedí. že odhaľuje pravdu, ktorú iní zamlčujú, je lepšie byť ktorý zdieľa svoje články.
(Treba ich vopred varovať, že s textom nie je niečo v po­ obozretný. Okrem toho je na Facebooku viac profilov, ktoré sa
riadku.) venujú práve internetovej propagande. Sú to napríklad:
3. KTORÉ SPRÁVY SÚ KVALITNÉ Prepisy, ktoré je napríklad možné použiť:
Kotlebov volebný program – na editoriál významného
 VŠÍMAJTE SI ZDROJ; RADŠEJ Dezinformácie Hoaxy Propaganda, Prečo ľuďom hrabe,
Slovak Security Policy Institute, či Manipulátoři.cz.
A KTORÉ NEKVALITNÉ? (90 MIN.) NEZDIEĽAJTE ČLÁNOK, AK NEPOZNÁTE
slovenského novinára. Boj proti extrémizmu zasa na Facebooku monitoruje
WEB, KTORÝ HO PUBLIKOVAL.
Téma: Čo rozlišuje hodnotnú správu od tej menej Článok z dezinformačného média – na článok z Den­ iniciatíva Spoločná krajina, ktorá organizuje aj diskusie.
hodnotnej? Existujú nejaké rozumné kritériá? níka N. Na Facebooku článku konšpiračných i tradičných médií
Aktivita má tri časti a diskusiu (dohromady 90 minút). Hitlerovu reč o Židoch – na blog o migrantoch. vyzerajú pri letnom pohľade rovnako. Je preto potrebné
V tej prvej študenti spoločne vymyslia súbor pravidiel, (Na konci treba študentom vysvetliť, ako boli texty
ktoré by mala akákoľvek mediálna správa mať, aby jej ve­ menené.)

30 PRÍRUČKA N 2017 31
1200
podporovateľov
ĎAKUJEME VÁM!

Vďaka podpore vyše 1200 ľudí a firiem, ktorí spolu venovali 30 000 eur,
sme mohli túto príručku bezplatne darovať 35 000 študentom
na viac ako 200 školách.

Za podporu ďakujeme aj Bratislavskému samosprávnemu kraju,


ktorý ju nad rámec zbierky zakúpil pre 4000 študentov v župe.

Za spoluprácu ďakujeme aj Slovenskému národnému divadlu,


ktoré bude rozdávať príručku študentom pri svojich vystúpeniach.