You are on page 1of 5

STEAM, O NOUĂ ABORDARE ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII

STEAM (SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING
ARTS AND MATHEMATICS),
O NOUĂ ABORDARE ÎN SISTEMUL
EDUCAŢIONAL ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII

Ing. Nicolae FILDAN

Asociația Generală a Inginerilor din România – Sucursala Constanța

REZUMAT. Această lucrare propune regândirea sistemului educaţional actual ţinând cont de o nouă abordare:
STEAM (Science Technology Engineering Arts and Mathematics) . Integrarea STEAM în noul sistem se va baza pe:
o abordare de tip holistic, îmbunătaţire curricula și introducerea de noi tehnologii, tehnici și metode referitoare la
procesele de predare, învăţare, evaluare etc. Obiectivul principal va fi creșterea inovării și a creativităţii în
societatea cunoașterii. În final, prezint câteva propuneri pentru adaptarea sistemului educaţional românesc la
aceste noi tendinţe.

Cuvinte cheie: sistem educaţional, STEAM (Science Technology Engineering Arts and Mathematics), societatea
cunoașterii, inovare, creativitate.

ABSTRACT. This paper proposes to rethink the current educational system considering a new approach: STEAM
(Science Technology Engineering Arts and Mathematics). Integration of STEAM in the new educational system
will be based on: a holistic approach, improve curricula and introducing new technologies, techniques and
methods relating to the processes of learning, teaching, and assessment. The main objective will be to increase
innovation and creativity in the knowledge society. Finally, make some proposals for adapting the Romanian
educational system to these new trends.

Keywords: educational system, STEAM (Science Technology Engineering Arts and Mathematics), the knowledge
society, innovation, creativity.

1. CONTEXTUL GENERAL. TENDINŢE putea atinge acest obiectiv, pe langă tehnologii , este
necesară o pregătire profesională adecvată. Apare o
Suntem martorii tranziției de la societatea nouă categorie ocupațională: „knowledge worker” –
informațională la societatea cunoașterii (knowledge al cărui capital principal sunt cunoștințele. El poate fi
society), o denumire prescurtată a societății bazate diferențiat de celelalte categorii prin faptul că munca
pe cunoștințe (knowledge-based society). Societatea lui necesită o gândire creativă, convergentă și diver-
cunoașterii, conform definițiilor de pe internet, este gentă, care nu va mai fi focusată pe rezolvarea unor
acea societate care generează, procesează și face probleme de rutină [3].
posibil accesul la cunoștințe la nivelul tuturor În vederea formării profesionale, atât a acestui
membrilor societății pentru a putea fi utilizate în „knowledge worker”cât și a cetățeanului de rând –
vederea îmbunătățirii condiției umane [1]. dependent de tehnologii, este necesar, practic, un
Din multitudinea de definiții am ales pe cea nou sistem educațional. În acest sens, sunt de
utilizată de acad. Mihai Drăgănescu: „cunoştintele remarcat câteva tendințe/direcții de abordare:
sunt informaţii cu înţeles şi informaţii care acţionează” – se produc schimbări majore în curriculă (conți-
[2]. În societatea cunoașterii, cunoștințele sunt o resursă nut, structură etc), cu focalizare pe o abordare
importantă. Utilizarea cunoștințelor pentru dezvoltarea interdisciplinara și pe utilizarea de noi tehnologii
de tehnologii specifice (knowledge technology) și pentru creare și utilizare conținut. Exemple: e-content,
de sisteme suport pentru luarea deciziei generează manuale digitale etc.
valoare economică. Utilizarea pe scară largă a noilor – se utilizează noi tehnici / metode de predare/
generații de roboți și a inteligenței artificiale, de învățare (exemple: Project-Based Learning, Blended
exemplu, prin rezultatele generate, va contribui sem- Learning, Social and Emotional Learning, Brain-
nificativ la creșterea nivelului de trai. Se speră că Based Learning, online learning etc.);
societatea cunoașterii va fi o societate generatoare de – se utilizează noi sisteme de evaluare care
prosperitate și bunăstare la nivel mondial. Pentru a trebuie să suporte diversele metode/tehnologii de

Buletinul AGIR nr. 1/2015 ● ianuarie-martie 7

Este un exemplu de bună practică care gineering. Technology. Ţările Nordice (Norvegia. din exteriorul țării. Prin STEM a cunoscut o puternică dezvoltare în SUA. de exemplu. Polonia. așa cum precizam și mai sus. cu mai mult de 200% în CHINA mondial.și anterior. ROMÂNIA. transfer/evaluare de cunoștințe) la cel de facilitator. SCURTĂ PREZENTARE STEM Pentru startarea unui proiect STEM la nivel național. este să se poată adapta la competiția amplificată de realizată de John Thomasian de la National Governors globalizarea și schimbarea continuă. Se poate afirma (ESERO). printr-o strategie încât tinerele generații să fie încurajate către o carieră națională bazată pe un plan pe 5 ani și asigurând din domeniile STEM”. and Math Education. după cum rezultă și din Engineering and Math. STEM (Science. bazată pe Biroului European de Resurse pentru Educație aplicații conectate la lumea reală. știință. În lucrare se scoate în evidență realizările. interesați de procesul educațional (profesorii. inginerie și matematici. referitor la implementare STEM. cu 144% în POLONIA. acest centru. Se face domenii diverse (business. cele prezentate mai sus. Danemarca. Department pertinentă a abilităților dobândite de student (din of Interior. fiind puternic susținută de Guvern nevoilor educaționale specifice din România. organizații migrarea de la profesorul cu rol classic (focalizare pe din educație) [7]. comparativ cu alte state. 2. Una din aceste abordări se bazează pe etc. Department of Defense. tehnologie. (exemple: pregatirea continuă. punctele implementarea și dezvoltarea sistemului STEM slabe și o agendă cu propuneri de îmbunătățire în (Science Technology Engineering and Mathematics) vederea unei mai bune integrări STEM în sistemul care a devenit un standard agreat în foarte multe țări. Despre necesitatea și modalitatea imple- Department of Commerce. în lucrarea: ”Building a Science. profesional. în mare este una interdisciplinară. De. educăm azi studenții – în special – în știință. matics) în şcolile europene primare şi secundare. Sistemul educațional. Coordonarea și evaluarea aplicării strategiei Olanda. Environ- punct de vedere social. Suedia. Department of Energy. Technology. 8 Buletinul AGIR nr.Britanii” [12]. deja. En. ROSA și ESA doresc să răspundă încă din anii 90. ne-am putea inspira și din cel din TURCIA STEM este un sistem educațional în care s-a [10] sau din Marea Britanie [11]. Există deja o serie de elevi/studenți la care participă direct și alți factori standarde naționale pentru aplicare STEM [6]. învațare pe tot O analiză complexă despre stadiul implementării parcursul vieții etc. Department of Transportation. Președintele Barac Obama afirma pe 16 septembrie antrenor sau mentor având în vedere faptul că noile 2010 că: „Poziția de lider de mâine depinde de cum sisteme educaționale sunt centrate pe student. Un pas important a fost focalizarea pe perioada 1998-2006 numărul celor implicați în STEM dezvoltarea puternică a inovării. mentării STEM în ROMANIA am mai făcut referiri Department of Education. educațional urmărind creșterea atractivității și inclusiv în cele din Comunitatea Europeană îmbunătățirea performanțelor pentru student (din punct de vedere profesional și din punct de vedere ocupațional – după terminarea studiilor). Portugalia şi Regatul Unit al Marii CoSTEM – Committee on Science. 1/2015 ● ianuarie-martie .). mental Protection Agency. două caracteristici Association Center for Best Practices (NGA Center) de bază ale economiei mondiale actuale. a fost. ŞTIINŢA ŞI ARTA – INTERFERENŢE ŞI COMPLEMENTARITATE pregătire și care trebuie să asigure o evaluare partment of Health and Human Services. Mathe- să opereze într-o societate dependentă de tehnologie. – se schimbă durata de pregatire în toate domeniile tehnologie. inginerie și matematici“ [8]. îmbunătățit În analiza comparativă se precizează faptul că în substanțial. a anunţat lansarea în România a materiilor studiate la una integrată. este realizată de un comitet interinstituțional: Finlanda). Engineering. Pentru promovarea îmbunatățirii STEM s-a instituții private etc. cu întreagă de abordări aplicate cu succes la nivel 178% în TAIWAN. Technology. ei [4]. academic etc). dezvoltat o curricula focusată pe patru discipline: În ROMÂNIA. Se propune trecerea de parte. Irlanda. susținerea finanțării necesare pentru implementarea programul mai este prezent şi în Belgia. Abordarea sunt doar cateva abordări punctuale – lansate. astfel și Președinție prin legi dedicate. parinții. Sunt deja o serie a crescut cu 23% în SUA. necesare pentru ca cetățeanul STEM în SUA. emoțional. conform referinței [13]. Agenția Spațială Română la o abordare separată (independentă/ individuală) a (ROSA). Education Agenda” [9].) format o coaliție din peste 500 de membrii din – se schimbă rolul/locul profesorului. „ESERO este un proiect iniţiat de către că STEM este focusat pe îmbunătățirea calității Agenția Spațială Europeană (ESA) cu scopul de a educației în vederea pregătirii de specialiști competenți folosi fascinaţia pe care o prezintă domeniul spaţial în domeniul tehnologiilor înalte (high-tech workers) pentru a încuraja predarea şi învăţarea de materii și de cetățeni capabili. National Aeronautics and – se dezvoltă un mediu colaborativ la nivel de Space Administration). „Pe lângă ESERO România. [5] Acest comitet ar trebui multiplicat și însoțit de o strategie la nivel este în subordinea Președinției și are ca membri național pentru promovare și dezvoltare STEM în reprezentanți din guvern (Department of Agriculture.

vârful pira. Astfel se Includerea Artei a fost validată. Galileo era și poet și Deasemenea. literară etc. în plus. în primul rând. Samuel Morse picta portrete. care poate fi repre. Nivelul cel mai de sus. TRANZIŢIA DE LA STEM LA STEAM creativitate etc. trebuie insistat pe îmbunătățirea sistemului generațiile din lume („Art is the queen of all sciences educațional. și muzicieni. Concluzia a fost că. inovării. în tuturor științelor comunicând cunoștințe către toate continuare. STEAM (Science Societatea cunoașterii va reprezenta și o noua Technology Engineering Arts and Mathematics etapă în cultură. Fig. o persoană creativă având tivității. STEAM. bunul simţ şi înţelegere. bazată pe utili. SUA se poziționa pe locul patru în domeniul poeți etc. Se va dezvolta o nouă categorie ocupațio- este necesară pentru dezvoltarea inovării și crea. Lista poate continua cu foarte multe venit cu propunerea să se adauge Arta la STEM [14]. vizavi de presiunile economice și politice. Au fost două semnale de domeniul științei cât și al artei din acele vremuri . 1/2015 ● ianuarie-martie 9 . reflecte atât la realizare curricula cât și la conectarea midei. Abordarea integrativă trebuie să se 1) Holistic. procesul educațional abilitatea de a gândi şi a acţiona utilizând cunoştinţele. În al doilea rând. dupa ELVEȚIA. Einstein era un pasionat student al viorii. 1. Sunt de Georgette Yakman a propus o abordare inte. Abordarea holistică se ei la realitățile vieții. Prin includerea Artei care poate face o aplicare judicioasă (înțeleaptă) a în STEM se va „exploata” și lobul drept unde se cunoştinţelor. critic literar. O NOUĂ ABORDARE ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII 3. holistică. și Tehnologiei prin Inginerie și Artă. remarcat cel puțin două modele din abordarea resantă a implementării STEAM. care au fost aplicate cu succes : Montesorri zentată schematic printr-o piramidă cu mai multe și Waldorf. economică și socială. Leonardo Da Vinci era un expert atât în mația ca putere economică. moralității și în alte țări (exemplu China). SUEDIA și SINGAPORE. Figura 1. extindere cu o componentă. O validare. artiști. Evoluția tehnică. Prin aplicarea STEM.”). niveluri (Georgette Yakman – [14]) : 2) Integrativ. Este nivelul universal. Este nivelul specific pentru Buletinul AGIR nr. adică o persoană „găzduiește” gândirea logică. nală: wisdom worker. se „focusa” pe lobul stâng al creierului care experienţa. Astfel a rezultat un nou concept. Are ca scop formarea de oameni capabili să zarea de elemente Matematice” („STEAM = Science folosească și să genereze cunoștințe (Knowledge- & Technology interpreted through Engineering & the able People). pe primul plan va trece cultura care se vrea a fi mult mai mult decat o simplă cunoașterii care implica toate formele de cunoaștere. Forum. în anul 2006 Georgette Yakman a the world. arta spiritului. Revenim: „STEAM înseamnă interpretarea Științei va aplica pe tot parcursul vieții (long life learning). O prezentare sintetică este făcută în dezvoltă gândirea perceptuală – suport pentru artă. alarmă care au condus la căutarea de soluții pentru Leonardo Da Vinci a afirmat „Arta este regina creșterea competitivității. communicating knowledge to all the generations of În acest sens. alte exemple. SUA este în faza de a pierde supre. a adevărului. să aibe inițiative și libertate în acțiune Arts. all based in Mathematical elements) [14]. inclusiv cunoașterea artistică. va putea pregăti tranziția la societatea conștiinței de bunele practici din sistemele educationale existente (conscience society). scriitori. în același timp. este dată și de faptul că marii inventatori și oameni de știință au În urma unui studiu realizat de World Economic fost.

Rezultatul preconizat. Science and Technology Council http://www. Best în Biz Awards EMEA in 2014 [18]. Report from the Committee on STEM Education National naționale pentru tehnologii e-learning și e-content. în domeniul [1] Wikipedia Knowledge economy http://en. câteva exemple. filme şi simulări care. cel secundar. la de îmbunătățire continuă și de integrare într-un nou începutul anului şcolar 2014/2015. jocuri educaţionale. dezvolta standarde atât la nivel mondial cât și zonal manualul digital cuprinde integral conţinutul ma- sau local. Engineering.liceală și realizat un portal destinat educaţiei preuniversitare și în învațământul superior. Prezentăm. a manualelor sistem educațional performant pentru care se vor digitale [20]. animat. cât şi în activităţi de sistem educațional în România am putea porni de la grup): static. 4) Discipline specifice. 5-Year Strategic Plan – A Proiectul SEI a primit foarte multe premii inter. reprezentative. bazată pe o strategie de lungă durată. Restructurarea sistemului educațional este faciliteze creșterea și îmbunătățirea substanțială a în topul priorităților la nivelul președinției și nu inovării și creativității. ținând cont de nualului tipărit (ce are reprezentări statice). care pune la dispoziţia elevilor laboratoare virtuale Pentru alte detalii vezi [15]. iar cel mai important element EDUCAŢIONAL ROMÂNESC ÎN de noutate adus de manualele digitale este repre- zentat de activităţile multimedia interactive de învăţare VEDEREA ABORDĂRII TRANZIŢIEI (AMII) ce pot avea următoarele clase de complexi- SPRE SOCIETATEA CUNOAȘTERII tate şi care oferă o continuitate a acumulărilor/ competenţelor dobândite de elev pe întreaga durată Pentru dezvoltarea și implementarea unui nou de utilizare (atât individuală. fizică şi biologie [19]. realizată în 2008 de o echipă sites/default/files/microsites/ostp/stem_stratplan_2013.pdf 10 Buletinul AGIR nr. exerciţii interactive. Se aplică în pregatirea post . „Din punct de vedere al conţinutului. Toate aceste noi practici și abordări sunt în faza Un alt proiect important este introducerea. Este nivelul în care focali. [3] Wikipedia . Societatea informaţională şi a și premiate la nivel mondial.wikipedia. interactive pentru chimie. ciclul școlar primar. continuare.ro/pro_pri/doc/st_a01a.whitehouse. complex (aplicaţii urmatoarele premise: software complexe)” [21]. necesare creșterii competi- numai. în cadrul competiției mondiale mai mult sau mai puțin separată (independentă). Se aplică începând cu ciclul secundar Project Management Association (IPMA) în 2013 și de pregătire. 5) Conținut specific. prin utilizare. în cunoaşterii. aplicată „pas cu pas” care să ne permită conexiunea la rețeaua statelor BIBILOGRAFIE dezvoltate. Technology.org/wiki/Knowledge_worker cațional Informatizat) a fost lansat în anul 2001 [16].org/ tehnogiilor și conținutului educațional. animaţii. Facilitează tranziția de la ciclul primar la viziunea competențelor societății cunoașterii „. precum și avantajele/dezavantajele implementarii zarea se face pe cele doua componente: STEM și programului [17]. [4] Federal Science. Artă și Matematici. va fi unul complementar (în locul ilustraţiilor. 1/2015 ● ianuarie-martie . Cuprinde 5 componente: Știință. ŞTIINŢA ŞI ARTA – INTERFERENŢE ŞI COMPLEMENTARITATE aplicare STEAM. academiaromana. aduc un plus de profit cognitiv. interactiv. vectorii societăţii cunoaşterii – www. CÂTEVA PROPUNERI PENTRU procesul de predare-învăţare-evaluare cu activităţi PREGĂTIREA SISTEMULUI multimedia interactive. care pune în evidență: punctele tari / punctele slabe 3) Multidisciplinar. Mihai Drăgănescu. referiri la câteva dintre ele. tabelelor. Implementarea STEAM în sistemul educațional 2) Există. 1) Există standarde și bune practici la nivel Lista poate fi continuată și cu alte proiecte mondial la care se poate apela.doc Programul guvernamental SEI (Sistem Edu. acum. exer- mult mai mare decât o suma simplă a rezultatelor ciţiilor etc. mai sus. Se referă la abordarea apro. având aplicarea unei abordări de tip holistic.http://en. co-finanţat prin fundată a unui domeniu de interes – specializare în Fondul European de Dezvoltare Regională. Acest moment poate fi o oportunitate pentru tivității în tranziția către societatea cunoașterii. and Mathe- matics (STEM) Education. Se referă la o abordare de care a obținut medalia de aur oferită de International tip „siloz” (silo). Teh.gov/ Există o evaluare a SEI. Manualele trebuie să îmbogăţească 4. un context politic favorabil în românesc ar putea fi o soluție tehnică care să România. medalia de aur la categoria „Most Innovative nologie. s-a acel domeniu. Implementarea STEAM începe cu formată din specialiști din instituții reprezentative. implementat de către Ministerul Educației Naționale. Am făcut. Prin proiectul „eŞcoala“. 3) În ROMÂNIA există realizări. a starta o abordare coerentă și consistentă. Arta – fiind o etapă de tranziție de la STEM la Proiectul „Proces educațional optimizat în STEAM. Inginerie. recunoscute wiki/Knowledge_economy [2] Acad. cu o abordare Product of the Year“. de pe hârtie) elemente specifice precum: implementării componentelor .wikipedia.

stem–standards. Piaţa Financiară. Observator. şef compartiment Strategii-Restructurare- Dezvoltare (2002–2003) la Camera de Comerț.ro/resurse/EvalSEI_raport_ and Math. http://agir–constanta. Buletinul AGIR nr. Este președinte al Sucursalei AGIR Constanța (1997– prezent).com/ [11] National STEM Centre UK – http://www.) în mai multe publicații (Univers Ingineresc.pmu. MARKET WATCH. Cuget liber etc). viitorului.ro/wp– [21] Proiectul CNIV (Conferinta Nationala de Invatamant content/uploads/2014/10/Un–punct–de–vedere. economie.org/Conference/PATT/PATT19/Yakmanfinal19. Listat în „ Humbers Who is Who – Enciclopedia Personalităţilor din România ” în anul 2009. gov/administration/eop/ostp/nstc/committees/costem iteaconnect. http://stemcollaborative.org/ [16] SEI (Sistem Educațional Informatizat) – http://portal.pdf Virtual) – http://c3. Totul despre… SOCRATE și SOCRATE- MINI pe FELIX C.com/resources/alignments/national– notstem. Building a Science.elearning.gov/stem [17] PROGRAMUL SEI. Economistul. Un punct de vedere. A fost inginer de sistem (1973–1980) și șef de departament (1980 –1991) la Centrul Teritorial de Calcul Electronic Constanța. Formarea inginerului pentru societatea [20] Proiectul „manuale digitale” https://www.com/articles/whitepaper/. Engi.whitehouse. STEAM Education: an overwiew of cre- neering.S. Raport de cercetare evalutiva.ro/?q=2014/digi2014 Despre autor Ing.asp.ro/resurse/EvalSEI_raport_ live/sites/NGA/files/pdf/1112STEMGUIDE. Este membru al Consiliului Director AGIR (2001 – prezent). Independent.manuale.nga.wikipedia. Bursa. Industrie.tstem. Manager.ro/ [8] U.org/standards. România Liberă. STEAM.org/ files/ 2008. Este coautor la 2 cărți (Practica bazelor de date.cniv.ro [13] Nicolae Fildan.ro/web/ [12] ESERO. and Math Education http://www. O NOUĂ ABORDARE ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII [5] CoSTEM – Committee on Science.PDF 2008.edu.ed. Department of Education www. din Romania – http://www. http://steam– http://www. publicată de Editura Economică în anul 2001) și a publicat 96 de articole (domenii: inginerie. publicată de Editura Tehnică în anul 1989. director general (1991–1994) la TOTALDATA SA.nationalstemcentre. Nicolae FILDAN Asociația Generală a Inginerilor din România – Sucursala Constanța Absolvent al Universități Politehnice „Traian Vuia“ – Facultatea de Electrotehnică – Secția Calculatoare Electronice.exemplars. Biroul European de Resurse pentru Educație Spațială transdisciplinarfse . director zonă (2003– 2014) la SIVECO Romania SA.ro/ .ro/ [19] Proiectul „escoala” http://escoala. eWEEK. Engineering SEI 2008 http://www. ating a model of integrative education – http:// www.uk/ petenţelor societăţii cunoaşterii” http://proiecte. Technology.elearning. management etc.pdf [10] Task Force on STEM Education – http://www. dipl.p [6] Exemple de standarde STEM: http://www.html etc.stemedcoalition.org/ df curriculum/standards/stem. Capital. pdfhttp://www.esero.org/wiki/STEAM_fields etc [7] STEM Education Coalition http://www. [14] Georgette Yakman. [18] Proiectul „Proces educaţional optimizat în viziunea com- org. director general adjunct (1991–2002) la Bursa Maritimă şi de Mărfuri Constanta. EVAL [9] John Thomasian. Technology.edu. CORAL.com/. [15] Alte detalii STEAM – http://steamedu. 1/2015 ● ianuarie-martie 11 . http://en. Education Agenda – http://www.edu. Navigație și Agricultură Constanța. în anul 1972.clexchange. Tranziția și piețele competitive reglementate – Ghid al abordării conceptuale și practice în Romania.