You are on page 1of 2

ANEMOMETAR KESTREL AVM-4000

Mjera brzine vjetra, temperature, relativne vla nosti, ta ke rosi ta, Wind Chill, toplinski
stres, pritisak zraka

Kestrel AVM 4000 mobilna meteorolo ka stanica omogu ava ta no mjerenje najva nijih klimatskih podataka.
Zbog svoje veli ine i male mase ovaj mjera ini mini d epnu meteorolo ku stanicu i posvuda je primjenjiv.
Jednim jedinim pritiskom na dugme prikazane su sve klimatske veli ine grafi ki i alfanumeri no. Stoga je ovaj
ure aj idealan za gra evinare, terenske radnike, in enjere / tehni are, jedrili are, pilote, poljoprivrednike i
mnoge druge osobe ije djelatnosti uglavnom ovise o vremenskim uslovima. Dakle, sa jednim ure ajem
mo ete izmjeriti brzinu vjetra, temperaturu, Wind-Chill-index, rosi te, relativnu vlagu zraka, toplotni index,
barometarski pritisak zraka i visinski pritisak naspram N.N. (nadmorske visine).
Mobilni Klima-mjera AVM-4000 prikazuje posljednju, minimalnu, maksimalnu
i srednju vrijednost. Mjerne veli ine prikazane su i grafi ki u obliku dijagrama.
U internoj memoriji ure aja mo e se pohraniti 250 mjernih veli ina (sa datumom i vremenom). Mjerni
intervali raznih funkcija mogu se slobodno programirati.
Ova meteorolo ka stanica ima osvjetljen display lagan za o itavanje. Mjerni to ak (propeler) je ugra en u
le i te od plemenitog kamena i omogu ava vrlo ta no mjerenje brzine vjetra (+/ -3 % od mjerne vrijednosti).
Korisnik mo e sam i vrlo jednostavno izvr iti zamjenu to ka ako kojim slu ajem ovaj bude o te en.
Precizni termistor-sensor omogu ava brzo mjerenje temperature sa ta no u od +/ - 1 °C. Klima-mjera sadr i
tako e senzor za relativnu vlagu zraka ta nosti +/ -3 % (Set za kalibrisanje isporu ujemo kao opciju).
Monoliti ki tla ni silikon-senzor omogu ava mjerenje barometarskog pritiska (rezolucija 0,1mbar).
Poznati pojam Wind Chill proizlazi iz kombinacije brzine vjetra i temperature. Vi a brzina prouzrokuje osje aj
ve e hladno e. Toplotni index je kombinacija relativne vlage i temperature (topal, vrlo vla an zrak osje amo
toplijim nego suhi topli zrak). Rosi te je temperatura (grani na temperatura), pri kojoj se vlaga iz zraka talo i
(sedimentira) na tijelima koja su hladnija od temperature zraka.

Wetter-Messgerät / Klimamessgerät AVM-40 (Kestrel 4000)

Mobile Wetterstation zur Erfa ssung folgender Umweltdaten:
Windgeschwindigkeit, Temperatur, relative Luftfeuchte, Taupunkt,

Wind Chill, Wärmeindex, Luftdruck, spez. Höhendruck mit Zeit und Datum

Tehni ke karakteristike Modell Mobilna meteorolo ka stanica AVM-40 (Kestrel 4000) Brzina vjetra Mjerno podru je (m/s) 0... 144 (mph) 0. 400 sati Dimenzije 127 x 45 x 28 mm Te ina 102 g Za tita IP67 . 16 Odgovor ca.. 1 x Batterie....F.. km/h ili mph: 0..3 hPa Auto-off Nakon 30min neaktivnosti Display LCD Propeler Promjer 25mm Napajanje 2 x AAA baterijee za ca. 95 % r. 1 min Temperatura kondenzacije Da Toplotni index Da Pritisak Mjerno podru je 870 . 1080 hPa / mbar Nadmorska visina Da Rezolucija Brzina vjetra u Knoten..3 °C Relativna vlaga: +.1 % Pritisak: 1 hPa Ta nost Brzina vjetrat: ±3 % od mjerenja Temperatura i Wind Chill: ±1 °C Temperatura kondenzacije: +... 7830 (km/h) 1 .vodootporan do1 m Lieferumfang 1 x Taschen-Klimamessgerät AVM-40 (Kestrel 4000).6 . Odgovor ca. 89 (Knoten) 0.2 °C Toplotni index: +.1 Brzina vjetra u ft/min: 10 Temperatura i Wind Chill: 0.... 1 s Temperatura Mjerno podru je -29 . +70 °C Odgovor ca..3 . 41 (ft/min) 60 .3 % Pritisak: +. 78 (Beaufort) 1 . 1 min Wind Chill Da Relativna vlaga Mjerno podru je 5 .7 ..1 °C Relativna vlaga: 0. m/s. Bedienungshandbuch additional Kalibriersatz Ersatzflügelrad ...