You are on page 1of 24

Konseptuele Raamwerk

:
Met die implimentering van SAICA se nuwe “Competency Framework”, word die
aanbieding van antwoorde in spesifieke formate uiters belangrik en sal daar in die
toekoms heelwat punte daaraan toegeken word.

Sakebrief/ Brief aan ‘n kliënt
Konsultasiefirma
Posbus 123
Adres van versendingsfirma Johannesburg
2000
12 Maart 20…
Mnr / Me XXX
(Besturende Direkteur / Finansiële Direkteur) Naam en titel
XYZ Bpk
Posbus 456
Johannesburg Adres van firma (ontvanger)
2000

Geagte Meneer / Mejuffrou / Mevrou Aanspreekformaat

NAVRAAG OOR VOORRAADOPNAME Beskrywende opskrif

Insake u navraag oor die prosedures wat gevolg behoort te word by u jaarlikse
voorraadopname, vind aangeheg in Aanhangsel A tot hierdie brief die aanbevelings
van ons firma.

Indien u enige verdere navrae het, kontak ons gerus by 0XX XXX XXXX.

Die uwe,
Afsluiting en handtekening
K.O.N. Sultant
[U MAG NOOIT U EIE NAAM / ENIGE ERKENDE / REGTE / AANNEEMBARE
NAAM OF KONTAKNOMMER HIER GEE NIE]

Aanhangsel A
….
Sit hier u antwoord uiteen om die “Verlang”-gedeelte van die vraag aan te spreek.
Deur te verwys na ‘n aanhangsel, voorkom u dat u later vergeet om die brief te voltooi
en dat u op daardie manier dan onnodig punte verloor.
Memorandum
Aan: F.I.N. Direkteur
Van: K.O.N. Sultant (nooit ‘n erkende naam nie) Besonderhede van partye
Datum: 18 April 20…
Onderwerp: Voorraadopname - navraag Beskrywende titel

Geagte Meneer / Mejuffrou / Mevrou Aanspreekformaat

Insake u navraag oor die prosedures wat gevolg behoort te word by u jaarlikse
voorraadopname, vind aangeheg in Aanhangsel A tot hierdie memorandum die
aanbevelings van ons firma.

Indien u enige verdere navrae het, kontak ons gerus by 0XX XXX XXXX.

Die uwe,

K.O.N. Sultant

Aanhangsel A
…….
Verslag
Verslag rakende voorraadopname prosedures van Titel en inhoud
XYZ Bpk vir die jaar geëindig 31 Desember 20… Tydperk gedek

Outeurbesonderhede Konsultasiefirma
(nooit ‘n erkende naam nie) Posbus 123
Johannesburg
2000

Datum van verslag 26 Januarie 20…

Die Direkteure
XYZ Bpk Geaddresseerde van verslag

Geagte Meneer / Mejuffrou / Mevrou Aanspreekformaat

Insake u navraag oor die aard van die prosedures gevolg is tydens u voorraadopname
gedurende die jaar geëindig 31 Desember 20…, vind aangeheg in Aanhangsel A tot
hierdie verslag die bevindinge van ons firma.

Indien u enige verdere navrae het, kontak ons gerus by 0XX XXX XXXX.

Die uwe,

K.O.N. Sultant Afsluiting en handtekening
Aanhangsel A

….
Sit hier u antwoord uiteen om die “Verlang”-gedeelte van die vraag aan te spreek. ‘n
Verslag word altyd voorafgegaan deur ‘n inleidende brief soos hierbo geïllustreer,
voordat die verslag self voorgelê word. Indien die verslag ‘n lywige dokument is,
behoort die verslag te begin met ‘n inhoudsopgawe en ‘n opsomming van bevindinge,
voordat die volledige bevindinge bespreek word. Deur te verwys na ‘n aanhangsel,
voorkom u dat u later vergeet om die verslag te voltooi en dat u op daardie manier dan
onnodig punte verloor.

E-pos
Aan: F.I.N. Director@gmail.co.za Besonderhede van partye
Van: K.O.N. Sultant@mnet.co.za in e-pos formaat
(nooit ‘n erkende naam nie)

Onderwerp: Voorraadopname - navraag Beskrywende titel

Geagte Meneer / Mejuffrou / Mevrou Aanspreekformaat

Insake u navraag oor die prosedures wat gevolg behoort te word by u jaarlikse
voorraadopname, vind aangeheg in Aanhangsel A tot hierdie memorandum die
aanbevelings van ons firma.

Indien u enige verdere navrae het, kontak ons gerus by 0XX XXX XXXX.

Die uwe,

K.O.N. Sultant

Aanhangsel A (Opsie 1)
….
Bespreek, ingevolge die Conceptual Framework for Financial Reporting, hoe die
koste wat ten opsigte van die … aangegaan is, in die rekeningkundige rekords van …
vir die jaar geëindig …, verantwoord moet word.

Die koste van die ……aangegaan moet óf as ‘n bate óf as ‘n uitgawe erken word.

Toerie:
Die Conceptual Framework for Financial Reporting definieer ‘n BATE soos volg:

 ‘n hulpbron;
 onder beheer van die eniteit;
 as gevolg van ‘n gebeurtenis in die verlede; en
 waaruit toekomstige ekonomiese voordele na verwagting na die entiteit sal vloei.

Die Conceptual Framework for Financial Reporting definieer ‘n LAS soos volg:

 ‘n Huidige Verpligting
 as gevolg van ‘n gebeurtenis in die verlede; en
 daar sal ‘n verwagte uitvloei van hulpbronne wees wanner die skuld vereffen word wat
ekonomiese voordeel is
Die Conceptual Framework for Financial Reporting definieer INKOMSTE soos volg:

 ‘n toename in ekonomiese voordele gedurende die rekenpligtige tydperk;
 in die vorm van invloei van/ toename in bates of afname/ aangaan van laste;
 wat lei tot die toename in ekwiteit.
 uitgesluit bydraes deur ekwiteitsdeelnemers.( Par 70(a))

Die Conceptual Framework for Financial Reporting definieer UITGAWE soos volg:

 ‘n afname in ekonomiese voordele gedurende die rekenpligtige tydperk;
 in die vorm van uitvloei van/ afname in bates of verhoging/ aangaan van laste;
 wat lei tot die afname in ekwiteit.
 uitgesluit uitkerings aan ekwiteitsdeelnemers.

Erkenningskriteria:

Die Conceptual Framework for Financial Reporting vermeld verder dat 'n item erken moet
word wanneer:

 dit voldoen aan die definisie van ‘n element (bate/uitgawe);
 dit waarskynlik is dat enige toekomstige ekonomiese voordeel wat verwant is aan die item
na of uit die entiteit sal vloei; en
 die item 'n koste/ waarde het wat betroubaar gemeet kan word.

BESPREEK
Bespreek die rekeningkundige hantering van die … wat verkry is op 1 Maart 20X5 in die boeke van
… Beperk met verwysing na die Conceptual Framework for Financial Reporting.

Definisie:
’n Bate is ’n hulpbron wat deur die entiteit beheer word as gevolg van gebeure in die verlede
en waaruit toekomstige ekonomiese voordele na verwagting na die entiteit sal vloei.

Toepassing:

 Hulpbron
Die toerusting word in die vervaardiging van goedere aangewend.

 Onder beheer van die entiteit
Die entiteit oefen beheer oor die toerusting uit vir die volle termyn van die toerusting se
nutsduur deurdat dit in ‘n aanleg van die entiteit gebruik word.

 As gevolg van die gebeure in die verlede
Die aangaan van die huurooreenkoms in gevolge waarvan die entiteit beheer oor die
toerusting verkry, is die gebeurtenis in die verlede.

 Waaruit toekomstige ekonomiese voordele na die entiteit sal vloei
Die toerusting word in die vervaardigingsproses van die entiteit gebruik, wanneer die goedere
verkoop word, sal dit lei tot die invloei van ekonomiese voordele na die entiteit in die vorm van
kontant.
 Gevolgtrekking:

In terme van die Conceptual Framework for Financial Reporting voldoen hierdie toerusting
aan die definisie van ‘n bate.

Erkenningskriteria:

Die erkenningskriteria vir ‘n bate in die finansiële state is:
(a) item moet aan die definisie van ‘n bate voldoen;
(b) dit is waarskynlik dat enige toekomstige ekonomiese voordeel verbonde aan die item
na die entiteit sal vloei; en
(c) die item ’n koste of waarde het wat betroubaar gemeet kan word.

 Toepassing:

(a) Soos reeds bespreek voldoen die toerusing aan die definisie van ‘n bate.
(b) Dit is waarskynlik dat ekonomiese voordele na die maatskappy sal vloei deur
gebruikmaking van die toerusting in die vervaardigingsproses. Wanneer die
vervaardigde goedere verkoop word, sal dit lei tot die invloei van ekonomiese voordele
in die vorm van kontant.
(c) Die koste van die toerusting kan betroubaar bepaal word met verwysing na die
huurooreenkoms.

Gevolgtrekking:

Aangesien aan al die erkenningskriteria, soos vervat in die Conceptual Framework for
Financial Reporting voldoen word, moet die toerusting as ‘n bate in die rekeningkundige
rekords van Unicem Beperk erken word.

Bespreek waarom, aldan nie, u met die finansiële direkteur se mening saamstem ten
opsigte van die erkenning van die ongebruikte komponente in terme van die
Conceptual Framework for Financial Reporting.
Toepassing:

 Hulpbron
Die komponente word deur die entiteit in die vervaardigingsproses gebruik.

 Onder beheer van die entiteit
Die komponente word as besendingsvoorraad hanteer totdat dit deur Computer Beperk in die
vervaardigingsproses gebruik word. Tot dan setel beheer steeds met die verskaffer.

 Gebeure in die verlede
Aangesien die komponente in voorraad nog nie in die vervaardigingsproses opgeneem is nie,
is daar gaan gebeurtenis in die verlede nie.

 Toekomstige ekonomiese voordele
Aangesien die komponent nog nie gebruik is om ‘n klaarproduk te produseer nie, is
toekomstige ekonomiese voordele irrelevant.

Gevolgtrekking:

Aangesien die komponente steeds onder beheer van die verskaffer is vir solank dit nie in die
vervaardigingsproses opgeneem word nie, en aangesien dit nie sal lei tot ekonomiese
voordele vir solank dit nog nie in die vervaardigingsproses opgeneem word nie, voldoen
hierdie komponente nie aan die definisie van ‘n bate nie.
Erkenningskriteria:

‘n Item kan in die finansiële state erken word indien:
 Dit voldoen aan die definisie van ‘n element;
 Dit waarskynlik is dat toekomstige ekonomiese voordele na die entiteit sal vloei; en
 die item oor ‘n kosprys of waarde wat betroubaar gemeet kan word, beskik.

Toepassing:

 Die voorraad voldoen nie aan die definisie van ‘n bate nie, soos reeds bespreek.
 Solank as wat die besendingsvoorraad nie in die vervaardigingsproses opgeneem word
nie, sal dit nie lei tot die invoei van ekonomiese voordele nie.
 Die waarde van die komponente gebruik in die vervaardigingsproses kan slegs bereken
word op datum waarin dit in die vervaardigingsproses opgeneem word. Die prys van die
komponente wat nog nie gebruik is in die proses van vervaardiging op jaareinde nie kan
nie betroubaar geraam word nie aangesien dit slegs bereken kan word wanneer die
komponente in die toekoms in die vervaardigingsproses opgeneem word

Gevolgtrekking:

Daar word ook nie aan die erkenningskriteria voldoen nie, dus huldig die finansiële direkteur
die korrekte mening deurdat daar nie voldoen word aan die vereistes soos gestel deur die
definisie en erkenningskriteria met betrekking tot bates (voorraad) nie en gevolglik kan die
komponente nie as ‘n bate (voorraad) erken word nie.

Aanhangsel A (Opsie 2)

Om as element van finansiële state erken te word moet ‘n item aan die omskrywing van een
van die elemente van finansiële state voldoen; en: (1/2)

(a) moet dit waarskynlik wees dat die ekonomiese voordele verbonde aan die item, die
entiteit sal toeval of deur die entiteit prysgegee sal word; en (1/2)

(b) moet die item oor ‘n kosprys of waarde beskik wat betroubaar gemeet kan word. (Par
83). (1/2)

Die definisie van ‘n … is:
 (1/2)
Storie van wat in vraag gese is, in kort opsomming
Hierdie aparte bankrekening is in Legaleagle se naam. Legaleagle deponeer al die geld in
hierdie rekening en twee van die firma se vennote moet die onttrekking van enige geld uit
hierdie rekening magtig. Hierdie rekening is dus ‘n hulpbron wat deur Legaleagle beheer word.
(1)
Die gebeure in die verlede was die opening van die bankrekening in Legaleagle se naam en
die deponering van fondse in hierdie rekening op ‘n daaglikse basis. (1)

Geregtelik is hierdie bankrekening in Legaleagle se naam ge-open. Maar die rente betaalbaar
op hierdie rekening, al word dit op ‘n maandelikse basis na hierdie aparte bankrekening
gekapitaliseer, moet op ‘n jaarlikse basis aan die regsvereniging oorbetaal word. Dus, in wese
is die rente nie tot die voordeel van Legaleagle nie. Die oorblywende geld in die rekening is
ook nie vir die voordeel van Legaleagle nie, maar verteenwoordig kliënte se geld wat
gedurende die kliënt se eiendom aankoop proses aan verskeie derde partye uitgekeer moet
word. Dus word daar nie verwag dat enige voordele verbonde aan hierdie rekening na
Legaleagle sal vloei nie. (2)

(a) dit is waarskynlik dat die ekonomiese voordele verbonde aan die item, die entiteit sal
toeval of deur die entiteit prysgegee sal word; en

Soos hierbo bespreek, word daar nie verwag dat enige voordeel verbonde aan hierdie
rekening na Legaleagle sal vloei nie. (1/2)

(b) die item beskik oor ‘n kosprys of waarde wat betroubaar gemeet kan word. (Par 83).

Die waarde van die rekening kan geredelik bepaal word aangesien dit ‘n monetêre bate is.
(1/2)
Gevolgtrekking:

Aangesien geen toekomstige ekonomiese voordele verwag word om van hierdie
bankrekening na die entiteit te vloei nie, verteenwoordig hierdie rekening nie ‘n bate van
Legaleagle nie en moet dit nie in die staat van finansiële posisie erken word nie. (1)

Die definisie van … is:
 …

Storie van wat in vraag gese is, in kort opsomming met definisie
Legaleagle is op geen stadium geregtig, tot voordeel van die firma, op die geld vanaf die
kliënte vir die eiendom aankoop transaksie ontvang nie. Die firma tree bloot as ‘n agent vir hul
kliënte op en keer die fondse ontvang aan die relevante derde partye tot die eiendom aankoop
transaksie uit. Daar is dus geen toename in die ekonomiese voordele van Legaleagle
gedurende die rekenpligtige tydperk nie. (1)

Soos hierbo bespreek, kan die bankrekening, “Legaleagle trust rekening”, nie as ‘n bate van
Legaleagle erken word nie. Daar is dus geen toename in die bates van Legaleagle gedurende
die rekenpligtige tydperk nie. (1)

Die ekwiteit van die firma neem nie toe nie aangesien die geld vanaf die kliënte ontvang bloot
deur die firma vanaf die kliënt na die relevante derde party vloei. (1)

(a) dit is waarskynlik dat die ekonomiese voordele verbonde aan die item, die entiteit sal
toeval of deur die entiteit prysgegee sal word; en

Soos hierbo bespreek, word daar nie verwag dat enige voordele verbonde aan hierdie
rekening na Legaleagle sal vloei nie. (1/2)

(b) die item beskik oor ‘n kosprys of waarde wat betroubaar gemeet kan word. (Paragraaf
83).

Die waarde van die deposito’s in die rekening gedeponeer kan geredelik bepaal word
aangesien dit in kontant ontvang word en die bedrae teen kwitansies, depositostrokies en
bankstate geverifieer kan word. (1/2)

Gevolgtrekking:

Gebasseer op die bespreking van die inkomste erkenningsvereistes in die Conceptual
Framework for Financial Reporting hierbo, is die erkenning van hierdie ontvangstes as
inkomste van Legaleagle nie korrek nie. (1/2)
Fondamentel Kwalitatiewe Eienskappe
 Toepaslikheid: Voorspellingswaarde
Terugvoerwaarde/ Bevestigingswaarde
 Getroue Weergawe: Volledigheid
Onpartydigheid( Neutraal)
Foutloosheid
Ondersteunende Kwalitatiewe Eienskappe
1. Vergelykbaarheid
2. Bevestigbaarheid
3. Tydigheid
4. Verstaanbaarheid
VB:
Finansiële verslae verteenwoordig ekonomiese verskynsels in woorde en syfers. Om
nuttig te wees, moet finansiële inligting nie net relevante verskynsels verteenwoordig
nie, maar dit moet ook ‘n getroue weergawe wees van die verskynsels wat dit
voorgee om weer te gee. Om 'n volkome getroue weergawe te wees, moet 'n
uitbeelding drie eienskappe hê. Dit moet volledig wees, onpartydig en vry van foute.
Natuurlik, perfeksie is selde, indien ooit, bereikbaar. Die Raad se doelwit is om
daardie eienskappe tot die mate moontlik te maksimeer. (QC 12)

'n Onpartydige uitbeelding is die seleksie of aanbieding van finansiële inligting
sonder vooroordeel. 'n Onpartydige uitbeelding is nie skuins, geweegde,
beklemtoon, onbeklemtoon of andersins gemanipuleer om die waarskynlikheid te
verhoog dat die finansiële inligting gunstig of ongunstig ontvang sal word deur die
gebruikers nie.

Onpartydige inligting beteken nie inligting met geen doel of geen invloed op gedrag
nie. In teendeel, toepaslike finansiële inligting is, per definisie, in staat om 'n verskil
in die gebruikers se besluite te maak. (QC 14) (1,5)

Die rekeningkundige standaard in die VSA sal vereis dat alle entiteite verliese uit
onsuksesvolle ekplorasie aktiwiteite moet erken. (0,5)

Tog het die industrie aangedui dat die rapportering van sodanige verliese die
verskaffers van waagkapitaal se besluite, om finansiering vir eksplorasie-aktiwiteite
aan die maatskappye te verskaf, (negatief) sal beïnvloed, daarom sal die
maatskappye in die industrie verkies om sodanige verliese te kapitaliseer. (1,0)
Daarom blyk dit dat die industrie die besluite (van die waagkapitaliste) wat gemaak
word gebaseer op die entiteite se finansiële state wou beïnvloed en sodoende ‘n
voorafbepaalde resultaat wou bewerkstellig (die kapitalisering van die verliese ten
einde finansiering te bekom). (1,0)

Gevolgtrekking
Die beswaar teen die voorgestelde standaard is nie toepaslik in terme van die
onpartydigheid beginsel nie.
IAS 1
IAS 1 vereis dat wesenlike inkomste en uitgawe items se aard en bedrag afsonderlik
openbaar moet word (par. 97).

IAS 1 gee voorbeelde van omstandighede wat aanleiding sal gee tot afsonderlike
openbaarmaking van inkomste en uitgawe items (par. 98).

Die toevallingsbeginsel vereis dat die effek van transaksies (en ander gebeure)
erken word wanneer hulle voorkom (en nie soos kontant of die ekwivalent ontvang of
betaal word nie) en hulle word in die rekeningkundige rekords en in die finansiële
jaarstate, van die tydperk waarop hulle van toepassing is, aangeteken en
gerapporteer. (2)

Voorraadverkrygings op krediet word in die tydperk wat dit aangegaan word erken,
wanneer daar aan die erkenningskriteria voldoen is, en nie slegs wanneer die kontant
aan die krediteure betaal is nie. Soortgelyk word die verkope van voorraad op krediet
in die tydperk wat dit aangegaan is erken, wanneer daar aan die erkenningskriteria
voldoen is, en nie slegs wanneer die kontant vanaf die debiteure ontvang is nie. (1)

Omsigtigheid is die insluiting van ‘n mate van versigtigheid in die uitoefening van
oordeel benodig wanneer ramings gemaak word onder onsekere omstandighede,
sodat bates en inkomste nie oorstateer is nie en laste en uitgawes nie onderstateer is
nie. (2,5)

Rekeningkundige standaarde (IAS 2) vereis dat voorraad teen die laagste van kosprys
en netto realiseerbare waarde waardeer word. Hierdie is die toepassing van
omsigtigheid. Indien die voorraad na verwagting teen ‘n wins verkoop sal word, word
die wins uitgestel (deur die voorraad teen kosprys te waardeer) totdat dit werklik
verkoop is. Indien die goedere egter na verwagting teen ‘n (netto) verlies verkoop sal
word, moet daardie verlies onmiddellik erken word, deur die voorraad teen sy netto
realiseerbare waarde te waardeer. (1)

Vergelykbaarheid: Gebruikers moet in staat wees om die finansiële state van ‘n
entiteit oor tyd te vergelyk, om sodoende tendense in sy finansiële posisie en prestasie
te identifiseer. Gebruikers moet ook in staat wees om die finansiële state van
verskillende entiteite te vergelyk om hulle relatiewe finansiële posisie, prestasie en
verandering in finansiële posisie te evalueer. Gevolglik moet die meting en reflektering
van die finansiële effek van soortgelyke transaksies en ander gebeure op ‘n
konsekwente wyse uitgevoer word binne ‘n entiteit en oor tyd vir daardie entiteit en in
‘n konsekwente wyse vir verskillende entiteite. (3)

Daar is baie aanvaarbare maniere om voorraad te waardeer (bv. gemiddelde koste of
EIEU). Om die vereiste van vergelykbaarheid na te kom, moet die entiteit op die
mees toepaslike waardasie metode vir sy voorraad besluit en dan konsekwent in die
gebruik van daardie metode wees. Indien die waardasiemetode verander word, moet
hierdie feit openbaar word en die finansiële state terugwerkenind herstateer word vir
die effek van die verandering. Dit sal verseker dat vergelykbaarheid nie ingeboet word
nie. (1,5)
Par 70-73
BedryfsBATES (‘n mpy klassifiseer bates as beddryfs bates as):

 Die verwagting is dat dit realiseer, of die bedoeling is dat dit verkoop of verbruik
gaan word gedurende die entiteit se normale bedryfsiklus
 Die Primêre doel is om daarmee handel te dryf
 Die verwagting is dat dit binne 12 maand na die einde v.d
verslagdoeningstydperk sal realiseer, of
 Dit uit kontant of kontantekwivalente bestaan,tensy ‘n beperking daarop
geplaas is, sodat dit vir ten minste 12 maande na die einde van die
versladoeningstydperk nie veruil of gebruik kan word om ‘n las te vereffen nie.

Bedryfsiklus: Tyd vanaf verkryging van die Bate totdat dit verkoop en in kontant
omgeskakel is.

BedryfsLASTE(par. 69, 72)
 Die verwagting is dat die gedurende die entiteit se normale bedryfsiklus
vereffen sal word;
 Die Primêre doel is om daarmee handel te dryf
 Dit binne 12 maand na die einde v.d verslagdoeningstydperk vereffen word, of
 Die entiteit nie ‘n onvoorwaardelike reg het om vereffening van die LAS vir ten
minste 12 maande na die einde van die versladoeningstydperk uit te stel nie.
Alles ander Laste = Nie-Bedryfs

=Bedryfs:
 Betalings/Ontvangs van ‘n bedrag val binne 12 maande na
verslagdoeningstydperk SELFS al was;
 Die oorspronklike termyn vir ‘n tydperk langer as 12 maand
 ‘n Ooreenkoms om te herfinansier of uit te stel op op ‘n langtermyn basis na
die verslagdoeningsdatum en voor magtigting wel bestaan.
 Nie binne die diskresie van die entiteit nie

=Nie-Bedryf :
 Entitiet beskik oor die diskresie om te herfinansier/ te hernu vir ten minste
 12 maande en verwag op jaareinde om wel te herfinansier
 Indien die uitlener voor of op verslagdoeningdatum instem tot ‘n
grasietydperk van ten minste 12 maande

 Toe jy die foto geneem het op verslagdoeningdatum, was die aansoek deel
daarvan. Dit is iemand anders se mag om die aansoek te aanvaar of om j ate
sê. Dit eers na JE gebeur = Bedryfs
 As ons die mag het om te herfinansier, en ons weet ons gaan eers later
terugbetaal = Nie-Bedryfs
 Iets het gebeur , en kan nie betaal nie. MOET dit van nie-bedryfs verander na
bedryfs en moet dan nou betaal word(deel van kontrak breuk)

Herfinansiering: Omstandighede HEERS aan die einde van die
verslagdoeningstydperk
Dividende: Wat slegs voorgestel is, NIE erken NIE en dan net in div. aantek.
IAS 1.74: VB
“When an entity breaches a provision of a long-term loan arrangement on or
before the end of the reporting period with the effect that the liability becomes
payable on demand, it classifies the liability as current, even if the lender
agreed, after the reporting period and before authorisation of the financial
statements for issue, not to demand payment as a consequence of the breach.
An entity classifies the liability as current because, at the end of the reporting
period, it does not have an unconditional right to defer its settlement for at least
twelve months after that date.”

Hierdie is ‘n langtermyn leningsooreenkoms, aangesien dit vir ‘n tydperk van 6 jaar
vanaf 1 Januarie 20X14 is.

All Star Beperk het kontantvloeiprobleme ondervind en het nie hulle jaarlikse betaling
soos per die ooreenkoms op 31 Desember 20X15 gemaak nie. Dit is voor die
jaareinde van 30 Junie 20X16. Dit het tot gevolg gehad dat die lening op aanvraag
betaalbaar geword het in terme van die ooreenkoms met Jump Bank.

Jump Bank het egter ingestem om nie aan te dring op betaling as gevolg van die
kontrakbreuk nie het herfinansiering van die lening gedurende Julie 20X16
toegestaan, wat ná die verslagdoeningsdatum maar voor die magtigingsdatum op
30 September 20X16, is. Ingevolge die herfinansiering is die volle rente en kapitaal
op die lening nou eenmalig op 31 Desember 20X18 betaalbaar.

Die bepalende faktor vir die klassifikasie van laste as bedryfs- of niebedryfs is of die
omstandighede aan die einde van die verslagdoeningstydperk (30 Junie 20X16)
geheers het of nie.

Op 30 Junie 20X16, het All Star Beperk nie ‘n onvoorwaardelike reg gehad om die
vereffening vir ten minste twaalf maande ná die einde van die
verslagdoeningstydperk (30 Junie 20X16) uit te stel nie, aangesien Jump Bank eers
die lening vir ‘n tydperk langer as 12 maande ná 30 Junie 20X16 toegestaan het.

Gevolgtrekking:
All Star Beperk moet die lening vanaf Jump Beperk as bedryfs in die staat van
finansiële posisie soos op 30 Junie 20X16, klassifiseer.
IAS 10
a) Bespreek, met redes, hoe die bogenoemde gebeurtenis in die finansiële jaarstate van Power Solutions Beperk
vir die jaar geëindig 31 Desember 20X10, in ooreenstemming met IAS 10, Events after the Reporting Period,
hanteer moet word.

Toerie:

Gebeure ná die verlagdoeningstydperk is daardie gebeure (gunstig of ongunstig) wat
tussen die einde van die verslagdoeningstydperk en die datum waarop die finansiële
state vir uitreiking gemagtig word, plaasvind

Twee tipes gebeure kan geïdentifiseer word:
 Aansuiweringsgebeure (gebeure wat bykomende bewys lewer van
omstandighede wat aan die einde van die verslagdoeningstydperk bestaan
het), of
 nie-aansuiweringsgebeure (gebeure wat ‘n aanduiding is van gebeure wat na
die einde van die verslagdoeningstydperk ontstaan het). (3)

In terme van IAS 10.8 moet ‘n entiteit die bedrae wat in die finansiële state erken is
aanpas om aansuiweringsgebeure na die verslagdoeningstydperk te reflekteer. (1)

Toepassing:

Hierdie gebeurtenis (opspoor van ‘n fout deur die ouditeure) het gedurende die oudit
op 31 Januarie 20X11, na die einde van die verslagdoeningstydperk
(31 Desember 20X10) en voor die state gemagtig is vir uitreiking (15 April 20X11),
plaasgevind. (2)

Hierdie gebeurtenis verskaf meer inligting ten opsigte van ‘n omstandigheid (‘n fout)
wat alreeds aan die einde van die verslagdoeningstydperk bestaan het (die debiteure
saldo en inkomste totaal is foutiewelik verantwoord). (0,5)

Gevolgtrekking:
Hierdie is ‘n aansuiweringsgebeurtenis. Die debiteur se saldo en inkomste totaal sal
in die algemene joernaal en gevolglike finansiële jaarstate van Power Solutions
Beperk vir die jaar geëindig 31 Desember 20X10 vanaf R23 500 na R32 500 (toename
van R9 000) aangesuiwer word.

Hierdie is ‘n nie-aansuiwerings gebeurtenis. Die FS sal nie aangesuiwer word nie,
maar meer inligting rakende die…. Moet in die aantekening verskaf word.

…Bpk
Staat van Finansiële Posisie soos op…
Toename of afname in spesifiek lyn items

Staat van Wins of verlies en ander Omvattende Inkomste vir die jaar geëindig…
Toename of afname in spesifiek lyn items
Rekeningkundige hantering in terme van IAS 10:

Gebeure na die verslagdoeningstydperk is daardie gebeurtenisse, gunstig of
ongunstig, wat tussen die einde van die verslagdoeningstydperk en die datum waarop
die finansiële state vir uitreiking gemagtig word, plaasvind. (1,5)

Twee tipes:
 Daardie wat bewys lewer van omstadighede wat aan die einde van die
verslagdoeningstydperk bestaan het (aansuiweringsgebeure na die
verslagdoenigstydperk). (1)
 Daardie wat dui op omstandighede wat ontstaan het na die
verslagdoeningstydperk (nie-aansuiweringsgebeure na die
verslagdoeningstydperk).

Die eis teen Heidelberg Beperk is in Augustus 20X7 ingestel (ongunstige gebeurtenis),
wat na die verslagdoeningstydperk van 30 Junie 20X7 is en voor die finansiële state
vir uitreiking gemagtig is, want die algemene jaarvergadering sal eers in September
20X7 plaasvind. (2)

Alhoewel die kliënt die eis eers in Augustus 20X7 ingestel het, het hy reeds in
Junie 20X7 siek geword. Dus het die omstandighede (moontlike huidige verpligting)
alreeds op 30 Junie 20X7 bestaan, al was Heidelberg Beperk nog nie bewus van die
bestaan daarvan op daardie datum nie. Hierdie gebeurtenis word dus geklassifiseer
as ‘n aansuiweringsgebeurtenis. (1,5)

Gevolgtrekking:
Alhoewel hierdie as ‘n aansuiweringsgebeurtenis geklassifiseer word, kan die
transaksie nie erken word nie, want die eis het nog nie ‘n monetêre waarde nie.
(0,5)

Aansuiwerings Gebeure – Voorbeelde
1. Hofsake
2. Debiteur nou insolvent
3. EAT verkoop/aangekoop – Rxx word later bepaal
4. Kontrakte – Rxx wordna winste bepaal/na tydperl
5. Ontdekking van ‘n Rxx /foute
6. Gebeure na verslagdoeningstydperk wat aan dui dat die lopendesaak
grondslag nie meer toepaslik is nie.
Konsolidasies
‘n Passiewe minderheidsbelegging:
‘n Passiewe minderheidsbelegging verwys na ‘n belegging in aandele wat bekom is
met die doel om toekomstige ekonomiese voordele in die vorm van
dividendinkomste of kapitaalwinste genereer.

As gevolg van die klein eienaarsbelang persentasie wat verkry is en/of die baie
beperkte kontraktuele regte wat gehou word, indien enige, het die belegger oor die
algemeen te min mag om die rigting van die ekonomiese aktiwiteite van die
beleggernemer, wat die opbrengste genereer wat deur die belegger verdien word te
bepaal.

Sulke tipe beleggings wat vir minder as twaalf maande gehou word, sal as
bedryfsbates beskou word terwyl sulke beleggings wat vir meer as twaalf maande
gehou word, as niebedryfsbates beskou word.

‘n Aktiewe meerderheidsbelegging:
‘n Aktiewe meerderheidsbelang belegging verwys na die verkryging van aandele of
ander kontraktuele regte wat die belegger in staat stel om die rigting van die
ekonomiese aktiwiteite van die beleggingnemer te bepaal (deur byvoorbeeld
betrokkenheid beide op die oorhoofse beleidsvormingsvlak en ook op die dag-tot-
dag bedryfsvlak) en om sodoende die vlak van opbrengste wat die belegger
uit hierdie ekonomiese aktiwiteite verdien, te beïnvloed.

Die International Financial Reporting Standards verwys na so ‘n transaksie as ‘n
besigheidskombinasie.

Hierdie tipe bate sal veroorsaak dat die belegging se finansiële state in die belegger
se finansiële state in gekonsolideer word volgens IFRS 10.

IFRS 10 (Appendix A) bepaal dat beheer bestaan wanneer:
“'die belegger blootgestel is, of het regte op wisselende opbrengste van sy
betrokkenheid by die verkrygde en het die vermoë om die opbrengste te affekteer deur
middel van sy mag oor die verkrygde.”

Dus, 'n belegger beheer ‘n verkrygde as en slegs as die belegger aan die volgende
voldoen:
a. mag oor die verkrygde het;
b. blootstelling, of regte op wisselende opbrengste van sy betrokkenheid by die
verkrygde, en
c. die vermoë om sy mag oor die verkrygde te gebruik om die bedrag van die
belegger se opbrengs te beïnvloed.

a) Die belegger het mag oor die verkrygde wanneer:

• meer as 50% van die stemreg besit, of
• mag oor meer as die helfte van die stemreg het deur 'n ooreenkoms met ander
beleggers (besit minder as 50% van die stemreg), of
• vermoë om die finansiële en bedryfsbeleid van die entiteit onder 'n wet of ‘n
ooreenkoms (besit minder as 50% van die stemreg) te regeer, of
• mag om die meerderheid van die lede van die raad van direkteure of ekwivalente
beheerliggaam aan te stel of te verwyder en beheer van die entiteit is deur die
raad of liggaam (besit minder as 50% van die stemreg), of
• die mag om die meerderheid stemme by vergaderings van die raad van
direkteure of ekwivalente beheerliggaam uit te oefen en beheer van die entiteit is
deur daardie raad of liggaam (besit minder as 50% van die stemreg).

b. 'n belegger het regte tot wisselende opbrengste as die belegger se opbrengs
deur sy betrokkenheid die potensiaal het om te wissel as gevolg van die
verkrygde se prestasie.

c. Die belegger het die vermoë om sy mag te gebruik om die belegger se
opbrengs deur sy betrokkenheid by die verkrygde te raak.

IFRS 10.4
hoef ‘n moedermaatskappy nie gekonsolideerde finansiële state aan te bied nie, indien:
 Moeder is self ‘n volfiliaal van ‘n ander entiteit;
 Moeder is ‘n nie-volfiliaal van ‘n ander entiteit en die ander eienaars, insluitende
die wat nie andersins geregtig is om te stem nie, is ingelig oor en het nie beswaar
gemaak teen die nie-aanbieding van gekonsolideerde finansiële state nie;
 Die moeder se skuld- of ekwiteitinstrumente verhandel nie in die opemark nie;
 Die moeder het nie, of is nie in die proses om sy finansiële state in te dien by ‘n
sekuriteitskommissie of ander reguleringsorganisasie met die doel om enige klas
instrument in die opemark uit te reik nie; en
 Die uiteindelike of enige tussentydse moeder van die moeder berei
gekonsolideerde state wat aan IFRS voldoen voor wat aan die publiek beskikbaar
is.

IFRS 10 (Appendix A): bepaal dat gekonsolideerde finansiële state is:
“die finansiële state van ’n groep waarin die bates, laste, ekwiteit, inkomste, uitgawes en
kontantvloei van die moeder en sy filiale as dié van ’n enkele ekonomiese entiteit
aangebied word”.

Winskoopwins wat by konsolidasie ontstaan word onmiddellik in die gekonsolideerde
staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste as “ander inkomste” erken
as deel van wins of verlies, en beïnvloed dus die behoue verdienste

Die ander inkomste sou die behoue verdienste syfer op 31 Maart 20X5 beïnvloed
het. Daardie behoue verdienste is deel van die totale behoue verdienste van die
groep tot aan die begin van die jaar geëindig 31 Maart 20X8. “Ander inkomste” kan
nie weer in 20X8 gekrediteer word nie, want dan gaan hierdie joernaal weer deur die
staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste in die huidige jaar, wat nie
toelaatbaar is nie.

ONTHOU: Die gekonsolideerde behoue verdienste moet alles van P Bpk plus P Bpk
se belang in dit van Q Bpk sedert verkryging wees aangesien die “met verkrygings”
reserwes van Q Bpk teen die koste van die belegging in die filiaal op datum van
verkryging geëlimineer is.

Die herwaardasiesurplus van R20 000 sal nie op 31 Desember 20X1 op die
gekonsolideerde staat van finansiële posisie aangebied word nie – dit sal “met”
verkryging geëlimineer word.
 NB: IAS 40, Investment Property – billikewaarde-aanpassings gaan deur wins of
verlies.
 Dus beïnvloed dit die behoue verdienste saldo.
 Die grond en geboue van S Beperk is vir konsolidasiedoeleindes geherwaardeer.
Geen inskrywing is in S Beperk se rekords gemaak nie, aangesien dit die
rekeningkundige beleid van S Beperk is om grond en geboue volgens die
kosprysmodel te verantwoord.
 Omdat die geboue afskryfbare bates vir konsolidasiedoeleindes is, moet 'n
addisionele bedrag waardevermindering vir konsolidasiedoeleindes erken word
wat gebaseer is op die herwaardasie van die geboue met verkryging. Let op dat
die bykomende waardevermindering slegs vir konsolidasiedoeleindes erken word
en nie in S Beperk se afsonderlike state nie.
IAS16
Entiteit-spesifieke waarde is die teenswoordige waarde van die kontantvloei
wat ‘n entiteit uit die voortgesette gebruik van die bate verwag plus die
teenswoordige waarde van die verkoopsom aan die einde van die nutsduur van
die bate of verwag om aan te gaan in die vereffening van ‘n las terwyl billike
waarde die bedrag is wat ontvang sal word om ‘n bate te verkoop of betaal sal
word om ‘n las oor te dra in ‘n reëlmatige transaksie tussen markdeelnemers
op die metingsdatum.

Netto realiseerbate waarde is die geraamde verkoopprys wat in die gewone
loop van sake gerealiseer word, minus die geraamde koste wat aangegaan
moet word ten einde die produk te voltooi en die verkoop te bewerkstellig.

Netto realiseerbare waarde verwys na die bedrag wat ‘n entiteit verwag om te
realiseer uit die verkoop van voorraad in die gewone loop van besigheid (IAS 2
par 7).

Billike waarde reflekteer die bedrag wat ontvang sal word om dieselfde
voorraad te verkoop in ‘n reëlmatige transaksie tussen markdeelnemers op die
metingsdatum.

Eersgenoemde is ‘n entiteit-spesifieke waarde, laasgenoemde is nie. Netto
realiseerbare waarde van voorraad mag verskil van billike waarde minus kostes
om te verkoop.

IAS36
Volgens IAS 36 par. 117, is die verhoogde drabedrag vanweë die terugskrywing van
‘n waardedalingsverlies beperk tot die drabedrag wat erken sou gewees het indien
geen waardedalingsverliese in vorige jare vir die bate erken is nie:

Die drabedrag op 31/12/20X1 kan nie groter wees as R200 000 soos hierbo bereken
nie.

R230 000 – R80 000 = R150 000 terugskrywing maar beperk tot:
R200 000 – R80 000 = R120 000
IFRS 15
DIE VYF STAP INKOMSTE PROSES
Aircraft Beperk het ‘n kontrak met Happy Flight Airways (HFA) aangegaan om ‘n vliegtuig aan die
lugreërdery te verskaf vir R50 000 000.

Bespreek die transaksie in terme van die vyf stappe van Inkomste Erkenning van IFRS 15, Revenue
from Contracts with Customers.

Stap 1 Identifiseer die kontrak ‘n Kontrak is ‘n ooreenkoms tussen twee
met die kliënt partye wat afdwingbare regte en verpligtinge
skep.
Aircraft Beperk het ‘n kontrak met HFA
aangegaan om ‘n vliegtuig te verskaf.

Stap 2 Identifiseer die aparte Aircraft Beperk het ‘n enkele
nakomingsverpligtinge nakomingsverpligting om ‘n vliegtuig aan HFA
in die kontrak te lewer. Daar moet oorweeg word of daar
enige ooreenkoms bestaan om die vliegtuig te
onderhou, aangesien ‘n aparte
nakomingsverpligting vir die
onderhoudsooreenkoms kan ontstaan.

Stap 3 Bepaal die Die transaksieprys is die bedrag vergoeding
transaksieprys wat ‘n maatskappy verwag om op geregtig te
wees vanaf ‘n kliënt in ruil vir die oordrag van
goedere of dienste.
Die transaksieprys is R50 000 000.

Stap 4 Allokeer die Daar is slegs een nakomingsverpligting
transaksieprys aan die tussen Aircraft Beperk en HFA, wat geen
aparte nakomings- toedeling vereis nie.
verpligtinge.

Stap 5 Erken inkomste wanneer Die R50 000 000 vir die verkoop van die
elke nakomingsverpligting vliegtuig deur Aircraft Beperk aan HFA moet
bevredig is erken word op die datum wat die vliegtuig aan
HFA gelewer word.
Geweegde waarskynlikheid metode

R
60% kans vir R1 500 000 900 000
(R1 000 000 + R500 000)
30% kans vir R1 450 000 435 000
(R1 000 000 + R500 000 x 0,9)
10% kans vir R1 400 000 140 000
(R1 000 000 + R500 000 x 0,8)
1 475 000

Mees waarskynlike uitkoms metode

60% kans vir R1 500 000 is die mees waarskynlike uitkoms.

VB:
Alleenstaande VP: R350
Koste van Verkope: R150
a) Bereken die transaksieprys per nakomingsverpligting (1)

Elke eenmaal-per-week skoonmaakdiens is onderskeibaar en is daarom ‘n
nakomingsverpligting as deel van ‘n reeks nakomingsverpligtinge:

Die totale transaksieprys per nakomingsverpligting is R350 – R17,50 [R350 x 5%]
= R332,50

In Oktober: R375 – R25 afslag = R350
R350 – R17,50 = R332,50

b) Konsep memorandum waarin die erkenning van inkomste deur Squeeky
Clean Beperk uit sy kontrak met Always Dirty Beperk vir die jaar geëindig
30 September 20X17 bespreek word (10)

Aan: Rekenmeester
Van: K.O.N. Sultant
Datum: 24 Februarie 20X17
Onderwerp: Inkomste erkenning

Geagte Meneer / Mejuffrou / Mevrou

Insake u navraag oor wanneer inkomste uit die kontrak met Always Dirty Beperk
erken moet word, vind aangeheg in Aanhangsel A tot hierdie memorandum die
aanbevelings van ons firma.

Indien u enige verdere navrae het, kontak ons gerus by 0XX XXX XXXX.

Die uwe,

K.O.N. Sultant
Aanhangsel A
“An entity shall recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance
obligation. The entity satisfies a performance obligation by transferring a promised g
goods or service (asset) to the customer. An asset is transferred when (or as) the
customer obtains control of that asset. (IFRS 15, par 31).

If an entity satisfies a performance obligation over time, it recognises revenue over
time.

An entity transfers control of a good or service over time and, therefore, satisfies a
performance obligation and recognises revenue over time, if the customer
simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity’s
performance as the entity performs. (IFRS 15, par 35 (a))”

Squeeky Clean Beperk verskaf die skoonmaakdienste eenmaal per week aan sy
klante. Aangesien die klante gelyktydig die voordele wat deur Squeeky Clean
Beperk verskaf word, ontvang en verbruik, soos wat hulle die skoonmaakdienste
lewer, dra Squeeky Clean Beperk beheer van die dienste oor ‘n tydperk oor en
dus word die nakomingsverpligting oor ‘n tydperk bevredig. Inkomste moet dus
gevolglik oor ‘n tydperk erken word.

Berekeninge:

Totale transaksieprys vir die reeks nakomingsverpligtinge oor die 6-maande
kontrak = R332,50 (uit a) x 4 = R1 330 per maand x 6 maande = R7 980 totaal.

Toedeling per maand gebaseer op insetmetode:

Totale koste om die nakomingsverpligtinge na te kom =
[5 maande x R600 (R150 per week x 4 weke)] + [1 maand x R1 000 (R250 per
week x 4 weke)] = R4 000

Toedeling van transaksieprys per maand:

Augustus 20X16 7 980 x 600 / 4 000 1 197
September 20X16 7 980 x 600 / 4 000 1 197
Totale inkomste om te erken vir Aug en Sep 20X16 2 394

Oktober 20X16 7 980 x 1 000 / 4 000 1 995
November 20X16 7 980 x 600 / 4 000 1 197
Desember 20X16 7 980 x 600 / 4 000 1 197
Januarie 20X17 7 980 x 600 / 4 000 1 197
OPENBAARMAKING IN AANTEKENINGE:
… BEPERK GROEP
AANTEKENINGE VIR DIE JAAR GEëINDIG ….

1. Rekeningkundige beleid

1.1 Beleggingseiendom

Beleggingseiendom is eiendom wat gehou word om huurinkomste te verdien.
Beleggingseiendom word teen kosprys min opgelope waardevermindering getoon.
Die geboue word teen 5% per jaar volgens die reguitlyn-metode afgeskryf.

2) Wins voor belasting
Wins voor belasting is bereken na inagname van die volgende:

Inkomste

-Wins met verkoop van langtermynbelegging
-Vergoeding ontvang vir kontrakbreuk
-Inkomste voortspruitend uit vervanging van vensters na bomontploffing
-Terugskrywing van waardedalingsverlies op EAT – ingesluit in die
lynitem “ander inkomste”
- Huurinkomste ten opsigte van beleggingseiendom

Uitgawes:

-Slegte skuld afgeskryf
-Verlies van voorraad a.g.v haelskade,
-Verlies met dood van plaasdiere
-Verlies as gevolg van vloedskade =R xx
-Vloedskade aan geboue (R xx)
-Opbrengs ontvang vanaf versekeraars vir vloedskade R xx
-Wins met onteiening =R xx
-Drabedrag van onteiende grond (R xx)
-Opbrengs ontvang vanaf regering vir onteiende grond R xx
-Waardevermindering
-Waardedalingsverlies op EAT – ingesluit in die lynitem “ander uitgawes”
-Herstelwerk en eiendomsbelasting van beleggingseiendom wat
huurinkomste genereer

Op 28 Februarie 20X7 het tegnologiese verbeterings tot gevolg gehad dat masjienerie
se waarde gedaal het. Op 28 Februarie 20X8 is groot defekte in die nuwe generasie
masjinerie opgespoor en is al die masjinerie van die mark onttrek. Dit het aanleiding
gegee tot die terugskrywing van ‘n deel van die waardedalingsverlies op 28
Februarie 20X7. Die verhaalbare bedrag van R800 000 is gebaseer op die
gebruikswaarde. Die verdiskonteringskoers was %
3. Eiendom, Aanleg, en Toerusting

(Onder aan Nota)

Die toerusing is op 1 Julie 20X4 deur ‘n onafhanklike kundige, na die
nettovervangingskoste, herwaardeer. Herwaardasies word gedoen wanneer die bate
se drabedrag op verslagdoeningsdatum wesenlik verskil van die billike waarde
daarvan. Indien die toerusting teen kosprys minus opgelope waardevermindering
gedra was, sou die drabedrag R45 202 (ber. 8) vir die jaar geëindig 30 Junie 20X4
beloop het.

Die grond en gebou is op 2 Januarie 20X9^, deur ‘n onafhanklike, kundige^
waardeerder herwaardeer. Indien die grond en gebou teen kosprys minus opgelope
waardevermindering gedra was, sou die drabedrae onderskeidelik R770 000^ en
R244 200ber10 (1) vir die jaar geëindig 31 Desember 20X9 beloop het.

Afskryfbare bedrag is die kosprys van ‘n bate^, of ander bedrag wat kosprys
vervang,minus die reswaarde^ terwyl drabedrag die bedrag is waarteen ‘n bate erken
is^ nadat opgelope waardevermindering^ en opgelope waardedalingsverliese^
afgetrek is

Herstelwerk en eiendomsbelasting van beleggingseiendom wat huurinkomste
genereer [R20 000 + (5 000 x 12)] 80 000

Die billike waarde van die beleggingseiendom is R3 600 000 en is deur ’n onafhanklike
geswore waardeerder met ‘n toepaslike kwalifikasie en onlangse ondervinding in die
spesifieke mark bepaal.

Die eiendom dien as sekuriteit vir die 12% skuldbriewe (verwys aant x).

8. Dividende:

‘n Gewone Div. van Rx xen ‘n voorkeurdividend van Rxx was voorgstel deur die
direkteure vir goedkeuring deur die AH. Die voorgestelde gewone dividend per
aandeel beloop Rxx

9. Gebeure na verslagdoeningstydperk

Bespreek inligting van die gebeurtenis;
-Aard van gebeure
-Finasiële effek; vooraad na jaareinde beskadig is in ‘n brand

Fin. Effek is Rxx op lynitems/wins….of;

Wins voor belasting:

-‘n verklaring indien die fin. Effek nie bepaal kan word nie
10. Vorige tydperk fout (IAS 8)

Gedurende die jaar geëindig 31 Desember 20X11 is bevind dat ‘n eiendom, aanleg en
toerusting item foutiewelik na die billike waarde van die bate, sonder inagname van
die kostes om te verkoop of die gebruikswaarde van die bate, afgeskryf is. Volle
terugwerkende regstelling was onuitvoerbaar, aangesien dit nie moontlik was om die
kostes om te verkoop en gebruikswaarde vir tydperke vóór die finansiële jaar geëindig
31 Desember 20X9 te bepaal nie. Die nodige inligting is slegs vir die jaar geëindig
31 Desember 20X9 en daarná bepaal, wat die maatskappy in staat gestel het om die
korrekte verhaalbare bedrag as die hoogste van die billike waarde minus kostes om
te verkoop en die gebruikswaarde van die item te bereken. Vergelykende bedrae is
hersaamgestel vir die effek van die regstelling van die fout. Die effek van die
regestelling van die vorige tydperk fout op die individuele lynitems is soos volg:

15) Verandering in rekeningkundige beleid (IAS 8)

Die waardasie van voorraad is vanaf die geweegde gemiddelde metode na die eerste-
in, eerste-uit metode verander, aangesien dit meer relevante en betroubare inligting
tot gevog sal hê, as gevolg van die omsetkoers van voorraad. (1,5)

IAS 37
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Teorie:

‘n Voorwaardelike aanspreeklikheid is ‘n
- moontlike verpligting
- wat uit gebeure in die verlede ontstaan
- en waarvan die bestaan slegs deur die plaasvind of nie-plaasvind van een of meer
onsekere toekomstige gebeure bevestig sal word
- en hierdie gebeure is nie ten volle binne die beheer van die entiteit nie. (3)

Toepassing:

Moontlike verpligting
Die regsverteenwoordigers het nog nie die graad van moontlikheid dat die eis sal slaag
aangedui nie en aangesien die uitkoms van die hofsaak steeds onbekend is, is dit op
hierdie oomblik slegs ‘n moontlike verpligting en nog nie ‘n huidige verpligting nie. Daar
is ook geen soortgelyke sake in die verlede nie, daarom is daar niks in die verlede
waarop die graad van moontlikheid gebaseer kan word nie. (1)
Gebeure in die verlede
Die installasie van die elektriese kabels deur Power Solutions Beperk is die
gebeurtenis in die verlede wat tot die eis aanleiding gegee het. (0,5)
Bestaan sal deur die plaasvind of nie-plaasvind van een of meer onsekere
toekomstige gebeure bevestig word
Die uitkoms van die hofsaak, wat slegs in die toekoms gaan plaasvind, sal die bestaan
of nie van ‘n huidige verpligting bevestig. Ook, geen vorige sake om die uitkoms van
die hofsaak op te baseer nie. (0,5)
Nie ten volle binne beheer van die entiteit nie
Geen uitspraak is nog gelewer nie en die uitkoms van die hofsaak is nie onder beheer
van die entiteit nie. (0,5)

Gevolgtrekking:
Die eis voldoen aan die definisie van ‘n voorwaardelike aanspreeklikheid. (0,5)

In terme van IAS 37.27, sal ‘n eniteit nie ‘n voorwaardelike aanspreeklikheid erken nie,
maar in terme van IAS 37.86, moet die volgende in ‘n aantekening tot die finansiële
state van Power Solutions Beperk vir die jaar geëindig 31 Desember 20X10 openbaar
word:

 kort beskrywing van die aard van die voorwaardelike aanspreeklikheid
(skynbare foutiewe installasie van kabels wat aanleiding gee tot ‘n eis);
 die onsekerhede wat verband hou met die bedrag of tydsberekening van enige
uitvloei (uitkoms van hofsaak en geen vorige soortgelyke sake nie);
 die moontlikheid van enige verhalings (geen), en
 ‘n raming van die finansiële effek (raming van die vereffening van die eis kan
nie bepaal word nie).
(5)

Geen openbaarmaking is nodig indien die moontlikheid van enige uitvloei met
vereffening gering is nie. (0,5)

Indien inligting nie openbaar word nie aangesien dit onuitvoerbaar (“impracticable”) is
moet hierdie feit gemeld word. (Daar is geen sake in die verlede waarop ‘n raming van
die graad van moontlikheid of ‘n raming van die moontlike finansiële effek gebaseer
kan word nie.). (1)

In uitsonderlike skaars gevalle, kan openbaarmaking van
inligting verwag word om die posisie van die entiteit in ‘n dispuut
met ander partye te benadeel. In sulke gevalle hoef die entiteit
nie die inligting te openbaar nie, maar sal wel die algemene aard
van die dispuut (sien bo) openbaar saam met die feit en die rede
waarom inligting nie openbaar is nie.