You are on page 1of 34

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Specializarea: Administraţie publică

Caiet de practică

Primăria comunei Săbăoani
Anul: II Județul Neamț
Perioada de desfășurare:
18-28 iunie 2012

-2012-

Cuprins

1. Prezentarea generală a stagiului de practică
2. Organizarea și funcționarea Primăriei comunei Săbăoani
2.1. Scurt istoric
2.2. Locul primăriei în sistemul administrației publice
2.3. Obiect de activitate
2.4. Organigrama primăriei
2.5. Relațiile funcționale interne și externe
2.5.1. Relațiile Primăriei cu organismele financiare bancare.
2.5.2. Relațiile Primăriei cu alte instituții
2.5.3. Fluxuri informaționale interne
2.5.4. Relațiile dintre autoritățile publice centrale și autoritățile
publice locale
2.5.5. Fluxuri informaționale privind relațiile externe
3. Cariera funcționarilor publici
4. Procesul decizional în cadrul instituției publice
5. Elaborarea, adoptarea și emiterea actelor adiministrative în cadrul primăriei
6. Concluzii

1. Prezentarea generală a stagiului de practică

Prin cerere adresată primăriei Săbăoani şi aprobată de d-na Primar am solicitat efectuarea
stagiului de practică în cadrul primăriei pentru a-mi completa cunoştinţele teoretice obţinute la
cursuri. Astfel în perioada 18 iunie - 28 iunie 2012 mi-am desfăşurat stagiul de practică în cadrul
Primăriei Săbăoani, Compartiment Asistență socială și Registru Agricol. În această
perioadă:

- am studiat legislaţia privitoare la funcţionarea instituţiei (Legea 215/2001);

- am studiat legislaţia privitoare la statutul funcţionarilor publici (legea 188/1999 modificată prin
O.U.G. nr. 125/2008 publicată în MOF nr. 694 din 13/10/20008, O.U.G. nr. 229/2008 publicată în
MOF nr. 3 din 05/01/2009 şi O.U.G. nr.3/2009 publicată în MOF nr. 84 din 11/02/2009);

- am studiat Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului Local al comunei Săbăoani
şi Regulamentul de ordine interioară;

- mi s-a prezentat activitatea fiecărui compartiment al primăriei;

- am numerotat noile registre agricole;

- am completat noile registre agricole pe anii 2010-2014 cu informațiile din vechile registre din
anii 2007-2011;

- am asistat la anchete sociale;

- am participat la legarea și numerotarea dosarelor pentru a fi arhivate, atât în cadrul
compartimentului de asistență socială , cât și în cel al registrului agricol;

- am putut observa activitatea de zi cu zi a fiecărui compartiment în parte.

.Stabileşte măsuri și acțiuni de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză. Persoanele aflate în situaţii de dificultate (sărăcie. Ele pot fi de natură materială. lipsa unei locuinţe. lipsa informaţiilor cu privire la drepturile ce le au prin lege. . socială. lipsa banilor.Consiliază şi informează asupra situaţiilor de risc social. . social medicală şi pot fi clasificate în: . juridică. afectivă. . copii crescuţi de bunici. disfuncţii familiale: mame singure. etc. consiliere. bolnavilor cronici şi prevenirii agravării situaţiei de dependenţă. .nevoi strict materiale (lipsa unui loc de muncă.etc) . Problemele persoanelor sunt multiple. marginalizare) au nevoie de un loc unde nevoile lor să fie înţelese şi ascultate.JUDEȚUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂBĂOANI Denumirea serviciului social: Informare economică. persoanelor cu handicap.nevoi materiale combinate cu nevoi afective (lipsa oportunităţilor de angajare.Identifică şi întocmeşte evidenţa persoanelor aflate în nevoie. b)Primirea. precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanelor vulnerabile în faţa necesităţilor vieţii cotidiene.Evaluează situaţia persoanelor identificate pe baza grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor care necesită asistenţă socială şi stabileşte planul de servicii sociale în vederea menţinerii autonomiei persoanei şi prevenirii agravării situaţiei de independenţă. lipsa alimentelor necesare supravieţuirii. Serviciul Public de Asistență Socială desfășoară activități în următoarele domenii: a) Identificarea nevoilor urgente în teritoriu. lipsa apartenenţei la un grup.) . . suport şi asistenţă pentru copiii şi familiile aflate în dificultate.nevoile persoanelor vârstnice care necesită asistenţă socială în vederea menţinerii autonomiei persoanei vârstnice. Prin hotărârea Consiliului Local nr. Săbăoani. 68/2008 s-a aprobat înfiinţarea Serviciului Public de Asistență Socială în cadrul Primăriei com. lipsa îmbrăcămintei. taţi singuri. ascultarea orientarea şi consilierea persoanelor în dificultate în acord cu nevoile lor.

evalueaza si acorda sprijin familiilor cu multi copii in intretinere. In domeniul protectiei persoanelor adulte : -evalueaza situatia socio-economica a persoanei. cu furnizorii de servicii sociale. .identifica.efectueaza ancheta sociala si raspunde de exactitatea datelor . . identifica nevoile si resursele acesteia. . publice ori private. . cu caracter comunitar în vederea sprijinirii persoanelor aflate în situaţii de risc pentru prevenirea instituţionalizării şi redarea încrederii în forţele proprii. sau persoanele cu handicap prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia .intocmeste fisa de calcul si propune spre aprobare suma ce ii revine .monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din localitate. -organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniu. . stabilite de legislatia in vigoare.Dezvoltă programe în parteneriat.asigura realizarea activitatii in domeniul asistentei sociale. precum si a comportamentului delincvent. . în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale de profil.realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului. . In domeniul aplicarii venitului minim garantat – Legea 416 / 2001 : . prin intermediul acestor programe biroul.primeste si inregistreaza cererile potrivit acestei legi . stabilita de legislatia in vigoare. . -asigura accesul neingradit al persoanei cu handicap . -realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala .realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copiilor. -asigura relationarea cu diverse servicii publice sau alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale. -evalueaza si monitorizeaza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana. elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de protectie propuse. -elaboreaza planurile individualizate privind masuri de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social.in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin. cu prioritate a situatiilor de urgenta.asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri.colaboreaza cu serviciile publice descentralizate in vederea stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei activitati.identifica copii aflati in dificultate. . furnizează servicii socio-medicale conform nevoilor individuale. care pot fi persoane fizice sau juridice. -asigura prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizare si excludere sociala. după cum urmează: In domeniul protectiei copilului : . -asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala. .intocmeste statul de plata si il prezinta spre aprobare.asigura la zi evidenta beneficiarilor si intocmeste situatiile cerute de alte institutii. . -asigura sprijin pentru persoanele varstnice. . in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin. .

. indemnizatii si stimulente crestere copil.Acordarea de consiliere. -persoane/familii beneficiare de ajutor social .pregateste documentatia necesara in vederea stabilirii dreptului la prestatiile si serviciile de asistenta sociala . -familii/persoane care beneficiaza de ajutoare urgenta datorate calamitatilor naturale.Strângerea de date cu privire la problemele cu care se confrunta familiile si persoanele aflate in dificultate d) Favorizarea unui model de solidaritate între persoanele din comunitate prin organizarea de cursuri de formare pentru adulţii aflaţi în dificultate. alocatii nou-nascuti . precum si altor autoritati centrale cu competenta in implementarea strategiei din domeniul asistentei sociale. financiar şi spiritual) familiilor aflate in dificultate pentru a depasi situatia de criza . . -persoane care beneficiaza de subventii la incalzirea locuintei cu lemne sau gaze naturale.Prin participarea la grupurile de suport realizate persoanele aflate in dificultate dobandesc un sentiment de apartenenta la un grup si dobandesc abilitati si cunostinte care le ajuta sa depaseasca situatia de criza. -familii care beneficiaza de alocatii de stat pentru copii. -persoane cu handicap. Activitati de formare si instruire a personalului si voluntarilor e) Realizarea de legături solide. c) Stimularea. numarul de beneficiari de asistenta sociala si sumele cheltuite cu aceasta destinatie. recunoaşterea şi susţinerea drepturilor persoanelor aflate în dificultate . Categoria de beneficiari pentru care se acorda prestatii sociale in cadrul SPAS. Toate deciziile sunt luate de comun acord cu beneficiarii ce sunt consultaţi în permanenţă asupra obiectivelor precum si asupra termenelor de realizare a acestora devenind participanti activi la procesul de schimbare a propriei situaţii sociale. . incendiilor. cu acordul formal al acestuia sau al reprezentantului sau legal. .Realizarea de parteneriate cu institutiile de stat si private.comunica Agentiei Judetene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială si altor institutii. . In domeniul finantarii asistentei sociale : . consultanta si suport (material. SERVICII ACORDATE: Furnizarea serviciilor sociale se realizeaza la solicitarea si cu participarea beneficiarului. de colaborare atât între reţele interne cât şi în reţeaua internaţională. responsabilizarea. potrivit prevederilor legislatiei in vigoare.starii de sanatate. .

Serviciile de asistenta sociala sunt coordonate de Secretarul comunei Săbăoani.Ancheta sociala -Întrevederea -Documentarea -Observaţia -Chestionarul -Analiza documentelor personale -Consilierea -Sedintele de informare -Analiza datelor statistice 3. Aria de desfăşurare a activităţii: Regiunea comunei Săbăoani 7. Serviciul Public de Asistenta Sociala utilizeaza un set de indicatori de performanta prin intermediul carora se compara cu alti furnizori de servicii similare : Semestrial/ anual. Metodologii de lucru utilizate: . Calitatea serviciilor acordate este controlata de Agenţia judeţeană pentru Plăţii şi Insecţie Socială Neamţ . Durata în timp estimată: nedeterminata 4.Interviul -Convorbirea telefonică . Data de la care funcţionează serviciul social: 1 august 2008 5. Sediul de la care se organizează furnizarea serviciului social: Primăria comunei Săbăoani 6. Categoria de persoane beneficiare (precizaţi numărul de beneficiari şi caracteristicile socio- economice ale acestora): . in cadrul Serviciului se face o autoevaluare interna a activitatii. care se concretizeaza intr-un raport de activitate.

popularizarea serviciului. Modalităţile periodice de control al gradului de satisfacţie a beneficiarilor: . lipsa oportunităţilor de angajare. 11. lipsa îmbrăcămintei.chestionare periodice aplicate beneficiarilor. lipsa alimentelor necesare supravieţuirii.controale periodice efectuate de autoritatile publice locale. La selectionarea beneficiarilor răspundem tuturor solicitarilor persoanle ale beneficiarilor directi sau indirecti. Cutia cu idei/Condica de sugestii si reclamatii. . taţi singuri. 8. . lipsa unei locuinţe. sentimentul de inutilitate. Acestea din urma ajuta la controlul proceselor si la analiza eficacitatii serviciilor. . lipsa aprecierii celorlalţi. disfuncţii familiale: copii crescuţi de bunici. Se efectueaza monitorizarea si controlul procesului de prestare a serviciilor utilizand baze de date si metode statistice. Modalităţile de control periodic al calităţii serviciului: .condica de sugestii si reclamaţii. . disfuncţii familiale: mame singure. lipsa apartenenţei la un grup.chestionare aplicate beneficiarilor si voluntarilor. audiente acordate ce conducere saptamanal.audiente acordate de conducerea unităţii. varstnici care nu se pot deplasa etc. centralizatoare. Pentru analiza gradului de multumire a beneficiarilor folosim chestionare de evaluare special concepute in acest scop. Beneficiarii directi sunt persoanele sau familiile defavorizate aflate in situatii de dificultate cum ar fi: lipsa unui loc de muncă. Modalităţile de implicare a beneficiarilor în activităţile desfăşurate: . Modalitatea de selectare a beneficiarilor: Beneficiarii sunt selectati tinand cont de gradul de incadrare intr-una dintre categoriile socio- economice enumerate la pct.activitati de voluntariat. . Beneficiarii indirecti sunt membrii familiei extinse. 10. Precizam ca in selectia acestora nu exista nici o discriminare legata de apartenenta religioasa. intalniri periodice. 7 Modalitatea de selectie: in urma realizarii unei anchete sociale conform legislatiei in vigoare se completeaza un acord impreuna cu beneficiarul in care sunt stabilite drepturile si obligatiile ambelor parti. in masura posibilitatilor. varsta etc. persoane cu diferite grade de invaliditate. etnica sau sex. 9.evaluarea serviciilor oferite. lipsa banilor. .

16.operativitatea intervenţiei. Rezultatele preconizate ale activităţii SPAS: .12. numărul de vizite/săptămână: .posibilităţi ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistenţă socială. Resurse financiare pentru susţinerea serviciului Din fondurile proprii Altele (Valoarea estimata a muncii voluntarilor) 15. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenţă socială prin care se acordă serviciul: Serviciul funcţionează în cadrul administraţiei publice locale şi are sediul la Primăria Comunei Săbăoani. În cazul persoanelor care beneficază de îngrijire la domiciliul acestora: .frecvenţa intervenţiilor.posibilităţi ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia: . . Resursele umane pentru realizarea serviciului social: Studii Superioare studii medii Personal angajat prin contract individual de muncă – Asistent social Funcţionari publici 3 Personal remunerat sub alte forme Voluntari 5 Total 8 13. Costurile serviciului costuri estimate anual Din care administrative 14.

-control intarit al alocarii si utilizarii fondurilor in sistem. -scaderea numarului copiilor institutionalizati. . -scaderea numarului de persoane/ familii dependente de serviciile sociale. . 18. b. .rapoarte de activitate. -integrarea in comunitate a beneficiarilor.comunicate de presa. Efectele benefice ale activităţilor la nivelul comunităţii: Efectul benefic al activităţii la nivelul comunităţii il constituie schimbarea mentalitatii comunitatii cu privire la persoanele vulnerabile avand drept scop prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale in scopul cresterii calitatii vietii. materiale si financiare necesare.-cresterea profesionalismului resurselor umane din sistem. a. -scaderea ratei de abandon scolar . Modalităţile de informare a comunităţii privind activităţile şi rezultatele acestora: . -responsabilizarea comunitatii in abordarea problematicii sociale. Alte comentarii privind activitatea desfăşurată.materiale informative. In vederea implementarii politicilor si strategiilor in domeniu si in scopul furnizarii serviciilor sociale catre categoriile de beneficiari prevazuti de lege se asigura resursele umane.rapoarte anuale.creşterea calităţii vieţii persoanelor si familiilor defavorizate aflate in dificultate. Date de contact pentru persoana desemnată să ofere informaţii suplimentare: . .informatii suplimentare oferite la cerere. 17. .

. modul de utilizare a terenului și a suprafeței cultivate. . . . terenurile gospdăriei. utilaje și mijloace de transport. Sunt eliberate acte precum: . . pomi fructiferi.pentru schimbarea domiciliului și a actelor de identitate. construcțiile gospodăriei După completare: . .înregistrarea sentințelor civile și a contractelor de partaj succesoral după debaterea moștenirilor.adeverințe pentru subvențiile agricole. Compartiment registru agricol Competențe: . . efectivele de animale și mișcarea lor în cursul anului.pentru documentații cadastrale (certificate de atestare a proprietății pentru documente cadastrale). .Completarea și ținerea la zi a registrului agricol: componența familiei pe străzi.înregistrări și mențiuni la contracte de vănzare – cumpărare.eliberare de certificat de producător agricol.pentru înființarea de societăți. .pentru dezbateri succesorale.înregistrarea titlurilor de proprietate emise pentru cetățeni. .acțiuni de constatare pentru casele construite fără autorizație de construcție.eliberarea de adeverințe de stare materială pentru racordarea de apă.

sursă de apă necesară acelor vremuri.. Organizarea și funcționarea Primăriei comunei Săbăoani 2. În spatele acestor „tranşee” și- au găsit refugiul în timpuri de răstrişte locuitorii Săbăoaniului. reşedinţa judeţului Neamţ. dat de turci pârâiaşelor ce brăzdau acest ţinut. 2. comuna Săbăoani de astăzi s-a format din vechiul sat Berindeşti. monografie realizată de către Petre Sescu (Pădurarul). despărţind vatra satului de imensul câmp dimprejur. Şi astăzi locuitorii comunei Săbăoani numesc locul unde a fost vechea vatra a satului. Legenda formării comunei Săbăoani o regăsim în paginile unui manuscris ”Cronica de la Săbăoani”. situat . oamenii care s-au aşezat pe actuala vatră a satului Săbăoani au tăiat copacii fostei păduri. În urma acestor invazii. Scurt istoric Comuna Săbăoani este cea mai mare şi una din cele mai vechi aşezări rurale din judeţul Neamţ. i se spune astăzi „Miseşke”. iar locul din centrul satului unde odinioară a fost biserica de piatră. Este aşezată în zona central-estică a judeţului Neamţ. cu biserica în mijlocul satului. „Când a intrat Szabo aici în pădure şi-a construit o casa pe o vâlcea. După încetarea invaziilor faima acestui val de pământ a decăzut. Berindeşti. cu câmpiile ei mănoase…”. Aşa cum se arată în această lucrare.pe coama dealului de unde înbrăţişai cu privirea şi cuprindeai cu ochiul liber întreaga vale a Siretului. spre apus la 2 km depărtare. Comuna Săbăoani avea o populație stabilă de 11288 locuitori.. un val ingenios. Au lăsat casele pustii în plin câmp. unde era o baltă. provine de la cuvântul turcesc „berindei”. astăzi strada Muncii. fiind folosit doar ca şi „gard de ţarnă”. părăsind aceste locuri devenite periculoase. casele erau arse la intervale scurte de timp. asemănător unei fortificaţii care a apărat aşezarea de jur imprejur. la 12 Kilometri distanţa de municipiul Roman şi 62 Kilometri distanţa de municipiul Piatra Neamţ. arată autorul. .”... de la care provine și numele satului Săbăoani. locuitorii satului Berindeşti s-au hotărât să se retragă de pe coasta dealului în pădurea din apropiere.1. Se pare că primul locuitor care a părăsit Berindeştiul şi s-a aşezat in mijlocul pădurii amintite se numea Szabo Ioan Martin. Satul Berindeşti a fost prădat deseori de armatele turceşti şi tătărăşti. iar oamenii obligaţi să fugă în păduri din calea cotropitorilor. Aici a fost construită prima casă în pădure de către Szabo Ioan Martin. fiind concentrată la vest de intersecţia drumului european E 85 (DN2) cu drumul naţional DN28. Numele satului. pe locul unde se află casa lui Sebi Ioan (Chitanţă) unde a locuit Nicluş Niţă în grădina lui Ghearghiş Peter. Acest proces a condus la înălţarea unui val înalt de pământ în jurul satului. Treptat. Comuna Săbăoani are în componenţa sa două sate : Săbăoani şi Traian. Populaţia : După ultimul recensământ din martie 2002 .

Totuşi nu cei veniţi din Berindeşti sunt primii descălecători în această pădure. Structura nu este identică pentru toate organele administraţiei. în sudul pădurii şi grupul de oameni care trăia la nordul pădurii. o structură tip. După anul 1900 satul Licuşeni se contopeşte cu satul Săbăoani şi trece din punct de vedere administrativ la primăria comunei Sabăoani. După instalarea celor din Berindeşti în pădurea respectivă. economice. urmează să aibă o structură deosebită pentru fiecare specialitate în parte. social-culturale sau științifice). o structură individuală. Pentru că fiecare nou sosit în pădure îşi făcea bordeiul la întâmplare. la o distanţă de circa 2 km : noii veniţi. După ce s-au înmulţit. pentru locuitorii a două sate. locuitorii noului sat au trecut la trasarea drumurilor de acces. fără nici o rânduială . ci numai o parte. fapt confirmat de documentele istorice care începând de la 1600 şi până la jumătatea secolului al XVIII-lea semnalează existenţa a două sate : Săbăoani şi Berindeşti. de specialitate. ce aparţinea Episcopiei Romanului. unul dintre ele cu numele de Locos. astfel că umblau de la o casă la alta pe cărări printre arbori. dar au fost nevoiţi să ocolească arbori seculari şi casele deja construite. La vremea descălecării lor aici. cât şi compartimentele funcţionale ale fiecărei instituţii. după specialitatea lor (politico-administrative. 2. fără a croi drumul de acces. vor exista două sate separate unul de altul. compus din organe și instituții a căror funcționare se întrepătrunde și se intercondiționează. fapt care atestă existenţa unei populaţii la acea vreme în nordul pădurii în care au descălecat cei din Berindeşti. fapt care a dus la trasarea drumurilor cotite. frânte aşa cum se vede şi astăzi. Vechimea localităţii Săbăoani se poate constata şi din străzile întortochiate. acelea care îndeplinesc sarcini tehnice. trăia un grup de oameni despre care izvoarele istorice ne informează că marele voievod Ştefan cel Mare pe la 1468 suspendă plata oricărui bir. Structura administraţiei publice desemnează atât componentele instituţionale ale sistemului administrativ. pentru că ei nu s- au retras toţi deodată de la Berindeşti. Instituțiile administrației care înfăptuiesc sarcini generale pot avea o structură asemănătoare. Locul primăriei în sistemul administrației publice Administrația publică se constituie ca un sistem integrat specific domeniului. Data stabilirii lui Szabo şi a tovarăşilor lui în pădure nu este cunoscută.2. într-o parte necunoscută de dânşii. frânte etc. deoarece ea este determinată de sarcinile mari ce revin fiecăreia şi care sunt diferite. printre arbori. strâmbe. Acesta era „Licuşenii” de azi. proprie. cotite. . urmaşii lui Szabo.

Pentru aceasta anual se elaborează şi se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli şi se stabilesc impozitele. Structura definește ordinea și poziția elementelor care compun un organ al administrației.Administraţiile publice locale au dreptul ca în limitele legii să aibă iniţiativă în toate domeniile cu excepţia celor care sunt date în competenţa altor autorităţi publice. Prin urmare. Primăria este organul executiv al Consiliului local. servicii.3. primăria Săbăoani face parte din administraţia publică locală. secții. . 2. taxele locale şi taxele speciale.Primăria are ca principală atribuţie. alcătuiesc structura internă a unei instituții publice sau aparatul acelei instituții sau organizare internă a acesteia. Un organ sau o instituție publică este alcătuită din colectivul de funcționari care au atribuții ce formează competența acestora și din mijloace materiale și financiare. compartimentele de activitate cu diferitele lor denumiri: birouri. În mod concret. gestionarea resurselor de care dispune comuna. . Programul de funcționare al primăriei Săbăoani este zilnic între orele 8:00-16:00. Obiect de activitate Elementul central al activității primăriei este cetățenul. Primarul este şeful administraţiei publice locale. oficii. . Primarul reprezintă comuna în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate. Legea administraţiei publice locale (Legea 215/2001) este cea care stabileşte principalele elemente definitorii ale autonomiei locale (autonomie administrativă şi financiară exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege) : .Primăria este instituţia publică care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi soluţionează problemele curente ale comunităţilor umane în care funcţionează. direcții etc.

. 2.Serviciul Public de Asistență Socială.  3 funcţii publice de conducere. deșeuri.Secretar.Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.Birou Contabilitate. cât şi de posturi sunt delimitate atribuţiile.Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului. . 215/2001. . . .Serviciu Gospodărie Comunală. Primăria comunei Săbăoani are 66 salariaţi din care:  Demnitari: primar şi viceprimar. Atât la nivel de compartimente.Biroul de Poliție Locală. Resurse Umane. . Organigrama primăriei Principalele compartimente organizatorice ale Primăriei comunei Săbăoani sunt următoarele: . Programe europene. . .  63 funcţii publice de execuţie. Atribuţiile. Programe Prognoză. Obor. Piață.Financiar taxe și impozite.Compartiment Proiecte. . Activitate juridică. . . responsabilităţile şi competenţele fiecărui angajat.Auditor.Consiliul local.Primar. . . Stare Civilă.Compartiment Cultură. responsabilităţile şi competenţele organismelor ce asigură funcţionarea primăriei sunt evidenţiate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Săbăoani şi în Legea administraţiei publice locale nr.3. .Viceprimar.Compartiment mediu. .Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.Compartiment Fond Funciar. Registru Agricol. . . parc comunal.

acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative. alte servicii publice. corect înregistrarea fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial. tineret. . atât a sediului social principal cât şi a sediului secundar.exercită funcţia de ordonator principal de credite. a raporturilor de muncă. gestionarea situaţiilor de urgenţă. după caz.emite avizele. pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. situaţii de urgenţă.teritoriale. modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau. stabilite prin lege. în condiţiile legii. . salvamar şi de prim ajutor. locuinţe sociale.  atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local: .verifică.întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local. evidenţei statistice.prezintă consiliului local. în condiţiile legii: .ia măsuri pentru asigurarea inventarierii.ia măsuri pentru prevenirea şi. . . socială și de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune spre aprobarea consiliului local. sancţionează şi dispune suspendarea. referendumului şi a recensământului. . protecţia şi refacerea mediului înconjurător.prezintă la solicitarea consiliului local.  atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor: . . prevăzute de lege. inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local. un raport anual privind starea economică. sport. sănătate. .numeşte. după caz. . prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local. alte rapoarte şi informări.atribuţii privind desfăşurarea alegerilor.iniţiază.  atribuţii referitoare la bugetul local: . socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale. precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ . conservarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură. . dezvoltare urbană. . Primar: Primarul exercită următoarele atribuţii principale:  atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului. în condiţiile legii. cultură.coordonează realizarea serviciilor publice de interes local. .îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil.elaborează proiectele de strategii privind starea economică. şi le supune spre aprobare consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora. ordine publică. servicii comunitare de utilitate publică. evidenţa persoanelor. servicii de urgentă de tip salvamont. în primul trimestru . prin compartimentele de specialitate.asigură elaborarea planurilor urbanistice. servicii sociale. . negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale. . podurile şi drumurile publice. activităţi de administraţie social-comunitară.ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile : educaţie.

Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local. pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului.  asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local. în condiţiile legii. Atribuţiile viceprimarului sunt stabilite prin Legea 215/2001 a administraţiei publice locale .. la propunerea primarului.  controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie.  răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei. precum şi cu consiliul judeţean. pieţe. . Numirea se face prin dispoziţia primarului. având anexat contractul de management.asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi a gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. în baza art.  exercită controlul asupra activităţilor din târguri. cu sprijinul serviciilor de specialitate. industriale sau de orice fel. conform angajamentelor contractuale. locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora. Viceprimar: Viceprimarul este ales din rândul consilierilor locali cu votul secret al majorităţii consilierilor. precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. oboare. prin dispoziţie emisă de primar:  îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici.  ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere. Pentru exercitarea atribuţiilor sale.  organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe. 79. Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului consiliului local.

subordonat viceprimarului . viceprimarul. căsătorie.participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local.urmăreşte evidenţa terenului intravilan şi extravilan. sub sancţiunea eliberării din funcţie.organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului.eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local. . oficiază căsătorii.subordonat primarului – ţine evidenţa tuturor persoanelor angajate în cadrul primăriei. . Compartiment urbanism .asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat .asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar.legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiiior cu actele originale. . .avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului.subordonat secretarului . Compartiment agricol . întocmeşte procesul verbal al şedintelor de consiliu local şi redactează hotărârile consiliului local. întocmeşte titlurile de proprietate în cazul moştenirii. întocmeşte registrul cărţilor de muncă. oraş sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretar: Fiecare comună. Acordă certificate de producător pentru persoanele producătoare de produse agricole. Secretarul comunei. cu studii superioare juridice sau administrative.  secretarul nu poate fi membru al unui partid politic. ţine evidenţa statistică a locuitorilor comunităţilor. Compartiment resurse umane .asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile. certificate de urbanism etc. în condiţiile legii. . soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul. sub sancţiunea eliberării din funcţie. . Starea civilă .acordă avize pentru construcții. precum şi între aceştia şi prefect. organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante etc. . stabilite potrivit legii. hotărârile consiliului local. realizarea statelor de plată.asigură aducerea la cunoştinta publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ. oraşului şi al subdiviziunii administrativ- teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere.subordonat secretarului . în afara celor cu caracter secret. în condiţiile legii. următoarele atribuţii principale: . Relaţii financiare cu compartimentul financiar contabil şi urbanism. deces. instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor în condiţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. decesului etc.pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia. . . în condiţiile legii. comunică ordinea de zi.  secretarul îndeplineşte. .eliberează certificate de naştere.  secretarul nu poate fi soţ.  secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.

structură specializată în domeniul apărării împotriva incendiilor și al protecției civile. Programe europene . ajutor de urgenţă etc. aplicarea prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat. integritatea corporală a personalităților. desfașoară activități de instruire și informare. ordonanţa 81/2003 privind ajutorul pentru încălzire. Compartimentul cultură – gestionează fondul de carte. are relaţii cu: compartimentul financiar contabil. Birou contabilitate . inspectii si analize ale sistemului propriu de control intern. paza și protecția obiectivelor de interes public local și privat. identificare şi gestionare surse de finanţare din fonduri europene şi guvernamentale.prin care se urmăreşte rezolvarea problemelor sociale ale membrilor comunităţii locale. pregătirea populației în vederea asigurării protecției civile în caz de dezastre și în situații de urgență. protecția mediului înconjurător. Biroul de Poliție Comunitară – are ca obiect de activitate următoarele: apărarea ordinii și liniștii publice. compartiment resurse umane (furnizează numărul de persoane beneficiare de indemnizaţie de însoţitor pentru persoane cu handicap). Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență . precum şi furnizarea acestor informaţii compartimentelor de specialitate şi instituţiilor din subordinea primarului. modul de angajare a creditelor bugetare. în scopul evaluãrii obiective a mãsurii în care acesta asigurã îndeplinirea obiectivelor institutiei publice si utilizarea resurselor în mod economic si eficient si pentru a raporta primarului constatãrile fãcute. Compartimentul audit . asigură documentarea şi monitorizarea componenţelor programelor de finanţare ale Uniunii Europene.urmărire. privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Compartiment impozite şi taxe . slãbiciunile identificate si mãsurile propuse de corectare a deficientelor si de ameliorare a performantelor sistemului de control intern. destinate administraţiei publice locale.asigurã efectuarea de verificãri. Compartiment Proiecte. .urmăreşte evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice. compartimentul juridic.viceprimar – urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor şi realizarea planului de venituri pentru asigurarea necesarului de credite bugetare. Serviciul public de asistență socială . În cadrul acestui compartiment este organizată execuţia bugetară. întocmeşte şi aprobă dosarele care beneficiază de ajutor social.. eligibile pentru aceste programe şi proiecte.

2.5. atât Consiliul Local având competenţe de control asupra primarului cât şi acesta. Se poate vorbi de existenţa unor relaţii de cooperare şi control prin delegare. proiecte de hotarâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale primarului în domeniul de activitate. Relații funcționale interne și externe Relaţiile în cadrul instituţiei publice. Cheltuielile primăriei se efectuează în limita prevederilor din bugetul local cu repartizarea pe trimestre care se acoperă cu veniturile proprii şi transferurile din bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului local respectiv. 2. birotică necesare pentru buna desfăşurare a activităţii din cadrul primăriei în baza necesarului întocmit de servicii. avându-se în vedere prevederile de cheltuieli aprobate prin bugetul de stat. Ordonatorii principali de credite vor stabili lunar cheltuielile ce urmează să se efectueze din bugetul local.1. întocmeşte şi conduce evidenţa obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din dotarea primăriei. sunt relaţii interne între compartimente şi între funcţii diferite. asigură curăţenia primăriei.5. În limita volumului creditelor bugetare urmează să se efectueze plăţi prin trezorerie din mijloacele bugetului local atât pentru activitatea proprie cât şi pentru instituţiile publice din subordine. rechizite. Plăţile dispuse de ordonatorii de credite se efectuează prin trezorerie numai după deschiderea creditelor bugetare din bugetul local respectiv.întocmeşte rapoarte. Relațiile Primăriei cu organismele financiar bancare Prin sistemul de deschidere şi modificare a conturilor de venituri se asigură urmărirea în cadrul fiecărei trezorerii a veniturilor pe capitole şi subcapitole de venituri şi de plătitori. Serviciul Gospodărie Comunală – asigură aprovizionarea cu materiale. la rândul său asupra Consiliului Local prin competenţele pe care le are în virtutea dublului său rol de autoritate locală şi în acelaşi timp al statului. .

Prefectul poate ataca în total sau în parte. în cazul în care instanţa de contencios administrativ hotărăşte că actul administrativ a fost atacat în mod abuziv. Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca. legalităţii. Organele Trezoreriei şi organele fiscale vor îndruma şi recomanda agenţilor economici să folosească forma de plată prin cont a sumelor datorate bugetului. prevenindu-se întârzieri în achitarea obligaţiilor către buget. cooperării şi solidarităţii. Actul sau prevederile acestuia care au fost atacate sunt suspendate de drept. 2. cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice. în cazul în care consideră ca aceste acte sau prevederi din ele ca fiind ilegale. Formarea şi utilizarea resurselor financiare publice locale şi contul de execuţie a bugetelor locale sunt supuse controlului Curţii de Conturi. în limitele legii. la rândul lui. precum şi dispoziţiile emise de primar. să aibă iniţiative în toate domeniile. la cererea autorităţilor administraţiei publice locale ale căror acte au fost atacate. după caz. . hotărârile luate de consiliul local. nu există raporturi de subordonare. răspunde administrativ. Dispoziţia de plată completată cu toate elementele se depune de plătitori la unitatea bancară la care îşi are contul aceasta. Prefectul. precum şi între consiliul local şi primar. civil sau penal.5. trezoreriei în raza căreia agentul economic îşi are domiciliul fiscal. pe de o parte. care transmite dispoziţia de plată după înregistrarea preluării din cont a sumei. Relațiile Primăriei cu alte instituţii În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei. pe de altă parte. Prin primirea dispoziţiei de plată de la unitatea bancară a plătitorului se confirmă că agentul economic şi-a achitat obligaţia fiscală faţă de buget. în faţa instanţei de contencios administrativ. responsabilităţii. prin tehnici publice locale.2.

Compartiment Compartiment financiar contabil administraţie publică locală şi secretariat adminsitrativ . Compartiment Compartiment financiar contabil asistenţă socială 3. Serviciul juridic reprezentat la nivel de comună de secretar.5.3. Compartimentul financiar contabil întocmeşte statele de plată care vor fi avizate de către primar ca bun de plată. 2. Compartimentul administraţie publică locală şi secretariat administrativ întocmeşte ordin de plată pe baza facturii primite în vederea achitării ei şi îl predă compartimentului financiar contabilitate pentru viza de control financiar. Compartimentul asistenţă socială întocmeşte dosarele pentru ajutorul minim garantat care va fi vizat de compartimentul financiar –contabili. Compartiment Secretar financiar contabil 2. avizează dosarele întocmite de serviciul buget contabilitate privind insolvabilitatea unor plătitori. Compartiment Primar financiar contabil 4. Fluxuri informaționale interne 1.

M.2. urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale.5. locale 2. taxelor. a efectuării de încasări în contul instituţiei publice locale de la diferite instituţii publice.4. unde sunt verificate şi centralizate. Autoritățile publice D. cu privire la dările de seamă contabile a contului de execuţie.S. Primarul împreună cu compartimentul contabilitate întocmeşte dările de seama şi le depune la Direcția Generală a Finanțelor Publice și Controlului Financiar de Stat Neamţ.F. .  cu contribuabilii (agenţi economici. instituţii publice şi persoane fizice) cu privire la încasarea impozitelor. Fluxuri informaţionale privind relaţiile externe 1. ele manifestându-se ca relații de autoritate ierarhică cu instituțiile superioare. de la contribuabili.P.  cu Trezoreria Finanţelor Publice referitor la aprobarea de către aceasta a deschiderii de credite bugetare conform bugetului de venituri şi cheltuieli.F. Compartimentul impozite şi taxe efectuează controlul. a efectuării de plăţi conform deschiderii făcute. 2. contribuţiilor la bugetul local. cu furnizori de bunuri şi servicii.  cu alte instituţii publice (Direcţia de Sănătate Publică. Relaţiile dintre autorităţile publice centrale şi autoritătile publice locale Relațiile dintre autoritățile publice centrale și autoritățile publice locale sunt extrem de variate și complexe.F. Autorităţile administraţiei publice locale au relaţii externe cu următoarele instituţii:  cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Neamţ.G.C. Casa Judeţeană de Pensii) în calitate de contribuabil.5.5.

F. Autoritățile APL Trezoreria Serviciul buget contabilitate 4.P. Persoane fizice Casierie Trezorerie Persoane juridice .G.C. Guvern Compartiment financiar M.P. Compartiment Parlament impozite și taxe D.S. Autorităţile administraţiei publice locale încasează prin casierie venituri provenind de la persoane fizice şi juridice sub formă de impozite şi taxe locale.F. Autorităţile administraţiei publice locale înaintează trezoreriei cererea de deschidere de credite bugetare conform bugetului aprobat. contabil 3.F.

C.T.C.5. Repartizarea creditelor bugetare între instituţiile publice. O. Ministerul Finanţelor Publice Trezorerie Consiliul județean O. O.S.P. .C.

Ministerul Finanţelor Direcţia generală a trezoreriei Sediile generale ale finanţelor publice şi controlul financiar de stat Direcţiile judeţene de trezorerie Administraţiile financiare ale Circumscripţii financiare ale municipiilor oraşelor Trezorerii municipale Servicii de trezorerie Percepţii fiscale rurale comunale Birouri de trezorerie . 6. Direcţiile de transmitere a informaţiilor pe baza cărora se derulează operaţiile de încasare a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor bugetare.

şi data numirii ca funcţionar public definitiv. precum şi a exigenţelor administraţiei publice. 108 din Constituţia Romîniei. statisticienii. În carieră. conducătorii instituţiilor şi întreprinderilor publice) şi funcţii de execuţie(ex. 3. registratorii. secretarii. Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare. arhivarii. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. Promovarea în clasă. Cariera funcţionarilor publici Cariera în funcţia publică cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse. Astfel din punctul de vedere al importanţei funcţiei în realizarea competenţelor ce revin organelor administraţiei de stat deosebim două mari categorii: funcţii de conducere(ex. care intervin de la data naşterii raportului de serviciu pînă în momentul încetării acestui raport. Perioada de stagiu este etapa din cariera funcţionarului public cuprinsă între data numirii ca funcţionar public debutant. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. dactilografii. Funcţiile publice se pot clasifica după mai multe criterii. Fişa postului funcţionarului public care a promovat în funcţia publică se completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi. şi al art. formarea lor practică. VII alin. . în urma promovării concursului de recrutare. contabili-şefi. Încadrarea unei persoane în corpul funcţionarilor publici se face numai prin concurs organizat de autoritatea sau instituţia publică interesată.(1) din Legea nr. Organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici este reglemetată prin hotărîrea de Guvern adoptată în temeiul art. promovarea în grade profesionale şi avansarea în trepte de salarizare nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant. contabilii). funcţionarul public poate promova în funcţia publică şi poate avansa în treptele de salarizare. însuşirea specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. organizat anual. procurorii. republicată. Aceasta are ca scop confirmarea aptitudinilor profesionale ale funcţionarilor publici debutanţi în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor unei funcţii publice. în condiţiile legii. în condiţiile legii. Promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau examen.

Dintre îndatoririle funcţionarilor publici se pot menţiona ca fiind importante: .păstrarea secretului de stat şi a secretului de serviciu. violenţelor. ei nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia pe care o îndeplinesc. funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă cel puţin 4 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează. la asociere sindicală.abţinerea de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea atribuţiilor ce le revin. în condiţiile legii. în limita funcţiilor publice rezervate promovării. faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta. corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu. . c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani. la concediu. b) să aibă cel puţin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avansează. Funcţionarii publici nu pot exercita la societăţile comerciale cu capital privat activităţi cu scop lucrativ care au legătură cu atribuţiile ce le revin din funcţiile publice pe care le deţin. cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. societăţile comerciale ori alte unităţi cu scop lucrative. direct sau indirect daruri sau alte avantaje în considerarea funcţiei publice. Cele mai importante drepturi ale funcţionarilor publici sunt: dreptul la opinie. în vederea promovării rapide în funcţia publică. Funcţionarii publici care nu îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pot participa la concursul organizat.îndeplinirea cu profesionalism. .conformarea dispoziţiilor date de funcţionari publici de conducere. la pensie. cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. . loialitate. . Examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituţia publică. Funcţionarul public are anumite interdicţii printre care se numără: nu pot deţine funcţii din regiile autonome. la grevă. . la salariu. d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. la asistenţă medicală.interdicţia de a solicita sau accepta. În afara acestor restricţii sunt reglementate şi drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici. Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut. Autoritatea sau instituţia publică în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea trebuie să-i asigure protecţie împotriva ameninţărilor.

Stabilirea obiectivelor –obiectivul unui proces decizional. Etapele procesului decizional 1. pentru aceea care pare a fi cea mai avantajoasă. Calitatea particulară care defineşte acest sistem constă în faptul că deciziile sunt produse în funcţie de particularităţile stabilite de autorităţile publice şi nu de forţele impersonale ale pieţei. Identificarea şi analiza problemei: . Procesul decizional în cadrul instituției publice Administraţia publică reprezintă un sistem care funcţionează după o serie de principii( „după propria sa ordine”). în planul judecăţii umane. minimizarea acestuia fiind responsabilitatea decidentului.o altă problemă este cea a evenimentului de excepție. el se concretizează prin elaborarea şi executarea de decizii administrative corespunzătoare atribuţiilor îndeplinite.problema ce urmeazăa fi soluționată. . poate care le-a mai aplicat în situații anterioare. (obiectiv) sau realizării unei finalităţi. de a rezolva o problemă şi urmează să se opteze numai pentru una dintre ele. procesul decizional este prezent. mai multe posibilităţi. în vederea atingerii unui scop. premergătoare acţiunilor de întreprins şi prin care acestea optează pentru o soluţie. astfel încât trebuie să avem întotdeauna în atenţie scopul şi resursele disponibile în luarea deciziei. care nu poate fi rezolvat pe baza regulilor și principiilor existente. unic și foarte rar. din punct de vedere al unui criteriu este tocmai nivelul propus a fi realizat pentru acel criteriu. are un caracter general și repetitiv. 4. dar care este influenţată şi de anumite evoluţii din societatea în care este integrată. În general. Decidentul trebuie sa țină seama de posibilitatea divizării. . De calitatea deciziilor depinde şi calitatea actului administrativ. De la cele mai mărunte sarcini şi activităţi ale unui funcţionar şi până la documentele oficiale semnate de un ministru. conducător sau preşedinte de stat. metode sau variante adecvate. deciziile implică şi un anumit grad de incertitudine transpus în risc. Decizia administrativă este o manifestare de voinţă a persoanelor sau organelor administraţiei. rezolubilă prin folosirea unor reguli și principii cunoscute. şi anume.problema decizională poate fi manifestarea timpurie a unui nou gen de probleme generale. . Ea apare numai atunci când există. precum și de dependența sau independența acestora. a grupării criteriilor. . Activitatea din sfera administraţiei publice se realizează prin intermediul unei multitudini de decizii.problema decizională poate fi una generală. 2.

6. • incapacitatea elementelor suport (soluţiilor software) de a se integra şi de a pune la dispoziţie informaţii valoroase în locul datelor neprelucrate. când însuși decidentul stabilește variantele posibile prin diferite metode între care analogia joacă un rol important. Necesitatea îmbunătăţirii procesului decizional este determinată de o serie de probleme. prelucrată și incorporată în decizie trebuie să ofere posibilitatea testării continue a gradului de apropiere între fenomenul așteptat și realitate. când decidentului i se prezintă variantele fără ca el să depună un efort în acest sens. • să fie integrată în ansamblul deciziilor administrative adoptate anterior. Alegerea variantei optime –ansamblul rezultatelor potențiale ce s-ar obține potrivit fiecărui criteriu de decizie și fiecărei stări a condițiilor obiective unei variante este dat de numărul de criterii de decizie luate în considerare. . • să intervină în timp util.pasiv. cum ar fi: • slaba coordonare a deciziilor. • singurul decident real este şi şeful instituţiei – Primar – determinat de cele mai multe ori să ia decizii nefundamentate. orice decizie administrativă trebuie să răspundă următoarelor cerinţe: • să fie fundamentată ştiinţific. Evaluarea rezultatelor – pe baza ei se trag concluzii pentru viitor. Informația culeasă. Pentru a asigura premisele unei acţiuni corecte. selectarea şi analiza informaţiilor necesare 4. • să aibă un caracter realist şi să respecte legislaţia. Informarea. • să fie eficientă.3. • să fie oportună. din lipsa de informaţii coerente. 5. . în loc să fie pe criterii de pierdere sau câştig.activ. • lipsa delegării. Comunicarea (transmiterea) deciziei către cei care urmează s-o aplice. 7. analiza se poate face în mod: . Elaborarea şi analiza variantelor – în funcție de gradul de participare a decidentului. datorată lipsei informaţiilor structurate şi a sistemelor de alarmă predefinite. culegerea. • lipsa instrumentelor moderne de lucru. • evaluarea implicaţiilor sub aspect de cost sau venit/efect. • viteza de reacţie scăzută. 8. Aplicarea deciziei.

. Astfel. Elaborarea. ceea ce seminifică faptul că în cadrul unui litigiu de contencios administrativ. inclusiv cu persoana care a declanșat procedura. În derularea activităților administrative. de care trebuie să se țină cont în general la adoptarea/emiterea actelor administrative. oricare din părti și chiar instanța de contencios administrativ din oficiu. excepția de necompetență a autorității publice pârâte. Regulile care stabilesc competența au caracter de ordine publică. Termenul general în care se poate emite sau adopta un act administrativ sau dispune de o măsură administrativă în cazul declanșării la cerere a procedurii administrative este de 30 de zile de la data înregistrării solicitării.au un interes personal în cauza care face obiectul respectivei cereri. în orice moment al procesului. 5. Cea mai mare parte din personalul angajat în administrație întocmește proiectele de acte sau pregătește emiterea ori adoptarea actelor efectuând. sesizarea. în acest sens. poate ridica. angajații din administrația publică cărora li se repartizează o cerere spre soluționare devin incompatibili în soluționarea acesteia atunci când: . . Operațiunile tehnico-materiale săvârșite de personalul competent sunt valabile numai dacă s-au respectat condițiile de fond și formă la întocmirea sau realizarea lor. Este vorba în fapt. petiția.) spre soluționare. adoptarea și emiterea actelor administrative în cadrul primăriei Actele administrative pot fi emise sau adoptate numai de către personalul administrativ competent și numai în limitele competenței obligatorii și autonome de drept public pe care legea o conferă acestuia.sunt rude sau afini până la gradul IV prin solicitare. operațiunile administrative și tehnico-materiale necesare potrivit atribuțiilor prevăzute de lege. despre incompatibilitățile prevăzute de lege. propunerea etc. pot să apară cazuri de incompatibilitate în legătură cu funcționarul sau angajatul contractual din administrație căruia i se repartizează cererea (reclamația. Curgerea timpului se întrerupe în cazul în care titularul cererii nu prezintă serviciului public documentația completă și necesară pentru emiterea/adoptarea actului. motiv de nulitate absolută a actului administrativ atacat.

sancțiunea nulității. în principiu . întocmite potrivit legii. în caz de litigiu. făcând excepție cele constatoare. pentru a putea fi executat întocmai de către toți cei care cad sub incidența efectelor sale. are obligația să se abțină de la participarea în oricare dintre fazele procedurii administrative vizând acea cerere și să comunice. se apreciază că forma scrisă este necesară pentru a cunoaște exact conținutul actului. Nulitatea ar trebui să se constate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Alte condiții de legalitate ar fi limba în care redactat actul și aceea este limba română . pentru a se putea dovedi. În asemenea cazuri. de redactare. prevede obligativitatea lor. dar nerespectarea lor nu atrag. deoarece legea. superiorul ierarhic va dispune repartizarea cererii altui funcționar public competent. În general. în scris. existența și efectele pe care actul trebuie să le producă. apoi și aspectele de ordin tehnic. În acest caz. după caz. emitere și adoptare a actelor administrative sunt strâns legate și de forma legală a acestora. Însemând că emiterea/adoptarea actelor în formă scrisă este un principiu al regimului juridic al actelor administrative. operațiunile tehnico-materiale îndeplinite cu încălcarea acestor reguli ar trebui lovite de nulitate absoultă. personalul din administrașia publică aflat într-una din situațiile de mai sus. mai exact o condiție de legalitate. ce au o importanță redusă. în primul rând legea fundamentală. . Condițiile procedurale de elaborare. servind astfel ca dovadă și pentru a se putea stabili legalitatea lui și a se sancționa cei care eventual nu l-au respectat și executat întocmai. Doar actele administrative cu caracter normatic îmbracă numai formă scrisă. Actele administrative sau. situația de incompatibiliate superiorului său ierarhic.

Am constatat că personalul mai în vărstă sunt mai deschiși în comunicare. acesta fiînd de două categorii: binevoitori și ușor reticienți. 2011. prin stagiul de practică am avut ocazia să-mi formez o părere generală despre administrația publică locală din comuna Săbăoani și să-mi pun în practică cunoștințele teoretice. . pentru ca și el la rândul lui să-i răspundă în același mod. După părerea mea este un spațiu prea mic. să aibă loc micșorarea preluării actele greșite de la alte compartimente și diminuarea timpului de așteptare a finalizării documentelor. Aici aș putea spune că am constatat spațiul în care se desfășoară activitatea unor funcționari. iar Compartimentul de Asistență Socială și de Urbanism se aflau în aceeași încăpere. O altă observație ar fi cea a rezolvării documentelor necesare la timp și în acest sens ar trebui: să se diminueze staționările actelor de la un funcționar la altul. De asemenea un funcționar public trebuie să lucreze în condiții normale a activității organizându-și timpul pentru a face față oricărei dificultăți. 6. mai ales că în domeniul Asistenței Sociale activitățile de zi cu zi erau mereu în plină desfășurare. De asemenea am putut observa comportamentul funcționarilor publici din cadrul primăriei. Concluzii Pe parcursul stagiului de practică am avut ocazia de a mă documenta în domeniul administrației publice și în acest sens am fost repartizată în compartimentul de Asistență Socială și în cel al Registrului Agricol tocmai pentru ca cunoștințele mele teoretice să fie aplicate și în practică. Ca și o soluție pentru aceasta pot spune că ar trebui făcute întâlniri în vederea discutării sau reamintându-le cât de important este cetățenul. când această metodă nu se aplica. Ca soluție pot propune mutarea într-un alt compartimet a unui domeniu pentru o mai bună desfășurare a diferitelor probleme. Pentru o mai bună desfășurare a activității funcționarilor se poate lua în vedere introducerea tehnicii de calcul moderne privind întrebuințarea unor chestionare și formulare cu conținut standardizat. alături de acestea învățând și ca la rândul meu atunci când voi fi un funcționar public să pot schimba în mai bine. mai răbdători și doritori să te ajute. pe când în cazul celor mai tineri se observă o ușoară reținere atunci când vrei să obții unele informații. mulți cetățeni apelând la serviciile lor. În concluzie. În cadrul Compartimetului de Registru Agricol s-a introdus scrierea computerizată a registrelor agricole față de anul trecut. Consider că pe parcursul activității mele desfășurate am putut învăța și îmbogăți cunoștiințele cu privire la ceea am învățat în teorie și cum este aplicat în viața de zi cu zi.

5. Fundamente ştiinţifice şi bune practici”. Iaşi. 4. Onofrei Mihaela.. . .ro/legislatie/lege_statutul_functionarului_public. 3. UAIC. . http://www.Procedura administrativă”.. 2007. suport de curs. http://www. Administraţie publică.Procedura de drept administrativ”. Editura UAIC.primariasabaoani..ro. (Legea Administrației Publice Locale) 6.cdep. Bălan Emil. Bibliografie 1. 2. 2005. Bucureşti. Editura Universitară.ro. Oprea Florin. www.dreptonline. . 2009.