You are on page 1of 7

Banghay Aralin sa Pagtuturo ng

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
Ikaanim na Baitang

UNANG MARKAHAN
Ikasiyam na Linggo

Aralin 9: Pagiging Matiyaga, Dulot ay Ginhawa

I. LAYUNIN

A. Pamantayang Pangnilalaman

Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagsunod sa mga
tamang hakbang bago makagawa ng isang desisyon para sa ikabubuti ng
lahat

PY
B. Pamantayan sa Pagganap

Naisasagawa ang tamang desisyon nang may katatagan ng loob para sa
O
ikabubuti ng lahat
C
C. Pamantayan sa Pagkatuto

1. Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng
ED

isang desisyon na makabubuti sa pamilya
1.1. pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa
pangyayari
1.2. pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito
EP

1.3. paggamit ng impormasyon
Code: EsP6PKP-Ia-i-37
D

II. NILALAMAN

Paksa: Maging matiyaga upang guminhawa
Kaugnay na Pagpapahalaga: Pagkamatiyaga (Perseverance)

III. KAGAMITANG PANTURO

A. Sanggunian:

 K to 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon sa Pagpapakatao May 2016,
pahina 81

B. Iba pang Kagamitang Panturo:

1

mga larawan ng mga langgam na nagtatrabaho. Panuto: EP 1. pinagtagni-tagni c. bond papers. 2. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Itanong: Bilang mag-aaral. D 3. Ano ang ipinakikita sa larawan? b. 2 . Ang bawat pangkat ay bibigyan ng bond papers at pentel pens. 5. Magbabanggit ang guro ng deskripsiyon sa sumusunod na salita na huhulaan ng bawat pangkat: a. pangarap 4. Magpakita ng larawan ng mag-aaral na nahihirapang gumawa ng takdang-aralin. PAMAMARAAN A. Ang pangkat na maraming nahulaan ang magiging panalo sa larong ito. ano ang maidudulot sa iyo ng pagiging mahinahon? B. pentel pens. ano ang iyong gagawin upang maging madali ang iyong gawain? O C C. palaboy b. Isusulat ng bawat pangkat sa bond paper ang salitang tumutugma sa deskripsiyon na ibinigay ng guro. Itanong: a. pagtitiyaga e. Hatiin ang klase sa apat. PY 2. Paghahabi sa layunin ng aralin 1. Kung ikaw ang bata sa larawan. Pag-uugnay sa mga halimbawa sa bagong aralin (Alamin Natin) Magkaroon ng isang laro na hahasa sa masusing pag-iisip at pag-aanalisa ng ED mga mag-aaral. pagtitiis d. kopya ng mga kasabihan IV.

hotels at malls. Anong katangian ang taglay ni Kiko upang magtagumpay siya sa buhay? 6. Sa pagtungtong niya ng kolehiyo. Kapag may sapat na siyang kita at pera ay uuwi na siya at papasok sa eskwela. Bakit huminto si Kiko sa kaniyang pag-aaral? 3. Nais din ni Kiko na makatapos ng pag-aaral at matupad ang PY kaniyang pangarap na maging inhinyero kaya muli siyang bumalik sa pag- aaral. Ano ang kaniyang pangarap? 4. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 (Isagawa Natin) Basahin at unawaing mabuti ang maikling kuwento. Ito ang gawain niya sa araw-araw. sa pag-aalaga at pagtataguyod ng kaniyang limang kapatid. Maynila. Naging hadlang ba ang kahirapan sa kaniyang pangarap na makatapos ng pag-aaral? Bakit? 5. Dahil hirap sa buhay. pagkatapos ay nagbabantay siya ng mga nakapark na sasakyan sa kalsada. Sa murang edad ay naulila siya sa ama. Siya ang nagsilbing katuwang ng kaniyang ina. Bakit “Si Kiko na Palaboy” ang pamagat ng kuwento? 2. Mayroon na rin silang sariling bahay at nakatapos na rin sa pag-aaral ang lahat ng kaniyang mga kapatid dahil sa kaniyang tulong at suporta. binigyan siya ng iskolarship ng “Open ED Hearts Foundation”. C Sa pagtitiis at pagtitiyaga. Upang makapag-aral. D Itanong: 1. siya ay huminto sa pag-aaral sa ikatlong baitang upang humanap ng mapagkakakitaan para sa pagkain at pag-aaral ng kaniyang mga kapatid.D. yero at plastik. EP Ngayon ay nagtatrabaho na siya sa isang malaking kumpanya na nagtatayo ng mga condominiums. Bakit kailangan nating maging matiyaga sa lahat ng oras at pagkakataon? 3 . Dahil sa kaniyang sipag at tiyaga ay nakatapos siya ng kursong inhinyero at nakapasa sa board exam. Si Kiko na Palaboy Si Kiko ay ipinanganak sa Tondo. at nagdidilig ng mga halaman sa O simbahan. nagawa niyang makatapos ng hayskul. Nakatira ang kaniyang pamilya sa ilalim ng tulay na may maliit na bahay na yari sa pinagtagni- tagning lumang kahoy. sa umaga ay kinukolekta niya ang mga basura sa mga bahay-bahay. na isang labandera.

Ipaliwanag ng mabuti ang panuto. 4 . Ano ang ipinapakita ng bawat larawan? b. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay (Subukin Natin) 1. ED 2. Paglinang sa kabihasaan (Isabuhay Natin) C 1. Anong pagpapahalaga ang ipinahihiwatig ng larawan? d. 2. 4. tulad ng: Unang Pangkat: maikling dula-dulaan Ikalawang Pangkat: paggawa ng maikling kasabihan (saying) Ikatlong Pangkat: paglikha ng tatlong (3) “hugot line” Ikaapat na Pangkat: malikhaing pagguhit Ikalimang Pangkat: paglikha ng awit 3. Gumagawa lamang ng gawain kung may bayad o gantimpala. 2. Pumapasok pa rin kahit huli na sa klase dahil nag-aalaga pa ng nakababatang kapatid. Pabunutin ang bawat pangkat ng sitwasyon. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 (Isapuso Natin) Panuto: Suriin ang bawat sitwasyon. Bawat pangkat ay ipapakita ang nabunot sa sitwasyon sa pamamagitan ng malikhaing presentasyon. Tinutularan ang pamilyang umunlad dahil sa pagtitiyaga. Bakit mahalaga ang pagpapahalagang ito? D G. 3. Minsan. Ipahayag ang tunay na saloobin sa pamamagitan ng pagsulat sa sagutang papel ng Palagi. Lumiliban sa klase para maglaro ng computer games. Itanong: a. Paano ito maitutulad sa tao? EP c. Mga Sitwasyon: 1. Nagpupursiging pumasok sa paaralan kahit walang baon. O F.E. o Hindi mo ito ginagawa. Ipakita isa-isa ang mga larawan ng mga langgam na nagtatrabaho. Hatiin ang klase sa limang pangkat. Tandaan: Maaaring gumamit ng iba pang mga larawan na may kaugnayan sa pagkamatiyaga. PY 5.

5 . naaayon sa EP tema 3. 2. kaya wala rin itong maibigay na pambaon kay Jac. nagkasakit ang kaniyang ina kaya hindi ito nakapaglako ng paninda. Hindi naman maaaring lumiban sa klase si Jac dahil siya ay may pagsusulit. ang pakikiisa ang pakikiisa sa gawain. kraytirya. Panuto: Basahin at suriin ang sitwasyon na mabubunot ng inyong pangkat. Dahil dito wala itong pera sa mga araw na ito ay may sakit. ano ang inyong gagawin?” 2. Ipakita ang buod ng inyong sagot sa klase sa pamamagitan ng malikhaing presentasyon. dahil hindi ito lubos na PY naunawaan. Pagka. Rubrik sa Pagganap: Kraytirya 4 3 2 1 Nilalaman/ Naipakita ang Naipakita ang Naipakita ang Hindi lubos Tema lubos na pagkaunawa pagkaunawa na naipakita pagkaunawa sa nilalaman sa nilalamanang sa nilalaman. Gawain: 1. na may ngunit pagkaunawa kaunting maraming sa nilalaman kalituhan. orihinalidad kraytirya. kraytirya. Kooperasyon Lahat ng May isang (1) May May tatlo (3) kasapi ng kasapi ng dalawang (2) o higit pang pangkat ay pangkat na kasapi ng kasapi ng maayos na O hindi maayos pangkat na pangkat na nakiisa sa ang pakikiisa hindi maayos hindi maayos C gawain. kalituhan. Malapit lang ang kanilang bahay sa paaralan subalit sumasakay pa rin siya sa tricycle sa kaniyang pagpasok dahil hindi siya sanay maglakad. Araw-araw ay may baon siyang Php50. Pag-usapan ang inyong sagot at ipakita ito sa pamamagitan ng malikhaing presentasyon ng inyong pangkat. Naipakita ang Naipakita ang Naipakita ang Walang ED malikhain talong (3) dalawa (2) sa isa (1) sa naipakita sa kraytirya: tatlong (3) tatlong (3) tatlong (3) 1. Sagutin ang tanong na: “Kung kayo ang nasa kalagayan ni Jac. kaaya-aya D Unang Sitwasyon: Si Jac ay isang mag-aaral sa ikaanim na baitang.00 para sa kaniyang pagkain at pamasahe. Ipahayag sa inyong pangkat ang inyong sariling saloobin tungkol sa sitwasyon na inyong nabunot. Ang pangkat na magtatanghal ay mamarkahan ng kapuwa mag-aaral gamit ang rubrik sa pagmamarka na pinagkasunduan ng guro at ng mga mag-aaral. sa gawain. Isang araw. sa gawain.

Dahil hapon na siya dumarating ng bahay at kailangan pa niyang gawin ang mga gawaing bahay ay gabi na siya nakakapag-aral at nakagagawa ng takdang-aralin. Pag-usapan ang inyong sagot at ipakita ito sa pamamagitan ng malikhaing presentasyon ng inyong pangkat. Pagkatapos ng gawain. Pag-usapan ang inyong sagot at ipakita ito sa pamamagitan ng malikhaing presentasyon ng inyong pangkat. Pagkatapos ng gawain. 3. Gawain: 1. Ayaw niyang lumiban sa kalse kahit pudpud na ang nag-iisa niyang sapatos na pamasok sa C eskwela. Sagutin ang tanong na: “Paano maipapakita ni Rolet ang pagiging matiyaga?” EP 2. Pagkatapos ng gawain. D Ikaapat na Sitwasyon: May proyekto na babayaran sa paaralan si Joel ngunit kulang ang perang ibinigay sa kaniya ng kaniyang tatay para sa nasabing proyekto. Gawain: 1. 6 . 3. 3. Wala naman silang pera para pambili ng bagong sapatos. Sagutin ang tanong na: “Paano maipapakita ni Joel ang pagiging matiyaga?” 2. isigaw ang yell at bumalik nang tahimik sa inyong upuan. Sagutin ang tanong na: “Paano maipapakita ni Lourdes ang pagiging matiyaga?” 2. ED Gawain: 1. isigaw ang yell at bumalik nang tahimik sa inyong upuan. PY Ikatlong Sitwasyon: O Si Rolet ay isang masipag na mag-aaral. tuluyan nang nasira ang kaniyang sapatos kaya hindi niya ito magamit. isigaw ang yell at bumalik nang tahimik sa inyong upuan. 3. Pag-usapan ang inyong sagot at ipakita ito sa pamamagitan ng malikhaing presentasyon ng inyong pangkat. Ikalawang Sitwasyon: Sa bahay nila Lourdes ay walang kuryente. Ngunit isang araw. isigaw ang yell at bumalik nang tahimik sa inyong upuan. Pagkatapos ng gawain.

EP I. 2. Itala ang mga pamamaraan na iyong gagawin upang ito ay iyong maisakatuparan. Gawain: 1. Pagtataya ng aralin Itanong: D 1. Ikalimang Sitwasyon: Luma na ang bag ni Abdul na ginagamit niya sa pagpasok sa paaralan. 3. Karagdagang gawain para sa takdang aralin Isulat sa TALAARAWAN ang sumusunod: 1. Sagutin ang tanong na: “Kung ikaw si Abdul. Sinabi ng kaniyang mga magulang na kailangan niyang pag- ipunan ang perang ipambibili ng bagong bag dahil sapat lang sa pang- araw-araw na gastusin ang kinikita ng mga ito. matutong O Pag may tiyaga. Paglalahat ng aralin PY Talakayin sa klase ang kahulugan at aral ng sumusunod na kasabihan: Habang maiksi ang Nasa Diyos ang kumot. mamaluktot. awa. 3. sa ng prusiyon. Gamit ang iyong natutuhan. Pagkatapos ng gawain. Gumawa ng listahan ng iyong mga pangarap o nais makamit sa buhay. gawa. C Pagkahaba-haba man ED Ang taong nagigipit. nasa tao ang may nilaga. sa paanong paraan mo pa mapauunlad ang iyong sarili? 7 . alin dito ang tumimo sa iyo? 2. isigaw ang yell at bumalik nang tahimik sa inyong upuan. sa patalim kumakapit. Paano mo ito maiaaplay sa iyong buhay at makatutulong sa pang-araw- araw mong gawain? J. H. paano mo maipapakita ang pagiging matiyaga?” 2. simbahan din ang tuloy. Sa mga napag-aralang kasabihan. Pag-usapan ang inyong sagot at ipakita ito sa pamamagitan ng malikhaing presentasyon ng inyong pangkat.