You are on page 1of 5

School: HAGONOY EAST CENTRAL SCHOOL Grade Level: I

GRADES 1 to 12 Teacher: Ms. Florencia B. Aduna Learning Area: MAPEH
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: JULY 23-27, 2018 (WEEK 8) Quarter: 1ST QUARTER

LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
I. LAYUNIN
The learner... The learner... The learner… The learner… The learner . . .
demonstrates basic understanding of demonstrates basic understanding of
sound, silence and rhythm sound, silence and rhythm demonstrates understanding understands the importance demonstrates understanding
of lines, shapes, colors and of good eating habits and ofspace awareness in
A. Pamantayang Pangnilalaman
texture, and principles of behavior preparation for participation in
balance, proportion and physical activities.
variety through drawing

The learner... The learner... The learner… The learner… The learner . . .
responds appropriately to the pulse responds appropriately to the pulse
of the sounds heard and performs of the sounds heard and performs creates a portrait of himself practices healthful eating performs movement
B. Pamantayan sa Pagganap
with accuracy the rhythmic patterns with accuracy the rhythmic patterns and his family which shows the habits daily skills in a given space with
elements and principles of art coordination.
by drawing

C. Mga Kasanayan sa claps, taps, chants, walks and plays claps, taps, chants, walks and plays A1PR-If H1N-Ig- PE1BM-IIc-e6
Pagkakatuto musical instruments with accurate musical instruments with accurate 8. draws different animals practices good eating demonstrates moving
Isulat ang code ng bawat rhythm in response to sound rhythm in response to sound (pets) showing different habits that can help one within a group without bumping
kasanayan o in groupings of 2s o in groupings of 2s shapes and textures become healthy j-4 or falling using locomotors skills
o in groupings of 3s o in groupings of 3s
MU1RH-Ic-5 MU1RH-Ic-5

II. NILALAMAN Simple Rhythmic Patterns Simple Rhythmic Patterns

III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng TG p. TG p. 30-31 TG p. 9
Guro TG p. 33-35 35-36

2. Mga Pahina sa Kagamitang LM p. 35-39 LM 40-43 LM p. 106 LM p. 215 LM p. 166
Pang-Mag-aaral
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng
Learning Resource
B. Iba Pang Kagamitang Panturo

IV. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang Sa Musika, ano ang tawag sa may Have the pupils sing “I Have
aralin at/o pagsisimula markang X? sa walang marka? Two Hands”.
ng bagong aralin
Awitin ang “Talbog Pataas” at Ipakita. Show the students drawings or Call the attention to the Let the pupils draw lots on the
B. Paghahabi sa layunin ng magkunwaring may hawak na bola. cartoon renderings of the picture on page 215 of animal/mechanical movement
aralin _____ l l ▐ l l ▌ l l ▌ l l animals. Tell them that the Learner’s Material. to perform.
L H L H L H L H covering, the feathers, the fur
of the animal is called texture-
because you can feel it.
C. Pag-uugnay ng mga Everyone will say “Let us wash Original File Submitted and
halimbawa sa bagong our hands Formatted by DepEd Club
aralin properly…(when Member - visit depedclub.com
?How?)” for more
Gawain 1: Patalbugin ang Bola Ilan ang mga bar sa pagitan ng bar Explain texture: Show the Read the story about Rica. Each member of the group stays
1.Isiping may hawak kang bola. lines? Napansin mo ba kung ilang pictures again, and ask the Ask: in a station. One member starts
Patalbugin at saluhin ito habang kumpas ang nasa bawat bar? students to describe the 1. What can your the action and ends where the
umaawit. different kinds of texture they hands do? next player is. The game
D. Pagtalakay ng bagong
2.Matapos awitin ang “Talbog Pataas” see in the skin of the animals. 2. How does Rica keep continues until the last player
konsepto at paglalahad
ng dalawang beses, ilagay ang kamay Point out how these can be her hands clean? reaches the finish line. (See page
ng bagong kasanayan #1
sa likod. Isiping ang boses moa ng drawn using different kinds of 3. How about you? 166 of Learner’s Material.)
bolang tumatalbog. lines-long and straight for
3.Ano ang iyong napuna? smooth, short and curvy for
soft, etc.
Panuto: Makikita sa ibaba ang mga Kapag may dalawang kumpas sa Call on a pupil to answer
patayong guhit. Simbolo ito ng bawat bar. Ang awit ay gumagalaw “when” or “how” questions.
kumpas ng awiting “Talbog Pataas.” nang dalawahan. If the question starts with
E. Pagtalakay ng bagong Lagyan ng ekis (X) sa iyong papel ang “when”, the pupil will
konsepto at paglalahad ibaba ng guhit na may malakas na Inilalagay ang simbolong 2 sa unahan complete the sentence. If the
ng bagong kasanayan #2 kumpas. ng awit upang ipakita na ang daloy ng question starts with “how”,
awit ay may dalawahang sukat. Sa the pupil will demonstrate the
Tingnan ang halimbawa: musika, ang ibig sabihin ng bilang ay proper way of handwashing.
l l l l l l ang SUKAT ng awit.
x
F. Paglinang sa kabihasnan Kantahing muli ang awit. Gawing Let the students choose
(Tungo sa Formative gabay ang sagutang papel. which animal he would like to
Assessment) draw from the pictures
displayed or shown. The
students can also choose to
draw from memory. Remind
them to show the different
shapes and lines of the
animal’s head, body, and legs.
Encourage them to draw the
texture of animal’s skin.
G. Pag-uugnay sa pang araw-
araw na buhay

Sa musika, tinatawag na MALAKAS Upang maging madali ang pagsulat at There are similarities and Wash your hands….
NA KUMPAS ang may marking X at pagbasa ng musika, gumagamit ang differences among Philippine -when your hands are dirty
H. Paglalahat ng Aralin MAHINANG KUMPAS naman ang mga musikero ng guhit sa unahan ng animals. -before and after eating
walang marka. malakas na kumpas. BAR LINES ang -after using the toilet
tawag dito. Ang puwang sa pagitan
ng BAR LINES ay tinatawag na SUKAT
o MEASURE.
Tingnang mabuti ang patayong guhit Balikan ang Gawain 2 sa pahina 39 ng After the drawings are Actual wahing of hands of the Ask pupils tp draw a facial
na may malaking letrang L at letrang Kagamitan ng Mag-aaral. Isulat sa finished, picked one pupils.(The teacher will give expression that describe their
H. Ang titik L ay para sa Lakas ng patlang sa unahan ng malakas na randomly, and ask the emphasis on proper feeling after the game.
kumpas at H ay para naman sa Hina kumpas ang bilang na 2. Kantahing class to describe what handwashing).
ng kumpas.. Pumili ng tamang kilos muli ang awit na “Talbog Pataas” lines and shapes were
ng katawan na magpapakita ng habang sinusunod ang kahulugan ng L used to draw the
I. Pagtataya ng Aralin MALAKAS NA KUMPAS at MAHINANG (lakas) at H (hina). animals, and the kinds
KUMPAS. of lines and shapes used
Pumili ng kilos ng katawan na to show the texture of
Ipakita ang ibig sabihin ng bawat magpapakita ng malakas na kumpas the animal’s skin.
guhit sa pamamagitan ng tamang ng awit at gawin ito sa tuwing aawitin
pagggalaw ng katawan. ang malakas na kumpas.

l l l l l l l l l l
L H L H L H L H L H
J. Karagdagang gawain para
sa takdang aralin at
remediation

V. MGA TALA

VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng Mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng Mag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mga
mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
D. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation

Strategies used that work
Strategies used that work well: Strategies used that work well:
Strategies used that work well: Strategies used that work well: well:
___ Group collaboration ___ Group collaboration
___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
___ Games ___ Games
___ Games ___ Games ___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises
activities/exercises activities/exercises activities/exercises
___ Carousel ___ Carousel
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
___ Diads ___ Diads
___ Diads ___ Diads ___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
E. Alin sa mga istratehiyang ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
pagtuturo ang Poems/Stories Poems/Stories
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
nakatulong ng lubos? ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
Paano ito nakatulong? ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
Why? Why?
Why? Why? Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s ___ Group member’s
___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s
Cooperation in Cooperation in
doing their tasks doing their tasks Cooperation in
doing their tasks doing their tasks
doing their tasks
__ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude
F. Anong suliranin ang aking
__ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs
nararanasan na
__ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology
nasulusyunan sa tulong
Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD)
ng punong guro at
__ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/
superbisor?
Internet Lab Internet Lab Internet Lab Internet Lab Internet Lab
__ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works
Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations:
__ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos
__ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from
views of the locality views of the locality views of the locality views of the locality views of the locality
__ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be __ Recycling of plastics to be __ Recycling of plastics to be
Instructional Materials Instructional Materials used as Instructional Materials used as Instructional used as Instructional Materials
__ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition Materials __ local poetical composition
__ local poetical composition
The lesson have successfully
The lesson have successfully The lesson have successfully
The lesson have successfully delivered The lesson have successfully delivered delivered due to:
delivered due to: delivered due to:
due to: due to: ___ pupils’ eagerness to learn
___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn
___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn ___ complete/varied IMs
___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs
___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs ___ uncomplicated lesson
___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson
___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson ___ worksheets
___ worksheets ___ worksheets
___ worksheets ___ worksheets ___ varied activity sheets
___ varied activity sheets ___ varied activity sheets
___ varied activity sheets ___ varied activity sheets Strategies used that work
Strategies used that work well: Strategies used that work well:
Strategies used that work well: Strategies used that work well: well:
___ Group collaboration ___ Group collaboration
___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
___ Games ___ Games
___ Games ___ Games ___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
G. Anong kagamitang activities/exercises activities/exercises
activities/exercises activities/exercises activities/exercises
panturo ang aking ___ Carousel ___ Carousel
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
nadibuho na nais kong ___ Diads ___ Diads
___ Diads ___ Diads ___ Diads
ibahagi sa kapwa ko ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
guro? ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories Poems/Stories
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
Why? Why?
Why? Why? Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s ___ Group member’s
___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s
Cooperation in Cooperation in
doing their tasks doing their tasks Cooperation in
doing their tasks doing their tasks
doing their tasks