You are on page 1of 1

người khác cấp dưỡng theo quy

định của Luật này.
Điều 60. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa Article 60. The supporting
vợ và chồng khi ly hôn obligation between husband and
Khi ly hôn, nếu bên khó khăn, wife when divorced
túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng When divorced, if the party facing
mà có lý do chính đáng thì bên kia with economic difficulties
có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả requests support with plausible
năng của mình. reasons, the other party is
obliged to support according to
his/her capability.
Điều 61. Chấm dứt nghĩa vụ cấp Article 61. Termination of the
dưỡng supporting obligation
Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt The supporting obligation
trong các trường hợp sau đây: terminates in the following
circumstances:
1. Người được cấp dưỡng đã 1. The supported people have
thành niên và có khả năng lao attained their adulthood and have
động; the working capacity;
2. Người được cấp dưỡng có thu 2. The supported people have
nhập hoặc tài sản để tự nuôi incomes or property to support
mình; themselves;
3. Người được cấp dưỡng được 3. The supported people are
nhận làm con nuôi; adopted;
4. Người cấp dưỡng đã trực tiếp 4. The supporting people directly
nuôi dưỡng người được cấp rear the supported people;
dưỡng;
5. Người cấp dưỡng hoặc người 5. The supporting people or
được cấp dưỡng chết; supported people die;
6. Bên được cấp dưỡng sau khi ly6. The supported people have
hôn đã kết hôn với người khác; remarried other people after
divorce;
7. Các trường hợp khác theo quy 7. Other cases prescribed by law.
định của pháp luật.