You are on page 1of 3

Tema 9 Elaborarea programului misiunii de audit intern

1. Lucrări preliminare iniţierii misiunii de AI
2. Identificarea obiectelor auditabile
3. Întocmirea programului misiunii de AI
1.

În baza planului anual de AI se elaboreaza programul misiuni de AI.Preliminare laborării programulu
imisiunii sunt realizate următoarele lucrări:
1. Emiterea dispoziţiei sau autorizaţiei privind efectuarea misiunii de AI
2. Prezentarea declaraţiei de independenţă de către fiecare membru al echipei misiunii
3. Înştiinţarea persoanelor ce urmează a fi auditate
Dispoziţia privind efectuarea misiunii de AI este emisă de conducătorul unităţii sau compartimentului de AI
în baza planului anual de AI.Dispoziţia se aprobă de conducătorul entităţii.Acest document conţine
4 elemente:

 Perioada de exercitare a misiunii de AI

 Scopul misiunii de AI

 Domeniile auditabile

 Membrii echipei de auditori.
De regulă,pentru fiecare misiune se formează echipa de auditori ,iar conducătorul echipei coordonează
misiunea cu conducătorul unităţii sau compartimentului de AI. Membrii echipei misiunii de audit sunt
obligaţi să efectueze declaraţii de independenţă.
Declararea independenţei presupune verificarea incompabilităţii personale in derularea misiunii respective.
Fiecare auditor întocmeşte declaraţia de independenţă în forma scrisă. Documentule misiunii reprezintă o
asigurare că auditorul nu se află însituaţii de incompatibilitate prin urmare pe parcursul derulării misiunii
vor putea fi obiectivi.
În procesul derulării misiunii de AI dacă apare o situaţie de incompatibilitate reală sau presupusă, auditorul
este obligat să informeze de urgenţă conducerea despre această situaţie.
Se consideră in compatibile următoarele situaţii:

 Auditorul a avut funcţii sau a fost implicat în ultimii 3 ani intr-un alt mod în activitatea auditată

 Auditorul a fost implicat la elaborarea şi implimentarea sistemelor de control al activităţii auditate.

 Auditorul este înrudenie sau a fin cu conducătorul structurii auditate

 Auditorul este în relaţie financiară sau personală cu persoanele responsabile de activităţile auditate.

Înştiinţarea este efectuată în baza notei de informare care conţine 4 elemente: 1.Fişa prevede de asemenea precizarea domeniilor auditabile. 2. Auditorii interni se vor deplasa în teren pentru a înţelege mai bine activităţile indicate în planul de audit şi pentru a se familiariza cu personalul care va fi auditat.de producere etc.Structura sau entitatea care urmează a fi auditată este înştiinţată de către şeful unităţii sau compartimentului de AI cu cîteva zile . Pentru identificare ariscurilor la această etapă sunt studiate următoarele surse de informaţie:  Acte normative şi legislative aferente domeniului auditat  Documentele de constituire a entităţii şi informarea despre atribuţiile personalului de conducere. Obiectele misiunii 4. În scopul facilizării identificării riscurilor auditorii interni discută obiectele misiunii cu conducerea entităţii şi cu responsabilii compartimentului auditat.foi de lucru. note de informare. cumar fi de exemplu operaţiuni finaciare. Pentru elaborarea programului misiunii de AI sunt determinate obiectele auditabile sau obictele care urmează a fi auditate înteren. responsabilităţile şi funcţiile angajaţilor conform prevederilor organigramei  Dosarele auditelor anterioare. Auditarea obiectului constă în studierea realităţii practice de realizare a activitaţii sau operaţiunii şi compararea cu cerinţele cadrului normative.sunt incluse în fişa centralizatoare a obiectelor auditabile. inclusiv programul misiunii de AI. Riscul constituie orice situaţie. Nu sunt auditate toate activităţile sau operaţiunile aferente domeniului planificat pentru auditare. Cele mai frecvente riscuri constatate în practică se referă la nedetectarea operaţiilor cu riscuri financiare. comerciale. Obiectul auditabil reprezintă activitatea sau operaţia aferentă unui anumit domeniu. Intervenţiile al căror program va fi stabilit ulterior.Obiectele auditabile sunt influenţate intr-o măsură mai mare sau mai mică de anumite riscuri.De exemplu: în cadrul misiunii de auditarea activităţilor de conducere sunt frecvent auditate cel puţin următoarele obiecte: .liste cu recomandări. necunoaşterea schimbărilor în legislaţie.În teren vor fi auditate doar obiectele care sunt supuse riscurilor avansate. Scopul misiunii de AI 2.deregulă cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data prevăzută în planul anual de AI. organizarea neraţională a muncii personalului. Domeniul este definit ca o totalitate de activităţi şi operaţiuni cu caracteristici omogene. Perioada executării misiunii 3.acţiune sau eveniment cu influenţe nefavorabile asupra capacităţii entităţii de a-şi realize obiectivele. documentarea insuficientă şi neadecvata a operaţiunilor.

** stabilirea condiţiilor de ocupare a postului. Prin urmare programul de audit reprezintă un plan detaliat al activităţilor necesare realizării misiunii de audit.De asemenea la documentarea programei de audit intern e necesar să fie concretizată şi următoarea informaţie:  Entitatea în cadrul careia este realizată misiunea. sunt auditate domeniile legate de conducere.  Domeniul auditat. . ** reglementarea raporturilor de serviciu dintre compartimente.organizare.controlul sistemelor informaţionale.  Perioada auditată. 3. mai frecvent . Natura activităţilor de AI precizate în programul de AI diferă de la un sector la altul. antrenare.  Persoanele care au întocmit şi avizat programul. Aceste activităţi sunt clasificate în programe de audit pe etape şi obiecte ale misiunii de audit. Documentul în cauză este considerat îndrumar fiindcă desfăşurarea misiunii conform prevederilor programului conferă siguranţă că nici un aspect important al domeniului auditat nu a fost omis. coordonare. În sectorul public.depinde de etapa misiunii de AI şi obiectul auditat. ** controlul sistemului informaţional de management.precum şi pe fiecare persoană implicată în exercitarea auditului precizîndu-se totodata locul desfăşurării lucrărilor de audit. iar în sectorul privat auditorul intern este preocupat în mod mai deosebit de riscurile continuităţii activităţii auditate. Programul misiunii de AI constituie un document intern de lucru denumit ghid sau indrumar care conţine ordinea de parcurgere a lucrărilor misiunii de AI. ** organizarea recrutării şi selecţiei de personal. ** organizarea activităţii de conducere. Obiectele auditate mai pot fi denumite funcţii specifice ale sistemului de management financiar şi control cu ar fi de exemplu:planificare.** definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor.  Durata în ore a fiecărei activităţi din cadrul misiunii de AI. şi motivare.achiziţii şi plăţi.