You are on page 1of 1

vloN

___________________________,
____________________,
______________________________[

nUM
_______________________,
_____________________,
________________________

noits:- ApxI lybr dw durG`tnw bImw nw krvwaux bwry noits[

ijvyN Awp nUM pqw hY ik mY quhwfy nwl Awpxy ieMfstrIAl plwt

nM: (sihbzwdw AjIq isMG ngr) ivKy kMnStrkSn dw kMm krvwaux leI

iek iekrwrnwmw kIqw hoieAw hY[ mY jubwnI pihlW vI Awp nUM ApxI

lybr Aqy hor kMm krn vwly krmcwrIAW dw durGtnw bImw bwry ivc

ikhw hY, pr qusIN A`j q`k ies bwry ivc koeI kwrvweI nhIN kIqI[

ies noits dy duAwrw mY Awp nUM lybr Aqy hor kMm krn vwly

krmcwrIAW dw durGtnw bImw krvwaux dy leI 15 idnW dw smw idMdw

hW[ ieh bImw nw krvwaux dI sUrq ivc mYnUM ieh bImw Apxy Krcy

qy krvwauxw pvygw Aqy mY bImw krvwaux ivc KrcI geI rkm quhwfI

pymYNt ivcoN k`tx dw h`kdwr hovWgW[ies dy ielwvw ApxI lybr Aqy

hor kMm krn vwly krmcwrIAW nUM suriK`Aw dy swry aupkrx pRdwn

krnw vI quhwfI ijMmyvwrI hY[

Awp dw suBicMqk