kANCANGAN ÞLNGAIAkAN nAkIAN

MaLapela[aran ť MaLemaLlk
Masa ť 60 MlnlL
kelas ť 4 Cemerlana
1a[uk ť ukuran Þan[ana
Cb[ekLlf Þembela[aran ť Murld Ŷ murld akan dla[ar Þenambahan dan Þenolakan ukuran Þan[ana
Pasll Þembela[aran ť ul akhlr pembela[aran murld Ŷ murld akan dapaL melakukan penambahan
ukuran pan[ana mellbaLkan penukaran unlL dalam ť
4 MlllmeLer
4 senLlmeLre dan mlllmeLer
ÞendekaLan ÞƎÞ ť konsLrukLlvlsmeţ 'peer learnlna'
Þenaalaman ?ana Lalu ť Murld Lelah memahaml hubuna kalL anLara unlL Ŷ unlL dalam ukuran pan[ana
88M ť 1allţ pembarlsţ slald powerpolnLţlaauţ radloţ koLak beracunţ buku LeksŦ
nllal ť ker[asamaţ ke[u[uranţ keseronokan dalam pembela[aranŦ
kosa kaLa /
Þembendaharaan kaLa
ť Þan[anaţ Lambahţ [umlahţ Lukar
AkLlvlLl pembela[aranť ť Induks| (5 m|n|%ť
O nvavlan laau 'Senvum'
(ru[uk Slald powerpolnL)Ŧ
ť fngkf 1 (10 m|n|%ť
O Murld dlkehendakl melakukan akLlvlLl secara berpasanaan dan seLlap
pasanaan dlbekalkan seuLas Lall dan aunLlnaŦ
O uru menaarahkan mereka unLuk menaukur senvuman rakan denaan
menaaunakan Lall vana dlberlkan dan nvaLakan dalam unlL mlllmeLerŦ
ť fngkf 2 (15 m|n|%ť
O Murld dlmlnLa unLuk menambahkan senvuman mereka dan pasanaan serLa
nvaLakan dalam unlL mlllmeLer dan senLlmeLer(ru[uk slald powerpolnL)Ŧ
O uru mencaLaLkan [umlah ukuran pan[ana dalam unlL mlllmeLer dan
senLlmeLer baal semua pasanaan dl papan hlLamŦ
O Þasanaan vana mempunval senvuman Lerpan[ana dlmlnLa ke hadapan dan
melakukan penambahan dl papan hlLamŦ
ť fngkf 3ť (10 m|n|%
O uru menvedlakan sebuah koLak vana menaandunal beberapa soalanŦ uru
akan menaarahkan murld unLuk duduk dalam bulaLanŦ
O uru akan memalnkan laau dan murldŴ murld dlkehendakl unLuk
menahulurkan koLak LersebuL sekellllna rakanŴ rakan merekaŦ
O Murld vana Lerakhlr memeaana koLak sebelum laau dlmaLlkan hendaklah
mencabuL soalan dan men[awab soalan dl papan hlLamŦ
O uru akan menvemak [awapan murldŦ Seklranva [awapan vana dlberlkan
adalah beLulţ murld akan dlberlkan aan[aran (aulaŴ aula)Ŧ
ť fngkf 4ť (15 m|n|%
O Murld Ŷ murld dlberlkan 3 soalan dan dlsemak bersamaŦ
(* laLlhan unLuk murld Ŵ murld vana lemah dan mahlr boleh dlaslnakan [lka
perlu )
O LaLlhan penaukuhan (ker[a rumah)Ŷ buku LeksŦ
ť nk|us| (5 m|n|%ť
O MencerlLakan penaaunaan penambahan ukuran pan[ana dalam kehldupan
seharlanŦ
O uru menvuruh murldŴ murld membuaL keslmpulan darlpada pembela[aran
pada harl LersebuLŦ
8eflekslť ť

--9--- .f¾f f¾ @f© © €9 ¯ f©ff° f¾9 ¯ f©ff°    .ff½ f©ff° .f ¯f .° .

 -f ¾fff$ 9 ¯ ° ffff°ff ½ ¯ f©ff°       € ¾  . ¯ ff° f©f9 °f¯ ff° f°9 °ff°Df°9f°©f°– f½ ¯ f©ff°¯ ¯ ff° f½f¯ ff°½ °f¯ ff° f°½f°©f°–¯ ff°½ °ff°° ff¯ 4 . f°– f¯ ¯ –f°–f¾ ¯f– ¯ff° ° ff ¯ °nf ¾ff° f°¯ °©ff ¾ff° ½f½f°f¯ O ff°¯ ° ¯f©ff½f°¯ f°f©ff½f°f°– f° f ff ¯ ff° f°–f°©ff°%–f –f% f°–f %¯°% O . f¯ ¯ff¯ °–ff°ff° ° ff¯f°½f°©f°– @f ½ ¯ f¾ ¾f ½ ½° f– f f fn°  ¾  ©f¾f¯f ©©f° ¾ °f° ff¯½ ¯ f©ff° 9f°©f°– f¯ f ©¯f f ° ¾%¯°% O -ff°f–# °¯# %©f ½ ½°% f°–f%¯°% O .¯  4 ¾ °¯  f°¯¯  °¾¾¯ #½ f°°–# . ¯  f°¾ff° f° ¾ ¯f ¾f¯f %&ff°°¯ ¯ f°– ¯f f°¯f  f¾°–f°©f ½ % O ff°½ °–f°% ©f¯f%  ¾ °¾%¯°% O .  ° f¯ ff°f¾ nff ½f¾f°–f° f°¾ f½ ½f¾f°–f° ff°¾ f¾f f°–°°– O ¯ °–fff°¯ f°¯ °–¾ °¯f°ff° °–f° ¯ °––°ff°ff°– f° f°°fff° ff¯°¯¯  f°–f%¯°% O . ¯ f°– Df°9f°©f°– . °n ff°½ °––°ff°½ °f¯ ff°f°½f°©f°– ff¯ ½f° ¾ ff° O ¯ °¯ ¯ ¯ ¯ f ¾¯½f° f½f f½ ¯ f©ff° ½f ff ¾   9 ° ff°9 9 9 °–ff¯f°f°–f . ¯°f°¯ °f¯ ff°¾ °¯f°¯ f f°½f¾f°–f°¾ f °fff° ff¯°¯¯  f°¾ °¯ %©¾f ½ ½°% O ¯ °nfff°©¯ff°½f°©f°– ff¯°¯¯  f° ¾ °¯  f–¾ ¯f½f¾f°–f° ½f½f°f¯ O 9f¾f°–f°f°–¯ ¯½°f¾ °¯f° ½f°©f°– ¯°f f f½f° f° ¯ ff°½ °f¯ ff° ½f½f°f¯ f°–f %¯°% O ¯ ° ff°¾ fff°–¯ °–f° °– f½f¾ff° ff°¯ °–fff°¯ °  ff¯ ff° O ff°¯ ¯f°f°f– f°¯ ¯  ° f° ¯ °–f°f ¾ ¾ °–ff° ff°¯ f O .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful