You are on page 1of 4

motor

Az agytörzs szerepe a szomatoszenzoros működésben ( vestibularis apparatus)


 Testtartás: az izomtónus differenciált elosztása test súlypontja ne a gravitácó folytán
várható helyzetet foglalja el.
Ember: végtagok, törzs antigravitációs izmainak tónusa teszi lehetővé
 neuraxis sérülését követően :
- magas gv-i átmetszés v. harántlézió : nem dominál az antigrvaitációs izmok tónusa
test a grav. által meghatározott helyzetet foglalja el
- intakt neuraxis: elsősorban az agytörzs tónusszabályozó működésére vezethető vissza
- magas neuraxis sértés, sérülés: egyenetlen tónusfokozódás, a felülről jövő fiziológiás
hatások hiányoznak: agytörzs átmetszés decerebrációs rigiditás
 testtartásban szereplő KIR-i mechanizmusok
1. nyugalmi körülmények között  különböző izomcsoportok megfelelő állandó
tónuseloszlását biztosítja
2. v. a szervezet végez munkát, v. a támasztó alap mozdul el új tónuseloszlást kell
létrehozni
 receptorok: vestibularis rsz. receptorai; izmok, inak, ízületek proprioceptorai; bőr, tapintás
receptorai; látás receptorai
Vestibularis rsz:.
 tájékoztatja a KIR-t :
- a fej térbeli helyzetéről
- a fej lineáris gyorsulásáról
- a fej elfordulásáról (szöggyorsulás)
 tekintet fixálásában,a külső szemizmok koordinációjában is kiemelt szerep
 receptorai: szőrsejtek (sziklacsont labirintusában)
- környezet mechanikai változását érzékelő differenciált hámsejtek afferens
idegzégződésekhez kapcsolódnak (szekunder érzősejt)
- labirintusban 1-1 szőrsejthez támasztósejtek kapcsolódnaksejtsor:2 eltérő
folyadékkompartmentet határol el
- apicalis: endolymphaval érintkezik( magas K+, alacsony Na+(IC))
- basalis: perilymphaval magas Na, alacsony K cc (EC)
- szőrsejt apicalis felszínén sztereociliumok+1 kinocilium
- sztereociliumok nagyság szerint rendezettek, leghosszabb a kinocilium mellett.
Egymáshoz rögzítettek (basalis kapcs + tip link)  egységes nyalábként, mereven
téríthetők el
- szőrsejt csúcsán: mechanoszenzitív kationcsatornák vannak, amelyet a tip link a
ciliumok kitérésétől függően nyit v. zár
- nyugalom: csatornák 10-15%-0 nyitott, belül (-)membránpotK lép be részlegesen
depolarizálja a sejtet-60- -70mV nyugalomban is van AP a n. vestibularison
- mechanoszenzitív csatornákat a szőrsejteknek a kinocilium felé való kitérése nyitja, a
nyitott csatornák száma és így a depolarizáció a kitérés mértékével arányos
- sejt depolarizáció BL membránon levő ff Ca-csatornák nyitnakIC Ca cc nőtrm-
t adnak le a sejtek afferens idegben AP
- szőrsejtek a kinociliummal ellentétes irányban térnek ki mechano-szenzitív
csatornák zárnak hiperpolarizáció csökkent trm leadás nyugalmi AP frekvencia
csökken
 félkörös ívjáratok : utriculusból 3 félkörös ívjárat nyílik, síkjuk egymással 90-os szöget
zár be
vízszintes (lateralis)
2 függőleges : superior v. anterior; inferior v. posterior

1
motor

- az ívjáratokat endolympha tölti ki, egyik végük az ampullában kiöblösödik crista


ampullaris,rajta szőrsejtek. Crista felett kocsonyás massza, a cupula teljesen átéri az
ampullát.
- 1-1 félkörös ívjáratban homogén orientáció figyelhető meg
- fej elfordulását érzékelik, szöggyorsulási detektorok
- fej elfordul szöggyorsulás fázisában az endolympha tehetetlensége következtében
kissé elmarad az ívjárat falának elmozdulásától relatív folyadék elmozdulás
cupula 2 oldala között nyomáskülönbség alalkul kideformálja a kocsonyás
cupulát és ezzel a szőrsejtek sztereociliumait hiper v. depolarizálja a szőrsejteket
- egy idő után az edolympha már együtt mozog az ívjárat falával sztereociliumok
kitérése , a de- v. hiperpolarizáció megszűnik
- fej elfordulása befejeződött endolympha tehetetlensége miatt az ellenkező irányba
mozog tovább sztereociliumok kitérése ellenkező irányú nyugalmi állapotig tart
- labirinthus páros szerv a félkörös ívjáratok működési párokat képeznek
- jobb és bal laterális: függőleges tengely körüli elfordulást mindig komplementer
módon regisztrálja
- függőlegesek: Bal elülső-jobb hátulsó
bal hátulsó-jobb elülső
- a 3 pár együttesen a fej bármely irányú elfordulását képesek érzékelni
- DE! csak a dinamikus infokat közlik, statikusat nem
Utriculus/sacculus
 1-1 szőrsejteket tartalmazó receptor zóna: macula
 utriculusban: majdnem vízszintes ; sacculusban: majdnem függőleges
 szőrsejt:
- sztereociliumait kocsonyás massza, otholitmembrán fedi (nem éri el az üreg
szemben levő falát).
- apró kálciumkarbonát kristályok ágyazódnak be az otholitmembránba: otholitszerv,
maculaszerv
- kristályok az aktuális gravitációnak megfelelően változtatják helyzetüket  vmilyen
irányba húzást gyakorolnak a szőrsejtek sztereociliumaira
- sztereociliumok organizációja heterogén
- fej helyzete változik  otholitkristályok helyzete megvált  sztereo-ciliumok
elmozdítása leadott ingerületi mintázat megváltozik
- fej helyzetének érzékelése mellett a lineáris gyorsulást is érzékelik
statikus, dinamikus információ
 agytörzsben 4 vestibularis mag: nucl. vestibularis lateralis (Deiters)
nucl. vestibularis superior, inferior, medialis
- Deiters mag: vestibularis érzékszervekből, és a kisagyból kap információkat
tónuseloszlás integráló központja
- Efferensek: gv mellső szarvában levő  és  motoneuronokhoz végtagizmokon
facilitáló hatás: egyes testhelyzet fenntartó tónus
- Kisagy purkinje sejtekből jövő axonok: gátlás gv-nek küldött facilitáló impulzus
csökkentáse
- Félkörös ívjárat: jelzi a fej mozgásinak dinamikus összetveőit—yingerület reflexesen
megváltoztatják a nyakizmok tónusát és irányítják a szemizmokat
- Ez a koordináció. Deiters mag mediális részében, és a nucl vestib. Med et sup.-ban
folyik
Medialis mag: nyakizmokkal van közvetlen kapcsolatban
Superior: FLMszemmozgató izmok agytörzsi magjaihoz megy (III,IV,VI)

2
motor

- Félkörös ívjáratból kiinduló vestibularis pálya rövid gyors reflexek fej


elfordulása alatt tekintetegy pontra fixáljon
- Nucl. Vestibularis inferior: receptor zónák ingerületi mintázatát hasonlítja össze a
kisagy vermiséből jövő információkkal és a kiértékellt infót a felsőbb kp-ok felé
továbbítja
Tesstartás agytörzsi reflexmechanizmusai
 mozgások alapja: izomtónus megváltoztatása
izomtónus alapja: izmok monosynapticus nyújtási reflexe
- izomtónus akkor is van, ha csak a gv. működik (spinalis állapot), de csak kismértékű
- reflexív megszakításaizomtónus megszűnik
- gv. átmetszése: izomtónus egy időre teljesen megszűnikgv- i reflexek nem
válthatók ki  spinalis shock
agytörzs izomtónus szabályozásában részt vevő struktúrái
 nucleus ruber (4 végtag flexorai; extensor gátlás)
 vestibularis magok (Deiters mag) (extensor facilitáció)
 hídi formatio reticularis (extensor facilitáció)
 nyúltvelői formatio reticularis : (extensor gátlás)

Vestibularis magok, hídi FR: medialis reticulospinalis pályaaxiális izomzat,


végtegextensorok
 ezek ellensúlyozás nélküli működése az izomtónus jelentős fokozódásával jár
 Emberben: agykéregből eredő gátló impulzusok. Intakt agytörzs mellett , kiterjedt
agykérgi sérülések esetén: decorticatios rigiditás: alsó végteg extensor tónusa, felső
végtag flexor tónusa dominál
Alacsonyabbrendű emlős: rubrospinalis pálya nucleus ruber és Deiters mag közötti
átmetszés: mind a 4 végteg extensoraiban és antigrvavitációs izmokban tónusfokozódás:
decerebrációs rigiditás ember: rubrospinalis pálya nem terjed túl a nyaki szegmentumokon
 Kisagy is ellensúlyozza a tónust növelő hatást
 nyúltvelői formatio reticularis is
 Nyakizomzat tónusa: fej megfelelő helyzetben tartása
- vestibularis érzékszerv otholitszervből nyaki gv motoneuronjaihoz(Vestibuláris erdetű
tónusos reflexek. vestibulo-collicus stabilizálja a fejet)
szinergista a cervico-collicussal vestibulo-spinalis fej előrehajtása első végtag extenzió, alsó
flexió antagonista a cervico-spinalissal)
- utriculus, sacculus: nyaki gv motoneuronjaihoz
- fej helyzetének a gerincoszlophoz viszonyított eltéréseit a nyak proprioceptorai
érzékelik ( cervico-collicus: a megfeszített nyakizmokat kontrahálja; cervico-spinalis:
a nyak előrehajtása felső végtag flexiót idéz elő)

3
motor

Spinális shock:
Artériás vérnyomás zuhan
Areflexia
Sacrális reflexek kiesnek
Brown-Séquard tünetek
Piramis pálya sérül: motoros bénulás
Oldalkötegek vazomotoros rostjai: kipirul a bõr, nincs veríték elválasztás
Ellenoldali átmeneti hyperaesthesia
Hátsó köteg: mélyérzés és vibráció megszûnik
Elülsõ szarv és elülsõ gyök: szegmentális izom atrófia és petyhüdt bénulás
Belépõ hátsógyök : szegmentális anesztézia és analgézia
Tractus spinothalamicus lateralis és anterior: ellenoldali fájfdalom és hõérzés megszûnt
Tapintás enyhén csökkent: