You are on page 1of 5

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

clasa a X-a R

1
NR. UNITATEA DE COMPETEN ȚE SPECIFICE CON ȚINUTURI NR. SĂPT. OBSERVAȚII
CRT. ÎNVĂ ȚARE ORE
1 Recapitulare 1.1.identificarea particularităților și a funcțiilor A.Literatură 9 S.1-2-3
stilistice ale limbii în receptarea diferitelor -ficțional/nonficțional
tipuri de texte -genuri și specii literare
-literatura de graniță
1.2.receptarea adecvată a sensului/sensurilor B.Limbă și comunicare
diferitelor tipuri de texte orale sau scrise -dialog, monolog, conversație
-registre stilistice
1.3.folosirea adecvată a strategiilor și a -stiluri funcționale
regulilor de exprimare orală în monolog și în -elemente de vocabular
dialog C.Evaluare
-test ini țial

2 Proza scurtă A.Literatură


1.1identificarea particularităților și a funcțiilor -evoluția prozei în literatura română
stilistice ale limbii în receptarea diferitelor -gen epic-structuri și organizări specifice,perspectivă
tipuri de texte narativă, instanțele comunicării narative, acțiune,
construcția subiectului, tipuri de personaje, limbajul
1.2.receptarea adecvată a sensului/sensurilor prozei narative
diferitelor tipuri de texte orale sau scrise
I) A. Literatură-BASMUL CULT-Ion Creangă,
1.3.folosirea adecvată a strategiilor și a Povestea lui Harap-Alb 3 S.4
regulilor de exprimare orală în monolog și în -interpretarea textului
dialog B.Limbă și comunicare
-unități frazeologice
1.4.redactarea unor compoziții despre textele -registrele limbii
studiate și alcătuirea unor texte funcționale și
proiecte II)A.Literatură-POVESTIREA-Mihail Sadoveanu ,
Fântâna dintre plopi
1.5.utilizarea în exprimarea proprie a normelor -interpretarea textului
ortografice, ortoepice și de punctuație B.Limbă și comunicare - 3 S.5
-textul narativ
2.1.analiza principalelor componente de -comunicarea-actualizare
structură, de compoziție și de limbaj specifice
textului narativ. III)A.Literatură-NUVELA FANTASTICĂ-Mircea
Eliade, La țigănci
3.2.compararea unor argumente diferite -interpretarea textului
pentru formularea judecăților proprii B.Limbă și comunicare
-stilul 3 S.6
3.3.elaborarea unei argumentări orale sau -stiluri funcționale
scrise pe baza textelor studiate

3 Romanul I)A.Literatură 2 3 S.7


1.1identificarea particularităților și a funcțiilor -evoluția romanului românesc și universal, evoluție și
stilistice ale limbii în receptarea diferitelor reprezentanți
tipuri de texte ROMANUL OBIECTIV-Liviu Rebreanu, Ion 3 S.8
NR. UNITATEA DE ÎNVĂ ȚARE COMPETEN ȚE SPECIFICE CON ȚINUTURI NR. SĂPT. OBSERVAȚII
Crt. de
ore
1 Textul poetic-Con ținut şi 1.1identificarea particularităților și a I.A.Literatură 12 S14-S.17
formă funcțiilor stilistice ale limbii în receptarea -Junimea și Convorbiri literare
diferitelor tipuri de texte -Titu Maiorescu, O cercetare critică asupra poeziei
1.2.receptarea adecvată a române de la 1867
sensului/sensurilor diferitelor tipuri de B.Limbă și comunicare
texte orale sau scrise -textul argumentativ
1.3.folsirea adecvată a strategiilor și a C.Evaluare formativă
regulilor de exprimare orală în monolog -test de evaluare
și în dialog Recapitulare si evaluare sumativă 3 S.18
1.4.redactarea unor compoziții despre
textele studiate și alcătuirea unor texte II.A.Literatură
funcționale și proiecte Mihai Eminescu , Dorin ță
1.5.utilizarea în exprimarea proprie a - Odă(în metru antic )
normelor ortografice, ortoepice și de B.Limbă și comunicare
punctuație -comunicarea scrisă
2.3. Identificarea şi analiza elementelor C.Evaluare formativă 6 S.19-S.20 Semestrul al II-lea
de compoziţie şi de limbaj în textul -test de evaluare
poetic III.A.Literatură
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de SIMBOLISMUL 6 S.21-22
înţelegere şi de interpretare a textelor -Alexandru Macedonski, Rondelul rozelor ce mor
literare studiate -George Bacovia, Lacustră 2
3.1. Identificarea structurilor -Plumb S.23
argumentative în vederea sesizării logicii B.Limbă și comunicare- 1
şi a coerenţei mesajului -greșeala lingvistică la nivel morfologic
3.3. Elaborarea unei argumentări orale C.Evaluare formativă-test de evaluare 3 S.24
sau scrise pe baza textelor studiate A.Literatură
AVANGARDISMUL
Tristan Tzara, Îndoieli
Ilarie Voronca, Pian 3 S.26
A.Literatură
-NEOMODERNISMUL
Nichita Stănescu, Leoaică tânără, iubirea 3* S.25* *-„Să ştii mai multe, să fii
-A cincea elegie mai bun!”

3
B.Limbă și comunicare
-pronunția corectă-registrul neologic
C.Evaluare formativă-test de evaluare
3 S.28

3. Textul dramatic- 1.1identificarea particularităților și a 1.A.Literatură


Arta spectacolului funcțiilor stilistice ale limbii în receptarea Conven țiile genului dramatic
diferitelor tipuri de texte I. L. Caragiale, O scrisoare pierdută 6 S27-29
1.2.receptarea adecvată a B.Limbă și comunicare
sensului/sensurilor diferitelor tipuri de -textul dramatic
texte orale sau scrise 2.A.Literatură
1.3.folsirea adecvată a strategiilor și a Eugen Ionescu, Cântărea ța cheală 3 S.30
regulilor de exprimare orală în monolog B.Evaluare formativă-test de evaluare
și în dialog 3 S.31
1.4.redactarea unor compoziții despre
textele studiate și alcătuirea unor texte
funcționale și proiecte
1.5.utilizarea în exprimarea proprie a
normelor ortografice, ortoepice și de
punctuație
2.2. Identificarea şi analiza principalelor
componente de structură şi de limbaj
specifice textului dramatic
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de
înţelegere şi de interpretare a textelor
literare studiate
3.1. Identificarea structurilor
argumentative în vederea sesizării logicii
şi a coerenţei mesajului
3.3. Elaborarea unei argumentări orale
sau scrise pe baza textelor studiate
4. Evaluare sumativă Lucrare semestrială 3 S.32

5. Recapitulare finală Test de evaluare finală 3 S.33


6 S.34.- S.35

4
Unitatea școlară: Liceul Tehnologic Iancu Jianu
Aviz director,
Anul școlar: 2017-2018
Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Munteanu Nicolae
Clasa: a X-a cu profil real (specializarea „Ştiinţe ale naturii”)
Curriculum aplicat: T.C. 3ore/ săptămână; Total ore/ an: 105
Manual: Grupul Editorial ART
Aviz șef de catedră,