You are on page 1of 177

• •• •

n 1- 00

(Ioogu lalo galay dadka ka y,ml Soomaallya)

00
o • t
(jor people from Somalla)

Susan D. Somach, Editor

Hussein Ahmed and Sulekha Omar,


Translators

Center for Apphed LmgUlstIcs


© 2000 by the Center for Appbed LIngUIstics
4646 - 40th Street NW, WashIngton DC 20016-1859, USA
Tel 202-362-0700
Fax 202-362-3740
www cal org

Pnnted In the USA


e EO) 0 8

n I-
o
I 0
ar
(loogu tala galay dOOka ka ylmz Soomaabya)

(for people from S

Susan De Somach, Editor

Hussein Ahmed and Sulekha Omar,


Translators

Center for Apphed LmgUlstics


Introduction
The Enghsh phrases m thIS book are grouped by subject and have been
selected for theIr duectness, breVIty, and relevance to the needs of newly
amved reSIdents of the Dmted States They are, for the most part, presented
m the fOIm of short, two-hne dtalogues
The phrases and supplementary vocabulary m the 19 umts cover a WIde
range of SItuatIOns and serve to mtroduce new reSIdents to the dally
actIVItIes of Amencan hfe The underhned words and expressIOns are those
whIch accomphsh the most Important language functIOns of the umt The
two wordhsts prOVIde telIl1S whIch are frequently needed
As WIth all phrasebooks, thIS one IS not mtended as a step-by-step
textbook for learnmg Enghsh It IS Intended as a handy reference book for
mUllediate use when Enghsh words or phrases are needed
ThIS phrasebook IS largely an adaptatIon of the Vtetnamese-Engltsh
Phrasebook (Center for Appbed LmguiStiCS, 1975) by Nguyen Hy Quang
It IS based on needs whIch are common to VIrtually all refugee groups ThIS I

edItion for refugees from Somaha has been adapted and translated by
Hussem Ahmed and Sulekha Omar WIth the editonaI aSSIstance of Asha
Gelle Alt, Abdullahl Sh Mohamud Duale, Manam Osman EgaI,
Abduahlm A HaJI, Mohamed IsmaIl Muse, Ah Yusuf Omar and Amoud
OmarYusuf

Translators' Note
For conSIstency throughout the phrasebook, we have chosen the
regIOnal pronunCIatIon of the northern regIOn m most cases For example,
the word qumman IS spelled WIth "mm" mstead of "m", and ttgtdhka IS
spelled WIth "dh" mstead of "t" (ttgtlka) as It IS pronounced 1D some
regIOns Consldenng the fact that there are regIOnal dIfferences In Somah
words and pronunCIatIOn, we have also tned to Include as many dlstmctly
dIfferent words from other regIOns as pOSSIble (e g duwaan and qaamuus, \
bun, kaaji, and qaxwe)

11
GogolDhig
Weedhaha mgmISlda ah ee buuggam waxay u habaysanylhl1n falalloo
xushay qummanaantooda, koobnaantooda Iyo ku habboonaantooda baahlda
dadka ku cusub dalkan marykanka Sldooda badanna waxaa 100 qoray Sl
kooban 00 ku eg sheeko laba sadar ah
Weedhaha Iyo ereyada ay ka koobanYlhl1n 19 ka xubnood ee buugam
waxay saameeyaan xaalado badan waxaanay qofka ku cusub dalka u
fududeeyaan fahanka waxqabad maalmeedka nolosha Maraykanka
Ereyada Iyo weedhaha hoosta ka xarllqanl waa kuwa luqad ahaan fuhya
anmaha muhl1mka ah xubm walba
Slda guud ahaan ay wadaagaan buug weedheedyada 00 dharru,
buuggan looguma talo gehn m tallaabo-tallaabo looga barto luqada
IngmISlda Waxaase loogu talo galay m 100 Istlcmaalo tIxraac degdeg ah
marka Sl deg-deg ah loogu baahdo ereyada Iyo weedhaha Ingmlslda ah
Buug weedheedkan waxaa lagaga dayday buugweedheed
Flyadnaamns-IngmISl ah 00 uu qoray, Nguyen Hy Quang Waxaanu ku
saabsanyahay baahlda guud ee ka dhaxaysa qaxootIga 00 dhan Buug
weedheedkan 00 loogu tala galay qaxootIga Soomaahda ah waxaa
tarJumay Xu seen Saleebaan Axmed Iyo Sueekha Cumar Ahmed 00 ay la
turxaan tlreen Cabdlraxllm C XaaJI, Abdullahl Sh Moxamud Ducale,
Caasha Geelle Cah, Maryam Cuusmaan CIgaal, Call Yuusuf Cumar,
Moxamed Ismaaclll Muuse Iyo Camuud Cumar Yuusuf

OgeYSllSka Taryumaha
SI aan qoraalka buug weedheedkanl ISU khIlaafin, waxaanu dooranay
mta badan hlggaadda gobolada waqooYI Tusaale ahaan slda qumman 00
100 hlggaadlyey laba "mm" meesha gobolada qaar looga hlggadlYo "m"
kehya, tlgldhka 00 "dh" leh meesha looga hlggaadlYo tlgUka 00 "t" leh
gobolada qaar Annagoo tIxgehneyna khIlaaf goboleedka ereyada Iyo
dhawaaqoodaba, waxaanu ISku dayney maanu ku darro ereyo badan 00
kala duwan (slda dllwaan Iyo qaamuus, bun, kaafi Iyo qaxwe)

III
EDITOR'S NOTE:
ThIS phrasebook IS desIgned to serve as a hngUIstic bndge for
newcomers from Somaha resetthng 10 the UnIted States WhIle
developmg thIS book, we faced dIffIculties caused by the relatIve
newness of the scnpt10g of the SomalI language and the dIsruptIOn 10
Somah hngUIStiC development due to the decade-long CIvIl war 10
Somaha The Somah language was only an oral language until 1972
when a formal scnpt, us10g the Roman alphabet, was adopted The
Academy of SCIences and Arts at the Somah NatIOnal UnIVersIty, whIch
was responsIble for the standardIzatIOn of the SomalI language, was
closed down m 1990 and has not been operat1Og smce that time
Two major dIffIculties arose agree10g upon standard spellmgs and
handhng regIOnal dIfferences for many words Although nearly everyone
translat10g and revIewmg the book studIed at a unIversity level m
Somaha, agreement could not always be reached on spelhng Even m
Somaha, spelhng errors are common m offiCIal documents and news
pubhcatIons Therefore, the translators made the final declSlon on
spelhng Issues (see IntroductIOn Note)
WIth regard to regIOnal dIfferences, we had the phrasebook revIewed
by 10dlvlduals representmg vanous regIOns and ethmc groups of Somaha
We pnmanly focused on dIfferences between the north and the south, but
also notIced some urban and rural mstmctIOns In our final edlt1Og, we
attempted to mclude some alternative word chOices when appropnate for
understand10g In thIS way, we hope to make thIS phrasebook useful to a
WIde range of people
Whlle measures were taken to be as mclusive as possIble, we know
that there may be OffilSSIOns or dIfferences of op1OIOn We ask the readers
to remember that the purpose of thIS project IS to access the Enghsh
language and not to cause hngUlStIC controversy We hope you WIll find It
useful as you adjust to your new hfe 10 the Umted States

IV
OGEYSIIS ISKUDUBBA
Buug weedheedkan waxaa loogu tala galay muu caawlyo dadka
dhawaan soo-galka ah ee Soomaahyeed ee degaya dalkan Maraykanka
Mudadlld buuggan soo saanddusu socotay, waxaa nagala kulmay
dhlbaatooym ay u sabab ahayd cusbaanta qoraalka af Soomaallga Iyo
carqaladda Iyo kala go'a dagaalka sokeeye ee toban sana ku dhawaadka ka
socday Soomaahya u geystey horumannta qoraalka af Soomaahga
Af Soomaahgu wuxuu ahaa af lagu hadlo 00 kehya, I1aa 1972 00 lagu
qoray xuruufta Roomanka Akadamyada CIlffil Baadhlsta 00 mas'uul ka
ahayd Joogtaynta af Soomaahgu waxay xldhantay 1990, wax shaqo ah 00
ku saabsan horumannta qoraalka atka 00 ay qabatayna rna JlrtO Ilaa
waagaa
Laba ammood 00 adag ayaa ISU raacay suurto galna ka dhlgl waayey
Joogtaynta qoraalka af Soomaahga Iyo dhex dhexaadmta ereyo badan 00 Sl
kala duwan looga yaqaan gobolada Inkastoo dadka akhnyey buuggan SI
100 turxaan tIro ay Jaamacadda ummadda ka soo wada qalm Jeblyeen,
haddana waa la ISku raacI waayey erayo badan hlggaaddooda Xataa waagu
dawladdu Jlrtey waxaa dhlCl Jlrtey In lagu arko qoraallo dawladeed Iyo
wargesyaba erayo hlggaaddoodu khaldantahay SIdaa awgeed, waxaa
go'aanka kama dambaysta ab leh taI)umaha (arag gogoldhlgga)
Amnta kala duwanaanta gobolada lafteeda, waxaa qoraalka akhnyey
00 ka fikrad blXlyey dad ka Ylml gobollada kala duwan ee dalka
Soomaahya Annagoo gaar ahaan ugu tuuntuunsanay kala duwanaanta
koonfurta Iyo waqooYlga Soomaahya, waxaanu ogaanay may kale 00 JlrtO
kala duwanaan saamaysa nllyIga IyO magaalada Turxaantlrku ugu
dambeeyeyna waxaanu ISku daynay maanu ku darro ereyo kala duwan 00
ISku macno ah Sl 100 fahmo Sldaa awyeed, waxaanu ku rayo weynahay m
uu buug weedheedkanl faa'udo u yeesho dad badan 00 kala duwan
Inkastoo aanu Isku daynay maanu ku darro WIXII suurto gal ab,
waxaanu oynahay may Jlraan waxyaabo badan 00 laga tegey Iyo khIlaaf
ama kala duwanaan fikradeed Waxaanu ka codsanaynaa akhnstayaasha
may xusuusnaadaan 10 uJeedada hawlgalkanl yahay mnu waddo ugu furo
afka Ingmlslga ee aan looga Jeedm muu sabab u noqdo Iska honmaad
luqadeed Waxaanu raJeyneynaa muu qoraalkanl noqdo lIud Idlln
faa'lldeeya aadna ku xaslshaan noloshllnna cusub ee dalka Maraykanka
v
Contents
Map of the Umted States V11l

Una
1 Copmg with the Language Barner 1
2 Useful Forms of Etiquette 4
3 Glvmg InformatIOn About Yourself 7
4 Recogmzmg SignS 12
5 Weights and Measures 15
6 Usmg Numbers 18
7 Dealmg With Money 23
8 Dealmg With TIme 26
9 Locatmg Thmgs 29
10 Descnbmg Thmgs and People 34
11 DomgThmgs 44
12 Gomg Places 55
13 Conveymg Infol matI on 64
14 Health and Hygiene 68
15 Food 78
16 Clothmg 84
17 Housmg 89
18 Jobs 95
19 About Schools 100

Useful W ordhst Enghsh-Somall 104


Useful Wordhst Somall-Enghsh 137

VI
TUSMA1)A
Khamdadda dalka Maraykanka VlI1

Xubm
1 La qabsashada dhlbaatada Iuqadda 1
2 Qaabab wax tar ah 00 hab dhaqameed 4
3 Ka war blxmta naftaada 7
4 Garashada calaamadaha 12
5 Cabblrka lyO mnsaanka 15
6 Isttcmaalka tlrooymka 18
7 Lacagta lyO WIXll Ia xldhndha 23
8 Waqttga lyO WIXll Ia xldhlldha 26
9 Wax hehtaanka 29
10 Walax lyO dad ulmaanka 34
11 Wax qabashada 44
l2 Meelo aad 55
13 War gudbmta 64
14 Caafimaadka lyO Nadaafada 68
15 Cuntada 78
16 Dharka 84
17 Guryaha 89
18 Shaqooym 95
19 Dugslyada 100

Ereyo wax tar ah IngInlSI-SOomaah 104


Ereyo wax tar ah Soomaah-InglnISa 137

VII
the United States: Khariid aa dalka Maraykanka

Wushmgton
New HampsJure
Montana Mmnesota Vermont
North Dakota
Oregon MII:Jugan
....WISCOnsm Rhode
Idaho South Dakota New \brk ~Island
Wyoming
Iowa New Jersey
Nebruska Oluo
Nevada IUmolS c-- Delaware
Utah
Colorado
--
< Cahfornla Kansus MJS.<Qun ,
Kentucky
Wushmgton, DC

Tennessee ~

Anzona Oklahoma Arkansas


New Mel[Jco
_ _ MJsSI Georgia
sSlppi

Tens LOUISIana

Alaska
,0

k"'Jl--,'----r.-,,'1,..00,---
Hawaii
........ ml 400

~I-----"'------.-'--,,7,0::.:0,---,
ml ALASKA 700
Umtl Xubmta laad 1

• __ ","="" "_,0' 'd = ,"2" ....... "i'_'" ,,',. i,~,,"."'"'_~"' E •.• ,w,' • '" • j ~" .. " •

CtWpmg with tlhl~ La q21bSaSn2ddal


IL2ilfil. age RaIrIrnerr o lUl((jl taldldi~
fi})tal21tt2dSl R

. , .." "S'-' - P' '" -

What IS your name? Magacaa?

-.My name IS Ah -.Magacaygu waa Cah

I don't understand Mafahmm

I don't speak Enghsh (verv well) IJP11fn~ h::uHn "f ,nIYu'''<''<Ta (S1
- -..,
filcan) _

I don't know very much Enghsh Ingmlsl hadan rna

Please speak slowly I stIll don't Fadlan aayar u hadal Welt rna
understand fahuun

Please say that agam Fadlan mar kale dheh

Do you understand? Ma fahantay?

-Yes, I understand -Haa, waan fahmay

-No, I don't understand -Maya, rna fahmm

(Speaker, pomtmg to a fork) (Qofka hadlaya 00 ttlmaamaya


fargeeto)

m Enghsh? Maxaa tan lagu Yldhaahdaa af


mgmlslda?

What do you call thIS? Maxaad tan tldhaahdaan?

" It IS a fork -Waa fargeeto

I don't understand thIS Ma fahmm tan \

Can you help me? Ma I caawm kartaa?

/
2~____________~U~ru~t~1~~C~op~l~n~g~m~ili~ili~e~L~a~n~gu~a~g~e~B~a~r~ll~e~r______________

I don't understand any of It Waxba kama fahmm

I understand all of It DhamrnaanteedlGlddlgeed waan


fahmay

I don't understand all of It DhamrnaanteedlGlddlgeed rna wada


fabunn

I want to learn more Engbsh Waxaan rabaa man IngJnlSl sn barto

Thank you for helpmg me learn Waad leu mahadsantahay maad 19u
more Enghsh caawlso maan InglnIslga Sll barto

I am studymg Enghsh m school Ingmlsl baan ku baranayaa dugslga

I am studymg EnglIsh at home Ingmlsl baan ku baranayaa gunga

I am studymg EnglIsh wIth an Ingmlsl baan la baranayaa saaXllb


Amencan fnend Maraykan ah

(Pomtmg to a wntten word) (Iyadoo la ttlmaamayo ereyga


qoran )

How do you say thIS word? Sldee baad u tldhaahdaa


kelmmeddan?

What does thIS word mean? KeJrnmeddan macnaheedu muxuu

What does thiS sentence mean? Weedhan Macnaheedu muxuu


yabay?

Does anyone here speak Somah? Qofknnna maku hadlaa af Soomaall?

Is there a SomalI-EnglIsh MaJlraa dnwaan/qaamuus


dictIOnary here? Soomaall-Ingmlsl ahl halkan?

Is there an EnglIsh-Somah Ma Jlraa dllwaanlqaamuus Ingmlsl-


dIctIOnary here? Soomaah lhl halkan?

How do you say It? Sidee u ttdhaahdaan?

That IS very dIfficult Taasl way adagtahay


-
,

Xubmta laad La qabsasbada dblbaatada luqadda 3

That IS easy Taasl way fududahay

I don't know how to say It m Ma aqaanno sldaan Ingmlsl ugu


Enghsh Idhaahdo

I am learmng more Enghsh every Maahn walba Ingmlsl door ah baan


day sn bartaa

DId I say It nght? SI sax ah rna u Idhl?


I

How do you spell your name? Sldee u hlrgaadlsaa magacaaga?

-T-O-M -T-O-M

I have brought a fnend along to Waxaan keensaday saaxh tga


help me WIth my Enghsh caawlya Ingmlslda

ThIs IS Martm Berger, a good Kanl waa Maartm Berger,


fnend ofmme saaxnbkay wanaagsan

THE ALPHABET: ALIFBEETADA

A a (ey) J J (Jay) S s (es)

B b (bn) K k (kay) T t (til)

C c (sn) L I (el) u u (yuu)

D d (dbll) M m (em) V V (fil)

E e (n) N n (en) W w (dhabaalyuu)

F f (ef) o 0 (ow) x x (ekes)

G g (In) P P (bn) Y y (waay)

H b (eJ) Q q (kuyuu) Z z (sn)

I I (ay) R r (aar)
4 Umt 2 Xubmta 2aad

Useful Forms bah wax tar


of Etiquette 00 bah dhaqanleed

Hello (or HI ) Iska warran /Weeye (ama Sidee


tahay)

Good mommg Subax wanaagsan

Good afternoon Galab wanaagsan

Good evemng Caways wanaagsan

Goodbye Nabadgelyo

Good mght Habeen wanaagsan

How are you? Iska warran?

- I am flOe, thank you -Waan fiIcnahay, mahadsanid

-And you? -Adiguna?

- I am fine, too Amguna waan fiIcnahay

Thank you (very much) Waad mahadsantahay (aad lyO aad)

- y ou are welcome -Adaamudan

-Don't mentIOn It -Ha tilmaannn 1M1cna malaha

*Thanks *Mahadsanld

*Thanks a lot *Aad baad u mahadsantahay

Excuse me Raalh 19a ahow

Pardon me II dulqaado
Xubmta 2aad Qaabab wax tar ab 00 bab dhaqameed 5

I am sorry Waan ka xumahay

That IS very good Taasl aad bay u fiIcantahay

CongratulatIOns Hambalyo (aw guunyo)

My name IS Magacaygu waa

ThIs IS Mr Kant waa mudane

ThIs IS Mrs Tanl waa marwo

ThIs IS MIss Tanl waa gashaantIlgabadh (horgale


100 Istlcmaalo gabadha aan la
guursan 00 kehya)

I am pleased to meet you Waan ku faraxsanahay maan kula


kulmo

Please, come m Fadlan soo gal

Please SIt down Fadlan fadhllso

Would you hke somethmg to dnnk? Ma rabtaa cabbltaan

Thank you for vlsltmg Waad leu mahadsantahay


booqashadaada

Thank you for stoppmg by Waad leu mahadsantahay maad na


soo marto

Thank you for mVltmg me/us I/We Waad ku mahadsantahay maad I


had a good tIme martlqaaddo/na martlqaaddo Amgul
Annagu waxaanu qaadanay waqu
fncan

*Good luck *Nasnb wanaagsan

Have a good trIp Safar wanaagsan

*Have a good day *Ha kuu noqoto maahn filcan

-Thank you You, too -Mahadsanld Adlgana sldoo kale


6 Umt 2 Useful Forms of EtIquette

*Solong *Is arag dambe

*1'11 see you later *Hadhow baynu IS arIa. doonnaa

*Take care *Is Ilaah

Thank you That's very mce of Mahadsanld Taasl waa filcnaan


you aadleedahay

*May I help you? *Ma ku caawlyaa?

Note Phrases marked with an Furo gaar ah Weedhaha xlddlgta


astensk (*) are those you may hear lIhl (*) waa kuwo aad ka maqlI
Amencans use when they speak to doonto dadka maraykanka Ihl
you To use them correctly markay kula hadlaan Haddad
yourself, you may need to know adlggu damacdo maad Sl sax ah u
more EnglIsh Istlcmaasho waxaad u baahantahay
maad Ingmlsl badan barato
Umt3 Xubmta 3xaad 7

, ,-, ..•• , 'oc'"' _ _ " _"""1"" ,0>, T, r _", &. 5._ ___ ""'= Z~.,_~, _~ ="' ...... _ F'" ,C "" • ____ .. """'" .. _" _ .. " ,_.

Gnving Inform~dioY1 K21 waIl" bixinm


About Yourself J!].aft2l3d~

, - , ,

My name IS All Jama Magacaygu waa Cah Jaamac

My family name IS Jama Magaca awowgay waa Jaamac

(or, My surname IS , (ama rnagaca reerkaygu waa ,

or also, My last name IS ) ama, magacayga ugu dambeeya


waa )

My first name IS Ah Magacayga koowaad waa Cah

My fnends call me Ah Dere Saaxubaday waxay llgu yeedhaan


CalI Dheere

My middle name IS Magacyga dhexe waa

I do not have a middle name Magac dhexe rna lIhl

You can call me Ah or Ah Dere, It Waxaad llgu yeedhl kartaa Cah


IS the same to me ama Cah Dheere Waa Isugu kay
mid anlga

(Speaker mtroducmg wife) (Qofka hadlaya 00 baraya qof kale


naagt1lsll!xaaskusn/afadnsn)

This IS my WIfe Sulekha Tam waa xaaskaygn Suleekha

(Speaker mtroducmg her husband) (Qofka hadlaya 00 baraya qof kale


mnkeedll)

This IS my husband AbdI Kanl waa nmkaygll CabdI

ThIS IS my son Mohamed Kanl waa wnlkaygll Maxamed


8 Umt 3 Glvmg Information About Yourself

What IS your last name? Maxuu yahay magacaaga ugu


dambeeyaa?

-My last name IS Jama -.Magacayga ugu dambeeyaa waa


Jaamac

What IS your first name? Maxuu yahay magacaaga ugu


horeeyaa?

-My flfSt name IS AlI -Magacayga ugu horeeyaa waa


CalI

ThIs IS my daughter Kaha Tam waa gabadhaydn Kaaha

Excuse me What IS your name? Raalii Iga ahow Magacaa?

How do you spell your name? Sldee u hlggaadlsaa magacaaga?


-A-L-I J-A-M-A -A-L-I J-A-M-A

How do you say It? Sldee ugu dhawaaqdaa?

Where are you from? Xaggee ka tImId?

- I am from Somaha -Waxaan ka Imld Soomaahya


Where were you born? Xaggeebaad ku dhalatay?

- I was born III MogadIshu Waxaan ku dhashay Muqdlsho


How do you spell It? Sldee baad u hlggaadlsaa?

-M-()-CJ-A-I>-I-S-H-lJ -M-()-CJ-A-I>-I-S-H-lJ

When were you bow? CJoOImaad dhalatay?

- I was born on May 17, 1949 -Waxaan dhashay Maa]o 17, 1949
(May seventeenth, mneteen forty (Maajo todoba Iyo tobankeedn, kun
mne) sagaal boqol afartan Iyo sagaalkn)
What IS your date of bIrth? MaxaytahaytaarILkhda
dhalashadaadu?
Xubmta 3xaad Ka war blXlota nartaada 9

How many chIldren do you have? Immlsa carruur ah baad Jeedahay?

- I have four chIldren -Waxaan Jeeyahay afar carruur ah

How many brothers and sIsters do 11IlI1lISa walaalo ah baad leedahay?


you have?

- I have two sIsters and one WaxaanleeyahaylabagabdhoodlYo


brother hal wIll 00 walaalo ah

Do you have relatIves m the US? Ma leedahay qaraabo/ehelo Joogta


Maraykaoka?

-No, I don't have any relatIves m - Maya, qaraabo/ehelo kuma hhl


the U S Maraykanka

1 have an Amencan sponsor Waxaan leeyahay qof Maraykan ah


00 I

I don't have a sponsor Ma IIhl qof I damrnaanad qaata

My daughter mamed an Amencan Gabadhaydu waxay guursatay


cItIzen muwaadm Maraykan ah

My daughter has Amencan Gabadhydu waa muwaadm


cItIzenshIp Maraykan ah

I am bemg sponsored by a Waxaa I soo dammaanad qaatay


voluntary agency hay' ad dlb. u deJIn ah

The name of the agency IS Magaca hay'adu waa

I have an ImmIgrant RegIstratIOn Waxaan leeyahay warqadda


Card (glee" card} dllwaangehnta socdaalka (warqadda
cagaaran)

The regIstratIOn number of my card Tlrada ama lambarka warqaddayda


IS dllwaangelmtu waa

1 do not have a passport Ma haysto dalkugal

All my papers were lost 00 dharru way


lumeen
10 Urnt 3 GIVIng InformatIon About Yourself

I fimshed pnmary school Waxaan dhameeyey dugsIga


HooselDhexe

I fimshed hIgh school Waxaan dhameeyey dugsIga Sare

I fimshed college Waxaan dhameeyey kulhyadl


Jaamacadda

The FamIly· Reerka

parents waahd
father aabbe
mother hooyo
father-tn-law soddog
mother-m-Iaw soddoh
grandparents awow IyO ayeeyo
grandfather awow, awoowe
grandmother ayeeyo
grandchIldren caruurtaad awowgalayeyda u tahay
grandson wulkka aad awow u tahay,
wulkaad aawowga u tahay
granddaughter gabadhaad aawowga u tahay
chIldren carruur
child canug, limo
son wulkaaga
daughter gabadhaada
step father adeer (qaba hoyadaa)
stepmother aayo, eeddo, naagta abahaa qabo
stepson wulka xaaskaaga, mnkaagu dhalay,
wlllka nmkaagu ama naagta aad
guursataa hore u dhashay
stepdaughter gabadha xaaskaga, mnkaagu dhalay
son-m-Iaw wulka aad sodohda/soddogga u
tahay
daughter-m-Iaw gabadha wllikaagu qabo
spouse mnkaaga ama naagtaada
husband mnkaaga
Xubmta 3xaad Ka war blXlnta nartaada 11

wife naagta, xaaska, afada


slbhngs walaalo ISku aabe Iyo hooyo ah
brother walaal
sister wa1aasha
older brother walaalkaa 00 kaa weyn
younger sister walaalshaa 00 kaa yar
half brother walaalkaa 00 aad kala aabe ama
kala hooyo tlhlln
half sister walaashaa 00 aad kala aabe ama
kala hooyo tlhlln
relatIves qaraabo, ehelo
uncle adeer, abtt
aunt eeddo, habar yar, aayo
cousm ma adeer
mece walaalkaa ama walaashaa gabadhay
dhashay
nephew walaalkaa ama walaasha wllikay
dhashay
12 Umt 4 Xubmta 4aad
. . ' • ' , • •• - -.. . ,-.> - -.

Si s Garashada
Calaalnadaha

Entrance Gehd
EXit Blxld
Push Rnx
Pull Soomx
In Gudaha
Out Dlbedda
Step Up Sare u tallabso
Step Down Hoos u tallabso
Open Fur
Closed Xldhan
No Food or Dnnk m Store Cunto Iyo cabbltaan looma ogola
dukaanka
Cash Only NaqadIKaash kelhya
Restroom Musqul, Bay tal-may , Mahdar
Ladles or Women Dumarka ama haweenka
Gentlemen or Men Ragga
Danger Khatar
Warmng DIgnnn
High Voltage Koronto xoog leh
POison Sun
Emergency Exit BlXldda degdegga ah
Emergency Call Box Sanduuqa yeedhldda degdegga ah
Fire Escape Waddada dab ka cararka
Fire Ala.t1l1 Qaylada dlggldda dabka
Fire ExtmgUlsher Dab bakhtllye
No Llttenng Qashm laguma qubl karo
No LOitenng Looma wareegl karo macno la' aan
No Smokmg, Smokmg Prohibited Slgaar laguma cabbl karo, Slgaar
cabblddu waa ka mamnuuc
Xubmta 4aad Garashada Calaamadaha 13

No AdmissIOn Lama ogola


No Trespassmg Laguma xad gudbl karo
Pnvate Property Hanh gaar ah
Authonzed Personnel Only Shaqaalaha 100 ogolyahay kehya
Restncted Area Aag xadaysan
Do Not Enter Ha gehn
Do Not Touch Ha taaban
Ped Xmg (Pedestnan Crossmg) Dad lugaynaya ayaa ka gudbaya
Use Crosswalk Isticmaal meesha dadku wadada ka
gooyaan
Walk Soco
Don't Walk Ha socon
Use Other Door Albaabka kale Ishcmaal
Watch Your Step U fimo tallaabadaada
MenWorkmg Rag ayaa shaqaynaya
SWim at Your Own Risk Dabaalo khatartn ka tlmaadana
adaa ka mas'uul ah
Lifeguard on Duty Dabaal Ilaahye ayaa shaqaynaya
WetPamt RmJI qoyan
Wet Floor Dhul qoyan
For Sale La gadayo
For Rent La klraynayo
Beware of Dog Iska Ilaah eeyga
Hours 9 00 a m - 5 00 P m Saacadaha 9 00 aroomlmo Ilaa
5 00 galabmmo
Keep Off the Grass Cawska ka Joog
Hospital Dhakhtar, Cusbataal
First Aid Gargaarka degdegga ah
Pohce Boohs
Ambulance Dhooh, Amblaams
US Mall Boosta Marykanka
Post Office Xafilska boosta
Library Buug-kaydlska, Maktabadda
Bank Bangl
Elevator Wllshka la maco
14 Umt 4 Recogruzmg Signs

Escalator W llshka la dul socdo


StaIrs JaranJarada, Sallaanka
Up Sare
Down Hoose
Bus Stop BoosteeJo, meesha basku Istaago
Exact Fare Only KIrada go'an kehya
TaxI Tags I
Dehvery m Rear Waxaa alaabta la keeno lagu rogaa
gadaal
Out of Order Xumaaday
To Lobby Ku socda ama aadaya meesha laga
soo galo dhIsmaha weyn ama
huteel
Wrutmg Room Qolka sugItaanka
Lost and Found Lumay IyO la helay
Use NIckels, DImes, or Quarters IstIcmaal mkal, dhaym ama
kuwaatar
Change Samf, Sanuud
North WaqooYI
South Koonfur
East Ban
West Galbeed
UmtS XubmtaSaad 15

eights and Cabbirka iyo


Measures

1 meter i

1 yard I i

1 meter 1 mltlr

1 yard 1 yaardl

1 Inch 1 IInJ

1 foot (12 In) 1 cag (12 nnJ)

1 yard (3 ft ) 1 yaardl (3 cagood)

1 mde (1760 yd) 1 may I (1760 yaardl)

1 millImeter = 0 04 mch 1 mIilmltlr=O 04 nnJ

1 cenumeter = 040 mch 1 sentlmltlr=O 40 nnJ

1 meter = 3 30 feet 1 mltlr=330

1 kilometer = 0 62 mile 1 knlollutIr=O 62 mayl


40
50
MPH I - Xawaaraha maylka ee saacaddll

6080
o 20
-0 -0 160- 100-
KPM Xa ee saacaddll
16 Umt 5 Weights and Measures

Degrees Fahrenheit Degrees CelsIus


DaraJooymka Faarenhaytka DaraJooYlnka Salsiyeska

212 100
122 50
104 40
86 30
68 20
50 10
32 o
14 -10
o -17 8
-4 -20
-22 , -30

To convert degrees FahrenheIt (F) Kolkaad u bedeleyso darajeda


to degrees CelsIUs (F - 32) x 5/9 Faarenhaytka (F) darajeda
Selslyeska (F-32)x 5/9

To convert degrees CelsIUs (C) to Kolkaad u bedeleyso darajada


degrees Fahrenheit (9/5 x C) + 32 Selslyeska (C) darajeda
Faarenhayt (9/5x C)+32

1 teaspoon 1 malqacad yar

1 tablespoon 1 malqacad weyn

1 flUId ounce 1 wlqlyad dareere ah

1 cup (8 flUId ounces) 1 koob (8 wlqlyadood 00 dareere


ah)

1 pmt (2 cups) 1 baynt (2 koob)


Xubmta Saad Cabblrka Iyo mnsaanka 17

1 quart (2 pmts) 1 kuwaart (2 baynt)

1 gallon (4 quarts) 1 gaJaan (4 quwaart)

1 hter (1 06 quarts) 1 htIr (l 06 quwaart)

1 ounce (1 oz ) 1 wlqlyad (1 WI)

1 pound (1 1b ) 1 rodol (1 r1)

1 ton (2,000 Ibs ) 1 hal tan (2000 rl)

1 gram = 0 035 ounce 1 graam=O 035 wlqlyadood

1 kIlogram = 2 200 pounds 1 kIlograam=2 200 rl

1 metnc ton = 1 100 tons 1 mltInk tan= 1 100 tan


18 Umt 6 Xubmta 6aad

Using Numbers Isticmaalka

Cardmal numbers: Tlrooymka aasaaslga ah

o zero eber, waxba 30 thirty soddon


1 one kow 40 forty afartan
2 two laba 50 fifty konton
3 three saddex 60 SIXty hxdan
4 four afar 70 seventy todobaatan
5 five shan 80 eighty sldeetan
6 SIX hx 90 nmety sagaashan
7 seven todoba 100 one hundred boqol
8 eight slddeed 200 two hundred labo boqol
9 mne sagaal 1,000
10 ten toban one thousand kun
11 eleven kow lyO toban 2,000
two thousand labo kun
12 twelve laba Iyo toban
10,000
13 thirteen saddex Iyo
ten thousand toban kun
toban
100,000
14 fourteen afar Iyo toban
one hundred
15 fifteen shan lyO toban thousand boqolkun
16 sixteen hXlyotoban 1,000,000
17 seventeen todoba lyO to ban one millIon hal mIlyan
18 eIghteen slddeed lyO 1,000,000,000
toban one bIlhon hal bllyan
19 mneteen sagaallYo toban 1,000,000,000,000
20 twenty labaatan one tnlhon hal tnhyan
21 twenty-one kow lyO
labaatan
22 twenty-two laba lyO
labaatan
Xubmta 6aad ISbcmaalka brooymka 19

OrdInai numbers Tiro hllmaai111eed


1st first laad koowaad
2nd second 2aad labaad
3rd thIrd 3aad saddexaad
4th fourth 4aad afraad
5th fifth 5aad shannad
6th sIxth 6aad hxaad
7th seventh 7aad todobaad
8th eIghth 8aad slddeedaad
9th mnth 9aad sagaalaad
10th tenth IOaad tobnaad
20th twentIeth 20aad labaatanaad
30th thIrtIeth 30aad sodonaad
IOOth hundredth lOOaad boqJaad
1,OOOth thousandth IOOOaad kummaad

Fractions: JaJabkao
1/2 one-half 112 hal-badhkn

113 one-thIrd 113 saddex qaybood qayb ahaan

2/3 two-thIrds 213 saddex qaybood laba ahaan

114 one-fourth (or one-quarter) 114 afar qaybood qayb ahaan

3/4 three-fourths (or three- 3/4 afar qaybood saddex ahaan


quarters)

5/8 five-eIghths 5/8 slddeed qaybood shan ahaan


20 Umt 6 Usmg Numbers

What IS your phone number? Maxay tahay ttrada talafoonkaaga?

-.My phone number IS 643-8709 -Tuada talafoonkaygu waa


(SIX four three, eIght seven oh mne) 643-8709 (hx afar saddex, siddeed
todoba eber sagaal)

What IS the room number? maxay tahay ?

-The room number IS 532 -Tlrada qolkaygu waa 532


(five thirty-two) (shan soddon IyO laba)

What IS the house number? Maxay tahay tlrada gungaagu?

-The house number IS 1246 -TIrada gungaygu waa 1246


(twelve fortY-SIX) (laba IyO toban afartan Iyo hx)

So you have a SocIal Secunty Ma waxaad haysataa tIrada bulsho


number? t1aahyaha?

-Yes, I do My SocIal Secunty -Haa, waan haystaa Tlrada


number IS 564-54-9908 bulsho Ilaahyahaygu waa 564-54-
(five SIX four, fIve four, mne mne 9908 (shan hx afar, shan afar,
oh eight) sagaal sagaal eber slddeed)

How many chIldren do you have? Immlsa carruur ah baad leedahay?

-.1 have two chIldren -Waxaanleeyahaylabacarruur


ah

How much time do you need? Immlsa wakhtl ah ayaad u


baahantahay?

-I. need three days -Waxaan u baahnahay saddex


casho

How much gas can thiS hold? Intee In le'eg 00 baatrool ah buu
kanIqaada?

-It can hold two gallons Wuxuu qaadaa laba galaan

How much water should 1 use? Intee In le'g 00 biYO ah baan


IstIcmaalaa?
Xubmta 6aad Isbcmaalka brooymka 21

-Use about three cups -Waxaad Istlcmaashaa taqmban


saadex koob

How much money do you have? Intee lacag hayssataa?

--I have twenty dollars -Waxaan haystaa labaatan doolar

How much IS thIs? Waa ImmIsa mtanI?

-It's $2 98 (two nmety-elght) -Waa $298 (laba sagaashan IyO


sIddeed)

How much would It cost? ImmIsa weeye

-It would cost about ten dollars -Wuxuu qnmaheedu noqonayaa


Ilaa toban doolar

How much do you weIgh? Waa ImmIsa mnsaankaagu?

- I weIgh 135 pounds -Mllsaankaygu waa 135 rodol

How old are you? ImnlIsa J!I baad tahay?

- I am 36 years old -Waxaan ahay 36 jIr

How tall are you? Intee weeye dhererkaagu?

- I am five feet four (mches) Waxaan ahay shan dhudhun Iyo afar
(Imj)

How long IS thIS? Intee dherer le'egyahay kanl?

-.It IS 64 mches -Waa64 Imj

How heavy IS It? Intee le'egyahay kanI?

-.It IS about 25 pounds -Waa Ilaa 25 rodol

What IS the temperature today? Waa Immlsa heer-kulku maanta?

-.It IS about 85 degrees -Waa daa 85 darajo

Is It very cold outsIde? Ma aad bay u qabowdahay dibeddu?


22 lJrut 6 lJsmg l'iumbers

-Yes, It's 24 degrees -Haa, waa 24 darajo

Is It very hot outsIde? Ma aad bay u kulushahay dIbeddu?

-Yes, It's 96 degrees -Haa, waa 96 darajo

What IS the today? Waa maxay taarnkhdu maanta?

-It IS Thursday, the 25th -Waa khamlls, 25aad (shan Iyo


(twenty-fifth) labaatanaad)

Is thIS the last one? Ma tll ugu damaysaybaa?

-Yes, this IS the last one -Haa, waa til ugu dambeysey

-.No, this IS the next to last -Maya, waa til ugu dambaysey til
ku xigtey

-N.o, there are three/many more -Maya, waxaa hadhay saddexl


qaarbadan

Is thIS the first time? Ma markll ugu horeyseybaa?

-No, this IS the second time -Maya waa markn labaad

Who wants to be first? Yaa raba muu ugu horeeyo?

-I. want to be first -Amgaa raba maan ugu horeeyo

Excuse me Where IS the restroom? Raalh Iga ahow Waa halkee


musqushu?

-The third door on the left -Waa albaabkka ee


bIdlxda ku yaal
Umt7 Xubmta 700d 23

--,""""'"'---"- ----, ""-- - ,'.-.-- --


Flo", i S. ,,'t._ .' 2· ,


Dealing with Iyo la
Money a
_ 2L , L • 7
ET ",- 'FS'a- t_._"'~'_l'
n a '

dollar ($) ($1 00) Doolar ($) (1 00)

half-dollar, fifty cents ($ 50, 50¢) Doolar badhkn, konton santi ($ 50,
50¢)

quarter, twenty-five cents ($ 25, Kuwaatar, labaatan Iyo shan santi


25¢) ($ 25, 25¢)

dime, ten cents ($ 10, 1O¢) Dhaym, toban santi ($ 10, 10¢)

nIckel, five cents ($ 05, 5¢) Nlkal, shan santi ($ 05, 5¢)

penny, one cent ($ 01, 1¢) Bent, hal santI ($ 01, 1¢)

Do you have any money? Wax lacag ah rna haysaa?

-Yes, 1 have some money -Haa, waxoogaa lacag ah baan


hayaa

-No, 1 don't have any money -Maya, wax lacag ah rna hayo

How much money do you have? Immlsaad Iacag haysaa?

-I have 10 dollars -Waxaan hayaa 10 doolar

-I (don't) have enough money -Ma hayo Iacag 19u filan

Do you have change for a dollar? Samf rna u haysaa hal doolar?

Do you have change for a quarter? Samf rna u haysaa hal kuwaatar?

Do you have change for a one?/ Samf rna u haysaa hal?/ shan?
a five?
Urnt 7 Dealmg with Money

How much do lowe you? ?

-You owe me three dollars and -Waxaan kugu 1eeyahay saddex


thIrty-five cents doolar lyO soddon lyO shan santI

How much would It cost? Waa urumsa qllmaheedli?

-It would cost a lot of money -IQllmaheedu waxuu noqonayaa


lacag badan

You gave me a dIme too much Waxaad 1 sllsay dhaym dheeraad ah

I'm afraId you made a mIstake Waxaan u malaynayaa maad khald


sameeysey

How much IS thIS? Waa lmmlsa kanl?

-It's $5 95 (five mnety-five) -Waa $595 (shan lyO sagaashan


mcludmg tax lyO shan) marka lagu daro cashuurta

Does thIS mclude tax? Intan rna ku Jlrtaa cashuurtu?

WIll you take a check? Ma qaadanaysaa Jeeg?

Here IS my IdentificatIOn Waa kan aqoonslgaygll

(At the post office) (Xafilska boosta markaad Joogto )

I would lIke to buy a money order, WaxaanrabllahaalnaanJeega


please wareega gatto, fadlan

(At the bank) (Markaad banglga Joogto )

I would lIke to open a checkmg Waxaan rabllahaa maan koonto


account furto

I would hke to open a savmgs, Waxaan rabl lahaa maan koonto


account kayd furto

I would hke to deposlt some money Waxaan rabl lahaa 10aan lacag
10 my account dhlgtO koontadaya
Xubmta 7aad Lacagta Iyo WIXII la X1dhndha 25

I would lIke to wIthdraw some Waxaan rabl lahaa maan lacag la


money soo baxo

I would lIke to cash thIs check, Waxaan rabl lahaa maan Jacageeyo
please I have an account here Jeegan, fadlan Waxaan haIkan ku
Jeeyahay koonto

Here IS my name and my account Waa kan magacaygll Iyo


number koontadayda tIradeedn

Please sIgn the back of the check Fadlan, saxllx Jeega dabadllsa
26 Umt8 Xubznta 8aad

aqtiga iyo wixii la


Dealing with Time
a
• _ ,_ _ '" _._ .' _ - ' . "T" - ~ """ _", .,.. c-.... ~'~ •

-
What tIme IS It? ImmIsadll?
(or, Do you have the time?) (ama, waa gamma xllhgu)

-It IS 9 15 (nme fifteen) -Waa 9 15 (sagaalkll IyO shan IyO


toban)

-It IS ten llllnutes to five (4 50) -Waa shantll 00 tab an la' (450)

-It IS three thIrty (3 30) -Waa saddexdll IyO badhku


(330)

-It IS a quarter to seven! -Waa todobadn 00 rubuc la'/hxdll


SIX forty-fIve IyO shan Iyo afartan

What tIme do I have to be there? Immlsadaan halkaa Imaadaa?

-At three o'clock -Saddexda saacaddu markay


tahay

What time wIll the bus be here? IIrumsaduu basku Imaanayaa


halkan?

-It WIll be here m about ten -Wuxuu ku Imaanayaa Ilaa tab an


mmutes mmdh

What hme do you close? Immlsadaad xldhaan?

What tIme do you open m the Inlllllsadaad aroortll furtaan?


mommg?

Are you open on Saturdays and Ma furantIhlln sabtJyada Iyo


Sundays? axadaha?

We are early Waynu sao hordhacnay

We are late Waynu sao dlb


Xubmta 8aad WaqtJga Iyo WIXII la XJdhndba 27

What IS the date today? Waa maxay taamkhdu maanta?


(or, What day of the month IS this?) (ama blshu waa Immlsa maanta)

-It IS Thursday, the 18th Waa Khamns, 18kll


(eighteenth)

What day of the week IS this? Maanta waa maahntee?

-It IS Wednesday -WaaArbaca

What day/date did you amve In the Maahnmaltaamkhdee soo gashay


United States? Maraykanka?

- I amved on Apnl 21st (twenty- -Waxaan soo gaJay Abml 21 kll


first) (kow Iyo labaatankll)

When did you amve m the United Goolmaad soo gashay


States? Maraykanka?

- I amved m the UOlted States In -Waxaan soo galay Maraykanka


Apnl,1980 Abml,1980

- I amved m the United States -Dhawaan baan ImIIlI


recently Maraykanka

When wlll It be ready? GOOllnay dlyaaar noqonaysaa?

-I.t will be ready Fnday -Waxay dlyaar noqonaysaa


JIIIlcaha

How long have you been m the ImIIllsa ayaad ]oogtay


US? Maraykanka?

- I have been In the U S SIX -Waxaan]oogay Maraykanka hx


months bIlood

How long will It take? ImmIsa ayay qaadanaysaa?

- It will take three days -Waxay qaadanaysaa saddex


casho/maa lmood

- It will take a lot of tIme -Waxay qaadanaysaa waqtt


badan
28 Urnt 8 Deahng wIth TIme

Have you been here very long? Halkan rna waxaad Joogtay muddo
dheer?

-.1 have been here a short tIme -Waxaan halkan Joogey muddo yar

He's been 10 the USa long time Wuxuu Joogey Maraykanka muddo
dheer

WIll It take a long time? Ma waxay qaadanaysaa muddo


dheer?

Useful teI'lIlS • Ereyo faa'hdo leh

day maahn, casho next month blsha dambe


mght habeen last month blShll dhaweyd
morn1Og subax next year sannadka soo socda
noon duhur last year sannadkll la soo
afternoon casar, galab dhaafay
evemng fild Sunday Axad
hour saacad Monday Isnlln
mmute mtndh, daqllqad Tuesday Talaado
second IlbldhlqSl Wednesday Arbaca
week Sltlmaan, asbuuc, Thursday KhamllS
toddobaad Fnday Jlmce
month Saturday Sabtl
year sannad January Jannaayo
today maanta February Febraayo
tomorrow bernto March Maarso
day after saadambe Apnl Abml
tomorrow May MaaJo
yesterday shalay June Juunyo
day before dorraad July Luuhyo
yesterday August Agoosto
next week sltlmaanka soo Slbtambar
September
socda
October Oktoobar
last week sltlmaanku la
soo dhaafay November Noofambar
December Dllsambar
Umt 9 Xubmta 9aad 29

Locating Things Wax helitaanka

Where IS It? Meeday?

-It IS here/there -Waa tan/waa taa

-It IS mSlde/outslde -Waxay taallaa gudaha/dIbedda

-It IS m here/out there -Halkan bay ku ]Irtaalhalkaasay


taallaa

-.It IS up here/down there -Kor bay saarantahaylhoos bay


taallaa

-It IS down here/up there -Halkan hoose bay taallaal


halkaas kore bay taallaa

-1 do not know where It IS -Ma aqaanno meel ay taallo

Can you show me where It IS? Ma I tuSI kartaa meeshay taal?

Could you tell me where thIS place Ma II sheeg! kartaa meeshay


IS? halkanl tahay?

(At a publIc place) (Meelaha bulshada )

Excuse me Where IS the restroom? Raalh Iga ahow Musqushu waa


halkee?

-It IS over there, on the nght/left -Waa halkaa, dhmaca mIdIgtal


bldIxda

-It IS thiS way Follow me -Waa ]Idkan Amga I soo raac

~Come with me I wIll show you -I soo raac anaa ku tuSI doona
where It IS meeshay tahay
30 VOlt 9 Locatmg Thmgs

(In a pnvate home) (Gun gaar ah )

Excuse me Where IS the restroom? Raalh Iga ahaw musqushu waa


halkee?

-It IS upstalrs/downstalfs -Waa xagga sare/xagga hoose

-It IS this way The second door -Waa dhmacan albaabka Iabaad
on the nght/left 00 kaa qabanaya mldlgtalbldlxda

Would you hke me to show you Marabtaa maan ku tuso meeshay


where It IS? tahay?

-Yes, please -Haa, fadlan

Would you lIke me to take you Marabtaa maan ku geeyo halkaa?


there?

Where do you hve? Xagee baad degantahay?

- I hve m Spnngfield, Vlrgmla -Waxaan deganahay Sbnng fllId,


Flrjllmya

Where are you from? Xagee baad ka tlml?

-I am from Somaha -Waxaan ka Iml Soomaahya

- I am from Cahforma -Waxaan ka Imml Kallfoomla

Where were you bom? Xagge baad ku dhalatay?

-I was born m Mogadishu, In -Waxaan ku dhashay MuqdlSho,


Somaha Soomaahya

(At the supermarket) (Carwada/ ama suuqa )

Excuse me some Raalh Iga ahow Halkee baan ka


nce? heh karaa waxoogaa barns ah?

-Rice IS In aisle 6 -Banlsku wuxuu yaaUaa laynka


hxaad

Where can I get somethmg to eat! Halkaan ka hell karaa wax la cunol
dnnk? la cabbo?
Xubmta 9aad Wax hebtaanka 31

Can you buy It 10 a department Ma laga llbsan/gaddan karaa


store/drugstore? dukaanlfaIlllasl ama fallllashl?

What IS the address? Waa maxay c1Owaaku?

-The address IS 4621 (forty-sIx ----4C1Owaaku waa 4621 (afartan Iyo


twenty-one) Jefferson Street hx labaatan lyO kow) waddada
Jafarson

Where IS thIs place located? Meeshanl halkee bay ku taallaa?

-It IS on the comer of 18th and -Waxay ku taallaa geeska 18aad


Frankl10 1yO Fraankalm

-It IS on WIlson Boulevard, -Wuxuu ku yaallaa waddada


between Barclay Street and Wilson, una dhexeeya wadada
Camden Street Baarkalay Iyo Jldka Kaamden

It IS across the street from the post Waxay ka soo horJeeddaa boostada
office

Excuse me Is there a pubbc Raalh Iga ahow Talafoon


telephone around here? dadweyne meelahan rna ku
yaallaa?

Old you see Mr Martm anywhere? Ma ku aragtay muddane Maartm


meelnaba?

Where dId I p!!! the can opener? Xagee baan dhlgay qasac funhll?

- I put It III that drawer -Waxaan dh1gay khaanaddaa

- I put It on the kitchen counter -Waxaan dhlgay darka kushllnka

- I put It nght here -Waxaan dhlgay halkan

- I don't remember where I put It -Ma xasuusto meel aan dhlgay

Where do I sign? Halkee baan saxeexaa?

-Sign nght here, on thIS hne -Halkan saxeex Jaynkan dushllsa


32 Xubmta 9aad Wax hebtaanka

(Before sittIng down to dmner ) (lntaadan cashada u fadhnsan )

Where should I Sit? Xagee baan fadhllstaa?

-You Sit between Jim and Nancy Waxaad fadhllsataa Jim Iyo
Naansl dhexdooda

(Gettmg Into a car ) (Gehtaanka gaadhlga)

Where should I Sit? Xagee baan fadhllstaa?

-.Please SIt In front Fadlan, fadhllso xagga hore

-.Please SIt 10 the back Fadlan, fadhllso xagga dambe

Where did you fInd It? Xagee baad ka heshay?

-1 found It behInd the door Waxaan ka helay albaabka


dabadllsa

-1 found It among my clothes Waxaan ka dhex helay dharkayga

-1 found It In the street Waxaan ka helay waddada


.gudaheeda

Where do I pnt this? Halkee baan dhlgaa kan?

-Put It on the bed Samrta guudkeeda dhlg

-Put It under the bed SanIrta hoosteeda dhlg

Which way IS northlsouthleastlwest? Waa xagee waqooyt/koonfurlban/


galbeed

-Northlsouthleastlwest IS thIS way Waqooyt/koonfurlban/galbeed


waa xaggaa

How are you hsted In the phone S Idee baad ugu


book? buugga talafoonka?

-1 am lIsted under Cah -Waxaan ku hoos aallaa Cah


C-A-L-I C-A-L-l
Urut 9 Locabng Thmgs 33

Where should I look? Halkee baan eegaa?

-Look In the Yellow Pages -Eeg baalasha Jaallaha ah


-Look In the dIrectory -Beg
34 UmtlO Xubznta lOaad
.. ~ . ,~.~ '._"" .-.... - .. ~---' '. '-, -' ~ . - " ......... ---.-

Describing Things aIax iyo dad


and People tilmaallka
- " . " " •• -..,-. - . - - , . , _ .. - '.- -.~-, -- - .,=--- ----~--.. -."~' ."._, -,-. """.' "'.-.'~-.- "'--=-='"""""~-

How do you hke It here? Sidee uga heshay halkan?

- I like It very much -Aad baan uga helay

-It IS very nIce -Aad bay u filcantahay

- I am not used to the cold/the -Uma baran qabowga/cmuladahyo


weather/the traffic yet baabuurta weh

How long have you been In the Intee baad Jootay Maraykanka?
US?

- I have been here SIX months -Waxaan Joogay halkan hx bllood

- I left Somaha In May -Waxaan Soomaahya ka Imld


MaaJo

How old are YOu/IS he? Imnllsa Jlr baad tahay/uu yahay
Isagu?

-,He IS 36 years old -Waa36JIr

- I am almost 21 -Waxaan ahay 21 leu dhawaad

- I was 18 last week -Waxaan ahaa 18 Jlr USbUUCll hore

Are you hungry/thirsty? Ma gaaJaysantahay ama


baahantahay/ harraadantahay ama
oomantahay?

-Yes, I am -Haa, waan ahay

-No, I am not -Maya, rna Ihl

Are you busy/free/m a hurry? Ma mashquul baad tahay/gacan


furanl degdegsantahay?
Xubmta lOaad Walax Iyo dad tdmaanka 35

-Yes, I am -Haa, waan ahay

-No, I am not -Maya, rna Ihl

Are you ready yet? Dlyaar rna tahay weh?

-Yes, I am -.Haa, waan ahay

-No, I am not -M.aya, rna Ihl

How do you feel? ?

-I feel fine -Waan fncnahay

-I don't feel very well -Aad uma filcm

-,So, so -Meeldhexaad

(Tastmg an Amencan dish for the (Adlgoo dhadhammaya cunto


first time) Maraykan ah markll kuugu
horeysey)

How do you hke It? SIdee u JecJaatay?

-It IS very good -Aad bay u filcantahay

-I've never tasted thIS before -Webgay hore uma dhadharrun

-I Will have to learn to hke It -Waa maan barto maan jecJaado

-I really don't know yet -Run ahaantn weh garan maayo

-I'm sorry, I don't thmk I hke It -Waan ka xunmahay, u malayn


maayo maan jecJahay

(Descnbmg SomalI food ) (Sharraxaadda ama qeexldda


cuntada Soomaahda )

What does It taste hke?

-.It IS salty/sweet/splcy/sour -Waa dhanaanlmacaanlbasbaas


badanl mayac

-.It tastes almost lIke -Waxay dhadhamaysaa sldn


36 Umt 10 DescrlblDg Tlungs and People

(At a Job Interview) (Xog warayslga shaqada )

How fast can you type? Sidee ugu dhakhsataa teebgaraynta?

- I can type 60 words a lrunute -Waxaan garaaci karaa 60 xaraf


daqllqaddllba

-Not very fast Only about 40 -Aad uma dhakhso badm Baa 40
words a Ilunute xaraf daqllqaddllba

What computer progmll1s do you Hawlgehmaha ama bomaamlJyada


know? komblyuutarka kuwee taqaan?

- I am know WordPerfectIMlcrosoft -Waxaan aqaan WordPerfect!


Word for word processmg and Excel Microsoft Word 00 word processmg
for spreadsheets lyO Excelloogu talo galay spread
sheets

Are yon familIar with the Mac === Mac


(MaCIntosh computer)? (komblyuutarka Macmtash)?

-No, I have only used mM -Maya, waxaan kehya 00


computers Istlcmaalay komblyyutarka mM

(At the barber shoplbeauty parlor) (Tlmoxnrkalkoofeerka )

How do you hke your hair cut? slda tlmaha


laguugu Jaray

- I want It shortlmedlUmIlonglvery -Waxaan rabaa Sl gaabanl


longlover the collar dhedhexaadldheer/aad u dheer/
kalladhka ama kulleetlga korkllsa
ah

What IS the weather hke today? Sidee bay tahay clmlladu maanta?

-It IS warm and sunny/cold and -Way dllrantahay qorraxma way


wmdy/cloudy Jlrtaa/qabow dabaylnna lehldaruur
leh

-It IS rammglsnowmg -Roob baraf baa da'aya

What kmd of apartment are you Gun noocee ah baad doonaysaa?


lookIng for?
XublDta lOaad Walax Iyo dad blmaanka 37

-1 am lookIng for a one-bedroom! -Waxaan rabaa hal qolllaba qol


two-bedroom apartment gunah

-1 am lookmg for an efficlencyl -Waxaan rabaa gun ISku


studIO apartment filaansho ah

What kInd of car are you planmng Gaadhi noocee ah baad


to buy? qorshaysanaysaa Inaad llbsato?

- 1 am plannIng to buy a small carl -Waxaan ku tala]Iraa Inaan


large car/statlOn wagon/pIckup nbsado gaadhl yar/gaadhi weyn/
truck/mInI-Van stayshan waagenlbikab tarak ama
xaa]lyadlfaan

Are you planmng to buy a new car Ma waxaad ku tala]Irtaa maad


or a used one? llbsato gaadhi cusub mIse mId la
Isticmaalay?

-.1 am plannIng to buy a used/new -Waxaan ku talaJlfaa Inaan


one llbsado mId la Isticmaalay/cusub

(About a new fnend ) (Ku saabsan saaxllb cusub )

What IS he like? Sldee buu yahay?

-!He IS very mce -Aad buu u filcan yahay

-He has a good personalIty -Wuxuu leeyahay shakhsIyad


wanaagsan

-He IS very funny -Waa shaaclroole/ma]aa]lllo


badan

-He IS a lot of fun -.Joogitaankllsu wuxuu keenaa


waqtl filcan qaadasho

-1 can't tell He IS very qUIet -Ma garan karo waa mId aamus
badan

What does he look like? Sidee buu u egyahay?

-He IS short/tall -Wuu gaabanyahay/dheeryahay


38 Umt 10 Descrlbmg Thmgs and People

-He has blacklbrownlblond/red -Wuxuu leeyahay tlmo madow/


haIr bunm/caddays/cas

-He has a beard/mustache -Wuxuu leeyahay gadhlshaarubo

-He IS dark-skInned/hght- -Wuu dub madowyahay/dub


skInned mldab furran

Is he old or young/heavy or slIm? MIYuu da' weynyahay mise


yaryahaylbuuranyahay nuse waa
caatto?

-He IS old/young -Wuu da' weynyahay/yaryahay

-He IS about 30 or 35 -Waa Ilaa 30 ama 35

-He IS heavy/shm -Wuu buuranyahaylcaatto

-I really don't know -Run ahaantIl rna aqaanno

What IS the matter WIth hIm? Maxaa ku dhacay Isaga?

-.He IS upset over somethIng -Wax buu ka cadhaysanyahay

-.He IS sIck -Wuu bukaalxanuunsanayaa

-He IS womed about hiS fanuly -Waxuu ka welwelayaa reerkllSIl

How long do I have to walt? Intee In le'eg baan sugayaa?

- y ou Will have to WaIt about 15 -Waa Inaad sugtaa Ilaa 15


mmutes/two weeks daqnqohlaa laba asbuuc

-It won't be long -Ma dheeraanayso

-Only a few mInutes -Daqllqado kehya

How IS hiS Enghsh? Ingmlslgllsu sldee bay yahay?

-It IS very good -Aad bay u filcantahay

-It IS faIr -Waa dhexdhexaad

-It IS not very good -Aad uma filcna


Xubmta lOaad Wa)ax IYO dad blmaanka 39

How do you hke your coffee?lHow Sldee u Jeceshahay bunkaaga?/


do you hke your eggs? Sldee u Jeceshahay ukuntaada?

- I ltke It black/WIth cream/WIth -Waxaan ku Jeclahay madow/


sugar/wIth cream and sugar caano leh/sonkor lehlcaano IyO
sonkorleh

- I lIke them scrambledlsoft- -Waxaan Jeclahay marka la


botledlhard-botled lashlllo/aayar la kanyo/aad 100
kart yo

(Talkmg about a lost SUItcase) (Iyadoo laga hadlayo shandadl


boorso luntay )

How bIg was It? Intee bay weynaan le'ekayd?

-It was thIS bIg --Intan bay le'ekayd

What color was It? MIdabkee ahayd?

-It was blue -Waxay ahayd buluug

How far IS It from here? Intee bay u Jlrtaa halkan?

-It IS three blocks from here -Waxay halkan u JIrtaa saddex


sekadood

-It IS a lO-mmute walk from here -Waxaa halkan looga socon karaa
IO-daqqllqadood

-It IS close by/not far -Way dhawdahay/ma foga

-It IS a long way from here -Way ka durugsantahay halkan

(Trymg on a coat) (Iyadoo la Isku qIyaasayo koodh )

How does It fit? Sldee kuu le'egyahay?

-It IS too large/small -.Aad buu u weynyahay/yaryahay

-It fits me perfectly -,SI wacan buu nle'egyahay

- I don't hke the sty Ie -Ma Jech qaabkllsa


40 Urut 10 Descnbmg Thmgs and People

-It doesn't look good on me -Iguma qurux badna

(About the quality of a watch) (Iyadoo laga hadlayo qaayaha/


tayada saacadeed )

Is this a good one? Tam rna fllcantahay?

-Yes, It IS a very good one -Haa, aad bay u fllcantahay tanl

-It IS not the best -Ma aha ta ugu wanaagsan

-It IS a cheap model -Waa nooc Jabanlraqns ah

-It IS cheap, but runs well -Way Jabantahay, laaklln SI filcan


bay u shaqaysaa

(Refemng to an obJect) (lyadoo laga hadlayo shay)

Is It very expenSIve? Ma aadbay qaah u tahay?

-Yes, It IS very expenSIve -Haa, aad bay qaah u tahay

-No, It IS not very expensive -Maya, aad qaah uma aha

-It's cheap -Way Jabantahay/raqlls

How IS the weather? Waa SIde cimiladu?

-It IS hotlcoldlc1oudy/wmdy -Waa kulayUqabow/daruurl


dabayl

-It IS rammg/snowmg -Roob baa da'yalbaraf

(Refemng to a machme ) (Iyadoo laga hadlayo mash lin )

with It? Maxaa ka XUIl?

-It doesn't work -Mashaqaynayo

-Somethmg IS wrong with It -Waxbaa ka xun

-It needs to be fixed -Wuxuu u baahanyahay 10 la


sameeyo
Xubmta lOaad WaIax Iyo dad blmaanka 41

(Talkmg about a sIck fnend ) (Iyadoo laga hadlayo saaxnb bukal


JIITan )

How IS he? Sldee bUll yahay?

-He IS still sIck -Weh wuu bukaa

-He IS a little/much better -Inyar/aad buu u Jadanyahay

-He IS all nght now -Hadda wuu filcanyahay

Is It all nght to Sit here/to use this? Ma haboontahay 10 halkan la


fadhllsto/la Istlcmaalo kan ama
tan?

-It IS all nght -Way habboontahay

-Don't -Ha yeehn

Some colors: Mldabbada qaar

red casaan, gaduud


orange hurdI, hm
pmk basalt
yellow ]aalle
blue buluug
green cagaar, doog
purple buluug casaan
xIgeen ah
brown bunm, kafee
grey dameen
black madow
whIte caddaan
42 Umt 10 DescrJbmg Thmgs and People
-
Some common descrIptions. Sharraxaado caadl ah

good filcan, wanaagsan fast dheereyn


bad xun slow gaabm, qunyar
new cusub wIde ballaadhan
old duug, da', gabow narrow dhuuban, cmm
young dhalm yar deep dheer, qodan,
hot kuulayl hullan
cold qabow shallow gaaban
hard adag ugly fool xun
soft Jlhcsan beautIful qurux badan
clean nadllf thIck qaro weyn
dIrty uskag, wasaq leh thm qaro yar, caato,
dhuuban
expensIve qaah
long dheer
cheap Jaban, raqns
short gaaban
hIgh sare
large balladhan, wayn
low hoos
small yar
tall dheer
strong xooggan
short gaaban
weak taag daran
heavy culus
easy fudud
hght fudud
dIfficult adag
far fog
near dhow
hght days, nal
dark mugdl, gudcur,
madow
wet qoyan
dry qallalan
Xubmta lOaad Walax Iyo dad blmaanka 43

Some common descriptions of a person


Waxyaabo caadl 00 qof lagu tdmaann karo
happy faraxsan broke hantl la'
sad murugo poor faqur
kmd naxarllS wealthy taaJlr, maal
unkmd naxams lahayn qabeen
pohte edeb tall dheer
Impolite edeb daran short gaaban
careful taxadar fat buuran
careless taxadar daran thm caato
generous deeqsI patIent dulqaad leh
selfish naftllsa hor mmya Impatient dulqaad daran
cheerful bashaash mce filcan
worned murugsan, mean qallafsan, hadal
welwelay xun
calm deggan angry cadho
upset xanaaqsan glad farxad
smart xmIf shy xlshooda
dumb saaqId, aan hadh outgomg furfuran
kann faIr eexasho labayn
mteillgent maskax bad an unfaIr eexda, cadaalad
stupId doqonlnacas abayn
smcere daacad thIrsty harraad
dIshonest khaa'm ab, daacad hungry gaaJaysan, baahan
abayn full dheregsan, buuxa
afratd cabsI, baqdm ttred daallan
brave geesl sleepy hurdaysan
lazy caaJIs rested nasan
hard-workmg shaqo badan hot kulayl
pleasant lagu farxo cold qabow
unpleasant laga xumaado well fayoqaba
lucky nasllb badan SIck buka
unlucky nasllb daran hurt dhaawac
frank myad xaadhan, dead dhmtay
daacad alive nool
reserved xir xuan
44 Unzt 11 Xubmta 11aad
.~ _. .. - - _." -" - - ' .. .

Doing Things

.".,."" .• - .... '---..... "" • • -~ """,0'" _~ -.- ... .,.... _ •• " " .... " ,~. ____ ' ....... ....-",._~_ .... " _ _ .-" .. ,-._"' , _ .--,~'~ ~_ .. - ~-- ~"--_" . . _.~ ........ ,......" . ' _ ._ _ _ _

Do you work here? Mlyaad ka shaqaysaa hakan?

-Yes, I work here -Haa, waan ka shaqeeyaa halkan

DId you work here? Mlyaad ka shaqeysey halkan?

-Yes, I worked here -Haa, waan ka shaqeeyey halkan

Do you eat here? Mlyaad wax ka cuntaa halkan?

-Yes, I eat here -Haa, waan ka cunaa halkan

DId you eat here? Mlyaad wax ka cuntay halkan?

-Yes, I ate here -.Haa, waan ka cunay halkan

Do you sleep here? Mlyaad seexataa halkan?

-Yes, I sleep here -Haa, waan seexdaa halkan

DId you sleep here? Mlyaad seexatay halkan?

-Yes, I slept here -Haa, waan seexday halkan

What dId he want? Maxuu rabay?

-He wanted to see you -Wuxuu rabay muu ku arko

When dId they tell you? Goonnay kuu sheegeen adIga?

-They told me yesterday -Waxay 11 sheegeen shalay

What dId he say? Muxuu Yldhl?

-.He saId 0 K -Wuxuu YIdhl waayahay


Xubmta llaad Wax qabasbada 45

-He said NO -Wuxuu Yldhl maya

-He did not say anythmg -Waxba maanu odhan

Where did Bill vo? Xagee buu Bul aaday?

-He went to eat -Wuxuu doontay cunto

Old you lIke It? Ma ka heshay?

- I hked It very much -Aad baan ugu helay

Old she come here alone? Ma kallgeed bay halkan tlmld?

-No, she came with a fnend -Maya, waxay la tlml saaxub

What did she give you? Maxay ku sllsay?

-She gave me a present -Waxay I sllsay hadlyad

Old you It yet? Mlyaad dhamaysay weh?

-Yes, 1 fimshed It a long time -Haa, waxaan dhameeyay goor


ago hore

- I Just fimshed It -.Hadeer baan dhameeyey

- I did not fimsh It yet -M.a aanan dhamaymn well

Where did you find thiS? Xagee baad ka heshay tan arna kan?

- I found It nght here -Waxaan ka helay halkan

Old your watch stop? Saacadaadu rruyay Joogsatay?

-Yes, It stopped -Haa, way Joogsatay

-.No, It IS stlll workmg -Maya, weh way shaqaynaysaa

Old you take the pencll from here? Mlyaad ka qaaday qahn qon halkan?

-No, John took It -.Maya, waxaa qaatay Joon


46 Vmt 11 Domg Thmgs

How much tIme dId It take? WaqtI mtee le'eg bay qaadatay?

-l.t took nearly two hours -Waxay qaadatay labo saacadood


ku dhawaad

Whom did you stay with last week? Yaad la Joogtay USbUUCll tegay?

-1 stayed with a fnend -Waxaan lajoogey saaxllb

When did you about that? GooIluaad wax ka maqashay taa?

-1 heard about It yesterday -Waxaan wax ka maqlay


shalayto

Did he love her? Ma

-Yes, he loved her very much -Haa, aad buu u jeclaa

-No, he dId not love her -Maya, rna aanu jeclayn

DId you do thIS? Mlyaad samaysay tan?

-No, Steve Larson did that -Maya, waxaa sameeyey lstllf


Laarson

How long dId you lIve there? ImmIsaad halkaa ku noolayd?

-1 lIved there for three years -Waxaan halkaa ku noolaa saddex


sannadood

Where dId you buy this? Xagee baad ka llbsatay/gadatay tan


amakan?

-.1 bought It m Somaha -Waxaan ka llbsaday/gatay


Soomaaltya

Whom did you sell It to? Yaad ka llbIsey/gadey?

-1 sold It to Bob Casey -Waxaan ka llblyey/gaday Baab


Kaseey

Why dId you return It? Maxaad u cehsey?


Xubmta llaad Wax qabasbada 47

- I returned It because It was Waxaan u cehyey sababta 00 ah


broken wuu Jabnaa/way Jabnayd

When dId It begm? GOOlmay/goonlluu bIlaabmay?

-.It began two weeks ago Wuxuulwaxay bIlaabmay/


bIlaabantay laba usbuuc ka hor

-It Just began -Hadday bIlaabantay

-It began on July 4th (fourth) -Waxay bdaabantay Luuhyo 4dll


(afarteedll)

- I do not know when It began -Ma garanayo goortay


bIlaabantay

When dId It end? Goonnay dhammaatay?

-It ended two weeks ago -Waxay dhammaatay laba


usbuucltodobaad ka hor

-It Just ended -Hadday dhammaatay

-It ended on Apnl 15th -Waxay dhammaatay Abml15dll


(fifteenth) (shan IyO tobankeedll)

- I do not know when It ended -.Ma garanayo goortay


dhammaatay

DId she become an Amencan Mlyey noqotay waddani


cItIzen? Maraykana?

-Yes, she became an Amencan -Haa, waxay noqotay waddanl


cItIzen last year Maraykan ah sannadkllia soo
dhaafay

When dId she leave? GOOI may tagtay?

---,She left ten mmutes ago -Waxay tagtay toban daqllqo ka


hor

-,She left last Fnday -Waxay tagtay JImcIhll hore


48 Umt 11 Domg Thmgs

-She left on May 25th -Waxay tagtay May 25du (shan


(twenty-fIfth) IyO labaatankeedn)

Old he answer your letter? MIYUU ka soo Jawaabay


warqaddaadn?

-Yes, he answered It nght away -Haa, markuba wuu ka soo


Jawaabay

Whom dId you ask? Yaad weydnsey?

-.1 asked Larry Tanaka -Waxaan weydnyey Laan


Tanaaka

Old you get your paycheck? Ma heshay Jeegaagn mushaharka?

-Yes, 1 Just got It -Haa, haddan helay

-No, 1 dIdn't get It yet -Maya, weh rna helm

When did you get here? Goormaad halkan tImI?

- I Just got here -Haddeer baan HIll

- I got here fifteen mmutes ago -Waxaan ImIshan Iyotoban


daqnqo ka hor

Old you close the wmdows? Daaqadlhn rna soo xIdhay?

-Yes, 1 closed all the wmdows -Haa, waan soo xIdhay daaqadlhn
00 dhan

Old you open the wmdows? DaaqadIhll rna soo furtay?

-Yes, 1 opened all the wmdows -Haa, daaqadIhn 00 dhan waan


soo furay

Where dId you £lUt my keys? Xaggee baad dhIgtay


furayaashaydll ?

-.1 put them over there -Waxaan dhIgay halkaa

Old you wnte to hIm? Warqad rna u Qortay?


Xubmta llaad Wax qabasbada 49

-Yes, I wrote to him yesterday -Haa, shalaan u qoray

-.No, 1 didn't wnte to him -Maya, uma qonn

Did you call him back?

-Yes, I called hIm back nght -Haa, markllba dlb baan u wacay
away

How long did you teach there? Immlsaad wax ka baraysay halkaa?

- I taught there for three years -Waxaan halkaa wax ka barayey


saddex sannadood

How much did It cost you? Intee buu qllllllhllSU kugu tegey?

-It cost nearly a hundred dollars -Wuxuu qllmlhllsu 19u tegey In ku


dhow boqol doolar

What did he need? Muxuu u baahnaa?

-He needed a Job -Wuxuu u baahnaa shaqo

How long did you keep the book? Intee In le'eg baad haysatay buugga?

-.1 kept It for two months -Waxaan haystey laba bllood

Did you forget all about It? Mlyaad geblgnsaba Ilowday?

-Yes, 1 did 1 forgot all about It -Haa, waan yeelay Waan Ilaawey
geblgeedba

DId John read thiS? MlYuu Joon akhnyey kanltan?

-Yes, he Just read It -Haa, hadduu akhnyey

How long did you walt? Intee In le'eg baad sugtey?

- I waited for nearly an hour -Waxaan sugey In saacad ku dhow

Did someone dnve you there? Ma qofbaa gaadhl kugugeeyey


halkaa?
50 Umt 11 Domg Tlungs

-Yes, Frank drove me there -Haa, Fraank baa gaadhl 19u


geeyey halkaa

Whom dId you nde wIth? Yaad la fuushay gaanga?

- I rode wIth Dann -Waxaan la fuulay gaadhl Deenn

What kmd of textbook dId you use? Buug-dugslyeed noocee ah baad


Istlcmaashay?

- I used an EnglIsh textbook -Waxaan IstIcmalay buug


dugslyeed mgmIsl ah

- I dId not use any book -Buugnaba rna aanan Istlcmaalm

Old someone explam It to you? Ma qofbaa kuu sharxay?

-Yes, a fnend explamed It to me -.Haa, saaxnbkay baa n sharxay


amga

Old he let you see It? Ma kuu ogolaaday maad aragto

-Yes, he let me see part of It -Haa, qayb buu n ogolaaday


maan arko

Old you speak to hIm m SomalI? Ma waxaad kula hadashay af


Soomaah?

-No, 1 spoke to hIm In Enghsh -Maya, waxaan kula hadlay af


IngmIsI

Old you pay your rent? Ma bIxlsay kIradn?

-Yes, I dId -Haa, waan sameeyey

When did you pay It? GOOIlIlaad bIxIsay?

- I paId It last week -Waxaan bIxlyey usbuucnla soo


dhaafay

Where dId you meet hIm? Xagee baad kula kulantay?

- I met hIm at the home of a -Waxaan kula kulmay gun


fnend saaxllb
XublOta llaad Wax qabasbada 51

Old that make you happy? Taas rna kaa farxlsay?

-Yes, It did -Haa, way Iga yeeshay

Old you make It yourself? Ma adlga naftaadaa sameeyey?

-Yes, I made It myself -Haa, amga naftaydaa sameeyey

When dId It start? Goonnay bllaabantay?

-It started two weeks ago -Waxay bIlaabantay laba usbuuc


ka hor

-It Just started -Hadday bIlaabatay

-It started on Apnl 20th -Waxay bIlaabatay Abml 20dll


(twentIeth) (labaatankeedll )

- I don't know when It started ----'Garan maayo gooray bIlaabatay

Old someone show you how to do Ma qof baa ku tusay slda 100
It? sameeyo?

-Yes, Dave Rubm showed me -.Haa, Dheef Ruubm baa I tusay


how to do It slda lao sameeyo

Where dId you see It? Xagee baad ku aragtay?

-.1 saw It m a drugstore -Waxaan ku arkay fannashlyaha

When dId It happen? Goonllay dhacday?

-It happened two weeks ago -Waxay dhacday laba usbuuc ka


h~r

-It happened Just now -Hadday dhacday

-It happened on Apnl 20th -Waxay dhacday Abml 20dll


(twentIeth) (labaatankeedll )

- I don't remember when It -.Ma xasuusto goor ay dhacday


happened
52 Urnt 11 Domg Thmgs

Where did they move to? Xagee bay u guureen?

-They moved to Cahfomla -Waxay u guureen Kahfoomta

Old your teacher know about thIS? Macalhnkllnu wax rna ka Qgaa?

-Yes, she knew about It -.Haa wax bay ka ogeyd

Where did you Sit? Halkee baad fadhnsatay?

-I sat m front -Waxaan fadhnstay xagga hore

Which one did you pick? Kee baad qaadatay?

-I picked thIS one -Waxaan qaatay kan

What did you dnnk at the party? Maxaad ku cabtay caweyskll?

-.1 drank lemonade -Waxaan cabbey hm

When dId you send It? GooIlnaad dlrtay?

-I sent It yesterday -Waxaan diray shalay

What did she decIde to do? Maxay goosatay may samayso?

-She decIded to get a summer Job -Waxay goosatay may hesho


shaqo xagaa

Where dId you learn Enghsh? Xagee baad ku baratay IngnlSlga?

-I learned It here, m Amenca -Waxaan ku bartay halkan,


Marykanka

Old he Ma fahmay?

-He understood It perfectly -;SI filcan buu u fahmay

-He didn't understand It at all -Waxba kamuu fahnun

-.He understood some of It -Qaar buu ka fahmay


Xubmta Haad Wax qabashada 53

How much money dId he borrow ImIsa lacag ah buu kaa ammahday?
from you?

-He borrowed ten dollars from -Wuxuu Iga amaahday toban


me doolar

Who dId you play cards with? Ayaad turubka la cIyaartay?

-We played cards with BIll and -Waxaan turubka la cIyaaray BlIl
Nancy IyO Naansl

DId you watch It on TV? Ma tllfiIgaad ka daawatay?

-Yes, but I watched It for only -Haa, laaklln waxaan daawaday


fifteen mmutes shan IyO toban mmdh kehya

DId you bnng your IdentIficatIOn Ma keensatay warqaddaadu


Card (lD Card)? aqoonslga?

-Yes, I brought all my papers -Haa waraaqahaygll 00 dhan


with me waan keensaday

How much money dId you spend? Immlsa lacag ah baad


garaysay?

-.1 spent nearly fifty dollars -Waxaan kharash gareeyey m ku


dhow konton doolar

DId you ~ to fix It? Ma ISku dayday maad samayso?

- I tned, but I could not fix It -Waan Isku dayey, waanse


samayn kan waayey

DId someone help you do It? Ma qof baa ku caawlyey markaad


qabatay?

-Yes, Mike helped me do It -Haa, Mayk baa Igu caawlyay

DId you walk here? Halkan mlyaad martay?

-Yes, I walked here wIth -Haa, waxaan halkan la maray


Howard Srruth Haward Srrut
54

Playmg Sports Ciyaarta clyaaraha


Do you play basketball? Ma cIyaartaa kubbadda kolayga?

football? kubadda cagta maraykanka?

soccer? kubadda cagta?

baseball? bays boo!?

tenms? teems?

chess? lees?

pool (billIards)? bIlyaardIga?

Do you run? Ma orodaa?

sWim? dabaalataa ?

dIve? quustaa?

bowl? boojaysaa?

dance? qoob kaclyaartaa?

roller skate? baraf dul garaangartaa?

Ice skate? baraf ku snbataa?

SkI? baraf dul taraaraxdaa?


Umt12 Xubmta 12aad ss
c· ·-n ,"., __ = 7):,," ,K -- = * --= m'," ) 33 'M' - 'iD'" ,'.' II *12&+; + e , F ++ cd '3 woo. ="..

Going Places Meelo aad

, . ! " b "
'P :\ ::, , i ! ,

Where are you gomg? Xagee baad ku socotaa?

- I am gomg to the drugstore -Waxaan ku socdaa


fannashlyaha

- I am gomg shoppmg -Waxaan ku socdaa alaab soo


gadasho

- I am gomg to work -Waxaan ku socdaa shaqo

- I am gomg home -Waxaan ku socdaa gungaygll

- I am gomg for a walk -Waxaan ku socdaa maan soo


socdo

Do you know how to get there? Ma taqaanaa slda 100 tago halkaa?

-Yes, 1 do /No, 1 don't -Haa, waan aqaannaa /Maya, rna


aqaanno

Excuse me Could you show me Raalh Iga ahow


how to get to Jefferson Street, slda 100 tago waddada Jaferson,
please? fadlan?

Excuse me What's the best way to Raalh Iga ahow Waa sldee slda
get to thiS address/the bank/the !!fu wanaagsan ee 100 tegl karo
grocery store? cmwaankan/banglgaJdukaanka
cuntada?

How are you gomg there? Sldaad u tegeysaa halkaa?

- I am gomg to take a cab (taxi) -Waxaan raacayaa tagsl

- I am gomg by bus . Waxaan raacayaa bas

-A fnend Will give me a nde ~Saaxllbkay baa I qaadaya


56 Urut 12 Gomg Places

-Someone wIll dnve me there ---'Qof baa 11 qaadaya halkaas

-.1 am gomg to walk -Waan u lugaynayaa

Is It far from here? Mlyay halkan ka fogtahay?

-Yes /No II don't know -Haa lMaya lMa aqaanJogl

How far IS It from here? Intee bay u Jlrtaa halkan?

-.It IS only three blocks from here -Saddex sekedood 00 kehya bay u
Jutaa halkan

-It IS a long way from here -In door ah bay u Jlrtaa halkan

-.It IS about fifty miles from here -Waxay halkan u Jlrtaa Ilaa
kontan mayl

-.It IS about an hour's dnve from -Waxay u Jlrtaa Ilaa saacad


here gaadhl la wato

(To a cab dnver) (La hadalka tagsll1aha )

Greyhound Bus statIon, please BoosteeJada baska Glreyhoond,


fadlan

AIe you gomg by yourself, or With Ma mise qof


someone? kalaa kula socda?

-.1 am gomg wIth someone -Qof kalaa Ila socda

(To a pohce officer) (La hadalka bIlayska/buhlSlyaha )

Officer, I thmk I'm lost Sarkaal, waxaan u malaynayaa


maan lunsanahay

What IS the best way to get to thiS Waa sldee slda ugu wanaagsan ee
address? aan U tegl karaa cmwaankan

Can you help me? Ma I caawm kartaa?

I have a map Anaa hayaa khamdad


Xu bIOta 12aad Meelo aad 57

I could not fmd It on thIS map Waan ka heh kan waayey


khanldada

What IS the address? Maxuu yahay cmwaankanI?

Did you have trouble gettmg here? Ma dhibaatay kugu noqotay sldaad
u tegl lahayd halkaan?

-No, your directions were very -Maya, ttlmaantaadn aad bay u


clear caddayd

-No, 1 didn't have any trouble -Maya, wax dhlbaato ah ka lama


kulmm

- I am afraid so -Waxaan ka cabslqabaa may


sIdaasl dhacday

Can 1 give you a nde somewhere? Ma kuu qaadaa meel uun?

-.If It'S not too much out of your -Haddll aanay waddadaada aad
way ugaleexsanayn

Thanks a lot for the nde Waad ku mahadsantahay qaadldda

Goodbye Nabadgelyo

(To a bus dnver) (La hadalka dareewalkalshufeerkal


wadaha baska )

Excuse me Is this bus gomg Raalh Iga ahow Baskanl rna ku


downtown? socdaa faras magaalaha?

What IS the fare, please? Waa Immlsa klradu, fadlan?

I would lIke a transfer, please Waxaan u baahnahay gudblS,


fadlan

1 am gomg to Omm Shoppmg Waxaan u socdaa Suuqa Omm ee


Center Do 1 get off here? ku yaal Halkan rna ku degl karaa?
58 Dmt 12 Gomg Places

(On the phone) (Ku codslga talafoonka )

Could you send a cab to 1824 Ma u soo dm kartaa tagsI 1824


(eighteen twenty-four) Jefferson (sldeed IyO toban afar IyO labaatan)
Street, please? waddada Jafarson, fadlan?

Travelmg SocdaaIka

I am gomg to ChIcago Waxaan aadayaa Shlkaago

How are you gomg? SIdee baad u tegeysaa?

- I am gomg by plane/tramlbus -Waxaan ku tegayaa dIyaaradl


tareenlbas

- I am ndmg with a fnend -Waxaan raacayaa saaxllbkay

- I am gomg to dnve -Waxaan (gaadhI)

(At ticket wmdow ) (Daaqad tIgIdhada laga goosto )

I would hke a ttcket to Chicago, Waxaan rabaa tlgldh Shlkaago ah,


please fadlan

-,One way or round top? -.MId doc kehya ah mIse mId S11
socod Iyo soo socodba ah?

What gate number, please? TIro albaabeedkee, fadlan?

--IGate number five -Albaabkashanaad

Excuse me What time IS the next Raalh Iga ahow GOOlIflUU baxayaa
bus to BaltImore? baska kan ku xiga ee ku socda
Baalttmoor?

Excuse me Is thIS the oght bus for Raalb Iga ahow Ma yahay baskan
BaltImore? klI saxa ahaa ee u baxayey
Baalttmoor?

Excuse me What tIme IS the next Raalh Iga ahow WaqtJgee buu
tram to New York CIty? baxayaa tareenka kan ku xIga ee
aadaya NlYuu Yoork?
Xubmta 12aad Meelo aad 59

Excuse me When does Fhght 714 Raalh 19a ahow Waqttgee buu
leave, please? duulhmaadka 714 baxayaa
Fadlan?

Is RIght 411 on tIme? Duuhmaadka afar boqollYO kow


lyO toban wakhtlgnsll rna ku
aadanyahay

When does FlIght 329 from GOOlma duuhmaadka 329 ee


ChIcago amve here? Shlkaago ka soo socda nnmanayaa
halkan?

Do you have any luggage to check? Wax alaab ah 00 la xereeyo mIyaad


sldataa?

-Yes, I have two bags -Haa, waxaan sltaa laba


shandadood

(On the bus) (Baska markaad saarantahay )

Excuse me When do you get to Raalh Iga ahow Hadmaad


Sacramento? gaadhaysaa Saacnmento?

(On the tram) (Tareenka markaad saarantahay )

WhIch way IS the dmmg carl Waa dhmacee qaybta cuntadul


restroom? musqushu?

Where IS the eXIt? Halkee laga baxaa?

(At the rallroad statIon) (BoosteeJada tareenka)

Excuse me Where IS the locker Raalh Iga ahow Waa halkee


room? khaannadda wax lagu xIdhaa?

Where can I check thIS bag? Halkee baan xerey karaa


boosandanlshandadan?

Where IS the baggage check? Halkee baa ?

-
60 Urut 12 Gomg Places

(To porter) (La hadalka xammaalka )

Could you help me wIth the Ma 19u caaWIn kartaa qaadldda


baggage? alaabtan?

Car Travel Gaadlu ku socdaalka

FIll It up, please BUUXI, fadlan

WIll you check the oll/battery/ Ma 11 eegi kartaa oolyada ama


radIator/tIres? sallddalbaatengaltaanglga blyahal
lugaha?

I have run out of gas Waxaa 19a dhammaaday


baatroolkn

My car has broken down Gaadhigaygll wuu jabay

My car WIll not start Gaadhigaygll waa kiCI waayey

I have had an accIdent Waxaan galay shIl

I have lost my car keys Waxaa 19a lumay furayaashll


gaadhlga

My car IS two mIles away Gaadhigaygll wuxuu n jlfaa laba


mayl

I have a flat tire Lug baa 19a banjartay

I have a broken wIndshIeld Waxaa Igajabtay muraayadda hore

The wIndshIeld wlpersnlghts/ Tlrtirayaashainalkalxejlyeyaashu


brakes do not work shaqayn maayaan
Xubmta 12aad Meelo aad 61

Useful tel!"IDS Ereyo faa'ndo leh


taxucab tagsl
bus bas
tram tareen
airplane/plane dlyaarad
boat doonm
car/automobile gaadhlm, baabuur
bicycle baaskeel, bushkuleetl
motorcycle moo to, baaskeel
bus stop basjoogsl
bus statlOn boosteeJo baska
railroad statlon boosteeJo tareen
rurport geglda dlyaaraha
street waddo
avenue Jld, waddo
boulevard damq,Jld
road waddo
hIghway JId weyne
freeway/expressway waddo furan, waddo degdega
turnpike waddo bushkuleetlfbaaskeel
tlcket tlgldh
one way ticket tlgIdh hal Jld ah
round tnp tIcket tlgldh tegid Iyo noqosho ah
gate albaab weyn, ganJello
platfollll masrax
map khamdad
departures bixitaan, tegitaan
amvals Imaatm
wrutmg room qolka sugltaanka
mformatlOn booth darka warbIxmta
baggage/luggage alaab, boorsooym
passenger rakaab
conductor ISku dubande
schedule Jadwal
62 Umt 12 Gomg Places

More usefuR terms Ereyo faa'udo badalll


ImmIgratIOn and NaturalIzatIOn Adeegga socdaalka IyO JmsIyad
ServIce (INS) bIxmta
unemployment office xafilska shaqo la'aanta
CIty hall dawlada hoose
polIce statIon xerada buluska, shookIga, saldhIg
boolus
shenff s office xafilska gudoomlyaha buluska
Department of Motor VehIcles Waaxda gaadudka
(DMV)
employment agency hay'adda shaqo bIxmta
real estate office xafilska dhulIYO guryo nbmta
school dUgSI
college kullIyad
umversIty Jaamacad
elementary school DUgSI Hoose
mIddle/mtelll1edIate school Hoose DhexelDugsI Dhexe
hIgh/secondary school DUgSI Sare
church kInusad
mosque masaaJId
synagogue kannsadda yuhuudda
hospItal cusbataal
post office xafilska boostada
Western Umon office xafilska westaran umyan
ratlroad statIon boosteeJo tareen
bus statIon boosteeJo baska
atrlIne tIcket office xafilska tIgIdhada dIyaaradaha
atrport gegIda dIyaaradaha
bank bangI
hotel/motel huteel ama hudheel/albeergo
drugstore fannasI, fannashl
department store dukaan
mOVIe theater shaneemo
dnve-m-movIe shaneemada gaadhIga lala galo
five and ten store dukaankashanlyotoban
Xubmta 12aad Meelo aad 63

hardware store dukaanka qalabka wax lagu dhlso


bookstore dukaanka buugaagta
publIc lIbrary maktabadda ummadda
gas statIon/service statIon rugta baatroolkaldayactlrka
garage geerash, garaash
laundromat doobbl, lamandaayo
dry cleaner's maydhlsta qallalan
fabnc store dukaanka dharka waaraadka ah
shoe repair shop kabatole
shoe store dukaanka kabaha
applIance repaIr shop dayactirka qalabka korontada
furnIture store dukaanka qalbka guryaha IyO
xafiIsyada
thnft shop dukaanka alaabo Jaban 00 la
Istlcmaalay
SalvatIOn Anny store dukaanka clldanka badbaadmta
GoodwIll Industnes store dukaanka warshadaha Good WIll
grocery store dukaanka cuntada
super market suuqa carwada
restaurant hudheel, makhaayad
cafetena makhaayad
delIcatessen macrnacaan
64 UmtI3 Xubznta I3aad
- , - ,-"- ' - . "'- - . -. ,. , - .. - - ._. -"

Conveying ar
Information

The telephone Talafoonka

Excuse me Is there a public Raah Iga ahow Ma Jua a talafoon


telephone near here? dadweyne 00 halkan u dhowl?

May I use your phone? Ma Istcmaah karaa talafoonkaaga?

-Please do -.Fadlan, yeel

What IS your telephone number? Muxuu yahay lambarka


talafoonkaagu ?

-.My telephone number IS 362- -Talafoonkaygu waa 362-7089


7089

What IS the area code? Waa maxay furahaagu?

-The area code IS 202 -.Furaha ygu waa 202

What IS the telephone number Maxay tahay lambarka talafoonka


there? halkaasl?

Do you have hiS telephone Ma haysaa lambarka talafoonkllsa?


number?

(Refemng to a telephone (Slda 100 tIxraaco tusmeeyaha


directory ) talafoonada )

Excuse me I'm havmg trouble Raalh Iga ahow Waxay dhlbaato


findmg the telephone number of a Iga haysataa sldaan u heh lahaa
fnend m here Could you help me? tlrada talfoonka saaxllbkay 00
halkan Jooga Ma I caawm
karaysaa?

Hello I would hke to speak to Mr Halow Waxaan rabaa maan la


Smith, please hadlo mudane Smith, fadlan
Xubmta 13aad War gudbmtan 65

Please tell hIm that Mr Anderson Fadlan, u sheeg muu la soo hadlay
called Thank you mudane Anderson Mahadsanld

Please ask hIm to call me at Fadlan weydll muu Igala soo hadlo
362-4980 362-4980

Is thIS your home phone number? Kanl rna lambarka talafoonka


gungaaga?

Is thIS your office phone number? Kanl rna lambarka talafoonka


xafilskaagaa?

(To a telephone operator) (Iyadoo lala hadlayo xldhlldhlyaha


talafoonka )

Operator? I am lookmg for the Xldhlldhlye? Waxaan rabaa tlrada


number of John Berger talafoonka Joon Beergar

HIS famIly name IS Berger, spelled Magaca reerkllsu waa Beergar,


B-E-R-G-E-R HIS fIrst name IS waxaa 100 hlgaadlyaa
John, spelled J-O-H-N B-E-R-G-E-R Magacllsana waxaa
laYldhaahdaa Joon, waxaa 100
hIgaadlyaa J-O-H-N

Operator, I would lIke to make a Xldhlldhlye, waxaan rabaa maan


long dIstance call to PhIladelphia, 00 ah filadelfiya,
Pennsy lvanla bensalfeemya

The person I am callIng IS __ Qofka aan wacayaa waa _

HIS number IS __ Tlradllsuna waa _

Mynamels_ Magacaygu waa_

This IS a person-to-person call Kanl waa qof qofkale toos ula


hadlaya

ThIS IS a statIon-to-station call Kanl waa saldhlg saldhig kale la


hadlaya

ThIS IS a collect call Kanl waa yeedhld adiga lagugu soo


dalacayo
66 Urut 13 ConveYJDg JDformaboD

I'm sorry I thmk I've got the Waan ka xumahay waxaan u


wrong number malaynayaa tiro khaladan

I'm sorry There's no one here by Waan ka xumahay, qof magacaa


that name I thmk you've got the laYldhaahdaa halkan ma Joogo
wrong number waxaan u malaynayaa tiro khalada
ayaad haysataa

The hne IS busy Laynkam waa mashquul

No one answered Qofna kama Jawaabm

The WesteIl"1ll Dmon office Xafnlslk31 Western lUmornka,

Where IS the nearest Western Xagee baa moogu dhow Western


Umon office? Umon xafilskooda?

I would hke to send a telegram to Waxaan rabaa 10aan telagaraam u


_ , please dlro , fadlan

I would hke to send a telegram to Waxaan doonayaa maan


_ by the least expensive way telagaraam u duo sida ugu
pOSSible ]aban ee la hell karo

What IS the Immrnum charge? Muxuu yahay qnmaha ugu yan?

This IS the text of the telegram Kanl waa qoraalkn telagaraamka

How much would I have to pay? Inllsa ayaan blxlyaa?

How long will It take to get there? Intee bay qaadanaysaa m halkaa
lagu tago/gaaro?

The post office Xafilska boostada

Is there a post office near here? Xafils boosta ahl halkan rna u
dhowyahay?

Where IS the nearest post office? Waa xagee xafilska boosta ee


Inoogu dhowl?

How much postage does thIS letter Qllmo 10 tee ah bay u baahan tahay
need, please? warqadam In lagu dIro, fadlan?
Xubmta 13aad War gudbmtan 67

I would lIke to send thIS letter by Waxaan rabl lahaa maan warqadan
SpecJa1 Dehvery u dlro SI gaar ah

I would lIke to send this by Waxaan rabl lahaa maan ku dlro


Registered Mall tan

I would lIke to send this package to Waxaan rabllahaa maan alaabtan u


dlro __

I would lIke to have five allIlIail Waxaan u baahanahay shan tIgldh


stamps to Kenya 00 Kunya ah

I would lIke to have a book of 32- Waxaan rabl lahaa buuk ah 32-
cent stamps, please baystayn (taano) 00 tlgldho ah,
fadlan

Do I need more postage on thIS Mlyaan baahanahay man tIklgho


letter? kukordhlYo warqadaan?

I would lIke to buy a money order Waxaan rabi lahaa maan nbsado
for fifty dollars, please konton doolar 00 ah
fadlan

How much does It cost by regular Imlsa weeye qnmeheedu boosta


mruVanmaIl? caadlga ahlboosta dlyaarada
68 Umt 14 Xubznta 14aad

Health and Caafimaadka iyo


Hygiene Nadaafada
'. - - " . ' - ' . > -~

I want to see a doctor Waxaan rabaa maan dhakhtar arko

It IS urgentlsenous Waa degdeglhahs

I want to go to the hospital Waxaan rabaa maan cusbataalka


aado

Can you for me? Ma llgU yeedhl kartaa dhoohl


baabuurka caafirnaadka degdegga
ah?

(On the telephone) (Talefoonkll 00 lagu hadlayo )

Operator, this IS a medical Xldhlldhlye, tanl waa amn


emergency Can you help me? caafimaad 00 deg-deg ah Ma 1
caawm kartaa?

Are you all nght? Ma filcan tahay?

-I don't know I thmk I spramed -!Magaranayo Waxaan u


my ankle malaynayaa maan ka murkacday
canqowga

Are you hurt? Ma dal nqanaysaaJdhaawacantay?

-No, I'm all nght, thank you -.Maya, waan


fiIcanahay,Mahadsanld

I would hke to make an Waxaan rabaa maan ballan la


appomtment with Doctor Clark, samaysto dhakhtar Kalaark, fadlan
please

(To a fnend) (La hadal saaxnb )

I need to see a doctor Can you Waxaan rabaa maan dhaktar arko
recolllmend one? Ma 19uJa tahnaysaa mid?
Xubmta 14aad Caafimaadka Iyo Nadaafada

At the doctor's office Xafitska dhakbtarka

Do you have health msurance? Mlyaad leedahay caynuska


?

-Yes, 1 do -Haa, waan leeyahay

-N.o, 1 don't -Maya, rna IIhl

How do you plan to pay for your Sldee baad ku talo Jlrtaa maad u
VISIt? blxlso booqashadada?

- I have msurance -Waxaan leeyahay caymls

- I wIll pay cash/wnte a check -Waxaan blxmayaa kaash/qoro


How much wIll It cost? Jeeg Imlsa weeye qnmlhu?

May 1 see your msurance card? Ma arkl karaa warqadaada


caymlska?

Please fill out thIs form about your Fadlan buuxl warayslgan ku saabsan
famIly hIstory taamkhda reerkaaga?

1 WIll call you when the doctor IS Anaa kuu yeedhaya markuu
ready to see you dhakhtarku dlyaar u yahay muu ku
arko

Mr All, please come on back Mudane Callyow, fadlan soo noqo

Take off your clothes and put on Iska blXl dharka 00 xldho maradan
the gown

Do you smoke? Slgaarka rna cabtaa?

How many packs/cIgarettes a day? Imrmsa baako/xabbadood 00 slgaar


ah baad cabtaa?

Are you pregnant? Ma uur baad leedahay?

Do you have allergIes? Jldh dnddo/xasaaslyad rna leedahay?

-.1 am allergIC to pemcIllIn -Waxaan Jldh dndlxasaaslyad ku


ahay baynasalun
70 Urnt 14 Health and HYgIene

Have you been under a lot of Ma welwel badan baa ku haya?


stress?

Are you depressed? Ma uurkutaallo ayaa ku haysa?

Do you cry a lot? Ma aad baad u oydaa?

I have a heart conditIon! Waxaan leeyahay wadno xanuun!


hemorrhoids/rheumatism baabasllr ama bawaasllr/
roomatllsam ama lafo xanuun

I am a diabetIc/asthmatic Waxaan leeyahay macaan!xllq ama


neef

What seems to be the trouble? Maxay kula tahay may ku hayaan?

-.1 have lost my contact lenses -Waxaa Iga lumay xoqadahaygll


mdho gehska ahaa

-.1 have lost a filhng -Waxaa Iga lumay Ihg bUUXIS

-.1 have a pam nght here, doctor -Waxaa xanuun Iga hayaa halkan,
dhakhtar

- I have a pam m my leg/stomach! -Waxaa xanuun Iga hayaa lugtal


chest calooshallaabta

Please descnbe the pam Fadlan qeex xanuunka?

-.It IS a sharp/dull pam -Waa xanuun muddanltaag daran

-The pam occurs every 15 -.Xanuunku wuxuu I qabanayaa


mmutes/every houri every day 15ku daqllqabalsaacad walbal
maallO walba

How do you feel? Sldee tahay?

-Not very well, doctor -Ma fncm, dhakhtar

- I have a fever -Waxaa 1 haysa xummadlqandho

-I have a bad cough -Waxaa I haya qufac xun

-I have a cold -Waxaa 1 haya duray


Xubmta 14aad Caafimaadka Iyo Nadaafada 71

-I have been sneezmg a lot and I -Aad baan u hmdhIsayey duuf


have a runny nose badanma waa Iga socdaa

- I was throwmg up all mght -Xalay 00 dhan waan mantagayey

-I feel dIZZY -Waan dawakhayaaJwareerayaa

-I feel weak -Wax aan dareemayaa tamar dam

-I feel tIred -Waan daalanahay

-I don't sleep too well --.SI filcan uma seexdo

-I have no appetIte -ICuntada myad uma hayo

Have you ever had thIS before? Wehgaa waxan 00 kale hore rna
kuugu dhaceen?

-No, I have never had thIS before -Maya, wehgay hore llguma dhIcm

How long have you had thIS? Intee m Ie' eg buu ku hayey kant?

-I have been like thiS for tVvo dayS -\Vaxaa."1 s,da."1 ahaa ,laa laba
casho

Are you takmg any medIcme? Wax daawo ah rna qaadanaysaa?

-No, I am not Maya, rna qaadanayo

Take a deep breath Neef dheer qaado

Hold your breath Neefta ISku ceh

Inhale/exhale Neef qaado/sll daa

Open your mouth and say, "Aaaah " Afkaaga fur 00 dheh "Aaaaaaaaaa =-

Is It senous, doctor? Ma halts baa dhakhtar

Do I have to stay home from work? Ma maanan shaqo aadm 00 gunga


Joogaa?

About how long WIll I have to stay Intee m Je'eg baan samrtaJoogaa?
mbed?
72 Urut 14 - Health and HYgIene

Do I need a special diet? Ma waxaan u baahnahay cunto gaar


ah?

Do I have to come back and see you Ma maan soo noqdo 00 haddana ku
agam, doctor? arkaa, dhakhtar?

Take the pIlls on an empty stomach Klnllnka qaado adoo calooshaadu


madhantahay

FInIsh the entire prescnptlOn Dharrunayso dawada laguu qoray 00


dhan

Take as needed Sldaad ugu baahato u qaado

Do you understand the mstructlons Ma fahantay tllmaanta ku qoran


on the label? guudkeeda

-Yes, I do but I will ask a fnend -Haa, waan fahmay haseyeeshee


to make sure waxa~m weydnnayaa saaxllbkay Sl
aan u hublYo

This IS a good Idea You have to be Waa ftkrad ftlcan Waa maan
very careful WIth medlcmes daawada ka taxadartaa

Do you need a prescnptlon for thiS? Mlyaad u baahantahay m tan dawo


laguugu qoro

Is there a drugstore/phat mac)' near Ma Jlraa farmas] u dhow halkanl?


here?

(To phat maclst ) (Falillaslllaha )


Do you have anythmg for a cougl1? Ma haysaa wax qufac~ 100 qaato?

Do you have anythmg for a sore Ma haysaa waxaan u gaato dhQun


throat? xanuunka?

I would lIke a receIpt for It, please Waxaan u rabaa shatttlradlldh waxa
aan Ilbsaday, fadlan

I'd hke somethmg for sunburn/travel Waxaan wax u rabaa qorrax


slckness/bltes gublddalxanuun socdaalkal
qanllnyooymka
Xubmta 14aad Caafimaadka Iyo NadaaCada 73

Common ll1lealhtltn jpIrobHems j[J)hnbaatooym.lka caafimaadllka ee C2121wg21 run

pam xanuun dIarrhea shuban


common cold duray glaucoma mdho xanuun
flu (mfluenza) hargab keen a mdho
la' aan, glukoma
headache madax xanuun
cataract caad mdhood
cough qufac
heanng loss dhego beel
stomach-ache calool xanuun
arthntIs xubno xanuun
nausea lablabo
asthma Xllq, neef
famt mIyIr beeI
stroke waax qallal
feel dIZZY dawakhaad
heart attack wadne JOOgSI
food pOisomng cunto leu
sumoobid hIgh blood dhllg kar
pressure
heartburn laab Jeex (hypertensIOn)
toothache Ihg xanuun kaadl macaan,
dIabetes
earache dhega xanuun sonkorow
wound/cut nabar, Isgoyn allergy JIdh dud,
bruIse dhaawac fudud xasaaslyad
bum gubasho hay fever sanboor, xummad
cyst gunaad sawseed
mfectIOn boog tuberculosIS tllbiSho, qaaxo,
(TB) tllbay
VIruS fayras, geer [[lIS
epIlepsy suuxitaan
STD xanuunada
galmada lagu cancer kansar
kala qaado depressIOn uur ku taallo, Isla
ulcer nabar calooleed hadal, murugo
conStipatIOn calool JOOgSI pregnancy uur
74 Umt 14 Health and HYgiene

Names of some medIcal specIalIsts


Magacyada qaar ka mId ah dhakhtarada gaarka ah 00 faa'lIdo leh
doctor/physicIan dhakhtar, fi.sIshan
gynecoiogistlobstetncian dhakhtarka dumarkaldhalmada
surgeon dhakhtarka qahmka
phat macist fatlflasllle, daawoyaqaan
dentist dhakhtarka tlkaha
pediatncian dhakhtarka caruurta
nurse kalkaahso caafimaad
ENT (ear, nose, throat) DSC (dheg,san,cuno)
midWIfe umuhso
ophthalmologIst dhakhtarka cudurada mdhaha daaweeya
cardIOlogist dhakhtarka wadnaha
psychologist dhakhtarka cdmi nafslga
psychlatnst dhakhtarka maskaxda
Names of some body parts Magacyada xubnaha Jldhka qaar ka mid ah
head madax at"In gacan
haIr tlmo elbow suxul, xusul
forehead salaan, fool wnst Jalaqley
face weJI hand baabaco,gacan
eyes mdho finger far
ears dhego fingernaIl ciddl
nose san chest laab
mouth af breast naas
cheek dhaban back dhabar
chm gadh Waist dhex
teeth tlko abdomen UUf ku JIf, ubucda
gums cImddo muscle muruq
tongue carrab bram maskax
Jaw daan heart wadne
throat cuno,dhuun blood dhllg
neck luqun mtestmes mmdhlcIf, xlldmo
hiPS misko gemtaha cawrada
leg lug hver beer
knee ruug lungs sambabo
ankle canqow skm dub, maqaar
foot cag bones lafo
toe suulka cagta stomach calool
toenail cIdlda suulka cagta kidneys kelyo
shoulder garab bladder kaadihays
Xubmta 14aad Caafimaadka Iyo Nadaara 7S

Some meducaD am«ll dental BJlJ!"oce<rlian['es 2urnd treatmellllts


IHIababka caaTnm21ad nyo !~Ik2lfuta <rlimweynta
phYSICal exammatIOn baadhldda guud ee jldhka
measure your heIght and weIght cabblr dhererkaaga IYO culayskaaga
take your blood pressure cabbtr heerka dhllg karkaaga
blood test (draw blood) baadhls dhllg (dhllg shub)
unne test (take a unne sample) baadhls kaadlyeed (qaad tljaabo
kaadlyeed)
take a throat culture qaad dheecaan cuneed la abuuro
mjectIOn/shot mudld, dumm
ImmUnIZatIon/vaccme tallal
wnte a prescnptton daawo qor
Pap smear dheecaankka haweenka laga qaado
mammogram sawlrka naasaha laga qaado
phYSICal therapy Jlfficm ku daweys
put on a cast kabnllnyo saar
counsehng/therapy caqh celtn, daaweyn
group therapy koox daweyn
refer you to a specialist laguu dlro takhasuse, Isbeeshahsta
hospItal stay/m-patlent care dhakhtar ku jtnd
out-pattent procedure habka bukaan socodka
run tests samee tljaabooym
doctor's orders amarka dhakhtarka
bedrest samr ku nasasho
take x-rays qaad khashaafad
surgery qahtaan, qallln
anesthesIa suuxm
cane bakoorad
walker Socodsllye, tukube
wheelchaIr kursl curyaan
clean teeth Ilko nadl1f ah
fill a caVIty buuxm Iltg daloola
shot of Novocam Irbad Noofokayn ah
pull/remove a tooth Ihg saand
braces btraha llkaha lagu tooslYo
dentures ("false teeth") Ilkaha beenta ah
76 Urnt 14 Health and HYgIene

JH[eaill~lhi, ~1ygnte!Ge 311nd C'osr.:ntetnc uQtems


Caafumaalill~a, na431aafadlda, nyo qa!abic.a ns qUll"Xmta

prescnptlOn drugs daawooymka dhakhtarku kuu qoro


over-the-counter/non-prescnptlon daawooymka aan u baahnayn In
medIcatIOn dhakhtar kuu qoro
tIssues waraaqaha sanka layskagaga tlftlro
tampons suufka dhllga
sanitary napkms waraaqaha wax lagu nadllfiyo
contraceptives ka hor taga uur qaadida
dIapers xafaayada caruurta
rubbmg alcohol aalkolada nabarada lagu nadllfiyo
antIbiotIc cream kareem jeelllllska dila
bandage faashad
cotton wool cudbI, suuf
gauze faashad yaar
tweezers blrqaab
nail clippers blrta cldlyaha lagu jaro, ClddlYO gur
cough drops nacnac 100 cuno qufaca
throat lozenges kmllnka 100 muudsado cuno
xanuunka
cough syrup sharoobo qufac
antacId ka soo hor jeeda lSlIdha, dawo
laabjeex
aspmn kmim madaxa 100 cuno, asbann
Ibuprofen kanllnka xanuun ka
msect repellent cayayaan dIdIye
nose drops waxaa lagu dhlbclyaa sanka
adhesive bandage sharooto, balaster
comb shanlo, garfeedh
haIrbrush burushka tImaha
deodorant waxay tlaahsa shnrkalurta
antIperspIrant waxay llaahsa dhIdldka
mouthwash daawo lagu luqluqdo
razor salam, makllnad
Xubmta 14aad Caafimaadka Iyo Nadaafada 77

shavmg cream kareem la mars ado marka gadhka


la xnrayo
aftershave waxaa la manyaa marka gadhka la
xnro ka bacdl
toothbrush caday
toothpaste daawada cadayga
dental floss waxaa lagu nadllfiyaa Ilkaha
shampoo shaamboo
conditIOner aftar/dobo shaamboo
bath soap saabuunta qubayska
lotIOn kareem
powder boolbare, bootar
make-up maykab
base aasaas/saldhlg
lipstick waxaa blshmaha marsada dumarka,
xamuurad
mascara mdho kuul burush leh
eye shadow maykabka mdhaha korkooda
eyelme r !ndha kuul
eyebrow pencIl qalm suumye
blush dhaman caseeye
perfume cadar rasnnah
cologne baarafuun, cadar khafilfah
haIrcut tlmojand
tnm qusayn, qaabm, jand
color tmdab
pel manent/pel III daawada tlmahajllclsa
frostedlhlghhghted mldab muuqda/la tIlmaamay
bleached/llghtened mldab gedlslkhafilf
henna cilia an, xmne
Incense uunSI, beeyo, foox
78 Umt15 Xubmta 15aad

Food Cuntada

I am hungry Waan gaaJoonayaa

Are you hungry? Ma gaaJoonaysaa?

-No, I am not hungry -Maya, gaaJo Ima hayso

Is there a restaurant around here? Hudheel/makhaayad rna ku taalaa


agagaarkan?

This food IS dehclOus Cuntadanl way

Do you like It? MaJeceshahay?

-Yes, It'S very good I lIke It very -Haa, aad bay u filcantahay Aad
much baan u Jeclahay

-It's 0 K -Waahagaag

-I'm sorry, I can't eat It I'm not -Waan ka xumahay, rna cum
used to It karo Lama aanan qabsan

Please have some more Fadlan qaado 10 kale

-No, thank you I've had enough -.Maya, waad mahadsantahay


waan qaatay 10 19u filan

Would you hke somethmg to eat? Ma rabtaa waxaad cuntld?

-No, thank you I've already eaten -Maya waad mahadsantahay wax
baan cunay

Would you care for somethmg to Ma ISku dayaysaa waxaad cabto?


dnnk?

-May I have a glass of JUice/milk? -Ma ISlm kartaa koob Juus/caano?


Xubmta lSaad Cuntada 79

-May I have a cup of coffee? -Ma Islm kartaa koob bun ah?

How about a gm and tome? Ka waran kharnn lyO toomk?

-.No, thanks I don't dnnk -Maya, rnahadsanld (Khamnga)


(alcohol) rna cabo

Have you had breakfast yet? Mlyaad weh quraacatay?

-Yes, I have -Haa, waan quraacday

Have you had lunch yet? Mlyaad cuntay gado welt?

-No, I haven't Maya, rnaan qadayn

Have you had dmner yet? Mly aad weh cashaysay?

Would you hke a cup of coffee? Ma rabtaa koob bun/kaafJiqaxwe ah?

-Yes, thank you -Haa, waad rnahadsantahay

With or WIthout sugar? Ma sonkor baad ku rabtaa ffilse


sonk.or la' aan?

-WIth sugar -Sonkor baan ku rabaa

Is there a good restaurant near Ma ku yaalaa hudheel/rnakhaayad


here? filcanl agagaarkan?

In a restaurant/cafetena Hudheel/rnakhaayad dhexdeeda

I'd lIke a cup of hot tea Waxaan rabl lahaa koob kulul 00
shaah ah

I'd hke a ham sandwIch and a glass Waxaan rabllahaa roodhl doofaar la
of nulk dhexgehyay Iyo koob caano ah

I'll have two fned eggs and toast Waxaan rabl lahaa laba xabo 00
ukun shllian ah Iyo roodht la
kululeeyey

How would you lIke your eggs? Stdee ku rabtaa ukuntaada?


80 Urut 15 Food

- I would hke them soft-boIled! -Waxaan rabl lahaaJIleec-karsanl


scrambled!fned Iskuqas/shuhmaad

1 would lIke a smaIl Coke Waxaan rabI lahaa kooke yar

1 want a bowl of chIcken soup Waxaan rabI lahaa baaquh maraq


dIgaag ah

Would you hke an appetIzer? Ma rabtaa waxaad Sl1 cunto cuntada


ka hor?

Do you want a ? Ma rabtaa ansalaato?

1 want a hamburger Waxaan rabaa haambergar

1 want a cheeseburger Waxaan rabaaJusbergar

GIve me two scoops of Ice cream 1 Waxaad ISllsaa laba malqacadood


want vanIlla/chocolate/strawberry 00 Jalaato ah Waxaan rabaa
fanula! Jokolaato/starooben

Would you hke some dessert? Ma rabtaa macmacaan?

-Yes, 1 would hke some nce -Haa, waxaan rabaa m banls


puddmg lashllday ahlbudhm

Where do 1 pay? Xagee ka blxIyaa?

-P"ay at the cashIer -Ka bIXI maqalhayaha

Paper or plastIc? Warqad mIse caag?

For here or to go? Halkan rmse qaadasho?

Shall 1 wrap It up for you? MIyaan kuu duubaa?


Xubmta 15aad Cuntada 81

Commol] foods m the U S Cmmtada caaruga allt ee MaraykalIlka

Meat and Hlbb Iyo Seafood CUllDto Ibadeed


poultry dlgaagldooro fish kalluun, mallaay
beef hlhb lo'aad shnmp xayawaan bada ku
steak busteekl Jlra, shmmbl
goat meat hlhb adhl crab carsaanyo
pork doofaar lobster looblster, abu
chIcken dlgaag, dooro maqas
lamb hlhb baraar trout tarraaqad, nooc
kalluunka ka
mutton hlhb Idaad
mldah
veal hlhb way laad
sardme saaradlln
duck xoor, bolobolo
tuna fish tuuna, toono
turkey shlmblr dlgaaga
oyster oOYlstar
u eg, turkl
clam kalaam
ham, bacon hlhb doofaar
sausage hdlb shlldan
nbs feedho Dairy products Cunto xoo)aad
lIver beer egg beed,uku n
kIdneys kelyo mIlk caano
lean meat hlhb aan baruur cheese JUS, fatll1aaJo
lahayn
butter badhar, burcad
fat baruur
cream labeen
Ice cream JaIlaato
Beverages Sharaabka yogurt yoogar
coffee bun, kaafi, sour cream caano dhanaan
qaxwe butteIIlulk caano fadhl
tea shaah
cocoa kooke
JUIce JUus
mmeral water blYo macdan
leh, mmaraale
soda soodhe
beer bur
wme wayn
lIquor khamn
82 Umt15 Food

SpIces and Basbaas lyO Grams, cereals, Mldhaha Iyo


seasomngs geedaha cuntada and nuts saraca xabuubka
parsley caleen cagaar ah ah
omon basal bread rootI
garlIc toon roll duub roOtl ah
red pepper basbaas cas flour daqnq
black pepper basbaas madow, wheat qamaddl
filfil buckwheat sareen
salt mlhx, cusbo rye heed
sugar sonkor pumpernickel bambernIkal
brown sugar sonkor duduud sesame smsm
gInger SInJlblll nce bams
CInnamon qorofal oatmeal boorash
mmt hah cream of wheat soor
catsuplketchup tamaandho la breakfast cereal snnyallagu
shllday quraacdo
mustard mastard pancakes malawax
mayonnaIse maanays dumplIngs bursalnd
VInegar khal cookies buskud, buskul
Oll sailld nooc ka mtd ah
dill dul crackers buskul, karaakar
papnka baabnka peanuts laws
caraway kaaraway hazelnuts nooc lawska ka
mldah
poppy seed Inllnta booblga
walnuts nooc lowska ka
basil baasll
mid ah
oregano oongaano
pistachiOs blstaaJuJoos
cloves qorofol
cumm khamuun
cardamon xawaash
conanderl kamsaro
cIlantro
Xubmta 15aad Cuntada 83

Vegetables Khudrada FruIts Qudrada blsIl


cabbage kaabaJ apple tufaax
cauhflower koohfalaawer orange Inn macaan
celery selan tangenne noocilln
broccoh baraakeh macaanta ka
mId ah
lettuce ansalaato
banana muus, moos
spmach IsbmIJ
peach farsug
carrots dab a case,
karooto apncot abnkad
asparagus asbaraagus date lImIr
beans digir pear beer
mushrooms mashruums, plum balam
barkm prunes buruun
waraabe, cantaloupe kantaluub
boqoshaa
melon! qare, xabxab
radIsh raadish watellnelon
cucumber qaJaar grapes canab
tomato tamaandho, raisms sabllb
yaanyo
grapefruIt baTbeelrno
beets buts
lemon Inn dhanaan
eggplant eegbalant
hme bm dhanaan
green pepper barbaroonI cagaaran
stnng beans dlglr cherry Jeen
dhuudhuuban
strawberry Istaroobeen
peas fuul
pmeapple cananaas
com galley
pomegranate rummaan
com on the cob sabuul
squash Iskuwaash
pumpkm bocor
ZUCChInI suknnI
potatoes baradho
sweet potatoes/ baradho macaan
yams
sauerkraut suuwarkaraat
84 Umt 16 ~ Xubznta 16aad
FE
- '. - -.- . . . - "_',H,-_.",-

Clothing Dharka

BUYIng clothes Dhar llbsasho

May I help you? Ma ku caawm karaa?

- I would hke to buy a sport shirt -Waxaan rabaa maan llbsado


shaadh clyaartoy

- I would hke to buy a blouse -Waxaan doonayaa maan llbsado


baloos dumar

What's your sIze? Waa maxay qlyaastaadu?

- I am sorry, but I don't know my -Waan ka xumahay, waayo rna


size Can you take my aqaano qlyaastayda rna Iga qaadl
measurements? kartaa cablrkayga?

Can I try It on? Ma ISku eegl karaa?

Where can I try thiS on? Xagee baan ku gashadaa aan ISku
eegee?

It IS too large Aad buu u weyn yahay

Do you have smaller sizes? Ma haysaa kuwo ka yar yar?

It IS too small Aad buu u yar yahay

Do you have larger SIzes? Ma haysaa qlyaas ka weyn?

It IS too tIght at the waist Dhexduu aad llgaga dheggal1


yahay

The sleeves are too long Gacmaha ayaa aad u

Do you do ? Ma hagaga!ljlsaa dharka?


Umt 16 Clothmg 85

Do you charge extra for Mlyaad ka qaadataa lacag dheerad ah


alterations? hagaaJInta?

When wIll It be ready? Goor muu dlyaar noqonayaa?

This size fits me 0 K (well) Qtyaastant Sl fitcan bay 11 le'eg tahay

Does thIS have to be drycleaned? Ma In dhaqIda qalalan lagu dhaqaa?

Can you wash thIS at home? Ma ku maydhl kartaa kan gunga?

Does thIS have to be handwashed? Ma In kan gacanta lagu dhaqaa?

Is thIS machme-washable? Mlshnnka kan rna lagu dhIql karaa?

Does this have to be Ironed? Ma In la kaawlyadeeyaa kan?

ThIS IS too expenSIve I would hke Kanl aad buu qaah u yahay Waxaan
somethmg cheaper rabaa wax ka Jaban

ThIS IS a httle too fancy for me Kant waa 19u xarrago dhaaf anIga

Is thIS on sale? Kan. rna xaraash baa'"

What was the regular pnce? Muxuu abaaa qllmlhllsa caadlga ahI?

Some Items of clotlung Dharka qaar ka mid ah

SUIt koodhlyosurwaal scarf Iskaaf


ISU eg turban clmaamad
vest baaskoodhad, Jeans JIInIS
meesaJaako pants/slacks surwaalo
coat koodh Jacket Jaaket
overcoat gabbood,kabood
ramcoat koodhka roobka Footwear Kabaha
ShIrt shaadh shoes kabo
T-shIrt garan boots buudh,kooyo
underwear kastuume, ntgls shppers dacas
pajamas baJaame sandals sandal, Jambal
shorts daba gaab tenms shoes kabo tentS
bathrobe marada qubayska sneakers kabaha cayaaraha
sweater funaanad socks sharabaado
stockIngs SlglSYO dhaadheer
86 Umt 16 Clotlung

Men's clothmg Dharka ragga Other Waxyaabaha kale ee


trousers surwaalo personal qofku gaar ahaalll U
Items leeyahay
shirt shaadh
hat koofiyad
tie nllgtayn
cap noc koofi yadeed
bow tie nngtayn xldhan
comb shanlo, garfeedh
undershirt sangalaydh,
garan purse shandad, boorso
bnefs mgls rageed book-bag! boorsada buugaagta
backpack
pajamas baJaame
"fanny pack" boorso dhexda lagu
Women's Dharka xldhto
clothmg watch saacad
skirt goonno glasses oklyaalo
blouse baloos sun glasses oklyaalaha/
dress toob canbuur muraayadaha
qoraxda
scarf masar, xIJaab,
shaash, belt suun
gambo, Ilyar, wallet boorsada Jeebka
malkhabad cuffhnks badhammo blr ah 00
bra keen shah, gacmaha shaadhka
nJlbeerto lagu xldho
panties mgls, kastuume tie chp blrta nngtaynka lagu
shp garanka xldho
dumarka handkerchief masar, fasaleetl
stockmgslhose slglsyo hairbrush burushka tlmaha
dhaadheer diaper xafaayad
pantyhose sharaabaaddo SUItcase shandad
dhaadheer 00
umbrella dallad
dumarku
xldhaan Jewelry qalabka dumarku
xldhaan slda
mghtgown toobabka
dahabka
habeenkll
lagu seexdo nng kaatun, faraantl
housecoat koodh gun necklace slhs
tights surwaal Jldhka bracelet JIJm, dugaagad
ku dhegan cham sllstlad
baJaame eamngs dhego, wIsaaqyo (la
(pierced or daloohyo ama lagu
chp-on) nabo dhegaha)
Xubmta 16aad Dharka 87

Cle21mng clothes Dhar lllachdin1a

(At the drycleaner's ) (Marka la Joogo dhaqldda


qallalan )

I would hke thIS drycleaned Waxaan rabi lahaa 10 kan la llgu


dhaqo dhaqldda qallalan

No starch on the ShIrtS, please Ha u Istlcmaahn Istaao


shaadhadhka, fadlan

I would hke to have It Fnday Waxaan rabi lahaa galabta J Imcaha


afternoon Is that possIble? suurtagal rna tahay?

When will It be ready? GOOima ayay dIyaar noqonayaan?

Is there a laundromat around here? Doobllle meelahan rna ka dhow


yahay?

(At the laundromat) (Doobllaha dhexdllsa )

How much money do you have to Lacag 10tee le'eg ayaan u


put m the washmg mach,ne'} Isttcmaalaa mishunka dharkd
?

About how much IS a load? Intee 10 leg weeye qIyaastn


lawdhkulculeyska?

Excuse me How do you operate Raah Iga ahaw Sidee baa


thIS mach me? Istaadhaa lI11shllnkan?

How much should you use for Saabuun 10tee le'eg ayaad u
one load? Istlcmaashaa haiku lawdh/culeys?

When do you add soap? Goormaad ku dartaa saabuunta?

What k10d of detergent do you use? Saabuun noocee ah baad


Isticmaashaa ?

About how long wIll It take? Baa mtee m le'eg bay qaadataa?

Excuse me Are you us10g thIS Raah Iga ahaw, mIyaad


machme? Isticmaalaysaa mishunkan?
88 Urut 16 ' Clotlung

§ewlIlIug do1ltnes

Is there a fabnc store around here? Ma Jiraa dukaan meelahan dhaw 00


laga llbsado dharka waaraadka ah?

I need some thread Waxaan rabaa m dun ah

I need some needles Waxaan doonayaa Irbad

Where are the pattern books? Meeye buugaagtll qlyaastu?

How much IS a yard of thIS Waa Imisa waarkll maradan?


matenal?

Useful Items Waxyaalo faa'lIdo leb


sewmg machme makllnada dharka tosha
fabnc mary 0
pattern cabbtr
SCISSOrs maqas
tape measure taybka qlyaasta, cabbir
bunan dharka lagu qabto marka la
straIght pms
tolayo
bllnanka lagu xIdho dharka marka la
safety pIllS
wadho
badhan, guluus
button
elastIc cmJIr, laastng
suusad, shmyeen
zIpper
hooks and eyes huulas lyO mdho
tape koolo
wool dogor
cotton cudbI
sdk xarllr
nylon layloon
fodare, gogal
hnmg
buushka dharka garbaha laga gehyo
shoulder pads
kmt SOOhId
crochet daabac
needlehook trbad qabte
skem of yam mIq dunah
Umt17 Xubmta 17aad
• • 'OZ, = i < i


__ • S"'" ... , .. ' .... OW' '¥' E, _",,' , .. "

lRel!1ltD.llllg a pH ace to lnve KD.lraysn gUllrI

I need an apartment for a farruly of Waxaan rabaa gun reer afar qof ah
four qaada

Is It furnished? Ma qalabaysanyahay?

How much IS the rent? Waa Imlsa kiradllsuli]3arkllsu?

Is there a laundry room m the Ma ku taalaa meesha dharka lagu


buIldmg? dhaqdaa dhlsmaha?

Where IS the manager's office, Waa xagee maamulaha xafilskllsU,


please? fadlan?

Does the rent mclude utilItIes Blliashu rna waxay ku Jlraan kIrada
(electncIty, gas, water, sewage and (sIda laydhka, gaaska, blyaha,
trash pIck-up)? bulaacad IyO qashmka qaadIdllsa)?

I would like to show the lease to a Waxaan rabI lahaa maan Illska tuso
fnend before sIgmng It WIll that saaxllbkay mta aanan sexeexm
be all nght? mlyay taasl leedahay wax dhIbaato
ah?

Do I have to make a depOSit? Ma maan dhIgaa carbuunlcuraar?

Is there parkmg reserved for MlYuu Jlraa baarkm ay leeYlhlln


tenants? dadka guryaha deganl?

Is there free parkIng? Ma lacag la'aan baa baarkmku?

I would lIke to see the manager, Waxaan rabaa maan arko


please maamulaha, fadlan?

I have a complamt to make Waxaan ahay ashkato


90 Urut 17 Housmg

How many bedrooms are there? Intee qo) baa ah halkaa?

How many bathrooms are there? Intee musqulood baa ah halkaa?

Is It near a school? Dugsl rna u dhow yahay?

Is It near a bus hne? Ma u dhow yahay meeI basku maro?

Is there central alr-conditlOnmg? Ma leeyahay qabooJIye gungoo dhan


ah?

Is It near a shoppmg center? Ma u dhow yahay carwo dukaamo


ah?

Checkmg mto a hotel

I would hke a smgle room Waxaan rabaa qo) kehgns ah

I would hke a double room Waxaan rabaa laba qo)

How much IS It for a mght? Waa IIDlsa habeenkllba?

What IS the checkout time? Markay saacadu mtee tahay baa laga
baxaa?

A bouse Gunga

entrance mda,gehda venetian bhnd femshan balaynd


hall daarada, qolqo), wmdow shade hagoog daaqeed
qole radiator taanglga blyaha
hvmg room fadhlga gaadhlga
bedroom hurdada furnace qalabka kulsnnta
dmmg room qolka qadado guryaha
kitchen klJm, JIko, recreatIOn room qolka madadaalada
kushlln, fireplace meesha dabka
madbakh screened porch ardaa dadbban
bathroom musqul, suuh closet qo)ka dharka
floor dhulka, sagxad attic qol xagga sare ee
door albaab guglga ku yaal1a
wmdow daaqad hnen closet qolka dharka
stairway JaranJaro, sallaan basement qo)ka hoose qunqa
XublDta 17aad Guryaha 91

utihty room qolka qalabka refngerator taIlagad,


(sIda dhar qabOOjIye
dhaqaha) freezer sanduuqa barafka
garage geerash, garaash kItchen smk godka weelka
front yard daaradda hore lagu maydho
back yard daaradda dambe kItchen cabmet mnska jIkada
garden beer dIshwasher mashllnka
patio ardaa weelka dhaqa
tool shed qolka qalabka garbage dIsposal caaga qashmka
upstairs jaranjaro/sallaan pantry qolka kaydka
sare cuntada
downstaIrs jaranjaro/salJaan bathtub meesha lagu
hoose maydho
roof saqaf washbowl godka qubayska
wall derbI, gIdaar tOIlet bowl godka saxarada
mantelpIece shay bIr ah 00 medlcme khaanada
ka sareeya cabmet daawada
meesha dabka towel rack meesha tuwaalka
lagu ShItO la saaro
shower maydhasho, tOilet seat fadhIga godka
qubays saxarada
water heater bIYO kuluJeeye faucet qasabad
washmg machme/ qasaalad
(clothes) washer
Fmrmsllnmg a llnouse • GUlllrn qallalbayrn
dryer dhar qalajIye
laundry tub meel godan 00 furnIture alaab gun lyO
kutaal xafns
meesha table mns
dharka lagu coffee table mllska kafiga
maydho
chaIr kursl
fuse box sanduuqa armchair kursIleh
fiyuuska meelaha
water meter bIYO cablre gacmaha la
gas meter shldaaI cabIre saaro
electnc meter koronto cabIre sofa kurslga dheer ee
fadhIga
stove cunto kanye
rug qadllfad, roog
oven foorno
lamp saynuus, naI
92 Urut 17 Housmg

curtam daah can opener mafag, blrta


mirror muraayad daasadaha lagu
dresser tawalayd, aIlllaa] furo
muraayad leh bottle opener blrta dhalooymka
bed sanlr lagu furo
double bed sanlr laba nafar corkscrew koork ISkuruu
ah stlverware weelka macdanka
smgle bed sanlr hal nafar ah ah
mattress furaash, ]oodan fork fargeeto
box spnng furaashka hoose spoon malqacad, qaado
ee sanlrta kmfe mmdl
sheet go' dishes weel, maacuun
blanket buste plate smlXI, saxan
bedspread go'a samrta platter SIXIlll weyn
pillow barktmo cup koob
pillowcase harqad mug koob
shower curtam bacda qubayska saucer seesar
bath towel shukumaanka bowl madllmad, baaquh
qubayska glass galaas
hand towel shukumaanka tray SllllXI balaaran
gacmaha salt and pepper wee I yar 00 lagu
kitchen towel shukumaanka shakers shubo basbaaska
]Ikada Iyo mlhxda
dlshtowel shukumaanka clock saacad
weelka vacuum qadllfad nadllflye
dlshsoap saabuunta weelka cleaner
tablecloth maro mllS broom Iskoobe, xaaqm
napkm tstaraasho, faro tlr dustpan ]aqaf
pots dlgslYo mop dhul tlrtlre
pans maqh, daawe wastebasket baaldlga qashmka
frymg pan maqhga shllhda, dlsmfectant ]eelllllS tITe
daawe brush burush
saucepan maqhga suugada dust cloth marada fidhada
kettle klldhl, ]almad garbage can tenegga qashmka
coffeepot ktlhga kafeega detergent saabuunta dharka,
teapot ktlhga shaaha, oomo
]almad
Xubmta 17 Guryaha 93

Household rep3lr HagaaJmta waxyaabaha gunga


ka xlllllaada

It doesn't work Ma shaqaynayo

What's wrong wIth It? Maxaa ku dhacay?

-It doesn't start -Ma shldmayo/daarmayo

It broke down WuuJabay

It's broken WaaJaban yahay

Can you fix It? Ma samayn kartaa?

Does somethmg need to be Ma m wax laga bedelaa?


replaced?

How much would It cost to fix It? Imisaa lagu samaynayaa?

Does that cover both parts and Taasl rna ISUgU Jirtaa qalabka la
labor? bedelayo IyO shaqadaba?

I thmk I can fix thIS myself Waxaan u malaynayaa maan anigu


samaysan karo

Would a hardware store have It? MIYUU hayaa dukaanka qalabku?

Is there a hardware store nearby? Ma ku yaalaa dukaan qalab


meelahan?

I want to get a hammer and some Waxaan ka rabaa dubbelbunus IyO


naIls musbaaro

(Showmg the hardware clerk a (Iyadoo la tusayo qalabkll duuga


worn-out part ) ahaa qof dukaanka ka shaqeeya )

Excuse me Where can I get a Raall Iga ahaw,xagee baan ka heh


replacement for thIS? karaa kuwan bedelkoodll?

I would lIke to return thIS It IS the Waxaan rabaa maan tan cehyo Waa
wrong SIze cabblr/qIyaas khaldan
94 lJrut 17 Housmg

I would hke to exchange this for Waxaan rabaa m la u bedelo,


another one, please This IS the fadlan Kanl waa qlyaas khalad ah
wrong size It IS too smallfblg Aad buu u yar yahay/weynyahay

BasIc household aoois: Qalslbka gungs iagu hagaaJiYo

hammer dubbe, bUll us


(pair of) phers kelbed, bunso
screwdnver dISIIllS, kashawllto
saw mllshaar
chisel Jllsal
dnll daloohye
wrench baanad
flashhght toosh, karbuuno
pamtbrush burushka nnJlga

Usefun nl1ems Waxyaallo lfaa'Indo lelht

hght bulb guluub, nal


key fure
lock quful, sakatuuro
fuse fayuus
water faucet qasabada blyaha
glue xabag
sandpaper baaIays, waraqad xanaf leh
extension cord xadhlg koranto
nad musbaar
screw dlsmls
nut daloolka musbaarku leu xldhmo
bolt bool
tape sharooto
lubncatlOg oil xaydha mlshunka
pamt nnJl
turpentme dareere nnJlga lagu khafilfiyo
Umt 18 ~ X14bmta 18aad
• ,

1 am lookmg for a Job Waxaan doonayaa shaqo?

1 am out of work Shaqadllbaa Iga dhamaatay

1 do not have a Job Ma shaqeeyo

I am applymg for a Job Waxaan buuxmayaa codsasho


shaqo

Can you help me find a Job? Ma 1 caawmaysaa Sl aan shaqo u


helo?

1 am gomg to a Job mtervlew Waxaan aadayaa waraysl shaqo


Can you go wIth me? Ma 1 raaCI kartaa?

What was your occupatlOn before Maxay ahayd shaqadaadu mtaadan


you came to the US? maraykanka Imaan?

-.1 was a government officIal/cIvIl -Waxaan ahaa sarkaal dawladeedl


servant shaqaale daw ladeed

-.1 was m the mlhtary -Waxaan ahaa xooga dalka

-I. was a student -Waxaan ahaa arday

-.1 was a -Waxaan ahaa

-.1 worked for (name of -Waxaan u shaqeeyey (magac


organIzatiOn) duwan)

How long dId you work at that Job? Intee m le,eg baad ka shaqaysay
shaqadan?

-I worked at that Job for SIX years -Waxaan ka shaqeeyay hx


sanadood
96 Urut 18 Jobs

How much does thIS Job pay? IImsaa la bIxIyaa shaqadaa?

What are the workIng hours? Waa maxay saacadaha la


?

Do you get paId every week or Ma waxaa lacagta la Isa sllyaa


every other week? asbuuc walba ffilse labadll
asbuucba mar?

BeSIdes the salary, are there any Mushaharka ka sokow, maJIraan


benefits Included wIth the Job? waxyaabo kale 00 dheef IhI?

Do you provIde health Insurance? Ma bixisaan caynus caafimaad?

-Yes, but there IS a co-payment of -Haa, laakun waa In aad bIxIyaa


$50 per month 50 doolar bIshllba

What about SIck leave and vacatIon Waxaad ka warantaa waqttga aad
tIme? leedahay haddad bukooto ama
fasax qaadato?

Who wIll be my dIrect supervIsor? Waa kuma hOI]oogahayga tooska


ahI?

When can you let me know? Goolmaad 1 ogaysun kartaa?

I would lIke a httle tIme to thInk Waxaan u baahnahay Wakhtl yar 00


about It aan kaga fekero

When do I have to let you know? GOOIma ayaan ku soc ogaysllyaa?

Is thIS a full-tIme or a part-tIme Tani rna shaqo Wakhtl buuxa ahbaa


Job? mIse waa mId dhiman?
Xubmta 18aad Sbaqooym 97

OccupatIons and Jobs Shaqooymka Iyo Xnrfadaha

accountant xIsaabiye , cIothmg deSIgner farshaxanka


archItect farshaxanka dharka
dhismaha cook,chef cunto kanye,
assembly worker qofkaka dabaakh
shaqeeya dehveryman qofka wax geeya
wershadaha dentIst dhakhtarka Ilkaha
laymankooda
dIetIcIan na faqo yaqaan
auto mechanIC makaanig
dishwasher weel dhaqe
babysItter caruur haye
draftsman nashqad sameeye
baker roodhllle, root!
dressmaker dawaarle
dube
doctor dhakhtar
bank officer sarkaal bangl
economIst dhaqaale yaqaan
bank teller karaanl bangi
electnclan koranto yaqaan
barber timo Xllr, timo
jare, raYllsle engmeer mjmeer
bartender mudalab, factory worker shaqaaIe
kabalyeen warshadeed
blacksmIth tumaal fallner beeralay
bookkeeper dllwaan haye fashIon model casn, faashm
bncklayer wastaad, fuundl foreman horjooge
butcher hIhble gardener beer abuure
cab dnver tagsIIIe graphic desIgner garaafik
nashqadeeye
cabmetmaker kabadho sameeye
haIrdresser tImo hagaaJlye
carpenter nl]aar, faryaarno
handyman! dayac tlfe, mn gun
cashIer maqalhaye
houseman
chauffeur wade, darawal
housekeeper jaanyad, bOOYISO
chemIst knmtko yaqaan
Interpreter tufJume
clerk karaam
Jamtor jaadhI wale,
clerk-tYPIst karaam teebka blyatoom
yaqaan
Journahst Joornaallste,
computer qofka suxufi
progrrumm"'ller bru~maamIJka
lab techmclan shaybaar yaqaan
kambuyuutarka
dejIya lathe operator qof wada qalab
blraha lagu
constructIOn shaqaaIe dhlsme
sameeyo
worker
98 Urnt 18 Jobs

laundryman doobbllie seamstress (naag) harqaanlel


lawyer abukaate, qareen, dawaarle Cah)
qaryaqaan secretary xoghayn
legal assIstant kaikaallye sharci shlppmg clerk karaamga
locksmIth quful sameeye waxyaabaha la
machmist makaamg raro
maid adeege SOCial worker shaqaale bulsho
mmer macdan qode stock clerk karaam badeeco
mover rare supervisor hOl)ooge
newspaper boy wllika waraaqaha surgeon dhakhtarka
qaada qahmka
mght watchman waardlye tailor (nm) harqaanlel
dawaarle (ah)
nurse kaikaailso
caafimaad teacher macahn
(telephone) xIdhlldhIye translator tul)ume
operator talafoonka truck dnver darawal wade
opticIan muraayado mdho TV repan man qofka
yaqaan telefishanka
painter nnJllle hagaaJIJa
phatmacist fallllasllie typISt teeb yaqaan
photographer saWIro qaade, upholsterer galeeye
sawlrle walter mudalabad,
phYSICIan dhakhtar, fiSlShan kabaryeen
phYSICISt fiSlglS yaqaan waItress mudalabad,
kabaryeenyad
plumber tuubllste
warehouse shaqaale bakhaarl
pnnter daabece worker maqsm
professor brofasoor watchmaker saacad sameeye
radIo techmcian farsamo welder alxanle
yaqaanka
raadyaha word processor qofka
[person] komblyuutarka
researcher crimI baadhe
wax ku gehya
restaurant maamule hudheel yardman Ilaallye, waardlye
manager ama makaayad
salesperson qofka wax llblya
SCIentist aqoonyahan
saayanls
yaqaan
Xubmta 18aad Sbaqooym 99

1IJsd1l.llH tell"nnns lEll"eyo faa 'n.ndlo Helln

help wanted/now hmng yaa raba shaqo


reqUlrements waxa lagaaga baahan yahay
applIcatIOn ClIJi
resume qoraal warbIxm taamkh shaqo
work hIstOry taamkhdn shaqado
references cid ku yaqaan
paycheck Jeega shaqada layska snyo
pay stub Jeega dabadnsa
salary mushahaaro
hourly wages saacadnba mta lagu snnayo
overtIme saacado dheeraad ah
worker's compensatIOn xaqa shaqaalaha
unemployment Insurance caymiska shaqo la'aanta
gross pay mta Jeegaagu yahay mtaan
cashuurta laga JarIn
net pay mta lagu snyo Jeega marka
cashuurta lagaa gooyo
deductIOns lacagta laga gooyo Jeega
taxes cashuur
umon dues lacaqta ururka shaqaalaha 100
gooyo
hIre shaqo qond
fire shaqo ka caydhm
layoff sn dayn marka shaqadu yaraato
tIme card warqada wakhtIga
punch m/out ku dhufo gehdlbixid
ID badge aqoonsiga shaqada
tnallprobatIOnary penod tIJaabo/xIhga tlJaabada
umfonn dhar lSU eg, dlrays
work boots kabaha shaqada
safety glasses muraayadaha nabadgelyada
hard hat koofiyad adag
hau net shebekad tlmaha cehsa
emergency contact laxIdhndh deg-deg ah
100 Umt19 Xubznta 19aad

About Schools Dugsiyada

" .. --~,.'''--~- ~ ._-_. __ . -~-


sz _ ~ _. ______ ,_ _ ,_,~ ________ ." _ 2 _ "~ '_~r _" 2 & ,

Is there a school m thIS area? Ma ku yaalaa dugsl agagaarkan?

What kmd of school IS It? Waa dUgSI noocee ah?

-It's an elementary school -Waa DUgSI Hoose

-It's a JUnIor hIgh/mIddle school -Waa Hoose DhexelDugsi


Dhexe

-It's a hIgh school -Waa DUgSI Sare

-It's a nursery school -Waa dUgSI xanaano

-It's a kmdergarten -Waa barbaannta caruurta

Is It a publIc school? Ma dUgSI dadwaynaa?

-Yes, It IS -Haa, wuu yahay

-No, It'S a pnvate school -.Maya, waa dUgSI gaar ah

-No, It'S a parochIal school -.Maya, waa dUgSI dun la


xIdhlldha

I would lIke to see the pnncipal, Waxaan rabaa maan maamulaha


please arko, fadlan

I am anXIOUS for my chIldren to Waxaan ka wewelsanahay dugsiga


resume theIr schoolIng caruurtaydu bIlaabayaan

I would hke to enroll them m Waxaan rabaa maan dugsiga qoro


school

I would hke to regIster my son Ah Waxaan rabaa maan dllwaan gehyo


wnlkayga Ah
Qaybta 19aad Dugslyada 101

Do you have to pay for the tUItIOn? Ma maad lacag bIXISaa?

He has attended school m Somaha Wuxuu dUgSI ka dhlgtay


Somaahya

He attended classes m the refugee Wuxuu dhugSI ka dhlgtay xeryaha


camp m Kenya qaxoottga ee dalka Kenya

He has had 3 years m school Wuxuu tegay saddex dUgSI sano

ThIS IS hIS school transcnpt Waa tan cadayntnsn dugsIga

What grade should he be m? Fasalkee weeye muu ahaado?

He needs a lot of tutonng m Wuxuu u baahan yahay kaalmo


Enghsh badan 00 barashada afka mgmISIga
ah

I would lIke to get acquamted With Waxaan doonayaa maanu IS barano


his teacher macahnkllsa

All was very good 10 math Cah wxuu aad ugu fiIcnaa xIsaabta

It WIll be some tIme before he IS Wakhtl bay ku qaadanaysaa mtuu


fully adjusted la qabsanayo

Are there school buses? MaJlraa basas dugseed?

Where should he walt for the bus? Xagee buu ku sugayaa bask a?

What tIme should he be there? Wakhtlgee buu meesha Imaanayo?

What about school supplIes? Does Ka waran Wlxn wax lagu


the school provIde them? dhlganayay? DugSlgu rna bIxlyaa?

What school supplIes do I have to Waxyaabaha dugslga lagu dhlgto


buy for hIm? kuwee buu u baahanyahay maan
usoo nblYo

Does he have to bnng hIS lunch to Ma muu qadadnsa dugsIga u soo


school? qaataa?

Ah was absent yesterday because Cah muunan Iman shalayto


he was SIck? sababtoo ah wuu bukay
102 Urut 19 About Schools

Can the school help hIm learn more DUgSIgU rna caawm karaa Sl uu
Enghsh? mgmlsl badan u barto?

I cannot help him wIth homework Amgu kama caawm karo shaqo
aSSIgnments gnnga 100 xIlsaaray

My chIldren need to learn Enghsh Caruurtaydu waxay u baahan YIhlln


may mgmlsl bartaan

Can you recommend a textbook? Ma Igula tahnaysaa buug


dugslyeed?

I would hke to know more about Waxaan rabaa maan waxyaabo


the school system m the U S Can badan ka ogaado habka dugslyada
you help me? Maraykanka Ma I caawm kartaa?

I would appreciate very much any Aad baan u mahadmlahaa hadaad


help you can gIve my chIldren m ka caawm karto dugslga
school cIyaalkayga

I would hke to know how my Waxaan rabaa maan ogaado slday


children are domg m school caruurtaydu ku YIhlln dugsiga

Usefunll TeJl"ms Ereyo faa'm:llo lelht

pen qahn book buug


mk khad notebook buugaga wax
pencIl qahn qon lagu qorto
eraser masaxaad, tlrtlre textbook buug dugslyeed
paper warqad, xaashl bookbag! boorsada
backpack buuggaagta
crayons kalaro
lunch box sanduuqa qadada
blackboard samuurad,
sabuurad pnncipal maamule
chalk tamaashur, Jeeso teacher macahn
ruler mastarad student arday
colored pencIls qalm qonyo classmate ardagakula
nlldaboysan fasalka ah
Qaybta 19aad DugSlyada 103

fnend saaxub credIt saacadaha


classroom fasal, galaas waxbarashada
laboratory shaybaar graduatIOn ogeysllska qahn
notIce jebmta
cafetena makhaayad
xaashadda
lIbrary maktabad, buug-
report card warblxmta
kaydlska
darajo, buundo
gymnaslUm meesha JImlcslga
grade darajolbuundo
pnncIpal's office xafllska
good grades fucan
maamulaha
darajolbuundo
regIstrar's office xafilska
bad grades xun
du waangehnta
first grade fasalka koowaad
athletIc fIeld gegIda
clyaartoyga second grade fasalka labaad
playground garoonka thIrd grade fasalka
cIyaaraha saddexaad
day care center xanaanada fourth grade fasalka afraad
caruurta fifth grade fasalka shanaad
recess blOnf, fasax,- sIxth grade fasalka hxaad
gaaban seventh grade fasalka todobaad
lunch recess fasax qado eIghth grade fasalka sIdeedaad
schedule of Jadwalka fasalada mnth grade fasalka sagaalaad
classes faslka tobnaad
tenth grade
subject maado
eleventh grade fasalka kow IyO
test/exammatlon tIJaaboltmtIxaan tobnaad
semester sanad twelfth grade fasalka laba IyO
dugslyeedka tobnaad
badhku
school dlstnct dUgSI degmeed
school term xlh dugSI
PTA UWM (ururka
field tnp booqasho aqoon (Parent- waalldka lyO
korodhsl Teacher macahmllnta)
pemllsslOn slIp waqada ASSOCIatIOn)
ogolaanshaha PTA meetmg kulanka
holIday fasax, feesto, cud
summer vacatIon fasaxa xagaaga
attendance JoogItaan
cumculum manha]
course kooras
Useful Wordhst Enghsb-Somab
Ereyo wax tar ab IngInlsl

A AIRMAIL habka waraaqaha


ABDOMEN ubucda, uur ku J1£ 100guI duo hawada
ABLE kantaan, awood AlRPLANFJPLANE dlyaarad
ABOUT qlyaastll AIRPORT geglda dlyaaraha
ABOVE kor, sare AISLE Jldka kuraaslda u
dhexeeya
ABSENT maqan
ALIEN laaJI, qof aan
ACCEPT aqbalaad
wadanka u dhalan,
ACCIDENT shil aJnabl
ACCOUNT xIsaab ALIVE noDI
ACCOUNTANT xIsaablye ALL kulh, glddl
ACQUAINT Isbarasho ALLERGY Jldh dnd, xasaaslyad
ACROSS ka gudubsan ALONE kehmmo
ACT metelaad ALOUD kor u dhawaaq
ACTION fal ALTERATION dlbu habayn,
ADD Isugayn karkand
ADDRESS cmwaan ALTHOUGH mkastoo
ADJUST Isku hagaaJln ALTOGETHER marka laysku wada
ADVANTAGE faa'udo daro
ADVERTISE xayaysns ALWAYS mar walba
ADVICE tala AMBULANCE dhooh, amblaams
ADVISE talo slln AMERICAN maraykan
AFRAID cabs I, baqdm AMOUNT qnmo, muqdur
AFfER ka dlb AMUSEMENT madadaaiin
AFfERNOON casar, galab AND Iyo
AGAIN mar labaad ANGRY cadho
AGAINST ka soo hOlJeed ANIMAL xayawaan
AGENCY wakaalad ANKLE canqow
AGREE Isku raacld ANOTHER mid kale
AID gargaar ANSWER Jawaab
AIR hawo ANXIOUS welwel
AIR FORCE clldamada cuka ANY waxwalba
AIR qabooJlye leh ANYBODY qofuun
CONDITIONING APARTMENT gun
AIRLINE shlrkada dlyaaradaha APOLOGIZE raah gehn
Ereyo wax tar ah Ingmisi-Soomaah 105

APPEAR aragtl ATTEND Joogld


APPETITE myad ATTENDANCE Joogltaan
APPLE tufaax ATI'ENTION feeJlgnaan
APPLIANCE alaabta korontada ATIIC qayb gunga ah 00
APPLY codsl badaanaba xagga
sare ah 00 bakhaar
APPOINTMENT balan
ahaanloo
APPRECIATE mahadm Isticmaalo
APPROVAL ogolaansho ATTITUDE qab, akhlaaq
APPROVE ogalaaday AUGUST Agoosto
APRICOT abnkad AUNT eeddo, habar yar,
APRIL Abml aayo
ARCHITECT farshaxan ka dhlsma AUlHORITY awood
ha makaanlk
AUlO MECHANIC
AREA meellsu dhow dhow wax IS wada
AUlOMATIC
ARM gacan gaadhl, baabuur
AUlOMOBILE
ARMCHAIR kursl leh meelaha guO
AUTUMN
gacmaha la saaro
AVENUE Jld, waddo
ARMY clldamo
AWARE feeJlg
AROUND qlyaastIl
AWAY maqnaansho
ARREST xldhlt
ARRIVAL ImaatIn B
ARRIVE Ylmld BABYSITIER carrur haye
ART masawlf BACK gadaal, dhabar
ARTHRITIS xabno xunuun BACK YARD daaradda darnbe
ARTIST farshaxa BACKPACK boorsada buugaagta
AS Islarnarkaaba BACON hlhb doofaar
ASK waydnn BAD xun
ASPARAGUS asbaraagas BAG boorso
ASSEMBLY qofkaka BAGGAGE alaab, boorsooym
WORKER wershadaha roodhllle, root! dube
BAKER
laymankooda
BALL kubbad, banoom
ASSIGNMENT shaqo gun
BALLOON baaluun
ASSISTANT caawlye
BANANA muus, moos
ASTHMA xnq, neef
BANK bangl
ATHLETIC FIELD gegtda clyaartoyga
BANK OFFICER sarkaal bang!
ATTACK weerar
106 Useful Wordbst Enghsh-Somah

BANK TELLER xlsaablye bangl BELTWAY waddo wareegsan


BARBER limo Xllr, lImo Jare, BENEFIT faa'lIdo
raynsle BEST ugu filcan
BARGAIN qumo Jaban BETTER ka filcan
BARTENDER kabalyeen, mudalab BETWEEN u dhexeeya
BASEMENT qolka hoose qunqa BEVERAGE sharaab
BASIL baas II BEWARE ISka Jlr
BASKET damblll, koley, BICYCLE baaskeel,
selled bushkuleell
BATH SOAP saabuunta Jldhka BILL qaan sheegad
BATH TOWEL shukumaanka BIRD shlmblr
qubayska
BIRTH dhalasho
BATHROBE marada qubayska
BITE qanllnyo
BATHROOM musqul, suuh
BITTER qadhaadh, nacayb
BATHTUB meesha lagu
BLACK madow
maydho
BLACK PEPPER basbaas madow,
BEANS dlglr
filfil
BEAT garaacld
BLACKBOARD samuurad, sabuurad
BEA qurux badan
BLACKSMITH tumaal
BEAUTY qurux
BLADDER kaadlhays
BECOME ahaansho
BLANKET buste
BED samr
BLEED dhllg bax
BEDROOM hurdada
BLIND mdho la'
BEDSPREAD go'a samrta
BLOOD dhng
BEE shmm
BLOUSE baloos
BEEF hlbb lo'aad
BLOW afuufid
BEER bm (kamn)
BLUE buluug
BEET bUl
BOAT doonm
BEFORE kahor
BODY Jldh
BEGIN bIlow
BOILING karaya
BEHAVIOR dabeecad
BOLT bool
BEHIND gadaaI, dlb
BONE laf
BELIEVE rumayn
BOOK buug
BELONG lahaansho
BOOKBAG boorsada
BELOW hoos buuggaagta
BELT suun BOOKCASE galbuug
Ereyo wax tar ah Inglrllsl-Soomaah 107

BOOKKEEPER dllwaan haye BROADCASTER wanye


BOOKSTORE dukaanka bugaagta BROCCOLI baraakeh
BOOTS buudh,kooyo BROKEN Jaban
BORDER xad BROOM Iskoobe, xaaqm
BORROW arnaahasho BROTHER walaal
BOTH labadaba BROWN bunm, kafee
BOTTLE quraarad, qarsho, (nudab)
dhaIo BRUISE dhawaac fudud
BOTItE OPENER bITla dhalooymka BRUSH burush
lago fure BUDGET mllsaaruyad
BOULEVARD damq, Jld BUCKET baaldl
BOWTIE nllgtayn xldhan BUILDING dhlsmo
BOWL madllmad, baaquh BULLET xabbad
BOX sanduuq, bog os BURIAL aas
BOX SPRING furaashka hoose ee BURN gubasho
samrta
BURY aasld dUUgld
BOY Will 'R1ll:
-~~

BOYFRIEND Will saaxnb ah


BUS DRIVER dareewal bas
BRA keenshah, nJlbeerto
BUS STATION boosteeJo baska
BRACELET JIJm, dugaagad
BUS STOP bas Joogsl
BRAIN maskax
BUSINESS baayac mushtar,
BRANCH laan ganacsl
BRAVE geesl BUSY mashquul
BREAD roOtl BUT laaklln
BREAK bmnf, nusa saace, BUTCHER hillble
fasax gaaban
BUTI'ER badhar, burcad
BREAKFAST quraac
BUTtERMILK caano fadhl
BREAST naas
BUTTON badhan, guluus
BREATHE neefsasho
BUY I1bsasho, gadasho
BRICKLAYER wastaad, fuundl
BRIDGE bml], buundo C
BRIEF gaaban CAB tags I
BRIEFCASE shandada gacanta CAB DRIVER tagsllle
BRIEFS mgls rageed CABBAGE kaaba]
BRIGHT cad, daysan CABINET khaanadaha
BRING keerud CAFETERIA makhaayad
108 Useful WordlJst EnglJsh-Somab

CALL wield I CEREAL boorash dlyaar ah


deggan 00 lagu quraacdo
CALM
CAMEL gee1 CEREMONY wacdl, xaflad
CAMERA aaladda sawlrka CHAIN sIlsllad
CAN daasad, qasaead CHAIR kursl
CAN OPENER mafag CHALK tamaaashur, Jeeso
CANCER kansar CHANCE nasllb
CANTALOUPE kantaluub CHANGE lsbedel
CAP noc koofi yadeed CHARGE aJuuro, SICIT ka
qaadld
CAPTURE qabsasho
CHAUFFEUR wade, darawal
CAR gaadhl, baabuur
CHEAP Jaban, raqlls
CARD kaadh
CHEAT khayaamayn
CARDIOLOGIST dhakhtarka wadnah
CHECK hubm, Jeeg
CARE daryeehd
CHEEK dhaban
CAREFUL taxadar
CHEERFUL bashaash
CARELESS taxadar daran
CHEESE JUs, farmaaJo
CARPENTER nIpar, foryaamo
CHEF eunto kanye,
CARROT dabo case, karooto
dabIaakh
CARRY qaadld
CHEMICAL kllrruko
CASE dacwo, kartuush
CHEMIST kllmlko yaqaan
CASH naqad
CHERRY Jeen
CASHIER maqalhaye
CHEST Iaab
CAT blsad, mukulaal
CHEW ealaahn
CATARACT eudur mdhaha ku
CHICKEN dlgaag, dooro
dhaca
CHILD canug, lImo
CATSUPIKETCHUP tamaandho la
shllday CHILDREN carruur
CAI"ILE 10' CHIN gadh
CAULIFLOWER koohfalaawer CHOICE doorasho, Ikhtlyaar
CAUSE sabab CHOOSE dooro
CELEBRATE dabaaldeg CHURCH kanusad
CELERY selan CINNAMON qorofol
CEMETERY xabaalo CIRCLE wareeg
CENT senti CITIZEN wadanl
CENTER dhex CITIZENSillP JInslyad
CENTURY qanu CITY magaalo
lEreyo wax tar ah Ingmlsl-SoomaaiJ 109

CITY HALL dawladda hoose COLORED PENCILS qahn qonyo


CIVILIAN shlclb mldabaysan
CLAM kalaam COMB garfeedh, shanlo
CLASSMATE ardaga kula fasalka COME Imaatm
ah COMEBACK soo noqosho
CLASSROOM fasal, galaas COME-BACK gadaal ka soo hagaag
CLEAN nadnf COMMl'ITEE guddl
CLEAR saafi COMMON caadl ah
CLERK karraaru COMMUNICATION Isgaadhsnn
CLERK TYPIST karram teebka COMPANY kambaru, shlrkad
yaqaan COMPLAINT cabasho
CLIMB kond COMPLETE dhan
CLOCK saacad COMPUTER komblyuutar
CLOSE xldhan COMPUTER qofka bar maamlJka
CLOSED la xldhay PROGRAMMER kombuyuutarka
CLOSET qolka dharka deJlya
CLOTH dhar CONCERT nwaayad
CLOTHING dhar xldhasho CONDUCTOR Isku dubande
CLOTHING farshaxanka dharka CONGRATULATIONS tahmyad, hambalyo
DESIGNER CONGRESS golaha ummadda
CLOUD daruur CONSTIPATION calool Joogsl
COAL dhuxul CONSTITUTION dastuur
COAST xeeb CONSTRUCTION dhlsmo
COAT koodh CO socda
COCOA kooke CONTROL Jlaahn
COFFEE bun, kaafi, qaxwe CONVERT ka bedehd
COFFEE TABLE mnska kaafiga COOK cunto kanye,
COFFEEPOT kIihga kaafiga dabaakh
COLD qabow, duray COOKIES buskud, buskulnooc
ka mid ah
COLLEAGUE saaxnb (gaar ahaan
qafka aad wada COOL qabow yar, deggan
shaqaysaan ama COOPERATE wada shaqayn,
dam Isku knn Iskaashl
xldho) COPY mmguunn, nuqul
COLLEGE kulhyad CORKSCREW koork Iskuruu
COLOR mldab CORN galley
110 Useful Wordhst Enghsh-Somah

CORN ON THE COB sabuul D


CORNER gees DAIRY oon xoolaad
CORRESPOND la xldhlldh DAM blYO xldh
COST qllmo DAMAGE wax yeello
COrrON cudbl, suuf DANCE clyaar
COUGH qufac DANGER khatar
COUNTRY dal DANGEROUS khatar ah
COURSE kooras DARK mugdl, gudcur,
COURT maxkamad madow
COUSIN ma adeer DATE taamkh, ttmlr
COVER dabool DAUGHTER gabadhaada
COW sac DAUGHTER-IN- gabadha wllikaagu
LAW qabo
CRAB carsaanyo
DAY maaltn
CRACKERS buskul, karaakar
DAY AFTER saadambe
CRASH burbund
TOMORROW
CRAYONS kalaro
DAY BEFORE dorraad
CREAM labeen YESTERDAY
CREATE abuund DA Y CARE CENTER xannaanada
CREDIT deyn, saacadaha canuurta
waxbarashada DEAD dhmtay
CREDITCARD kaadhka deynta DEAF dhegla'
CRIME dembl DEAL heshns
CROSS ka soo hor Jeed DEAR qaah
CROWD buuq DEATH drumasho
CRUEL cadow DEBT deyn
CRUSH ]ejebm DECEMBER DlIsambar
CUCUMBER qapar DECIDE go'aansl
CUFFLINKS badhammo blr ah 00 DEEP dheer, qodan, hullan
gacmaha shaadhka
DEFEAT laga adkaaday, la
lagu xldho
jeblyey
CUP koob
DEFEND dlfaacld
CURRICULUM manha]
DEGREE shahaado, darajo
CURTAIN daah
DELICATESSEN macmacaan
CYST gunaad
DELICIOUS macaan
DELIVERYMAN qofka wax geeya
Ereyo wax tar ah IOgInisl-Soomaah III

DEMAND rabId, doomd DINING TABLE mnska qadada


DEMOCRACY dlmuqraadl yad DINNER qado
DENIAL dlldmo DIRECTIONS tilmaan, Jlhayn, Jlho
DENTIST dhaktarka Ilkaha DIRECTOR guddoomlye
DENY dlldls DIRECTORY tIlmaame
DEODORANT waxay tlaahsa DIRT uskag
shnrkalurta DIRTY uskag Ieh, wasaq
DEPARTMENT qayb, waax leh
DEPARTMENT dukaan DISADVANTAGE faa'ndo lahayn
STORE DISAGREE dndmo, khllaaf
DEPARTURE blXltaan, tegttaan DISAPPEAR muuqan waa, lumay
DEPEND ka maannm DISCONTENTED kala gO'ld
DEPOSIT dhlgaal DISCOVER hehtaan
DEPRESSION uur ku taallo, Isla DISCUSS fallanqayn
hadal, murugo
DISEASE cudur
DESCRIPTION qeexld, sharraxaad
DISHES weeI, maacuun
DESERT lama degaan
DISHONEST khaa'm ah, daacad
DESSERT cunto fudud ahayn
DESTROY dumm DISHTOWEL shukumaanka
DETAIL tlfaf tlr weelka
DETERGENT saabuunta dharka DISHWASHER weeI dhaqe,
DEVELOP horumar mashl1nka weelka
dhaqa
DEVELOPMENT horumand
DISINFECTANT jeennls tIre
DIABETES kaadl macaan,
sonkorow DISTANCE masaafo
DIAPER xafaayad DISTRICT degmo
DIARRHEA shuban DNE quustd
DICTIONARY dnwaan, qaamus DIVIDE kala qaybm
DIE dhtmasho DO qabasho
DIETITIAN cunto yaqaan DOCTOR dhakhtar
DIFFERENT kaduwan DOG ey
DIFFICULT adag DOLLAR dooIar
DIG qodld DONKEY dameer
DILL dill DOOR albaab
DIME dhaym toban santI DOT dhlbtc
DINING ROOM qolka qadado DOUBLE labolaab
112 Useful Wordhst Enghsh-Somall

DOWN hoos E
DOWNSTAIRS jaranjaro/sallaanka EACH mId kasta, mid
hoose walba
DOWNTOWN faras magaalo EAR dheg
DRAFT qoraalka koowaad EARLY goorhore
DRAFTSMAN naqshad sameeye EARRINGS dhego, wIsaaqyo
DRAWER khaanad EARTH dhul
DREAM nyo EAST ban
DRESS toob, canbuur EASY fudud
DRESSER tawaIayd, allnaajo EAT cun
muraayad leh ECONOMIST dhaqaale yaqaan
DRESSMAKER dawaarle ECONOMY dhaqaale
DRILL daloohye EDGE glrgrr
DRINK cabbld , EDUCATE waxband
DRIVE wadId EFFECT natlljO
DRIVE-IN meel gaadruga laIa EFFECTIVEL Y wax ku 001
geh karo
EFFORT dadaal
DRIVER wade, dareewal
EGG beed,ukun
DROP ka dhlCld, dhlblc
EGGPLANT eegbalant
DROWN makra qof blYO
ELBOW suxul, xusul
hqaan
ELECT doond
DRUGS dawooym
ELECTRICITY koronto cabme
DRUGSTORE falillashl, fan nasi
METER
DRY qaIlalan
ELECTRICIAN koronto yaqaan
DRY-CLEAN dhaqldda qallala
ELECTRICITY koronto
DRYER dhar qalajlye
ELEMENT cunye
DUCK xuur, bolobolo
ELEMENTARY Dugsl Hoose
DULL fahmo daran SCHOOL
DUMB saaqld, aan hadh EMERGENCY deg-deg
kann
EMOTION caadlfad
DUMPLING bursallld
EMPLOYEE shaqaale
DURING muddada, waqtlga
EMPLOYER shaqaaleeye
DUST boodh
EMPLOYMENT shaqo
DUSTPAN Jaqaf
EMPTY madhan
END dhammaad
Ereyo wax tar ab IOgJnlsl-Soomaah 113

ENEMY cadow EXPRESSWAY waddo degdeg ah


ENERGY awood EXTENSION dheerayn
ENGINE m]lm, mashlln EXTENSION CORD xadhtg koronto
ENGINEER lIlJmeer EXTRA dheeraad
ENGLISH mgmlsl EXTREME xad dhaaf
ENOUGH ku filan EYE Ii
ENROLL dllwaamn
gehtaan, gehda,
F
ENTRANCE
mda FABRIC mara
EPILEPSY suuxltaan FACE We]1

EQUAL le'g FACT run


EQUIPMENT qalab FACTORY wershed
ERASER masaxaad, tlrtlre FAIL dhlcld
ESCAPE baxsasho FAIR eexasho lahayn,
cadaalad, mldab
ETHNICITY ]mslyad ahaansho
furan
EVEN SIIDman
FALL dayr
EVENING fild
FAMILY qOjS
EVENT dhacdo
FAMOUS caan
EVERY kasta
FAR fog
EVERY DAY maabn kasta
FARE qllmo
EXACT qumman
FARM beer
EXAMINATION ImtlXaan
FARMER beeralay
EXAMPLE tusaale
FASHION MODEL casn, faashm
EXCHANGE IS wedaarsl
FAST dheereyn, soomld
EXCITE xu so gehn
FAT baruur, buuran
EXCUSE cudurdaar
FATHER aabbe
EXHIBITION bandhlg
FATHER-IN LAW soddog
EXIT blXld
FAUCET qasabad
EXPECT fihtaan
FEAR baqdm
EXPENSES qarash
FEATHER baal
EXPENSIVE qaah
FEBRUARY Febraayo
EXPERIENCE waayo aragmmo
FEED cunto slln
EXPLAIN sharraxaad
FEEL dareen
EXPLODE qarax
FEELING dareemld
EXPLORE baadhld
FEMALE dumar
114 Useful Wordhst Engbsh-Somah

FEVER xumad, qandho FLU (INFLUENZA) hargab


FIANCE(E) doonnan FLUID dareere
FIELD garoon FLY duuhd
FIGHT dagaaJ FOG ceel)'aamo, dhedo
FIGURE sawn FOLLOW raactd
FILL buux FOOD cunto
FILM film FOOL nacas, dabbaal
FIND hehd FOOT cag
FINE filcan FORCE xoog, cadaadm
FINGER far FOREHEAD fool, salaan
FINGERNAIL clddl FOREIGN shtsheeye
FINISH dhamayn FOREIGNER qof shtsheeye ah
FIRE dab FOREMAN hOT Jooge
FIRE ALARM dab sheeg FORGET tlow
FIRE ESCAPE waddada dab ka FORK fargeeto
carandda FORM qaab, hannaan
FIREPLACE meesha dabka FORWARD hore
FIRM adag,kaggan FRANK myad xaadhan,
FIRST koowaad daacad
FISH kalluun, mallaay FREEWAY waddo furan
FIT caafimaad qaba FREEZE barafoobtd
AVE AND TEN dukaanka shan Iyo FREEZER sanduuqa baratka
STORE toban FRESH cusub, daray ah
FIX samayn FRIDAY ltmce
FLAG cal an FRIEND saaxllb
FLASHLIGHT toosh, karbuuno FRONT dhmaca hore
FLASHY dhaldhaalaya FRONT YARD daaradda hore
FLAT slman FRUIT khudrad
FLEA booddo, kutaan FRY shnbd
FLEE carand, baxsasho FRYING PAN maqbga shllhda,
FLIGHT duullmaad daawe
FLOAT sabbayn FUEL shtdaal, baatrool
FLOOD daad FULL dheregsan, buuxa
FLOOR dhulka, sagxad RTN waqtt fitcan
FLOUR daqllq FUNDS mllsaamyad
FLOWER ubax qoondaysan
Ereyo wax tar ah Inglnisi-Soomaah 115

FUNERAL aas GIFT hadyad


FUNNY maad leh, lagu qosl GINGER smJlbnl
RJRNACE foomo GIRL gabadh
FURNITURE alaab gun Iyo xafils GIRLFRIEND gabadh saaxnbad ah
FUSE fiyuus GIVE snn
FUSE BOX sanduuqa fiyuuska GLAD farxad
aayo, mustaqbul GLASS bakeen, galaas
GLASSES olayaalo
G
GLAUCOMA glukoma, mdho
GAIN macaash, taabld, xanuun keena
heM mdho la'aan
GALLON galaan GLOVE gacmo gehs
GAME clyaar, xeelad, GLUE xabag
ugaadh
GO bax, tag
GARAGE geerash, garaash
GO TO BED hurdo tag, seexo
GARBAGE qashm
GOAL gool
GARBAGECAN tenagga qashmka
GOAT n' , luhb adlu
GARBAGE caaga qashmka
GOD I1aah
DISPOSAL
GODFATHER gardaadlye
GARDEN beer
GOLD dahab
GARDENER beer abuure
GOOD filcan
GARLIC toon
GOODWll..L myad filcan
GAS ShldaaI, gaas
GOSSIP xan
GAS METER shldaaI cablre
GOVERN xukun
GAS STATION goobta shldaalka
GOVERNMENT dawlad
GASOLINE sludaaI
GRAB qabsasho
GATE albaab weyn,
ganJello GRADE daraJo, buundo
GATHERING urund GRADUATE qahngebm
GELATIN xaydh doofaar GRAIN mldho
GENERAL guud ahaan GRANDCHILDREN caruurtaad awowgal
ayeyda u tahay
GENEROUS deeqsl
GRANDDAUGHTER gabadha aad awow
GENTLE mudane
u tahay,
GENTLEMAN mn mudane ah gabadhaad
GET hehd awowga u tahay
GETUP Iacltaan GRANDFATHER awow, awoowe
116 Useful Wordhst EnglIsh-SomalI

GRANDMOTHER ayeeyo HALF SISTER walaashaa 00 aad


GRANDPARENTS awow IyO ayeeyo kala aabe ama kala
hooyo tIhnn
wnlkka aad awow U
GRANDSON tahay, wulkaada HALL gole, daarada,
awowga u tahay qolqol
GRAPES canab HALLWAY wadada gollaha
GRAPEFRUIT bambeelmo HAM hIhb doofaar
GRAPHIC wax garaaf ku HAMMER dubbe, bUll us
DESIGNER muuJIsan HAND gacan, baabaco
sameeyaha HAND TOWEL shukumaanka
GRASS caws gacmaha
GRAVE xabaal HANDICAPPED nn leh
GREEN dooa0' caaaar
0 HANDKERCHIEF masarka afka
GREEN PEPPER barbaroom HANDYMAN! dayac tIre, mn gun
GREY dameen HOUSEMAN
GROCERIES raashm HANG sudhId, deldelaad
GROUND dhul HAPPEN dhacay
GROUP koox HAPPY faraxsan
GROW koraya HARD adag
GROWTH kontaan HARD-WORKING shaqo badan
GUARD waardlye HARDWARE qalab dhlsmeed
GUIDE tusmeeye, horseed HARMONY ISku habboonaan
GUILTY dembnle HAT koofiyad
GUMS cImddo HATE nacayb
GUN qon HAVE haysta
GYMNASIUM meesha JImICsIga HAZELNUT mIdho YIcIbta u eg
GYNECOLOGIST dhakhtarka dumarka HEAD madax
HEADACHE madax xanuun
H HEADQUARTERS xarun
H.;\IR tImo HEALTH caafimaad
HAIRBRUSH burushka tImaha HEAR maqhd
HAIRDRESSER tImo hagaaJIye HEART wadne
HALF kalabadh, nus HEART AITACK wadne Joogsl
HALF BROTHER walaalka 00 aad HEARTBURN laab Jeex
kala aabe ama kala
HEAT kulayl
hooyo tlhun
HEAVEN Janno
lEreyo wax tar ah IngInlsl-Soomaah 117

HEAVY culus HUNGER gaaJo, baahl


HEIGHT dherer HUNGRY gaaJaysan, baahan
HELICOPTER hehkobtar HUNT ugaadhsJ
HELP caaWlmo, kaalmo HURRY degdeg
HENNA cIlia an, xmne HURT dhaawac
HERE halkan HUSBAND mnkaaga
HIDE lsqann, dhuumasho HYGIENE nadaafad
HIGH sare
HIGH SCHOOL DUgSI Sare
ID CARD warqadda aqoonstga
illGHWAY Jld weyne
ICE baraf fadhlya
mLL kur, buur
ICE CREAM Jallaato
HIPS mlsko
ICEBOX sanduuqa barafka
HIRE shaqaalayn
IDEA fikrad
illS TORY taanlkh
IDENTIFICAnON aqoonsl
illT ku dhufasho
IF haddll
HOARSE xabeeb
ILLNESS xanuun
HOLD JooJIn
IMAM lmaam
HOLE hog
IMMIGRANT qaxoott, dool
HOLIDAY fasax, feesto, clld
IMPATIENT duJqaad daran
HOME gun
IMPOLITE edeb daran
HOMEWORK shaqo gun
IMPORTANT muhllm
HONEST daacad ah
IMPROVE hagaaJIn
HOOK sudhato
INCENSE uunst, beeyo, foox
HORSE faras
INCH lInJ
HOSPITAL cusbataal
INCLUDE ku dand
HOT kulayl
INCORRECT khalad
HOTEL hudhee~, huteel
INDEPENDENCE madax banaaru
HOUR saacad
INDUSTRY wershed
HOUSE aqal, gun
INFECfION Jeenmska cudurka
HOUSECOAT koodh gun
keena
HOUSEKEEPER Jaanyad, bOOY1SO
INFLUENZA (FLU) hargab
HOUSEWORK shaqo gun
INFORMATION war
HUG hab Slln
INJURE dhaawac
HUGE weyn
INK khad
HUMOR maJaaJllIo
INSECT cayayaan
118 Useful Wordbst Engbsh-Somah
..

INSPECT baadhld I JmCE JUus


INSTRUCTIONS tilmaamo JULY Luuhyo
INSURANCE cayffils JUMP booddo
INTELLIGENT maskax badan JUNE Juunyo
INTEREST dulsaar, Xli so JUNGLE ay, duur
INTERFERE faragehn JURY guddl
INTERNA TIONAL caalaml JUST cadl!. caadil
INTERPRETER tUfJume JUSTICE cadaalad
INTERVIEW waraysl
K
INTESTINES mmdluclr, xlldmo
KEEP hayn
INVENT soo saand wax
cusub KEROSENE gaas
baadlud KETCHUP/CATSUP tamaandho la
INVESTIGATE
shllday
INVITE casuunud
KETfLE kildlu. Jalmad
IODINE aydhlln
KEY fure
IRON blr, kaawlyad, feero
KICK laad
ISLAND Jasllfad
KIDNEYS kelyo
ITEM shay
KILL dIi
J KIND naxanls, nooc
JACKET Jaaket KISS dhunkasho
JAIL xabsl KITCHEN kiJm, Jlko. kushlln,
Jaadhl wale, madbakh
JANITOR
blyatooru KNEE ruug
JANUARY Jannaayo KNEEL Jilbo Joogsl
JAR quraarad, dhalo KNIFE mmdl
JAW daan KNIT soohld
JEANS JllnIS KNOW garasho
JEWELRY qalabka dumarku KNOWLEDGE aqoon
xldhaan sida KOSHER xalaasha yahuudda,
dahabka halal
JOB shaqo
ku blind L
JOIN
kaftan LAB shaybaar
JOKE
JOURNALIST Joonaahste, suxufi
JUDGE xaakm, garsore
Ereyo wax tar ah InglnIsl-Soomaah 119

LABEL warqad ama LEEK marka shay daloola


ealaamad korka wax ka da,aan
lagaga dheJlYo LEFT tegay
aJaabad ubka ah
LEG lug
LABOR shaqo, fool
LEGAL ASSIST ANT kalkaahye sharel
LABORATORY shaybaar
LEMON lun dhanaan
LADY haweenay, qof
LEND daymm
dumar ah
LENGTH dhererka
LAKE haro
LESS kayar
LAMB nayl, hlhb baraar
LET u yeehd
LAMP saynuus, nal
LEITER warqad
LAND wadan, dhul
LETTUCE ansalaato
LANE haad
LEVEL heer, Slman
LANGUAGE !uqad, af
LIBRARY maktabad, buug-
LARGE balladhan, wayn
kaydlska
LAST ugu dambayn
LICENSE shaul
LAST NAME magaea reerkllna
LIE been
LATE habsan, Wakhtl
LIFE nolol
dambe
LIFE INSURANCE caymlska nolosha
LATER ka dlb
LIGHT llays, nal, fudud
LAUGH qoso!
LIGHT BULB guluub, nal
LAUNDER dhar maydhld
LIGHTNING hllaae
LAUNDROMAT doobbl, lamandaayo
LIKE jeclaan, 00 kale ama
LAUNDRYMAN doobbllie
la mId ah
LAW sharel
LIME lun dhanaan
LAWYER abukaate, qareen, eagaaran
qaryaqaan
LINE xanlJm
LAZY eaaJls
LINEN CLOSET qolka dharka
LEAD hogaamm
LINING fodare, gogal
LEAF eaJeen
LIQUID dareere
LEARN barasho
LIQUOR khamn
LEASE heshuska lagalo
LIST Iska daba sugld, lust
marka gun la
lmaysanayo LITTLE yar
LEAVE tegld LIVE nool
LECTURE qudbad, eashar LIVER beer
LIVING ROOM fadhlga
120 Useful WordlIst EnglIsh-SomalI

LOAN amaah I MAKE-UP maykab


LOBBY meesha laga soo MALE rag
galo dhIsmaha MAIl/" nm
wayn ama
MANAGER maamule
hudheelada
MANUFACTURE wax soo saare
LOBSTER looblster, abu maqas
MANY m badan
LOCATE ogaansho halka
meeb ku taal MAP khamdad
LOCK me, quful, MARCH Maarso
sakatuuro MARK calaamad
LOCKER ROOM qolka sanduuqyada MARKET suuq
LOCKSMITH quful sameeye MARRIED guursaday
LONELY kehmmo MARRY gUUfS}
LONG dheer MATCHES kabmd, taraq
LOOK eegmo MATERIAL shay, maro
LOOSE dabecsan ama aan MATH xlsaab
aad u xldhnayn MAlTER wax la taaban karo
LOSE lumm MATTRESS furaash, Joodan
LOT badan MAY Maa)o
LOUD dhawaaq dheer MAYBE laga yaabee
LOVE Jacayl MAYONNAISE maanays
LOW hoose MAYOR duqa magaalada
LUBRICATE salndayn MEAL cunto
LUCK nasub MEAN qallafsan, hadal xun
LUCKY nasnb badan MEANS dakhh
LUGGAGE alaab, boorsooym, MEANWHILE llaa wakhtIgaas
shandado
MEASURE cablr
LUNCH qado
MEAT hIhb
LUNCH BOX sanduuqa qadada
MECHANIC makaanlg
LUNGS sambabo
MEDICINE daawo
M MEDICINE khaanada
CABINET daawooymka
MACHINE mlshIm, matoor
MEET kulan
MACHINIST matoor yaqaan
MEETING shlr
MAID adeege
MELON qare, xabxab
MAll.. boos
MELT dhalaalld
MAKE samayn
Ereyo wax tar ab Ingirusi-Soomaah 121

MEMBER xubm ka t1rsan MONEY ORDER Jeega wareega


MEMORY xasuus MONTH bil
MENTION sheegld MOON dayax
MESSAGE famn MOP xaaqm, dhul tIrtire
METAL blr MORE m kale
METHOD mdaam MORNING sub ax
MIDDLE dhexda, badhtanka MOSQUE masaaJld
MIDNIGHT habeen badh MOTEL albeergo
MIDWIFE umuhso MOTHER hooyo
MILE mayl MOTHER IN-LAW sodohdaa
MILITARY xooga dalka MOTOR matoor
MILK caano MOTORCYCLE baaskeel
MILKS HAKE caano Iyo Jalaato MOUNTAIN buur
laysku qasay MOURN baroorasho
MILLION mllyan MOUTH af
MIND maskax MOVE guund
MINER macdan qode MOVER wax rare
MINERAL macdan MOVIE film
MINERAL WATER blYo macdan leh, MOVIE THEATER shaneemo
mmaraale
MUCH badan
MINIMUM 19u yaraan
MUG koob
MINISTER wasnr
MUSCLE muruq
MINT hah
MUSHROOMS mashruums, barkm
MINUTE mmdh, daqllqad waraabe, boqoshaa
MIRROR muraayad MUSIC muusik
MISS waxaa laga h~r MUSTACHE shaarubo
manyaa gabadha
MUSTARD mastard
aan la guursan,
boxolyow MUTI'ON hIhb Idaad
MISTAKE khalad MYSELF naftayda
MIX Isku dand
N
MIXTURE Isku Jlr
NAIL musbaar, ciddl
MODERN casnyayn
NAME magac
MOMENT Wakhtl
NAPKIN Istaraasho
MONDAY Ismm
NARROW dhuuban, cmlln
MONEY lacag
I NATION ummad
122 Useful Wordllst English-Somali

NATIONALITY Jmslyad NOBODY qofna


NATURE dabeecad, dabllcl NOISE buuq
NAVY clldanka bada NOISY buuq badan
NEAR dhow, dhmaca ku NONE waxba, eber
haya NOON duhur
NECESSARY muhllm NORMAL caadl
NECESSITY lagama maallllaan NORTH woqooYI
NECK luqun NOSE san
NECKLACE slhs NOTE fanm
NECKTIE nllgtayn NOTEBOOK buugaga wax lagu
NEED baahl qorto
NEEDLE Irbad NOTHING waxba
NEIGHBOR dans NOTICE ogayslls
NEITHER mId ahaan NOVEMBER Noofambar
NEPHEW walaalkaa ama NOW hadeer
walaasha wlllkay NOWHERE meelnaba
dhashay
NUMBER tIrO
NERVOUS Isla hadal
NURSE kalkaahso
NEVER wehgeed caafimaad
NEW cusub NURSERY xanaano
NEWS war NUT lafta mldhaha ku
NEWSPAPER wargeys dhex Jlrta
NEWSPAPER BOY wlllka waraaqaha NYLON layloon
qaada
NEWSSTAND tubakaayadalagu o
gado Janldada OATMEAL boorash
NEXT ku xlga OBEY adeecld
NICE filcan OBJECT walax, shay, kasoo
NICKNAME naaneys hOl)eedld
NIECE walaalkaa ama OBSTETRICIAN dhakhtarka
walaashaa dhalmada
gabadhay dhashay OCCUPATION xlrfad
NIGHT habeen OCCUPIED meeh ka banaanayn
NIGHT waardlye OCEAN bad
WATCHMAN OCTOBER Oktoobar
NIGHTGOWN toob adka habeenkll ODD tiro laSI ah
lagu seexdo
OFFER ugu deeqld
Ereyo wax tar ah IngInlsl-Soomaah 123

OFACE xafils OUTSTANDING aad u filcan


OFACER sarkaal OVEN foomo
OFACIAL Sl rasrru ah OVERCOAT gabbood, kabood
OFTEN marmar OVERSHOES buudh
OIL sailld OWE dayn lagu leeyahay
OLD duug, da' , gabow OWNER qofka hantlda leh
ON TOP OF meelaha ugu OYSTER oOYlstar
sareeya
ONCE hal
ONE-WAY hal Jld PTA ururka waahdllnta
Iyo macallmllnta
ONION basal
PACKAGE kartoon
OPEN furan
PAGE bog, haashl
OPERATE wadld
dhmaceed
OPERATOR farsameeye
PAIN xanuun
OP OLOGIST dhakhtarka
PAINT nnJl
cudurada mdhaha
daaweeya PAINTBRUSH burushka nnJlga
OPPORTUNITY fursad, Jaams PAINTER nnJlIle
OPPOSE hor Istaagld PAIR labo
OPPOSITE ka soo hOIJeed PAJAMAS baJaame
OPTICAL araga PAMPHLET buuk yar 00
waxyaabaha
OPTICIAN muraayado mdho
muhllmka looga
yaqaan
hadlo
OR ama
PANCAKES malawax
ORANGE hurdl hm, hm
PANS maqh
macaan
PANTIES mgls, kastuume
ORCHESTRA koox muusig tunta
PANTRY qolka kaydka
ORDER amar, amarsnn
cuntada
OREGANO oongaano
PANTS surwaalo
ORGANIZATION urur
PANTSUIT surwaalka suudka
ORGANIZE habayn
PANTYHOSE sharaabaado
ORTHODOX asal raac dhaadheer 00
OTHER kale dumarku xldhaan
OUNCE wlqlyad PAPER warqad, xaashI
OUTGOING furfuran PAPRIKA baabnka
OUTSIDE debeda PARADE dhoola tus
124 Useful Wordhst Enghsh SomalI

PARCEL buqshad wax ku PERHAPS laga yaabee


xldhan Ylhlln PERIOD mudD
PARDON saamaxaad PERMANENT Joogto ah
PARENTS waahd PERMIT ogolaansho
PARK Jardnno lagu nasto PERSON qof
PAROCHIAL qof aragtl gaaban PERSPIRATION dhldld
PARSLEY caIeen cagaar ah PHARMACIST fallllasnle,
PART qayb daawoyaqaan
PARTY xafIad PHONE talafoon
PASS dhaafid PHONE BOOK buug talafoon
PASSENGER rakaab PHOTOGRAPHER sawlrle
PASSPORT dalkugal PHRASE odhaah gaaban
PAST wax tegey PHYSICIAN dhakhtar,fiSIShan
PATIENCE dulqaad PHYSICIST fislgls yaqaan
PATIENT dulqaad leh, bukaan PICTURE masawlr, sawlr
socod PIECE Jeex, gobol
PATIO ardaa PIG doofaar
PATTERN nashqad kala PILLOW barkImo
duwan, cablr
PILLOWCASE harqad
PAY bIXm
PIN bnn
PAY RAISE kordhmta
PINEAPPLE cananaas
mushaharka
PINK basall
PAYMENT lacag baxm
PINT halbeeg
PEACE nabad ge\yo
PIPE tuubo
PEACH farsug
PISTACHIOS blstaJaJoos
PEANUT laws
PLACE meel
PEAR beer
PLAIN saafi
PEAS fuul
PLAN qorshe
PEDIATRICIAN dakhtarka caruurta
PLANE dlyaarad
PEN qahn
PLANT geed
PENCIL qahn qon
PLATE SInIXI, saxan
PENNY hal senti
PLATFORM masrax
PEOPLE dad
PLAY cayaar
PEPPER basbaas
PLAYGROUND garoonka clyaaraha
PERCENTAGE boqolknba
PLEASANT lagu farxo
PERFECT qumman
Ereyo wax tar ah Ingmisi-Soomaah 125

PLEASURE farxad, raaxo PRACTICE tababar


PLIERS kelbed, bnnso PRAY tukasho
PLUM balam PRAYER salaad
PLUMBER tuubnste PRECIOUS qaaIt badan, qnmo
PLUS u gee, ku dar badan
POCKET Jeeb PREGNANT uur
POINT caarad PRESCRIPTION daawo dhakhtar kuu
qoray
POISON sun
PRESENT hadlyad
POLICE boolns
PRESIDENT madaxwayne
POLICE OFFICER sarkaal boo Ins
PREn'Y qurux
POLICE STATION xerada bunska,
shooktga, saldlug PRICE qnme
boolns PRIDE aroosad
POLITE edeb PRIEST wadaad
POLITICS slyaasad PRINCIPAL maamule dUgSl
POMEGRANA TE rummaan PRINTER daabece
POOR faqur PRISON Jeel, xabsl
POPULATION dadwayne PRIVATE gaar ah
PORCH daarad PRIZE abaal mann
PORK doofaar PROBLEM dhtbaato
PORT deked PROCESS hawl socod
PORTER xamaah PRODUCE soo saar
PORTRAIT saWlr PRODUCT badeeco
POSITION meel PRODUCTION wax soo saar
POSSIDLE suurto gal PROFESSION xtrfad
POST udub, Jago PROFESSOR brofasoor
POST OFFICE xafilska boostada PROFIT faa'ndo
POSTAGE lacagta lagu blXlYO PROGRAM bar maaffilJ
warqada boosta PROGRESS hore u socod
lagu duo
PROMISE ballan
POTATO baradho
PROOF cadayn
POTS dlgStyO
PROPERTY hantl
POULTRY hIhb dtgaagldooro
PROPOSE talo soo Jeedm
POUND rodol
PROTECT tlaahn
POWDER boolbare, bootar
PROTEST mudaharaad
POWER awood
PROUD qab waynaan
126 liseful Wordhst EnglIsh-Somali

PROVE cadayn RADISH raadtsh


PROVIDE sun RAILROAD waddo tareen
PRUNE buruun RAILROAD boosteeJo tareen
PSYCHIATRlST dhakhtarka STATION
maskaxda RAIN roob
PSYCHOLOGIST dhakhtarka cltml RAINCOAT koodhka roobka
nafsiga RAISE sare u qaadld
PUBLIC dadwayne RAISINS sabub
PUBLIC SCHOOL dugsl dadweyne RARE dhlf
PUBLISH daablcld RATE heer
PUDDING macmacaan RAZOR saklm, maklmad
PUDDLE ballt REACH gaadhld
PULL SOD Judtd, SOD niX READ akhnd
PUMPKIN bocor READY dlyaar
PUNISH clqaab REAL run, xaquq
PURE saafi, aan waxba ku REAL ESTATE dhullYo guryo ubm
khaldanayn
REASON sabab
PURPLE buluug casaan
REASONABLE caqh gal
xigeen ah
RECEIPT rasudh, shaUl
PURPOSE uJeedo
RECEIVE heM
PURSE shandad boorso
RECENT dhawaan
PUSH niX
RECESS bmnf, fasax gaaban
PUT drug
RECIPE hab wax 100
Q sameeyo
QUALITY nooc fitcan, tayo RECOGNIZE garasho
QUANTITY cadad, tirO RECOMMEND kudhmn
QUARTER rubuc RECORD dl1waansan
QUESTION su'aaI RECOVER bogsasho, ka soo
kabasho
QmCK dhakhso
RECREATION madadaaIo
QillET aamusan
RED casaan, gaduud
R RED PEPPER basbaas cas
RACE Jmsl, qolo REDUCE yarayn
RADIATOR taanglga btyaha ee REFER tlxraacld
gaadhtga REFINED safaysan
RADIO Idaacad, reedyow REFRIGERATOR taIlagad, qabooJlye
lEreyo wax tar ab Ingmls)-Soomaah 127

REGISTER d1lwaan RESUME dlb u bllaabld


REGISTERED MAll.. warqad dllwaan RESUME qoraai warblXln
gashan taankh shaqo
REGISTRAR dllwaan gehye RETURN 500 noqosho

REGISTRAR'S xafilska duwaan REUNION dlb u kuIan


OFFICE hayaha REWARD abaalgud
REGISTRATION lsqons RHYTHM qaafiyad,qaabdhac
REGULAR Joogto ah RIBS feedho
REJECT dlldmo RICE bams
RELATION xldhlldh RICH maaIqabeen, taaJlf
RELATIVES qaraabo, eheIo RIDE fuuhmaad
RELEVANT habboon RIGHT mldlg, sax
RELIGION dun RING kaatun, farraatl
REMEMBER xasuus RISE soo blXltaan
RENT kif0, IJaar RIVER web I
REPAIR hagaaJm, dayactu ROAD waddo
REPAIRMAN mnka wax dayac ROB boobld, dhlcld
lira
ROBE xadhlg
REPLACE ku bedehd
ROCK dhagax
REPORTCARD warqadda
ROLL dubb fOOt! ah, duub,
warblxmta
duubld
REPRESENT metehd
ROOF saqaf
REPRESENTATIVE mete Ie
ROOM qol
REQUEST codsl
ROOT xldld
RESEARCHER cllrru baadhe
ROUGH qaIlafsan
RESERVATION kaydm, boos celIn,
ROUND goobaaban
shakl
ROUNDTRIP tlgldh tegld Iyo
RESERVED kaydsan, xu xlran
TICKET noqosho ah
RESIDENT deggane
ROUTE mann, Jld, hllm
RESPOND Jawaabld
ROW taxan, saf ah
RESPONSIBLE mas'uul
RUBBER caag, rabadh
REST nasasho
RUG qadufad, roog
RESTAURANT makhaayad, hudheel
RULER mastarad, xukume
RESTROOM musqul, mahdar,
RUN orod
bay tal-may
RUN AWAY cararay, fakad
RESULT go'aan
128 Useful Wordhst Engbsh-Somab

S SCISSORS maqas
SAD murugo SCORE buundo, dhtco
SAILOR badmaax SCREAM qayltn, cabaadld
SALARY mushahaaro I SCREEN daah
SALE xaraash SCREW dlsmls, boo I
SALESPERSON qofka wax lIblya maraaro leh
SALT mlltx, cusbo SCREWDRIVER dlSIDlS, kashawllto
SALVATION ARMY clldanka SEA bad
STORE badbaadada SEAFOOD cunto badeed
dukaan SEAMSTRESS (naag) harqaanle/
SAME lskuIDld dawaarle ah
SAND cud SEARCH baadhtd
SANDALS sandhaI, JambaI SEAT fadht
SANDPAPER baalays SECOND t1bldhlqSl, labaad
SARDINES saaradnn SECRET SIT

SATISFY qancm SECRETARY xoghayn


SATURDAY Sabtl SECTION qayb, waax
SAUCEPAN maqltga suugada SECURITY badbaado, t1aaltn
SAUCER seesar SEE arag
SAUERKRAUT saawarkaraat SEEM u eg, 100 maleeyo
SAUSAGE htllb shudan SELDOM mardhlfah
SAVE badbaadm, kaydm SELF naf
SAW arkay, IDllshaar SELF-CONFII )ENCE lsku kaIsooru
SAY dheh, dhthtd SELFISH naftusa hor manya
SCALE IDllsaan, cabblr SELL ubm, gadtd
SCARE baqld, caabsl SEMESTER sannad dugslyeed
SCARF masar, xIJaab, badhlm
lskaaf, shaash, SEND dmd
gambo, tlyar, SENTENCE weedh, oraah
malkhabad
SEPARATE kala soocan, kala
SCHEDULE Jadwal go'an
SCHOOL dUgSl SEPTEMBER Slbtambar
SCHOOL YEAR sannad dugslyeed SERIOUS halts
SCIENCE sayms SESAME slsm
SCIENTIST aqoonyahan sayarus SETfLE deggld
yaqaan
SEW tohd
Ereyo wax tar ah InglnlSI-Soomaah 129

SHADE hadh, hoos SILENT aamusan


SHADOW hadh SILK xarur
SHAKE ruxld SILLY nacas, doqon
SHALLOW gaaban SILVER qahn
SHAME ceeb SILVERWARE weelka rnacdanka
SHAPE qaab ah
SHARE qaybsasho SIMPLE fudud, baSlld
SHARP afleh SINCE I1aa
SHEET xaashad, go' SINCERE daacad
SHERIFF guddoomlyaha SING hees
boohska SINGLE keh
SHINE dhalaahd SINK waaskada lagu
SHIP rnarkab dhaqo weelka
SHIRT shaadh SISTER waJaasha
SHOCK naxdm, shoog SIT fadhuso
SHOE kab SIZE qlyaas
SHOE STORE dukaanka kabaha SKIN maqaar, dub
SHOOT toogo SKINNY caato aad ah
SHOP dukaan SKIRT goonno
SHORT gaaban SKY cuka
SHORTS dabagaab SLACKS surwaaJo
SHOULDER garab SLEEP hurdo
SHOW tus SLEEPY hurdaysan
SHOWER rnaydhasho, qubays SLEEVE gacmaha shaadhka
SHOWER CURTAIN bacda qubayska SLENDER caato lafa ah
SHRIMP shmrnbl, xayawaan SLIM dhuuban
badu kUJlra SLIP sllbasho, garanka
SHUT xldh dumarka
SHY xishooda SLIPPERS dacas
SmLINGS walaalo ISku aabe SLOPPY qoyan
Iyo shooyo ah SLOW tartub, qunyar
SICK buka SMALL yar
SIGHT aragtl SMART xaruf
SIGN saXllX SMASH burbunn
SIGNAL baaq, Signal SMELL unn
SIGNATURE saXllX SMU,E qosoJ
130 Useful WordlIst EnglIsh-SomalI

SMOKE qllq SPARK dhmblll


SMOOTH Slman SPEAK hadal
SNACK cunto fudud SPECIAL gaar ah
SNEAKERS kabaha cayaaraha SPECIALIST takhasus yahan
SNEEZE hmdhlso SPEECH khudbad
SNOW baraf SPEED xawaare, xawh
SOAP saabuun SPELL yeedhm, hlgaadm
SOCIAL SECURITY badbaadada SPEND Isucmaahd
bulshada SPICES xawaash
SOCIAL WORKER shaqaale bulsho SPINACH IsbmlJ
SOCIETY bulsho SPLIT kala tegld, kala
SOCKS sharabaado kaxayn
SODA soodhe SPONSOR kafaalo qaadld
SOFA kurslga dheer ee SPOON malqacad, qaado
fadhlga SPORT clyaar
SOFT Jlhcsan SPOT bar, meel
SOIL cnd SPOUSE mnkaaga ama
SOLDIER askan naagtaada
SOLID shay adke ah I SPRAIN murkacasho
SOME qaar SPREAD fidld
SOMEBODY qofuun SPRING xlhga guga
SOMEONE qof SQUARE afar gees, labaJlbaar
SOMETIMES mall liar SQUASH Iskuwaash, du
SON wlIlkaaga cldhlldhm
SON IN-LAW wlIlka aad sodohdal STAIRWAY JaranJaro, saJlaanka
soddogga u tahay STAMP tlgldh
SONG hees STAND taagm
SORROW murugo STAR xlddlg
SORRY ka xumaan STARCH IstaaIJ
SORT nooc, cayn START btlaabld
SOUND cod STATE qaran, xaalad
SOUP maraq STATEMENT qoraal xlsaabeed,
SOUR dhanaan odhaah
SOUR CREAM caano dhanaan STAY Joogld
SOUTH koonfur STEAK busteela
SPACE hawada sare STEAL xadld
Ereyo wax tar ah HOgIrusl.Soomaah 131

STEEL blr xadud ah SUBJECT maado


STEP talaabo SUBTRACT kalaJand
STEPDAUGHTER gabadha xaaskaga, SUBWAY tareenka dhulka
mnkaagu dhalay hoostllsa mara
STEPFATHER adeer(qaba SUCCEED horumand
hoyadaa) SUCH 00 kale
STEPMOTHER aayo, eeddo, naagta SUDDEN kedls
abahaa qabo
SUFFER haya ama ku dhacay
STEPSON wulka xaaskaaga
SUFFICIENT ku filan
mnkaaga dhalay,
wnlka mnkaagu SUGAR sonkor
ama naagta aad SUGGESTION fikrad blXln, tala
guursataa hore u soo Jadm
dhashay SUIT koodh Iho surwaal
STILL welt ISU eg, suudh
STOCK CLERK karaanl badeeco SUITCASE shandad, boorso
STOCKINGS slglsyo dhaadheer SUMMER xagaa
STOMACH calool SUN qorax
STOMACH-ACHE calool xanuun SUN GLASSES oktyaalaha,
STOP Joogsl muraayadaha
qoraxda
STORE dukaan
SUNDAY Axad
STORY sheeko
SUPERMARKET suuqa carwada
STOVE cunto kanye
SUPERVISOR hOTjooge
STRAIGHT saanl
SUPPLIES saad, alaabo
STRANGE la yaab leh
SUPPLY sun, qaybm
STRANGER qof qalaad
SUPPORT taageend
STRAWBERRY Istaroobeen
SURFACE dusha sare
STREET waddo
SURGEON dhakhtarka qalunka
STRENGTH awood
SURNAME magacaaga ugu
STRIKE mudoharaad
dambeeya
STRING dhagaatt, xaang
SURPRISE yaab, amankaag
STRING BEANS dIglr dhuudhuuban
SWEAT dhldId
STROKE waax qallal
SWEATER funaanad
STRONG xooggan
SWEET macaan
STUDENT arday
SWIM dabaal
STUDY wax dhtgasho
SWIMMING POOL waaskada dabaasha
STUPID doqon
132 Useful Wordhst Enghsh-Somah

SYNAGOGUE kanllsadda TECHNICIAN farsamoyaqaan


yahuudda TEETH dko
SYSTEM hab, mdaam TELEGRAM telagraam
TELEPHONE talafoon
T
TELEPHONE tusaha talafoonka
T SHIRT garan
DIRECTORY
TABLE mllS
TELEVISION tehfisyoon
TABLECLOTH maro mllS
TELL sheegld
TAIL dabo
TEMPORARY ku meel
TAILOR (mn) dawaarlel gaadhklrayste
harqaanle (ah)
TENANT Ijaarte
TAKE qaadasho kubbadda temska
TENNIS
TALC bootarka waxa laga
TENNIS SHOES kabo tems
sameeyo
TERM xllh
TALE sheeko
TERRIBLE baqdmleh
TALK hadal
TEST tljaabo
TALL dheer
TEXT qoraal
TANGERINE nooc lun macaanta
ka Inld ah TEXTBOOK buug dugslyeed
TAP taabasho, THANK mahad
gargaraacld THAT taa, kaa
TAPE sharooto THEATER gole maaweelo
TAPE MEASURE cabblr, taybka THERE halkaa
qlyaasta THICK qaro weyn
TASK shaqo THIN qaro yar, caato,
TASTE dhadhan dhuuban
TASTY dhadhan leh THING wax
TAX cashuur THINK feker
TAXICAB tags I THIRSTY haraad
TEA shaah THIS kan
TEACH bamd THREAD dun
TEACHER macailn, bare THRIFT SHOP dukaan alaabo jaban
TEAPOT kdhga shaaha, THROAT cuno,dhuun
Jalmad THROUGH ka gudbld
TEAR googoyn, kala THROW tuund
jeexld onkod,gugac
THUNDER
TEASPOON malqacad yar,
THURSDAY KhaInlls
qaaddo shaah
Ereyo wax tar ah Ingmisi-Soomaah 133

TICKET tlgldh TRAIN tareen


TIE nl1gtayn TRAIN STATION saldhlga tareenka
TIE CLIP bIrta nugtaynka lagu TRANSFER bedehd
qabto TRANSLATOR tUIJume
TIGHT ku dhegan TRANSPORT gaadl1d
TIGHTS surwaal Jldhka ku TRANSPORTATION gaadl1d
dhegan
TRASH qashm
TIME wakhtl
TRAVEL socdaal
TIRED daallan TRAY masaf, smlXI
TOAST duban balaaran
TODAY maanta TREE geed
TOE suulka cagta TRICK khayaano
TOENAIL cldlda suulka cagta TRIP safar
TOGETHER kullan TROUBLE dhlbaato
TOll..ET suuh, musqul TROUSERS surwaalo
TOll..ETBOWL godka saxarada TROUT tarraaqad
TOll..ET SEAT fadluga godka TRUCK gaadhl, babuur
saxarada TRUCK DRIVER darawal wade
TOMATO tamaandho, yaanyo TRUE run ah
TOMORROW bemtto TRUNK JInda geedka ama
TON tan gacanta maroodlga
TONGUE cal1ab ama gaadhlga
TONIGHT caawa xagllsa dambe
TOOL qalab TRUST kalsoom
TOOL SHED qolka qalabka TRUTH run

TOOTH Ihg TRY Isku deYld


TOOTHACHE Ihg xanuun TUBERCULOSIS tl1blSho, qaaxo,
(TB) tl1bay
TOOTHBRUSH caday
TUESDAY Talaado
TOOTHPASTE daawada cadayga
TUmON lacagta
TOP dusha waxbarashada
TORN JaIJaray layskaga blXlYo
TOUCH taabasho TUNA FISH tuuna, toono
TOWEL tuwaal, shukumaa TURBAN clmaamad
TOWN magaalo TURKEY tUr\C1, shlmbu
TRADE ganacsi dlgaaga u eg
TRADITION dhaqan TURN leexm
134 Useful Wordbst Engbsh-Somah

TURNPIKE waddo bushkuleettl UPSTAIRS JaranJaro/sallaanka


baaskeel sare
TURPENTINE dareere nnJlga lagu URGE doorud
khafiIfiyo USE Istlcmaal
TUTOR macalhn khaas ah USEFUL faa'lIdo leh
TWICE labolaab USUAL caadl
TYPE teeb
TYPIST teeb yaqaan V
VACATION fasax
U VACCINATE tallaaltd
UGLY fool xun VACCINA TION tallaal
ULCER nabar calooleed VACUUM CLEANER qadl1fad nadufiye
UMBRELLA dallad VALUE ql1me
UNCLE adeer VANILLA geed la cuno 00 lagu
UNDER hoos sameeyo Jalaatada
UNDERNEATH xaga hoose VANITY TABLE mns caJl1b ah
UNDERSHIRT garan, sangalaydh VARY IS badbadehd
UNDERSTAND garasho, gahan VEAL hlhb waylaad
UNDERWEAR mgls, kastuume VEGETABLES khudrad
UNEMPLOYMENT shaqola'aan VEIN xldldada Jtdhka
UNFAIR eexda, cadaalad VENETIAN BLIND femshan balaynd
ahayn VESSEL weel ama galaas
UNHAPPY faraxsanayn waynlweel dhen
UNHEALTHY caafimaad qabtn ah
UNION urur VEST baaskoodhad, meesa
Jaako
UNIT cutub, xubtn
VIEW aragtl
UNITE mtdoobld
VILLAGE tuulo
UNITY mtdmmo
VINEGAR khal
UNNERSITY pamacad
VIOLENT rabsho badan
UNKIND naxams Jahayn
VIRUS fayras, geermts
UNLUCKY nasl1b daran
VISION arag
UNPLEASANT laga xumaado
VISIT booqasho
UP sare
VOICE cod
UPHOLSTERER galeeye
VOLUNTARY Iskaa wax u qabso
UPSET xanaaqsan, calool
xumo VOTE doorasho
Ereyo wax tar ah HOgJnJs)-Soomaah 135

W WEAPON hub
WAGES mushahaaro WEAR xldhasho
WAIST dhex WEATHER Clmllo
WAIT sug WEDDING aroos
WAITER mudaJad, kabalyeen WEDNESDA Y arbaca
WAITING sugld WEEK SltImaan, asbuuc,
WAITRESS mudalabad, toddobaad
kabalyeenyad WEIGH mnsaamld
WAKEUP toos WEIGHT culays
WALK soco WELDER alxanle
WALL derbl, gldaar WELL fayoqaba, filcan,
WALLET boorsada Jeebka ceel
WALNUT nooc lawska ka mid WEST galbeed
ah WET qoyan
WANT rabid WHEAT qamaddl
WAR dagaaJ WHEEL shaag
WAREHOUSE bakhaar, maqsll WHILE markll
WARM duran WHITE caddaan
WARN dlgld WIDE baIIaadhan
WARNING dlgltaan WIFE naagta, xaaska,
WASH maydh,dhaq afada
WASHING qasaalad WILD duurJoog
MACHINE WIN guulaysl
WASTE qashtn WIND dabayl
WASTEBASKET baaJdlga qashmka WINDOW daaqad
WATCH saacad WINDOW SHADE hagoog daaqadeed
WATCHMAKER saacad sameeye WINE wayn
WATER blYo WING baal
WATER HEATER blYo kululeeye WINTER dlraac, Julaal
WATER METER blYo cabue WIRE fillo
WATERMELON qare, xabxab WISE xlkmad badan,caaqil
WAVE mawJad ama gacan WISH rabid
haadm WITH leh
WAY Jld WITHDRAW la blXld
WEAK taag daran WITHIN dhexdeeda
WEALTHY taaJlr, maal qabeen WITHOUT aan \ahayn
136 Useful Wordbst Engbsh-Somall

WOMAN naag
WOOD alwaax
WOOL dogor
WORD xaraf
WORK shaqo
WORKER shaqaale
WORLD dum
WORRIED murugsan, wei we lay
WORRY welwel
WORSE ka su xun
WORST ugu xun
WOUND dhaawac
WRENCH baanad
WRIST Jalaqley
WRITE qond
WRONG khalad

y
YARD waar, yaardl
YARDMAN waardlye, Ilaallye
YEAR sannad
YELLOW Jaalle
YESTERDAY shalay
YOGURT yoogar
YOUNG dhahn yar
YOURS waxaaga
YOUTH dhahnyaro

Z
ZIPPER suusad, shmyeen
ZONE seere
ZOO beerta xayawaanka
ZUCCHINI sukum
lUsefun.H Word. lLnst §oma.lln-lElmgll»sh
Kelmedo wax tar alll §oomaaMlmgDll"RDSI
,I, ., .,,", :". ~ _ .. _~_. ,_.~_. .,." •
- o

basal ONION
babuur TRUCK basal I PINK
baJaame PAJAMAS baslld SIMPLE
bax GO bashaash CHEERFUL
baxsasho ESCAPE, fLEE badhan BUTTON
bakhaar WAREHOUSE badhar BUTTER
bad OCEAN, SEA badhtanka MIDDLE
badbaadada bulshada SOCIAL SECURITY bacda qubayska SHOWER CURTAIN
badbaadm SAVE baqdm AFRAID, FEAR
badmaax SAll..OR baqdmleh TERRIDLE
badbaado SECURITY baqld SCARE
badan LOT, MUCH bakeen GLASS
badeeco PRODUCT balladhan LARGE
bar SPOT ballan PROMISE
barbaroom GREEN PEPPER ballaadhan WIDE
bamd TEACH balh PUDDLE
baruur FAT balam PLUM
barklmo Pll..LOW balan APPOINTMENT
barkIn waraabe MUSHROOMS baloos BLOUSE
bar maarnlJ PROGRAM bambeelmo GRAPEFRUIT
barasho LEARN bandhlg EXHIBITION
baradho POTATO bangl BANK
baraf SNOW banoom BALL
baraf fadluya ICE bay tal-may RESTROOM
barafoobld FREEzE baabaco HAND
baraakeh BROCCOLI baabnka PAPRIKA
bare TEACHER baabuur AUTOMOBll..E, CAR
ban EAST baatrool FUEl.
banls RICE baaskeel BICYCI.E,
MOURN MOTORCYCLE
baroorasho
BUS baaskoodhad VEST
bas
BUS STOP baasd BASll..
bas Joogsl
PEPPER baadhld EXPLORE, INSPECT,
basbaas
INVESTIGATE,
basbaas cas REO PEPPER SEARCH
138 Useful WordlIst SomalI-EnglIsh

baaq SIGNAL bl yo cabl re WATER METER


baaquh BOWL blYO kululeeye WATER HEATER
baal FEATHER, WING bllt BEET
baaldl BUCKET bur BEER
baaldlga qashmka WASTE BASKET blln PIN
baalays SANDPAPER bllnso PLIERS
baaluun BALLOON boxolyow MISS
baanad WRENCH boeor PUMPKIN
baahan HUNGRY bog PAGE
baahl HUNGER, NEED bogsasho RECOVER
baayac mushtar BUSINESS bogos BOX
bedehd TRANSFER boqoshaa MUSHROOMS
berntto TOMORROW boqolkllba PERCENTAGE
beed EGG bolobolo DUCK
beer FARM, GARDEN, boobld ROB
LIVER PEAR bootar POWDER
beer abuure GARDENER booddo FLEA, JUMP
beerta xayawaanka ZOO boors ada buuggaagta BOOKBAG,
beeralay FARMER BACKPACK
been LIE boors ada Jeebka WALLET
beeyo INCENSE boorso BAG
blxltaan DEPARTURE boorsooym BAGGAGE
blXld EXIT LUGGAGE
biXin PAY boorash OATMEAL
blr IRON, METAL boos MAIL
bInIJ BRIDGE boos cehn RESERV ATION
bmnf BREAK, RECESS boosteeJo baska BUS STATION
blstaJaJoos PISTACIOS boosteeJo tareen RAIROAD STATION
blsad CAT boodh DUST
bii MONTH booqasho VISIT
bIlaabld START boo I BOLT
bllow BEGIN boolbare POWDER
blyatoom JANITOR boolJls POLICE
blYO WATER booYlso HOUSEKEEPER
blYO Xldh DAM borofasoor PROFESSOR
Ereyo wax tar ah SoomaaJl-IngInISJ 139

burbund CRASH T
burbunn SMASH tababar PRACTICE
burros takhasus yahan SPECIALIST
bursalud DUMPLING taxadar C
burcad BUrrER taxadar daran CARELESS
burush BRUSH taxan ROW
burushka tlmaha HAIRBRUSH tarraaqad TROUT
burushka nnJlga PAINTBRUSH tartub SLOW
buruun PRUNE taraq MATCHES
buste BLANKET tareen TRAIN
busteekI STEAK tag GO
buskud COOKIES tagsl CABffAXI, TAXICAB
buskul CRACKERS tagsule CABffAXI DRIVER
bushkuleetl BICYCLE tallaagad REFRIGERATOR
buka SICK tallaal PHONE, TEI.EPHONE
bukaan socod PATIENT tallaalld S'IEP
bulsho SOCIETY talafoon TUESDAY
buluug BLUE talaabo VACCINATION
bun COFFEE Talaado VACCINATE
bunnl BROWN talo ADVICE
buux FILL talo slln ADVISE
buuxa FULL tamaashnr CHALK
buur HILL, MOUNTAIN tamaandho TOMATO
buuran FAT tan TON
buudh BOOTS, OVERSHOES tawalayd DRESSER
buug BOOK tahmyad CONGRATULATIONS
buug talafoon PHONE BOOK taybka qlyaasta TAPE MEASURE
buug dugslyeed TEXTBOOK tayo QUALITY
buug-kaydlska LIBRARY taa THAT
buuq CROWD, NOISE taabasho TAP, TOUCH
buuq badan NOISY taabld GAIN
buundo BRIDGE, GRADE, taaJlr RICH, WEALTHY
SCORE taamkh DATE, mSTORY
taag daran WEAK
taagm STAND
140 Useful W ordlIst SomalI Enghsh

taageend SUPPORT turkl TURKEY


tegay LEFf tus SHOW
tegIlaan DEPARTURE tusmeeye GUIDE
tegld LEAVE tusaha talafoonka TELEPHONE
telagraam TELEGRAM DIRECTORY
tehfisyoon TLEVISION tusaale EXAMPLE
tenagga qashmka GARBAGE CAN tufaax APPLE
teeb TYPE tukasho' PRAY
teeb yaqaan TYPIST tumaal BLACKSMITH
tlJaabo TEST tuwaal TOWa
tlxraacld REFER tuubllste PLUMBER
tlrtlre ERASER tuubo PIPE
tIro NUMBER, tuund THROW
QUANTITIY tuulo VILLAGE
tJgldh STAMP TICKET tuuna TUNA FISH
Hfaf tlr DETAIL
ulmaame DIRECTORY
J
Jaban BROKEN CHEAP
tJlmaamo INSTRUCTIONS
pdwal SCHEDULE
tllmaan DIRECTIONS
JarJaray TORN
tlmlr DATE
JaranJaro STAIRWAY
Umo HAIR
pranJaro sare UPSTAIRS
tlmo Jare BARBER
JaranJaro hoose DOWNSTAIRS
tlmo xllr BARBER
Jasmad ISLAND
limo hagaaJlye HAIRDRESSER
pcayl LOVE
til bay TUBERCULOSIS (TB)
Jago POST
tllblSho TUBERCULOSIS (TB)
Jaqaf DUSTPAN
tohd KNIT SEW
Jallaato ICE CREAM
toob DRESS
plmad KETlLE, TEAPOT
toos WAKE UP
Jalaqley WRIST
toosh FLASHLIGHT
Jambal SANDALS
toogo SHOOT
Jannaayo JANUARY
toon GARLIC
Janno HEAVEN
toono TUNA FISH
Jawaab ANSWER
turJume INTERPRETER ,
TRANSLATOR Jawaabld RESPOND
Jaanyad HOUSEKEEPER
Ereyo wax tar ah Soomaah-lInglnlsl 141

Jaadhl wale JANITOR joodan MATtRESS


Jaaket JACKET joogto ah PERMANENT,
Jaalle YELLOW REGULAR
Jaamacad UNIVERSITY joogsl STOP
JaanIs OPPORTUNITY joogJtaan ATlENDANCE
JeJebIn CRUSH joogJd STAY, ATIEND
Jec1aan LIKE joonaallste JOURNALIST
Jeeb POCKET jUUS JUICE
Jeex PIECE Juunyo JUNE
Jeelllus tHe DISINFECT ANT
X
Jeen CHERRY
xabbad BULLET
Jeeso CHALK MEl ,ON,
xabxab
Jeega wareega MONEY ORDER WATERMELON
Jeel PRISON xabsl JAIL, PRISON
Jld AVENUE, xabno xunuun ARTHRITIS
BOULEVARD,
xabag GLUE
ROUTE, WAY
xabaal GRAVE
Jld weyne HIGHWAY
xabaaJo CEMETARY
JIJIn BRACELET
xabeeb HOARSE
Jldh BODY
xad BORDER
Jldh dud ALLERGY
xad dhaaf EXTREME
Jlko KITCHEN
xadld STEAL
JIlbo JOOgSI KNEEL
xaraf WORD
Jlhcsan SOFf
xaraash SALE
Jlmce FRIDAY
xanlJIn LINE
JInSI RACE
xanIT SILK
JInslyad CITIZENSHIP,
NATIONALITY xanlf SMART
JInslyad ahaansho ETHNICITY xarun HEADQUARTERS
Jlhayn DIRECTIONS xasaaslyad ALLERGY
Jlho DIRECTIONS xasuus MEMORY,
REMEMBER
JIIlaal WINTER
xadhlg ROBE
JllnIS JEANS
xadhlg koronto EXTENSION CORD
JIIS CHEESE
xaga hoose UNDERNEATH
JooJIn HOLD
xagaa
142 Useful Wordhst Somah.Enghsh

xaflad CEREMONY, PARTY xlre LOCK


xafaayad DIAPER xlsaab ACCOUNT MATH
xafils OFFICE xlsaablye ACCOUNTANT
xafilska boostada POST OFFICE xlsaablye bangl BANK TELLER
xaqllq REAL xlshooda SHY
xalaasha yahuudda KOSHER xldh SHUT
xamaah PORTER xldhasho WEAR
xan GOSSIP xldhan CLOSE
xannaanada carruurta DAY CARE CENTER xldhlt ARREST
xanaaqsan UPSET xldhlldh RELATION
xanaano NURSERY xlkmad badan WISE
xanuun ILLNESS, PAIN xllh TERM
xawh SPEED xlhga guga SPRING
xawaare SPEED xmne HENNA
xawaash SPICES xlldmo INTESTINES
xaydh doofaar GELATIN XII so INTEREST
xayawaan ANIMAL XIISO gehn EXCITE
xayayslls ADVERTISE Xllq ASTHMA
xaang STRING xoghayn SECRETARY
xaaska WIFE xoog FORCE
xaashad SHEET xooggan STRONG
xaashl PAPER xooga dalka MILITARY
xaaqm BROOM, MOP xubm UNIT
xaakm JUDGE xubm ka tlrsan MEMBER
xaalad STATE xusul ELBOW
xerada bUllska POLICE STATION xukume RULER
xeeb COAST xukun GOVERN
xeelad GAME xumad FEVER
xl]aab SCARF xun BAD
xlddlg STAR xuur DUCK
xldld ROOT
Kh
xldldada ]ldhka VEIN
khatar DANGER
Xlf Xlran RESERVED
khatar ah DANGEROUS
xlrfad OCCUPATION,
PROFESSION khad INK
Ereyo wax tar ab Soomaab-IngJnJSJ 143

khamdad MAP dadwayne POPULATION,


khaI VINEGAR PUBLIC
khaIad INCORRECT, dadaaI EFFORT
WRONG, MISTAKE daryeehd CARE
khamn LIQUOR darajo DEGREE,GRADE
Khamns THURSDAY darawaI CHAUFFEUR
khayaamayn CHEAT daray ah FRESH
khayaano TRICK dareere FLUID, LIQUID
khaanad DRAWER dareemld FEELING
khaanada MEDICINE CABINET dareen FEEL
daawooymka dareewaI DRIVER
khaanadaha CABINET dareewaI bas BUS DRIVER
khaa'm ah DISHONEST dans NEIGHBOR
khJlaaf DISAGREE danlq BOULEVARD
khudbad SPEECH daruur CLOUD
khudrad FRUIT, dastuur CONSITUTION
VEGETABLES
dacwo CASE
D dacas SLIPPERS
da' OLD dagaaI AGHT, WAR
dab FIRE daqnq FLOUR
dab sheeg FIRE ALARM daqnqad
dabbaal FOOL daI COUN'IRY
dablaakh CHEF/COOK daIkugaI PASSPORT
daba gaab SHORTS dallad UMBRELLA
dabayl WIND daIoohye DRILL
dabaakh COOK dambnl BASKET
dabaaI SWIM dameer DONKEY
dabaaIdeg CELEBRATE dameen GREY
dabeecad BEHAVIOR, NATURE dawlad GOVE
dabncI NATURE dawladda hoose CITY HALL
dabo TAIL dawaarle DRESSMAKER,
SEAMSTRESS,
dabo case CARROT
TAILOR
dabool COVER
dawooym DRUGS
dakhh MEANS
dahab GOLD
dad PEOPLE
dayr FALL
144 Useful Wordhst Somah-Enghsh

daymm LEND deeqsl GENEROUS


dayax MOON dlb BEHIND
dayac tIre HANDYMANI dlb u kulan REUNION
HOUSEMAN dlbu habayn ALTERATION
dayactlr REPAIR dlraac WINTER
daabece PRINTER dmd SEND
daablcld PUBLISH dlsmls SCREW,
daad FLOOD, CURTAIN, SCREWDRIVER
SCREEN dlgslYo POTS
daarad HALL, PORCH dlgaag CHICKEN
daaradda dambe BACK YARD dlgllaan WARNING
daaradda hore FRONT YARD dlgld WARN
daasad CAN dlglr BEANS
daacad ah HONEST, FRANK, dlglr dhuudhuuban STRING BEANS
SINCERE
dlfaacld DEFEND
daacad ahayn DISHONEST
dll KILL
daaqad WINDOW
dlmuqraadlyad DEMOCRACY
daallan TIRED
dlyaar READY
daan JAW
dlyaarad AIRPLANE, PLANE
daawada cadayga TOOTHPASTE
dlldmo DENIAL DISAGREE,
daawe FRYING PAN REJECT
daawo MEDICINE dlldls DENY
daawoyaqaan PHARMACIST dman WARM
debeda OUTSIDE DlIsambar DECEMBER
derbl WALL dill DILL
degdeg EMERGENCY, dnn RELIGION
HURRY
dnwaan DICTIONARY
deggan CALM, COOL REGISTER
deggane RESIDENT dnwaan gehye REGISTRAR
deggld SETTLE dnwaan haye BOOKKEEPER
degmo DISTRICT dllwaansan RECORD
deked PORT dnwaanm ENROLL
deldelaad HANG dorraad DAY BEFORE
dembl CRIME YESTERDAY
dembllie GUILTY dogor WOOL
deyn CREDIT, DEBT doqon SILLY, STUPID
Ereyo wax tar ah Soomaah-iogInisl 145

doobbl LAUNDROMAT dun THREAD


doobbllie LAUNDRYMAN dum WORLD
doorasho CHOICE, VOTE duhur NOON
doond ELECT duub ROLL
dooro CmCKEN, CHOOSE duubld ROLL
doog GREEN duur JUNGLE
doofaar PIG, PORK duur Joog WILD
dool IMMIGRANT duug OLD
doolar DOLLAR duuhd FLY
doonnan FIANCE(E) duuhmaad FLIGHT
doonm BOAT
R
doomd DEMAND, URGE
rabsho badan VIOLENT
dub SKIN
rabadh RUBBER
dubbe HAMMER
rabid DEMAND, WANT,
duban TOAST
WISH
duray COLD
rare MOVER
dusha TOP
raslldh RECEIPT
dusha sare SURFACE
rag MALE
dugsl SCHOOL
raqns CHEAP
dugsl dadweyne PUBLIC SCHOOL
rakaab PASSENGER
Dugsl Sare HIGH SCHOOL
raynsle BARBER
Dugsl Hoose ELEMENTARY
raaxo PlEASURE
SCHOOL
raadlsh RADISH
dugaagad BRACELET
raashm GROCERIES
duqa magaalada MAYOR
raacld FOLLOW
dukaan DEPARTMENT
STORE, SHOP, raall gehn APOLOGIZE
STORE reedyow RADIO
dukaanka bugaagta BOOKSTORE n' GOAT
dukaanka kabaha SHOE STORE nJlbeerto BRA
dulsaar INTEREST nnJI PAINT
dulqaad PATIENCE nnJllle PAINTER
dulqaad daran IMPATIENT nwaayad CONCERT
dulqaad leh PATIENT nyo DREAM
dumar niX PUSH
dumm DESTROY rodol POUND
146 Useful WordlIst SomalI-Enghsh

roob RAIN saklln RAZOR


rootl BREAD saldhlg booills POLICE STATION
rootl dube BAKER saldhlga tareenka TRAIN STATION
roodhllie BAKER sallaan STAIRWAY
roog RUG salaad PRAYER
rubuc QUARTER salaan FOREHEAD
ruxld SHAKE sal lid OIL
rummaan POMEGRANATE sailldayn LUBRICATE
rumayn BELIEVE sambabo LUNGS
run FACT REAL TRUTH samayn FIX MAKE
run ah TRUE samuurad BLACKBOARD
ruug KNEE san NOSE
sanduuq BOX
s sanduuqa barafka FREEZER, ICEBOX
sabbayn FLOAT
sanduuqa fiyuuska FUSE BOX
Sabtl SATURDAY
:,anduuqa qadada LUNCH BOX
sabab CAUSE, REASON
sandhal SANDALS
sabllb RAISINS
sangalaydh UNDERSHIRT
sabuurad BLACKBOARD
sannad YEAR
sabuul CORN ON THE COB
sannad dugslyeed SCHOOL YEAR
sax RIGHT
sawlr FIGURE PICTURE,
saxan PLATE PORTRAIT
saxllx SIGN SIGNATURE sawlrle PHOTOGRAPHER
sarkaal OFFICER sayms SCIENCE
sarkaal bangl BANK OFFICER sayms yaqaan SCIENTIST
sarkaal boo Ills POLICE OFFICER saynuus LAMP
sare ABOVE, HIGH UP saabuun SOAP
sanIr BED saabuunta Jldhka BATH SOAP
sac COW saabuunta dharka DETERGENT
sagxad FLOOR saaxllb COLLEAGUE,
saf ah ROW FRIEND
safar TRIP saad SUPPLIES
safaysan REFINED saadambe DAY AFI'ER
saqaf ROOF TOMORROW
sakatuuro LOCK saaradun SARDINES
Ereyo wax tar ah Soomaah-Inglnisl 147

saacad CLOCK, HOUR, socda


WATCH socdaal TRAVEL
saacad hagaaJlye WATCHMAKER soco WALK
saacadaha CREDIT sonkor SUGAR
waxbarashada
sonkorow DIABETES
saafi CLEAR, PLAIN,
soo blXltaan RISE
PURE
soo Judld PULL
saaqld DUMB
soomx PULL
saamaxaad PARDON
soo saar PRODUCE
saam STRAIGHT
soo noqosho COMEBACK,
saawarkaraat SAUERKRAUT
RETURN
selled BASKET
soodhe SODA
selan CElERY
soomld FAST
senti CENT
soohld KNIT
seexo GO TO BED
subax MORNING
seere ZONE
suxufi JOURNALIST
seesar SAUCER
suxul ELBOW
Slbtambar SEPTEMBER
surwaalka suudka PANTSUIT
Sltlmaan WEEK
surwaalo PANTS, SLACKS,
sir SECRET TROUSERS
sisin SESAME sudhato HOOK
Signal SIGNAL sudhld HANG
slglsyo dhaadheer STOCKINGS sug WAIT
sJisllad CHAIN sUgld WAITING
slhs NECKLACE sukum ZUCCHINI
siman FLAT, LEVEL, sun POISON
SMOOTH, EVEN
su'aal QUESTION
SInJlbll1 GINGER
suuxltaan EPILEPSY
SlmXI PLATE
suurto gal POSSmLE
SlmXI balaaran TRAY
suusad ZIPPER
slyaasad POLITICS
suudh SUIT
subasho SLW
suuf COTTON
sun GIVE, PROVIDE,
suuq MARKET
SUPPLY
suuqa carwada
soddog FATHER-IN LAW
suulka cagta TOE
sodohdaa MOTHER IN-LAW
suuh BATHROOM, TOILET
148 Useful W ordlIst SomalI EnglIsh

suun BELT shaag WHEEL


shaah TEA
Sh
sheegld MENTION, TELL
shaltl RECEIPT, LICENSE
sheeko STORY TALE
sharraxaad DESCRIPTION
shllaawe BUS
EXPLAIN
shldaal FUEL, GAS,
sharcI LAW
GASOLINE
sharabaado SOCKS
shldaal cablre GAS METER
sharaab BEVERAGE
ShIT MEETING
sharooto TAPE
shlTkad COMPANY
shaqaalayn HIRE
shlrkada dlyaaradaha AIRLINE
shaqaale EMPLOYEE,
shmmbl SHRIMP
WORKER
shlsheeye FOREIGN
shaqaaJe bulsho SOCIAL WORKER
shlclb CIVILIAN
shaqaaleeye EMPLOYER
shll ACCIDENT
shaqo EMPLOYMENT, JOB,
LABOR, TASK, shlrnblr BIRD
WORK shinn! BEE
shaqo badan HARD WORKING shlnyeen ZIPPER
shaqo gun ASSIGNMENT, shnhd FRY
HOMEWORK shoog SHOCK
HOUSEWORK
shooklga POLICE STATION
shaqola'aan UNEMPLOYMENT
shuban DIARRHEA
shakl RESERVATION
shukumaa TOWEL
shaJay YESTERDAY
shukurnaanka BATH TOWEL
shandad SUITCASE qubayska
shandad boorso PURSE shukumaanka weelka D1SHTOWEL
shandada gacanta BRIEF CASE
shandado LUGGAGE Dh
shanlo COMB dhabar BACK
shaneerno MOVIE THEATER dhaban CHEEK
shahaado DEGREE dhakhtar DOCTOR,
PHYSICIAN
shay ITEM, MATERIAL
dhakhtarka durnarka GYNECOLOGIST
shaybaar LAB, LABORATORY
dhakhtarka dhalmada OBSTETRICIAN
shaarubo MUSTACHE
dhakhtarka caruurta PEDIATRICIAN
shaash SCARF
shaadh SHIRT
lEreyo wax tar ah Soomaall-Inglnlsl 149

dhakhtarka cllnu PSYCHOLOGIST dhaawac HURT. INJURE,


nafslga WOUND
dhakhtarka qalnnka SURGEON dhaawaac fudud BRUISE
dhakhtarka maskaxda PSYCHIATRIST dhex CENIER, WAIST
dhakhtarka wadnaha CARDIOLOGIST dhexda MIDDLE
dhaktarka tlkaha DENTIST dhexdeeda WITHIN
dhakhso QUICK dhedo FOG
dhar CLOTH dherer HEIGHT
dhar Xldhasho CLOTHING dhererka LENGTH
dhar qalaJlye DRYER dheregsan FULL
dhar maydhld LAUNDER dheg EAR
dhadhan TASTE dhegla' DEAF
dhadhan leh TASTY dhego EARRINGS
dhacdo EVENT dheh SAY
dhacay HAPPEN dheer DEEP, LONG, TALL
dhagax ROCK dheerayn EXTENSION
dhagaatl STRING dheeraad EXTRA
dhaq WASH dheereeyn FAST
dhaqan TRADmON dhlbaato PROBLEM,
dhaqaale ECONOMY TROUBLE
dhaqaale yaqaan ECONOMIST dhlblC DOT, DROP, FAIL,
ROB
dhaqldda qallala DRY-CLEAN
PERSPIRATION,
dhaldhaalaya FLASHY
SWEAT
dhalasho BIRTH
dhlsmo BUILDING,
dhalaalld MEI,T, SHINE CONSTRUCTION
dhalm yar YOUNG dhlco SCORE
dhalmyaro YOUTH dhlg PUT
dhalo BO'ITI ,E. JAR dhlgaal DEPOSIT
dhammaad END dhlf RARE
dhamayn FINISH dhlmasho DEATH, DIE
dhan COMPI EIE dhmbnl SPARK
dhanaan SOUR dhmtay DEAD
dhawaaq dheer LOUD dhmaca hore FRONT
dhawaan RECENT dhlhld SAY
dhaafid PASS dhl1g BLOOD
150 Useful Wordhst Somah-Enghsh

dhllg bax BLEED carruur CHILDREN


dhow NEAR carsaanyo CRAB
dhoola tus PARADE cararay RUN AWA Y
dhooh AMBULANCE carand FLEE
dhuxul COAL caruurtaad awowga GRANDCHILDREN
dhul EARTH,GROUND casn FASHION MODEL
LAND casnyayn MODERN
dhul t1rttre MOP casar AFl'ERNOON
dhulka FLOOR casaan RED
dhunkasho KISS casuumtd INVITE
dhuuban NARROW, SLIM, cashar LECTURE
THIN
cashuur TAX
dhuumasho HIDE
cadho ANGRY
dhuun THROAT
cag FOOT
C cagaar GREEN
cabbtd DRINK caqh gal REASONABLE
cabbtr SCALE TAPE calan FLAG
MEASURE, calaalm CHEW
MEASURE, calaamad MARK
PATTERN
caleen LEAF
cabst AFRAID
calool STOMACH
cabasho COMPLAINT
calool JoogSt CONSTIPA TION
cabaadtd SCREAM
calool xanuun STOMACH ACHE
cabaalad ahayn UNFAIR
calool xumo UPSET
cad BRIGHT
canbuur DRESS
caddaan WHITE
canqow ANKLE
cadh JUST
canab GRAPES
cadad QUANTITY
cananaas PINEAPPLE
caday TOOTHBRUSH
canug CHILD
cadayn PROOF, PROVE
caws GRASS
cadaadm FORCE
caymts INSURANCE
cadaalad FAIR, JUSTICE
caymtska nolosha LIFE INSURANCE
cadow CRUEL, ENEMY
cayn SORT
carrab TONGUE
cayayaan INSECT
carrur haye BABYSITTER
cayaar PLAY
Ereyo wax tar ah Soomaah.IngInlSI 151

caabsl SCARE clmllo WEATHER


caato THIN cmwaan ADDRESS
caaJls LAZY DANCE, GAME,
caadl NORMAL,USUAL SPORT
caadl ah COMMON clyaaraha PLAYGROUND
caadlfad EMOTION clld HOLIDAY, SAND,
SOIL
caadll JUST, UNBIASED
clldamada clrka AIR FORCE
caarad POINT
clldamo ARMY
caag RUBBER
clldanka bada NAVY
caaga qashmka GARBAGE
DISPOSAL cod SOUND, VOICE
caafimaad HEALTH cods) APPLY, REQUEST
caafimaad qaba FIT cutub UNIT
caafimaad qabm UNHEALTHY cudbl COrrON
caaqll WISE cudur DISEASE
caalaml INTERNATIONAL cudurdaar EXCUSE
caan FAMOUS cunye ELEMENT
caano MILK cusbataal HOSPITAL
caano dhanaan SOUR CREAM cusbo SALT
caano fadhl B ILK cusub FRESH, NEW
caawa TONIGHT culays WEIGHT
caawlmo HEI.P culus HEAVY
caawlye ASSISTANT cun EAT

ceeb SHAME cuno THROAT


ceeryaamo FOG cunto FOOD, MEAL
ceel WEI.L cunto badeed SEAFOOD
clddl FINGERNAIL, NAIL cunto sun FEED
cldlda suulka cagta TOENAIL cunto fudud DESSSERT, SNACK
clmddo GUMS cunto kanye CHEf, COOK, STOVE
c)rka SKY cunto yaqaan DIETITION
CInnn NARROW
G
c)qaab PUNISH
gabadh GIRL
cJiJaan HENNA
gabadh saaxllbad ah GIRLFRIEND
cJiml baadhe RESEARCHER
gabadha xaaskaga STEP DAUGHTER
Clmaamad TURBAN
gabadhaada DAUGHIER
152 Useful Wordhst Somah-Enghsh

gabbood OVERCOAT garsore JUDGE


gabow OLD gaaban BRIEF, SHALLOW
gacan ARM, HAND SHORT
gacmaha shaadhka SLEEVE gaadhl AUTOMOBILE, CAR,
TRUCK
gacmo gehs GLOVE
gaadhld REACH, TRANSPORT
gadaal BACK, BEHIND
gaadnd TRANSPORTATION
gadasho BUY
gaaJaysan HUNGRY
gadh CHIN
gaaJo HUNGER
gadld SELL
gaar ah PRIVATE, SPECIAL
gaduud RED
gaas GAS, KEROSINE
gahan UNDERSTAND
geglda clyaartoyga ATHLETIC FIELD
gal buug BOOKCASE
gcglda dlyaaraha AIRPORT
galaan GALLON
gehda ENTRANCE
galaas CLASSROOM,
GLASS gehtaan ENTRANCE
galab AFIERNOON geed PLANT, TREE
galbeed WEST gcerash GARAGE
galley CORN geellIIIs VIRUS
gaJeeye UPHOLSTERER gees CORNER
ganacsl BUSINESS, TRADE geesl BRAVE
ganJello GATE gldaar WALL
garaacld BEAT glddl ALL
garaash GARAGE glrglr EDGE
garab SHOULDER glucoma GLAUCOMA
garan T SHIRT, go' SHEET
UNDERSHIRT go'aan RESULT
garanka dumarka SLIP go'a samrta BEDSPREAD
garasho KNOW, RECOGNIZE, go'aansl DECIDE
UNDERSTAND gobol PIECE
gardaadlye GODFATHER godka saxarada TOILET BOWL
garfeedh COMB gogal LINING
gargaar AID golaha ummadda CONGRESS
gargaraacld TAP gole HALL
garoon FIELD qole maaweelo THEATER
garoonka clyaaraha PLAYGROUND goobaaban ROUND
Ereyo wax tar ah Soomaab-IngInlSI 153

goobta shldaalka GAS STATION frumaajo CHEESE


googoyn TEAR faryaamo CARPENTER
goo\ GOAL faraxsan HAPPY
goonno SKIRT faraxsanayn UNHAPPY
goor hore EARLY faras HORSE
gu' faras magaa\o DOWNTOWN
gubasho BURN faragehn INTERFERE
gudcur DARK famn MESSAGE, NOTE
guddl COMMlTI'EE, JURY fasax HOLIDAY,
guddoomlyaha SHERRIFF VACATION
boohska DIRECTOR fasax gaaban BREAK, RECESS
guddoomlye THUNDER fasal CLASSROOM
gugac LIGHT BULB fadhl SEAT
gu\uub BUITON fadhlga LIVING ROOM
gu\uus CYST fadhnso SIT
gunaad APARTMENT, faqm POOR
gun HOME, HOUSE fakad RUN AWAY
guud ahaan GENERAL fal ACTION
guu\aysl WIN fal\anqayn DISCOVER
guund MOVE fahmo daran DULL
guursaday MARRIED fayras VIRUS
guursl MARRY fayoqaba WELL
faashlO FASHION MODEL
F faa'lIdo ADVANTAGE,
far FINGER BENEFIT, PROFIT
farxad GLAD, PLEASURE faa'ndo \ahayn DISADVANTAGE
fargeeto FORK faa' ndo \eh USEFUL
farraatl RING Febraayo FEBRUARY
farsameeye OPERATOR feker THINK
farsamoyaqaan TECHNICIAN feejlg AWARE
farsug PEACH feejlgnaan ATIENTION
farshaxa ARTIST feero IRON
farshaxanka dharka CLOTHING feesto HOLIDAY
DESIGNER
feedho RmS
fallllasn\e CIST
fidld SPREAD
frumashl DRUGSTORE
154 Useful Wordhst ~omah-Enghsh

flSlshan PHYSICIAN qabow COLD


fislgls yaqaan PHYSICIST qabow yar COOL
fikrad IDEA qabooJlye REFRIGERATOR
fikrad blxm SUGGESTION qabooJ I ye leh AIR CONDITIONING
filfil BLACK PEPPER qaJaar CUCUMBER
fihtaan EXPECT qaxwe COFFEE
fJlm FILM MOVIE qaxootl IMMIGRANT
flYuus FUSE qado DINNER, LUNCH
fild EVENING qadllfad RUG
filcan FINE, GOOD, NICE qadllfad nadllfiye VACUUM CLEANER
WELL qarsho BOTTLE
fllllo WIRE qaml CENTURY
fodare LINING qaryaqaan LAWYER
fog FAR qarax EXPLODE
foox INCENSE qarash EXPENSES
foomale BAKER qaran STATE
foomo FURNACE OVEN qaraabo RELATIVES
fool FOREHEAD, LABOR qare MELON,
fool xun UGLY WATERMELON
fudud EASY, LIGHT, qareen LAWYER
SIMPLE qaro weyn THICK
fursad OPPORTUNITY qaro yar THIN
furfuran OUTGOING qasabad FAUCET
furan OPEN qasacad CAN
furaash MATTRESS qasaaJad WASHING MACHINE
fure KEY qashm GARBAGE, TRASH,
funaanad SWEATER WASTE
fuul PEAS qadhaadh BITTER
fuuhmaad RIDE qallafsan MEAN, ROUGH
fuundl BRICKLAYER qallalan DRY
qalab EQUIPMENT, TOOL
Q
qalab dhlsmeed HARDWARE
qab ATTITUDE
qalln PEN SILVER
qab waynaan PROUD
qahn qon PENCIL
qabasho DO
qahngebm GRADUATE
qabsasho CAPTURE,GRAB
Ereyo wax tar ab Soomaah-Inglnlsl 155

qamaddl WHEAT qoraal xIsaabeed STATEMENT


qandho FEVER qoraalka koowaad DRAFT
qancm SATISFY qon GUN
qanllnyo BITE qond WRITE
qayb DEPARTMENT, qorofol CINNAMON
PART, SECTION qosol LAUGH, SMILE
qaybsasho SHARE qof PERSON, SOMEONE
qaybm SUPPLY qof qalaad STRANGER
qayhn SCREAM qofuun ANYBODY,
qaab FORM, SHAPE SOMEBODY
qaabdhac RHYTHM qofna NOBODY
qaaxo TUBERCULOSIS (18) qol ROOM
qaaddo SPOON qolqol HALL
qaaddo shaah TEASPOON qolka sanduuqyada LOCKER ROOM
qaadasho TAKE qolka dharka CLOSET, LINEN
qaadld CARRY CLOSET
qaar SOME qolka qadado DINING ROOM
qaafiyad RHYTHM qolka qalabka TOOL SHED
qaall DEAR, EXPENSIVE qolo RACE
qaah badan PRECIOUS qoys FAMILY
qaan sheegad BILL qoyan SLOPPY, WET
qeexld DESCRIPTION qubays SHOWER
qlyaas SIZE quraarad BOTI'I.E, JAR
qlyaastll ABOUT, AROUND quraac BREAKFAST
qllq SMOKE qurux BEAUTY, PRETfY
qllme PRICE, VAWE qurux badan BEAUTIFUL
qllmo AMOUNT, COST, qudbad LECTURE
FARE qufac COUGH
qllmo badan PRECIOUS quful LOCK
qllmo Jaban BARGAIN quful sameeye LOCKSMITH
qodan DEEP qumman EXACT, PERFECT
qodld DIG qunyar SLOW
qorshe PLAN quusld DIVE
qorax SUN
K
qoraal TEXT
ka bedehd CONVERT
156 Useful Wordhst Somah Enghsh

ka xumaan SORRY kafee BROWN


ka dlb AFTER LATER kala tegld SPLIT
ka duwan DIFFERENT kala ]and SUBTRACT
ka 500 horjeed AGAINST kala jeexld TEAR
ka dhleld DROP kala sooean SEPARATE
ka gudbld THROUGH kala go'an SEPARATE
ka gudubsan ACCROSS kala go' Id DISCONTENTED
ka fuean BETTER kala qaybm DIVIDE
ka maarmm DEPEND kala kaxayn SPLIT
kab SHOE kalsoonJ TRUST
kabmd MATCHES kalkaahso eaafimaad NURSE
kabalyeen BARTENDER kalkaah ye sharel LEGAL ASSISTANT
WAITER kalluun FISH
kabalyeenyad WAITRESS kalabadh HALF
kabaha eayaaraha SNEAKERS kalaro CRAYONS
kabo teems TENNIS SHOES kalaam CLAM
kabood OVERCOAT kale OTHER
karbuuno FLASHLIGHT kambam COMPANY
kartoon PACKAGE kan THIS
kartuush CASE kantaluub CANTALOUPE
karraam CLERK kansar CANCER
karkand ALTERATION kanllsad CHURCH
karaya BOILING kanusadda yahuudda SYNAGOGUE
karaakar CRACKERS kahor BEFORE
karaanl badeeeo STOCK CLERK kaydsan RESERVED
kantaan ABLE kaydm RESER VATION
karooto CARROT SAVE
kasta EVERY kayar LESS
kastuume UNDERWEAR, kaa THAT
PANTIES kaabaj CABBAGE
kasoo horjeedld TO OBJECT kaatun RING
kashawuto SCREWDRIVER kaadl maeaan DIABETES
kaggan FIRM kaadlhays BLADDER
kaftan JOKE kaadh CARD
kafaalo qaadld SPONSOR kaadhka deynta CREDIT CARD
Ereyo wax tar ab Soomaah-IngJnlSI 157

kaafi COFFEE koodh gun HOUSECOAT


kaaImo HELP koodhka roobka RAINCOAT
kaawlyad IRON koofiyad HAT
kedls SUDDEN kooke COCOA
kelbed PLIERS koohfalaawer CAULIFLOWER
kelyo KIDNEYS koonfur SOUTH
keh SINGLE koowaad FIRST
kehmmo ALONE,LONELY kooyo BOOTS
keenshah BRA ku bedehd REPLACE
keemd BRING ku bnnd JOIN
IoJm KITCHEN ku xiga NEXT
klro KIRORENT ku dar PLUS
klcltaan GETUP ku dand INCLUDE
kIldhl KETI'I,E ku dhegan TIE CLIP
kIlhga shaaha TEAPOT ku dhufasho HIT
kIlhga kaafiga COFFEEPOT ku cldhlldhm SQUASH
knmlko CHEMICAL ku filan ENOUGH,
knmlko yaqaan CHEMIST SUFFICIENT
kor ABOVE kubbad BALL
kordhmta PAY RAISE kubbadda temska TENNIS
mushaharka kutaan FLEA
koraya GROW kur HILL
kontaan GROWTH kursl CHAIR
kond CLIMB kushnn KITCHEN
koronto ELECTRICITY kudhmn RECOMMEND
koronto cabme ELECTRICITY kulh ALL
METER kulhyad COLLEGE
koronto yaqaan ELECTRICIAN kulan MEET, TOGETIfER
koley BASKET kulayl HEAT
komblyuutar COMPUTER kuulayl HOT
koob CUP,MUG
koox GROUP L
koork Iskuruu CORKSCREW la blXld WITHDRAW
kooras COURSE la Jeblyey DEFEAT
koodh COAT la xldhay CLOSED
la xldhndh CORRESPOND
158 Useful Wordhst Somah-Enghsh

Iaba] Ibaar SQUARE 100 maleeyo SEEM


labadaba BOTH looblster LOBSTER
labaad SECOND lug LEG
labeen CREAM luqad LANGUAGE
labo PAIR luqun NECK
labolaab DOUBLE, lWlCE lumay DISAPPEAR
lacag MONEY lumm LOSE
lacag baxm PAYMENT Luuhyo JULY
laga xumaado UNPLEASANT
M
laga yaabee MAYBE, PERHAPS
matoor MACHINE, MOTOR
laga adkaaday DEFEAT
maJaaJlllo HUMOR
lagama maannaan NECESSITY
maxkamad COURT
Jagu farxo PLEASANT
makhaayad CAFETERIA,
lagu qoslo FUNNY
RESTAURANT
laf BONE
madbakh KITCHEN
lama degaan DESERT
madax HEAD
lamandaayo LAUNDROMAT
madax banaam NDEPENDENCE
laws PEANUT
madax xanuun HEADACHE
lahaansho BELONG
madaxwayne PRESIDENT
layloon NYLON
madaxa FOREMAN
laab CHEST garsoorayaalka
laab Jeex HEARTBURN madadaalin AMUSEMENT
laaJI ALIEN madadaalo RECREATION
laad KICK madnmad BOWL
laaklln BUT madow BLACK,DARK
laan BRANCH mar labaad AGAIN
leh WITH mar walba ALWAYS
leexm TURN markab SHIP
le'g EQUAL markll WHILE
Illst LIST marmar OFl'EN, SOMETIMES
hm dhanaan LEMON marada qubayska BATH ROBE
Illn dhanaan LIME maraq SOUP
cagaaran
maraykan AMERICAN
hm macaan ORANGE
mann ROUTE
10' CAntE
maro FABRIC, MATERIAL
Ereyo wax tar ah SoomaalJ-IngJnJSl 159

maro mns TABLECLOTH maqhga shnhda FRYING PAN


mastard MUSTARD maqnaansho AWAY
mastarad RULER maqas SCISSORS
masrax PLATFORM maqalhaye CASHIER
maskax BRAIN, MIND maqan ABSENT
maskax badan INTELLIGENT maqaar SKIN
masaxaad ERASER maktabad LIBRARY
masar SCARF makaanlg MACHINIST,
masarka afka HANDKERCHIEF MECHANIC,AUTO
MECHANIC
masaf TRAY
maknnad RAZOR
masaWIr ART, PICTURE
malqacad SPOON, TEASPOON
masaa]ld MOSQUE
mallaay FISH
masaafo DISTANCE
malawax PANCAKES
mas'uul RESPONSIBLE
manha] CURRICULUM
mashruums MUSHROOMS
mahdar RESTROOM
mashquul BUSY
mahad THANK
mashnn ENGINE
mahadm APPRECIATE
mashnnka weelka DISHWASHER
dhaqa maydh WASH
madhan EMPTY maydhasho SHOWER
macdan maykab MAKE-UP
macdan qode MINER mayl MILE
macmacaan DELICATESSEN , Maa]o MAY
PUDDING maad leh FUNNY
macahn TEACHER maado SUBJECT
macaash GAIN Maarso MARCH
macaan DELICIOUS, SWEET maacuun DISHES
magac NAME maal qabeen WEALTHY
magaca reerknna LAST NAME maalqabeen RICH
magaalo CITY, TOWN maalm DAY
mafag CAN OPENER maalm kasta EVERYDAY
maqsn WAREHOUSE maamule MANAGE
maqh PANS maamule dugsl PRINCIPAL
maqhd HEAR maanta TODAY
maqhga suugada SAUCEPAN maanays MAYONAISE
160 Useful WordlIst SomalI-EnglIsh

metelaad ACT mllshaar SAW


metele REPRESENT ATIVE moos BANANA
metehd REPRESENT muddada DURING
meesaJaako VEST mudalab BARTENDER,
meesha Jlmicsiga GYMNASIUM WAITER
meesha dabka FIREPLACE mudalabad WAITRESS
meel PLACE, POSITION, mudane GENTLE
SPOT mudaharaad PROTEST
meelnaba NOWHERE mudD PERIOD
mid kasta EACH mudoharaad STRIKE
mid kale ANOTHER murkacasho SPRAIN
Ereyo wax tar ah Soomaab-IngInlsl 161

naxdm SHOCK mnkaagu dhaIay STEP DAUGHTER


naxams KIND myad APPEITIE
naxams lahayn UNKIND myad xaadhan FRANK
nadaafad HYGIENE myad filcan GOODWILL
nadllf CLEAN nngtayn NECKTIE, TIE
nasasho REST nngtayn xldhan BOW TIE
nasllb CHANCE, LUCK nolol LIFE
naslIb badan LUCKY nooe KIND, SORT
nasllb daran UNLUCKY nooc filcan QUALITY
nacas FOOL, SILLY Noofambar NOVEMBER
nacayb BITlER, HATE noDI ALIVE, LIVE
naf SELF nus HALF
naftayda MYSELF nusa saace BREAK
naqshad sameeye DRAFTSMAN nuqul COPY
naqad CASH
naI LAMP, LIGHT,
w
LIGHT BULB wax THING
nayl LAMB wax tegey PAST
naas BREAST wax dhlgasho STUDY
naag WOMAN wax ku 001 EFFECTIVELY
naagta WIFE wax yeello DAMAGE
naagtaada SPOUSE wax IS wada AUTOMATIC
naaneys NICKNAME waxba NONE, NONE, NOTHING
neef ASTHMA waxband EDUCATE
neefsasho BREATHE waxwaIba ANY
OIJaar CARPENTER waxaaga YOURS
mdaam METHOD, SYSTEM wakhtl MOMENT, TIGHT
OIgIS UNDERWEAR, wakhtl dambe LATE
PANTIES waddo AVENUE, ROAD,
mgls rageed BRIEFS S'IREET
mn MAN waddo baaskeel TURNPIKE
mngun HANDYMAN! waddo bushkuleetl TURNPIKE
HOUSEMAN waddo tareen RAILROAD
mn mudane ah GENTLEMAN waddo furan FREEWAY
mnkaaga HUSBAND, SPOUSE waddo wareegsan BELTWAY
162 Useful Wordhst Somah-Enghsh

wadne HEART GUARD, NIGHT


wadne Joogsl HEART ATTACK WATCHMAN
YARDMAN
wada shaqayn COOPERATE
waaskada dabaasha SWIMMING POOL
wadada gollaha HALLWAY
waahd PARENTS
wadan LAND
waayo aragmmo EXPERIENCE
wadam CITIZEN
webl RIVER
wadaad PRIEST
we)1 FACE
wade CHAUFFEUR,
DRIVER wershed FACTORY,
INDUSTRY
wadld DRIVE, OPERATE
weI weI ANXIOUS, WORRY
war INFORMATION,
NEWS welwelay WORRIED
wargeys NEWSPAPER weh STILL
warqad LE'ITER, PAPER weIJgeed NEVER
warqadda warblxmta REPORT CARD weyn HUGE
warqadda aqoonslga ID CARD weerar ATTACK
waraysl INTERVIEW weedh SENTENCE
wareeg CIRCLE weel DISHES
wanye BROADCASTER weel dhaqe DISHWASHER
wastaad BRICKLAYER wIsaaqyo EARRINGS
wasaq leh DIRTY wlcld CALL
wasm MINISTER wlqlyad OUNCE
wacdl CEREMONY Will BOY
waqll filcan FUN wlll saaxllb ah BOYFRIEND
waqtlga DURING wlllkaaga SON
wakaalad AGENCY woqooYI NORTH
walax-shay OBJECT
H
walaasha SISTER
hab SYSTEM
walaal BROTHER
hab slIn HUG
waydlln ASK
habboon RELEVANT
wayn LARGE, WINE
habsan LATE
waax DEPARTMENT,
habar yar AUNT
SECTION
habayn ORGANIZE
waax qallal STROKE
habeen NIGHT
waar YARD
habeen badh MIDNIGHT
Ereyo wax tar ah Soomaah-IngInJsl 163

haddll IF hehd FIND, GAIN, GET,


hadyad GIFT RECEIVE
hadal SPEAK, TALK heshlls DEAL
hadal xun MEAN hehkobtar HEI.ICOPTER
hadeer NOW heer LEVEl., RATE
hadlyad PRESENT hees SING, SONG
hargab INFLUENZA, FLU hlgaadm SPELL
harqad PILLOWCASE hllaac LIGHTENING
harqaanle SEAMSTRESS, hlhb MEAT
TAILOR hlhb baraar LAMB
harD LAKE hlhb dlgaag POULTRY
haraad THIRSTY hlhb dooro POULTRY
hadh SHADE, SHADOW hlhb doofaar BACON, HAM
hagaajm IMPROVE, REPAIR hlhb shlldan SAUSAGE
hagoog daaqadeed WINDOW SHADE hlhb lo'aad BEEF
hal ONCE hlhb waylaad VEAL
hal jld ONE-WAY hlhb adhl GOAT MEAT
hal senti PENNY hlhb Idaad MUTTON
halbeeg PINT hlhble BUTCHER
halkan HERE hmdhlso SNEEZE
halkaa THERE hllm ROUTE
halal KOSHER horjooge FOREMAN,
hallS SERIOUS SUPERVISOR
hambalyo CONGRATULATIONS hor lstaagtd OPPOSE
hantl PROPERTY horseed GUIDE
hannaan FORM hore FORWARD
hawl socod PROCESS hore u socod PROGRESS
hawada sare SPACE horumar DEVELOP
haweenay LADY horumand DEVEI.OPMENT,
SUCCEED
hawo AIR
hog HOLE
hah MINT
hogaamm LEAD
haysta HAVE
hoos BELOW, DOWN,
hayn KEEP
UNDER, LOW,
haad LANE SHADE
hehtaan DISCOVER hooyo MOTHER
164 Useful Wordhst Somah-Enghsh

hub WEAPON adag DIFFICULT, FIRM,


hubm CHECK HARD
huteel HOTEL adeer UNCLE,
STEPFATHER
hurdada BEDROOM
adeecld OBEY
hurdaysan SLEEPY
adeege MAID
hurdl Inn ORANGE
Arbaca WEDNESDAY
hurdo SLEEP
arday STUDENT
hurdo tag GO TO BED
ardaa PATIO
hudhee HOTEL
RESTAURANT arkay SAW
hulJan DEEP arag SEE, VISION
aragu APPEAR, SIGHT,
Y VlEW
yar LITTLE, SMALL araga OPTICAL
yarayn REDUCE aroos WEDDING
yaab SURPRISE aroosad PRIDE
yaardl YARD asbaraagas ASPARAGUS
yaanyo TOMATO asbuuc WEEK
yeedhm SPELL askan SOLDIER
Ylmld ARRIVE asaI raac ORTHODOX
yoogar YOGURT Agoosto AUGUST
af LANGUAGE, MOUTH
A
afIeh SHARP
abnkad APRICOT
afada WIFE
AbmI APRIL
afar gees SQUARE
abaal mann PRIZE
afuufid BLOW
abaalgud REWARD
aqbalaad ACCEPT
abu maqas LOBSTER
aqal HOUSE
abukaate LAWYER
aqoon KNOWLEDGE
abuund CREATE
aqoonsl IDENTIFICA TION
aJnabl ALlEN
albaab DOOR
aJuuro CHARGE
albaab weyn GATE
Axad SUNDAY
albeergo MOTEL
akhnd READ
alxanle WELDER
akhlaaq ATTITUDE
alwaax WOOD
Ereyo wax tar ah Soomaah-IngrnlSl 165

alaab BAGGAGE, edeb daran IMPOLITE


LUGGAGE ehelo RELATIVES
a1aabta korontada APPLIANCE ey DOG
a1aabo SUPPLIES
amblaams AMBULANCE EE
ama OR eexda UNFAIR
amar ORDER eexasho lahayn FAIR
amarsnn ORDER eeddo AUNT,
STEPMOTHER
amankaag SURPRISE
eegbalant EGGPLANT
amaah' LOAN
eegmo LOOK
amaahasho BORROW
ansalaato LETIUCE I
awow GRANDFATHER IJaar RENT
awood ABLE, AUTHORITY, IJaarte TENANT
ENERGY, POWER,
Ikhtlyaar CHOICE
STRENGTH
Idaacad RADIO
awoowe GRANDFATHER
Irbad NEEDLE
ahaansho BECOME
mda ENTRANCE
ay JUNGLE
IS badbadehd VARY
aydhnn IODINE
IS wedaarsl EXCHANGE
ayeeyo GRANDMOTHER
Isbarasho ACQUAINT
AA Isbedel CHANGE
aabbe FATHER IsbmlJ SPINACH
aas BURIAL, RJNERAL Istaraasho NAPKIN
aasld duugld BURY Istaroobeen STRAWBERRY
aashl dhmaceed PAGE IstaaJ) STARCH
aaladda sawlrka CAMERA Istlcmaal USE
aamusan QUIET, SILENT Istlcmaalld SPEND
aan lahayn WITHOUT Isgaadhsnn COMUNICATION
aayo AUNT, Isqann HIDE
STEPMOTHER, Isqons REGISTRATION
FUTURE
Iska JIr BEWARE
E Iskaashl COOPERATE
eber NONE Iskaaf SKARF
edeb POLITE Iskoobe BROOM
166 Useful Wordhst Somah Enghsh

Isku Jlr MIXTURE m kale MORE


lsku dand MIX mJlm ENGINE
Isku deYld TRY mJmeer ENGINEER
Isku dubande CONDUCTOR mdho la' BLIND
Isku raacld AGREE mgmlsl ENGLISH
Isku kalsoom SELF CONFIDENCE mkastoo ALTHOUGH
Isku habboonaan HARMONY ma adeer COUSIN
Isku hagaajIn ADJUST Iyo AND
Iskumld SAME
II
Iskuwaash SQUASH
IIbsasho BUY
Isla hadal NERVOUS
IIbln SELL
Islamarkaaba AS
IInleh HANDICAPPED
Isnlln MONDAY
IInJ INCH
Isugayn ADD
Igu yaraan MINIMUM o
II EYE oraah SENTENCE
Ilbldhlqsl SECOND orod RUN
Ilko TEETH odhaah STATEMENT
I1laa SINCE odhaah gaaban PHRASE
I1mo CHILD ogalaaday APPROVE
I1ays LIGHT ogayslIs NOTICE
IJaysan BRIGHT ogolaansho APPROVAL, PERMIT
I1aa wakhtlgaas MEANWHILE Oktoobar OCTOBER
I1aah GOD oklyaalaha SUN GLASSES
Ilaahn CONTROL, oklyaalo GLASSES
PROTECT, THUNDER
onkod
SECURITY
I\aahye YARDMAN 00
liJg TOOTH 00 kale SUCH
l!Jg xanuun TOOTHACHE oongaano OREGANO
I\OW FORGET oon xoolaad DIARY
ImtIxaan EXAMINA TION oOYlstar OYSTER
ImaatIn ARRIV AL, COME
Imaam IMAM u
In badan MANY u dhexeeya BETWEEN
Ereyo wax tar ah Soomaah-InganlSJ 167

u gee PLUS
u yeehd LET
u eg SEEM
ubax FLOWER
ubucda ABDOMEN
uJeedo PURPOSE
udub POST
unn SMEl.l
urur ORGANIZATION,
UNION
urund GATHERING
uskag DIRT
uskag leh DIRTY
ugaadh GAME
ugaadhsl HUNT
ugu xun WORST
ugu dambayn LAST
ugu deeqld OFFER
ugu filcan BEST
ukun EGG
ummad NATION
umuhso MIDWIFE

uu
uur PREGNANT
uunsl INCENSE

Related Interests