COMUNIT

I I POLITICI DE DEZVOLTARE LOCAL

I. Problema globaliz rii A. Conceptul Globalizarea este un termen al anilor '60, care a câ tigat în popularitate în ultimele trei decenii, devenind un cuvânt la mod , o lozinc , un "zgomot de fond" ce se reg se te în aceea i m sur în discursul popular, în cel politic, în discursul mass media i în acela specializat, al tiin elor sociale. The Penguin Dictionary of Sociology, editat de Nicholas Abercrombe, Stephen Hill i Bryan S. Turner, care ajunsese, în 1994, la a treia edi ie, nu con ine termenul globalizare ca articol separat. Sensul termenului este explicat în cadrul paragrafului dedicat ³teoriei sistemului global´. Primul dic ionar care dedic un articol termenului de globalizare este Dic ionarul de Sociologie al lui Gordon Marshall's, publicat în 1998. Termenul provine de la adjectivul global, cu sensul de "r spândit în întreaga lume", adjectiv al c rui uz este legat de începuturile expansiunii coloniale europene, care au avut loc în secolul al XVI-lea. Procesul pe care globalizarea, ca termen, îl acoper pe plan conceptual este, a adar, mult mai vechi decât conceptul ce i-a fost anexat. O prim în elegere a acestui proces este geografic . Cele dintâi c l torii maritime, înso ite de descinderea în necunoscutul exotic i explorarea unor spa ii pân atunci cel mult b nuite sau mitizate, au fost v zute, de c tre omul european, ca fiind o mare promisiune, aceea de extindere pe orizontal , de cuprindere teritorial a întregii planete. Se pare c expedi ia lui Magellan (1519-1522) în jurul lumii a fost ceea ce a ini iat formal epoca globaliz rii. Dac ne raport m la cele trei faze geogra fice ale istoriei introduse de Simion Mehedin i ("faza continental ", în care are loc migra ia popoarelor, "faza oceanic ", ce are drept element propriu inven ia motorului cu aburi, i "faza aerian ", caracterizat prin inven ia avionului), globalizarea, ca proces, în stare germinal , a fost politico-economic . debuteaz în faza oceanic , epoca primelor descoperiri teritoriale. Ce de-a doua -a în elegere a procesului, aflat înc Expansiunea geografic s-a conjugat cu aceea de luare în st pânire, de revendicare, achizi ionare i valorificare a noilor spa ii descoperite. Putem vorbi, acum, despre o a 1

patra faz a istoriei, care nu mai este geografic întrucât nu presupune parcurgerea unui spa iu, ci eludarea lui: faza electronic . Adjectivul global este investit cu sensuri noi în 1960, când McLuhan se refer la lume folosind sintagma de "sat global", metafor care trebuia s indice faptul c , datorit mijloacelor electronice de cu care comunicare, contactul dintre indivizi cunoa te aceea i rapiditate i eficien

acesta se produce în micile comunit i rurale. Termenul de globalizare ± form gramatical care sugereaz un proces -, în sensul s u de acum, s-a ivit din con tiin a faptului c lumea se afl într-un proces prin intermediul c ruia va deveni un fel de sat global sau, cel pu in, un singur sistem economic, socio-politic i cultural. Dac "global" este un termen static, "globalizare" se v de te a fi unul dinamic. Vom distinge, a adar, între "globalizare", ca proces sau set de procese, i "globalism", ca rezultat socio-cultural posibil (dar nu i necesar) al proceselor globaliz rii. O prim dificultate cu care ne întâlnim ine de chiar definirea termenului de

"globalizare". De-a lungul ultimului deceniu al secolului trecut, globalizarea prime te accep iuni dintre cele mai diverse, nu atât din punctul de vedere al extensiunii, cât din acela al intensiunii. Dac cele mai multe dintre defini ii asum faptul c avem de-a face cu un proces dinamic i de lung durat , dac toate defini iile se pun de acord asupra faptului c fenomenul intereseaz întreaga lume, accep iunile variaz în ceea ce prive te notele conceptului. Una dintre primele defini ii consacrate globaliz rii vine dinspre sociologie i a fost oferit de Giddens: "Globalizarea trimite la dezvoltarea rela iilor sociale i economice, care se extind în întreaga lume. (...) Un aspect cheie al studiului globaliz rii este apari ia unui sistem mondial, ceea ce înseamn c , într-o oarecare m sur , trebuie s privim lumea ca formând o singur ordine social ." Accentul cade, aici, pe social i economic. Acela i autor, cu doar un an în urm , se referea la globalizare astfel: Avem de face cu o -a "intensificare a rela iilor sociale din întreaga lume, care unesc localit i distan ate astfel încât întâmpl rile locale sunt modelate de evenimente care au loc la multe mile distan i viceversa".

Este globalizarea i un proces cultural sau se reduce la unul economic, social i politic? R spunsul la aceast întrebare se vrea definitoriu pentru modul în care antropologia cultural se raporteaz la fenomenul globaliz rii i depinde în cea mai mare m sur de accep iunea pe care o d m termenului de cultur . 2

Dac , ini ial, în coala evolu ionist de la sfâr itul secolului al XIX-lea, termenul de cultur era folosit la singular i sinonim cu acela de civiliza ie, Boas, de i nu ofer o defini ie clar a culturii, este cel dintâi antropolog care opereaz cu un termen plural. O dat cu Boas, nu mai putem vorbi despre o cultur universal , ci de culturi particulare, fiecare având unitate, coeren , propria sa istorie. Exist , în antropologia de dup Boas, dou tendin e importante în ceea ce prive te modul de a vedea cultura: o tendin care accentueaz aspectele ideative, mentale, ale comportamentului, i una materialist , care o reduce la modele comportamentale observabile integral, deschise, determinate în principal de factori tehnici i de mediu. Cea de-a doua accep iune dat culturii se preteaz cu u urin la în elegeri conform c rora se globalizeaz , pe lâng economii, i culturi. Pentru a ob ine acest rezultat, este suficient a globaliza factorii tehnici. Dac îns lucr m cu cea dintâi accep iune, pentru a parveni la concluzii potrivit c rora procesul în discu ie intereseaz i definitoriu modelele mintale care structureaz neacceptarea distinc iei dintre cultur se instituie între elementele de cultur i cultura, trebuie s demonstr m mai i normeaz comportamentul. Un al întâi c acela i proces este capabil s înlocuiasc mentalit i, s deturneze în mod total doilea element de care depinde r spunsul la întrebare este legat de acceptarea sau i civiliza ie, i, implicit, de tipul de raport care i acelea de civiliza ie. În condi iile în care

rezerv m culturii elementele (sau constela ia de elemente) spirituale (norme, complexe mitico-ritualice, arte, idei religioase etc.), iar civiliza iei elementele materiale (echipamentul tehnic, ad postul, hrana, îmbr c mintea etc.), fie admitem c globalizarea este un proces care intereseaz în exclusivitate civiliza ia unei comunit i (cultura ei r mânând necontaminat , în forma ei vernacular ), fie ± dac definim raportul dintre elementele materiale i cele spirituale ca fiind unul de interdependen i intercondi ionare ± consim im la faptul c globalizarea modific , mai mult sau mai pu in, modelul cultural. Dintre pozi iile, cât se poate de diverse, privitoare la aspectul mai sus amintit, vom selecta dou mai recente, diametral opuse. Dup opinia lui Tomlinson, cultura trebuie distins atât de sfera economic , cât i de aceea politic . Dac cultura este "contextul în care oamenii confer sens vie ii lor", practicile economice au drept scop satisfacerea nevoilor materiale, iar practicile politice sunt puse în leg tur cu distribuirea puterii în i între comunit i. Esen a culturii unei comunit i, scria Said, ar consta în "practici precum artele descrierii, comunicarea i reprezentarea, care au o autonomie relativ fa politic". Sunt îns de teritoriul economic, social i i opinii, totodat critice la adresa pozi iei mai sus men ionate, care 3

consider c economicul i politicul sunt dou teritorii legitime ale culturii, ca atare pozi ia care sus ine autonomia culturii în raport cu acestea dou nu se sus ine, întrucât (a) fiecare element cultural, oricât ar fi el de delimitat, are o semnifica ie egal cu celelalte, iar (b) toate aceste elemente culturale se influen eaz reciproc, influen ând totodat cultura ca întreg. Dac men inem distinc ia cultur ± civiliza ie, globalizarea intereseaz , în i condi ioneaz

exclusivitate, faptele de civiliza ie. Acestea din urm sunt caracterizate prin faptul c "satisfac nevoi organice", sunt "neutre în raport cu realitatea etnic ", "pot primi o evaluare universal (etic )" i pot fi difuzate dintr-o regiune în alta f r dificult i de adaptare. Prin contrast, faptele de cultur "exprim o disponibilitate psihic ", "poart un sigiliu etnic", "au o înc rc tur idiomatic (emic ) i pot fi difuzate doar "cu rest", adic imperfect. Cele dou categorii de fapte sunt foarte diferite în natura lor, fundalul lor metafizic fiind vechea disput dintre material i spiritual. Dac "etnicitatea se sprijin îndeosebi pe categoria de fapte apar inând culturii", "globalizarea recurge la categoria de fapte apar inând civiliza iei". B. Globalizare i imperialism cultural O a doua problem privind globalizarea ine de modul în care vedem rela iile dintre statele implicate: în raport de coordonare sau în raport de subordonare? Contabilizând numeroasele defini ii anexate termenului de "globalizare" în ultimul deceniu al secolului trecut, defini ii care vin dinspre sociologie, economie politic i antropologie, constat m c putem vorbi despre dou pozi ii coerente i distincte privind procesul în discu ie. O prim pozi ie identific globalizarea cu o extensie conceptual a mai vechii no iuni de "imperialism cultural", în eles ca fiind suma proceselor prin care o societate este adus într-un modern sistem mondial i modalit ile prin care p tura sa dominant este atras ori presat s restructureze institu iile locale astfel încât acestea s corespund cu valorile i structurile centrului dominant al sistemului. Vehiculul acestei corup ii este, dup Schiller, mass-media. În cadrul acestei accep iuni, rela iile culturale oglindesc rela iile puterii economice ale lumii capitaliste, for ele conduc toare manipulând ideologic culturile. În 1990, Hall define te globalizarea ca fiind o form particular de omogenizare, diferen ele culturale fiind absorbite într-un cadru mai larg i mai vast, care reprezint , în mod esen ial, o concep ie american asupra lumii. Conform opiniilor lui Hall, globalizarea 4

este echivalent cu manipularea culturilor locale i precis identificat cu un proces de "americanizare" sau de "capitalizare" al întregii lumi. Cu 5 ani mai devreme, Schiller vedea mass-media ca fiind un loc central în manipularea culturilor locale, jucând rolul unui cal troian capitalist i "saturând spa iul cultural al na iunii" [Schiller 1985: 18] A corela globalizarea cu conceptul de "imperialism cultural" sugereaz interdependen care trebuie s o oarecare inten ionalitate în ceea ce prive te interconexiunea i interdependen a culturilor lumii, serveasc unei anume culturi (de pild , cultura american ) sau unei anume puteri politico-economice transculturale. O a doua pozi ie principal privind globalizarea admite, i ea, c rezultatul procesului este ceea ce am putea numi o "cultura global ", dar aceasta din urm fiind mai pu in asociat cu o surs identificabil (ex. SUA, capitalismul). Pozi ia asum faptul c aceast cultur a lumii este creat prin intermediul unei interconexiuni în cre tere a diferitelor culturi locale, ca i prin intermediul dezvolt rii culturale, f r o ancorare clar în teritoriul nici uneia dintre aceste culturi. Caracterul de inten ionalitate al procesului, ca i ideile care se refer direct sau aluziv la un raport inegal de for e sunt aici anulate, l sând loc unei concep ii care prive te globalizarea nu ca pe o difuziune inten ionat a unei culturi de-a lungul întregului glob, ci ca pe o comunicare de pe pozi ii egale, o interdependen caracter clar inten ional. Dar daca privim, azi, lumea din avion ce vedem? Globalizare tehnologica si glocalizare procedurala. Occidentul nu-si poate exporta tehnicile de formatare a spatiului public la nivel global. Islamul le respinge cu violenta. Japonia le-a asimilat in trei generatii. China n-a inceput inca asimilarea lor politica, dar a reusit sa declanseze deprinderea lor comerciala. Rusia copiaza formele procedurale occidentale moderne (alegeri, contractualism, piata neadministrata politic), dar le personalizeaza printr-un supradeterminism de tip feudal in varianta mafiota si militarautoritarista. Lumea de azi pare mai degraba o expozit ie internationala de triburi, neunificata prin acelasi spatiu public, neunificabile prin aceleasi proceduri impersonale de dialog. a culturilor care se întâmpl într-un mod mai pu in inten ionat, ceea ce o distinge net de imperialismul cultural, acesta din urm având un

5

C. Global i local Argumentele în favoarea unei comunit i globale omogene sunt serios amenin ate dac analiz m materialul de teren existent ± cercet ri care converg c tre concluzii în conformitate cu care globalizarea nu anuleaz localul. Imediat ce ideile sau m rfurile sunt aduse în alte societ i, acestea devin indigenizate, sunt traduse în limbajul cultural al societ ii gazd . În 1985, Katz Autorii ajung la concluzia c i Liebes demonstreaz varietatea r spunsurilor diverselor grupuri etnice la programul american de televiziune "Dallas". semnifica ia unui program este o negociere între produc torul story-ului sau mesajului de pe ecran i cultura din care face parte spectatorul. Robertson respinge modelele simpliste ale globaliz rii. De i recunoa te constrângerile care apar în urma inegalei distribuiri a puterii în sistemul interna ional, el accentueaz importan a alegerii în schimbarea cultural . Societ ile încearc s - i men in propriile identit i. Înc de la început, discu iile din jurul fenomenului globaliz rii s-au confruntat cu un aparent paradox: globalizarea nu conduce fatalmente la o omogenizare cultural global , ea fiind înso it de un alt proces, cu semn contrar, localizarea, care are de-a face cu accentuarea specificit ii culturilor. Un exemplu pentru aceast aparent contradic ie poate fi întâlnit pe terenul limbajului: în timp ce, pe de o parte, engleza devine rapid limba întregii comunic ri globale, în aproape toate sferele activit ii umane, în multe ri are loc o reînviere a limbilor minoritare, unele dintre ele fiind aproape disp rute. Acest fenomen se întâmpl chiar i în Anglia, unde limbi celtice precum Cornish (în Cornwall) i Welsh (în Wales) câ tig în popularitate. Astfel de fenomene m surabile au condus cercet torii la formularea unor ipoteze potrivit c rora cele dou procese sunt doar aparent contradictorii: este posibil ca ele s fie cele dou fe e ale aceluia i proces, ipotez care a creat cel pu in dou neologisme: fragmegrare (fragmentare + integrare) i glocalizare (globalizare + localizare). Cei doi hibrizi desemneaz acela i proces dual, cu deosebirea c "fragmegrare" este un termen formulat de pe pozi iile culturii globale, în timp ce "glocalizare" ine de viziunea localului asupra aceluia i fenomen pereche. Globalizarea e insotita de un proces concomitent de "localizare", proces ce sparge semnificatia totalizanta a termenului. Globala e si "globalizarea", in sensul omogenizarii, dar si "localizarea", in sensul eterogenizarii. Cele doua procese sunt, de 6

obicei, prezentate ca fiind doar aparent contradictorii. Importanta data legaturii ascunse - complementaritate sau dialectica - intre omogenizarea culturala si eterogenizarea culturala a dat nastere si unor neologisme: fragmegrare, ca rezultat al contopirii fragmentarii si integrarii si glocalizare, reunind globalizarea si localizarea. Legatura dintre cele doua semnificatii a dinamismului global, ce e perceput ca modificand intr-o proportie nemaiintalnita lumea in care traim, pare sa ascunda cheia accesului la o buna intelegere a acestui fenomen exceptional si a implicatiilor sale. Opozi ia local ± global este fals . Fiecare termen este o condi ie a celuilalt. Rela iile globale sunt de neconceput f r aspectele locale (state, micro-regiuni, comunit i), dup cum "local" nu are nici un sens în lipsa unui anume context (o comunitate care are rela ii în afara grani elor sale sau o comunitate care rezist presiunilor pie ei). Pe m sur ce se intensific presiunile integr rii globale, societ ile tind s promoveze valori locale, tendin care adesea reprezint un r spuns de ap rare prin care respectivele regiuni culturale tind s evite marginalizarea sau dezagregarea. Dar, în interiorul aceleia i societ i, se juxtapun comunit i distincte din punct de vedere etnic, comunit i de apartenen cultural distinct . În aceste condi ii, politica identit ii tinde s se substituie politicii civice (universaliste) a na iunii. Este evident faptul c din ce în ce mai multe regiuni î i solicit autodeterminarea, iar aceasta reprezint mai mult decât un scop economic. Termenul de localism cosmopolit al lui Wolfgand Sachs red tocmai dreptul universal al localului, i.e. dreptul, de voca ie universal , a fiec rei regiuni de a se autodetermina. Dac este adev rat faptul c procesul de globalizare conduce la transformarea na iunilor în mari cartiere, este tot atât de adev rat i faptul c tendin a cartierelor este aceea de a deveni mici na iuni. Localismul cosmopolit pune sub semnul întreb rii presupozi ia de uniformitate a proiectului global. Putem privi cultura global din cel pu in trei perspective: (a) ca fiind o cultur na ional care tinde s se difuzeze agresiv i s colonizeze culturile locale (este perspectiva globaliz rii ca imperialism cultural). (b) ca fiind o cultur de tipul "melting pot", care adun globale ca sintez a culturilor locale. 7 i restructureaz , în acela i

creuzet, elemente culturale din cele mai diferite ca apartenen . Este viziunea culturii

(c) ca fiind o cultur transna ional , aflat în rela ie biunivoc cu culturile locale. Nivelul de penetrare a culturii locale de c tre cultura global este în func ie de tipul de r spuns al culturii recipiente. Avem în vedere cel pu in trei tipuri principale de reac ie: (i) pasiv ; fie cultura str in este primit cu entuziasm (este cazul anumitor concura cultura global . (ii) participativ ; presupune un proces de negociere, de traducere i autohtonizare a elementului i/sau structurilor str ine, i implic un control destul de ridicat al culturii int asupra scurgerilor culturale pe care le asimileaz . (iii) conflictual ; cultura int posed resurse suficiente pentru a rezista, dar i un set de valori incompatibil cu cultura global , care conduce la rejectarea acesteia. În func ie de cele trei tipuri de r spuns, putem vorbi despre un nivel adânc, mediu i superficial al penetr rii culturii locale de c tre cultura global . ri

postcomuniste din estul i centrul Europei), fie avem de-a face cu o inabilitate de a

II. Accultura ie i globalizare A. Conceptul de accultura ie Accultura ia, fenomen conceptualizat i definit în prima jum tate a secolului trecut, sa constituit în obiect de studiu pentru antropologie o dat cu apari ia problemelor legate de colonizare. Politica imperial de asimilare a culturilor dominate a privilegiat, în calitate de urgen tiin ific , cercet rile dedicate accultura iei i diverselor forme de r spuns cultural anexate acesteia. Recunoscând importan a studierii accultura iei, Consiliul de Cercetare pentru tiin ele Sociale (The Social Science Research Council) se întâlne te în anul 1936 pentru a studia implica iile termenului de accultura ie. În Memorandum for the Study of Acculturation, Robert Redfield, Ralph Linton i Melville Herskovitz ofer cea dintâi defini ie a procesului: "Accultura ia cuprinde acele fenomene care rezult din faptul c grupuri de indivizi de diferite culturi ajung 8

într-un contact continuu, direct, având drept consecin

modific ri în modelul cultural

original al unuia dintre grupuri sau al amândurora. Având în vedere aceast defini ie, accultura ia trebuie distins de schimbarea cultural (care este doar un aspect al ei) i de asimilare (care este, uneori, doar o faz a accultura iei). Trebuie, de asemenea, diferen iat de difuziune, care, de i apare în toate cazurile de accultura ie, este un fenomen care poate avea loc frecvent i în afara apari iei tipului de contact interuman specificat mai sus, i care, totodat , se poate constitui în doar unul dintre aspectele procesului de accultura ie." Tot în Memorandum, autorii identific trei tipuri de r spuns al culturii int , ca rezultat al accultura iei: (a) acceptarea; când procesul accultura iei se întâmpl în condi iile primirii unei mari por iuni dintr-o alt cultur i pierderea mo tenirii culturale tradi ionale. Membrii grupului receptor vor fi asimila i nu numai în ceea ce prive te modelele comportamentale, dar i în ceea ce prive te valorile interne ale culturii cu care ace tia au venit în contact. (b) adaptarea; când tr s turi deopotriv originare i str ine se combin astfel încât s produc o cultur omogen în stare de func ionare, care arat ca un mozaic istoric. Modele preluate din ambele culturi sunt puse la lucru într-un întreg armonios i cu sens, iar conflictele, mai mari sau mai mici, sunt reconciliate în via a de zi cu zi. (c) reac ia; când, din cauza oprim rii sau din cauza rezultatelor neprev zute ale accept rii tr s turilor str ine, are loc o mi care contra-acculturativ . Kroeber considera c accultura ia cuprinde acele schimb ri care intervin într-o cultur ca urmare a contactului cu o alt cultur , iar rezultatul ei va fi o din ce în ce mai mare asem nare între cele dou culturi. Schimbarea poate fi reciproc , de i, cel mai adesea, procesul este asimetric, iar rezultatul este absorb ia (de regul par ial ) a unei culturi în cealalt . Accultura ia este, dup Kroeber, mai degrab gradual decât abrupt . Spre deosebire de autorii Memorandum-ului, Kroeber conecteaz procesul difuziunii de acela al accultura aiei, considerând c difuziunea contribuie la accultura ie, iar accultura ia presupune i difuziune. Distinc ia dintre accultura ie i difuziune ar consta în aceea c difuziunea este în leg tur cu ceea ce se întâmpl elementelor culturale, în vreme ce accultura ia prive te ceea ce se întâmpl culturilor care vin în contact. 9

Accultura ia ar consta, a adar, într-un proces sistematic de schimbare cultural , îndeplinit de o societate str in , dominant . Condi ia acestei schimb ri este existen a unui contact direct între grupurile care se angajeaz în contact, mai exact, între indivizi care apar in ambelor culturi. B. O schimbare de paradigm Conform studiilor dedicate fenomenului de accultura ie, aceasta este condi ionat de doi importan i factori: (i) contactul dintre dou culturi delimitate, dintre care una este dominant (cultura "surs "), iar cealalt dominat (cultura " int "). (ii) men iunea c acest contact trebuie s fie direct. Aceste dou condi ii pentru producerea st rii de accultura ie sunt sus inute teoretic de o viziune modernist , bipolar , asupra timpului i spa iului. Timpul este v zut ca fiind progresiv bipolar, situat între începutul i sfâr itul istoriei, iar spa iul este constituit din centre metropolitane i locuri periferice, unite prin linii de comunicare, dar având grani e bine delimitate. Misionarii, c l torii, comercian ii, oficialit ile guvernamentale i alte persoane care duceau cu ele misiunea de "civilizare" a "s lbaticilor" din Lumea Nou c l toreau dinspre centru (Europa) c tre periferie (Lumea Nou ), purtând cu sine modelele culturale ale centrului, spre a le impune marginii. În situa ia actual , ne confrunt m cu ceea ce se poate numi o comprimare a spa iului. Spa iului euclidian bidimensional (cu centre, periferii i grani e riguroase) i se substituie un spa iu global multidimensional i discontinuu, cea ce duce la o reconsiderare a condi iilor cu privire la schimbarea cultural . Analizând schimbarea viziunii asupra timpului i spa iului, Harvey avanseaz teza în conformitate cu care o marcat accelera ie a comprim rii timpului i spa iului în economia politic capitalist este hot râtoare pentru actuala schimbare cultural . Comprimarea timpului î i are punctul de plecare, dup Harvey, în acel imperativ al capitalismului care spune c trebuie scurtat constant timpul mediu de circula ie a m rfurilor dintre investi ie i profit. Aceast reducere a timpului de circula ie a m rfurilor faciliteaz i este

10

facilitat de transmiterea rapid a informa iei, bunurilor, serviciilor i capitalului. Lucrurile se întâmpl analog i în ceea ce prive te comprimarea spa iului. O form de compresiune este efectuat de ceea ce numim mass-media global . Posturi ca CNN i MTV, de pild , au o audien "orizontal ", iar nu "vertical ", în sensul în care sunt frecventate de indivizi din întreaga lume, de toate vârstele i condi iile. Televiziunea i Internetul comprim spa iul i timpul prin îns i schimbarea imaginii asupra turismului. "Navigarea" pe Internet i "surfarea" canalelor TV ofer îndemân , mai rapid cea mai la i mai eficient c l torie în alte spa ii, ceea ce face din acest tip

de turism cea mai mare industrie a lumii. Dac în secolele trecute, contactul direct dintre "vizitator" (aventurier, misionar, comerciant etc.) i cultura "vizitat " conducea la o schimbare cultural bidirec ional (chiar inegal fiind, în favoarea comunit ii "surs "), în condi iile de fa , "vizitatorul electronic" este, în urma acestei specii de contact, susceptibil a fi subiect pentru o schimbare cultural . În acest tip de turism, schimbarea pare a fi mai degrab unidirec ional , dinspre ceea ce se prezint pe ecran ca fiind cultur i consumatorul din fa a ecranului.

O ini iativ important în studiul proceselor culturale a fost fondarea, în 1988, a revistei Public Culture, orientat c tre explorarea scurgerilor culturale globale. Central pentru acest proiect a fost deplasarea cercet rii de la un spa iu intelectual modelat de distinc ia dintre lumea I, a II-a, a III-a i a IV-a ( i concep iile moderniste pe care aceasta le presupune) c tre efectele omogenizatoare ale cosmopolitismului. În regândirea teoriei culturale în lumea contemporan , se observ tendin a de a înlocui termenul de culturi, o achizi ie a culturalismului relativist din prima jum tate a secolului trecut (care s-a substituit termenului de cultur al evolu ionismului antropologic), cu termenul de cultur . Transna ionalismul, fenomenle de periferizare a centrului, deteritorializarea, care a dus la înlocuirea conceptului de arie cultural cu acela de arie de grani sunt tot atâtea fenomene care genereaz discu ii privind regândirea conceptului însu i de cultur . Va câ tiga conceptul modernist, plural, de cultur (³nu exist cultur , ci culturi´) sau datele i analizele culturale vor converge c tre nevoia de a regândi cultura la singular? Întrucât studiile care î i iau ca obiect schimbarea cultural ± concept central în teoriile accultura iei ± pot fi decisive în ceea ce prive te r spunsul la întrebarea anterioar , studiul globalizarii ca accultura ie, cu metodele i aparatul conceptual al

11

antropologiei ar putea fi profitabil în chestiunea de fa . Pentru a putea studia fenomenul globaliz rii ca fenomen de accultura ie, trebuie s r spundem la întrebarea dac i în ce m sur este globalizarea o specie a accultura iei.

Dup cum am remarcat anterior, toate studiile de specialitate asupra accultura iei parvin la concluzii potrivit c rora este necesar, pentru ca starea de accultura ie s se instituie, un contact direct, fizic, între dou culturi. Dar acest tip de contact direct stipulat de defini iile clasice presupune o concep ie modernist asupra spa iului i timpului. O dat cu schimbarea de perspectiv asupra acestor dou universalii, cu comprim rile spa io-temporale specificate anterior, contactul fizic nu mai reprezint un factor determinant pentru apari ia fenomenului accultura iei. Informa ia despre "ceilal i" nu mai este purtat de c l tori, misionari, aventurieri, comercian i etc.. În schimb, mass-media electronic func ioneaz ca un broker cultural, cu anse cel pu in egale, dac nu superioare celor de care s-au bucurat "civilizatorii" veacului trecut. O a doua problem legat de aplicabilitatea conceptului de accultura ie privind fenomenele globaliz rii depinde de r spunsul la întrebarea pe care am pus-o în I. A, i anume dac putem vorbi despre fenomenul globaliz rii i în ceea ce prive te culturile. Ne confrunt m aici cu cel pu in dou situa ii: (a) situa ia în care admitem o defini ie a culturii care absoarbe în ea conceptul de civiliza ie, caz în care r spunsul la întrebarea anterioar este pozitiv: culturile se globalizeaz . (b) situa ia în care men inem distinc ia cultur ± civiliza ie, caz în care suntem nevoi i s admitem c globalizarea se produce pe linia civiliza iei, iar nu pe aceea a culturii. Dar fenomenul corelat globaliz rii, localizarea, este un fenomen care intereseaz mai pu in civiliza ia, cât cultura. Prezervarea identit ii etnice prin intermediul promov rii, recicl rii i chiar invent rii patrimoniului cultural local sunt tipuri de r spuns cultural la fenomenul globaliz rii. Sim indu-se amenin ate, culturile produc un întreg scenariu de natur s contracareze factorii globalizan i, percepu i ca fiind agresivi la adresa identit ii locale. Cum nu putem deta a procesul globaliz rii de acela al localiz rii (în acest sens, termenul lui Robertson de glocalizare este relevant) -, dup cum nu putem separa fenomenul accultura iei de acela la contra-accultura iei, ca r spuns cultural la agresiunea extern - avem temeiuri s afirm m c globalizarea se adreseaz i modelelor culturale gazd . Accultura ia este un concept de baz al antropologiei 12

contactelor culturale. În acest caz, aplicarea, la fenomenul globaliz rii, a aparatului conceptual i a metodologiei pe care antropologia secolului trecut le-a pus în joc cu raportare la studiul accultura iei este o îndeletnicire profitabil , globalizarea putând fi studiat ca fiind un caz particular, modern, al accultura iei. C. Globalizarea ca accultura ie Defini ia clasic a accultura iei se cere remaniat astfel încât conceptul s devin lucrativ în studiul fenomenului globaliz rii. Vom în elege prin accultura ie procesul de-a lungul c ruia o cultur dat este contaminat progresiv la nivelul con inutului i/sau structurilor, ca urmare a contactului direct sau indirect, agresiv sau pa nic, cu o alt cultur , considerat ca fiind dominant . Accultura ia se poate produce într-un singur sens sau în ambele sensuri, poate fi, a adar, univoc sau biunivoc . În situa iile clasice de accultura ie ale secolelor trecute, cele dou culturi care intr în contact sunt (a) cultura colonialist i (b) cultura colonizat . În acest caz, ambele culturi sunt culturi locale relativ bine delimitate, una dintre acestea exercitând presiuni pentru asimilarea celeilalte. În cazul globaliz rii, situa ia se modific , întrucât numai una dintre culturile aflate în contact este o cultur local , delimitat : cultura ± int . Care este cultura care globalizeaz ? Literatura de specialitate ne ofer dou posibile r spunsuri: 1. Promotorii imperialismului cultural identific aceast cultur cu cultura american . 2. O teorie care evit specula iile privitoare la globalizare ca imperialism cultural este aceea care vorbe te despre cultura global ca fiind una transna ional , pozi ie care coreleaz conceptul de "globalizare" cu acela de "transna ionalism". No iunea de globalizare se folose te aici ca referindu-se la procese culturale, economice, sociale i demografice care, de i au loc în interiorul na iunilor, transcend na iunile. Unii autori consider conceptul de "transna ionalism" ca suprapunându-se doar par ial peste conceptul de "globalizare", el având o extensiune mai limitat . Procesele transna ionale sunt ancorate în unul sau mai multe state na ionale, pe care, totodat , le transcend (de pild , corpora iile care opereaz în întreaga lume, dar sunt centrate întro singur na iune), în vreme ce procesele globale sunt descentrate din teritoriile specific na ionale, având loc într-un spa iu global. Kloos extrage termenul de "regim"

13

din tiin ele politice, unde acesta este pus în strâns leg tur cu rela iile dintre state sau dintre guverne. Considerând c aceast limitare a regimului la rela iile interna ionale nu este practic , întrucât multe dintre aceste regimuri se ivesc f r interven ia statelor, Kloos rectific defini ia, regimul constând în "principii, reguli i proceduri de decizie implicite i/sau explicite care mobilizeaz i constrâng actorii sociali dintr-o arie de activitate dat ". Un regim transna ional va fi acela care mobilizeaz i constrânge activit ile actorilor sociali la un nivel transna ional, chiar global. Pentru c accentul cade aici pe norme i reguli, punând între paranteze rolul activ, creator, al indivizilor în crearea acestora, i întrucât astfel de regimuri (ex. mi carea feminist , mi carea ecologic , mi carea pentru drepturile omului etc.) sunt strâns legate de leg turile care exist între actorii individuali, Kloos intervine pentru a doua oar în defini ie, în elegând printr-un regim "o constela ie formalizat de interdependen e umane în care principii, reguli i proceduri de luare a deciziei, implicite i/sau explicite, create de c tre actorii sociali, mobilizeaz comportamentul acestora i totodat îl constrâng într-o arie de activitate dat ". Un astfel de regim devine transna ional o dat ce constela ia interdependen elor umane transcende i extinderea regimurilor i ne referim la ea ca fiind grani ele statului. Globalizarea va fi definit în termenii regimului transna ional: "globalizarea este nimic altceva decât ascensiunea locale sau na ionale cultur translocal sau transna ional sau cultura ± vector. Cultura transna ional transna ionale, în ultim instan , globale". Numim cultura care transcende grani ele cel dintâi termen al contactului de accultura ie care este globalizarea: cultura ± surs este un mozaic dinamic, eclectic i capricios, în continu prefacere, care asambleaz dispropor ionat elemente culturale locale dup criterii de selec ie care in, în principal, de pia . Presiunea pe care aceasta o exercit asupra culturilor locale este una de tip concuren ial. Succesul, pe scar global , a culturii transna ionale se bazeaz pe un fenomen la fel de vechi ca i civiliza ia: concuren a dintre dificil i facil, dintre încet i repede, dintre complex i simplu. Iar Disney, McDonald i MTV sunt ab initio înving toare, întrucât apeleaz întotdeauna la facil, repede, simplu. i dinspre culturile locale c tre cultura translocal , se produc diferite tipuri de scurgeri: de art etnic , de practici religioase, de dans, de buc t rie, de mod etc., elemente care sufer serioase modific ri o d ce a fost at extrase din culturile care le-au produs i alimentat. Aceste elemente sunt reciclate, deprivate de con inutul lor ini ial, asamblate în imensul conglomerat al culturii transna ionale i avansate ca marf , transformate în capital simbolic. 14

Globalizarea ca accultura ie presupune un num r de procese, unele dintre ele operative în acela i timp. Vom prelua terminologia pe care o folose te Ralph Beals, cu privire la procesele acculturative: (a) procese substitutive (noua tr s tur sau complex de tr s turi substituie tr s turi existente ale culturii ± int , îndeplinind aceea i func ie; în acest caz, schimbarea structural este minim ); (b) procese aditive (noi tr s turi, complexe sau institu ii care se adaug elementelor existente; o schimbare structural semnificativ poate fi sau nu implicat ); (c) procese sincretice (noile i vechile tr s turi se amalgameaz pentru a forma un nou sistem sau subsistem; schimbarea structural poate fi, în acest caz, considerabil ); (d) procese deculturative (contactul intens i de lung durat cu cultura translocal poate cauza pierderea unei p r i a culturii gazd , f r ca aceast parte s fie înlocuit ; ex.: substituirea unor bunuri care sunt fabricate în cultura ± int pot cauza pierderea tehnologiei; s rb toarea Valentine, de larg audien , se poate substitui unor obiceiuri locale de fertilizare); (e) procese inventive (noi structuri sunt inventate pentru a întâmpina nevoile provocate de schimbare); (f) procese rejective (efortul culturii ± int de a rezista schimb rilor care survin în urma contactului cu cultura ± surs ). La aceste procese, se adaug un num r de variabile care in de gradul de diferen iere dintre cultura local i cultura translocal (în cultura american , de pild , acest grad este minim), de puterea politico-economic a culturii ± gazd , de durata i intensitatea contactului, de amploarea cu care mijloacele tehnice, ultramoderne, de comunicare au p truns în culturile ± int etc. În func ie de aceste procese i variabile, se poate vorbi despre trei posibile rezultate ale globaliz rii: (i) identificarea culturii locale cu cultura translocal (pierderea identit ii);

15

(ii) asimilarea culturii translocale de c tre cultura local cu men inerea identit ii (apari ia unor fenomene precum identitatea dubl ) (iii) adaptarea; cultura ± gazd traduce elementele i structurile str ine în func ie de datele proprii, ajungând la un nou echilibru intern. III (Aproape) ni te concluzii Problema principal a interac iunilor globale contemporane este tensiunea dintre omogenizarea i heterogenizarea cultural tendin e interac ioneaz i, mai ales, dintre modurile în care aceste i solicit r spunsuri culturale. Am argumentat în favoarea

unei distinc ii între globalizare i globalism, cel dintâi termen referindu-se la un set de procese de lung durat (care a debutat cu imperialismul european) prin intermediul c rora procente din ce în ce mai semnificative din popula ia lumii se juxtapun în ceea ce prive te stilul de via , structurile institu ionale, practicile culturale, comunit ile/societ ile intrând treptat în posesia informa iilor privitoare la ceea ce le separ sau le une te de celelalte: similitudinile i diferen ele culturale, echipamentul tehnologico-informa ional, nivelul de trai. Întrucât elementele i structurile culturale de împrumut devin mai mult sau mai pu in indigenizate, traduse în limbajul cultural autohton, cel de-al doilea termen (globalismul) este rezultatul posibil (dar nu i necesar) al acestui proces în lucru ± mult mai complex decât o simpl desf urare linear ± care este globalizarea. Un contact direct (fizic) între culturi (condi ie necesar , dar nu i suficient de care uziteaz defini iile secolului trecut) nu mai reprezint un factor determinant pentru apari ia fenomenelor de accultura ie. Cauza cea mai probabil a acestei situa ii o de ine actualmente mass-media, ca mijloc de transmitere "instant" a informa iei despre "ceilal i", ca factor educa ional catalizator de opinie i formator de noi norme de natur s produc noi semnale behavior le. a Mass-media func ioneaz în cazul acesta ca un broker cultural, având, datorit audien ei i extinderii sale, anse cel pu in egale, dac nu superioare, acelora de care s-au bucurat c l torii, misionarii i comercian ii politicii coloniale. Globalizarea, ca i accultura ia, este primul dintre cele dou aspecte complementare ale unui proces dual, pentru care termenul de glocalizare introdus de Roland Richardson pare cel mai potrivit, întrucât surprinde interdependen a dintre ideologiile i/sau procesele inclusiviste i exclusiviste, de solidaritate i fragmentare, de deschidere i de izolare. În mod similar, procesul acculturant (dinspre cultura surs c tre cultura int ) nu poate 16

fi conceput în lipsa r spunsului s u specific care const

într-un fenomen anti-

acculturant. R spunsurile xenofobe, neotribalismul agresiv, anumite mi c ri eschatologice sunt câteva dintre exemplele extreme în acest sens. Cuplul conceptual globalizare ± localizare se asimileaz , a adar, cuplului conceptual accultura ie ± contra-accultura ie, dup cum fiecare dintre termenii angaja i se asimileaz termenului corespunz tor al perechii înrudite

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful