You are on page 1of 6

PAK 21 :

PANDUAN PEMBELAJARAN KOPERATIF

PETA ALIR KAEDAH PAK 21


KAEDAH 1 : EXPERT GROUP DAN HOME TEAMS
1. Bahagikan pelajar kepada 5 Kum (pelbagai aras)
2. Perbincangan sub topik dalam kumpulan
3. Menulis maklumat dan idea
4. 2 orang wakil kumpulan bergerak ke kumpulan
yang lain. Beri penerangan. Baki ahli kumpulan
berada dalam kumpulan utk menerima maklumat
5. 2 orang wakil kembali ke kumpulan
6. Perbincangan dalam kumpulan (semua tajuk)
__________________________

KAEDAH 2 : THINK – PAIR - SQUARE


1. Murid dipecahkan kepada 4 kump besar (6 orang
murid 1 kumpulan).
2. Setiap kumpulan diedarkan 3 keping kertas A4
(peta i-Think) manakala setiap murid diedarkan
kertas soalan.
3.Guru memecahkan kumpulan kepada 3
kumpulan kecil di dalamnya 2 orang murid untuk 1
kumpulan.
4. Wakil kumpulan kecil pilih salah satu daripada 3
keping A4 ( peta i-Think).
5.Murid berbincang dan melengkapkan peta minda
kosong yang mereka telah pilih.
6. Wakil kumpulan kecil membentangkan tugasan
mereka dalam kumpulan besar.
__________________________

KAEDAH 3 : STAY & STRAY


1. Murid dipecahkan dalam 4 kumpulan.
2. Setiap murid dalam kumpulan dinomborkan.
3. Guru memberikan tajuk untuk tugasan setiap
kumpulan.
4. Setiap kumpulan melakarkan peta minda
berdasarkan tugasan.
5. Murid yang bernombor 1,2,3 dalam kumpulan
akan bergerak keluar menerangkan tugasan
mereka kepada kumpulan lain.
Murid yang bernombor 4,5,6 akan kekal dalam
kumpulan untuk menerangkan tugasan mereka
kepada murid yg datang kepada kumpulan mereka.
PETA ALIR KAEDAH GAMES
1. Guru memilih murid secara rawak.
2. Murid mencabut soalan dalam kotak undi.
3. Murid yg dipih secara rawak menjawab soalan.
Guru membuka kepada murid lain sekiranya murid
dipilih tidak boleh menjawab.
4.Guru memberi ganjaran kepada murid yang
berjaya menjawab.
__________________________

KAEDAH 4 : PETA ALIR EXPLORACE


1. Guru sediakan tugasan.
2. Tentukan Check Point
3. Taklimat
4. Bina Kumpulan
5. Cabut Undi
6. Bekalkan 1 kertas mahjong,4 kertas A4 , alat tulis
7. Bergerak ke setiap stesyen sehingga selesai
8. Pembentangan

KAEDAH 5 : PETA ALIR TABLE TALKERS


1. Sediakan 4 stesen - Letakkan buku teks, nota
ringkas dan kad-kad.
2. Bina 4 kumpulan murid
3. Setiap kumpulan berada di stesen - Aktiviti:
bincang dan buat catatan ringkas
4. Bergerak ke stesen berikutnya - Ulang langkah
sehingga selesai
5. Murid diminta melengkap senarai semak.
6. Selesai
__________________________

KAEDAH 6 : PARTY DAN SUSUN KAD


1. Guru sediakan bahan laminate
- 3 set : Letak di setiap wakaf
2. Pembahagian 3 kumpulan
3. Kumpulan bergerak ke setiap wakaf
- Wakaf 1 : 1 tajuk
- Wakaf 2 : 1 tajuk
- Wakaf 3 : 1 tajuk
4. Dapatkan maklumat dan catatan
5. Perbincangan suasana ‘Party’
6. Guru mengumpul semua bahan di tengah kelas
7. Permainan Kad
8. Soalan lisan oleh guru
__________________________
KAEDAH 7 : THINK-PAIR-SHARE
1. Bahagikan murid kepada 4 kumpulan : Terdiri
daripada 6 pelajar
2. Berikan tugasan
3. Murid melengkapkan tugasan : Berdasarkan
maklumat sedia ada
4. Video ditayangkan
5. Murid lengkapkan tugasan
6. Berkongsi maklumat dengan rakan sebelah
7. Berkongsi maklumat dengan kumpulan besar
8. Penilaian
9. Selesai
__________________________

KAEDAH 8 : HOME GROUP DAN COLOUR GROUP


1. Bentuk kumpulan :
- Bekalkan kertas A 3 dan alat tulis
2. Menerima tugasan :
- Setiap kumpulan menerima tugasan yang berbeza
3. Menyiapkan tugasan dlm kumpulan home group
- Setiap pelajar mesti menguasai tajuk yang
diberikan
4. Setelah menguasai tajuk
5. Bina kumpulan baru (colour group)
- Rujuk slide 15 dan 16
6. Bincang hasil perbincangan dengan ahli
kumpulan baru
7. Penilaian
__________________________

KAEDAH 9 : BUS STOP


1. Murid dipecahkan kepada 4 kumpulan
2. Setiap kumpulan diberikan sub topik dalam
bentuk peta minda.
3. Murid berbincang dan melengkapkan peta
minda dalam kumpulan.
4. Murid menampal peta minda kumpulan di sudut
(hentian) yang telah ditetapkan.
5. Setiap kumpulan bergerak ke setiap hentian (5-7
minit) dan pelajar berbincang serta mencatat
maklumat di setiap hentian.
__________________________
KAEDAH 10 : GALERY WALK
1. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan
2. Kumpulan mencabut undi tugasan (Sub topik)
3. Guru mengedarkan peta minda kosong kepada
setiap kumpulan
4. Murid berbincang & melengkapkan peta minda
5. Kumpulan menampal bahan mereka di sudut
yang disediakan
6. Setiap kumpulan bergerak ke setiap sudut utk
melihat bahan dari kump lain (lihat-bincang-catat)
7. Kumpulan berkumpul semula untuk memulakan
sesi soal jawab (murid mencatat perkara yang tidak
difahami semasa sesi “Galery Walk” untuk
dikemukakan kepada kumpulan yang membina
bahan tersebut)
__________________________

KAEDAH 11 : PERMAINAN ‘BEG KACANG’


1. Pembahagian 4 kumpulan
2. Free Discussion
3. Permainan beg kacang
- Berulang-ulang
- Soal jawab
4. Post It Noted
5. Pengukuhan
- Pamplet
__________________________

KAEDAH 12 : QUESTION CARD DAN GALLERY


WALK
1. Bahagikan pelajar kepada 4 kumpulan
2. Edar Question Card
3. Perbentangan kumpulan
4. Pelajar lain menjawab Question Card
5. Guru pamer soalan dan jawapan
6. Pelajar semak jawapan
7. Jawapan betul bangun dan tunjukkan jawapan
8. Jawapan salah duduk (bimbingan daripada guru
selepas PdP)
9. Gallery Walk

PAK 21 :
PANDUAN PEMBELAJARAN KOPERATIF

1. KAEDAH SHARE N TURN


1. Fikir atau tulis apa yang disoal oleh guru
2. Duduk dengan kawan atau kumpulan
3. Beritahu kawan bergilir-gilir mengikut pusingan
jam.
- A ke B
- B ke C
- C ke D.
- D ke A atau
- Masing-masing menulis dalam kertas. Kertas
ditukarkan bergilir-gilir antara kawan-kawan
sehingga kita mendapat kertas kira semuala yang
mengandungi 4 isi atau idea

2. KAEDAH THINK PAIR SHARE


1. Berfikir sendirian
2. Bercakap dengan rakan berdua
3. Membentang atau menerangkan dalam
kumpulan apa yang difikirkan olehnya dan juga
rakannya.
4. Rakan yang lain boleh menyoal ( soalan diberi
oleh guru)

3. KAEDAH GALLERY WALK


1. Bergerak dari meja anda dan pergi ke paparan
yang terdapat dalam kelas / lihat hasil kerja
kumpulan lain ( guru memberi tugasan apa
maklumat yang perlu mereka cari)
2. Tulis komen positif terhadap hasil kerja
kumlupan lain atau ambil maklumat atau data yang
diminta oleh guru.
3. Perkemaskan tugasan kumpulan anda agar
menjadi lebih baik setelah melihat hasil kerja
kumpulan lain.

4. KAEDAH RALLAY ROBIN


1. Guru menyoal atau bertanya pelajar.
2. Pelajar memberi pendapatnya kepada rakan
sebelah kemudian rakan di hadapan seterusnya
atau secara bersilang. Boleh juga sehala sahaja.
3. Guru meminta wakil kumpulan memberikan
pandangan ahli kumpulan.

5. KAEDAH MENYOAL DAN BIMBING


1. Meminta pelajar menulis soalan dikad
2. Jawapan ditulis dibelakang.
3. Guru mengumpul kad yang ditulis oleh pelajar
4. Menyerahkan kepada pelajar
5. Diberi masa untuk pelajar membaca soalan dan
jawapan.
6. Pelajar bangun dan mencari kawan yang
berlainan kad untuk disoal.
7. Pemegang kad memberi klu utk menjawab
soalan tersebut.
8. Bertukar rakan untuk soal dan jawab.

6. KAEDAH IDEA RUSH


1. Fikir apa yang guru soal
2. Tulis dengan cepat dan menyebut dalam
kumpulan dengan kuat
3. Pelajar laian tidak dibenarkan menulis idea
yang sudah ditulis oleh rakan
4. Kumpul semua jawapan dan pilih 1 atau 2 yang
terbaik

7. KAEDAH FAN N PICK


1. Duduk dalam kumpulan.
2. Setiap pelajar memilih nombor kepada diri
sendiri
- Cth 1-2-3-4
3. Tunggu guru memberi kad
4. Secara bergilir-gilir diberi peluang untuk
membaca, mencabut dan menjawab soalan.
No 1 : ambil kad paling atas n baca kpd murid ke 2
No.2 : menjawab solan
No.3 : menilai jawapan betul atau salah
No.4 : Merumus jawapan tersebut
24 Januari 2016