You are on page 1of 5

GRADES 1 to 12

School: GORDON HEIGHTS I ELEMENTARY SCHOOL Grade Level: VI


DAILY LESSON LOG Teacher: MARLON S. NARVASA Learning Area: ARALING PANLIPUNAN
Teaching Dates and Time: JUNE 4-8, 2018 (WEEK 1) Quarter: 1ST QUARTER

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

Pamantayang Nilalaman Naipamamalas ang mapanuring pang-unawa at kaalaman sa bahagi ng Pilipinas sa globalisasyon batay sa lokasyon nito sa mundo gamit ang mga kasanayang
(Content Standard) pangheograpiya atang ambag ng malayang kaisipan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino.
Pamantayan sa Pagganap
(Performance Standard) Naipamamalas ang pagpapahalaga sa kontribosyon ng Pilipinas sa isyung pandaigdig batay sa lokasyon nito sa mundo.

Pamantayan sa Pagkatuto
(Learning Competencies) 1. Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo sa globo at mapa batay sa "absolute location" nito (longitude at latitude)
Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5
Layunin (Lesson Objectives) 1. Nailalarawan ang 1. Natutukoy ang kinalalagyan ng 1.Naisa-isa ang mga guhit sa 1.Natutukoy ang kinalalagyan 1.Natutukoy ang kinalalagyan ng
bansang Pilipinas bilang Pilipinas sa mundo. globo. ng Pilipinas sa globo. Pilipinas sa mapa.
isang bansang
arkipelago. 2.Napapahalagahan ang mga 2.Naipapaliwanag isa-isa ang 2.Napapahalagahan ang mga 2.Natutukoy ang pagkakaiba ng
sistema ukol sa kinalalagyan ng mga depinisyon ng mga guhit sistema ukol sa kinalalagyan mapa at globo ayon sa pagtukoy sa
2. Naipagmamalaki ang Pilipinas sa mundo. sa globo. ng Pilipinas sa globo. kinalalagyan ng Pilipinas.
bansang Pilipinas sa
buong mundo. 3. Nakakagawa ng simpleng 3. Nakakaguhit ng simpleng 3.Nakakapagpakita ng 3.Naisa-isa ang mga uri ng mapa at
"open speech" ukol sa lokasyon replika ng globo. kahusayan sa paggamit at gamit nito.
3. Nakakagawa ng sanaysay ng Pilipinas gamit ang Lokasyong pagmanipula ng globo.
tungkol sa Pilipinas Bisinal at Insular. 4.Nakakapagpakita ng kahusayan
bilang isang bansang sa paggamit at pagmanipula ng
kaaya-aya. mapa.

Paksang Aralin Ang Bansang Pilipinas bilang isang Kinalalagyan ng Pilipinas sa Ang Globo Kinalalagyan ng Pilipinas sa Kinalalagyan ng Pilipinas sa mapa.
(Subject Matter) bansang arkipelago. mundo. ( Bisinal at Insular) globo.

Kagamitang Panturo CG ph. 56 Araling Panlipunan CG ph. 56 Araling Panlipunan CG ph. 56 Araling Panlipunan CG ph. 56 Araling Panlipunan CG ph. 56 Araling Panlipunan
(Learning Resources)
Pamamaraan
(Procedure)

a. Reviewing previous lesson/s or Picture Showing Activity Q and A Portion SABIHIN ANG PAGKAKAIBA
presenting the new lesson
(Larawan ng mga beautiful spots Itanong: Tumingin kayo sa Ipakita sa klase ang globo. Ipakita sa klase ang mapa at
at sceneries ng bansa) inyong paligid. Anu-ano ang Pag-usapan ito. muling ipakita ang globo.
inyong nakikita? Itala ang mga Muling pag-usapan sa klase
Pagbigay ng impormasyon sa mga katabing bagay, tao sa inyong ang mga guhit ng globo at Pag-usapan kung ano ang kanilang
larawan . hilaga, timog, kanluran, bawat depinisyon nito. kaibahan.
silangan?
b. Establishing a purpose for the Pagpapakita ng photo collage na Pamprosesong tanong: Q and A Portion Pagpapanood ng video ukol Pagpapanood ng video ukol sa
lesson ang tema ay may kaugnayan dito 1. Tungkol saan ang pinanood Itanong: Bakit mahalaga sa lokasyon ng Pilipinas sa lokasyon ng Pilipinas sa mapa.
"Ang Pilipinas ay bansang na video? nating mapag-aralan ang globo.
arkipelago". Anu-ano ang mga sistema ukol globo? https://www.youtube.com/watch
sa kinalagyan ng Pilipinas sa https://www.youtube.com/ ?v=JB66zgu18pQ
Itanong: mundo? Isulat ito sa watch?v=J3nGY61UwFk

1. Bakit ang Pilipinas ay isang


bansang arkipelago?
1. Pagpapanood ng video ukol sa
kinalalagyan ng Pilipinas sa
mundo.

https://www.youtube.com/watc metacard
h?v=w0tZljWdd24

c. Presenting examples/instances of Muling balikan ang pinanood na Muling balikan ang pinanood Muling balikan ang pinanood na
the new lesson video at atasan ang mag-aaral na video at atasan ang mag- video at atasan ang mag-aaral na
na bumuo ng isang salita o aaral na bumuo ng isang bumuo ng isang salita o kaisipan na
kaisipan na maglalarawan sa salita o kaisipan na maglalarawan sa ipinakitang
ipinakitang pangyayari. maglalarawan sa ipinakitang pangyayari
pangyayari
d. Discussing new concept Pangkatang Pagkatuto: Pagtalakay sa napanood na Pagtalakay sa napanood na bidyo
Pangkatang It’s Watching Time bidyo sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pagbuo ng
Pagkatuto. Watch me Pagtatalakay sa ipapakitang pagbuo ng learning learning organizer.
and tell the story dalawang klaseng larawan. https://www.youtube.com/ organizer.
https://www.youtube.c watch?v=G3DHUGogGvo
om/watch?v=YQfe7I8t
F0I

Tanong:
Magbigay ng mga guhit sa
Tanong: globo?
Anu-ano ang mga maaaring Anu-ano ang mga depinisyon
maipagmamalaki ng Pilipinas? ng mga guhit sa globo?
e. Continuation of the discussion of Classroom Debate. Pagbubuo ng panibagong Demonstration: Magpanood muli ng bidyo tungkol
new concept kaalaman. sa kinalalagyan ng Pilipinas sa
Saan ang mas nanaisin mong Ipakita sa klase ang mga mapa.
pagtirahan, Amerika o Pilipinas? Insular na Pagtukoy ng Lokasyon
nabanggit na mga guhit ng
– natutukoy ang lokasyon sa
pamamagitan ng pag-alam sa globo at depinisyon nito
mga anyong tubig na nakapaligid gamit ang concrete globe Ito ay karugtong ng pinakitang
nito. material. video.
Bisinal na pagtukoy - natutukoy
ang kinaroroonan ng isang lugar https://www.youtube.com/watch
sa pamamagitan ng pag-alam sa ?v=0ZzAUkiVjVQ
mga bansang katabi o nasa
hangganan nito.
f. Developing Mastery Pagsulat ng bukas na liham ng BISINAL o INSULAR GAME: Ituro mo Game: Magpanood muli ng bidyo Dagdagan ang kaalaman ng mga
pasasalamat sa Maykapal dahil sa Magtanong sa mga bata tungkol tungkol sa kinalalagyan ng bata sa paglalaman ng mga uri ng
kaaya-ayang Pilipinas na ibinigay sa mga sistemang nabanggit sa Ituturo ng bata ang sagot sa Pilipinas sa globo. mapa.
sa mga Pilipino. klase. Sagutin nila gamit ang mga guhit ng globo na
ipinakitang larawan. tatanungin ng guro.

Pamprosesong tanong:
1. Ano ang nilalaman ng iyong Mapang Pisikal – ipinakikita ang
bukas na liham? Ito ay karugtong ng likas na katangian ng bansa.
2. Pag-usapan. Bigyang diin ang pinakitang video. Mapa ng Klima – nagpapakita ng
kahusayan ng Poong lagay ng panahon sa loob ng ilang
Maykapal. https://www.youtube.com/ buwan sa iba't ibang bahagi ng
watch?v=46hsL2IgWBY bansa.
MapangPangkabuhayan-
ipinapakita ang uri ng mga
pangunahing pananim, produkto
at industriya ng isang pook.
Mapang Pulitikal – ipinapakita ang
lawak ng hangganan ng gawa ng
tao at mga katangiang kultural.
g. Finding practical application of Itanong: Itanong: Itanong: Itanong: Itanong:
concepts and skills in daily living Paano mo maipapakita ang Mahalaga bang pag-aralan ang Bakit kailangan nating Bakit kailangan nating Bakit kailangan nating malaman
simpleng pagmamahal sa bansa? mga sistema ukol sa kinalalagyan malaman ang mga guhit sa malaman ang kinalalagyan ang kinalalagyan ng ating bansa sa
ng Pilipinas sa mundo? globo? ng ating bansa sa globo? mapa?
h. Making generalizations and Ang Pilipinas ay isang arkipelago Ang Pilipinas ay matatagpuan sa Parallel o Guhit Latitude – Nababatay ang tiyak na Parehas ang lokasyon ng Pilipinas
abstractions about the lesson na binubuo ng 7107 na isla na pagitan ng 116° 40' at 126° 34' S. pahalang na paikot na guhit lokasyon ng isang lugar o sa mapa at globo. Ang pagkakaiba
may kabuuang agrikultura na longhitud, at 4° 40' at 21° 10' H. sa mundo bansa sa sukat ng latitude lang ng dalawang salalayan sa
lugar ng 300,000 km2. Ang 11 latitud, ang Pilipinas. Nasa hilaga Ekwador o equator – (latitude) at ng longhitud pagtuklas ng mga lokasyon ay;
pinakamalaking isla containment nito ang Kipot Luzon; malaking bilog sa mga parallel (longitude) nito sa mapa ng Ang globo ay isang modelo ng
94% ng kabuuang lugar ng bansa. ang Karagatang Pilipinas sa na paliit ng paliit habang globo. Ginagamit na panukat daigdig. Ipinakikita nito ang
Ang pinakamalaking ng isla silangan; ang Timog-Karagatang papalapit sa Pole sa uri ng lokasyong ito ang eksaktong posisyon ng daigdig na
synthesis ay Luzon tungkol sa Tsina at Dagat Sulu sa kanluran; Latitude –ang distansya sa digri. Matatagpuan ang tiyak nakahilig sa aksis nito.
105,000 km2. Ito ay marubodb sa at ang Dagat Celebes sa timog. pagitan ng mga ekwador- na lokasyon ng pilipinas sa Samanatalang ang mapa ay
mga likas na yaman. Naroroon ang Indonesia sa sinusukat sa pamamagitan ng pagitan ng 4 digri 23' at 21 palapad na representasyon ng
Maipagmamalaki ang bansang katimugang bahagi ng bansa, at degree (o) o minute (‘) digri 25' Hilagang latitud at sa daigdig. Makikita dito ang anyo at
Pilipinas kaninuman. ang Malaysia naman sa timog- Degree (o) o minute (‘) –yunit pagitan ng 116 digri at 127 hugis ng mga kontinenteng
kanluran. Sa silangan nakalugar ng panukat sa mga distansya digri Silangang matatagpuan sa daigdig.
ang Palau at sa hilaga matatanaw ng lugar sa mundo longhitud.Nababatay ang Ito ay parehong ginagamit sa
ang Taiwan. tiyak na lokasyon ng isang pagtuturo ng lokasyon ng isang
lugar o bansa sa sukat ng lugar at upang higit maunawaan
latitude (latitude) at ng ang daigdig.
longhitud (longitude) nito sa Pagkakaiba ng Globo at Mapa: Ang
mapa ng globo. Ginagamit na globo ay bilog at ang mapa ay
panukat sa uri ng lokasyong palapad. Naipakikita ng globo ang
ito ang digri. Matatagpuan pag-ikot ng daigdig na hindi
ang tiyak na lokasyon ng maipakikita ng mapa. Naipakikita
pilipinas sa pagitan ng 4 digri ng mapa ang lahat ng lugar sa isang
23' at 21 digri 25' Hilagang tinginan lamang samantalang ang
latitud at sa pagitan ng 116 globo ay kalahati lamang. Madaling
digri at 127 digri Silangang tiklupin ang mapa at ang globo ay
longhitud. hindi. Maraming uri ang mapa
ngunit ang globo ay iisa lamang.

i. Evaluating learning Gumawa ng sanaysay tungkol sa Gumawa ng "open speech" ukol Pagguhit ng simpleng replika Pagmanipula at paggamit ng Pagmanipula at paggamit ng mapa
Pilipinas bilang isang bansang sa lokasyon ng Pilipinas gamit ng globo. Ihanay ang mga globo sa bawat mag/aaral. sa bawat mag/aaral.
kaaya-aya. ang Bisinal at Insular. pangalan ng mga ibat ibang
guhit nito.
j. Additional Activities for enrichment Pagbabahagi sa mga kaibigan at Pagbabahagi sa mga kaibigan at Magsaliksik tungkol sa Magsaliksik tungkol sa Pagbabahagi sa mga kaibigan at
or remediation kamag-aral ng bagong natutunan kamag-aral ng bagong natutunan lokasyon ng Pilipinas sa lokasyon ng Pilipinas sa kamag-aral ng bagong natutunan
sa klase. sa klase. globo. mapa. sa klase.
Remarks
Reflection
a. No. of learners for application or
remediation
b. No. of learners who require
additional activities for remediation
who scored below 80%
c. Did the remedial lessons work?
No. of learners who have caught up
with the lesson
d. No. of learners who continue to
require remediation
e. Which of my teaching strategies
worked well?
Why did these work?
f. What difficulties did I encounter
which my principal or supervisor can
help me solve?
g. What innovation or localized
materials did I use/discover which I
wish to share with other teachers?