You are on page 1of 2

ANÀLISI OBRA ESCULTÒRICA

1- CATALOGACIÓ

Nom obra:
Autor:
Cronologia:
Estil:
Tècnica:
Material:
Tipologia:
- Segons volum (volum rodó [bust, tors o estàtua] o relleu [alt, mig, baix])
- Segons la forma (jacent, sedent, dempeus, orant, eqüestre)
- Segons presentació (Individual o grup escultòric)
Cromatisme: monocroma o policroma
Dimensions:
Localització:
Tema: Un parell de frases que destaquin el més important de l’obra.

2- ANÀLISI FORMAL

a) Descripció: Describim allò que veiem només mirant la pintura: figures, formes, colors,
distribucio...
b) Tècnica: expliquem breument la tècnica utilitzada
c) Composició:
! - Eixos bàsics de l’escultura (frontalitat, contrapposto, diagonals, serpentinata..)

! -Moviment: Recursos utilitzats per crear efecte de moviment (Tensió, plecs a la


! roba, perfils sortints, moviment real)
! -Volum:
! ! ! 1-volum tancat, representat per un aspecte de cos geomètric amb
! ! ! superfícies rectes i corbes.
! ! ! 2-volums oberts, quan tendeixen a integrar l’espai buit com a part de
! ! ! la figura o del grup, fent que l’escultura acabi ocupant un espai més
! ! ! gran que el del seu propi volum en termes estrictes.! !
- Llum: interna (recursos creats per l’artista), externa (natural o artificial)
- Equilibri: Estable o inestable
d) Temps i ritme:
! 1- Parlem de la referència temporal que es pot desprendre de l’obra: Temporal o
! atemporal.
! 2-Describim el ritme que despren l’obra: ritme de moviment, repòs o equilibrat.
e) Textura i acabat: Com l’autor ha treballat la superfície de l’escultura.
d) Característiques de l’Estil:
! 1-Introducció a l’estil
! 2- Característiques generals de l’estil
! 3- Característiques de l’escultura pròpia de l’estil
! 4- Aplicació concreta de les característiques a l’obra (buscant exemples
! concrets)
3- INTERPRETACIÓ

a) Iconografia
! -Temàtica: Tipus de temàtica de l’escultura (secular, religiosa, mitològica,
! al.legòrica...)
! - Simbòlica: Elements simbòlics que distingim en l’obra de tipus religiós, mitològic,
! geomètric, numèric, cromàtic...
! - Formal: Relació del que veiem representat en la temàtica de l’obra o significat que
! li volia donar l’autor, personatges que s’hi representen, història que s’hi evoca...
b) Significat
! -Tipologia: figurativa o abstracta
! -Gènere: religiós, funerari, mitològic, al.legòric, retrat...etc
! -Significat que li vol aportar l’autor.
c) Funció (en el moment i actualment): Decorativa, monumental, urbanística, religiosa,
propogandística, conmemorativa...
d) Context històrico-artístic
Situació històrica (economia, política, societat) en relació amb l’obra i l’autor i el país,
comentant la situació de l’art i la consideració dels artistes.
e) Autor i la seva obra
Importància de l’artista i de la seva obra en el seu temps i de les característiques més
importants que presenta la seva obra i la seva intencionalitat.
f) Models i influències
! - Antecedents i influències rebudes per l’obra i l’autor que analitzem.
! - Influències que ha exercit en corrents i autors posteriors.