You are on page 1of 7

TAPASZOK

TETÔTÔL TALPIG
22
AZ ELMÉLETI ALAPOK ISMERETÉBEN IMMÁR LÁSSUNK NEKI
A TAPASZOK ALKALMAZÁSÁNAK! EBBEN A FEJEZETBEN
A LEGGYAKORIBB PANASZOK KEZELÉSÉNEK CÉLJÁBÓL
– SZÁMOS KÉPPEL ÉS LEÍRÁSSAL ILLUSZTRÁLVA –
BEMUTATJUK A TAPASZOK ÖSSZES ALKALMAZÁSI MÓDJÁT ÉS
KOMBINÁCIÓS LEHETÔSÉGEIT AZ EGÉSZ TESTRE KITERJEDÔEN.

Mozgásszervek kezelésére szolgáló tapaszok ............ 44
Általános panaszok kezelésére szolgáló tapaszok . . . . . . 88
MOZGÁSSZERVEK KEZELÉSÉRE
SZOLGÁLÓ TAPASZOK
Elöljáróban már említettük, hogy a kinezi- Lehetôségek és korlátok
ológiai tapasz eredete muszkuláris-ortopédi-
ai természetû. Ezen a téren átfogó ismeret- Visszatérô sérülések és fájdalmak esetén
anyag áll rendelkezésünkre (➣ lásd 14. oldal). a tapasz a célzott kezelés kiegészítéseként
A helyi panaszok és sérülések ily módon cél- alkalmazható, elôször azonban a probléma
zottan, remekül kezelhetôk. Ebben a fejezet- okait kell tisztázni a káros következmények
ben bemutatjuk a leggyakoribb alkalmazási elkerülése érdekében. Hasonló tüneteknek
módokat, a lábtól végighaladva az egész többféle kiváltó oka is lehet. Biztos választ
testen. csak az orvos vagy a terapeuta adhat.

44
MOZGÁSSZERVEK KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ TAPASZOK

Gyakori panasz például a feszülés, húzódás hogy tisztázza a kiváltó okokat. Ugyanez
vagy rándulás érzése a comb hátsó oldalán. érvényes az idôrôl idôre visszatérô tünetek-
Ez különösen a futás vagy a sok futással járó re is.
sportok, például a labdarúgás esetében igen
elterjedt. Elsô ránézésre közönséges muszku- Okosan kombinálni
láris, tehát az izomzatot érintô problémával A következôkben bemutatjuk, hogyan alkal-
állunk szemben, ám ha jobban megvizsgál- mazzuk a tapaszokat az egyes izmok kezelé-
juk, kiderülhet, hogy esetleg egy jóval régeb- séhez. A különféle tapaszokat a panaszok tí-
bi sérülés nyomán alakult ki ferde medence- pusától függôen gyakran érdemes egymással
állás, amely azóta sem normalizálódott, és kombinálni is, amire szintén kitérünk. Így
károsan befolyásolja a statikát és az izomza- bonyolultabb kórképek esetében is hatéko-
tot. Amennyiben ez a ferde medenceállás nyan támogathatjuk a gyógyulás folyamatát.
már régóta fennáll, idegi irritációval járó Az iménti példára visszatérve, például a
statikai elváltozásokat okozhat a hátban, de comb mellett a medence és a hát területét is
elôidézhet akár porckorong-elôreesést is. lehet tapasszal kezelni. Így a porckorong
Ebben az esetben tehát az idegekre nyomást jobban regenerálódik, a helyreállított me-
gyakorló porckorong váltja ki a húzódást a dence pedig megkapja a szükséges tartást.
combban. Ilyenkor egy alaposabb vizsgálatot
követôen elôször a porckorong-elôreesést
J A VA S L AT
kell kikúrálni, majd a ferde medenceállást
helyreállítani és az esetleg megrövidült iz- A TEST MINDKÉT OLDALÁRA
mokat nyújtani, a meggyengült izomszaka- RAGASSZUNK TAPASZT?
szokat pedig erôsíteni. Kineziológiai tapasz Amennyiben csak az egyik oldalon
itt csak az okot megszüntetô terápia kiegé- jelentkezik a panasz, a kineziológiai
szítéseként alkalmazható. tapaszt is csak arra az oldalra kell
ragasztani. A rácsos tapaszt azonban
A panaszok megfigyelése mindkét oldalra fel kell ragasztani.
Általában abból indulhatunk ki, hogy a ru- Ha a kineziológiai tapaszt kiegészítjük
galmas tapasszal jól kezelhetô panaszok leg- rácsos tapasszal, elôször mindig a rá-
feljebb három-öt napi kezelés után jelentô- csos tapaszt kell felragasztani.
sen enyhülnek. Amennyiben mégsem, úgy
orvoshoz vagy terapeutához kell fordulni,

45
LÁBFEJ- ÉS IKRAFÁJDALMAK
A lábfej és a lábikra gyengeség okozta korlátozottsága
komoly mozgáskorlátozottsághoz és további hibás terheléshez vezet.
Tegyen ellene idôben!

1
A lábfej és a lábikra panaszai gyakran a spor-
tolásból adódó túlterhelésre vezethetôk visz-
sza, például hosszabb futás (jellemzôen egy
AZ ALAP: AZ ACHILLES-INAT
MEGTÁMASZTÓ TAPASZ
A tapasz tartást ad ennek a nagy és fontos
félmaraton vagy maraton) vagy kirándulás ínnak, és megtámasztja a lábikraizomzatot.
után jelentkeznek. Az állandóan ismétlôdô Ezáltal enyhíthetôk a lábfej, például a láb-
azonos mozdulatok, például dzsoggoláskor, boltozat vagy a nagyujj külsô oldalának pa-
hosszan tartó terheléssel párosulva gyakran naszai is. A talp gördülô mozdulata ismét
elôidézik a lábinak túlterhelését. tudatosabbá és pontosabban kivitelezetté
Ez parányi sérüléseket okoz, amelyek nem válik. Ez összességében erôsíti a lábikra és
megfelelô kezelés esetén akár az ín berepe- a lábfej izomzatát, így a lúdtalp (bokasüllye-
déséhez vagy ínszakadáshoz vezethetnek. dés) és a terpeszláb által okozott panaszok
is javulnak.

1 2

46
MOZGÁSSZERVEK KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ TAPASZOK

Használata az alábbi panaszok esetén • Hason fekvésben a láb lógjon lefelé.
javallt: Az elônyújtáshoz húzza a lábfejet fél per-
• a lábikra fájdalma, lábikragörcsök cig a térd irányába, közben éreznie kell
• az Achilles-ín panaszai, illetve az ín sarkon a nyújtást.
történô megtapadásának problémái • 1 Az Y alakú tapasz alsó szára a talp
• a lábfej vagy a sarok fájdalma közepére kerüljön, két felsô szára pedig
• sarkantyú. a lábikra izomzata köré, a térdhajlatig.
További segítség: • 2 Az egyik I alakú tapaszt ragassza
• a lábikra izmát nyújtó gyakorlatok középre, a saroknál kezdve, a másikat
• a lábfej és a lábikra izomzatának erôsítése keresztbe az Achilles-ínra. A két tapasz
speciális tornával, például ceruza felemelé- a bokánál találkozzon.
se a lábujjakkal, sarkon és lábujjhegyen
járás ELSÔ ÉS MÁSODIK KIEGÉSZÍTÉS:
• jó minôségû magnéziumkészítmény ÁGYÉKCSIGOLYA-TAPASZ ÉS KERESZT-
szedése. CSONTI CSILLAGTAPASZ
A tapasz felragasztása: • 3 Az ágyékcsigolyára való tapasz reflek-
• Három tapaszcsíkra lesz szükség: egy torikus módon hat (➣ lásd 62. oldal).
hosszú, Y alakú tapaszra, amely a talp • 4 A keresztcsontra ragasztott csillag-
közepétôl a térdhajlatig ér, valamint két tapasz (➣ lásd 63. oldal) tovább fokozza
rövidebb, I alakú tapaszra. az ágyékcsigolya-tapasz hatását.

3 4

47
HARMADIK KIEGÉSZÍTÉS:
KIEGÉSZÍTÔ KEZELÉS RÁCSOS
TAPASSZAL FÁJDALMAK ESETÉN
A 46-47. oldalon bemutatott kineziológiai
tapaszok mellett a lábfej és a lábikra fájdal-
ma esetén mindkét oldalra felragasztható
a következô rácsostapasz-kombináció.
A hatékony kis segédeszköz hatásáról és
az akupunktúrás pontokon történô helyes
1 alkalmazásáról már mindent leírtunk
a 17. oldaltól.
• 1 Véb3: A vékonybél-meridián 3-as
pontja, amelynek neve a meridián-tanban
go kei („hátsó barázda”), a kézélen találha-
tó, oldalt, a kisujjízület alatt – pontosan
ott, ahol lágy bôrredô képzôdik, amikor
ökölbe szorítja a kezét. Az itt bemutatott
technika elsôsorban görcsoldó hatása
miatt jöhet szóba.

2
• 2 Vab4: A vastagbél-meridián 4-es pont-
jának neve a meridián-tanban go koku
(„hegyekkel találkozni”). Ez a pont a hü-
velykujj és a mutatóujj közötti „úszóhár-
tyán” található, és a „fájdalmak mesteré-
nek” nevezik, mivel kezelése különféle
erôsségû fájdalmak (például fog- és fejfá-
jás) esetén hatásos.
• 3 Eh34: Az epehólyag-vezeték 34-es
pontja (jo rjo szen, „jang-szájforrás”)
a térdkalács alatt jól kitapintható oldalsó
csontos mélyedésben helyezkedik el, és
3
szintén a fájdalmak kezelésében hatásos.

48
MOZGÁSSZERVEK KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ TAPASZOK

NEGYEDIK KIEGÉSZÍTÉS: KIEGÉSZÍTÔ
KEZELÉS RÁCSOS TAPASSZAL GÖRCSÖK
ESETÉN
A 46-47. oldalon bemutatott kineziológiai
tapaszok mellett lábikra- és lábfejgörcsök
esetén is mindkét oldalra felragasztható a
következô rácsostapasz-kombináció (alkal-
mazását ➣ lásd a 17. oldaltól).
• 4 Eh34, Gy36: Az epehólyag-vezeték
34-es pontja (jo rjo szen) a lábszár oldalán, 4
a térd alatt található, a szárkapocsfejecs
mélyedésében. Kezelése fájdalomcsillapító
hatású. A gyomormeridián 36-os pontja
(asi szan ri, „három mérföld”) a térdízüle-
ten található: ha a sípcsont külsô élét felfe-
lé végigsimítja, nem sokkal a térdízület
alatt kitapinthat egy dudort. A Gy36 pont
oldalsó irányban ettôl egyujjnyira találha-
tó. Kezelése lazító hatású.
• 5 H57: A hólyagmeridián 57-es pontja
5
(sjo zan) a két lábikraizom közötti résben
helyezkedik el. Kezelése segít izomgörcsök,
isiászos panaszok és a láb fáradtsága esetén.
• 6 M3: A májmeridián 3-as pontja (taj
csu) a lábfejen található. Simítsa végig fel-
felé az elsô és második lábközépcsont kö-
zötti barázdát, és a lábfej elsô harmadán
érezni fog egy mélyedést. Az M3 pontot a
„görcsök mesterpontjának” nevezik, keze-
lése éppúgy segít az izomgörcsökön, mint
az ínzsugorodáson. Azt mondják, ez ad
6
gyökereket az embernek, tartást a lábnak.

49