You are on page 1of 9

TERMÉSZETES

ANTIBIOTIKUMOK
22
NEM MINDIG VAN FELTÉTLENÜL SZÜKSÉG SZINTETIKUS
ANTIBIOTIKUMRA. A NÖVÉNYVILÁGBAN SZÁMOS HATÉKONY
GYÓGYSZER AKAD, AMELY NEM KÍVÁNT MELLÉKHATÁSOK
NÉLKÜL ERÔSÍTI AZ IMMUNRENDSZERÜNKET.

A növényi gyógyszerek hatásmechanizmusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30


Növényi orvosságok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
A NÖVÉNYI GYÓGYSZEREK
HATÁSMECHANIZMUSA
Vannak idôszakok, amikor a legjobb egész- zetünk. Döntô jelentôségû ezen kívül az is,
ségnek örvendünk, noha körülöttünk sokan hogy saját védekezô rendszerünk mennyire
tüsszögnek és fújják az orrukat, köhögnek, képes kiküszöbölni a szervezetünkben jutó
krákognak és rekedtek. Tehát nem minden patogén csírákat. De melyek azok a ténye-
patogén (kórokozó) csíra betegít meg ben- zôk, amelyek gyengítik az ellenálló képessé-
nünket, amellyel találkozunk. Mi ennek günket, és mit tehetünk azért, hogy immun-
az oka? rendszerünket felturbózzuk, illetve jó szin-
Az, hogy megbetegszünk-e, attól függ, ten tartsuk? A növényi eredetû szerek ebben
mennyi kórokozónak van kitéve a szerve- nyújthatnak hasznos segítséget.

30
A NÖVÉNYI GYÓGYSZEREK HATÁSMECHANIZMUSA

Az ellenálló képesség áll a baktériumok, vírusok és gombák elôtt.


Ha bejutnak a szervezetünkbe, máris megte-
támogatása
lepszenek a nyálkahártyáinkon és elkezdenek
Szervezetünk és ellenálló képességünk jelen- garázdálkodni. Ha idáig fajul a helyzet, elsô
tôsen gyengülhet, ha állandóan feszültek, pillantásra sok minden szól amellett, hogy
idegesek vagyunk, keveset alszunk, túl keve- az orvossal felírassunk magunknak valami-
set mozgunk, vagyis ha nincsen egyensúly- lyen antibiotikumot, a gyors gyógyulás re-
ban egymással a munka, a pihenés és a sza- ményében, hogy jobban érezzük magunkat
badidô. Gyakran alábecsülik, hogy mennyire és ismét „tettre készek” legyünk. De valóban
káros következményei lehetnek immunrend- egészségesek leszünk pusztán attól, hogy
szerünkre nézve annak, ha például elégedet- végzünk a kórokozó (és velük együtt a hasz-
lenek vagyunk a munkakörülményeinkkel, nos) baktériumokkal? Tényleg jobban fog-
szenvedünk a kapcsolatainkban, pénzügyi juk érezni magunkat? És meddig?
problémákkal küzdünk, nem érezzük jól Amint a 24. oldalon már említettem: elte-
magunkat az otthonunkban vagy állandó kintve attól, hogy a csírák bizonyos körül-
zajterhelésnek vagyunk kitéve. mények között rezisztenssé válhatnak, az ál-
Az ellenálló képesség milyensége függ a táp- talában gyorsan ható vényköteles antibioti-
lálkozástól is. Aki rendszerint kapkodva kumokkal megfosztjuk szervezetünket attól
eszik, az friss és éltetô anyagokban gazdag a lehetôségtôl, hogy segítsen magán és önál-
ételek helyett gyakran édes és zsíros ételeket lóan visszanyerje egészségét – pedig éppen
fogyaszt, megfosztva ezzel immunrendszerét ezáltal kerülhetnénk ki megerôsödve a be-
attól a lehetôségtôl, hogy megerôsödve útját tegségbôl és védekezhetnénk sikeresen az
állja a behatoló csíráknak. Ez máris két tám- újabb kórokozók ellen. A mesterséges anti-
pont ahhoz, hogyan erôsíthetjük természetes biotikumok szedésével átvészeljük ugyan a
ellenálló képességünket. De mi a teendô, ha betegséget, szervezetünk és ellenálló erônk
mindennek ellenére megbetegszünk? azonban legyengül, méghozzá két szempont-
ból is: elôször a kiállt betegségtôl, másodszor
Növényi gyógyszerek: hogyan pedig a beszedett antibiotikumok mellékha-
erôsítsenek, hogy ne gyengítsenek tásaitól, de leginkább attól, hogy az antibio-
Ha védelmi rendszerünk összeomlik, tes- tikumok a testünkben honos „jó” baktériu-
tünkben könnyen elszaporodnak a kóroko- mokat is károsítják, pusztítják. Ha ezután
zók. Védelem hiányában minden ajtó nyitva egy újabb csíra akad az utunkba, az immun-

31
rendszerünknek alig lesz ereje az újabb véde- • Gondoskodnak arról, hogy testünk jól át
kezéshez. A mesterséges antibiotikumok te- legyen öblítve: így kikerülnek belôle a
hát korántsem segítik elô és nem is támogat- bomlástermékek, például az elpusztult
ják természetes öngyógyító erôink mûködé- kórokozók maradványai.
sét, hanem csupán a baktériumokat irtják ki. • Fertôtlenítô és hámosító hatásuk révén hoz-
Ezzel szemben a növényi gyógyszerek zájárulnak a megfelelô sebgyógyuláshoz.
erôsítik az immunrendszert, segítik a test Sokrétû hatásmechanizmusukkal a növé-
természetes mûködését. A növényi szerek nyek hozzásegítenek ahhoz, hogy a betegsé-
bevételétôl gyakran javul a közérzet, bár csak get ne csupán átvészeljük, hanem megerô-
a számokat tekintve a baktériumok vagy ví- södve kerüljünk ki belôle. Segítségükkel a
rusok mennyisége még egyáltalán nem csök- szervezet könnyebben végez a kórokozókkal,
kent. Jobban alszunk, erôsebbnek érezzük és jobban elbánik az esetlegesen felbukkanó
magunkat, kevésbé vagyunk kiszolgáltatot- újabb csírákkal is. Az igaz, hogy növényekkel
tak a betegségnek. Az az érzésünk, hogy ma- lassabban, de egészségesebben és hatéko-
gunk is teszünk valamit a gyógyulásunk ér- nyabban érjük le a célunkat – feltéve persze,
dekében, amikor idôt szánunk egy lábázta- hogy nincs feltétlenül szükség mesterséges
tásra, gargalizálásra, teakészítésre vagy antibiotikumra (➣ lásd 13. oldal)!
borogatásra.
A gyógynövények nem csak a baktériumok A növények antibiotikus
számát csökkentik. Abban is segítik a szerve-
hatóanyagai
zetünket, hogy ismét felépítse védelmi rend-
szerét, így a kórokozók következô támadása- Az emberek évezredek óta ismerik számos
kor erôsen és hatékonyan áll rendelkezé- növény gyógyerejét. Lenyûgözô, hogy a ter-
sünkre. A növényi gyógyszerek sokféle hatást mészet milyen gyógyhatással ruházott fel
fejtenek ki, például az alábbiakat: bizonyos fákat, virágokat, gyökereket. Ez a
• Támogatják legfontosabb méregtelenítô hatás azonban több különféle hatóanyagnak
szervünk, a máj mûködését. köszönhetô, melyek finoman, összehangol-
• Vitaminokkal és ásványi anyagokkal látják tam fejtik ki hatásukat bizonyos betegségek
el a szervezetet. esetén, hogy segítsék az embert. A tudósok
• Erôsítik a bél nyálkahártyáját, így az meg olykor csalódnak, amikor azt hiszik, hogy
tudja különböztetni egymástól a „jó” és hatékony összetevôt találtak valamelyik nö-
a „rossz” baktériumokat. vényben. Aztán kivonják belôle, különféle

32
A NÖVÉNYI GYÓGYSZEREK HATÁSMECHANIZMUSA

kísérletekbe kezdenek ezzel az anyaggal, A gyógynövények hatóanyagok ezreit tartal-


ám az eredmények gyakran nem kielégítôek. mazzák. Ezeket minden növény sajátos kom-
Ez azért van, mert a növények gyógyhatását binációban kínálja, ami lehetôvé teszi egy-
nem mindig lehet tudományosan tökélete- egy adott panasz esetén történô alkalmazá-
sen megmagyarázni és kísérletekkel bizonyí- sukat. Hogy némi bepillantást nyerjünk a
tani. Ami viszont gyakran azzal jár, hogy természet praktikájába, az alábbiakban be-
az egész növényt hatástalannak tekintik, és mutatom a gyógynövényekben leggyakrab-
a mégis jelentkezô gyógyhatást egyszerûen ban elôforduló hatóanyagcsoportokat, ame-
placebohatásként magyarázzák. lyek hihetetlen variációban fordulnak elô a
természetben.
Ôsi tudás
A hatóanyagok aprólékos vizsgálata helyett INFÓ
ôseink inkább a növények jellegzetességeire
figyeltek, és külsô megjelenésükbôl, színük- KÖRÜLTEKINTÔ ALKALMAZÁS
bôl, méretükbôl, illatukból vagy leveleik A növényi gyógyszereket gondosan kell
alakjából következtettek a gyógyhatásra. alkalmazni. A „természetes” nem azt je-
A füvesemberek és -asszonyok egész életüket lenti, hogy „veszélytelen”, és a növényi
a növények és a csillagok tanulmányozásá- gyógyszereknél sokszor a kevesebb szá-
nak szentelték: a planéták princípiumai jel- mít többnek. Figyelembe kell vennünk az
lemezték számukra minden élôlény létét és esetleges összeférhetetlenséget, példá-
elmúlását, és a betegségekben a bolygók va- ul egyes hatóanyagokkal szembeni aller-
lamely tulajdonságának túltengését vagy hiá- giát. Sajnos egyre több növényt „vonnak
nyát látták. Minden növény egy vagy több ki a forgalomból”, mert veszélyesnek íté-
bolygó fennhatósága alá tartozott, ám ennek lik. Ilyen a fontos gyógyszernek tartott
a tudásnak hosszú idôn át nem tulajdonítot- kava-kava (a csendes-óceáni szigetvilág
tak jelentôséget. Ma azonban ismét reneszán- kultikus itala – A ford.), a fekete nadály-
szát éli – a tudomány által uralt világban –, tô, az árnika vagy az acsalapu. Ezek ha-
amit a növényi gyógyszerek, valamint a nö- tóanyagai túladagolás vagy túlságosan
vényismereti kurzusok és növénygyûjtô tú- hosszú idôn át történô szedés esetén
rák iránti növekvô érdeklôdés is mutat. Úgy valóban ártalmasak lehetnek, de ez el-
tûnik, ismét egyre nagyobb teret kapnak a mondható minden orvosságról.
természetben tapasztalható összefüggések.

33
Illóolajok Poliszacharidok
Az illóolajok zsírban oldódó, illékony anya- A sokféle nyákanyag abban hasonlít egy-
gok bonyolult keverékei. Az erôsen aromás, másra, hogy túlnyomórészt szénhidrátok-
csípôs vagy keserû ízû növények rendszerint ból állnak, ezért molekulaszerkezetük alap-
sok illóolajat tartalmaznak. A növényeket ján többszörös cukroknak nevezik ôket.
ezek az olajok megvédik, mert nem rágják Tápanyagként és tartalék anyagként ezek
meg a rovarok, elkerülik a kártevôk. Továbbá fontos szerepet játszanak, mert energiatarta-
az olajok képesek megakadályozni a vírusok lékot jelentenek, amely a testben tárolódik,
és a penészgombák növekedését is. A virá- és késôbb ismét felhasználható az anyagcse-
gokban az a feladatuk, hogy odacsalogassák rében. A poliszacharidok „szakterületük”
a rovarokat, és utat mutassanak nekik a nek- szerint például képesek megkötni a vizet,
tár és a virágpor felé. és egyfajta gélt alkotni. Jóllakottságot kelt-
Az emberi gyógyászatban az illóolajok hetnek anélkül, hogy befolyásolnák a vér-
görcsoldó, csíraölô – mikrobaellenes – és ke- cukorszintet.
ringésjavító tulajdonságukkal képviseltetik
magukat. Használják vírusfertôzések, emész-
tôrendszeri görcsök, mozgásszervi sérülések
és reumás panaszok esetén.

Nyákanyagok
A nyákanyagok vízben megduzzadnak és
nyálkás, sûrû folyadék keletkezik belôlük.
Az oldható nyákanyagok vékony filmet ké-
peznek a nyálkahártyákon – egyfajta védô-
réteget –, amely útját állja az irritáló anya-
goknak és enyhíti a gyulladásos tüneteket.
Az oldhatatlan nyákanyagok pedig felveszik
a baktériumokat, és a székleten keresztül ki-
ürítik azokat a testbôl. A nyákanyagot tartal-
mazó növények leggyakrabban a gyomor-
és bélrendszeri betegségekben, a hörghurut Az illóolajok nemcsak illatosak, hanem fontos
és a köhögés kezelésében hatásosak. hatóanyagai a gyógynövényeknek

34
A NÖVÉNYI GYÓGYSZEREK HATÁSMECHANIZMUSA

Flavonoidok nem szabad nagy adagokban alkalmazni,


A flavonoidok az úgynevezett másodlagos mivel fokozott gyomorreakciót válthatnak
növényi anyagok egyik fontos csoportját ké- ki, ami rosszulléthez és hányáshoz vezethet.
pezik, melyeknek sokrétû jótékony hatásait
még messze nem ismerjük. A növényekben Keserûanyagok
színanyagként fordulnak elô, és in vitro – A keserûanyagok reflektorikus hatást gyako-
azaz nem élô szervezetben, hanem laborató- rolnak a szájnyálkahártyára, ami azt jelenti,
riumi körülmények között – részint antibio- hogy amint ezeket az anyagokat szájon át
tikus tulajdonságokat mutatnak. Védik a ka- beveszi valaki, a szájnyálkahártya azonnal
pillárisokat, melyek a finomabb, legkisebb információt küld a gyomor nyálkahártyájá-
véredényeink, melyek átszövik a szerveinket nak, amitôl különféle folyamatok indulnak
és az anyagcsere szempontjából nélkülözhe- be. Ez a hatást csak gyógyteával vagy tinktú-
tetlenek. Némelyik flavonoid javítja a vérke- rával érhetô el. Tabletta vagy kapszula bevé-
ringést, görcsoldó és jótékonyan hat a szív- telével a hatás elmarad, mert ilyenkor a ha-
és érrendszerre. A flavonoidok elôsegítik a tóanyagok csak a gyomorban oldódnak fel.
máj mûködését, gyulladásgátló hatásúak, és A keserûanyagok a gyomorsav- és az epeter-
az átmosó és méregtelenítô kezeléseket is se- melôdés fokozásával elôsegítik egyrészt az
gítik. A gyógynövényeken kívül flavonoidok emésztést, másrészt az emésztôrendszeri iz-
találhatók még a zöldségek és gyümölcsök mok rugalmasságát. A keserûanyag-tartalmú
húsában, héjában. növények a fogyókúra segítésére is alkalma-
sak. Néhány keserûanyag képes legyôzni a
Cseranyagok patogén baktériumokat és gombákat, mások
A cseranyagok összehúzó, szárító, gyulladás- vérnyomáscsökkentô hatásúak, vagy éppen
gátló, antibakteriális, antivirális és az inzulintermelést segítik. A keserûanyago-
méregsemlegesítô hatásúak, és tömörebbé kat elsôsorban az epe- és gyomorsavtermelés
teszik a sejthártyát, ami megakadályozza, serkentésére használják. Ezekhez tartoznak a
hogy a baktériumok behatoljanak a sejtbe, monoterpének, a szeszkviterpének, a diter-
és azt károsítsák. A cseranyagok védik a bôrt pének és a triterpének. Régen a zöldségfélék
és a nyálkahártyát, és elôsegítik a vér alvadá- lényegesen több keserûanyagot tartalmaztak,
sát. Gátolják az allergiás reakciókért felelôs de számos zöldség- és gyümölcsfajtából
hisztamin nevû hormon felszabadulását. – például az endíviából, a cikóriából vagy
A cseranyagokat tartalmazó növényeket a grépfrútból – és más élelmiszerekbôl is,

35
az „enyhébb” íz kedvéért, nemesítéssel nagy- (mérgezô) kábítószerek, amelyek olyan köz-
részt eltávolították a keserûanyagokat. tudottan mérgezô növényekben fordulnak
elô, mint a nadragulya, a beléndek, az ôszi
Glikozidok kikerics vagy a füstike. Az alkaloidok a köz-
Ezeket a speciális keserûanyagokat elsôsor- ponti idegrendszerre hatnak, tiszta drogként
ban szívgyengeség kezelésére használják. belsôleg nem is alkalmazhatók, csak homeo-
A szívglikozidok – például a gyûszûvirágból pátiás szerként kaphatók a gyógyszertárak-
készültek – mérgezôek és csak vényköteles ban. Régen sok alkaloidatartalmú növényt
orvosságként alkalmazhatók. A mustárolaj- neveztek boszorkányfûnek.
glikozidok (glükozinolátok) ezzel szemben
olyan zöldségfélékben is elôfordulnak, mint 2
a káposzta vagy a retek. Csíraölô hatásúak, „A természet a legjobb patika.”
és támogatják az immunrendszert. Külsôleg
SEBASTIAN KNEIPP
alkalmazva fôként a vérkeringést javítják.
Az iridoid glikozidok viszont a növény véde- 2
Kumarinok
kezését szolgálják, és fogyasztva csíraölô és
gyulladásgátló hatással rendelkeznek. Ezek a másodlagos növényi anyagok elsôsor-
ban csillapító, keringést és vérellátást javító
Szaponinok hatásúak. Némelyik nyugtató és gyulladás-
A szaponinok fô hatóanyagai bizonyos gátló hatású. Nagyobb adagban ártalmasak
glikozidok. Elsôsorban emulgátorként szol- az egészségre! Fejfájást, rosszullétet, hányást,
gálnak, vagyis segítenek feloldani és haszno- sôt akár légzésbénulást és kómát is elôidéz-
síthatóvá tenni a szervezet által nehezen hetnek! Ezért tanácsos elôvigyázatosan al-
felvehetô anyagokat. Cseppfolyósítják a nyá- kalmazni ezeket a drogokat. A kumarinok
kot, és ezzel serkentik a mirigykiválasztást. gátolják a véralvadást, és trombózishajlam,
Néhány szaponin antivirális, antibakteriális illetve agyvérzés kockázata esetén megelô-
és gombaellenes hatású, de gyulladásgátló és zésre használják ôket. A növényvilágból
érstabilizáló hatást is kifejt. egyik legismertebb példája a szagos müge,
amelynek jellegzetes illatáért a kumarin felel.
Alkaloidok Amibôl régen fagylaltot (erdômester) és ita-
Jó néhány, de nem mindegyik alkaloid ke- lokat készítettek, annak feldolgozását ma
serûanyag (➣ lásd 35. oldal). Az alkaloidok szigorú rendelkezések szabályozzák.

36
MINDEN EGYES GYÓGYNÖVÉNY EGY KIS PATIKA
Minden egyes gyógynövény legnagyobb kincse a hatóanyagok jellegzetessége
és sokfélesége. Errôl könnyen meggyôzôdhetünk a 2013-ban az év gyógy-
növényévé választott kerti sarkantyúka (➣ lásd 63. oldal) példáján.

MUSTÁROLAJ-GLIKOZID Fôként a ker-


ti sarkantyúka levelében és magjában
MÁSODLAGOS NÖVÉNYI
található, védi a növényt a kártevôktôl,
ANYAGOK A növényeknek ezer-
az emberi szervezetben pedig baktéri-
és ezerféle „titkos fegyvere” léte-
um-, vírus- és gombaellenes hatású.
zik. A karotinoidok és a flavonoi-
Íze kellemesen csípôs-fûszeres.
dok például ragyogó színt adnak
és antioxidatív hatásúak, vagyis
segítenek megôrizni a sejtek 2
fiatalságát és egészségét.

HATÓANYAG-ÖSSZE-
TÉTEL A növény min-
den részében más és
5 más, vagyis ennek
megfelelôen a gyógy-
3 hatás is eltérô.

ILLÓOLAJOK Ami
csábítóan illatos,
az erôsen antibak-
teriális és sok más
jótékony hatással
VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI
is rendelkezik.
ANYAGOK Minden növény-
ben, sôt minden növényi rész-
ben bôven van belôlük, és
4 mindegyikben sajátos össze-
tételben fordulnak elô.