You are on page 1of 22

முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

Posted on April 7, 2013 by vidhai2virutcham

முருகப்ெபருமாைன   வணங்கி,   சஷ்டி   கவசம்   நாம்   அைனவரும்   பாடு   வது   உண்டு.


ஆனால், சஷ்டி கவசம் மட்டுமல்ல சஷ்டி கவசம் உட்பட ெமாத்தம் ஆறு கவசங்கள்
உண்டு.   முருகனின்   அறுபைட   வடுகளான
ீ   பழநி,   ஸ்வாமி   மைல,   திருச்ெசந்தூர்,
திருப்பரங்குன்றம்,   திருத்தணி,   பழமுதிர்   ேசாைல,   ஆகிய   ஒவ்ெவாரு   பைடக்கும்
ஒரு   கவசம்   உண்டு.   இந்த   அறுபைட   வடுகளின்
ீ   ெபயர்கைளக்   ெகாண்ேட   இந்த
கவசங்கள்   அைழக்கப்படுகின்றன•   அவற்ைற   விைத2விருட்சம்   இைணயம்
உங்களுக்காக   ெதாகுத்து   ள்ளது   படித்து   பக்தியுறுங்கள்   இந்த   ஆறு   கவசங்களும்  
பின் வருமாறு,

1. முதலாவது கவசம் – பழநி கவசம்
2. இரண்டாவது கவசம் – ஸ்வாமி மைல கவசம்
3. மூன்றாவது கவசம் – திருச்ெசந்தூர் கவசம்
4.நான்காவது கவசம் – திருப்பரங்குன்றம் கவசம்
5. ஐந்தாவது கவசம்‐ திருத்தணி(ைக) கவசம்
6. பழமுதிர்ேசாைல – பழமுதிர்ேசாைல கவசம்

இந்த ஆறு கவசங்கைளயும் ஒவ்ெவான்றாக பார்ப்ேபாம்!

1 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

முதலாவது கவசம் – பழநி கவசம்

காப்பு

அமரர்இடர்தீர அமரம் புrந்த
குமரன் அடி ெநஞ்ேச குறி,

துப்ேபாருக்கு வல்விைன ேபாம்துன்பம் ேபாம் ெநஞ்சில்
பதிப்ேபாருக்கு ெசல்வம் பலித்துக் கதித்(து) ஓங்கும்

நிஷ்ைடயுங் கூகூடும் நிமலர் அருள் கந்தர்
சஷ்டி கவசந்தைன

திருவா வினன்குடி சிறக்கும் முருகா
குருபரா குமரா குழந்ைதேவ லாயுதா
சரவைண சண்முகா சதாசிவன் பாலா
இரவலர் தயாபரா ஏைழபங் காளா
பரேமஸ் வrக்குப் பாலா தயாபரா
வரெமனக்(கு) அருள்வாய் வாமனன் மருகா
இரண்டா யிரம்ெவள்ளம் ேயாகம் பைடத்தவா
திரண்டா ருகமனம் தீர்க்கம் பைடத்தவா
இலட்சத் திருநான்கு நற்றம்பி மாருடன்
பட்சத்துடேன பராசக்தி ேவலதாய்

வர வாகு மிகுதள கர்த்தனாய்

சூரசம் காரா துஷ்டநிஷ் டூரா
கயிலாய ேமவும் கனகசிம் மாசனா
மயிேலறும் ேசவகா வள்ளி மேனாகரா
அகத்திய மாமுனிக்(கு) அருந்தமிழ் உைரத்தவா
சுகத்திரு முருகாற் றுப்பைட ெசால்லிய
நக்கீ ரன் நற்றமிழ் நலெமன வினவிக்
ைகக்கீ ழ் ைவக்கும் கனகமிைசக் குதவா
திருவரு ணகிr திருப்புகழ் பாட
இரும்புகழ் நாவில் எழுதிப் புகழ்ந்தவா

ஆயிரத் ெதட்டாம் அருள்சிவ தலத்தில்
பாயிரம் ேதாத்திரம் பாடப் புகழ்ந்தவா

2 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

எண்ணா யிரம்சமண் எதிர்கழு ேவற்றி
விண்ேணார் குமாரன் வியாதிையத் தீர்த்தவா
குருவாம் பிரமைனக் ெகாடுஞ்சிைற ைவத்து
உருப்ெபாருள் ேவதம் உைரத்தாய் சிவனுடன்
சுருதிெமய் ேயாகம் ெசால்லிய(து) ஒருமுகம்
அருள்ெபரு மயில்மீ (து) அமர்ந்தது ஒருமுகம்
வள்ளிெதய் வாைனைய மருவிய(து) ஒருமுகம்
ெதள்ளுநான் முகன்ேபால் சிருட்டிப்பது ஒருமுகம்

சூரைன ேவலால் துணித்த(து) ஒருமுகம்
ஆரணம் ஓதும் அருமைற யடியார்
தானவர் ேவண்டுவ தருவ(து) ஒருமுகம்
ஞான முதல்வர்க்கு நற்பிள்ைள பழநி
திருப்பரங் கிrவாழ் ேதவா நேமா நம
ெபாருட்ெசந்தில் அம்பதி புரப்பாய் நேமா நம
ஏரகம் தனில்வாழ் இைறவா நேமா நம
கூரகம் ஆவினன் குடியாய் நேமா நம
சர்வசங் கrக்குத் தனயா நேமா நம
உறுேசாைல மைலேமல் உகந்தாய் நேமா நம

எல்லாக் கிrக்கும் இைறவா நேமா நம
சல்லாப மாகச் சண்முகத் துடேன
எல்லாத் தலமும் இனிெதழுந் தருளி
உல்லா சத்துறும் ஓங்கார வடிேவ
மூல வட்டத்தில் முைளத்ெதழும் ேஜாதிைய
சர்வ முக்ேகாணத் தந்தமுச் சத்திைய
ேவலா யுதமுடன் விளங்கிடும் குகைனச்
சீலமார் வயலூர் ேசந்தைனத் ேதவைன
ைகலாச ேமருவா காசத்தில் கண்டு
ைபலாம் பூமியும் பங்கய பார்வதி

ேமலும் பகலும் விண்ணுரு ேவத்தி
நாற்ேகா ணத்தில் நளினமாய் அர்ச்சைன
கங்ைக யீசன் கருதிய நீ ர்புைர
ெசங்கண்மால் திருவும் ேசர்ந்துெசய் அர்ச்சைன
அக்கினி நடுேவ அமர்ந்த ருத்திரன்
முக்ேகாண வட்டம் முதல்வாயு ருத்திr
வாய்அறு ேகாணம் மேகசுவரன் மேகசுவr
ஐயும் கருெநல்லி ெவண்சாைர தன்ேமல்
ஆகாச வட்டத்(து) அமர்ந்த சதாசிவன்
பாகமாம் ெவண்ைமப் பராசக்தி கங்ைக

தந்திர அர்ச்சைன தைலேமல் ெகாண்டு
மந்திர மூலத்தில் வாசிையக் கட்டி
அக்கினிக் குதிைர ஆகாசத் ேதவி
மிக்கமாய் கருெநல்லி ெவண்சாைர உண்பவர்
பாகமாய் ரதமும் பகல்வழி யாைர
சாகா வைகயும் தன்ைன அறிந்து
ஐந்து ஜீவனுடன் ஐயஞ் சுகல்பமும்
விந்ைத உைமசிவன் ேமன்ைமயும் காட்டி

3 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

சந்திர சூrயர் தம்முடன் அக்கினி
அந்தி ரைனக்கண்(டு) அறிந்ேத யிடமாய்ச்

சிந்ைதயுள் ஏற்றுச் சிவசம்பு தன்ைன
மந்திர அர்ச்சைன வாசிவ என்று
ேதறுமுகம் ெசன்னி சிவகிr மீ தில்
ஆறு முகமாய் அகத்துேள நின்று
வாசல் ஒன்பைதயும் வளமுடன் ைவத்து
ேயாசைன ஐங்கரன் உடன்விைள யாடி
ேமைலக் கருெநல்லி ெவண்சாைர உண்டு
வாைலக் குழந்ைத வடிைவயும் காட்டி
நைரதிைர மாற்றி நாைலயும் காட்டி
உைரசிவ ேயாகம் உபேதசம் ெசப்பி

மனத்தில் பிrயா வங்கண மாக
நிைனத்த படிஎன் ெநஞ்சத் திருந்து
அதிசயம் என்றுன் அடியார்க்(கு) இரங்கி
மதியருள் ேவலும் மயிலுடன் வந்து
நாேன நீ ெயனும் லட்சணத் துடேன
ேதேன என்னுளம் சிவகிr எனேவ
ஆறா தாரத்(து) ஆறு முகமும்
மாறா திருக்கும் வடிைவயும் காட்டிக்
கனவிலும் நனவிலும் கண்டுைனத் துதிக்க
தனெதன வந்து தயவுடன் இரங்கிச்

சங்ெகாடு சக்கரம் சண்முக ெதrசனம்
எங்கு நிைனத்தாலும் என்முன் ேனவந்து
அஷ்டாவ தானம் அறிந்தவுடன் ெசால்லத்
தட்டாத வாக்கு சர்வா பரணமும்
இலக்கணம் இலக்கியம் இைசயறிந் துைரக்கத்
துலக்கிய காவியம் ெசாற்பிர பந்தம்
எழுத்துச் ெசாற்ெபாருள் யாப்பல ங்காரம்
வழுத்தும் என்நாவில் வந்தினி திருந்ேத
அமுத வாக்குடன் அடியார்க்கும் வாக்கும்
சமுசார சாரமும் தாேனநிசெமன

வச்சிர சrரம் மந்திர வசீகரம்
அட்சரம் யாவும் அடிேயனுக் குதவி
வல்லைம ேயாகம் வசீகர சக்தி
நல்லஉன் பாதமும் நாடிய ெபாருளும்
சகலகைல ஞானமும் தாெனனக் கருளி
ெசகதல வசீகரம் திருவருள் ெசய்து
வந்த கலிபிணி வல்விைன மாற்றி
இந்திரன் ேதாைக எழில்மயில் ஏறிக்
கிட்டேவ வந்து கிருைப பாலிக்க
அட்டதுட் டமுடன் அேநக மூர்க்கமாய்

துட்டேத வைதயும் துட்டப் பிசாசும்
ெவட்டுண்ட ேபயும் விrசைடப் பூதமும்
ேவதாளம் கூளி விடும்பில்லி வஞ்சைன

4 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

ேபதாளம் துன்பப் பிசாசுகள் நடுநடுங்க
ேபதாளம் துர்க்ைக பிடாr நடுநடுங்க
பைதபைதத் தஞ்சிடப் பாசத்தால் கட்டி
உைதத்த மிதித்தங்(கு) உருட்டி ெநாறுக்கிச்
சூலத்தாற் குத்தித் தூளுதூ ளுருவி
ேவலா யுதத்தால் வசிப் பருகி

மழுவிட் ேடவி வடவாக் கினிேபால்

தழுவிஅக் கினியாய்த் தாேன எrத்துச்
சிதம்பர சக்கரம் ேதவி சக்கரம்
மதம்ெபறும் காளி வல்ல சக்கரம்
மதியணி சம்பு சதாசிவ சக்கரம்
பதிகர்ம வர பத்திரன் சக்கரம்

திருைவ குண்டம் திருமால் சக்கரம்
அருள்ெபருந் திகிr அக்கினிச் சக்கரம்
சண்முக சக்கரம் தண்டா யுதத்தால்
விம்ம அடிக்கும் எல்லாச் சக்கரமும்

ஏக ரூபமாய் என்முேன நின்று
வாகனத் துடன்என் மனத்துள் இருந்து
தம்பனம் ேமாகனம் தயவாம் வசீகரம்
இம்பமா கருடணம் ேமவுமுச் சாடனம்
வம்பதாம் ேபதனம் வலிதரும் ஆரணம்
உம்பர்கள் ஏத்தும் உயிர்வித் ேவடணம்
தந்திர மந்திரம் தருமணி அட்சரம்
உந்தன் விபூதி உடேன சபித்து
கந்தனின் ேதாத்திரம் கவசமாய்க் காக்க
எந்தன் மனத்துள் எதுேவண் டினும்

தந்துரட் சித்தருள் தயாபரா சரணம்
சந்தம் எனக்கருள் சண்முகா சரணம்
சரணம் சரணம் சட்ேகாண இைறவா
சரணம் சரணம் சத்துரு சம்காரா!
சரணம் சரணம் சரவண பவஓம்
சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்!

‐*‐*‐*‐*

இரண்டாவது கவசம் – ஸ்வாமி மைல கவசம்

5 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

ஓெமனும் பிரணவம் உைரத்திடச் சிவனார்
காமுற உதித்த கனமைறப் ெபாருேள
ஓங்கார மாக உதயத் ெதழுந்ேத
ஆங்கார மான அரக்கர் குலத்ைத
ேவரறக் கைளந்த ேவலவா ேபாற்றி

ேதராச் சூரைரத் துண்டதுண் டங்களாய்
ேவலா யுதத்தால் வசி அறுத்த

பாலா ேபாற்றி பழநியின் ேகாேவ
நான்கு மைறகள் நாடிேய ேதடும்
மான்மரு ேகாேன வள்ளி மணாளேன

நாெனனும் ஆணவம் நண்ணிடா(து) என்ைனக்
காணநீ  வந்து காப்பதும் கடேன
காளி கூளி கங்காளி ஓங்காr
சூலி கபாலி துர்க்ைக ேயமாளி
ேபாற்றும் முதல்வா புனித குமாரா

சித்தர்கள் ேபாற்றும் ேதசிகா ேபாற்றி
ஏகாட் சரமாய் எங்கும் தானாகி
வாகாய் நின்ற மைறமுதற் ெபாருேள
துதியட் சரத்தால் ெதால்லுல(கு) எல்லாம்
அதிசய மாக அைமத்தவா ேபாற்றி

திrயட் சரத்தால் சிவனயன் மாலும்
விrபா ருலகில் ேமன்ைமயுற் றவேன
சதுரட் சரத்தால் சாற்றுதல் ேயாகம்
மதுர மாய் அளிக்கும் மயில்வா கனேன
பஞ்சாட் சரத்தால் பரமன் உருவத்தால்

தஞ்செமன் ேறாைரத் தைழத்திடச் ெசய்ெதன்
ெநஞ்சகத்(து) இருக்கும் நித்தேன சரணம்
அஞ்சலி ெசய்த அமரைரக் காக்கும்
ஆறு ேகாணமாய் ஆெறழுத் தாகி
ஆறுசிரமும் அழகிய முகமும்

ஆறிரு ெசவியும் அகன்ற மார்பும்
ஆறிரு கண்ணும் அற்புத வடிவும்
சரவைண வந்த சடாட்சரப் ெபாருேள
அரனயன் வாழ்த்தும் அப்பேன கந்தா
கரங்கள்பன் னிரண்டில் கதிரும் ஆயுதத்தால்

தரங்குைலந்(து) ஓடத் தாரகா சுரன்முதல்
ேவரறச் சூர்க்குலம் முடித்து மகிழ்ந்ேதாய்
சீர்திருச் ெசந்தூர்த் ேதவேச னாதிபதி
அஷ்ட குலாசலம் யாைவயும் ஆகி
இஷ்டசித்திகள் அருள் ஈசன், புதல்வா

6 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

துஷ்டசங் காரா சுப்பிர மணியா
மட்டிலா வடிேவ ைவயாபுrத் துைரேய
எண்ேகா ணத்துள் இயங்கிய நாரணன்
கண்ெகாள்ளாக் காட்சி காட்டிய சடாட்சர
ைசவம் ைவணவம் சமரச மாகத்

ெதய்வமாய் விளங்கும் சரவண பவேன
சrைய கிrைய சார்ந்தநல் ேயாகம்
இரவலர்க்(கு) அருளும் ஈசா ேபாற்றி
ஏதுெசய் திடினும் என்பால் இரங்கிக்
ேகாதுகள் இல்லாக் குணெமனக் கருளித்

தrசனம் கண்ட சாதுேவா(டு) உடன்யான்
அர்ச்சைன ெசய்ய அனுக்ரகம் அருள்வாய்
பில்லிவல் விைனயும் பீ னிச ேமகம்
வல்ல பூதங்கள் மாயமாய்ப் பறக்க
அல்லைலப் ேபாக்கிநின் அன்பேரா(டு) என்ைனச்

சல்லாப மாகக் சகலரும் ேபாற்ற
கண்டு களிப்புறக் கருைண அருள்வாய்
அண்டர் நாயகேன அருமைறப் ெபாருேள
குட்டிச் சாத்தான் குணமிலா மாடன்
தட்டிலா இருளன் சண்டிேவ தாளம்

சண்டமா முனியும் தக்கராக் கதரும்
மண்ைட வலிெயாடு வாதமும் குன்மமும்
சூைலகா மாைல ெசாக்கலும் சயமும்
மூலேரா கங்கள் முடக்குள் வலிப்பு
திட்டு முைறகள் ெதய்வச் சாபம்

குட்டல் ேசாம்பல் ெகாடிய வாந்தியம்
கட்டிலாக் கண்ேணாய் கண்ேணறு முதலா
ெவட்டுக் காயம் ெவவ்விடம் அைனத்தும்
உன்னுைடய நாமம் ஓதிேய நீ றிடக்
கன்னெலான் றதனில் கைளந்திடக் கருைண

ெசய்வதுன் கடேன ெசந்தில் நாயகேன
ெதய்வநா யகேன தீரேவ சரணம்!
சரணம் சரணம் சரவண பவஓம்
சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்!!!

*‐*‐*‐*

மூன்றாவது கவசம் – திருச்ெசந்தூர் கவசம்

7 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

சஷ்டிைய ேநாக்கச் சரவண பவனார்
சிஷ்டருக் குதவும் ெசங்கதிர் ேவேலான்
பாதம் இரண்டில் பன்மணிச் சதங்ைக
கீ தம் பாடக் கிண்கிணி யாட

ைமயல் நடனஞ்ெசய்யும் மயில்வா கனனார்
ைகயில் ேவலால் எைனக் காக்கெவன் றுவந்து
வரவர ேவலா யுதனார் வருக
வருக வருக மயிேலான் வருக

இந்திரன் முதலா எண்டிைச ேபாற்ற
மந்திர வடிேவல் வருக வருக!
வாசவன் மருகா வருக வருக
ேநசக் குறமகள் நிைனேவான் வருக

ஆறுமுகம் பைடத்த ஐயா வருக
நீ றிடும் ேவலவன் நித்தம் வருக
சிரகிr ேவலவன் சீக்கிரம் வருக!
சரவண பவனார் சடுதியில் வருக

ரவண பவச ர ர ர ர ர ர ர
rவண பவச r r r r r r r
விநபவ சரவண வரா நேமாநம

நிபவ சரவண நிறநிற நிெறன

வசுர வணப வருக வருக
அசுரர் குடிெகடுத்த ஐயா வருக
என்ைன ஆளும் இைளேயான் ைகயில்
பன்னிரண் டாயுதம் பாசாங் குசமும்

பரந்த விழிகள் பன்னிரண் டிலங்க
விைரந்ெதைனக் காக்க ேவேலான் வருக
ஐயும் கிலியும் அைடவுடன் சவ்வும்
உய்ெயாளி ெசௗவும் உயிைரங் கிலியும்

கிலியுஞ் ெசௗவும் கிளெராளி ையயும்
நிைலெபற் ெறன்முன் நித்தமும் ஒளிரும்
சண்முகன் நீ யும் தனிெயாளி ெயாவ்வும்
குண்டலி யாஞ்சிவ குகன் தினம் வருக!

ஆறு முகமும் அணிமுடி ஆறும்
நீ றிடு ெநற்றியில் நீ ண்ட புருவமும்
பன்னிரு கண்ணும் பவளச்ெசவ் வாயும்

8 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

நன்ெனறி ெநற்றியில் நவமணிச் சுட்டியும்

ஈராறு ெசவியில் இலகுகுண் டலமும்
ஆறிரு திண்புயத் தழகிய மார்பில்
பல்பூ ஷணமும் பதக்கமும் தrத்து
நன்மணி பூண்ட நவரத்ன மாைலயும்

முப்புr நூலும் முத்தணி மார்பும்
ெசப்பழ குைடய திருவயி றுந்தியும்
துவண்ட மருங்கில் சுடெராளிப் பட்டும்
நவரத்தினம் பதித்த நற்சீ ராவும்

இருெதாைட யழகும் இைணமுழந் தாளும்
திருவடி யதனில் சிலம்ெபாலி முழங்க
ெசககண ெசககண ெசககண ெசகண
ெமாகெமாக ெமாகெமாக ெமாகெமாக ெமாெகன

நகநக நகநக நகநக நெகன
டிகுகுண டிகுடிகு டிகுகுண டிகுண
ரரரர ரரரர ரரரர ரரர
rrrr rrrr rrrr rrr

டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடு
டகுடகு டிகுடிகு டங்கு டிங்குகு
விந்து விந்து மயிேலான் விந்து
முந்து முந்து முருகேவள் முந்து

என்றைன யாளும் ஏரகச் ெசல்வ
ைமந்தன் ேவண்டும் வரமகிழ்ந் துதவும்
லாலா லாலா லாலா ேவசமும்
lலா lலா lலா விேனா தெனன்று

உன் திருவடிைய உறுதிெயன் ெறண்ணும்
எந்தைல ைவத்துன் இைணயடி காக்க
என்னுயிர்க் குயிராம் இைறவன் காக்க
பன்னிரு விழியால் பாலைனக் காக்க

அடிேயன் வதனம் அழகுேவல் காக்க
ெபாடிபுைன ெநற்றிையப் புனிதேவல் காக்க
கதிர்ேவல் இரண்டும் கண்ணிைனக் காக்க
விதிெசவி இரண்டும் ேவலவர் காக்க

நாசிகளி ரண்டும் நல்ேவல் காக்க
ேபசிய வாய்தைனப் ெபருேவல் காக்க
முப்பத் திருபல் முைனேவல் காக்க
ெசப்பிய நாைவச் ெசவ்ேவல் காக்க

கன்னமி ரண்டும் கதிர்ேவல் காக்க
என்னிளங் கழுத்ைத இனியேவல் காக்க
மார்ைப ரத்ன வடிேவல் காக்க
ேசrள முைலமார் திருேவல் காக்க

9 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

வடிேவ லிருேதாள் வளம்ெபறக் காக்க
பிடrக ளிடண்டும் ெபருேவல் காக்க
அழகுடன் முதுைக அருள்ேவல் காக்க
பழுபதி னாறும் பருேவல் காக்க

ெவற்றிேவல் வயிற்ைற விளங்கேவ காக்க
சிற்றிைட யழகுறச் ெசவ்ேவல் காக்க
நாணாங் கயிற்ைற நல்ேவல் காக்க
ஆண்குறி யிரண்டும் அயில்ேவல் காக்க

பிட்ட மிரண்டும் ெபருேவல் காக்க
பைணத் ெதாைட இரண்டும் பருேவல் காக்க
கைணக்கால் முழந்தாள் கதிர்ேவல் காக்க
வட்டக் குதத்ைத வல்ேவல் காக்க

ஐவிரல் அடியிைன அருள்ேவல் காக்க
ைககளி ரண்டும் கருைணேவல் காக்க
முன்ைகயி ரண்டும் முரண்ேவல் காக்க
பின்ைகயி ரண்டும் பின்னவள் இருக்க

நாவில் சரஸ்வதி நற்றுைண யாக
நாபிக் கமலம் நல்ேவல் காக்க
முப்பால் நாடிைய முைனேவல் காக்க
எப்ெபாழு தும்எைன எதிர்ேவல் காக்க

அடிேயன் வதனம் அைசவுள ேநரம்
கடுகேவ வந்து கனகேவல் காக்க
வரும்பகல் தன்னில் வச்சிரேவல் காக்க
அைரயிருள் தன்னில் அைனயேவல் காக்க

ஏமத்தில் சாமத்தில் எதிர்ேவல் காக்க
தாமதம் நீ க்கிச் சதுர்ேவல் காக்க
காக்க காக்க கனகேவல் காக்க
ேநாக்க ேநாக்க ெநாடியில் ேநாக்க

தாக்க தாக்க தைடயறக் தாக்க
பார்க்க பார்க்க பாவம் ெபாடிபட
பில்லி சூனியம் ெபரும்பைக அகல
வல்ல பூதம் வலாட்டிகப் ேபய்கள்

அல்லற் படுத்தும் அடங்கா முனியும்
பிள்ைளகள் தின்னும் புழக்கைட முனியும்
ெகாள்ளிவாய்ப் ேபய்களும், குறைளப் ேபய்களும்
ெபண்கைளத் ெதாடரும் பிரமராட் சதரும்

அடியைனக் கண்டால் அலறிக் கலங்கிட
இrசு காட்ேடr இத்துன்ப ேசைனயும்
எல்லிலும் இருட்டிலும் எதிர்ப்படும் அண்ணரும்
கனபூைச ெகாள்ளும் காளிேயா டைனவரும்

விட்டாங் காரரும் மிகுபல ேபய்களும்

10 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

தண்டியக் காரரும் சண்டாளர் களும்
என்ெபயர் ெசால்லவும் இடிவிழுந் ேதாடிட
ஆைன யடியினில் அரும்பா ைவகளும்

பூைன மயிரும் பிள்ைளகள் என்பும்
நகமும் மயிரும் நீ ண்முடி மண்ைடயும்
பாைவக ளுடேன பலகல சத்துடன்
மைனயிற் புைதத்த வஞ்சைன தைனயும்

ஒட்டியச் ெசருக்கும் ஒட்டிய பாைவயும்
காசும் பணமும் காவுடன் ேசாறும்
ஓதும் அஞ்சனமும் ஒருவழிப் ேபாக்கும்
அடியைனக் கண்டால் அைலந்து குைலந்திட

மாற்றார் வஞ்சகர் வந்து வணங்கிட
காலதூ தாெளைனக் கண்டாற் கலங்கிட
அஞ்சி நடுங்கிட அரண்டு புரண்டிட
வாய்விட் டலறி மதிெகட் ேடாட

படியினில் முட்ட பாசக் கயிற்றால்
கட்டுடன் அங்கம் கதறிடக் கட்டு
கட்டி உருட்டு ைககால் முறிய
கட்டு கட்டு கதறிடக் கட்டு

முட்டு முட்டு விழிகள் பிதுங்கிட
ெசக்கு ெசக்கு ெசதில் ெசதிலாக
ெசாக்கு ெசாக்கு சூர்ப்பைகச் ெசாக்கு
குத்து குத்து கூர்வடி ேவலால்

பற்று பற்று பகலவன் தணெலr
தணெலr தணெலr தணலது வாக
விடு விடு ேவைல ெவகுண்டது ேவாடப்
புலியும் நrயும் புன்னr நாயும்

எலியும் கரடியும் இனித் ெதாடர்ந் ேதாட
ேதளும் பாம்பும் ெசய்யான் பூரான்
கடிவிட விஷங்கள் கடித்துய ரங்கம்
ஏறிய விஷங்கள் எளிதினில் இறங்க

ஒளிப்புஞ் சுளுக்கும் ஒருதைல ேநாயும்
வாதஞ் சயித்தியம் வலிப்புப் பித்தம்
குைலசயங் குன்மம் ெசாக்குச் சிரங்கு
குைடச்சல் சிலந்தி குடல்விப் புருதி

பக்கப் பிளைவ படர்ெதாைட வாைழ
கடுவன் படுவன் ைகத்தாள் சிலந்தி
பற்குத் தரைண பருஅைர யாப்பும்
எல்லாப் பிணியும் என்றைனக் கண்டால்

நில்லா ேதாட நீ எனக் கருள்வாய்
ஈேரழு உலகமும் எனக் குறவாக

11 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

ஆணும் ெபண்ணும் அைனவரும் எனக்கா
மண்ணா ளரசரும் மகிழ்ந்துற வாகவும்

உன்ைனத் துதிக்க உன் திரு நாமம்
சரவண பவேன ைசெலாளி பவேன
திrபுர பவேன திகெழாளி பவேன
பrபுர பவேன பவெமாளி பவேன

அrதிரு மருகா அமரா வதிையக்
காத்துத் ேதவர்கள் கடும்சிைற விடுத்தாய்
கந்தா குகேன கதிர்ேவ லவேன
கார்த்திைக ைமந்தா கடம்பா கடம்பைன

இடும்பைன யழித்த இனியேவல் முருகா
தனிகா சலேன சங்கரன் புதல்வா
கதிர்கா மத்துைற கதிர்ேவல் முருகா
பழநிப் பதிவாழ் பாலகு மாரா

ஆவினன் குடிவாழ் அழகிய ேவலா
ெசந்தின்மா மைலயுறும் ெசங்கல்வ ராயா
சமரா புrவாழ் சண்முகத் தரேச
காரார் குழலாள் கைலமகள் நன்றாய்

என்நா இருக்க யானுைனப் பாட
எைனத் ெதாடர்ந்திருக்கும் எந்ைத முருகைனப்
பாடிேனன் ஆடிேனன் பரவச மாக
ஆடிேனன் ஆடிேனன் ஆவினன் பூதிைய

ேநச முடன்யான் ெநற்றியில் அணிய
பாச விைனகள் பற்றது நீ ங்கி
உன்பதம் ெபறேவ உன்னரு ளாக
அன்புடன் இரட்சி அன்னமுஞ் ெசான்னமும்

ெமத்தெமத் தாக ேவலா யுதனார்
சித்திெபற் றடிேயன் சிறப்புடன் வாழ்க
வாழ்க வாழ்க மயிேலான் வாழ்க
வாழ்க வாழ்க வடிேவல் வாழ்க

வாழ்க வாழ்க மைலக்குரு வாழ்க
வாழ்க வாழ்க மைலக்குற மகளுடன்
வாழ்க வாழ்க வாரணத் துவசம்
வாழ்க வாழ்க என் வறுைமகள் நீ ங்க

எத்தைன குைறகள் எத்தைன பிைழகள்
எத்தைன அடிேயன் எத்தைன ெசயினும்
ெபற்றவன் நீ குரு ெபாறுப்பது உன்கடன்
ெபற்றவள் குறமகள் ெபற்றவ ளாேம

பிள்ைளெயன் றன்பாய்ப் பிrய மளித்து
ைமந்தெனன் மீ துன் மனமகிழ்ந் தருளித்
தஞ்செமன் றடியார் தைழத்திட அருள்ெசய்

12 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

கந்தர் சஷ்டி கவசம் விரும்பிய

பாலன் ேதவ ராயன் பகர்ந்தைதக்
காைலயில் மாைலயில் கருத்துடன் நாளும்
ஆசா ரத்துடன் அங்கந் துலக்கி
ேநசமுடன் ஒரு நிைனவது வாகிக்

கந்தர் சஷ்டிக் கவசம் இதைனச்
சிந்ைத கலங்காது தியானிப் பவர்கள்
ஒருநாள் முப்பத் தாறுருக் ெகாண்டு
ஓதிேய ெசபித்து உகந்துநீ  றணிய

அஷ்டதிக் குள்ேளார் அடங்கிலும் வசமாய்த்
திைசமன்ன ெரண்மர் ேசர்ந்தங்கு அருளுவர்
மற்றவ ரல்லாம் வந்து வணங்குவர்
நவேகாள் மகிழ்ந்து நன்ைம யளித்திடும்

நவமதெனனவும் நல்ெலழில் ெபறுவர்
எந்த நாளுமீ  ரட்டாய் வாழ்வார்
கந்தர்ைக ேவலாம் கவசத் தடிைய
வழியாய்க் காண ெமய்யாய் விளங்கும்

விழியாற் காண ெவருண்டிடும் ேபய்கள்
ெபால்லா தவைரப் ெபாடிெபாடி யாக்கும்
நல்ேலார் நிைனவில் நடனம் புrயும்
சர்வ சத்ரு சங்கா ரத்தடி

அறிந்ெதன துள்ளம் அஷ்ட லட்சுமிகளில்
வரலட் சுமிக்கு விருந்துண வாகச்

சூரபத் மாைவத் துணித்தைக யதனால்
இருபத் ேதழ்வர்க் குவந்தமு தளித்த

குருபரன் பழநிக் குன்றினி லிருக்கும்
சின்னக் குழந்ைத ேசவடி ேபாற்றி!
எைனத்தடுத் தாட்ெகாள என்றன துள்ளம்
ேமவிய வடிவுறும் ேவலவா ேபாற்றி!

ேதவர்கள் ேசனா பதிேய ேபாற்றி!
குறமகள் மனமகிழ் ேகாேவ ேபாற்றி!
திறமிகு திவ்விய ேதகா ேபாற்றி!
இடும்பா யுதேன இடும்பா ேபாற்றி!

கடம்பா ேபாற்றி கந்தா ேபாற்றி!
ெவட்சி புைனயும் ேவேள ேபாற்றி!
உயர்கிr கனக சைபக்ேகா ரரேச!
மயில்நட மிடுேவாய் மலரடி சரணம்!

சரணம் சரணம் சரவண பவஓம்
சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்!

*‐*‐*‐*‐*

13 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

நான்காவது கவசம் – திருப்பரங்குன்றம் கவசம்

திருப்ரங்குன்றுைற தீரேன குகேன
மருப்பிலாப் ெபாருேள வள்ளி மேனாகரா
குறுக்குத் துைறயுைற குமரேன அரேன
இருக்கும் குருபரா ஏரகப் ெபாருேள
ைவயாபுrயில் மகிழ்ந்துவாழ் பவேன

ஓய்யார மயில்ேமல் உகந்தாய் நேமா நேமா
ஐயா குமரா அருேள நேமா நேமா
ெமய்யாய் விளங்கும் ேவலா நேமா நேமா
பழநியங் கிrவாழ் பகவா நேமா நேமா
மழுவுைடய முதல்வன் முதலாய் நேமா நேமா

விராலிமைல யுைற விமலா நேமா நேமா
மராமரம் துைளத் ேதான் மருகா நேமா நேமா
சூரகம் காரா துைரேய நேமா நேமா
வரேவேலந்தும் ேவலேன நேமா நேமா

பன்னிரு கரமுைடப் பரமா நேமா நேமா

கண்கள் ராறுைடக் கந்தா நேமா நேமா
ேகாழிக் ெகாடியுைடக்ேகாேவ நேமா நேமா
ஆழிசூழ் ெசந்தில் அமர்ந்தாய் நேமா நேமா
சச்ச ச்சச ஓம்rம்
ரரர ரரர rம் rம்

வவவ வவவ ஆம் ேஹாம்
ணணண ணணண வாம் ேஹாம்
பபப பபப சாம் சூம்
வவவ வவவ களம் ஓம்
வவ ll லுலு நாட்டிய அட்சரம்

கக கக கக கந்தேன வருக
இக இக இக ஈசேன வருக
தக தக தக சற்குரு வருக
பசு பசு பசு பரந்தாமா வருக

வருக வருகெவன்வள்ளேல வருக

14 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

தாெயன நின்னிரு தாள் பணிந்ேதன் எைனச்
ேசெயனக் காத்தருள் திவ்யமா முகேன
அல்லும் பகலும் அனுதினம் என்ைன

எல்லினும் இருட்டிலும் எrபகல் படுக்ைக
வல்ல விடங்கள் வராமல் தடுத்து
நல்ல மனத்துடன் ஞான குரு உைன
வணங்கித் துதிக்க மகிழ்ந்துநீ  வரங்கள்
இணங்கிேய அருள்வாய் இைறவா எப்ேபாதும்

கந்தா கடம்பா கார்த்தி ேகயா
நந்தன் மருகா நாரணி ேசேய
எண்ணிலாக் கிrயில் இருந்து வளர்ந்தைன
தண்ணளி அளிக்கும் சாமி நாதா
சிவகிr ைகயிைல திருப்பதி ேவளூர்

தவக்கதிர் காமம் சார்திரு ேவரகம்
கண்ணுள் மணிேபால் கருதிடும் வயலூர்
விண்ணவர் ஏத்தும் விராலி மைலமுதல்
தன்னிகrல்லாத தலங்கைளக் ெகாண்டு
சன்னதியாய் வளர் சரவண பவேன

அகத்திய முனிவனுக்கு அன்புடன் தமிைழச்
ெசகத்ேதார் அறியச் ெசப்பிய ேகாேவ
சித்துக்கள் ஆடும் சிதம்பர சக்கரம்
நர்த்தனம் புrயும் நாற்பத்ெதண் ேகாணம்
வித்தாம் நின்ற ெமய்ப்ெபாருேளாேன

உத்தம குணத்தாய் உம்பவர்கள் ஏேற
ெவற்றிக் ெகாடியுைடய ேவேள ேபாற்றி
பத்திெசய் ேதவர் பயேன ேபாற்றி
சித்தம் மகிழ்ந்திடச் ெசய்தவர்ேபாற்றி
அத்தன் அrயன் அம்பிைக லட்சுமி

வாணியுடேன வைரயுமாக் கைலகளும்
தாேன நாெனன்று சண்முக மாகத்
தாரணியுள்ேளார் சகலரும் ேபாற்றப்
பூரண கிருைப புrயவா ேபாற்றி
ஓதமார் கடல் சூழ் ஒளிபுவி கிrகளில்

எண்ணிலாத் தலங்கள் இனிெதழுந் தருள்வாய்
பண்ணும் நிட்ைடகள் பலபலெவல்லாம்
கள்ளம் அபச்சாரம் கர்த்தேன எல்லாம்
எள்ளினுள் எண்ெணய்ேபால் எழிலுைட உன்ைன
அல்லும் பகலும் ஆசாரத்துடன்

சல்லாப மாய் உைனத் தாணுறச் ெசய்தால்
எல்லா வல்லைம இைமப்பினில் அருளி
பல்லா யிரநூல் பகர்ந்தருள் வாேய
ெசந்தில் நகர்உைற ெதய்வாைன வள்ளி

15 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

சந்தகம் மகிழும் தயாபர குகேன!

சரணம் சரணம் சரவண பவ ஓம்
அரன் மகிழ் புதல்வா ஆறுமுகா சரணம்
சரணம் சரணம் சரவண பவ ஓம்
சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்!

*‐*‐*‐*‐*‐*

ஐந்தாவது கவசம்‐ திருத்தணி(ைக) கவசம்

கணபதி துைணவா கங்காதரன் புதல்வா
குணவதி உைமயாள் குமரா குருபரா
வள்ளிெதய் வாைன மருவிய நாயகா
துள்ளிமயி ேலறும் சுப்பிர மணியா

அழெகாளிப் பிரைப அருள்வடி ேவலா
பழநி நகrல் பதியநு கூலா
திருவா வினன்குடி சிறக்கும் முருகா
அருள்ேசர் சிவகிr ஆறு முகவா

சண்முக நதியும் சராபன்றி மைலயும்
பன்முகம் நிைறந்த பழநிக்கு இைறவா
ஆறாறு நூற்று அட்டமங் களமும்
வரைவ யாபுr விளங்கும் தயாபரா

ஈராறு பழநி எங்கும் தைழக்கப்
பாராறு சண்முகம் பகரும் முதல்வா
ஆறு சிரமும் ஆறுமுகமும்
ஆறிரு புயமும் ஆறிரு காதும்

வடிவம் சிறந்த மகரகுண் டலமும்
தடித்த பிரைபேபால் சார்ந்த சிந்தூரமும்
திருெவண் ண ீறணி திருநுதல் அழகும்
கருைண ெபாழியும் கண்ணான்கு மூன்றும்

குனித்த புருவமும் கூrய மூக்கும்
கனித்த மதுrத்த கனிவாய் இதழும்

16 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

ெவண்ணிலாப் பிரைபேபால் விளங்கிய நைகயும்
எண்ணிலா அழகாய் இலங்குபல் வrைசயும்

காrைக உைமயாள் களித்ேத இனிெதனச்
சீர்தரும் வள்ளி ெதய்வநா யகியாள்
பார்த்தழ ெகன்னப் பrந்த கபாலமும்
வார்த்த கனகம்ேபால் வடிேவல் ஒளியும்

முறுக்குேமல் மீ ைசயும் மூர்க்கம் சிறக்க
மறுக்கும் சூரர்ேமல் வாதுகள் ஆட
ஈச்வரன் பார்வதி எடுத்துமுத் தாடி
ஈச்வரன் வடிைவ மிகக்கண் டனுதினம்

ைகயால் எடுத்துக் கனமார்(பு) அைணத்ேத
ஐயா! குமரா! அப்பேன! என்று
மார்பினும் ேதாளினும் மடியினும் ைவத்துக்
கார்த்திேக யாஎனக் கருைணயால் ெகாஞ்சி

முன்ேன ெகாட்டி முருகா! வருகெவன்(று)
அந்ேநரம் வட்டமிட் டாடி விைளயாடித்
ேதவியும் சிவனும் திருக்கண் களிகூரக்
கூவிய மயிேலறும் குருபரா வருக

தாவிய தகேரறும் சண்முகா வருக
ஏவியேவ ேலந்தும் இைறவா வருக
கூவிய ேசவற் ெகாடிேயாய் வருக
பாவலர்க் கருள்சிவ பாலேன வருக

அன்பர்க் கருள்புr ஆறுமுகா வருக
ெபான்ேபால் சரவணப் புண்ணியா வருக
அழகிற் சிவெனாளி அய்யேன வருக
களபம் அணியுெமன் கந்தேன வருக

மருமலர்க் கடம்பணி மார்பா வருக
மருவுேவார் மலரணி மணிேய வருக
திrபுர பவெனனும் ேதேவ வருக
பrபுர பவெனனும் பவேன வருக

சிவகிr வாழ்ெதய்வ சிகாமணி வருக
காலில் தண்ைட கlர் கlெரன
ேசலிற் சதங்ைக சிலம்பு கlெரன
இடும்பைன மிதித்தேதார் இலங்கிய பாதமும்

அடும்பல விைனகைள அகற்றிய பாதமும்
சிவகிr மீ தினில் திருநிைற ெகாலுவும்
நவகிr அைரேமல் இரத்தினப் பிரைபயும்
தங்கைர ஞாணும் சாதிைர மாமணி

ெபாங்குமாந் தளிர்ேசர் ெபாற்பீதாம் பரமும்
சந்திர காந்தச் சrைகத் ெதாங்கலும்
மந்திர வாளும் வங்கிச் சrைகயும்

17 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

அருேணா தயம்ேபால் அவிர்வன் கச்ைசயும்

ஒருேகாடி சூrயன் உதித்த பிரைபேபால்
கருைணயால் அன்பைரக் காத்திடும் அழகும்
இருேகாடி சந்திரன் எழிெலாட்டி யாணமும்
ஆயிரம் பணாமணி அணியுமா பரணமும்

வாயிலநன் ெமாழியாய் வழங்கிய ெசால்லும்
நாபிக் கமலமும் நவேராக பந்தியும்
மார்பில் சவ்வாது வாைட குபீ ெரன
புனுகு பrமளம் ெபாருந்திய புயமும்

ஒழுகிய சந்தனம் உயர் கஸ்தூrயும்
வலம்புr சங்ெகாலி மணியணி மிடறும்
நலம்ேசர் உருத்திர அக்க மாைலயும்
மாணிக்கம் முத்து மரகதம் நீ லம்

அணிைவ டூrயம் அணிைவரம் பச்ைச
பவளேகா ேமதகம் பதித்தவச் ராங்கியும்
நவமணிப் பிரைபேபால் நாற்ேகாடி சூrயன்
அருேணா தயெமனச் சிவந்த ேமனியும்

கருைண ெபாழியும் கடாட்சவட் சணமும்

கவசம் தrத்தருள் காரண வடிவும்
நவவரர் தம்முடன் நற்காட்சி யான

ஒருைக ேவலாயுதம் ஒருைக சூலாயுதம்

ஒருைக நிைறசங்கு ஒருைக சக்ராயுதம்
ஒருைக நிைறவில்லு ஒருைக நிைறயம்பு
ஒருைக மந்திரவாள் ஒருைக மாமழு
ஒருைக ேமற்குைட ஒருைக தண்டாயுதம்

ஒருைக சந்திராயுதம் ஒருைக வல்லாயுதம்
அங்ைகயில் பிடித்த ஆயுதம் அளவிலாப்
பங்கயக் கமலப் பன்னிரு ேதாளும்
முருக்கம் சிறக்கும் முருகா சரவைண

இருக்கும் குருபரா ஏைழபங் காளா
வானவர் முனிவர் மகிழ்ந்து ெகாண் டாடத்
தானவர் அடியவர் சகலரும் பணியப்
பத்திர காளி பrவது ெசய்யச்

சக்திகள் எல்லாம் தாண்டவ மாட
அஷ்ட பயிரவர் ஆனந்த மாட
துஷ்டமிகுஞ் சூளிகள் சூழ்திைச காக்க
சப்த rஷிகள் சாந்தக ெமன்னச்

சித்தர்கள் நின்று சிவசிவா என்னத்
தும்புரு நாரதர் சூrய சந்திரர்
கும்பமா முனியும் குளிர்ந்ததா ரைகயும்
அயன்மால் உருத்திரன் அஷ்ட கணங்கள்

18 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

நயமுடன் நின்று நாவால் துதிக்க
அஷ்ட லக்ஷ்மி அம்பிைக பார்வதி
கட்டழகன் என்று கண்டுைன வாழ்த்த
இடும்பா யுதன்நின் இைணயடி பணிய

ஆடும் ேதவகன்னி ஆலத்தி எடுக்க
ேதவ கணங்கள் ெஜயெஜய என்ன
ஏவற் கணங்கள் இந்திரர் ேபாற்ற
கந்தருவர் பாடிக் கவrகள் வசிச்

சார்ந்தனம் என்னச் சார்வரும் அேநக
பூதம் அடிபணிந் ேதத்தேவ தாளம்
பாதத்தில் வழ்ந்து பணிந்துெகாண் டாட

அரகர என்றடியார் ஆலவட்டம் பிடிக்க

குருபரன் என்றன்பர் ெகாண்டாடி நிற்க
குைடயும் ேசவலின் ெகாடியும் சூழ
இைட விடாமல்உன் ஏவலர் ேபாற்றச்
சிவனடி யார்கள் திருப்பாத ேமத்த

நவெமனும் நால்வைர ஏற்ற சரமண்டலம்
உருத்திர வைண நாதசுர ேமளம்

தித்திமி என்று ேதவர்கள் ஆடச்
சங்கீ த ேமளம் தாளம் துலங்க

மங்கள மாக ைவபவம் இலங்க
ேதவ முரசடிக்கத் தினேமள வாத்தியம்
ேசவல் ெகாடியும் சிறப்புடன் இலங்க
நந்திேக சுவரன்மீ து ஏறிய நயமும்

வந்தனம் ெசய்ய வானவர் முனிவர்
எங்கள் பார்வதியும் ஈசனும் முன்வர
ஐங்கரன் முன்வர ஆறுமா முகவன்
வரமயி ேலறி ெவற்றிேவல் எடுத்துச்

சூரன்ேமல் ஏவத் துடித்தவன் மடியச்
சிங்கமுகா சுரன் சிரமது உருளத்
துங்கக் கயமுகன் சூரனும் மாள
அடலற்ற சூலத்ைத அறுத்துச் சயித்து

விடேவ லாயுதம் வசிக்ெகாக் கrத்துத்

தம்ப ெமனும் சயத் தம்பம் நாட்டி
அன்பர்கள் தம்ைம அனுதினம் காத்துத்
திருப்பரங் குன்றம் சீர்ப்பதி ெசந்தூர்

திருவாவி னன்குடி திருேவ ரகமும்
துய்ய பழநி சுப்பிர மணியன்
ெமய்யாய் விளங்கும் விராலி மைலமுதல்
அண்ணா மைலயும் அருள்ேமவும் கயிைல

கண்ணிய மாவூற்று கழுகுமா மைலயும்

19 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

முன்னிைம ேயார்கள் முனிவர் மனத்திலும்
நன்னய மாய்ப்பணி நண்பர் மனத்திலும்
கதிர்காமம் ெசங்ேகாடு கதிர்ேவங் கடமும்

பதினா லுலகத்திலும் பக்தர் மனத்திலும்
எங்கும் தானவ னாயிருந்(து) அடியார்தம்
பங்கி லிருந்து பாங்குடன் வாழ்க
ேகட்ட வரமும் கிருைபப் படிேய

ேதட்ட முடன் அருள் சிவகிr முருகா
நாட்டு சிவேயாகம் நாடிய ெபாருளும்
தாட்டிக மாய்எனக்(கு) அருள்சண் முகேன
சரணம் சரணம் சரவண பவஓம்

சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்!

*‐*‐*‐*
ஆறாவது கவசம் பழமுதிர்ச்ேசாைலக் கவசம்

சங்கரன் மகேன சரவண பவேன
ஐங்கரன் துைணவேன அமரர்தம் ேகாேன
ெசங்கன்மால் மருமகேன ெதய்வாைன ேகள்வேன
பங்கயம் ேபான்ற பன்னிரு கண்ணேன
பழநிமா மைலயுறும் பன்னிரு கரத்தேன

அழகுேவல் ஏந்தும் ஐயேன சரணம்
சரவண பவேன சட்ேகாணத் துள்ளுைர
அரனருள்சு தேன அய்யேன சரணம்
சயிெலாளி பவேன சடாட்சரத் ேதாேன
மயில்வா கனேன வள்ளேல சரணம்

திrபுர பவேன ேதவேச னாபதி
குறமகள் மகிழும் குமரேன சரணம்
திகெழாளி பவேன ேசவற் ெகாடியாய்
நகமா யுதமுைட நாதேன சரணம்
பrபுர பவேன பன்னிரு ைகயேன

தருணமிவ் ேவைள தற்காத் தருேள

20 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

சவ்வும் ரவ்வுமாய் தாேன யாகி
வவ்வும் ணவ்வுமாய் விளங்கிய குகேன
பவ்வும் வவ்வுமாய் பழமுதிர் ேசாைலயில்
தவ்விேய ஆடும் சரவண பவேன

குஞ்சr வள்ளிையக் குலாவி மகிழ்ேவாய்
தஞ்செமன் றுன்ைனச் சரணம் அைடந்ேதன்
ெகாஞ்சிய உைமயுடன் குழவியாய்ச் ெசன்றங்(கு)
அஞ்சலி ெசய்வதன் அமுதமும் உண்டு
கார்த்திைக மாதர் கனமார்(பு) அமுதமும்

பூர்த்தியாய் உண்ட புனிதேன குகேன
நவைமந்தர் சிவனால் நலமுடன் உதிக்கத்
தவமுைட வர வாகுேவா(டு) ஒன்பான்

தம்பி மா ராகக் ெகாண்ட
சம்பிர தாயா சண்முகா ேவலா

நவவரர் தம்முடன் நவேகாடி வ
ீ ரரும்

கவனமாய் உருத்திரன் அளித்ேத களித்துப்
ேபதம் இல்லாமல் பிரமைனக் குருவாய்
ஓதிடச் ெசய்ய உடன் அவ் ேவதைன
ஓெமனும் பிரணவத் துண்ைமநீ  ேகட்கத்

தாேம ேயாசித்த சதுர்முகன் தன்ைன
அமரர்கள் எல்லாம் அதிசயப் படேவ
மமைதேசர் அயைன வன்சிைற யிட்டாய்
விமலனும் ேகட்டு ேவகம தாக
உைமயுடன் வந்தினி துவந்து புrந்து

அயைனச் சிைறவிெடன்(று) அன்பாய் உைரக்க
நயமுடன் விடுத்த ஞானபண் டிதேன
திருமால் அயன்சிவன் ேசர்ந்து மூவரும்
ெகௗr லக்ஷ்மி கைலமக ளுடேன
அறுவேரார் அம்சமாய் அரக்கைர ெவல்ல

ஆறு முகத்துடன் அவதrத்ேதாேன
சிங்க முகாசுரன் ேசர்ந்த கயமுகன்
பங்கேம ெசய்யும் பானு ேகாபனும்
சூரேனா ெடாத்த துட்டர்க ேளாடு
ேகாரேம ெசய்யும் ெகாடியராக் கதைர

ேவருடன் ெகல்லி விண்ணவர் துன்பம்
ஆறிடச் ெசய்த வமரர்கள் தமக்குச்
ேசனா பதியாய் ெதய்வகப் பட்டமும்

தானாய்ப் ெபற்ற தாட்டிகப் ெபருமாேன
திருப்பரங் குன்றம் ெசந்தூர் முதலாய்ச்

சிறப்புறு பழநி திருேவ ரகமுதல்
எண்ணிலாத தலங்களில் இருந்தாடும் குகேன
விண்ணவர் ஏத்தும் விேநாத பாதேன

21 of 23 2/24/2017 5:07 PM
முருகப் ெபருமாைன ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர... https://vidhai2virutcham.com/2013/04/07/முருகப்-ெபருமாைன...

அன்பர்கள் துன்பம் அகற்றியாள் பவேன
தஞ்செமன்(று) ஓதினர் சமயம் அறிந்தங்(கு)

இன்பம் ெகாடுக்கும் ஏைழபங் காளா
கும்பமா முனிக்குக் குருேத சிகேன
ேதன்ெபாழில் பழநித் ேதவ குமாரா
காண்பார்த்(து) எைனயாள் கார்த்திேக யாஎன்
கஷ்டநிஷ் டூரம் கவைலகள் மாற்றி

அஷ்டலக்ஷ்மி வாழ் அருெளனக்(கு) உதவி
இட்டமாய் என்முன் னிருந்து விைளயாடத்
திட்டமாய் எனக்கருள் ெசய்வாய் குகேன
அருணகிr தனக்(கு) அருளியதமிழ்ேபால்
கருைணயால் எனக்கு கடாட்சித் தருள்வாய்

ேதவராயன் ெசப்பிய கவசம்
பூவல யத்ேதார் புகழ்ந்து ெகாண்டாட
சஷ்டிக் கவசம் தான்ெசபிப் ேபாைரச்
சிஷ்டராய்க் காத்தருள் சிவகிr ேவலா
வந்ெதன் நாவில் மகிழ்வுடன் இருந்து

சந்தத் தமிழ்த்திறம் தந்தருள் ேவாேன
சரணம் சரணம் சரவண பவஓம்
சரணம் சரணம் தமிழ்தரும் அரேன
சரணம் சரணம் சங்கரன் சுதேன

சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்!

ADVERTISING
inRead invented by Teads

Filed under: ஆன்மிகம், ஆன்மீ க பாடல்கள், ெதrந்து ெகாள்ளுங்கள் | Tagged: ஆறு
கவசங்கள், உட்பட, கந்தர் சஷ்டி கவசம், ேபாற்றும், முருக, முருகப் ெபருமாைன
ேபாற்றும் ஆறு கவசங்கள் (கந்தர் சஷ்டி கவசம் உட்பட) |

« அன்புடன் அந்தரங்கம் (06/04/13): மாமியாைர பிடிக் கவில்ைல என்று புருஷைனேய
விட்டு விட்டு வருவாயா? காதலித்தவைரேய திருமணம் ெசய்துெகாள்ளும் ெபண்கள்
எதிர்ெகாள்ளும் பிரச்சைனகளும், தீர்வுகளும் »

22 of 23 2/24/2017 5:07 PM