You are on page 1of 62

¸»åÇ Ð³Ûù

ºñ·³ñ³Ý

Depi Hayk
Songbook

Yerevan, Armenia
2005
Compiled by: Tom Samuelian (team leader)
Arthur Manukyan

Thanks to: Tamar Hajian


Linda Yepoyan
Laurence Sassone
Eric Artiga
Célia Pillard
Lilit Varagyan
Jeff Paretchan

© 2005 by Arak-29 Charitable Foundation


9 Tpagrichner St., #54 Yerevan 375010 Armenia
Yerevan, Armenia

NOT FOR COMMERCIAL SALE


Contents

1. гÛñ Ù»ñ ⎯ Lord’s Prayer ................................................ 1


2. Ø»ñ ѳÛñ»ÝÇù ⎯ Our Homeland ..................................... 3
3. ºñÏÇñ ѳÛñ»ÝÇ ⎯ My Homeland .................................... 5
4. ÎÇÉÇÏdz ⎯ Giligia ........................................................... 8
5. ¾ñ»µáõÝÇ-ºñ»õ³Ý ⎯ Erebuni-Yerevan ............................ 11
6. ºñ»õ³Ý ⎯ Yerevan ........................................................... 13
7. ÆÙ ºñ»õ³Ý ⎯ My Yerevan .............................................. 16
8. ºñ»õ³ÝÇ ëÇñáõÝ ³ÕçÇÏ ⎯ Pretty Girl of Yerevan .......... 19
9. λݳó »ñ· ⎯ Toasting Song ........................................... 22
10. ê»Õ³ÝÝ ¿ ³é³ï ⎯ The Table is Overflowing ............... 25
11. È»µÉ»µÇçÇ ⎯ Leblebiji ..................................................... 27
12. ²ÙåÇ ï³ÏÇó ⎯ From a Cloud ........................................ 29
13. ²ÝÓñ»õÝ »Ï³í ⎯ The Rain Came ................................... 31
14. γù³íÇ »ñ·Á ⎯ The Little Partridge ............................. 33
15. ø»É»-ù»É» ⎯ Walk, Walk .................................................. 35
16. ¾ëûñ áõñµ³Ã ¿ ⎯ Today is Friday .................................. 37
17. ÞáÕ»ñ ç³Ý ⎯ Shogher jan ............................................... 39
18. ÐÇÝ·³É³ ⎯ Hingala ......................................................... 41
19. úñûñ ⎯ Lullaby ............................................................... 44
20. úñáñáóÇ »ñ· ⎯ Cradle Song ........................................... 46
21. ¼³ñÃÇñ ɳá ⎯ Awake, my Son ..................................... 48
22. سñïÇÏÇ »ñ·Á ⎯ Soldier’s Song .................................. 50
23. ¶»ï³ß»Ý ⎯ Getashen .................................................... 52
24. ê³ñ¹³ñ³å³ï ⎯ Sardarapat ........................................ 54
25. ºñÝ»Ï Ã» ³Ûë Ýáñ ï³ñÇÝ ⎯ If only this New Year .... 56
вÚð غð
LORD'S PRAYER
Ø. ºÏٳɻ³Ý

U
M. Yekmalian
## U
& c ˙ œ. œ œ œ. œ œ œ œ
œ œ. œ œ œ œ œ œ
гÛñ Ù»ñ áñ Û»ñ - ÏÇÝë »ë, ëáõñµ » - ÕÇ - óÇ
hayr mer vor her - kins es surb ye - ghi - tsi
4
## U
& œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
³ - ÝáõÝ ùá. » - Ï»ë - ó¿ ³ñ - ù³ - Ûáõ - ÃÇõÝ ùá, » - ÕÇ - óÇÝ Ï³Ùù
a - nun ko ye - kes - tse ar - ka - yu - tyun ko ye - ghi - tsin kamk

##
œ. œ œ
8

& œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
ùá áñ - å¿ë Û»ñ - ÏÇÝë »õ Û»ñ - - - ÏñÇ. ½Ñ³ó Ù»ñ
ko vor - pes her - kins yev her - - - kri z_hats mer

#
& # œ
11

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œœ œ
ѳ - ݳ - å³ - ½áñ¹ ïáõñ Ù»½ ³Û - - - ëûñ. ÃáÕ Ù»½
ha - na - pa - zord tur mez ay - - - sor togh mez
14
## œ. œ
& œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
Á½ - å³ñ - ïÇë Ù»ñ áñ - å¿ë »õ Ù»ù Ãá - ÕáõÙù Ù» - ñáó
êz - par - tis mer vor - pes yev mek to - ghumk me - rots

## U
œ œ œ œ œ œ œ œ
17

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ
å³ñ - ï³ - å³ - ݳó. »õ ÙÇ ï³ - ÝÇñ ½Ù»½ Ç ÷áñ - Óáõ -
par - ta - pa - nats yev mi ta - nir zmez i por - tsu -

## œ ˙ Uj
œ œ. œ œ.
20

& ˙ J œ œ œ œœ w
ÃÇõÝ. ³ÛÉ ÷Áñ - Ï»³ Ç ã³ - - - ñ¿:
tyun ayl pêr - kya i cha - - - re

1
гÛñ Ù»ñ, áñ Û»ñÏÇÝë »ë
Hayr mer, vor herkins es
Our Father, who art in heaven
ëáõñµ »ÕÇóÇ ³ÝáõÝ ùá:
surb yeghitsi anun ko
Hallowed be thy name.
ºÏ»ëó¿ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ ùá:
yekestse arkayutyun ko
Thy kingdom come,
ºÕÇóÇÝ Ï³Ùù ùá
yeghitsin kamk ko
Thy will be done
áñå¿ë Û»ñÏÇÝë »õ Û»ñÏñÇ
vorpes herkins yev herkri
On earth as it is in heaven.
¼Ñ³ó Ù»ñ ѳݳ峽áñ¹ ïáõñ Ù»½ ³Ûëûñ:
êz-hats mer hanapazord tur mez aysor
Give us this day our daily bread
ºõ ÃáÕ Ù»½ ½å³ñïÇë Ù»ñ
yev togh mez êz-partis mer
And forgive us our trespasses
áñå¿ë »õ Ù»ù ÃáÕáõÙù Ù»ñáó å³ñï³å³Ý³ó:
vorpes yev mek toghumk merots partapanats
as we forgive those who trespass against us.
ºõ ÙÇ ï³ÝÇñ ½Ù»½ Ç ÷áñÓáõÃÇõÝ, ³ÛÉ ÷ñÏ»³ Ç ã³ñ¿:
yev mi tanir êz-mez i portsutyun, ayl pêrkya i chare
And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
¼Ç ùá ¿ ³ñù³ÛáõÃÛáõÝ, »õ ½ûñáõÃÇõÝ »õ ÷³éù
Zi ko e arkayutyun yev zorutyun yev park
For thine is the kingdom and the power and the glory
Ú³õÇﻳÝë Û³õÇï»ÝÇó, ²Ù¿Ý:
Havityans havitenits Amen
Forever and ever. Amen.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.

2
غð вÚðºÜÆø
OUR HOMELAND

f j
bb c j j œ
& œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
œ œ
Ø»ñ Ñ³Û - ñ» - ÝÇù, ³ - ½³ï ³Ý - ϳË, áñ ³å - ñ»É ¿
mer hay - re - nik a - zat an - kakh vor ap - rel e

b b œ .. œ . œj œ œ j
4

& œ ˙ œ. œ œ œ
¹³ - ñ» - ¹³ñ. Ûáõñ áñ - ¹Ç - ùÁ ³ñ¹ Ï³Ý - ãáõÙ »Ý
da - re - dar yur vor - di - kê ard kan - chum en

¡ ™ U
bb j ..
7

& œ. œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙
³ - ½³ï ³Ý - Ï³Ë Ð³ - Û³ë - ï³Ý: г - Û³ë - ï³Ý:
a - zat an - kakh ha - yas - tan ha - yas - tan

3
Ø»ñ ѳÛñ»ÝÇù, ³½³ï ³ÝϳË
mer hayrenik, azat ankakh,
Our homeland, free and independent,
áñ ³åñ»É ¿ ¹³ñ¿ ¹³ñ
vor aprel e tare tar,
which has lived through the centuries
Çõñ áñ¹ÇùÁ ³ñ¹ ϳÝãáõÙ »Ý
yur vortikê art kanchum en
Your sons and daughter are now proclaiming,
²½³ï, ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³Ý
azat, ankakh Hayastan.
free, independent Armenia.

²Ù»Ý³ÛÝ ï»Õ Ù³ÑÁ ÙÇ ¿


amenayn tegh mahê mi e,
Death is the same everywhere.
سñ¹ ÙÇ ³Ý·³Ù åÇï' Ù»éÝÇ
mart mi ankam pit merni,
A person dies but once.
´³Ûó »ñ³ÝÇ áñ Çõñ ³½·Ç
bayts yerani vor yur azgi
But blessed are they who give their lives
²½³ïáõû³Ý ÏÁ ½áÑáõÇ
azatutyan kê zohvi.
for their nation's freedom.

Notre pays
Notre pays, libre et indépendante
Qui a vécu au travers des siècles
Tes frères et soeurs proclament maintenant
L'Arménie libre et indépendante
La mort est la même partout
Une personne meurt mais une fois
Mais bennis soient ceux qui donnent leurs vies
Pour la liberté de leur nation

4
ºðÎÆð вÚðºÜÆ
MY HOMELAND
è. ²ÙÇñ˳ÝÛ³Ý

P
R. Amirkhanian

6 Œ. r r ‰ r œj . œ œ œ
& 4 œ œ œ œj j œ œ œ
3

j œ
3

œ œ œ œ œ œ œ
º - ñ³- ½Ç ÇÙ »ñ - ÏÇñ Ñ³Û - ñ» - ÝÇ Ñá· - ë» - ñÁ¹ ß³ï ÑáõÛ - ëÁ¹
ye - ra - zi im yer - kir hay - re - ni hog - se - rêd shat huy - sêd

j
& œ œ ‰ œj Œ Ó
3
3

œ œ ˙ œ œ œ ˙.
Ù»Í ù³ñ - ù³ - ñáï »ñ - ÏÇñ
mets kar - ka - rot yer - kir

π
& Œ . œr œr j j j ‰ œr œj . œ œ œ œ œ œ
5 3
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
º - ñ³ - ½Ç ÇÙ »ñ - ÏÇñ Ñ³Û - ñ» - ÝÇ Ñá· - ë» - ñÁ¹ ß³ï ÑáõÛ - ëÁ¹
ye - ra - zi im yer - kir hay - re - ni hog - se - rêd shat huy - sêd

j
& œ œ ‰ j Œ Ó
7

œ œ œ ˙.
3

œ œ œ ˙
Ù»Í ù³ñ - ù³ - ñáï »ñ - ÏÇñ
mets kar - ka - rot yer - kir

ƒ j
Œ. j œ œ œ j œ œ œ ‰
œ œ œ œ. ˙
9

& œ œ
j

ºë ÙÇ µáõéÝ »Ù ùá Ñá - ÕÇ,
yes mi burn em ko ho - ghi

F 3 j j œj j j P 3
&Œ ‰ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ ‰œ œ j j
œ œ œ œ œj
11
3

œ ˙
»ë ÙÇ ÍÇÉÝ »Ù ùá ³ñ - ïÇ, »ë ÙÇ Ã»ñÃÝ »Ù ùá Í³Õ - ÏÇ
yes mi tsiln em ko ar - ti yes mi tertn em ko tsagh - ki

5
& Œ.
3

j
13

œ œ œ œ. œ œ œ œ w.
Ñ³Û - ñ» - ÝÇ »ñ - ÏÇñ:
hay - re - ni yer - - kir

ƒ
j j
& œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ ‰
15
j
œ

ºë ÙÇ µáõéÝ »Ù ùá Ñá - ÕÇ,
yes mi burn em ko ho - ghi

P 3
j j j
& Œ ‰ œ œ œ œj œ œ œj ˙ Œ ‰ œ j j
œ œ œ œ œj
17
3 3

œ œ ˙
»ë ÙÇ ÍÇÉÝ »Ù ùá ³ñ - ïÇ, »ë ÙÇ Ã»ñÃÝ »Ù ùá Í³Õ - ÏÇ
yes mi tsiln em ko ar - ti yes mi tertn em ko tsagh - ki

π
& Œ. Œ
3

j
19

œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
Ñ³Û - ñ» - ÝÇ »ñ - ÏÇñ г - Û³ë -
hay - re - ni yer - kir ha - yas -

Œ Œ Ó
21

& j
œ œ œ œ œ ˙
3

œ ˙ œ #œ œ œ #œ œ
ï³Ý: г - Û³ë - ï³Ý г - Û³ë -
tan ha - yas - tan ha - yas -

¡ ™ U U U
Œ
23

&
œ œ œ ˙ ˙. œ œ œ ˙ œ #œ œ
ï³Ý ï³Ý г - Û³ë -
tan tan ha - yas -

25 ∏
&
3

œ œ œ ˙ ˙. w.
ï³Ý:
tan

6
1. 2.
ºñ³½Ç ÇÙ »ñÏÇñ ѳÛñ»ÝÇ, ºñ³½Ç ÇÙ »ñÏÇñ ѳÛñ»ÝÇ,
yerazi im yerkir hayreni yerazi im yerkir hayreni
My homeland - land of dreams My homeland - land of my dreams,
Ðá·ë»ñ¹ ß³ï, ÑáõÛë¹ Ù»Í Ðá·ë»ñ¹ ß³ï, ÑáõÛë¹ Ù»Í
hogsert shat huysd mets hogsert shat huysd mets
Your burdens heavy, your hopes boundless, Your burdens are many, but your hopes boundless
ø³ñù³ñáï »ñÏÇñ: ²ñÍí³µáõÛÝ »ñÏÇñ:
karkarot yerkir artsvabuyn yerkir
My rock-strewn land. Land of eagles' nests.
ºë ÙÇ µáõéÝ »Ù ùá ÑáÕÇ, ÆÙ å³å»ñÝ »Ý ù»½ ߳ѻÉ,
yes mi burn em ko hoghi im papern en kez shahel
I'm a handful of your earth, My ancestors earned your trust,
ºë ÙÇ ÍÇÉÝ »Ù ùá ³ñïÇ, ÆÙ »Õµ³ÛñùÝ »Ý ù»½ å³Ñ»É,
yes mi tsiln em ko arti im yeghbayrkn en kez pahel
a shoot on your orchard trees, My brothers defended you,
ºë ÙÇ Ã»ñÃÝ »Ù ùá ͳÕÏÇ, øáÝÝ »Ý áñ¹ÇùÝ ÇÙ ç³Ñ»É
yes mi tertn em ko tsaghki konn en vortikn im jahel
a petal of your blossoms, My children are yours,
гÛñ»ÝÇ »ñÏÇñ, гÛñ»ÝÇ »ñÏÇñ,
hayreni yerkir hayreni yerkir
Homeland mine, Homeland mine,
г۳ëï³Ý, г۳ëï³Ý,
hayastan hayastan
Armenia Armenia

Ma patrie.
Ma patrie, terre de mes rêves,
Tes lourds fardeaux,
Mais tes espoirs infinis,
Ma terre rocailleuse,
Je suis un morceau de ta terre,
Une pousse sur tes arbres dans les vergers,
Une pétale de tes fleurs,
Ma patrie,
Arménie,

Ma patrie, terre de mes rêves,


Tes fardeaux sont nombreux,
Mais tes espoirs infinis,
Terre des nids d'aigles,
Mes ancêtres ont gagné ta confiance,
Mes frères t'ont défendue,
Mes enfants sont à toi,
Ma patrie,
Arménie,

7
ÎÆÈÆÎƲ
Words by N. Rusinian
GILIGIA Êáëù` Ü. èáõëÇÝÛ³ÝÇ

## 3
Music by G. Yeranian ºñ³Åßï.` ¶. ºñ³ÝÛ³ÝÇ

& 4 ˙ œ ˙ œ ˙ œ
œ
ºñµ - áñ µ³ó - õÇÝ ¹Áé - Ý»ñÝ Ûáõ -
yerp - or pats - vin têr - nern hu -
4
##
& œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ
ëáÛ ºõ Ù»ñ »ñÏ - ñ¿Ý ÷³Ë ï³Û ÓÁ -
so yev mer yerg - ren pakh da tsê -
8
## ˙ œ
& ˙ œ ˙ œ
˙ œ
Ù»éÝ, âÁù - Ý³Õ »ñ - ÏÇñ Ù»ñ ²ñ - Ù»Ý -
mern chêk - nagh yer - girn mer ar - men -

#
& # œ #œ œ ˙ œ œ #œ œ
12

˙ œ œ
ÇáÛ ºñµ ÷³Û - É¿ Çõñ ù³Õ - óñÇÏ û -
io yerp pay - le yur kagh - tsrig o -

# ˙
& # ˙ œ œ #œ œ ˙ œ
16

œ
ñ»ñ, ºñµ - áñ ÍÇ - ͳéÝ Ç µáÛÝ ¹³é -
rer yerp - or dzi - dzarn i puyn tar -

# ˙
& # ˙ œ œ #œ œ #œ œ
20

œ œ œ
ݳÛ, ºñµ - áñ ͳ - é»ñÝ Ñ³· - ÝÇÝ ï» -
na yerp - or dza - rern hak - nin de -
24
## 3 3

& ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ñ»õ, ò³Ý - ϳ٠ï»ë - ݻ٠½ÇÙ ÎÇ - ÉÇ -
rev tsan - gam des - nem zim gi - li -

8
#
& # œ œ
28

œ œ œ ˙ œ œ #œ œ œ œ œ œ
Ïdz, ²ß - ˳ñÑ áñ ÇÝÓ » - ïáõñ ³ -
gia ash - kharh vor ints ye - dur a -

##
32 3 3

& ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ñ»õ: ò³Ý - ϳ٠ï»ë - ݻ٠½ÇÙ ÎÇ - ÉÇ -
rev tsan gam des - nem zim gi - li -

##
œ #œ œ
36

& œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ
˙
Ïdz ²ß - ˳ñÑ áñ ÇÝÓ » - ïáõñ ³ -
gia ash - kharh vor ints ye - dur a -

40
## œ ˙ ˙.
& œ
ñ»õ:
rev

9
1. 2.
ºñµáñ µ³óáõÇÝ ¹éÝ»ñÝ ÛáõëáÛ î»ëÇ ¹³ßï»ñÝ êÇõñÇáÛ,
Yerpor patsvin, trnern huso Desi tashdern Syurio
When the doors of hope open, I have seen the plains of Syria,
ºõ Ù»ñ »ñÏñ¿Ý ÷³Ë ï³Û ÓÙ»éÝ, È»³éÝ Èǵ³Ý³Ý »õ Çõñ Ù³Ûñ»ñ,
Yev mer yergren pakh da tsmern, Lyarn Libanan yev yur mayrer
And winter has fled our land, The mountains and cedars of Lebanon,
âùÝ³Õ »ñÏÇñÝ Ù»ñ ²ñÙ»ÝÇáÛ î»ëÇ ½»ñÏÇñÝ Æï³ÉÇáÛ
Chknagh yergirn mer Armenio, Desi Zergirn Idalio
O, beautiful land of Armenia, I saw the land of Italy,
ºñµ ÷³ÛÉ¿ Çõñ ù³ÕóñÇÏ ûñ»ñ ì»Ý»ïÇÏ »õ Çõñ ÏáÝïáÉÝ»ñ
Yerp payle yur kaghtsrig orer, Venedig yev yur gondolner,
When your sweet days shine brightly, Venice and its gondolas,
ºñµáñ ÍÇͳéÝ Ç µáÛÝ ¹³éݳÛ, ÎÕ½Ç ÝÙ³Ý ãÇù Ù»ñ ÎÇåñ»³Û
Yerpor dzidzarn i puyn tarna Gghzi nman chik mer Gibrya
When the swallow returns to his nest, There is no island like our Cyprus,
ºñµáñ ͳé»ñÝ Ñ³·ÝÇÝ ï»ñ»õ, ºõ áã Ù¿Ï í³Ûñ ¿ ³ñ¹³ñ»õ
Yerpor dzarern haknin derev Yev voch meg vayr e artarev
When the trees bloom, But no place is more beautiful
ò³Ýϳ٠ï»ëݻ٠½ÇÙ ÎÇÉÇÏdz, ¶»Õ»óÇÏ ù³Ý ½ÇÙ ÎÇÉÇÏdz,
Tsangam desnem zim Giligia Keghetsig kan zim Giligia,
I wish to see my Giligia, Than my Giligia,
²ß˳ñÑ áñ ÇÝÓ »ïáõñ ³ñ»õ: ²ß˳ñÑ áñ ÇÝÓ »ïáõñ ³ñ»õ:
Ashkharh vor ints yedur arev: Ashkharh vor ints yedur arev.
The country that gave me the sun. The country that give me the sun.

3.
гë³Ï ÙÁ Ï³Û Ù»ñ ϻݳó Ù¿ç, Giligia
Hasag mê ga mer genats mech,
There is a time in life, Quand s'ouvrent les portes de l'espoir,
Et que l'hiver a fui notre terre,
àõñ ³Ù»Ý³ÛÝ ÇÕÓ Ïþ³õ³ñïÇ, O, beau Pays d'Arménie,
Ur amenayn ights g'avardi, Quand tes doux jours brillent avec éclat
When desire comes to an end, Quand l'hirondelle retourne dans son nid,
гë³Ï ÙÁ áõñ Ñá·Çݪ Ç ï»Ýã Quand les arbres fleurissent,
Hasag mê ur hokin i dench Je souhaite revoir ma Giligia,
A time when the soul Le pays qui m'a donné le soleil,

ÚÇß³ï³Ï³ó Çõñ ϳñûïÇ, J'ai vu les plaines de Syrie,


Hishadagats yur garodi, Les montagnes et les cèdres du Liban,
Longs for its memories. J'ai vu les terres d'Italie,
Venise et ses gondoles,
Úáñų٠ùݳñÝ ÇÙ óñï³Ý³Û, Il n'existe pas d'île t'elle que notre Chypre,
Horzham knarn im tsrdana, Et aucune n'est plus belle
When the lyre becomes cold, Que ma Giligia,
êÇñáÛÝ ï³Éáí í»ñçÇÝ µ³ñ»õ, Le pays qui m'a donné le soleil,
Siruyn dalov verchin parev, Il y a un temps dans la vie,
Bidding a final farewell to love, Lorsque le désir s'éteint,
Un temps où l'âme
ºñó٠ÝÝç»É ÛÇÙ ÎÇÉÇÏdz
S'épanche sur ses mémoires,
Yertam nnchel him Giligia,
Quand le lyre devient froid,
I wish to fall asleep in my Giligia,
Offrant un adieu final à l'amour,
²ß˳ñÑ áñ ÇÝÓ »ïáõñ ³ñ»õ: Je souhaite tomber endormi dans ma Giligia,
Ashkharh vor ints yedur arev. Le pays qui m'a donné le soleil.
The country that gave me the sun.

10
¾ðº´àôÜÆ-ºðºô²Ü
EREBUNI-YEREVAN
ºñ³Åßï.` ¾. ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý

bc ΠPj
Music by E. Hovhannisyan
b j
& j
œ œ œ œ w œ œj œ œ œ œœ œ œ w
º - ñ» - õ³Ý ¹³ñ - Ó³Í ÇÙ ¾ - ñ» - µáõ - ÝÇ
Ye - re - van dar - dzats im E - re - bu - ni

b
&b j
5

œ œj œ
3

œ œ œ œ w œ œ œ œ œ w
¹áõ Ù»ñ Ýáñ ¸Á - íÇÝ, Ù»ñ Ýáñ ² - ÝÇ.
du mer nor Dê - vin mer nor A - ni

b
&b œ j j j
œ œj œ œ œ
9

œ œ œ œ w œœ œ œ w
Ù»ñ ÷áù - ñÇÏ Ñá - ÕÇ ¹áõ Ù»Í » - ñ³ - ½³Ýù,
mer pok - rik ho - ghi du mets ye - ra - zank

b
&b œ j j j j w
13

œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ #œ œ
Ù»ñ ¹³ - ñ» ϳ - ñáï, Ù»ñ ù³ - ñ» ݳ - ½³Ýù:
,merf da - re ka - rot mer ka - re na - zank

b b œ œ œj œ. œœœ ˙ œ œj œj # œ
œ œ œ œ ˙
17

& J œ ˙
º - ñ» - õ³Ý ¹³ñ - Ó³Í 3 ÇÙ ¾ - ñ» - µáõ - ÝÇ
Ye - re - van dar - dzats im E - re - bu - ni

b j
& b Œ œj œj œ œ œ. j
21

œ œ #œ #œ. œ œ œ w
œ
¹³ - ñ»ñ »Ý ³Ý - ó»É, µ³Ûó ÙÁ - ݳ - ó»É »ë å³ - ï³ - ÝÇ:
da - rer en an - tsel bayts mê - na - tsel es pa - ta - ni

b j œ œ œ˙ œ œj œj
& b Œ Jœ œ œ œ œ œ. œ œ ˙
25

#œ ˙
øá س - ëÇë Ñá - ñáí, 3 ùá ² - ñ³ùë Ùá - ñáí
ko Ma - sis ho - rov ko A - raks mo - rov

b j
& b Œ œj j œ œ ˙ œ Œ Ó
29

œ œ. #œ w
œ
Ù» - ͳ - Ý³ë ¹³ - ñáí º - ñ» - õ³Ý:
me - tsa - nas da - rov Ye - re - van

11
1.
ºñ»õ³Ý ¹³ñÓ³Í ÇÙ ¾ñ»µáõÝÇ:
Yerevan dardzats im Erebuni
Yerevan, my ancient Erebouni.
¸áõ Ù»ñ Ýáñ ¸íÇÝ, Ù»ñ Ýáñ ²ÝÇ:
du mer nor Dvin mer nor Ani
You are our new Dvin, our new Ani.
Ø»ñ ÷áùñÇÏ ÑáÕÇ ¹áõ Ù»Í »ñ³½³Ýù,
mer pokrik hoghi du mets yerazank
A dream gracing our small corner of the earth,
Ø»ñ ¹³ñ» ϳñáï, Ù»ñ ù³ñ» ݳ½³Ýù:
mer dare karot mer kare nazank
The object of our centuries' longing, our lovely beauty made of stone.
ÎñÏ.
refrain
ºñ»õ³Ý ¹³ñÓ³Í ÇÙ ¾ñ»µáõÝÇ,
Yerevan dardzats im Erebuni
Yerevan, my ancient Erebouni,
¸³ñ»ñ »Ý ³Ýó»É, µ³Ûó Ùݳó»É »ë å³ï³ÝÇ:
darer en antsel bayts mnatsel es patani
Centuries have come and gone, but you remain youthful.
øá سëÇë Ñáñáí, ùá ²ñ³ùë Ùáñáí
ko Masis horov ko Araks morov
With your father Masis and your mother Arax.
Ø»Í³Ý³ë ¹³ñáí ºñ»õ³Ý:
matsanas darov Yerevan
May you prosper, Yerevan.
2.
ÎÛ³ÝùáõÙ ³Ù»Ý ë»ñ ÉÇÝáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ, Erebouni Erevan
kyankum amen ser linum e tarber
In life, each love is unique, Erevan, mon Erebouni antique,
Vous êtes notre nouveau Dvin, notre nouvel Ani,
ÆëÏ Ù»Ýù µáÉáñë »Ýù ù»½Ýáí ѳñµ»É: Un rêve étincellement notre petit coin de terre,
isk menk bolors enk keznov harbel L'objet de nos longs siècles, notre belle beauté faite de pierre.
But we are all drunk with love for you. refrain
î³ù ¿ ë»ñÁ Ù»ñ, ß»Ï ù³ñ»ñǹ å»ë, Erevan, mon Erebouni antique,
tak e serê mer shek karerid pes Des siècles sont venus et ont disparu, mais tu restes jeune,
Our affections are warm, like your red stone, Avec ton père Masis, et ta mère Arax,
Puisses-tu prospérer, Erevan
ÐÇÝ ¿ ë»ñÁ Ù»ñ ÓÇ· ¹³ñ»ñǹ å»ë:
hin e serê mer dzik darerid pes Dans la vie, chaque amour est unique,
Mais nous restons tous ivres d'amour pour toi,
Our love is old like your many centuries' life. Nos affections sont chaudes, comme ta pierre rouge,
ÎñÏ. Notre amour est aussi vieux que tes nombreux siècles de vie
refrain refrain

12
ºðºô²Ü
YEREVAN
ºñ³Åßï.` ². ʳã³ïñÛ³Ý

### > Music by A. Khachaturian

& c œ œ œ œ #œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ #œ #w
¶³- ñáõÝ º - ñ» - õ³Ý ëÇ - ñáõÝ º - ñ» - õ³Ý,
ga - run Ye - re - van si - run Ye - re - van
5
###
& #œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ #œ #w
í³ñ - ¹»ñ »ë ׳٠- ÷Çë ÷Á - éáõÙ º - ñ» - õ³Ý,
var - der es cham - pis pê - rum Ye - re - van
9
###
& #œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ
áõñ ¿É ·Á - ݳ٠áõñ ¿É ÙÁ - ݳÙ,
ur el gê - nam ur el mê - nam
11
###
& #œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ #œ
ù»½ »Ù ѳ - íÇï - Û³Ý ëÇ - ñáõÙ, º - ñ» -
kez em ha - vit - yan si - rum Ye - re -

###
œ #œ œ œ
14

& #w œ œ œ œ ˙.
œ #œ #œ œ
õ³Ý ù»½ »Ù ѳ - íÇï - Û³Ý
van kez em ha - vit - yan

### œ œ œ
3

œ #œ œ
17

& œ œ œ œ œ œ œ #œ #w
ëÇ - ñáõÙ, º - ñ» - õ³Ý: ÆÙ ç³ - Ñ»É ëÁñ -
si - rum Ye - re - van im ja - hel sêr -

### j j j
w œ # œ œj œ œ j
œ Jœ œ
20

& J J w
ïÇ í³é áõ í³é - Ù³Ý ÑáõÛëÝ »ë º - ñ» - õ³Ý,
ti var u var - man huysn es Ye - re - van

13
### œ œ œ j j j j j
3

œ #œ œ w œ #œ œ œ œ Jœ œ
23

& J œ J
ÇÙ Åá - Õá - íÁñ - ¹Ç ³ - Ýáõß ³ã - ùÇ ÉáõÛëÝ »ë º - ñ» -
im zho - gho - vêr - di a - nush ach - ki luysn es Ye - re -

### œ
œ œ œ
26

& w œ œ œ œ #˙.
õ³Ý, Ç٠г - Û³ë - ï³ - ÝÇ
van im Ha - yas - ta - ni

### œ
œ œ œ œ œ
29

& #œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ w
½³ñ¹Ý »ë, º - ñ» - õ³Ý: Æ٠г - Û³ë - ï³ -
zardn es Ye - re - van im Ha - yas - ta -

32
###
& œ œ #˙. #œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ w
ÝÇ ½³ñ¹Ý »ë º - ñ» - õ³Ý:
ni zardn es Ye - re - van

14
1. 2.
¶³ñáõÝ ºñ»õ³Ý, ëÇñáõÝ ºñ»õ³Ý, ¼áõ·í»É, ½³ñ¹³ñí»É ßáÕ»ñáí ëÇñáõÝ,
garun yerevan sirun Yerevan zugvel zardarvel shogherov sirun
Springtime in lovely Yerevan, Dressed in all your finery,
ì³ñ¹»ñ »ë ׳Ù÷Çë ÷éáõÙ, ºñ»õ³Ý, ¸áõ Ýáñ³Ñ³ñë »ë ¹³é»É, ºñ»õ³Ý,
varder es jampis prum Yerevan du norahars es darel Yerevan
Scattering rose petals in my path, Yerevan, You have become a bride,
àõñ ¿É ·Ý³Ù, áõñ ¿É ÙݳÙ, γéáõÛóÝ»ñáí, ϳ۳ÝÝ»ñáí,
ur el gnam ur el mnam karuytsnerov kayannerov
Wherever I wander, wherever I land, With buildings and stations,
ø»½ »Ù ѳíÇïÛ³Ý ëÇñáõÙ, ºñ»õ³Ý: È³É áõ ɳɳ½³ñ óջñáí ëÇñáõÝ:
kez em havityan sirum Yerevan lal u lalazar tagherov sirun
I'll love you always, lovely Yerevan. With your pink shaded neighborhoods.

ÎñÏ.
refrain

ÆÙ ç³Ñ»É ëñïÇ Erevan


im jahel srti Printemps dans le bel Erevan,
To my young heart Dispersant des pétales de roses
ì³é áõ í³éÙ³Ý ÑáõÛëÝ »ë, ºñ»õ³Ý, Sur mon chemin, Erevan,
var u varman huysn es Yerevan Où que j'aille, où que je me rende,
You are inspiration, Yerevan Je t'aimerai toujours, bel Erevan.

ÆÙ ÅáÕáíñ¹Ç refrain
im zhoghovrdi Pour mon jeune coeur,
To my people Tu es une inspiration, Erevan,
Pour mon peuple,
²Ýáõß ³ãùÇ ÉáõÛëÝ »ë, ºñ»õ³Ý, Tu es la lumière de nos vies, Erevan,
anush achki luysn es Yerevan En Arménie, tu es un joyau, Erevan
You are the light of our life, Yerevan,
Æ٠г۳ëï³ÝÇ Habillée dans tout ta finesse,
im Hayastani Tu es devenue telle une jeune mariée,
To Armenia Avec tes bâtiments et tes centres,
Avec tes ombrages rosés attenants,
¼³ñ¹Ý »ë, ºñ»õ³Ý,
zardn es Yerevan refrain
You are a jewel, Yerevan,

15
ÆØ ºðºô²Ü
MY YEREVAN
ºñ³Åßï.` ². ´³µ³ç³ÝÛ³ÝÇ
Music by A. Babajanian

&b c Ó Œ ‰ j œ. œ
3 3

œ œ œ
3

œ œ œ œ œ œ J
œ
²Ûë - ï»Õ »Ù ÍÁÝ - í»É »ë ³Ûë - ï»Õ Ù» - ͳ - ó»É ³Ûë
ays - tegh em tsên - vel yes ays - tegh me - tsa - tsel ays
3

&b œ Œ
3 3

œ œ
4 3

œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
çáõ - ñÁ ËÁ - Ù»É ë³é - Ýá - ñ³Ï, ѳ - ½³ñ ׳ - ݳ - å³ñÑ »ë ¹áõ
ju - rê khê - mel sar - no - rak ha - zar ja - na - parh es du

œ. œ bœ œ3 œ w
3

&b œ œ œ œ œ œ
7

J
3

ÇÙ ¹»Ù µ³ - ó»É Ç٠ɳí ѳ - ñ³ - ½³ï ÇÙ ù³ - Õ³ù:


im dem ba - tsel im lav ha - ra - zat im ka - ghak

&b œ œ œ œ
3

œ œ w œ œ œ œ œ
10

œ
3 3 3

ø³ - ñÁ ù³ - ñǹ »Ù ¹Á - ñ»É, ù»½ Ñ»ï ѳ - ë³Ï »Ù ³ -


ka - rê ka - rid em dê - rel kez het ha - sak em a -

&b w œ œ
13 3 3 3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
é»É, ÇÙ º - ñ» - õ³Ý ùá ³ - Ù»Ý ß»Ý - ùÇ Ñ»ï »ë ÇÙ
rel im Ye - re - van ko a - men shen - ki het yes im

U
&b ‰
16 3 3

œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ
œ.
ÏÛ³ÝùÝ »Ù ϳ - å»É ³é - ѳ - í»ï: ø»½ ÙÇßï ëÇ -
kyankn em ka - pel ar - ha - vet kez misht si -

j
& b œ. ‰ œ. œ
19 3

œ ˙ œ œ œ œ ˙
ñ»É »Ù ÇÙ í³ñ - ¹³ - ·áõÛÝ ÁÝ - Ï»ñ,
rel em im var - da - guyn ên - ker

16
j œ
&b ‰ ‰ œ. w
22

œ œ œ. œ ˙ œ
œ.
ù»½ - Ýáí ³å - ñ»É »Ù, ù»½ ÙÇßï »ñ - ·»É:
kez - nov ap - rel em kez misht yer - gel

& b ‰ œ. œ œ ˙. œ ˙
26 3

˙ œ œ œ ˙
¸áõ ³Ý - ˳ - í³ñ ÉáõÛ - ëÇ ïáõÝ º - ñ» - õ³Ý,
du an - kha - var luy - si tun Ye - re - van

¡
& b ‰ œ. œ
30

œ ˙. œ œ œ œ œ w
³ - Ù»Ý Ñ³ - ÛÇ ÑáõÛ - ëÇ ïáõÝ º - ñ» - õ³Ý:
a - men ha - yi huy - si tun Ye - re - van


& b ‰ œ. œ œ œ œ nœ œ w œ‰Œ Ó
34

˙. œ J
³ - Ù»Ý Ñ³ - ÛÇ ÑáõÛ - ëÇ ïáõÝ º - ñ» - õ³Ý:
a - men ha - yi huy - si tun Ye - re - van

17
1. 2.
²Ûëï»Õ »Ù ÍÝí»É, »ë ³Ûëï»Õ ٻͳó»É, êÇñáõÙ »Ù ·³ñáõݹ ÷³ñó٠áõ Éáõë»,
aystegh em tsnvel yes aystegh metsatsel sirum em garund partam u luse
I was born here, I was raised here, I love your bountiful, colorful springtime,
²Ûë çáõñÁ ËÙ»É ë³éÝáñ³Ï: ²ßáõݹ áëÏ» ÙÇ »ñ³½:
ays jurê khmel sarnorak ashund voske mi yeraz
I've drunk this cold water Your dreamlike golden autumn.
г½³ñ ׳ݳå³ñÑ »ë ¹áõ ÇÙ ¹»Ù µ³ó»É, Üáñùǹ µ³ñ¹ÇÝ»ñÁ ݳ½áõÏ áõ íë»Ù,
hazar janaparh es du im dem batsel norkid bardinerê nazuk u vsem
You've placed a thousand roads at my feet, The elegant, noble poplars of Nork,
Æ٠ɳí ѳñ³½³ï ÇÙ ù³Õ³ù: ¼³Ý·íǹ ÏáѳÏÝ»ñÁ ÷Çñáõ½:
im lav harazat im kaghak zangvid kohaknerê piruz
My dear friend, my home town. The turquoise waves of the Zangu River.
ø³ñÁ ù³ñǹ »Ù ¹ñ»É, ø»½ Ñ»ï ÏÇë»É »Ù »ë ÙÇßï
karê karid em drel kez het kisel em yes misht
I've laid stone on stone, I've always shared with you
ø»½ Ñ»ï ѳë³Ï »Ù ³é»É: » ËݹáõÃÛáõÝ »õ û íÇßï:
kez het hasak em arel te khêndutyun yev te visht
I've grown up with you, Both laughter and sorrow.
ÆÙ ºñ»õ³Ý ùá ³Ù»Ý ß»ÝùÇ Ñ»ï ÆÙ ºñ»õ³Ý ùá ³Ù»Ý ß»ÝùÇ Ñ»ï
im Yerevan ko amen shenki het im Yerevan ko amen shenki het
My Yerevan, with each of your buildings My Yerevan, with each of your buildings
ºë ÇÙ ÏÛ³ÝùÝ »Ù ϳå»É ³éѳí»ï: ºë ÇÙ ÏÛ³ÝùÝ »Ù ϳå»É ³éѳí»ï:
yes im kyankn em kapel arhavet yes im kyankn em kapel arhavet
My whole life is reflected in you. reflects my very life.

ÎñÏ. ÎñÏ.
refrain refrain
ø»½ ÙÇßï ëÇñ»É »Ù
kez misht sirel em Mon Erevan
I've always loved you
Je suis né ici, j'ai été élévé ici
ÆÙ í³ñ¹³·áõÛÝ ÁÝÏ»ñ:
im vardaguyn ênker
J'ai bu cette eau froide
My rosy friend, Tu as mis des milliers de routes à mes pieds
Mon cher ami, ma ville maison
ø»½Ýáí ³åñ»É »Ù, J'ai empilé des pierres et des pierres
keznov aprel em
I've lived your life,
J'ai grandi avec toi
Mon Yerevan; chacun de tes bâtiments
ø»½ ÙÇßï »ñ·»É: Ma vie entière se reflète en toi
kez misht yergel
and sung your song. refrain
¸áõ ³Ýѳٳñ ÉáõÛëÇ ïáõÝ, ºñ»õ³Ý, Je t'ai toujours aimée mon optimiste ami
du anhamar luysi tun Yerevan J'ai vécu ta vie et chanté ta chanson
Home of countless lights, Yerevan, Maison aux innombrables lumières, Yerevan
²Ù»Ý ѳÛÇ ÑáõÛëÇ ïáõÝ, ºñ»õ³Ý: L'espoir de chaque Arménien, Yerevan
amen hayi huysi tun Yerevan J'aime ton printemps beau et coloré
The hope of every Armenian, Yerevan. Ton automne comme un rêve doré
Les délicats, …pas trouvé sur dico de Nork
Les vagues turquoises de la rivière Zangu
J'ai toujours partagé avec toi
A la fois ma joie et ma peine
Mon Yerevan, chacun de tes bâtiments
Reflète toute ma vie
refrain

18
ºðºô²ÜÆ êÆðàôÜ ²ÔæÆÎ
PRETTY GIRL OF YEREVAN
ºñ³Åßï.` ². ´³µ³ç³ÝÛ³Ý

# 6‰ j j j
Music by A. Babajanian
j ‰ œj œj œj œ
& 8 œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
º - ñ»- õ³- ÝÇ ëÇ - ñáõ ³Õ - çÇÏ áõÝ - ù» - ñÁ¹ ϳ -
Ye - re - va - ni si - run agh - jik un - ke - rêd ka -

# Œ ‰ œj j j j
œ œ œ œ. œ
4

& ˙ œ œ œ œ
Ù³ñ ѳë- ï³ï ·Ç - ï»Ù áñ ÍÁÝ - í»É »ë
mar has - tat gi - tem vor tsên - vel es

# ‰ j j j j j
œ œj œj # œj Œ ‰
7

& œ ˙ œ œ œ œ
ÙÇ - ³ÛÝ ÇÝÓ Ñ³ - Ù³ñ ¶Ç - ÝÇÝ Ó»é - ùÇë
mi - ayn indz ha - mar gi - nin dzer - kis

# j ‰ j j j Œ
œ
10

& œ œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙
³ - Ýáõß ï³ - Õáí ù»½ »Ù »ë Ï³Ý - ãáõÙ
a - nush ta - ghov kez em es kan - chum

# ‰ j j j j ‰ œj œj œj œj j
œ œ œ œ œ œ. œ
13

& œ œ œ #œ
² - ñÇ Ý³- ½áí ³ - ñÇ ë³ - ½áí ÇÝ - ã»ë ÇÝÓ ï³Ý -
a - ri na - zov a - ri sa - zov in - ches indz tan -

# Œ j ‰ j j
œ œ œ œ œ œ œ œ
16

& ˙ œ œ
çáõÙ ÇÝÓ - å»ë ³ - Ýáõ - ßÇÏ
jum indz - pes a - nu - shik

# ‰ j j œ. œ. j j j
# œ œ œJ œ œ ‰ œ œ œ œ
19

& J œ
ç³ - Ñ»É Û³ñ áõ - Ý»ë º - ñ» - õ³ - ÝÇ
ja - hel yar u - - - nes Ye - re - va - ni

19
# j ‰ j j j Œ
œ. œ œ œ œ
22

& œ œ œ œ œ. #œ ˙
ëÇ - ñáõÝ ³Õ - çÇÏ ¿É ÇÝã ¹³ñ¹ áõ - Ý»ë:
si - run agh - jik el inch dard u - nes

# j ‰ œj œj œ ‰ #œ œ œ œ
œ œ œ.
25

& œ œœ œ œ J J œ
ÇÝÓ - å»ë Û³ñ áõ - Ý»ë ³Ý - ·ÇÝ ù³ñ áõ -
indz - pes yar u - nes an - gin kar u -

# œ. œ. ‰ j j j j
œ œ œ œ œ. œ
28

& œ œ œ œ
Ý»ë º - ñ» - õ³ - ÝÇ ëÇ - ñáõÝ ³Õ - çÇÏ
nes Ye - re - va - ni si - run agh - jik

31
# ‰ j j j
& œ œ œ œ. #œ ˙.
¿É ÇÝã ¹³ñ¹ áõ - - Ý»ë:
el inch dard u - - - nes

20
ºñ»õ³ÝÇ ëÇñáõÝ ³ÕçÇÏ, áõÝù»ñ¹ ϳٳñ,
Yerevani sirun aghjik unkerd kamar
Pretty girl of Yerevan, with your arched eyebrows,
гëï³ï ·Çï»Ù, áñ ÍÝí»É »ë ÙdzÛÝ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ:
hastat gitem vor tsênvel es miayn indz hamar
I know for sure that you were born just for me.
¶ÇÝÇÝ Ó»éùÇë ³Ýáõß ï³Õáí ù»½ »Ù »ë ϳÝãáõÙ,
ginin dzerkis anush taghov kez em es kanchum
With my wine glass in hand I beckon you with a sweet song,
²ñÇ Ý³½áí, ³ñÇ ë³½áí ÇÝã »ë ÇÝÓ ï³ÝçáõÙ:
ari nazov ari sazov inch es indz tanjum
Come to me with your charms and your song. Don't be a tease.

ÏñÏ.
refrain

ÆÝÓ å»ë ³ÝáõßÇÏ, ç³Ñ»É Û³ñ áõÝ»ë,


indz pes anushik jahel yar unes
You have a nice, young guy like me.
ºñ»õ³ÝÇ ëÇñáõÝ ³ÕçÇÏ ¿É ÇÝã ¹³ñ¹ áõÝ»ë:
Yerevani sirun aghjik el inch dard unes
Pretty girl of Yerevan what else do you need?
ÆÝÓ å»ë Û³ñ áõÝ»ë, ³Ý·ÇÝ ù³ñ áõÝ»ë
indz pes yar unes angin kar unes
You have a guy like me, a precious gem.
ºñ»õ³ÝÇ ëÇñáõÝ ³ÕçÇÏ ¿É ÇÝã ¹³ñ¹ áõÝ»ë:
Yerevani sirun aghjik el inch dard unes
Pretty girl of Yerevan what else do you need?

2.
²ßáõÕ ¹³ñÓ³Í ù»½ »Ù ϳÝãáõÙ, áõñ »ë ÇÙ ³Ý·ÇÝ,
ashugh dardzats kez em kanchum ur es im angin
I'm wooing you like a troubadour, where are you so dear to me.
ø»½ ÇÙ ëÇñá ͳÕÏ³Í ³Û·áõÙ ÙÇßï óùáõÝ ëå³ëáõÙ:
kez im siro tsaghkats aygum misht takun spasum
All the time I secretly await you in my garden blooming with love.
¶ÇÝÇÝ Ó»éùÇë ³Ýáõß ï³Õáí ù»½ »Ù »ë ϳÝãáõÙ,
ginin dzerkis anush taghov kez em es kanchum
With my wine glass in hand I beckon you with a sweet song.
²ñÇ Ý³½áí, ³ñÇ ë³½áí ÇÝã »ë ÇÝÓ ï³ÝçáõÙ:
ari nazov ari sazov inch es indz tanjum
Come to me with your charms and your song. Don't be a tease.

Les jolie fille d'Erevan


Jolie fille d'Erevan, avec vos cils courbes,
Je suis certain que tu es nee pour moi.
Avec mon verre de vin a la main, t'invitant par une douce chanson,
Viens a moi avec tes charmes et ta chanson. Ne sois pas timide.
Tu as un joli et jeune garcon comme moi.
Jolie fille d'Erevan, que veux-tu de plus ?
Tu as un joli garcon comme moi, une pierre precieuse.
Jolie fille d'Erevan, que veux-tu de plus ?
Je te seduis a la facon d'un troubadour, ou es-tu ma tendre et douce.
Tout le temps, j'attends de toi secretement dans mon jardin l'eclosion de l'amour.
Avec mon verre de vin a la main, t'invitant avec une douce chanson.
Viens a moi avec tes charmes et ta chanson. Ne sois pas timide.

21
κܲò ºð¶
DRINKING SONG
ºñ³Åßï.` Â. ²ÉÃáõÝÛ³ÝÇ

#### 3 .. j œr j œr
Music by T. Altunian

& 4 ˙ œ. ˙ ˙ œ. ˙
œ œ œ
ËÁ - Ù»Ýù, Ñ³Û - ñ» - ÝÇù, Ï» - ݳ - óÁ¹ »ñ - ·áí, ÉÇ -
khê - menk hay - re - nik ke - na - tsêd yer - gov li -

#### j r j
œ. œ œ œ œ. œ œ
3

˙
5

& ˙ œ œ œ J R ˙ œ J
Ý»ë »ñ - ç³ - ÝÇÏ ù³ç ÉÇ - Ý»ë ÙÇßï Ñá - ·áí: ȳ - ñÇ
nes yer - ja - nik kaj li - nes misht ho - gov la - ri

#### j r r j j j j j j r r j j œ
˙ œ œJ œ
9

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J
ÃÁÙ - µÁ - ÉÁ ɳ - ɳ ѳ, ѳ, ѳ, ɳ- ñÇ ÃÁÙ - µÁ-ÉÁ ɳ - ɳ, ѳ, ѳ,
têm - bê - lê la - la ha ha ha la - ri têm - bê - lê la - la ha ha

12
#### j œ j r r j j j j j œj
& ˙ œ J œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
ѳ, ɳ- ñÇ ÃÁÙ µÁ - ÉÁ ɳ - ɳ, ѳ, ѳ, ѳ, ɳ- ñÇ
ha la - ri têm - bê - lê la - la ha ha ha la - ri

#### j œ j r r j j œj œj
j r r j j œj œj
15

& ˙ œ J œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
ÃÁÙ - µÁ-ÉÁ ɳ - ɳ, ѳ, ѳ, ѳ, ɳ- ñÇ ÃÁÙ - µÁ-ÉÁ ɳ - ɳ ѳ, ѳ,
têm - bê - lê la - la ha ha ha la - ri têm - bê - lê la - la ha ha

#### j œ j r r j j œ œ j
˙ œ J œ Jœ
18

& œ œ œ œ œ J J ˙
ѳ, ɳ- ñÇ ÃÁÙ - µÁ - ÉÁ ɳ - ɳ, ѳ ѳ ѳ, ɳ- ñÇ
ha la - ri têm - bê - lê la - la ha ha ha la - ri

22
¡™
#### j r r j j j
œ œ œ œ œ œ œj j œj j r r j j j j
21

& œ
˙ œ œ œ œ œ œ œ
ÃÁÙ - µÁ-ÉÁ ɳ - ɳ, ѳ, ѳ, ѳ, ɳ- ñÇ ÃÁÙ - µÁ-ÉÁ ɳ - ɳ, ѳ, ѳ,
têm - bê - lê la - la ha ha ha la - ri têm - bê - lê la - la ha ha

£
24
#### .. œ œ œ œ œ œ œ U̇.
& ˙ J R R J J J J
œ
ѳ: ÎÁñÍ - ÃÁÙ - µÁ - ÉÁ ɳ - ɳ, ѳ, ѳ, ѳ:
ha kêrts têm - bê - lê la - la ha ha ha

23
1.
ËÙ»Ýù, ѳÛñ»ÝÇù, Ï»Ý³ó¹ »ñ·áí,
khmenk hayrenik kenatsêd yergov
Let's drink to the homeland, with a toast and a song,
ÈÇÝ»ë »ñç³ÝÇÏ ù³ç ÉÇÝ»ë ÙÇßï Ñá·áí:
lines yerjanik kaj lines misht hogov
Let's be happy and brave always in our souls.

ÎñÏ.
refrain

ȳñÇ ÃÁÙµÉÁ ɳɳ ѳ, ѳ, ѳ,


lari têmblê lala ha ha ha
Laree tum pla lala ha ha ha
ɳñÇ ÃÁÙµÉÁ ɳɳ, ѳ, ѳ, ѳ,
lari têmblê lala ha ha ha
Laree tum pla lala ha ha ha

2.
ÎÁñÍùǹ µÛáõñ ·³ñÝ³Ý Í³ÕÇÏÝ»ñ µáõñ»Ý
Kêrtskid byur garnan tsaghikner buren
On your slopes fragrant with thousands of spring flowers,
àõ Ñáí»ñÁ ·³Ý ¹»Ùù¹ ѳٵáõñ»Ý:
u hoverê gan demkêd hamburen
And the winds come and kiss your face.

ÎñÏ.
refrain

Lever un toast

Buvons a la patrie, avec un toast et une chanson,


Soyons heureux et courageux, toujours dans nos âmes.
refrain
Laree tum pla lala ha ha ha
Laree tum pla lala ha ha ha
Sur les pentes odorantes avec des milliers de fleurs du printemps,
Et les vents viendront et te caresseront le visage.
refrain

24
êºÔ²ÜÜ ¾ ²è²î
THE TABLE IS OVERFLOWING

& c r j. œ œ ˙ r j j œr œr j ˙
3 3

œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ. œ.
ê»- Õ³ÝÝ ¿ ³ - é³ï, ¹Ç- Ù³óÝ ² - ñ³- ñ³ï, ÑÁÝ- ãáõÙ ¿ »ñ - ·Á
se - ghann e a - rat di - matsn A - ra - rat hên - chum e er - gê

j r .. œ œ . œ . œr ˙ r j j r
œ œ. œ. œ ˙
4

&œ. œ œ œ R J J
3

œ ˙
áõ - ñ³Ë áõ - ½Á í³ñà ÈÁó- ñ»ù ÁÝ - Ï»ñ- Ý»ñ µ³- Å³Ï - Ý» - ñÁ ÉÇ,
u - rakh u zê - vart lêts - rek ên - ker - ner ba - zhak - ne - rê li

r r j r ..
& œj . j
7

œ œ œ. ˙ œ œ
3

œ. œ œ ˙
ÃáÕ Ñ³- Ûáó ·Ç - ÝÇÝ Ù»½ ³- Ýáõß ÉÇ - ÝÇ:
togh ha - yots gi - nin mez a - nush li - ni

25
1.
ê»Õ³ÝÝ ¿ ³é³ï, ¹ÇÙ³óÝ ²ñ³ñ³ï,
seghann e arat dimatsn Ararat
The table is overflowing, Ararat is before us,
ÐÝãáõÙ ¿ »ñ·Á áõñ³Ë áõ ½í³ñÃ
hênchum e ergê urakh u zvart
Songs are rising happy and cheerful.

ÎñÏ.
refrain
Èóñ»ù ÁÝÏ»ñÝ»ñ µ³Å³ÏÝ»ñÁ ÉÇ,
ltsrek ênkerner bazhaknerê li
Fill your glasses, friends,
ÂáÕ Ñ³Ûáó ·ÇÝÇÝ Ù»½ ³Ýáõß ÉÇÝÇ
togh hayots ginin mez anush lini
May Armenian wine be sweet for us.

2.
ö³éù ï³Ýù Ù³Ûñ ÑáÕÇÝ, ³ñ»õÇ ßáÕÇÝ,
park tank mayr hoghin arevi shoghin
Give thanks for mother earth, for the sun's rays,
¶ÇÝÇ å³ñ·»õáÕ Ñ³Ûáó ˳ÕáÕÇÝ
gini pargevogh hayots khaghoghin
That give us Armenian grapes.

ÎñÏ.
refrain

La table est abondante

La table est abondante, Ararat est devant nous,


Les chants s'envolent heureux et gratifiants.
Refrain
Remplissez vos verres, amis,
Faites que le vin arménien soit sucre pour nous.
Remercier la mère pour la terre, pour les rayons de soleil,
Qui nous donnent des raisins arméniens.
Refrain

26
Ⱥ´Èº´ÆæÆ
LEBLEBIJI ºñ³Åß.` î. âáõ˳çÛ³Ý

j
Music by T. Chukhajian

b bb 6 j j Π..
& 8 j œ œ œ œ œ œ œ œ j
œ œ œ œ. ˙
Ø»Ýù ù³ç ïáÑ - ÙÇ ½³ - í³Ï - Ý»ñ »Ýù ã»Ýù í³ - ËÇ
menk kaj toh - mi za - vak - nern enk chenk va - khi
Ù³ - ÝÁñ Ùáõ - ÝÁñ ÷áñ - Ó³Ýù- Ý» - ñÇó ã»Ýù ÷³Ë- ãÇ:
ma - nêr mu - nêr por - dzank - ne - rits chenk pakh - chi

b j j œ œj œ
& b b .. ‰ œj œ œ œ jœ Œ
5

œ J œ œ . ˙
Ø»Ýù ¹»é ÷áù- ñáõó ß³ï ëÇ - ñ»É »Ýù ù³ - çáõ - ÃÛáõÝ
menk der pok - ruts shat si - rel enk ka - ju - tyun

b b b œ œ œj j j j Œ ..
9

& J J œ œ œ œ œ œ œ j
œ œ. ˙
ÇÝã ¿É áñ ÉÇ - ÝÇ ã»Ýù ѳÝ-¹áõñ- ÅÇ å³ñ - ïáõ - ÃÛáõÝ:
inch el vor li - ni chenk han - dur - zhi par - tu - tyun

b j
& b b .. ‰ œj j œj œ œ œj œ j Œ ..
13

œ œ œ œ œ œ. ˙
àõ - ñ»ÙÝ ³ - é³ç ½³ñ- Ï»Ýù ÃÁÙ - µáõÏ Ñ³Õ - ó- ϳÝ
u - remn a - raj zar - kenk têm - buk hagh - ta - kan
î³Ýù ÃÁß - ݳ- ÙáõÝ Ù»Ýù Í»Í áõ ç³ñ¹ å³ï - í³- ϳÝ
Tank têsh - na - mun menk tsets u jard pat - va - kan

b bb . ‰ j j j œ j j Œ
& . œ œ œ œ
17

œ J œ œ œ œ œ. ˙
ÃáÕ Ç - Ù³- Ý³Ý Ù»Ýù ã»Ýù ¹³é - ݳ - ˳ - Õ³- ÉÇù
togh i - ma - nan menk chenk dar - na kha - gha - lik

b j
& b b œJ œ œ œj œ j j Œ ..
21

J œ œ œ œ œ j
œ œ. ˙
³ÛÝ - å»ë ÏÁ - Í» - Í»Ýù áñ ÑÇ - ß»Ý Ñáñ ѳñ - ë³- ÝÇù:
ayn - pes kê - tse - tsenk vor hi - shen hor har - sa - nik

27
Ø»Ýù ù³ç ïáÑÙÇ ½³í³ÏÝ»ñ »Ýù ã»Ýù í³ËÇ,
menk kaj tohmi zavaknern enk chenk vakhi
We are the children of the brave and won't run away,
سÝñ ÙáõÝñ ÷áñÓ³ÝùÝ»ñÇó ã»Ýù ÷³ËãÇ:
manr munr pordzanknerits chenk pakhchi
We won't run from life's small trials.
Ø»Ýù ¹»é ÷áùñáõó ß³ï ëÇñ»É »Ýù ù³çáõÃÛáõÝ,
menk der pokruts shat sirel enk kajutyun
From our youth we've admired bravery,
ÆÝã ¿É áñ ÉÇÝÇ, ã»Ýù ѳݹáõñÅÇ å³ñïáõÃÛáõÝ:
inch el vor lini chenk handurzhi partutyun
Whatever happens, we won't fail.
àõñ»ÙÝ ³é³ç, ½³ñÏ»Ýù ÃÙµáõÏ Ñ³ÕóϳÝ:
uremn araj zarkenk tmbuk haghtakan
So, onward, let's roll the drums of victory.
î³Ýù ÃßݳÙáõÝ Ù»Ýù Í»Í áõ ç³ñ¹ å³ïí³Ï³Ý:
tank têshnamun menk tsets u jard patvakan
Then we'll fight those who attack with honor.
ÂáÕ ÇÙ³Ý³Ý Ù»Ýù ã»Ýù ¹³éݳ ˳ճÉÇù,
togh imanan menk chenk darna khaghalik
Let them know that we won't be subjugated,
²ÛÝå»ë ÏͻͻÝù, áñ ÑÇß»Ý Ñáñ ѳñë³ÝÇù:
aynpes ktsetsenk vor hishen hor harsanik
We'll give them a lesson they won't forget!

Leblebiji
Nous sommes les enfants du courage et nous ne nous fuirons pas
Nous ne fuyons pas les épreuves sommaires de la vie
Depuis notre jeunesse nous avons contemplé la bravoure
Quoi qu'il se passe, nous n'échouerons pas
Alors en premier et tout d'abord, faisons entendre les tambours de la victoire
Ensuite nous combattrons ceux qui attaquent avec honneur
Disons leur que nous ne seront pas soumis/asujettis
Nous leur donnerons une leçon qu'ils n'oublieront pas !

28
²ØäÆ î²ÎÆò
FROM A CLOUD
Music by A. Tigranian ºñ³Åßï. ². îÇ·ñ³ÝÛ³Ý
Words by H. Tumanian Êáëù. Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý
b
& b 44 œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
²Ù - åÇ ï³ - ÏÇó çáõñ ¿ ·³ - ÉÇë, ¹áß ¿ ï³ - ÉÇë,
am - pi ta - kits jur e ga - lis dosh e ta - lis

b œ œœ
&b œ œ œ œ #œ ˙ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ
4

÷Áñ - ÷Á - ñáõÙ: ¾Ý áõÙ Û³ñÝ - ¿ ÝÁë - ï³Í ɳ - ÉÇë


pêr - pê - rum en um yarn e nês - tats la - lis

b
&b #œ œ œ œ œ œ œ œ
7

œ œ #œ œ
j
œ #œ. œ œ. œ ˙
ÑáÝ - ·áõñ, ÑáÝ - ·áõñ ¿Ý ë³ - ñáõÙ: ¾Ý áõÙ Û³ñÝ - ¿
hon - gur hon - gur en sa - rum en um yarn e

b
& b #œ œ œ œ œ œ œ œ
10

œ œ #œ œ
j
œ #œ. œ œ. œ ˙
ÝÁë - ï³Í ɳ - ÉÇë ÑáÝ - ·áõñ, ÑáÝ - ·áõñ ¿Ý ë³ - ñáõÙ:
nês - tats la - lis hon - gur hon - gur en sa - rum

29
1.
²ÙåÇ ï³ÏÇó çáõñ ¿ ·³ÉÇë, ¹áß ¿ ï³ÉÇë, ÷ñ÷ñáõÙ:
ampi takits jur e galis dosh e talis prprum
Rain is flowing from the clouds, rushing and foaming,
¾Ý áõÙ Û³ñÝ ¿ Ýëï³Í ɳÉÇë ÑáÝ·áõñ, ÑáÝ·áõñ ¿Ý ë³ñáõÙ:
en um yarn e nstats lalis hongur hongur en sarum
And whose sweetheart is sitting there crying and sobbing in the mountains?

2.
²Û, å³Õ çñ»ñ, ½áõÉ³É çñ»ñ, áñ ·³ÉÇë »ù ë³ñ»ñÇó,
ay pagh jrer zulal jrer vor galis ek sarerits
Oh, cold waters, clear waters, which come from the mountains,
¶³ÉÇë ³ÝóÝáõ٠ѳݹ áõ ãáÉ»ñ Û³ñë ¿É ËÙ»ó ¿Ý çñÇó:
galis antsnum hand u choler yars el khmets en jrits
They come and pass through the plains and drylands, where my sweetheart drank and quenched his thirst.

D'un nuage

La pluie tombe des nuages, soudainement forte et mousseuse,


Et quel doux coeur est assis la pleurant criant dans les montagnes ?
Oh, eaux froides, claires, qui venez des montagnes,
Elles viennent et passent par les plaines et les pays chauds et secs,
ou mon doux coeur a bu et etanche sa soif.

30
²ÜÒðºôÜ ºÎ²ì
THE RAIN CAME
ÎáÙÇï³ë

# # # 12
Komitas

& 8 œ . Jœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ Œ
²Ý - Óñ»õÝ » - ϳí ß³ - Õ³ - É»Ý,
an - dzrevn e - kav sha - gha - len

### œ œ œ œ œ œ Œ
œ. œ œ ˙
3

& J ˙ œ
àõé áõ ï» - ñ»õ ¹á - Õ³ - É»Ý
ur u te - rev do - gha - len

### ˙ œ œ œ œ œ. ˙ œ œ œ œ œ œj ˙ Œ
œ ˙
5

& J J
ì³Û É», É», É», É», É», É», É», É», É», É»:
vay le le le le le le le le le le

### ˙ œ œ œ œ œ. ˙ œ œ œ œ œ œj ˙ Œ
œ ˙
8

& J J
ì³É É», É», É», É», É», É», É», É», É», É»:
vay le le le le le le le le le le

31
1.
²ÝÓñ»õÝ »Ï³í ߳ճɻÝ
Andzrevn ekav shaghalen
The rain came down in a mist
àõé áõ ï»ñ»õ ¹áճɻÝ:
Ur u terev doghalen
Shaking the branches and the leaves.
ì³Û É», É» © © ©
Vay le, le . . .
Vay, le, le . . .

2.
Ðñ»ë »Ï³í ÇÙ ³Ëå»ñ,
Hres ekav im akhper
Then my friend came
²É ÓÇÝ ï³ÏÇÝ Ë³Õ³É¿Ý:
Al dzin takin khaghalen
Riding on a red horse.
ì³Û É», É» © © ©
Vay le, le . . .
Vay, le, le . . .

La pluie est venue

La pluie est tombée dans la brume


Secouant les branches et les feuilles.
Vay, le, le...
Alors mon ami est venu,
Chevauchant un cheval rouge.
Vay, le, le...

32
βø²ìÆ ºð¶À
THE LITTLE PARTRIDGE
Words by H. Tumanyan Ëáëù` ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
Music by Komitas »ñ³Åßï.` ÎáÙÇï³ëÇ
- œ œ œ
&b œ œ œ œ- œ œ œ œ œ œ- œ œ œ œ œ
² - ñ»õ µ³ó - í»ó ÃáõË ³Ù - å» - ñ»Ý, ϳ - ù³í ÃÁ - é³í
a - rev pats - vets tukh am - be - ren ga - kav tê - rav

-
& b œ- œ œ œ œ- œ œ œ- œ œ œ œ œ œ œ- œ œ œ œ
4

- œ œ
ϳ - ݳã ë³ - ñ»Ý, ϳ - ݳã ë³ - ñ»Ý ë³ - ñÇ Í» - ñ»Ý,
ga - nach sa - ren ga - nach sa - ren sa - ri dze - ren

& b œ œ œ œ œ- œ œ œ- œ œ- œ œ- œ œ .. œ œ œ œ œ œ
7

- œ œ
µ³ - ñ»õ µ» - ñ³í ͳ - ÕÇÏ - Ý» - ñ»Ý: ëÇ - ñáõ - ÝÇÏ,
pa - rev pe - rav dza - ghik - ne - ren si - ru - nig

& b œ- œ œ œ œ ˙ j œj œ œ œ œ œ œ- œ ..
10

œ- œ- œ ˙
ëÇ - ñáõ - ÝÇÏ, ëÇ - ñáõ - ÝÇÏ Ý³Ë - ßáõÝ Ï³ - ù³ - íÇÏ:
si - ru - nig si - ru - nig nakh - shun ga - ka - vig

33
1. 3.
²ñ»õ µ³óáõ»ó ÃáõË ³Ùå»ñ¿Ý, øá ûõ ÷³÷áõÏ áõ ˳ïáõïÇÏ,
Arev patsvets tukh amberen Ko tev papug u khadudig
The sun appeared from behind the dark clouds, You have soft and colorful wings
γù³õ Ãé³õ ϳݳã ë³ñ¿Ý, äëïÇÏ Ïïáõó ϳñÙÇñ ïáïÇÏ,
gakav trav ganach saren bsdik gduts garmir dodig
and a little partridge flew down Charming beak and little red feet,
γݳã ë³ñ¿Ý ë³ñÇ Í¿ñ¿Ý γñÙÇñ-ϳñÙÇñ ïáïÇÏÝ»ñáí
ganach saren sari dzeren garmir-garmir dodignerov
from the green mountain peak You hop around with your little red feet,
´³ñ»õ µ»ñ³õ ͳÕÇÏÝ»ñ¿Ý ÎÁ ßáñáñ³ë ×áõïÇÏÝ»ñáí
parev perav dzaghigneren gê shororas judignerov
with greetings from the flowers. Minding your young ones.

ÏñÏ. ÏñÏ.
refrain refrain

êÇñáõÝÇÏ, ëÇñáõÝÇÏ, 4.
Sirunig, sirunig ºñµ ÏÁ ϳݷݻë Ù³Ùéáï ù³ñÇÝ,
Sweet and pretty, colorful and gentle, Yerp gê ganknes mamrod karin
When your perched on a mossy stone,
êÇñáõÝÇÏ Ý³ËßáõÝ Ï³ù³õÇÏ:
Sirunig nakhshun gakavig ê³ÕÙáë Ï'³ë»ë ͳÕÇÏÝ»ñÇÝ,
Lovely little partridge. Saghmos g'ases dzaghignerin
You'll say a psalm to the flowers,
2. ê³ñ»ñ Óáñ»ñ ½áõ³ñà Ï'³Ý»ë
øá µáÛÝ ÑÇõë³Í ͳÕÇÏÝ»ñáí Sarer dzorer zvart g'anes
Ko puyn hyusadz dzaghignerov Spreading cheer to hills and valleys,
You weave your nest with flowers ¸³ñ¹Ç Íáí¿Ý ëÇñï ÏÁ ѳݻë:
Þáõß³Ý, ݳñ·Ç½, ÝáõÝáõý³ñáí tarti dzoven sird gê hanes:
Shushan, narkiz, nunufarov Giving heart to the sea of sadness.
Lilies, daffodils and daisies, ÏñÏ.
øá ï»Õ Éóáõ³Í óûÕ áõ ß³Õáí refrain
Ko degh lêtsvadz tsogh u shoghov
Fresh and glistening with dew drops, La petite perdrix
øÝ»ë Ï'»ÉÝ»ë »ñ· áõ ï³Õáí: Le soleil est apparu de derrière les sombres nuages,
Knes g'elnes yerk u daghov. Et une petite perdrix a volé vers le bas,
You sing yourself to sleep and awake with a song. De la crête de la montagne verte
Avec les salutations des fleurs.
ÎñÏ. refrain
refrain
Douce et jolie, colorée et gracieuse,
Belle petite perdrix.Vous tissez votre nid avec des fleurs
Lys, jonquilles, et marguerites
Fraîches et scintillantes avec des courbures dessinées
Vous-même, vous chantez pour vous endormir
et vous réveiller avec une chanson.
refrain
Vous avez les ailes légères et colorées,
Un bec charmant et de petites pattes rouges,
Vous sautez à cloche-pied avec vos petites pattes rouges
Vous occupant de vos jeunes petits.
refrain
Lorsque vous vous perchez sur une pierre couverte de mousse,
Vous adressez un psaume aux fleurs
Acclamant les collines et vallées,
Offrant le coeur à la mer des tristesses.
refrain

34
øºÈº, øºÈº
WALK, WALK ÎáÙÇï³ë
Komitas

j j œj œj œ œ- œ œ. Œ
& œ œ œ œ- œ œ- . œ œ
ø» - É», ù» - É» ù»É - ùǹ. Ù»é - Ý»Ù.
ke - le ke - le kel - kid mer - nem

j j j
& œj œ œ œ œ- œ œ œ- œ œ- .
5

œ œ œ
ùá ·á - í³ - Ï³Ý Ë»É - ùǹ Ù»é - Ý»Ù
ko go - va - kan khel - kid mer - nem

j œ . œ œ- œ œ- œ œ- . œ œj ‰
& .. œ . œ œ- œ œ- œ œ- . œ œ. ‰
8

.
êÇ - ñ³ - íáñ Éá - ñÇÏ íÇ - ñ³ - íáñ Éá - ñÇÏ
si - ra - vor lo - rik vi - ra - vor lo - rik

j ‰ j
& œ . œ œ- œ œ- œ œ- œ. ‰
12

œ. œ
j œ . œ œ- œ œ- œ œ-
Éá - - - - - ñÇÏ. ë» - í³ - íáñ Éá - ñÇÏ.
lo - - - - - rik se - va - vor lo - rik

.. œ
16

& œ- œ œ - œ œ
-̇ -̇
Éá - ñÇÏ ç³Ý: Éá - ñÇÏ ç³Ý:
lo - rik jan lo - rik jan

35
1. 4.
ø»É», ù»É» ù»Éùǹ Ù»éÝ»Ù. ø»É», ù»É» µ»ñÝǹ Ù»éÝ»Ù.
kele kele kelkid mernem kele kele bernid mernem
Walk, walk, I love your footsteps, Walk, walk, I love your mouth,

øá ·áí³Ï³Ý Ë»Éùǹ Ù»éÝ»Ù


ko govakan khelkid mernem
øá ëÇñáõÝÇÏ Ó»Ýǹ Ù»éÝ»Ù:
ko sirunik dzenid mernem
Your wonderful mind I love.
Your sweet voice I love.
ÏñÏ.
ÏñÏ.
refrain
refrain
êÇñ³íáñ ÉáñÇÏ , ìÇñ³íáñ ÉáñÇÏ,
5.
siravor lorik viravor lorik
ø»É», ù»É» Ó»éǹ Ù»éÝ»Ù.
Dear quail, wounded quail, kele kele dzerid mernem
ÈáñÇÏ, ê»õ³íáñ ÉáñÇÏ, ÈáñÇÏ ç³Ý: Walk, walk, I love your hand,
lorik sevavor lorik lorik jan øá Ñáõñ Ïñ³Ï ë»ñǹ Ù»éÝ»Ù:
black quail, quail dear. ko hur krak serid mernem
2. Your fiery love I love.
ø»É», ù»É» ëáÛǹ Ù»éÝ»Ù. ÏñÏ.
kele kele soyid mernem refrain
Walk, walk, I love your look,
6.
øá ãÇݳñÇ µáÛǹ Ù»éÝ»Ù: ø»É», ù»É» ³ãùǹ Ù»éÝ»Ù.
ko chinari boyid mernem kele kele achkid mernem
Your graceful stature I love. Walk, walk, I love your eyes,
ÏñÏ. øá ³ÝáõßÇÏ å³ãǹ Ù»éÝ»Ù:
refrain ko anushik pachid mernem
3. Your sweet kiss I love.
ø»É», ù»É» ùáÕǹ Ù»éÝ»Ù. ÏñÏ.
kele kele koghid mernem refrain
Walk, walk, I love your veil,

øá ÉáõëÝϳ ßáÕǹ Ù»éÝ»Ù:


ko lusnka shoghid mernem
Your moonbeam light I love.

ÏñÏ.
refrain

Marche, Marche.
Marche, marche, j 'aime tes traces de pas, Marche, marche, j 'aime ton voile,
Ton esprit merveilleux j 'adore. J 'aime ton clair de lune.

refrain refrain.
Cher oiseau, merveilleux oiseau, Marche, marche, j 'aime ta bouche,
Noir oiseau, cher oiseau. Ta voix douce j 'aime.

Marche, marche, j'aime tes yeux, refrain..


Ton doux baiser j'aime. Marche, marche, j'aime ta main,
Ton amour de braise j 'aime.
refrain.
Marche, marche, j 'aime ton allure. refrain.
J admire ta gracieuse prestance.
refrain.

36
¾êúð àôð´²Â ¾
TODAY IS FRIDAY
ÎáÙÇï³ë

#b
Komitas

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
¿ë - ûñ áõñ - µ³Ã ¿ å³ë ¿
es - or ur - bat e pas e

#b j j j
j
2

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
¹» - Ñ» ½ÁÝ - ·Á ½ÁÝ - ·Á ¹» - Ñ» - ç³Ý
de - he zên - gê zên - gê de - he - jan

3
#b
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
ëÁñ - ïÇÏ ³ñ - ͳ - û Ã³ë ¿.
sêr - tik ar - tsa - te tas e

#b j
j j j
4

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
¹» - Ñ» ½ÁÝ - ·Á ½ÁÝ - ·Á ¹» - Ñ» - ç³Ý
de - he zên - gê zên - gê de - he - jan

#b œ œ œ ˙
œ œ
5

& œ œ œ
êÁñ - ïÇÏ, Ù³ - ÉáõÉ ÙÇ ÙÁ - ݳ,
sêr - tik ma - lul mi mê - na

#b œ œ j
œ.
6

& œ œ œ ˙
²ß - ˳ñÑ Ù³ñ - ¹áõ ãÇ ÙÁ - ݳ
ash - kharh mar - du chi mê - na

37
1. 3.
¾ëûñ áõñµ³Ã ¿ å³ë ¿, ÎéáõÝÏ Ï³Ýã»ó ë³ñ»ñáõÝ,
esor urbat e pas e krunk kanchets sarerun
Today is Friday, a fast day, The crane called to the mountains,
¸», Ñ», ½ÁÝ·Á, ½ÁÝ·Á, ¸», Ñ», ç³Ý, Ô³ñǵ ïÕ»Ý »ñ»ñáõÝ:
de he zêngê zêngê de he jan gharib tghen yererun
Dey, hey, zunka, zunka, dey, hey, jan. To the wandering boy.

êñïÇÏ ³ñͳû Ã³ë ¿: ÏñÏ.


srtik artsate tas e
refrain
My heart is a silver cup.
¸», Ñ», ½ÁÝ·Á, ½ÁÝ·Á, ¸», Ñ», ç³Ý, 4.
de he zêngê zêngê de he jan
Dey, hey, zunka, zunka, dey, hey, jan. ºÉ»É »Ù áõ ׳ñ ãáõÝÇÙ,
yelel em u jar chunem
ÏñÏ. I have climbed up and have no escape,
refrain Ø»éÝ»Éáõ Ñݳñ ãáõÝÇÙ:
mernelu hnar chunem
êñïÇÏ, Ù³ÉáõÉ ÙÇ Ùݳ, I can't even call it quits.
srtik malul mi mna
My heart, don't be upset,
²ß˳ñÑ Ù³ñ¹áõ ãÇ Ùݳ:
ashkharh mardu chi mna
The world remains to no one.

2.
²ßáõÝÝ »Ï³í óáճɻÝ,
ashun yekav tsoghalen
The autumn came creeping in, Aujourd'hui est vendredi
̳éÇ Ã÷»ñ ¹áճɻÝ: Aujourd'hui c'est vendredi, un grand jour,
Dey, hey, zunka, zunka, dey, hey, jan.
tsari terev doghalen
Mon Coeur est une coupe d'argent,
The trees leaves rustled.
Dey, hey, zunka, zunka, dey, hey, jan.
ÏñÏ. Mon Coeur, ne sois pas inquiet,
Les vestiges du monde ne sont a personne.
refrain
L'automne est venu lentement,
Les feuilles des arbres bruissaient.
Le crane appelait les montagnes,
Vers le garcon qui errait,
J'ai grimpe, et n'avais nulle echapatoire,
Je ne peux encore appeler cela issue.

38
ÞàÔºð æ²Ü
SHOGHER JAN
ÎáÙÇï³ë

# j
Komitas
j j œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ ‰ ..
& œ œ œ œ œ œ J J
êÇñ - ïÁë ÏÁ - ñ³ - Ïáí ÉÁ - í³Í Þá - Õ»ñ ç³Ý,
sir - tês kê - ra - kov lêts - vats sho - gher jan
²ã - ù» - ñÇë ùáõÝ ãÇ ·³ - ÉÇ, Þá - Õ»ñ ç³Ý,
ach - ke - ris kun chi ga - li sho - gher jan

# . j œ#œ œ j j j
. œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ ‰
4

&
¸áõ ßá - ñá - ñ³, ¹áõÝ û - ñá - ñ³ Þá - Õ»ñ ç³Ý,
du sho - ro - ra dun o - ro - ra sho - gher jan

# j
œ œ œJ œJ œ œ œ œ œ œJ Jœ œ œ œ œ œ œœ œ ‰ ..
7

&
³Ù - åÇ ï³ - ÏÇÝ ÓáõÝ Ï» - ñ» - í³, Þá - Õ»ñ ç³Ý:
am - pi ta - kin dzun ke - re - va sho - gher jan

39
êÇñïë Ïñ³Ïáí Éóáõ³Í Cher Shogher
Sirts krakov ltsvats
My heart burns, Mon coeur brûle
ÞáÕ»ñ ç³Ý Cher Shogher
Shogher jan Mes yeux n'ont pas de repos
Shogher dear Cher Shogher
Toi glissement, toi roc
²ãù»ñÇë ùáõÝ ãÇ ·³ÉÇ Cher Shogher
Achkeris kun chi gali Sous les nuages la neige apparaît
My eyes have no sleep, Cher Shogher
ÞáÕ»ñ ç³Ý Le feu tombe d'en haut (du ciel)
Shogher jan J'ai été brûlé par ton amour
Shogher dear Pour le jour de la Tansfiguration
Apporte moi de la neige de tes montagnes
¸áõ ßáñáñ³, ¹áõÝ ûñáñ³
Du shorora, dun orora
You glide, you rock,
ÞáÕ»ñ ç³Ý
Shogher jan
Shogher dear
²ÙåÇ ï³ÏÇó ÓáõÝ Ï»ñ»õ³
Ampi takits dzun kereva
Under the cloud snow appears
ÞáÕ»ñ ç³Ý:
Shogher jan.
Shogher dear

Ðáõñù ³ ó÷áõÙ í»ñÇóÁ,


Hurk a tapum veritsê
Fire's pouring down from above
ºë í³é³Û ùá ë¿ñÇóÁ.
Es vara ko seritsê
I was burned by your love

ì³ñ¹³í³éÇÝ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ


Vardavarin indz hamar
for Transfiguration Day (Vartavar)
ÒáõÝ µ»ñ ùá ë³ñ»ñÇóÁ:
Dzun ber ko sareritsê.
bring me snow from your mountains.

40
ÐÆܶ²È²
HINGALA
ºñ³Åßï.` Áëï ø. γñ³-Øáõñ½³ÛÇ

b
music arr. K. Kara-Murza

& b b 68 j j j j j j j j j j j j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ÐÇÝ - ·³ - ɳ, ÑÇÝ - ·³ - ɳ, ÑÇÝ - ·³ - ɳ, ÑÇÝ - ·³ - ɳ:
hin - ga - la hin - ga - la hin - ga - la hin - ga - la

b bb
3

& œ œ œ œ œ œ ˙. ˙.
Ðá - íÇ - íÁ ë³ - ñáõÙ ïÁË - ñ»ó,
ho - vi - vê sa - rum têkh - rets

b j
&bb œ œ œ œj
7

œ œ œ ˙. ˙.
ëÇ - ñá »ñ - ·Á ÝÁ - í³ - ·»ó.
si - ro yer - gê nê - va - gets

b œ
&bb
11

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
ºñ - ·Á í³é ³Û - ï» - ñÇ »ñ - ·Á µáó ³ - ã» - ñÇ
yer - gê var ay - te - ri yer - gê bots a - che - ri

b
&bb œ
15

œ œ œ œ œ ˙. ˙.
»ñ - ·Á ½Á - í³ñà û - ñ» - ñÇ
yer - gê zê - vart o - re - ri

b bb . ˙ . ˙. œ œ œj œ
& . J Jœ œ œ œ
19

J
²Û Ë»Õ× Ñá - íÇí ù»½ µ³ - ÅÇÝ,
ay kheghch ho - viv kez ba - zhin

b j j j
& b b œJ œ œ œ œj œ œ œj œ j
œ œj œ
23

œ œ œ œ
Ëáñ Óá - ñ»ñ ÙÁ - ݳ - óÇÝ. ÑÇÝ - ·³ - ɳ, ÑÇÝ - ·³ - ɳ
khor dzo - rum mê - na - tsir hin - ga - la hin - ga - la

41
b œ
&bb œ
27

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
»ñ - ·Á í³é ³Û - ï» - ñÇ »ñ - ·Á µáó ³ - ã» - ñÇ,
yer - gê var ay - te - rin yer - gê bots a - che - rin

b ..
&bb œ
31

œ œ œ œ œ ˙. ˙.
»ñ - ·Á ½Á - í³ñà û - ñ» - ñÇ:
yer - gê zê - zvart o - re - ri

42
1. 2.
ÐáíÇíÁ ë³ñáõÙ ïËñ»ó, ²Ñ³ »Ï³í Ýáñ ·³ñáõÝ,
hovivê sarum tkhrets aha yekav nor garun
The shepherd forlorn in the mountains, And came a new spring
êÇñá »ñ·Á Ýí³·»ó. ̳ÕÇÏÝáí ½³ñ¹³ñáõÝ
siro yergê nvagets tsaghiknerov zartarun
Played a song of love With the beautiful flowers,
ºñ·Á í³é ³Ûï»ñÇ, »ñ·Á µáó ³ã»ñÇ êÇñáõÙ »Ù. ·áõÛݽ·áõÛÝ Í³ÕÇÏÝ»ñ, ѳ. ѳ. ѳ.
yergê var ayteri yergê bots acheri sirum em guynêzguyn tsaghikner ha ha ha
A song for red cheeks, a song for warm eyes, Flowers of every color, I love, ha, ha, ha.
ºñ·Á ½í³ñà ûñ»ñÇ ¶áõÛݽ·áõÛÝ Í³ÕÇÏÝ»ñ:
yergê zvart oreri guynêzguyn tsaghikner
A song for cheerful days. Flowers of every color.

ÏñÏ. ÏñÏ.
refrain refrain

²Û, Ë»Õ× ÑáíÇí ù»½ µ³ÅÇÝ,


ay kheghch hoviv kez bazhin
But this is your lot poor shepherd
Êáñ Óáñ»ñ ÙݳóÇÝ. ÑÇÝ·³É³, ÑÇÝ·³É³
khor dzorer mnatsin hingala hingala
To be abandoned in this deep valley, hingala, hingala
ºñ·Á í³é ³Ûï»ñÇ, »ñ·Á µáó ³ã»ñÇ,
yergê var ayteri yergê bots acheri
A song for red cheeks, a song for warm eyes,
ºñ·Á ½í³ñà ûñ»ñÇ:
yergê zvart oreri
A song for cheerful days.

Hingala
Le berger folrorn dans la montagne
Jouait une chanson d'amour
Une chanson pour les joues rouges, une chanson pour les yeux chaleureux
Une chanson pour les jours heureux.
refrain
Mais c'est ton tour pauvre berger
d'etre abandonne dans cette vallee profonde, hingala, hingala
Une chanson pour les joues rouges, une chanson pour les yeux chaleureux,
Une chanson pour les jours heureux.
Et vint une nouvelle source
Avec de belles fleurs,
Fleurs de toutes les couleurs, J'aime, ha, ha, ha.
Fleurs de toutes les couleurs.
refrain

43
úðúð
LULLABY
Music: Parsegh Ganachian ºñ³Åß. ´. γݳãÛ³Ý
Words: Kamar Katiba Ëáëù ¶³Ù³ñ ø³ÃÇå³
b j
& b b 12
8 œ œ
J
œ œ œ ˙. œ œ
J œ œ ˙.
øáõÝ » - ÕÇñ, å³ - É³ë ³ - ã»ñ¹ Ëáõ÷ ³ - ñ³,
kun ye - ghir ba - las a - chert khup a - ra

b j j j
&bb œ œ œ œ œ œ.
3

œ. œ œ œ œ ˙.
Ý³Ë - ßáõÝ ³ - ã» - ñáõ¹ ùáõÝ ÃáÕ ·³Û íÁ - ñ³Û.
nakh - shun a - che - rut kun togh ka vê - ra

b j œ œ œ. j
&bb œ œ. œ œ œ œ
5

œ J œ ˙.
û - ñûñ, ÇÙ å³ - ɳë, û - ñáñ áõ ݳ - ÝÇ,
o - ror im ba - las o - ror u na - ni

b j j j
&bb œ œ œ œ œ œ œj œ œ .
7

œ. œ. œ œ œ
ÇÙ ³ - Ýáõ - ßÇ - ÏÇë ùáõ - ÝÁ ÏÁ ï³ - ÝÇ,
im a - nu - shi - gis ku - nê gê da - ni

b j j j
&bb œ œ œ œ œ
9

œ. œ. œ œ œ œ ˙.
ÇÙ ³ - Ýáõ - ßÇ - ÏÇë ùáõ - ÝÁ ÏÁ ï³ - ÝÇ:
im a - nu - shi - gis ku - nê gê da - ni

44
øáõÝ »ÕÇñ, å³É³ë ³ãù»ñ¹ Ëáõ÷ ³ñ³
kun yeghir, balas achkert khup ara
Close your eyes, my child, and sleep
ݳËßáõÝ ³ã»ñáõ¹ ùáõÝ ÃáÕ ·³Û íñ³Û
nakhshun acherut kun togh ka vra
May sleep come over your beautiful eyes.
ûñûñ, ÇÙ å³É³ë, ûñûñ áõ ݳÝÇ
oror , im balas, oror u nani,
Lullaby, my child, lullaby and sleep.
ÇÙ ³ÝáõßÇÏÇë ùáõÝÁ ÏÁ ï³ÝÇ,
im anushigis kunê gê dani,
Sleep will take my sweet child,
ÇÙ ³ÝáõßÇÏÇë ùáõÝÁ ÏÁ ï³ÝÇ:
im anushigis kunê gê dani.
Let my child sleep.

Berceuse
Ferme les yeux mon enfant et dors
Que le sommeil arrivent par tes beaux yeux
Berceuse, mon enfant, berceuse et dors!
Le sommeil prendre mon tendre enfant
Laisse mon enfant dormir

45
úðàðàòÆ ºð¶
LULLABY
Ëáëù` è. ä³ïϳÝÛ³ÝÇ

# 3
Words by R. Patkanian

& 4 ˙ œ ˙ œ #˙. ˙.
² - ñÇ ÇÙ ëá - ˳Ï

#
a - ri im so - khak

˙. ˙.
5

& ˙ œ ˙ œ
ÃáÕ å³ñ - ﻽, Ù» - ñÇÝ

#
togh par - tez me - rin
9

& ˙ œ ˙ œ #˙. ˙.
î³ - Õ» - ñáí ùáõÝ µ»ñ

#
ta - ghe - rov kun ber
13

& ˙ #œ ˙ œ ˙. ˙.
ïÁ - ÕÇë ³ã - ù» - ñÇÝ.

#
tê - ghis ach - ke - rin

œ ˙ ˙.
17

& ˙ œ ˙.
´³Ûó ݳ ɳ - ÉÇë ¿

#
bayts na la - lis e
21

& ˙ œ ˙ œ #˙ œ ˙.
¹áõ ëá - Ë³Ï ÙÇ ·³
du so - khak mi ga
# œ
˙ œ ˙
25

& ˙ œ ˙ œ
ÇÙ áñ - ¹ÇÝ ãáõ - ½»
im vor - din chu - ze

# ˙
œ
29

& ˙ #œ ˙. ˙.
ïÇ - ñ³ - óáõ ¹³é - ݳÉ:
ti - ra - tsu dar - nal

46
1. 3.
²ñÇ ÇÙ ëáË³Ï ÃáÕ å³ñ﻽, Ù»ñÇÝ, ÂáÕ ¹áõ ï³ïñ³ÏÇÏ, ùáõ Ó³·Ý áõ µáõÝÁ,
ari im sokhak togh partez merin togh du tatrakik ku dzagn u bunê
Come my nightingale to our garden, Come dove, with your chicks and nest,
î³Õ»ñáí ùáõÝ µ»ñ ïÕÇë ³ãù»ñÇÝ. ìáõíáõáí ïÕÇë µ»ñ ³Ýáõß ùáõÝÁ
tagherov kun ber tghis achkerin vuvuyov tghis ber anush kunê
With your verses bring sleep to my son's eyes, With your cooing bring my son sweet sleep,
´³Ûó ݳ ɳÉÇë ¿ ¹áõ ëáË³Ï ÙÇ ·³ ´³Ûó ݳ ɳÉÇë ¿, ï³ïñ³ÏÇÏ, ÙÇ ·³
bayts na lalis e du sokhak mi ga bayts na lalis e tatrakik mi ga
But you've made him cry, nightingale go away But you've made him cry, dove go away,
ÆÙ áñ¹ÇÝ ãáõ½» ïÇñ³óáõ ¹³éݳÉ: ÆÙ áñ¹ÇÝ ãáõ½» ë·³íáñ ¹³éݳÉ:
im vordin chuze tiratsu darnal im vordin chuze sgavor darnal
My son doesn't want to become a priest. My son doesn't want to become a mourner.

2. 4.
ºÏ, ³µ»Õ³Ó³·, ÃáÕ ³ñï áõ ³ñáï, ÂáÕ áñë¹, ³ñÇ, ù³ç³ëÇñï µ³½»,
yek abeghadzak togh art u arot togh vorsêd ari kajasirt baze
Come redwing to our garden and field, Leave your prey, brave, stalwart eagle,
úñûñ» ïÕÇë, ùÝÇ ¿ ϳñáï. øáõ »ñ·Á ·áõó» ÇÙ áñ¹ÇÝ Ïáõ½»...
orore tghis kni e karot ku yergê gutse im vordin kuze
Rock my son, he's sleepy, My son may want your song,
´³Ûó ݳ ɳÉÇë ¿, ¹áõ, Ó³·áõÏ, ÙÇ ·³, ´³½»Ý áñ »Ï³í, áñ¹Çë Éé»ó³í,
bayts na lalis e du dzaguk mi ga bazen vor yekav vordis lretsav
But you've made him cry, redwing go away, The eagle came, my son quieted down,
ÆÙ áñ¹ÇÝ ãáõ½» ³µ»Õ³ ¹³éݳÉ: è³½ÙÇ »ñ·»ñÇ Ó³ÛÝáí ùÝ»ó³í:
im vordin chuze abegha darnal razmi yergeri dzaynov knetsav
My son doesn't want to become a monk. To the sound of the song of a warrior he fell asleep.

Berceuse
Viens ma chouette dans notre jardin,
Avec tes vers qui bercent les yeux de mon fils,
Mais tu l 'as fait pleurer, va-t-en chouette
Mon fils ne veut pas devenir un prêtre.
Viens Plume-rouge dans nos jardin et champ,
Bouscule mon fils, il est endormi,
Mais tu l'as fait pleurer, plume-rouge va-t-en,
Mon fils ne souhaite pas devenir un moine.
Viens colombe, avec tes poussins et ton nid,
Avec ton chant berce le,
Mais tu l 'as fait pleurer, va-t-en colombe,
Mon fils ne veut pas devenir un homme en deuil.
Laisse de cote ta prière, aigle courageux et loyal,
Il se peut que mon fils accepte ta chanson,
L'aigle est venu, mon fils s'est tu,
Il s'est endormi au son de la chanson du guerrier.

47
¼²ðÂÆð Ȳà
AWAKE, MY SON

### j r j œr ˙ œ œ œ œ j r
& c œ . #œ ˙ œ œ. œ .# œ ˙
œ
œ
Êáõ - Å³Ý ³½ - ·»ñ ½áñù Åá - Õá - í»É, » - Ï»É ØÁ - ßá µ»ñ¹ »Ý å³- ï»É:
khu - zhan az - ger zork zho - gho - vel ye - kel mê - sho berdn en pa - tel

### j r j œr ˙ j r
œ œ œ œ
5

& œ . #œ ˙ œ œ. œ œ . #œ ˙
œ
Êáõ - Å³Ý ³½ - ·»ñ ½áñù Åá - Õá - í»É, » - Ï»É ØÁ - ßá µ»ñ¹ »Ý å³- ï»É:
khu - zhan az - ger zork zho - gho - vel ye - kel mê - sho berdn en pa - tel

### œ. œ ˙ j r
œ œ Jœ . Rœ ˙ œ œ œ œ.œ ˙
9

& J R œ œ
êáõÉ - Ã³Ý Ïáõ- ½» çÁÝ - ç»É Ù»- ½Ç. ¼³ñ - ÃÇñ ɳ - á Ù»é- ÝÇÙ ù»- ½Ç:
sul - tan ku - ze jên - jel me - zi zar - tir la - o mer - nim ke - zi

### œ. œ j r
œ J R ˙ œ Jœ . œR ˙ œ œ.œ ˙
13

& œ œ œ œ
êáõÉ - Ã³Ý Ïáõ- ½» çÁÝ - ç»É Ù» - ½Ç. ¼³ñ - ÃÇñ ɳ - á Ù»é- ÝÇÙ ù»- ½Ç:
sul - tan ku - ze jên - jel me - zi zar tir la - o mer - nim ke - zi

48
1. 3.
ÊáõÅ³Ý ³½·»ñ ½áñù ÅáÕáí»É, Ê»Õ× Øß»óÇÝ Ù»é³í ɳÉáí,
khuzhan azger zork zhoghovel kheghj mshetsin merav lalov
Mobs of soldiers have gathered The poor Musheti died crying,
ºÏ»É Øßá µ»ñ¹Ý »Ý å³ï»É: úï³ñ »ñÏñÝ»ñ Ù³Ý ·³Éáí
yekel msho berdn en patel otar yerkêrner man galov
And surrounded the plain Moush. Died walking through foreign lands,
êáõÉÃ³Ý Ïáõ½» çÝç»É Ù»½Ç. Ø»é³í ÃáõñùÇÝ å³ñïùÁ ï³Éáí.
sultan kuze jnjel mezi merav turkin partkê talov
The Sultan wants to destroy as, Died paying back the Turk.
¼³ñÃÇñ ɳá Ù»éÝÇÙ ù»½Ç: ¼³ñÃÇñ ɳá Ù»éÝÇÙ ù»½Ç:
zartir lao mernim qezi zartir lao mernim kezi
Awake, my son, I would die for you. Awake, my son, I would die for you.

2.
ÆÝã ³ÝÇͻ٠Ãáõñù ³ëÏÛ³ñÇÝ,
inch anitsem turk askyarin
What shall I say to curse the Turk soldier
àñ Áëå³Ý»ó çáç ³åáÛÇÝ:
vor êspanets joj apoyin
Who killed chief Arapo
Ø»ñ ÑáõÛë ÃáÕ»ó ûñûñáóÇÝ.
mer huys toghets ororotsin
And left our hope in the cradle.
¼³ñÃÇñ ɳá Ù»éÝÇÙ ù»½Ç:
zartir lao mernim kezi
Awake, my son, I would die for you.

Debout mon fils


La Mafia et les soldats se réuniront,
Et ont surplombe la plaine Moush
Le sultan veut nous détruire,
Debout mon fils, je mourrai pour toi.
Que devrais-je dire pour éviter le soldat turque
Qui a tue le chef Arapo,
Et laisse notre espoir de cote,
Debout, mon fils, je suis prêt a mourir pour toi.
Le pauvre Moushetzee est mort en pleurant,
Je suis mort en marchand les campagnes étrangères,
En payant des impôts aux Turques.
Debout, mon fils, je suis prêt à mourir pour toi.

49
زðîÆÎÆ ºð¶À
SOLDIER'S SONG
Music by A. Satian ºñ³Åßï`. ². ê³ÃÛ³ÝÇ
Words by G. Sarian Êáëù`. ¶. ê³ñÛ³ÝÇ

b 3 j j
& b b 4 œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ. œ
ÂÁé - ã» - Ç ÙÁï - ùáí ïáõÝ áõñ ÇÙ Ù³ÛñÝ
têr - che - i mêt - kov tun ur im mayrn

b .. œ œ œ nœ œ. j
&bb œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙
4

¿ ³ñ - ÃáõÝ, î»ë - Ý» - Ç ³ÛÝ ³ - éáõÝ


e ar - tun tes - ne - i ayn a - run

b j j
& b b œ œ œ n œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ
7

J J
ϳ - ñá - ïáí »ë ³Ý - ÑáõÝ, áñ ³ - Ù»Ý ÙÇ ·³ - ñáõÝ
ka - ro - tov yes an - hun vor a - men mi ga - run

b j j
&bb œ œ
9

œœ œ ˙ œœ œ œ œ ˙
çÁ - ñ» - ñáí í³ - ñ³ - ñáõÝ
jê - re - rov va - ra - run

¡
bbb j j j
œ ..
11

& œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
ϳñ - ϳ - ãáõÙ ¿ ë³ - ñ» - ñáõÙ:
kar - ka - chum e sa - re - rum


bbb j j j Œ ‰
13

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ
˙. œ.
ϳñ - ϳ - ãáõÙ ¿ ë³ - ñ» - ñáõÙ:
kar - ka - chum e sa - re - rum

50
1.
Âéã»Ç Ùïùáí ïáõÝ, áõñ ÇÙ Ù³ÛñÝ ¿ ³ñÃáõÝ,
trchei mtkov tun ur im mayrn e artun
I flew with my mind to the place where my mother was awake,
î»ëÝ»Ç ³ÛÝ ³éáõÝ. ϳñáïáí »ë ³ÝÑáõÝ,
tesnei ayn arun karotov yes anhun
I saw that stream, with boundless longing,
àñ ³Ù»Ý ÙÇ ·³ñáõÝ çñ»ñáí í³ñ³ñáõÝ
vor amen mi garun jrerov vararun
Where every spring the lively spring waters
γñϳãáõÙ ¿ñ ë³ñ»ñáõÙ:
karkachum er sarerum
Were gurgling in the mountains.

2.
гÛñ»ÝÇùÝ ÇÙ ëñïáõÙ, û ãÁÝÏݻ٠»ë Ù³ñïáõÙ
hayreikn im srtum te chênknem yes martum
My homeland in my heart, if I don't fall in battle.
²Ë, ÇÙ Ù³Ûñ óÝϳ·ÇÝ ïáõÝ Ï·³Ù »ë ÏñÏÇÝ,
akh im mayr tankagin tun kgam yes krkin
Oh, to my dear mother's home I'll return,
Îë÷á÷»Ù ùá Ñá·ÇÝ Ñ³ÙµáõÛñáí ëñï³·ÇÝ
kspopem ko hogin hambuyrov srtagin
I'll comfort your soul with a heartfelt kiss,
Îë»ÕÙ»Ù ù»½ ÇÙ ÏñÍùÇÝ:
kseghmem kez im kêrtskin
I'll hug you in my embrace.

Chanson du soldat

J ai fui avec mon esprit a l'endroit ou ma mère était éveillée,


J'ai vu ce courant illimité,
Ou chaque printemps les eaux de source vivantes,
Ruisselaient dans la montagne.

Ma patrie est dans mon cœur, si je ne tombe pas au combat.


Oh , chez ma mère je retournerai,
Je conforterai ton âme avec un baiser plein d'amour,
Je t'embrasserai de mes bras.

51
¶ºî²ÞºÜ
GETASHEN

b r j j j j
& b b c œj . œ œ œ œ ˙
3

œ œ œ œ œ œ
´³½ - Ù»É »ë É»é - Ý» - ñÇÝ áõ - Ý»ë ѳ - ½³ñ ß»Ý.

j
baz - mel es ler - ne - rin u - nes ha - zar shen
b j j j j
& b b œ . Rœ œ œ œ œj œj ˙
3

œ œ œ
²ñ - ÍÇí - Ý» - ñÇ µáõÛÝÝ »ë ãÁù - Ý³Õ ¶» - ï³ - ß»Ý,
ar - tsiv - ne - ri buynn es chêk - nagh Ge - ta - shen
b b .. j r j œr j
3

b œ œ œ œ œ j
5

& œ. œ œ. œ œ ˙
´³ñ - µ³ - ñáë ó» - Õ» - ñÇÝ ³Ý - ¹³ - ¹³ñ ë³Ý - ÓáÕ,
bar - ba - ros tse - ghe - rin an - da - dar san - dzogh
b j r j j j œr ..
&bb œ . œ œ œ œ j
7

œ n œj
3

œ œ œ œ. ˙
¸áõ ù³ - ç» - ñÇ ûñ - ñ³Ý ÇÙ ù³ç ¶» - ï³ - ß»Ý:
du ka - je - ri or - ran im kaj Ge - ta - shen
b j j j j
3

&bb œ œ œ œ œ
9

œ œ œ œ œ œ œ œ
âáñë ÏáÕ - ÙÁ¹ ³Ý - ¹áõݹ ¿ ׳٠- ÷» - ùÁ¹ ÷³Ï - í³Í,
chors kogh - mêd an - dund e jam - pe - kêd pak - vats

b bb j j j j j j j
œ œj œ œ
11

& œ œ œ œ œ œ ˙
ºñ - ÏÇÝ - ùÁ¹ ë»õ áõ Ùáõà ³Ù - å»ñ Ïáõ - ï³Ï - í³Í:
yer - kin - kêd sev u mut am - per ku - tak - vats
b j
œ œj œ
3

&bb œ œ œ œ œ
13

œ œ œ œ œ
Ðá - ·Ç¹ Ñ³Û - ϳ - ϳÝ, ß» - Ý»ñÝ »Ý ÉÁù - í³Í
ho - gid hay - ka - kan she - nern en lêk - vats
b j
&bb œ œ œj œj œj œ j j
œ œj œj
15

œ ˙
¸áõ ϳë áõ ÏÁ - ÙÁ - ݳë ѳ - í»ñÅ ¶» - ï³ - ß»Ý:
du kas u kê - mê - nas ha - verzh Ge - ta - shen

52
1. 2.
´³½Ù»É »ë É»éÝ»ñÇÝ, áõÝ»ë ѳ½³ñ ß»Ý, æ³Ñ»É ïÕ»ñù ¹áõ ùÇã áõÝ»ë ¶»ï³ß»Ý,
bazmel es lernerin unes hazar shen jahel tgherk du kich unes Getashen
You are nestled in the mountains, with a thousand homes, Young men, you're heir to Getashen's spirit,

²ñÍÇíÝ»ñÇ µáõÛÝÝ »ë ãùÝ³Õ ¶»ï³ß»Ý, ´³Ûó Í»ñ»ñÝ ¿É áã ÙÇ µ³Ýáí å³Ï³ë ã»Ý,


artsivneri buynn es chêknagh Getashen bayts tserern el voch mi banov pakas chen
An eagle's nest, charming Getashen. And the old men still have their spunk,

´³ñµ³ñáë ó»Õ»ñÇÝ ³Ý¹³¹³ñ ë³ÝÓáÕ ²Ù»Ý ÙÇ ÏÇÝ ÙÇ ýǹ³ÛÇ ïݳ߻Ý,


barbaros tsegherin andadar sandzogh amen mi kin mi fidayi tnashen
You've unflaggingly held back fierce hordes, Every woman is a soldier, protecting her home,

¸áõ ù³ç»ñÇ ûññ³Ý ÇÙ ù³ç ¶»ï³ß»Ý: ø»½ ѳÕÃ»É ãÇ ÉÇÝÇ ÇÙ ù³ç ¶»ï³ß»Ý:
du kajeri orran im kaj Getashen kez haghtogh chi lini im kaj Getashen
Cradle of warriors, my brave Getashen. You're invincible, my brave Getashen.

ÏñÏ. ÏñÏ.
refrain refrain

âáñë ÏáÕÙ¹ ³Ý¹áõݹ ¿, ׳Ù÷»ù¹ ÷³Ïí³Í, 3.


chors koghmêd andund e champekêd pakvats ¸áõ åÇïÇ ¹Çٳݳë áõ ϳݷáõÝ Ùݳë,
Surrounded by gorges, your roads sealed off, du piti dimanas u kangun mnas
You'll hold your ground and endure,
ºñÏÇÝù¹ ë»õ áõ Ùáõà ³Ùå»ñ Ïáõï³Ïí³Í,
yerkinkêd sev u mut amper kutakvats гϳé³Ï ÃßݳÙáõÝ åÇïÇ ß»Ý³Ý³ë,
The sky above covered with dark, black clouds, hakarak têshnamun piti shenanas
In spite of your enemies you'll flourish,
Ðá·Ç¹ ѳÛϳϳÝ, ߻ݻñÝ »Ý Éùí³Í
hogid haykakan shenern en lkvats سÛñ г۳ëï³ÝÇÝ åÇïÇ Ùdzݳë,
Your soul is Armenian, your houses devastated, mayr Hayastanin piti mianas
You'll join mother Armenia,
¸áõ ϳë áõ ÏÙݳë ѳí»ñÅ ¶»ï³ß»Ý:
du kas u kêmnas haverzh Getashen ²ñó³ËÇ ¹³ñå³ëÝ »ë ÇÙ ù³ç ¶»ï³ß»Ý:
But you stand fast, ever stalwart Getashen. Artsakhi darpasn es im kaj Getashen
You're the Gates of Artsakh, my brave Getashen.

ÏñÏ.
refrain
Getashen
Tu es accueilli par les nids dans les montagnes, avec milles foyers,
Un nid d'aigle, charmant Getashen.
Tu as repousse une horde en colere sans etandar,
Berceau des guerriers, mon brave Getashen.
Submerge par les gorges, tes routes fermees,
Le ciel au-dessus, couvert de sombres et noirs nuages,
Ton ame est Armenie, tes maisons devastees,
Mais tu es toujours debout, a jamais loyal
Jeunes hommes, vous etes les heritiers de l'esprit de Getashen,
Et les hommes ages, ont toujours leur spunk,
Chaque femme est un soldat, protegeant sa demeure,
Tu es invincible, mon courageux Getashen.
Tu seras stable et endurant,
Malgre tes enemis tu fleuriras,
Tu rejoindras mere Armenie,
Tu representes les portes de l'Artsarkh, mon courageux Getashen.

53
ê²ð¸²ð²ä²îÆ ø²æºð
SARDARAPAT
Music by E. Hovhannisian »ñ³Åß` ¾¹. ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý

# c j
Words by P. Sevak Ëáëù` ä. ꨳÏÇ
j j œ. œ
& œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
ºñµ ãÇ ÙÁ - ÝáõÙ »Éù áõ ׳ñ Ë»Ý - ûñÝ »Ý ·Áï -
yerb chi mê - num yelk u jar khen - tern en gêt -
#
œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
4

&
j
œ

ÝáõÙ ÑÁ - ݳñ: ²Ûë - å»ë ͳ - ·»ó, ³ - ñ» - ·³ - Ï»ó


num hê - nar ays - pes tsa - gets a - re - ga - kets
# j j
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
7

& œ œ œ œ. œ œ œ ˙
ê³ñ - ¹³ - ñ³ - å³ - ïÇ Ù³ñ - ïÁ Ù»Í: ²Ûë - å»ë ͳ - ·»ó,
sar - da - ra - pa - ti mar - tê mets ays - pes tsa - gets
# j
œ œ œ œ œ œ œ œj œ
10

& œ œ œ œ. œ œ œ œ
j
œ
œ

³ - ñ» - ·³ - Ï»ó ê³ñ- ¹³- ñ³ - å³ - ïÇ Ù³ñ - ïÁ Ù»Í: ¼³Ý -


a - re - ga - kets sar - da - ra - pa - ti mar - tê mets zan -
# ˙. œ œ œ
j œ œ œ œ œ œ œ
13

& œ. œ œ
·»ñ Õá - Õ³Ý - ç»ù ëÁñ - µ³ - ½³Ý ù³ - ç» -
ger gho - ghan - jek sêr - ba - zan ka - je -

# œ j œ. œ œ œ œ
œ œ. œ
16

& ˙ œ œ. œ ˙. œ J
ñÇÝ Ï³Ý - ã»ù ³Ûë ³ñ - ¹³ñ å³ - ïÇó: ê» - ñáõݹ - Ý»ñ ¹áõù Ó»½
rin kan - chek ays ar - dar pa - tits se - rund - ner duk dzez

# œ œ œ œ j
˙ œ. œ œ œ œ œ ‰ Œ
20

& J ˙
׳ - ݳ - ã»ù ê³ñ - ¹³ - ñ³ - å³ - ïÇó:
ja - na - chek sar - da - ra - pa - tits

54
1. 2.
ºñµ ãÇ ÙÝáõÙ »Éù áõ ׳ñ, ²í³ñ³ÛñÇó ç³Ýù ³é³Ýù,
yerb chi mnum yelk u jar avarayrits jank arank
When there is no hope in sight, We took our inspiration from Avaryr,
Ê»ÝûñÝ »Ý ·ïÝáõÙ Ñݳñ: ²Ûëï»Õ ÙÇ å³Ñ ϳݷ ³é³Ýù,
khentern en gtnum hnar aystegh mi pah kang arank
People with passion find a way. We paused a bit there,
²Ûëå»ë ͳ·»ó, ³ñ»·³Ï»ó àñ ßáõÝã ³é³Í ßáõÝãÝ»ñë ï³Ýù
ayspes tsagets aregakets vor shunch arats shunchners tank
That's how a ray of hope broke through To catch our breath
ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ Ù³ñïÁ Ù»Í: ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ å³ïÇ ï³Ï:
sardarapati martê mets sardarapati pati tak
At the glorious battle of Sardarapat. On the plains of Sardarapat.

ÏñÏ. ÏñÏ.
refrain
refrain
3.
¼³Ý·»ñ ÕáÕ³Ýç»ù,
´³Ûó Ù»Ýù ãÁÝϳÝù,
zanger ghoghanjek
bayts menk chênkank
Bells, ring out,
But we did not fall,
êñµ³½³Ý ù³ç»ñÇÝ Ï³Ýã»ù
srbazan kajerin kanchek
Ø»Ýù ÙÇßï ϳÝù,
menk misht kank
Call the pure and brave to battle
We are here forever,
²Ûë ³ñ¹³ñ å³ïÇó: Ø»Ýù ãѳݷ³Ýù ¹»é Ï·³Ýù,
ays ardar patits menk chêhangank der kgank
For this just cause. We were not snuffed out; we'll be back,
ê»ñáõݹݻñ ¹áõù Ó»½ ׳ݳã»ù, ºñµ ï³Ý ½³Ý·Á, ³Ñ³½³Ý·Á.
serundner duk dzez janachek yerb tan zangê ahazangê
Generations to come will know who they are Whenever the bell tolls, the alarm sounds
ê³ñ¹³ñ³å³ïÇó: àñ Ù»ñ Ñá·áõ å³ñïùÁ ï³Ýù:
sardarapatits vor mer hogu partkê tank
By the legacy of Sardarapat. We are ready to do our honorable duty.

ÏñÏ.
refrain

Sardarapat
Quand il n'y a plus d'autre choix Nous nous sommes inspires de Avayr
La manière folle pour trouver le chemin Nous avons pose une borne ici
C'est ce qui est arrive, ce qui a explosé à travers le soleil Pour prendre notre souffle
La gloire de la bataille de Sardarapat Au pied de Sardarapat

refrain refrain
Les cloches sonnent au loin Nous ne sommes pas tombés, nous serons toujours debout
Appelant les courageux bennis à combattre Nous n'avons pas été vaincus; nous sommes encore là
Pour cette cause juste Quand que cela soit la cloche tinte, les alarmes sonnent
Generation à venir, trouve ton identité Nous sommes prêts à accomplir notre devoir
Dans l'héritage de Sardarapat
refrain

55
ºðܺÎ, º ²Úê Üàð î²ðÆÜ
IF ONLY THIS NEW YEAR
Êáëù` ¶³Ù³é ø³ÃÇå³ÛÇ

j r
Words by Gamar Katipa

& b 43 œj . œr œ j r œ. œ œ œ œ œ œ
3

œ œ . #œ ˙
ºñ - Ý»Ï, û ³Ûë Ýáñ ï³ - ñÇÝ ì»ñç ï³ñ ѳ - ÛÇ ó³ - í» -
yer - nek te ays nor ta - rin verj tar ha - yi tsa - ve -

j r r
&b ˙ œ œ œ j
4

œ. œ œ œ
3

˙ œ. œ
ñÇÝ, â³ - ñÁ Ïáñ - ã»ñ áõ µ³ - ñÇÝ ´áõÝ ¹Á -
rin cha - rê kor - cher u ba - rin bun dê -

r j r œ
&b œ j œ. œ œ
7

œ œ œ
3

œ œ. œ ˙
Ý»ñ Ù»ñ ëÁñ - ï» - ñÇÝ: â³ - ñÁ Ïáñ - ã»ñ áõ µ³ -
ner mer sêr - te - rin cha - rê kor - cher u ba -

&b ˙ j r j r j ‰
10

œ. œ œ œ œ . #œ œ œ œ
ñÇÝ ´áõÝ ¹Á - Ý»ñ Ù»ñ ëÁñ - ï» - ñÇÝ: ºñ - Ý»Ï,
rin bun dê - ner mer sêr - te - rin yer - nek

œ. œ œ œ
&b œ j œ œ œ
3

r
13

œ œ . #œ ˙ J R
û ³Ûë Ýáñ ï³ - ñÇÝ ² - ½³ï ßÁÝ - ã»ñ г - Û³ë -
te ays nor - ta - rin a - zat shên - cher Ha - yas

&b ˙ œ. œ œ œ œ œ œ j œr
3

˙
16

J R œ.
ï³Ý, ºõ ßáõñç س - ëÇë Ù»ñ ë³ - ñÇÝ ö³Û - É» -
tan yev shurj Ma - sis mer sa - rin pay - le -

j r j r
&b œ œ œ œ
19

œ œ. œ œ œ
3

œ. œ ˙
ÇÝ í³ñ¹ ³Ý - ¹³ë - ï³Ý: ºõ ßáõñç س - ëÇë Ù»ñ ë³ -
in vart an - das - tan yev shurj Ma - sis mer sa -

&b ˙ j r j r
22

œ. œ œ œ œ. #œ ˙
ñÇÝ ö³Û - É» - ÇÝ í³ñ¹ ³Ý - ¹³ë - ï³Ý:
rin pay - le - in vart an - das - tan

56
1. 4.
ºñÝ»Ï, ÿ ³Ûë Ýáñ ï³ñÇÝ ºñÝ»Ï, ÿ ³Ûë Ýáñ ï³ñÇÝ
yernek te ays nor tarin yernek te ays nor tarin
If only this New Year If only this New Year
ì»ñç ï³ñ ѳÛÇ ó³í»ñÇÝ, àïùÇ Ï³Ý·Ý»ñ г۳ëï³Ý,
verj tar hayi tsaverin votki kangner hayastan
Would bring an end to Armenians' pain, Armenia were back on its feet
â³ñÁ Ïáñã»ñ áõ µ³ñÇÝ ºõ ÏÇë³ù³Ý¹ Ù»ñ γñÇÝ
charê korcher u barin yev kisakand mer karin
Evil would disappear and goodness
And our half ruined Karin
´áõÝ ¹Ý»ñ Ù»ñ ëñï»ñÇÝ: ÈÇÝ»ñ ù³Õ³ù Ù»ñ áëï³Ý:
bun dner mer srterin
liner kaghak mer vostan
Dwell in our hearts.
Would be a free city again.
2.
5.
ºñÝ»Ï, û ³Ûë Ýáñ ï³ñÇÝ
yernek te ays nor tarin гۻñ, »ñµ»ù ã»ñÏÙïÇù,
If only this New Year hayer erbek cherkmtik
Armenians, never doubt
²½³ï ßÝã»ñ г۳ëï³Ý,
azat shncher hayastan Îϳï³ñíÇ ³Û¹ ³Ù»Ý,
Armenia would be free kê katarvi ayd amen
That all this will come to pass
ºõ ßáõñç سëÇë Ù»ñ ë³ñÇÝ
yev shurj Masis mer sarin ºÃ» Çëå³é Ù»Ýù ѳݻÝù
And around our mountain Masis yete ispar menk hanenk
If we free our hearts from the small thinking
ö³ÛÉ»ÇÝ í³ñ¹-³Ý¹³ëï³Ý:
paylein vart-andastan öáùñá·áõÃÛáõÝ Ù»ñ ëñï»Ý:
Fields of roses would shine. pokrogutyun mer srten
That holds our spirit back.
3.
ºñÝ»Ï, û ³Ûë Ýáñ ï³ñÇÝ Si seulement en cette nouvelle année,
yernek te ays nor tarin
Si seulement en cette nouvelle année,
If only this New Year Pouvait finir les souffrances des arméniens,
Ð³Û ³½· Ç ÙÇ ·áõÙ³ñí»ñ, Le mal alors disparaîtrait
Et le bien envahirait nos cœurs.
hay azg i mi gumarver
The Armenian people come together Si seulement en cette nouvelle année,
Arménie pouvait être libre
Æ ·ÉáõË Î³ñÝá Ñ³Û ³ÙñÇÝ Et autour de notre montagne Masis,
i glukh karno hay amrin Des champs de roses brillaient.
And on the top of the Armenian fortress at Karin Si seulement en cette nouvelle année,
Les arméniens venaient ensemble,
гÛÇ ¹ñûß³Ï Í³Í³Ý»ñ: Et au-dessus de la forteresse arménienne de Karin,
hayi droshak tsatsaner Le drapeau arménien ondulait.
The Armenian flag would wave.
Si seulement en cette nouvelle année,
L'Arménie était de retour sur ses pieds,
Et notre ruine Karin à moitié détruite,
Etait une ville encore libre.
Arméniens, ne doutez jamais,
Que tout cela ne puisse se passer,
Si nous eloignons de notre cœur la mesquinerie,
Qui arrête notre esprit.

57