SULIT * 942/2

SKEMA JAWAPAN

SOALAN PERCUBAAN PAHANG 2010 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

GEOGRAFI KERTAS 2
( ALAM SEKITAR MANUSIA )

SULIT 942/2

1

Soalan 1
Skema Jawapan: (a) Takrifkan konsep daya tampung sumber alam? [ 3 Markah ] Markah MAKSUD: Keupayaan sesuatu sumber alam untuk menampung keperluan penduduk pada aras dan tempoh tertentu. CIRI: Bergantung kepada bekalan sumber, tahap teknologi dan jumlah atau saiz penduduk pada satu-satu masa. CONTOH: Daya tampung sumber petroleum di Malaysia dijangka tamat pada tahun 2013. Daya tampung sumber hutan di Malaysia tidak lagi berupaya memenuhi permintaan sektor pembinaan masa kini. 2 1 1

MAX 3 (b) Bagaimanakah faktor kependudukan kemusnahan daya tampung sumber alam. Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan • • 1. Pertumbuhan penduduk yang pesat • • • • Huraian dan Contoh Markah Eksploitasi sumber alam terpaksa dilakukan dengan giat bagi menampung keperluan penduduk yang ramai. Sumber pertanian – amalan pertanian intensif menyebabkan tanih tidak subur. Sumber penternakan – ragutan berlebihan , cenderung berlakunya 2 atau 3 hakisan tanih. Sumber perikanan – tangkapan berlebihan menyebabkan kepupusan spesis. Sumber air – terjejas apabila permintaan melebihi penawaran. Juga kemusnahan kawasan tadahan air. Sumber hutan – pupus akibat aktiviti penyahutanan bagi menampung sektor perumahan penduduk. mempengaruhi kemerosotan dan [9 Markah ]

2

2. Tumpuan dan kepadatan penduduk di sesebuah kawasan

• 3. Aras teknologi yang dimiliki oleh penduduk • • • •

• 4. Sikap penduduk yang tidak bertanggungjawab. • • •

Tekanan kepada sumber tanah – saiz tanah menjadi sempit akibat saingan guna tanah untuk petempatan, pertanian, kemudahan asas dll. Daya tampung tanah merosot seperti di Pulau Jawa. Aktiviti peneresan, perataan dan pemotongan cerun bukit untuk dibina petempatan – menyebabkan kemusnahan sumber tanah – mengalami hakisan dan tanah runtuh. Kemusnahan ekosistem kawasan tanah lembab – seperti paya, lembah sungai, dan tasik yang ditebus guna bagi membina petempatan di kawasan yang padat penduduk seperti di bandar-bandar besar. Teknologi yang rendah untuk memelihara dan memulihara sumber alam selepas digunakan. Sumber alam dibiarkan rosak/pupus atau diguna secara membazir. Teknologi pembiakbakaan dan sivilkulture hutan masih ketinggalan untuk projek perladangan hutan. Teknologi perawatan sumber air dan tanih yang tercemar masih terhad.. Teknologi sumber tenaga alternatif seperti biomass, solar, angin dan ombak masih tidak dibangunkan. Penduduk terlalu bergantung kepada sumber tenaga konvensional. Sumber air, marin (lautan) udara dan tanih tercemar – akibat sikap penduduk yang tidak menghargai alam sekitar. Pembuangan sisa toksid, kumbahan, sisa pepejal ke dalam sumber air seperti sungai, tasik, paya dan laut. Pembuangan sisa pepejal, kimia dan radioaktif secara haram. Kerakusan meneroka sumber – untuk mengejar keuntungan semata-mata seperti aktiviti perlombongan pasir di Selangor. Kesedaran masyarakat terhadap alam sekitar masih lemah.

2 atau 3

2 atau 3

2 atau 3

3

5. Kurangnya kawalan dan penguatkuasaan undang-undang yang longgar.

• •

• •

Penjagaan alam sekitar yang lemah oleh agensi kerajaan – kekurangan kakitangan dan kelemahan pengurusan Kuatkuasa undang-undang yang longgar – hukuman tidak setimpal dengan jenayah yang dilakukan terhadap alam sekitar. Pertindihan fungsi antara agensi kerajaan – misalnya antara kuasa negeri dengan persekutuan. Masalah birokrasi dan salahguna kuasa agensi pelaksana – rasuah.

2 atau 3

Pemarkahan : a) b) c) 3 isi x 3 markah = MAX 9 4 isi x 2 markah + 1 markah mana-mana huraian yang lebih baik = MAX 9 5 isi x 2 markah = 10 markah – 1 markah = MAX 9.

MAX 9

(c) Berdasarkan kepada satu jenis sumber alam yang boleh diperbaharui, cadangkan langkah yang perlu diambil untuk menjamin keberterusan daya tampung sumber alam tersebut. [ 13 Markah ] Skema Jawapan: Memilih mana-mana satu jenis sumber alam yang boleh diperbaharui : (Hutan, Tanih, Air, Udara, Marin, ombak, dll) Judul Isi Jawapan 1. Langkah perundangan: • Huraian dan Contoh Akta dan ordinan - Menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, ordinan dan peraturan penggunaan pelbagai jenis sumber alam. Penguatkuasaan oleh agensi pelaksana contohnya JAS, JPS, PBT, Jabatan Laut dll Hukuman - mengenakan hukuman denda dan penjara ke atas mana-mana individu atau syarikat yang merosak dan mencemarkan sumber-sumber alam. Penyediaan EIA dan SIA sebelum penerokaan terhadap sesuatu sumber alam. 4 1 Markah Markah

• •

MAX 4

• •
2. pengurusan cekap. Amalan yang

langkah kestrukturan - seperti membina benteng, tetambak, groin, gabion, sistem saliran, sungkupan dll Amalan pemeliharaan – seperti mewartakan rizab sungai, rizab hutan, kawasan tadahan air, rizab sumber dll yang dijaga rapi dari sebarang bentuk penerokaan. Amalan pemuliharaan - penebangan terpilih, penghutanan semula, tanaman tutup bumi, pertanian berkontur, pelupusan sumber toksid/asap secara berjadual, rawatan sisa dsb. Penggunaan teknologi mesra alam (teknologi hijau) – seperti penjanaan sumber tenaga alternatif, teknologi insenerator, bioteknologi, teknologi nano dll usaha R & D ke arah teknologi yang tidak mencemar/merosakkan sumber alam. Kempen - Memperhebatkan kempen kesedaran oleh pelbagai agensi kerajaan, melalui pelbagai saluran. Misalnya media elektronik, media cetak, kempen/risalah “Cintailah Hutan Kita”, “Penghijauan Bumi”, “Hutan Warisan Kita”, “Cintailah Sungai Kita”, kempen 3R dll. Pendidikan alam sekitar - Memupuk kefahaman yang meluas kepada masyarakat umum tentang peri pentingnya usaha-usaha menjaga dan memulihara sumber alam khususnya kepada generasi akan datang secara formal dan tidak formal. Peranan NGO – SAM, WWF, ENRICH dll yang bergandingan dengan agensi kerajaan dan masyarakat seperti mengadakan gotong royong.

MAX 6


3. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar.

MAX 2

Note : Langkah yang dihurai bergantung kepada jenis sumber alam yang dipilih

Pemarkahan : Ke tiga-tiga langkah mesti di sentuh a) b) c) d) Perundangan = MAX 4 Pengurusan = MAX 6 Kempen dan PAS = MAX 2 Pilih satu jenis sumber alam = MAX 1

MAX 13

5

Soalan 2:
a) Apakah yang dimaksudkan dengan penuaan penduduk ? [ 3 Markah ]

Skema Jawapan: Markah MAKSUD: Penuaan penduduk ialah peningkatan jangka hayat penduduk sesebuah negara yang melebihi 60 tahun. CIRI: Peningkatan golongan warga emas, menggambarkan peningkatan kualiti hidup,peningkatan taraf kesihatan dan perubatan serta kesedaran amalan penjagaan kesihatan yang tinggi. CONTOH: Jangka hayat penduduk Malaysia pada tahun 2005 ialah 75 tahun manakala jangka hayat penduduk Jepun ialah 85 Tahun. 2 1

1 MAX 3

(b) Nyatakan empat kesan penuaan penduduk terhadap ekonomi dan sosial sesebuah negara [ 4 Markah ] Skema Jawapan:
Judul Isi Jawapan 1. Peningkatan kos untuk menampung sistem sokongan warga emas 1 • • Penyediaan rumah kebajikan, kos pengurusan, kos rawatan dan penjagaan yang sempurna oleh kerajaan, swasta dan NGO. Penyediaan perkhidmatan pengangkutan dan kemudahan awam yang khusus. Markah

2. Beban kewangan kerajaan bertambah • • Bayaran pencen, KWSP, ganjaran dll Hak keistimewaan warga emas diberikan – rebat perkhidmatan/peningkatan subsidi. 1

3. Nisbah tanggungan semakin meningkat. • • Golongan tua sudah tidak produktif. Golongan dewasa terpaksa menanggung khususnya kos perubatan. 1

6

Kadar pencen tidak cukup untuk menanggung kos hidup yang semakin bertambah.

4. Kemerosotan nilai murni masyarakat.

• • •

merosotnya nilai tanggungjawab sosial golongan muda terhadap warga emas disebabkan oleh tekanan hidup. Golongan tua dibiarkan di rumah-rumah kebajikan. Nilai murni hidup merosot.

1

5. Tenaga profesional meningkat. • • • • Tenaga profesional di peringkat pengurusan tertinggi masih lagi ramai. Tempoh perkhidmatan dilanjutkan. Contoh pensyarah universiti – sehingga 65 tahun. Ekonomi di peringkat kuarterner dan kuiner boleh dibangunkan. 1

Mana-mana 4 isi terbaik x 1 Markah = 4 Markah

MAX 4

(c) Jadual 1 di bawah menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 2000. Kumpulan Umur 0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 dan lebih Jumlah Lelaki 2,712,617 2,472,151 2,023,584 1,782,026 1,369,550 800,380 439,159 253,965 11,853,432 Perempuan 2,546,654 2,386,647 1,984,641 1,723,214 1,286,475 735,086 458,593 299,948 11,421,258

i) Berdasarkan jadual 1, lukis rajah yang sesuai untuk menggambarkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 2000. [10 Markah]

7

Skema Jawapan: Menyediakan sebuah rajah piramid . Item Pemarkahan Tajuk Penerangan
• • • • • • • • • • • •

Markah

Skala Petunjuk Plotan Kebersihan dan Kesempurnaan

Mesti diletakkan di bahagian atas rajah Ada kaedah (Rajah piramid). 1 Ada keterangan yang diwakilinya hingga tahun. Diletakkan dipenjuru kiri bawah tajuk. Bermula dengan 1CM mewakili ? 1 Skala mesti selari dengan plotan. Diletakkan di bawah rajah. Mewakili jantina (lelaki dan perempuan) 1 Warna atau lorekan yang berbeza. Plotan mesti siap dan sempurna mewakili Lelaki = 3 M jantina (lelaki dan perempuan). Premp = 3 M Tiada item yang tertinggal Bersih dan kemas.

1 MAX 10

MARKAH KESELURUHAN ii)

Huraikan ciri demografi penduduk Malaysia pada tahun tersebut [ 8 Markah] Skema jawapan : Ciri demografi penduduk Malaysia pada tahun 2000:
Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

1. Kadar kelahiran tinggi dan kadar kematian rendah.

• • • • • •

Dibuktikan dengan saiz tapak piramid yang lebar. Kelompok 0 – 9 tahun paling ramai. Dikaitkan dengan taraf kesihatan yang bertambah baik – mengawal penyakit di kalangan bayi dan ibu yang mengandung. Kemudahan kesihatan/bilangan doktor dan perubatan yang baik. Kadar mortaliti rendah dan kelahiran hidup tinggi. Amalan pemakanan berzat dan penjagaan bayi yang teratur.

2

8

2. Nisbah jantina antara lelaki dan perempuan berbeza mengikut peringkat umur.

• • •

Kumpulan umur muda dan dewasa (0 – 59) tahun lelaki lebih ramai berbanding wanita tetapi kumpulan umur tua (60 tahun dan ke atas wanita lebih ramai berbanding lelaki). Kadar kematian lelaki lebih tinggi apabila mencecah umur tua. Ini disebabkan oleh kesedaran penjagaan kesihatan dikalangan penduduk lelaki lebih rendah berbanding wanita. Namun secara keseluruhannya nisbah jantina lelaki dan perempuan hampir seimbang. Kumpulan umur di bawah tanggungan (0 – 19 tahun masih lagi tinggi) berbanding dengan kumpulan umur dewasa yang produktif (20 hingga 59 tahun). Kumpulan umur di bawah tanggungan sebahagian besarnya berada di alam persekolahan. Namun begitu nisbah tanggungan ini tidaklah terlalu besar dan masih boleh ditanggung oleh kumpulan dewasa. Ini disebabkan oleh peningkatan kualiti hidup penduduk khususnya daripada segi pendapatan perkapita. Puncak piramid semakin melebar berbanding tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan berlakunya proses penuaan penduduk (ageing population). Warga emas bertambah. Akibat peningkatan kualiti hidup penduduk Malaysia seperti penjagaan kesihatan dikalangan warga tua, kemudahan rawatan golongan tua bertambah, amalan pemakanan seimbang dll yang meningkatkan jangka hayat. Tetapi jangka hayat perempuan lebih tinggi berbanding lelaki kerana kesedaran kesihatan yang berbeza.

2

3. Nisbah tanggungan masih tinggi tetapi tidak ketara.

2

4. Jangka hayat meningkat.

• • •

2

9

4 isi x 2 Markah = 8 Markah

MAX 8

Soalan 3:
(a) Berdasarkan kepada sebuah negara yang telah anda kaji;

(i) Nyatakan empat produk pelancongan yang terdapat di kawasan tanah tinggi di negara tersebut. [ 5 markah ] Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan Menamakan sebuah negara – dijangka Malaysia; 1. Produk eko-pelancongan - seperti; keindahan alam semulajadi, suhu yang sejuk, keindahan hutan lipur – pelbagai jenis fauna dan flora, air terjun dan gua dll elemen semulajadi. 2. 3. 4. Produk pelancongan pertanian – pelbagai jenis tanaman dan ternakan. Produk pelancongan permainan dan reakreasi – taman tema dan cable car. Produk pelancongan sukan – golf dan sukan lasak Markah 1 1

1 1 1 1 1

5. Produk pelancongan kesihatan – hotel yang menyediakan perkhidmatan rawatan tradisional, spa dll. 6. Produk pelancongan MICE – hotel yang menyediakan perkhidmatan seminar, persidangan, konsert,pameran dll. Pemarkahan : Empat produk beserta dengan contoh kawasan tanah tinggi yang menawarkannya = 4 markah + Sebuah negara = 1 Markah = MAX 5 Markah. Kawasan tanah tinggi yang dirujuk boleh berdasarkan sebuah kawasan sahaja atau banyak kawasan. Jika menyenaraikan produk sahaja tanpa rujukan kawasan tanah tinggi = MAX 2

MAX 5

10

(ii) Huraikan faktor fizikal yang mempengaruhi perkembangan industri pelancongan di Malaysia. [ 10 markah] Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan 1. Tarikan Pulau dan Taman Laut. • Huraian dan Contoh Kewujudan pulau-pulau yang cantik dan taman-taman maritim di sekitarnya. Di antaranya seperti Kepulauan Langkawi, Pulau Pangkor, Pulau Tioman dll. Keindahan persekitaran fizikal pulau seperti laut yang cetek dan jernih, dikelilingi oleh terumbu karang serta hidupan laut yang beraneka jenis. Adanya pantai yang indah dan menarik. Di Malaysia sendiri terdapat pantai yang bersih dan indah yang menggamit kedatangan pelancong samada dari dalam atau luar negara. Diantaranya seperti Pantai Cerating dan Teluk Cempedak di Pahang, Pantai Rantau Abang di Terengganu, Pantai Desaru dan Lido di Johor dan lain-lain Serta bentuk bumi khusus yang berkaitan dengan pantai seperti teluk, tanjung, lagun, gua, hutan bakau dan lain-lain. Faktor dan ciri tarikan semulajadi di kawasan tanah tinggi seperti pemandangan yang cantik serta suhu yang sejuk. Sebagai contohnya Cameron Highland, Genting Highland dan juga Tanah Tinggi Kundasang di Sabah, gunung Kinabalu dll. Kawasan tanah tinggi ini bukan sahaja mempunyai pandangan yang cantik dan bersuhu sejuk malah ia sesuai untuk tanaman seperti teh, sayuran dan bungaan yang juga menjadi daya tarikan pelancong. Markah

2

• 2. Tarikan Pantai dan Landskap fizikalnya.

2

3. Tarikan Tanah Tinggi.

2

11

4. Tarikan hutan lipur

• •

Faktor dan ciri tarikan hutan lipur seperti adanya kepelbagaian jenis fauna dan flora, udara yang nyaman serta segar. Di antara contoh fauna yang menjadi tarikan pelancong ialah seperti bunga Refflesia yang terdapat di kawasan hutan di Sabah. Kawasan hutan yang popular untuk pelancongan ialah seperti di Taman Negara, hutan simpan Endau – Rompin di Pahang dan juga hutan simpan Belum di Perak. Ciri-ciri tarikan khusus di sesebuah tempat seperti adanya gua batu kapur, air terjun, jeram, sungai, tasik semulajadi, gunung dan sebagainya. Tarikan semulajadi ini dijadikan sebagai kawasan riadah/perkelahan, sukan lasak seperti berkayak, berakit, panjat gunung dll. Faktor iklim dan cuaca. Iklim yang panas menggalakkan kemasukan pelancong Eropah ke Malaysia untuk aktiviti berjemur dan bersantai khususnya di tepi pantai. Iklim dan cuaca mempengaruhi musim buahan – menjadi tarikan pelancong melalui konsep agro pelancongan seperti Dusun Eco Resort.

2

• 5. Tarikan BMB yang khusus. •

2

6. Tarikan Cuaca.

2

Pemarkahan: Open Marking: 5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah. Panduan Pemarkahan: 1. 2. 3. 4. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3 Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian longgar dan ada contoh = 2 markah bagi setiap isi

12

(iii) jelaskan sumbangan industri pelancongan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara Malaysia. [ 10 markah ] Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan 1. Meningkatkan KDNK dan pendapatan negara. • Huraian dan Contoh Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) meningkat. Ini menyumbang kepada pendapatan negara melalui tukaran mata wang asing dan perbelanjaan yang dilakukan oleh para pelancong. Pelancong yang datang dari negara seperti Jepun, Amerika Syarikat, England dan Jerman mempunyai nilai matawang yang tinggi. Oleh itu perbelanjaan mereka untuk penginapan, makanan, pengangkutan, komunikasi dan sebagainya akan menambahkan pendapatan dan KDNK kepada negara Malaysia. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat dan secara tidak langsung dapat mengurangkan pengganguran, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk. Peluang pekerjaan wujud dalam sektor perkhidmatan pelancongan seperti pemandu pelancong, sektor perhotelan, sektor pengangkutan dan sebagainya. Ini akan dapat menambahkan pendapatan perkapita penduduk setempat sekaligus boleh meningkatkan taraf hidup mereka. Kesan Pengganda. Menggalakkan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi yang berkaitan seperti industri kraf tangan, perniagaan makanan, pengangkutan, telekomunikasi, perkhidmatan perhotelan dan lain-lain yang berkait secara langsung dengan industri pelancongan. Menggalakkan industri lain secara tidak langsung seperti pembinaan perhotelan, Markah

2

• 2. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. •

2

• 3. Kesan Pengganda/Rantaian ekonomi yang berkaitan. •

2

13

pengangkutan, kewangan dan bank,perniagaan pasaraya akan tumbuh dan berkembang dengan pesat. 4. Menggalakkan pembangunan kawasan. • Membangunkan kawasan mundur: Pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber alam berlaku dengan lebih cepat. Sektor pelancongan berupaya menukarkan struktur ekonomi setempat yang bersifat tradisional kepada ekonomi moden disamping menggalakkan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang baru khususnya di kawasan pedalaman dan luar bandar. Di Malaysia keadaan ini banyak berlaku di Sabah dan Serawak. Menggalakkan perkembangan teknologi, penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam negara khususnya yang berkaitan dengan pelancongan seperti bidang promosi dan kajian strategik, kajian pemuliharaan sumber alam untuk mengekalkan tarikan pelancongan, kajian kualiti perkhidmatan, teknologi komunikasi serta pengangkutan dll. Menerusi pelaburan asing dalam industri perhotelan seperti – hotel antarabangsa : JW Marriot, Residence Hotel, Swiss Hotel dll. Menerusi usahasama dengan pelabur tempatan. Pelaburan asing dalam sektor pelancongan baru seperti pelancongan kesihatan dan pelancongan pendidikan.

2

5. Menggalakkan perkembangan teknologi dan R&D.

2

6. Menambahkan dana/pelaburan dalam negara.

• • •

2

Pemarkahan: Open Marking: 5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah. Panduan Pemarkahan: 1. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3 2. Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi 3. Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi

14

4. Isi dengan huraian longgar dan ada contoh = 2 markah bagi setiap isi

Atau
SOALAN 3 (b) (i) Bezakan maksud industri pemprosesan dengan industri pembuatan. [ 6 Markah ] Skema Jawapan: Industri Pemprosesan • Industri peringkat primer • Memproses bahan mentah berasaskan sumber alam. Contoh Industri Pemprosesan: 1) Kilang memproses kelapa sawit menjadi minyak sawit mentah, 2) kilang memproses getah cair menjadi getah keping, 3) kilang memproses kayu balak menjadi kayu gergaji. 4) Kilang pemprosesan petroleum dan pencairan gas asli. 5) Kilang pemprosesan bijih timah dan bijih besi. 6) Dll yang berkaitan dengan kilang pemprosesan Industri Pembuatan • Industri peringkat sekunder • Menghasilkan barangan separa siap atau barangan siap. Contoh Industri Pembuatan: 1) kilang pembuatan tayar, kasut getah sarung tangan dll berasaskan getah. 2) kilang pembuatan minyak masak, sabun, majerin dll berasaskan kelapa sawit, 3) kilang pembuatan bahan petrokimia seperti kilang plastik, polistrin, entlene, minyak pelincir dll 4) kilang pembuatan pakaian dan fabrik 5) kilang pembuatan dan pemasangan kenderaan. 6) Kilang pembuatan elektrik dan elektronik barangan elektrik & elektronik. 7) Dll yang berkaitan dengan kilang pembuatan. Markah 2 2

2

Pemarkahan: 1. Maksud = MAX 4 Markah 2. Contoh = MAX 2 Markah 3. Jawapan yang tidak menunjukkan perbezaan = MAX 3 15

MAX 6 Note: Contoh sekurang-kurangnya 1 jenis bagi setiap industri . 2 contoh x 1 markah = MAX 2 (ii) Malaysia. Huraikan faktor yang mempengaruhi kemajuan industri pembuatan di [10 Markah]

Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan
• 1. Asas bahan mentah dan sumber tenaga yang cukup.

Huraian dan Contoh
Industri pemprosesan menyediakan bahan mentah yang cukup untuk pembuatan/penghasilan barangan siap dan separa siap. Contohnya – minyak sawit mentah untuk menghasilkan minyak masak sabun, majerin, lilin dll Getah – menghasilkan sarung tangan, tayar, kasut dsb. Petrokimia – menghasilkan plastik, entlene,polistarin, fiber dsb. Bekalan tenaga elektrik hidro dan terma yang cukup serta murah. Galakan melalui skim pelaburan dan promosi Pemberian taraf perintis ( 10 tahun). Penyediaan kawasan perindustrian bebas cukai (FTZ). Mewujudkan koridor industri Adanya pelaburan asing (FDI) dari syarikat multinasional (MNCs) – seperti Panasonic, JVC, Nokia, Samsung, dll. Pelaburan tempatan – skim vendoor dengan syarikat multinasional. Pelaburan dari modal IKS – menghasilkan produk buatan Malaysia. Sokongan perkhidmatan – kewangan/kemudahan kredit, perbankan, insurans dll.

Markah

• •

2


2. Dasar dan galakan kerajaan.

• • • •

2


3. Faktor modal/pelaburan yang tinggi. • • •

2

4. Kualiti sumber manusia - buruh

• • •

Tenaga kerja terlatih dan berkemahiran. Tenaga kerja berpendidikan – Mobiliti buruh yang mudah dilatih dan dipindahkan. Kemudahan asas yang cukup sebagai penyokong

2

5.

Sokongan

16

kemudahan prasarana cukup.

yang

• • •

– bekalan air dan elektrik. Jaringan pengangkutan – lebuh raya dan jalan raya. Kemudahan logistik seperti pelabuhan dan pergudangan. Galakan R&D oleh kerajaan untuk menghasilkan teknologi baru bagi menghasilkan pelbagai produk. Kewujudan industri berteknologi tinggi (Hi Tech). Teknologi komunikasi melalui MSC. Pemindahan teknologi dari luar. Pasaran dalam dan luar negara yang luas seperti di rantau Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Eropah dan Amerika Syarikat. Permintaan luar negara yang tinggi bagi menyebabkan produk berorientasikan eksport dihasilkan dengan banyak – contohnya alat penghawa dingin. Kuasa beli pengguna yang tinggi terutamanya dari negara-negara kaya. Menjamin iklim pelaburan yang sihat. Polisi governan yang stabil dan mantap kerana tidak berlaku pertukaran kerajaan. Keyakinan pelabur bertambah untuk melabur dalam jangka masa panjang. Pemarkahan: Open Marking:

2

6. Teknologi berkembang pesat.

2


• • • 7. Pasaran yang luas. •

2

8. Politik yang stabil dalam jangka masa panjang.

• • •

2

5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah. Panduan Pemarkahan: 1. 2. 3. 4. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3 Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi

17

(iii) Jelaskan kesan negatif aktiviti industri pemprosesan terhadap alam sekitar fizikal. [ 9 Markah] Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan • 1. Pencemaran udara, jerebu dan hujan asid. • • Huraian dan Contoh Markah Perlepasan bahan-bahan pencemar udara (air pollutions) seperti karbon dioksida, karbon monoksida. hidrokarbon, gas sulfur dll. Pembebasan partikel terampai – PM10. MAX 3 seperti asap, debu dan habuk boleh menyebabkan jerebu. Proses kondensasi wap air dengan bahan pencemar udara menyebabkan hujan asid. Kewujudan bahan pencemar di udara boleh memerangkap bahangan bumi – dikaitkan dengan kesan rumah hijau (Green House Effect). Haba yang dikeluarkan oleh generator kilang juga menyebabkan pemanasan setempat. Perlepasan sisa toksid/enfluen ke dalam sumber-sumber air seperti sungai, tasik,kolam dan laut. Kualiti air bersih terjejas – kadar BOD meningkat, keasidan air bertambah. Pelbagai spesis hidupan air mati dan pupus seperti ikan dan udang, Rantaian makanannya terjejas, habitat dll elemen ekosistem akuatik mengalami kerosakan akibat pencemaran air. Bunyi bising datangnya dari generator kilang yang beroperasi yang mengeluarkan getaran antara ( 60 – 70

2. setempat.

Pemanasan

2

3. Pencemaran air.

• • • •

2

4. Kemusnahan ekosistem akuatik

2

5. Pencemaran bunyi dan bau

2

18

dBA). Pencemaran bau datangnya daripada hasil/sisa kilang yang berbau busuk seperti sisa getah dan kelapa sawit.

. 6. Pencemaran sisa toksid yang berbahaya/Pencemara n tanih. • • Perlupusan sisa toksid oleh kilang-kilang haram menyebabkan tanih berasid. Amat merbahaya kepada sumber air tanih apabila berlaku proses larut resap. Pembuangan sisa pepejal dari kilang menyebabkan pencemaran sampah sarap. Contohnya pembuangan plastik, kotak, sisa kayu, tandan kelapa sawit dll. 2

7. Pencemaran persekitaran/sampah sarap.

• •

2

Pemarkahan: Open Marking: 1. 2. 5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah – 1 Markah = MAX 9. 3 isi x 2 Markah = 6 Markah + 3 markah isi pertama = MAX 9

Panduan Pemarkahan: 1. 2. 3. 4. 5. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3 Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi Isi pertama sahaja . 3 Markah diberi sekiranya merangkumi pencemaran udara, jerebu dan hujan asid.

19

Soalan 4:
a) Kenalpasti tiga koridor pembangunan ekonomi di Malaysia pada masa kini [ 3 Markah ] Skema Jawapan: JUDUL ISI JAWAPAN MARKA H

Tiga Koridor Pembangunan ekonomi di Malaysia pada masa kini ialah: 1. Koridor UTARA (NCER - Kedah, Perak, Perlis dan P.Pinang) 2. Koridor TENGAH (Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan W.P. Kuala Lumpur) 3. Koridor SELATAN (Johor) – yang meliputi Wilayah Pembangunan Iskandar (SJER) 1 4. Koridor Pantai TIMUR (ECER - Kelantan,Pahang dan Terengganu) 1 5. Koridor SABAH dan SARAWAK (Sabah, W.P Labuan Sarawak) Pemarkahan : 1 koridor = 1 markah, Max 3 Markah. dan MAX 3 1 1 1

b) Mengapakah tahap pembangunan sosio ekonomi antara wilayah di Malaysia adalah tidak seimbang? [ 10 Markah] Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan •
1. Faktor fizikal meliputi bentuk muka

Huraian dan Contoh
Perbezaan bentuk muka bumi yang bergunung-ganang, berbukit-bukau, berlembah dan berlurah dengan kawasan yang pamah, rata,datar dan beralun yang

Markah

2

20

bumi dan tanih.

kesuburan

• • •
2. Taburan sumber alam yang tidak seimbang

mempengaruhi pembangunan pertanian, pelbagai tapakbina khususnya petempatan dan juga ketersampaian yang berbeza. Di samping faktor jenis tanih, kualiti dan kesuburannya Kawasan pantai barat lebih pamah dan subur berbanding pantai timur semenanjung. Longgokan sumber mineral, hutan, bahan mentah dan sebagainya. Kawasan yang kaya dengan sumber mineral lebih awal diteroka dan dimajukan berbanding dengan sesetengah kawasan yang amat kurang sumber berpotensi. Contoh bijih timah, petroleum dan gas asli

2

3. Dasar penjajahan.

• •

Memajukan kawasan yang berpotensi dan berkepentingan sahaja. Kawasan yang ketiadaan sumber ditinggalkan. Penjajah juga mengagehkan sektor-sektor ekonomi mengikut kaum yang diwarisi hingga kini - (Dasar pecah dan perintah) Meliputi rancangan pembangunan bandar, pembangunan industri,pembangunan pertanian dll yang masih tertumpu di kawasan pantai barat semenanjung sahaja. Manakala kawasan-kawasan yang lain lambat dibangunkan. Misalnya, hanya selepas tahun 1970-an barulah kawasan pantai timur dimajukan secara lebih agresif. Wilayah Sabah dan Sarawak dimajukan selepas tahun 1990-an.

2

4. Faktor politik, dasar dan rancangan kerajaan terutama sekali di awal kemerdekaan.

2

• •

5. Dualisme ekonomi: Kadar Perkembangan ekonomi moden: perindustrian dan perkhidmatan yang berbeza mengikut wilayah.

• •

Taburan dan kemajuan industri dan perkhidmatan masih tertumpu di wilayah Tengah Semenanjung (Lembah Kelang). Kawasan pantai timur dan Sabah serta Sarawak masih tertumpu kepada sektor pertanian. Wujud dualisme ekonomi antara wilayah. Kewujudan dan perkembangan bandar juga tertumpu di wilayah tengah Semenanjung. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

2

• 6. Faktor

21

pembandaran/urbanisasi

utama/bandar besar banyak terdapat di kawasan ini. Proses urbanisasi yang lambat di kawasankawasan lain menyebabkan migrasi desa ke bandar berterusan berlaku - kehilangan tenaga kerja produktif. Akhirnya kawasan yang tidak mempunyai bandar akan terus ketinggalan.

2

• 7. Faktor penduduk

Meliputi saiz(jumlahnya), pendapatan perkapitanya serta kualiti penduduk/taraf pendidikan yang berbeza mengikut kawasan (Misalnya wilayah bandar yang maju dengan luar bandar yang mundur). Ini akan mempengaruhi saiz pasaran dan kuasa beli, taraf hidup, kualiti hidup, kesediaan menerima pemodenan, mengubah cara hidup dan lain-lain kemajuan. Meliputi kemudahan pendidikan, kemudahan kesihatan, kemudahan asas(prasarana), kemudahan pengangkutan dan perhubungan yang masih tertumpu di wilayah tengah/kawasan pantai barat semenanjung. Ini mempercepatkan penyebaran pelbagai inovasi baru mengenai pembangunan berbanding dengan kawasan/wilayah lain yang lambat menerimnya khususnya di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Menumpukan pelaburan/modal di wilayah berpotensi tinggi khususnya di lembah Kelang dan Wilayah Pembangunan Iskandar, Johor. Wilayah yang tidak berpotensi tidak dilaburkan/dibiarkan ketinggalan. Arus pemodenan dan gaya hidup kosmopolitan juga tertumpu di Wilayah Lembah Kelang dan Johor Baharu.

2

• 8. Faktor sosial/Infrastruktur.

2

9. Pengaruh globalisasi masa kini.

2

Pemarkahan: Open Marking: 5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah.

22

Panduan Pemarkahan: 1. 2. 3. 4. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3 Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi

(c)

Huraikan strategi pembangunan desa di Malaysia.

[ 12 Markah]

Skema Jawapan:
Di antara strategi pembangunan desa di Malaysia ialah :

Judul Isi Jawapan
1) Program pembangunan insitu.

Huraian dan Contoh •
Menekankan pembangunan fizikal/kemudahan infrastruktur desa seperti projek PPRT, jalanraya, bekalan air dan elektrik. Juga penyediaan kemudahan infrastruktur perikanan, penternakan, pertanian seperti tali air dan empangan pengairan, jeti pendaratan,pusat perikanan,pusat penyembelihan dll. IADP ialah satu pakej pembangunan yang bersifat “kesepaduan” yang menggabungjalinkan segala sumber, tenaga, dan agensi kerajaan bagi memajukan sektor pertanian luar bandar. Contohnya pembangunan tanah berkelompok oleh FELCRA, rancangan kemajuan kebun kecil oleh RISDA dll. Rancangan pertanian bersepadu seperti KEMUBU dan MADA.

Markah

2 atau 3

2) Program Pembangunan Pertanian Bersepadu (Integrated Agricultural Development Programme – IADP

2 atau 3


3). Perindustrian desa. dan rancangan penyebaran industri ke wilayahi mundur seperti di koridor industri pantai timur (ECER).

• •

Memajukan IKS desa bagi melahirkan usahawan desa di bawah skim kredit mikro.
Koridor industri : Kawasan yang berpotensi dikenalpasti untuk dibina kilang pembuatan atau pemerosesan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai zon industri bebas cukai (FTZ), dibina kemudahan asas yang lengkap, diberikan insentif pelaburan dll untuk menarik pelabur membina industrinya. Contohnya di Paka, Terengganu dan Gebeng,

2 atau 3

23

kuantan. 4) Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) secara khusus.

• •
5) Pembandaran desa.

Di bawah RPW strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru seperti yang dibuat pada tahun 1970-an. Contohnya seperti JENGKA, KESEDAR, KEJORA, DARA, dan KETENGAH. Distruktur semula pada masa kini seperti ECER, NCER dan Wilayah Pembangunan Iskandar di Johor Membandarkan kawasan luar bandar yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan baru – bandar-bandar kecil. Dilaksanakan menerusi strategi-strategi seperti; Mewujudkan bandar baru di kawasan pembangunan wilayah, Membandarkan Pekan-Pekan Berpotensi, Mewujudkan Bandar Industri sejajar dengan program penyelerakan industri ke luar bandar Memajukan kawasan desa berpotensi (mukim dan pekan) sebagai pusat pertumbuhan mikro kepada desa sekitarnya. Sebagai pusat pengumpul dan pengedar, pusat-pusat perkhidmatan sosio ekonomi setempat, pusat pentadbiran mukim/kampung dll secara mikro. Membina kemudahan pendidikan menengah dan IPT khususnya di kawasan luar bandar, Naik taraf kemudahan kesihatan menjadi poliklinik, Memajukan kemudahan pengangkutan dan perhubungan/telekomunikasi, Menyediakan kemudahan reakreasi dan sukan mengikut keperluan penduduk setempat

2 atau 3

2 atau 3

6. Pusat Pertumbuhan desa (PPD).

• •

2 atau 3

7) Program pembangunan sosial.

• • • •

2 atau 3

Pemarkahan: Open Marking: 4 isi x 3 Markah = MAX 12 Markah 6 isi x 2 Markah = MAX 12 Markah. Panduan Pemarkahan: 1. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3 2. Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi 3. Isi dengan huraian mantap = 3 markah bagi setiap isi

24

4. Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi

Soalan 5:
Skema Jawapan: 6. a) Namakan tiga buah bandaraya global Judul Isi Jawapan Menamakan TIGA buah bandaraya global, iaitu : 1. 2. 3. 4. New York, London, Paris, Tokyo, [ 3 Markah ] Markah 1 bandar = 1 Markah.

MAX 3 Markah

b) Huraikan ciri utama bandaraya global. Skema Jawapan: Ciri utama bandaraya global ialah: Judul Isi Jawapan 1. Ciri Penduduk. • • • • • • • Huraian dan Contoh

[ 10 Markah ]

Markah 2

Penduduknya melebihi 10 juta orang Dikenali sebagai (megacity). Menjadi tumpuan penduduk negara maju. Taburan penduduknya padat dan tepubina Mengalami penduduk optimun seperti Tokyo Ekonomi bersifat global – di peringkat kuarterner dan kuiner. Menjadi penentu kepada keputusan ekonomi

2. Ciri Ekonomi

25

• •

dunia (ciri unggul) seperti bandaraya New York yang menjadi Pusat Perdagangan Dunia WTC (World Trade Centre). Menjadi Pusat kewangan dunia/Transaksi kewangan dunia, ibu pejabat bank dan firma kewangan antarabangsa beroperasi di sini Pusat pelaburan, pasaran modal/saham global

2

3. Ciri Sosial

• • •

Menjadi pusat Persidangan Dunia – Persidangan G8, Kesatuan Ekonomi Eropah (EC), Pusat fesyen dunia. Pusat NGO (badan bukan kerajaan) dunia. Infrastruktur bertaraf global seperti pusat pendidikan dunia – Universiti tersohor, pusat hiburan dunia dll. Ciri sosial termaju dengan memiliki kualiti hidup yang tinggi – pendapatan perkapita dan taraf hidup yang tinggi. Masyarakat kosmopolitan – gaya hidup antarabangsa yang mementingkan status, kecekapan pengurusan masa, sangat bergantung kepada penggunaan teknologi tinggi dll. Memiliki teknologi termaju dan menjadi Pusat R&D global – teknologi ICT, robotik, aeroangkasa dll. Menjadi Pusat Maklumat - Info dan infrasturuktur bertaraf global seperti lembah silikon di Amerika Syarikat. Bandar yang mengawal penyebaran teknologi ke negara lain. Bandar terancang - bangunan padat dan tepubina. Bangunan bertingkat dan berkembang secara vertikal. Landskap bandar – terdiri daripada mercu tanda global seperti WTC, Pejabat PBB dll. Nilai ruang/harga tanah yang sangat mahal.

2

4. Ciri hidup

Kualiti

• •

5. Ciri Teknologi

• • •

2

6. Ciri Bandar.

Fizikal

• • •

2

26

Pemarkahan: Open Marking: 5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah. Panduan Pemarkahan: 1. 2. 3. 4. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3 Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi

c) Jelaskan impak sosial yang dialami oleh penduduk akibat proses pembandaran yang pesat di bandar metropolitan Asia Tenggara. [ 12 Markah ] Skema Jawapan: Impak sosial ( kesan positif dan negatif) yang dialami oleh penduduk akibat proses pembandaran yang pesat di bandar metropolitan (bandaraya yang penduduknya melebihi 1 juta orang) di Asia Tenggara ialah: Judul Isi Jawapan
Kesan Positif: 1. Peningkatan pendapatan perkapita.

Huraian dan Contoh •
• Peningkatan pendapatan perkapita penduduk taraf hidup meningkat, kuasa beli bertambah, kemiskinan dan pengganguran berkurangan. Bekerja dalam sektor ekonomi moden seperti perniagaan, perindustrian dan perkhidmatan yang terdapat di bandar – berpeluang menjana pendapatan yang berganda.

Markah

2

Kesan Positif: 2. Kualiti hidup penduduk bertambah baik.

Taraf pendidikan meningkat – Kadar celik ICT tinggi, peluang pendidikan tertiari bertambah dengan adanya universiti, kolej dan IPTA dan IPTS Taraf kesihatan meningkat – kadar kematian menurun, kadar kelahiran bertambah, proses penuaan/jangka hayat bertambah kerana adanya kemudahan kesihatan canggih dan perkhidmatan doktor pakar yang cukup. Kadar mobiliti / pergerakan penduduk meningkat – melalui perkhidmatan pengangkutan moden seperti sistem komuter, LRT, ERL dll. Ketersampaian inter dan intra bandar meningkat – penduduk mudah dan cepat bergerak.

2

Kesan Positif: 3. Kadar mobiliti dan pembauran inovasi penduduk meningkat.

• •

2

27

Liputan perhubungan/telekomunikasi bertambah yang memudahkan penyebaran maklumat dan inovasi baru. Golongan yang berpendapatan sederhana dan tinggi meningkat. Mempercepatkan perkembangan ekonomi ke tahap tertier, kuarterner dan kuiner. Saiz pasaran domestik dan kuasa pasaran bertambah. Gaya kehidupan yang lebih moden dan maju.

Kesan Positif: 4. Pembentukan golongan menengah dan profesional.

• • •

2


Kesan negatif: 5. Masalah bertambah. sosial

Masalah sosial seperti kadar jenayah yang tinggi, maksiat, pelacuran, penyalahgunaan dadah dll kerana kos dan tekanan hidup yang tinggi di bandar. Nilai murni sosial merosot – dipengaruhi oleh bidaya luar yang liar (disko, pub dsb), ikatan kekeluargaan yang longgar.

2

Kesan negatif: 6. Perebakan lebih cepat. penyakit

• •

Perebakan penyakit di kawasan tertentu seperti kawasan setinggan (slum area) dan juga kawasan pembinaan bangunan oleh pekerja asing. Persekitaran setinggan yang kotor – memudahkan berlakunya penularan penyakit berjangkit seperti denggi, H1N1, SARS dll. Kualiti hidup terjejas akibat pencemaran udara, air dan bunyi, Kesesakan lalu lintas menyebabkan tekanan hidup di bandar. Pulau haba bandar – kehidupan menjadi tidak selesa. Keselamatan penduduk terancam – akibat peningkatan gejala sosial dan kemusnahan alam sekitar

2

Kesan negatif: 7. Kualiti hidup terjejas

• • •

2

Kesan negatif: 8. Masalah perumahan – Fenomena setinggan.


• •

Masalah perumahan – fenomena setinggan/kekurangan rumah kos rendah. Nilai hartanah mahal. Penduduk miskin terpaksa tinggal di rumah setinggan. Masyarakat gelandangan – tiada tempat tinggal.

2

28

Kesan negatif : 9. Masalah kemiskinan bandar.

Masalah pengganguran dan kemiskinan bandar – akibat persaingan tenaga kerja yang pesat. Persaingan kerja dengan warga asing. Pengganguran penduduk bandar bertambah dan juga masalah kebanjiran warga asing yang miskin dalam bandar. Imej bandar terjejas.

2

Pemarkahan: 6 isi terbaik x 2 Markah = MAX 12 Markah. Panduan Pemarkahan: Kesan Positif dan Negatif: 4 + 2 atau 2 + 4

Soalan 6:
(a) Namakan tiga pakatan Segitiga Pertumbuhan ASEAN dan nyatakan bidang utama kerjasama ekonomi bagi setiap pakatan segitiga tersebut. [ 6 Markah] Skema Jawapan: Nama Pakatan Segitiga Bidang Utama Kerjasama Ekonomi ASEAN 1. Pertumbuhan Segitiga Bidang perindustrian meliputi industri Indonesia – Malaysia – pemprosesan, pembuatan dan industri Singapura (IMS – GT) berteknologi tinggi (Hi Tech) 2. Pertumbuhan Segitiga Bidang pertanian khususnya tanaman Indonesia – Malaysia – makanan dan pelancongan berasaskan Thailand (IMT – GT) sumber alam. 3. Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur : Brunei – Indonesia – Malaysia – Filipina (EAGA – BIMP) Pelbagai aktiviti ekonomi berasaskan pembangunan sumber alam seperti pertanian perladangan getah dan kelapa sawit, sumber maritim, eko-pelancongan, industri perhutanan dan pembangunan infrastruktur. Markah 2

2

2

Pemarkahan : Pakatan sahaja = MAX 3 Bidang utama kerjasama ekonomi sahaja = MAX 3 Pakatan + Fokus kerjasama = MAX 6

MAX 6

29

(b) Pilih sebuah pakatan Segitiga Pertumbuhan ASEAN, huraikan kelebihan yang dimiliki oleh pakatan Segitiga tersebut berbanding dengan pakatan Segitiga Pertumbuhan ASEAN yang lain. [ 9 Markah] Skema Jawapan: Memilih sebuah pakatan Segitiga pertumbuhan ASEAN samada; IMT-GT, IMS-GT dan EAGA-BIMP. 1 Markah Perbandingan kelebihan boleh dibuat daripada segi: Judul Isi Jawapan 1. Kelebihan sumber alam yang dimiliki • • • • • Huraian dan Contoh Markah Termasuk bentuk muka bumi dan kesuburan tanih, Taburan mineral seperti petroleum dan 2 gas asli, Keindahan semulajadi (pantai dan pulau) dll. Jumlah penduduk di kawasan segi tiga yang dipilih berbanding dengan segitiga lain. Mempengaruhi kuasa beli penduduk/pendapatan perkapita penduduk serta saiz pasaran. Kemampuan teknologi yang ada, R&D dan inovasi yang dihasilkan. Sokongan dan rangkaian teknologi maju yang sudah wujud – kelebihan sinergi.

2. Kelebihan sumber pasaran

2

3. Kelebihan teknologi yang dimiliki

• •

2

30

4. Kelebihan modal yang dimiliki.

• • • •

Keupayaan modal swasta yang banyak. Syarikat sudah berdaya maju Kesediaannya untuk melabur di kawasan segitiga berpotensi tinggi. Kuantiti dan kualiti buruh. Kawasan segitiga menawarkan tenaga buruh yang ramai dan murah. Atau tenaga manusia yang ada berpendidikan tinggi, mudah dilatih, wujud golongan pakar dsb. Seperti rangkaian pengangkutan dan perhubungan, bekalan air dan elektrik Perkhidmatan internet dan jalur lebar di kawasan segitiga yang dipilih. Wilayah yang stabil dalam jangka masa panjang mewujudkan iklim pelaburan yang sihat. kurang ancaman pengganas, lanun, bukan wilayah bergolak dll yang berkaitan. Bebas dari bencana alam.

2

5. Kelebihan tenaga buruh dan kepakaran yang ada

2

6. Kelebihan prasarana yang sedia ada.

• • • • • •

2

7. Kelebihan daripada segi keselamatan serantau/wilayah.

2

Pemarkahan: Open Marking: 4 isi x 2 Markah = 8 Markah + 1 Markah pilihan kawasan segitiga pertumbuhan ASEAN = MAX 9. Panduan Pemarkahan: 1. 2. 3. 4. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3 Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi

31

(c) Cadangkan langkah yang boleh diambil untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi di kawasan Segitiga Pertumbuhan ASEAN. [10 Markah] Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan 1. Menjaga/mengawal keselamatan bersama. • • • Huraian dan Contoh Markah khususnya di sempadan atau wilayah bergolak seperti di Selatan Thai dan 2 Kepulauan Mindanao. Keselamatan perairan dari ancaman lanun. Mewujudkan kestabilan wilayah/rantau dalam jangkamasa panjang sebagai tarikan untuk melabur. Menggalakkan lebih banyak penglibatan pihak swasta dengan tawaran pakej yang lebih menarik untuk menanam modal di kawasan terbabit. Sokongan kerajaan bagi syarikat bumiputera untuk melabur di kawasan segitiga. Pihak kerajaan mestilah menyediakan kemudahan asas terlebih dahulu seperti bekalan air dan tenaga, rangkaian pengangkutan dan perhubungan dll. Akses penting untuk menarik pelaburan swasta di kawasan segitiga yang masih ketinggalan. Halangan 32 perundangan dan

2. Meningkatkan pelaburan swasta/sokongan kewangan.

2

3. Menyediakan kemudahan asas yang cukup

2

4. Meningkatkan kecekapan agensi kerajaan. • •

tatacara/prosedur antara negara yang boleh menjejaskan kecekapan seperti prosedur imigresen untuk memudahkan mobiliti buruh, barangan dan perkhidmatan. Halangan tariff/cukai Meningkatkan integriti agensi kerajaan – seperti membanteras amalan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa dll

2

5. Pembangunan sumber manusia (HRD)

• •

Menyediakan sumber tenaga manusia yang terlatih menerusi latihan kemahiran. Usahasama antara negara berkaitan dengan HRD. Misalnya kerjasama antara universiti dan kementerian antara negara. Bagi melicinkan mekanisme pembangunan – perlu ada satu sekretariat atau jawatankuasa pemandu pembangunan di kawasan segitiga pertumbuhan. Pertindihan fungsi antara agensi kerajaan bagi negara terlibat perlu dielakkan. Mewujudkan pengkhususan agensi kerajaan antara negara. Bagi mengelakkan ancaman globalisasi ekonomi, mengutamakan produk intra ASEAN. Mempercepatkan proses perlaksanaan AFTA bagi penurunan tarif dan penyelarasan harga barangan perdagangan inter segi tiga. Mengelakkan lambakan barangan dari China yang lebih murah.

2

• 6. Mewujudkan jawatankuasa penyelarasan aktiviti • • • • 7. Menggalakkan perdagangan intra – segitiga ASEAN. •

2

2

Pemarkahan: Open Marking: 5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah

33

Panduan Pemarkahan: 1. 2. 3. 4. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3 Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi

Soalan 7:
Skema Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan kepelbagaian biologi hutan ? [ 3 Markah ] Konsep kepelbagaian Biologi Hutan • • • Merujuk kepada pelbagai spesis fauna dan flora yang ada di dalam hutan yang dikelaskan mengikut genetik atau sifat biologinya. Contoh fauna (binatang) : Hidupan liar, serangga, mikrorganisme dll Contoh flora (tumbuhan) : Pokok kayu, pokok memanjat/liana, paku pakis, kulat, pokok herba dll. Markah 2 1 1 MAX 3

b) Jelaskan aktiviti manusia yang telah menyebabkan kemerosotan dan kepupusan kepelbagaian biologi hutan di kawasan Tropika Lembab. [ 12 Markah ] Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan
1. Aktiviti pertanian

Huraian dan Contoh • • •
Aktiviti pertanian pindah oleh orang-orang asli memusnahkan pelbagai spesis dan habitat. Tebang-bakar hutan dan pemindahan tapak tani turut memusnah ekosistem hutan dalam jangkamasa panjang. Penerokaan hutan untuk pertanian perladangan. melibatkan kerja-kerja penebangan,

Markah

2 atau 3

2. Aktiviti Pembangunan tanah.

34

pembakaran,pembersihan besaran.

hutan secara besar2 atau 3


• 3. empangan hidro. Pembinaan elektrik

menyebabkan kemerosotan dan kepupusan sumber kepelbagaian biologi hutan secara
meluas. Contoh RPW – JENGKA, KESEDAR, DARA, KETENGAH dll. Aktiviti ini memusnahkan kepelbagaian biologi hutan melalui penebangan dan pembersihan hutan untuk dibina jalan dan tapak stesen janakuasa. Contoh empangan Bakun dan Pergau Juga penenggelaman kawasan hutan bagi tujuan menakung air. Ekosistem hutan akan musnah dengan cepat apabila kawasan hutan ditengelami air. Contoh pembinaan empangan Kenyir dan Chenderoh. Pembalakan tak terkawal dan pembalakan haram. Kaedah tebang bersih menyebabkan kemusnahan habitat, siratan makanan dan kepupusan sumber kepelbagaian biologi hutan. Kerja-kerja pembinaan jalan pengangkutan kayu balak juga merosakkan kepelbagaian biologi hutan.

2 atau 3

4. Aktiviti Pembalakan

• • •

2 atau 3

5. Pembinaan infrasturktur.

• •

Pembinaan infrastruktur - lebuh raya, jalanraya, kabel elektrik, saluran paip juga menyebabkan kemusnahan sumber kepelbagaian biologi hutan. Projek mega seperti pembinaan dan naik taraf lapangan terbang contohnya ; KLIA, Bayan Lepas, Langkawi dll Pembinaan kawasan petempatan/perumahan Hutan dimusnahkan untuk dijadikan kawasan tapakbina petempatan/perumahan. Hutan juga dimusnahkan untuk dijadikan tapakbina bandar dan industri seperti pembinaan bandarbandar baru dan estet perindustrian. Ekosistem hutan bertukar kepada ekosistem gunaan manusia – ekosistem bandar. Pemarkahan: Open Marking:

2 atau 3

6. Pembinaan petempatan/perumahan dan tapakbina bandar serta industri.

• • •

2 atau 3

4 isi x 3 Markah = MAX 12 Markah Atau 6 isi x 2 Markah = MAX 12 Markah.

35

Panduan Pemarkahan: 1. 2. 3. 4. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3 Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian mantap = 3 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian longgar dan ada contoh = 2 markah bagi setiap isi

(c) Huraikan pelbagai bentuk kerjasama antarabangsa dalam konteks pembangunan berterusan (lestari). [10 Markah ] Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan (Bentuk Kerjasama) • Huraian dan Contoh
Persidangan Stockholm – Fokus kepada kelestarian dalam persekitaran manusia. Ia menjadi titik tolak utama untuk konsep pembangunan berterusan atau lestari (sustainable development) ditonjolkan terutama sekali selepas penyebaran Laporan Brundtland tentang ”masa depan kita semua”. Persidangan Rio De Janerio. Persidangan ini juga dikenali sebagai ”Sidang Kemuncak Bumi. Peristiwa penting di dalam persidangan ini ialah Konvensyen Biodiversiti Dunia yang telah melahirkan Pelan Tindakan Untuk Abad ke 21 yang dikenali sebagai Agenda 21. Persidangan Johannesburg – Pembangunan berterusan (lestari) khusus untuk kesejahteraan generasi kini dan akan datang. Menjamin kecukupan keperluan asas manusia secara berkekalan. Persidangan Copenhagen (Copenhagen Accord pada Disember 2009) – Fokus untuk mengawal perubahan iklim global menerusi ”Pemerdagangan CO2” antara negara maju dengan negara sedang membangun dan memastikan kenaikan suhu dunia tidak lebih

Markah

2

1. Persidangan Deklarasi

dan

2

2

2

36

daripada 2°C. Deklarasi Langkawi – Komitmen bersama negara-negara Komanwel untuk menjaga, melindungi dan menguruskan alam sekitar secara mapan.

2 MAX 6

• 2. Protokol Perjanjian dan •

Protokol Montreal - kawalan pembebasan gas Kloroflorokarbon (CFC) bagi mengatasi isu penipisan lapisan ozon. Protokol Kyoto - khusus untuk mengawal pembebasan gas rumah hijau terutamanya karbon monoksida.

2 2

MAX 4 • 3. Kerjasama teknikal dan kepakaran. • Perkongsian data dan maklumat alam sekitar menerusi teknologi moden seperti pengimejan satelit dan GPS. Sokongan kepakaran dalam menangani fenomena alam sekitar merentas sempadan – seperti masalah jerebu dan pencemaran maritim. Sokongan kewangan kepada negara miskin untuk melaksanakan agenda pembangunan lestari – contohnya pembiayaan USD 30 billion kepada negara membangun dalam tempoh 2010 – 2020 sepertimana yang dipersetujui dalam Copenhagen Accord.

2 2

2

MAX 4 4. Peranan antarabangsa NGO • Peranan GREEN PEACE dalam menjaga kelestarian alam sekitar dunia khususnya sumber lautan dan maritim seperti kempen ”Save Our Sea”. Peranan masyarakat antarabangsa dalam menjayakan kempen ”Earth Hours”penjimatan tenaga serta mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. 1

1

MAX 2 Pemarkahan: Open Marking:

37

5 isi x 2 markah = MAX 10 Markah. 1. 2. 3. 4. Persidangan dan Deklerasi sahaja = MAX 6 Protokol dan Perjanjian = MAX 4 Teknikal dan Kepakaran = MAX 4 Peranan NGO antarabangsa = MAX 2

Soalan 8.
Berdasarkan kajian luar yang telah anda lakukan terhadap satu jenis aktiviti ekonomi primer; Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar, oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syaratsyarat berikut: 1. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. Contoh kawasan kajian yang boleh diambil kira ialah seperti di sebuah kampung, ladang, mukim, sawah padi, kebun sayur, kebun kecil, sebuah rancangan felda, sebuah rancangan pembangunan wilayah, satu kawasan tanah tinggi seperti di Cameron Highland, Tanah Tinggi Kundasang dll. Paling luas
kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja.

2. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Jawapan calon mestilah bersifat insitu. 3. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. 4. Jawapan hanya berdasarkan kepada SATU JENIS AKTIVITI EKONOMI PRIMER SAHAJA iaitu : (Pertanian, Perikanan, Penternakan, Perhutanan, atau Perlombongan) sahaja.

38

Panduan Pemeriksaan: a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1, 2, 3 dan 4 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. Formulanya : X x 5 25 b) Jawapan calon yang langsung tidak merujuk kepada aktiviti primer maka = 0 Markah. c) Bagi jawapan calon yang bercampur aduk antara aktiviti primer dengan aktiviti ekonomi yang lain maka pilih aktiviti primer sahaja. Pemarkahannya masih per 25.

(a)

Namakan aktiviti ekonomi yang dikaji dan kawasan kajian anda itu. [ 1 Markah] JUDUL ISI JAWAPAN MARK A H

Skema Jawapan:

Menamakan SATU jenis aktiviti ekonomi primer yang dikaji dan kawasan kajiannya. (Pertanian, Perikanan, Penternakan, Perhutanan, atau Perlombongan). 1 Contoh : Kajian saya ialah terhadap aktiviti pertanian di Tanah Rata, Cameron Highland, Pahang. Nota : Kawasan kajian mestilah spesifik dan mikro sifatnya. (b) Bagaimanakah anda memperolehi maklumat primer dan sekunder bagi kajian luar tersebut. [ 6 Markah]

39

Judul Isi Jawapan Menerangkan kaedah memperolehi maklumat primer ; • • • • • • Pemerhatian. Pencerapan. Pengukuran. Senarai semak. Temu bual. Kaji selidik (soal –selidik)

Markah

2 2 2 2 2 2

Menerangkan kaedah memperolehi maklumat sekunder: • • Mengkaji sumber sekunder – data dan laporan dari Jabatan/Agensi Kerajaan dan swasta, Kajian perpustakaan dan sumber internet. 2 2

Pemarkahan: i) Setiap kaedah perlu ada huraian untuk dapat 2 markah. (Perlukan 3 kaedah yang dihurai untuk MAX 6 markah) ii) Jika sekadar menyatakan/menyenaraikan sahaja, maka setiap kaedah = 1 Markah. (Perlukan 6 kaedah untuk MAX 6 markah).

MAX 6

(c) Huraikan sumbangan aktiviti ekonomi yang anda kaji terhadap penduduk dan pembangunan setempat. [ 6 Markah] Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan 1. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. • • • 2. Memperluaskan pasaran setempat • • Huraian dan Contoh Markah Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk, 2 Mengurangkan kemiskinan dan pengganguran. taraf hidup penduduk meningkat. Kuasa beli penduduk bertambah untuk memperolehi barangan dan perkhidmatan moden. Dibuktikan melalui kewujudan rangkaian pemasaran seperti kewujudan pasar malam, pasar tani dll. Kemampuan memperolehi akses pendidikan yang lebih baik – kadar celik 40

2

3.

Meningkatkan

kualiti hidup penduduk setempat.

• •

huruf dan celik ICT meningkat. Taraf kesihatan penduduk bertambah – mampu memperolehi perubatan moden. Akses telekomunikasi bertambah – penduduk mampu memiliki internet, telefon bimbit dll. Mewujudkan kepelbagaian ekonomi setempat - seperti industri pemprosesan dan pembuatan termasuk IKS berdasarkan bahan mentah aktiviti primer perkhidmatan khususnya pengangkutan dan telekomunikasi, Aktiviti pelancongan (agrotourism) – seperti homestay, sayuran, bungaan, ternakan lebah dll. Aktiviti perniagaan seperti runcit dan borong.

2

4. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi yang berantaian/berkaitan.

• • •

2

5. Mewujudkan pusatpusat pertumbuhan ekonomi yang baru seperti Pusat Pertumbuhan Desa (PPD)

• •

PPD sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran hasil aktiviti ekonomi primer khususnya pertanian. Pusat-pusat pertumbuhan ini pula menjadi nadi untuk pembangunan ekonomi kawasan sekitarnya. Infrastruktur pertanian seperti empangan dan tali air, rangkaian jalan raya dan sistem perhubungan serta kewujudan agensi-agensi pertanian seperti Jabatan Pertanian, LPP, FAMA, Pusat Inkubator Pertanian dll. Melalui usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) pertanian setempat. Kegiatan ekonomi setempat yang berasaskan R&D boleh dikembangkan. Misalnya produk hiliran pertanian.

2

6. Memajukan infrastuktur dan kemudahan setempat.

• • •

2

7. Menggalakkan perkembangan teknologi.

• •

2

41

• 8. Guna tenaga buruh dipenuhi. .9. Menggalakkan kemasukan modal ke kawasan berkenaan dan mempercepatkan pembangunan setempat. • • •

Tenaga buruh asing ke kawasan berkenaan – bekerja dalam sektor perladangan. Masalah kekurangan buruh di atasi. Samada modal/pelaburan dari syarikat swasta, kerajaan atau persendirian. Pembangunan sosioekonomi setempat berkembang pesat.

2

2

Pemarkahan:

(Pemarkahan: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah) Atau 6 isi x 1 markah = MAX 6

(d) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi berkenaan terhadap alam sekitar fizikal kawasan itu. [ 6 Markah] Skema Jawapan: Kesan negafif aktiviti ekonomi terhadap alam sekitar fizikal setempat: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Judul Isi Jawapan Hakisan tanah dan tanah runtuh, tanah mendap – kewujudan gagalur dan gelongsoran tanah. Banjir kilat dan banjir lumpur – regolit, kelodak dan ampaian. Peningkatan suhu mikro dan pengurangan kelembapan udara – pemanasan setempat. Kerosakan ekosistem/habitat/spesis/rantaian makanan – kawasan hutan dan wet land – paya, tasik, kolam dll Pencemaran udara dan jerebu – pembakaran terbuka di tapak pertanian/hutan Pencemaran air – sungai, tasik,kolam,dll akibat penggunaan racun serangga, baja kimia, pencemaran kelodak dan lumpur dari kerja tanah. Pencemaran bunyi dan bau – bunyi bising dan bau busuk Pencemaran sampah sarap dan tanih – resapan leachate dan baja 42 2 2 2 2 2 2 2 2

(9)

kimia ke dalam tanah. Kemusnahan kawasan tadahan air . Pemarkahan : Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah Atau 6 isi x 1 markah = MAX 6 Markah

2 MAX 6

(e) Cadangkan langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi mengatasi kesan negatif di atas. [ 6 Markah] Skema Jawapan: Langkah bukan perundangan meliputi: Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh
Amalan Pengurusan Pertanian seperti: • • 1. Amalan pengurusan yang strategik atau langkah kestrukturan. • • • • Menjalankan penanaman berteres/mengikut kontur. Membina sistem perparitan/saliran di kawasan pertanian mereka. Mendengar nasihat pihak berkuasa tempatan agar tidak menggunakan jentera berat di kawasan bercerun/ tanah tinggi. Menanam tanaman tutup bumi di tapak pertanian khususnya pokok kekacang. Membina sungkupan plastik dan daun untuk mengurangkan hakisan tanih Mengamalkan kaedah pertanian yang mesra alam 2 2 2

Markah

2 2

43

seperti kaedah hidroponik, menggunakan baja organik, kawalan biologi dan tidak terlalu bergantung kepada baja kimia serta racun serangga. Amalan Pengurusan hutan seperti: • Penanaman semula hutan – perladangan hutan. • Sistem penebangan terpilih. • Beralih kepada sumber pengganti.

2

2 2 2 MAX 4

2. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar (PAS)

• • •

Kempen melalui media massa dengan pelbagai slogan. Penglibatan masyarakat seperti bergotong royong. Peranan NGO (Badan bukan kerajaan) Pendidikan Geografi dan alam sekitar

MAX 2

Pemarkahan: 3 kaedah x 2 markah = MAX 6. Amalan pengurusan : MAX 4. Kempen dan Pendidikan : MAX 2

TAMAT

44

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful