You are on page 1of 11

UNANG MAHABANG PAGSUSULIT SA FILIPINO

*Basahin ang kuwento at sagutin ang mga sumusunod na tanong.

NASA HULI ANG PAGSISI

Si Pedro ay ang tipo na hindi mahilig lumbas ng silid. Pagkatapos


ng kanyang klase ay deretso na siyang umuuwi sa kanilang bahay. Isang
araw, natanaw niya sa kanilang bintana ang mga batang naglalaro sa labas ng kanilang bahay.Inggit
na inggit siya habang tinatanaw ang mga batang nagkakasayahan sabay pagpapasahan ng bola sa
isa’t-isa. Nais man niyang maglaro,tali siya mga gawaing pampaaralan dahil sa pangaral ng kanyang
mga magulang na mag-aral muna mabago maglaro.
Isang hapon, hindi niya natiis ang labis na pagkasabik sa paglalaro.
Iniwan niya ang kanyang takdang-aralin at lumabas para maglaro.Sa sobrang tuwa nakalimutan niyang
gawin ang kanyang takdang-aralin.Umuwi siya na hapong-hapo at dahil sa kapaguran, di man lang
niya nagawang magpalit ng damit pantulog.
Kinabukasan, hindi namalayan ni Pedro na pumasok siya na walang
mga takdang–aralin. Nang tinawag siya ng kanyang guro, wala siyang naisagot.Walang imik siya sa
klase dahil sa nangyari.Hiyang-hiya siya sa sarili.
“Pangako ko, tatapusin ko muna ang gawain ko sa klase bago ako
maglaro”, sumbat niya sa sarili pagkatapos niyang hindi masagot ang tanong ng guro.
UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO IV
2015 – 2016

Pangalan: ______________________________ Petsa: _________________


Baitang/Pangkat: ____________ Iskor: ___________

1.Sino ang batang hindi mahilig lumabas ng silid?


a.Paul b. Pedro c. Pepe
2.Ano ang natanaw niya sa kanilang bintana?
a.mga batang naglalaro c. mga batang sumasayaw
b. mga batang nagbabasa
3.Bakit hindi magawa ni Pedro ang paglalaro sa labas?
a. Dahil pinagbawalan ng magulang
b. Dahil pinagagawa siya ng takdang-aralin
c.Dahil maraming utos ang kanyang mga magulang.
4.Ano ang ginawa ni Pedro siya makapaglaro?
a.Ipinagawa sa iba ang takdang-aralin.
b. Naglaro muna bago tinapos ang takdang-aralin.
c.Tinapos ang takdang-aralin.
5.Ano ang ipinangako niya sa sarili?
a. Gagawin ang takdang-aralin habang naglalaro.
b.Tatapusin muna ang laro bago ang takdang-aralin
c.Tatapusin muna ang takdang-aralin bago makipaglaro.

*Piliin sa ibaba ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap.

a. matagalan d.kasalungat ng bida


b. pagrereport e.likas na naninirahan
c. ganyakin
6.Angpag-uulat ay mainam pakinggan kung magaling ang nagsasalita.
7.Ang mga Indian ang mga unang katutubo sa Amerika.
8. Nang malaunan, naging isang mahusay siyang mananahi.
9.Sa alin mang kuwento, kinayayamutan ang kontrabida.
10.Hikayatin natin sila na sumapi sa ating grupo.
*Basahin ang balita at sagutin ang mga tanong sa ibaba.

KAKAIBANG PROYEKTO – PAGPAPAUSOK


Proyektong pangkalusugan ang inilunsad ng mag taga San Isidro para sa proyektong ito.
Nangunguna ang pangulo ng samahan sa hangaring mapigilan ang mga lumalaganap na sakit lalo na
ang dengue fever. Pinaninindigan ng asosasyon ang proyektong ito.
11.Tungkol sa ano ang balita?
a. Proyektong Pangkalinisan c. Proyektong Pagpapausok
b. Proyektong Pambabae
12.Saang lugar ito inilunsad?
a. San Pablo b. San Isidro c. San Juan
13.Ano ang lumalaganap na sakit?
a. dysentery b. typhoid c. dengue fever

*Ayusin ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng pagkakaganap sa kuwento.

a.Pagpasok namin nina Ate Carmi, Lea at Anie sa hardin , may dumapo sa aming
buhok, balikat at kamay.
b. Umuwi kaming masaya.
c. Kaiba sa lahat ang karanasan ko sa hardin ng mga paruparo.
d. Bukod pala sa nectar ng mga bulaklak, pagkain din ng mga paruparo ang pawis , lotion,gel at kahit
spraynet.
e.Hindi nagsawa ang aming paningin sa pagsunod sa kayraming paruparo.

14.______ 15._______ 16.______ 17._______ 18.________

*Aling salita ang matatagpuan sa gitna ng bawat pamatnubay na salita.

19. taka-tala = a. tabo b. takip c. tama


20. bukas-buklod = a. bukol b. buka c. buklat
21. kalabaw-kaluban = a. kalat b. kalagayan c. kulot
22. sampalok-sandata= a. saging b.sampay c.sanlibutan
23. paliban – paliguan= a. paligsahan b. pakipot c. palu-palo

*Anong damdamin ng nagsasalita ang ipinapahayag sa sumusunod na pangungusap ?


a. nagmamakaawa c. natutuwa e.nasasaktan
b. nag-aalala d. nagagalit
24. ”Gabi na wala pa si Inay.”
25. ”Yehey! Bukas na darating si Tiya Thelma”.
26. ”Namimilipit na ako sa sobrang sakit.”
27. ”Bayaran mo na ngayon ang utang mo!”
28. ”Patawarin mo naman ako sa mga kasalanan ko sa iyo”.

*Piliin mula sa pangungusap ang pangngalan.

29. Si Melchora Aquino ang nagsimula ng himagsikan.


30. Sa gubat nakatanim ang iba’t-ibang punongkahoy.
31. Si Inna Ay nagdeposito ng pera sa bangko.
32. Ang binta ay bangka ng mga Muslim.
33. Si Elizabeth ang kasama ni Inay sa bahay.

*Piliin sa ibaba ang sagot sa mga tanong tungkol sa diksunaryo.

34.Paano naka-ayos ang mga salita sa diksunaryo?


35.Ano ang mababasa natin sa diksunaryo ?
36.Ano ang tawag sa dalawang salita na matatagpuan sa itataas ng bawat pahina
ng diksunaryo?
a. pamatnubay na salita c.mga pangalan ng tao
b.mga salita at kahulugan d.paalpabeto
*Basahin at sundin ang mga panuto.

37. Isulat ang buong pangalan ng iyong guro at salungguhitan ang kanyang apelyedo.
38 .Iguhit ang bandila ng Pilipinas at isulat ang kulay ng bawat bahagi nito.
39. Gumuhit ng isang bulaklak na may tatlong dahon.
40. Isulat ang pamagat ng ating pambansang awit.

UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA HEKASI IV


2015 – 2016

Pangalan: ______________________________ Petsa: _________________


Baitang/Pangkat: ____________ Iskor: ___________

Panuto: Basahin ng mabuti ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa
Puwang.
1.Ano ang tawag sa lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na
kulturang pinanggalingan kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon, at lahi?
A. teritoryo B. bansa C. pamahalaan D. lalawigan
2. Ano ang tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito?
A. teritoryo B. bansa C. lalawigan D. mundo
3. Ano ang samahan o organisasyong political na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag
ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan?
A. bansa B. pamahalaan C. departamento D. organisasyon
4. Alin ang tumutukoy sa kalayaang magpatupad ng mga programa nang hindi pinakikialaman ng ibang bansa?
A. soberanya?B. tao C. pamahalaan D. bansa
5. Sino ang mga grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo ng populasyon
ng bansa?
A. pamahalaan B. tao C. soberanya D. bansa
6. Anu-ano ang mga salik ng isang lugar para masabing isa itong bansa?
A. may tao C. may tao, teritoryo at pamahalaan
B. may tao at teritoryo D. may tao, teritoryo, pamahalaan, at soberanya
7. Alin sa mga sumusunod na ang nagsasabi ng katangian ng isang lugar para maituring na isang bansa?
A. May mga mamamayang naninirahan sa bansa
B. Pinamamahalaan ng iba pang bansa
C. May iba’t ibang wika, pamana, at lahi
D. May magkakaibang pananampalataya
8. Ang direksiyon ng Vietnam mula Pilipinas ay nasa
gawing __________.
A. hilaga C. timog
B. silangan D. kanluran
9. Kompletuhin ang tula.
Pilipinas, isang bansa
Tao’y tunay na Malaya
Mayroong namamahala
May sariling teritoyo
Para talaga sa ______
A. pangulo B. senado
C. kongreso D. tao
10. Saang bahagi ng Asya matatagpuan ang Pilipinas?
A. Timog-Kanluran C. Gitnang-Silangan
B. Timog-Silangan D. Pinakatimog ng Mundo

Gamit ang mapa sagutin ang mga katanungan sa


bilang 11-15.
11. Alin sa mga sumusunod na bansa ang nasa
Hilagang bahagi ng Pilipinas?
A. Taiwan C. Malaysia
B. Borneo D. Indonesia
12. Saang direksiyon ng Pilipinas matatagpuan ang Pacific Ocean?
A. Hilaga B. Timog C. Silangan D. Kanluran
13. Saang bahagi ng Pilipinas matatagpuan ang Borneo?
A. Hilagang-Kanluran C. Hilagang-Silangan
B. Timog-Kanluran D. Timog-Silangan

14. Anong anyong tubig ang makikita sa Hilagang-Kanluran ng Pilipinas?


A. Java Sea B.Indian Ocean C.Pacific Ocean D. South China Sea
15. Nasa Hilagang-Kanluran ng Pilipinas ang mga isla ng Paracel. Ano ang isinasaad ng pangungusap?
A. Tama B. Mali C. Hindi kapanipaniwala D Minsan totoo
16. Ano ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas?
A. 4° – 20⁰ H latitude at 116⁰-127⁰ S longhitud
B. 4⁰-21⁰ H latitude at 116⁰-126⁰ S longhitud
C. 4⁰-20⁰ H latitude at 116⁰-127⁰ S longhitud
D. 4⁰-21 H latitude at 116⁰-127⁰ S longhitud
17. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang angkop na paglalarawan sa Pilipinas?
A. Ang Pilipinas ay kapuluang napapaligiran ng lupa.
B. Ang Pilipinas ay ang may pinakamataas na populasyon.
C. Sa Pilipinas matatagpuan ang lahat ng uri ng hayop.
D. Ang Pilipinas ay kapuluang napapaligiran ng tubig
18. Kung ang bawat sentimetro sa iskala ay katumbas ng 50 kilometro, ang 3 sentimetro ay magiging
katumbas ng ________
A. 200 km B. 150 km C.100 km D. 300 km
19. Kung ang bawat sentimetro sa iskala ay katumbas ng 100 kilometro, ang 1000 kilometro ay katumbas
ng________
A. 20 sm B. 5 sm C.10 sm D. 1 sm
Gamit ang mapa sagutin ang mga katanungan sa
bilang 20-21.
20. Mula Pilipinas paano mo mailalarawan ang distansya ng Estados Unidos?
A. malapit sa Pilipinas C. katabi ng Pilipinas
B. napakalayo sa Pilipinas D. napakalapit sa Pilipinas
21. Kung ihahambing mo sa kapuluan ng Indonesia, ano ang masasabi mo sa lawak ng teritoryo ng Pilipinas?
A. kasinlaki B. mas maliit C. mas malaki D. malaking-malaki
22. Ilarawan ang Pilipinas.
1) Malapit ito sa ekwador.
2) Nasa mabababg latitude ito.
3) Nasa pagitan ito ng ekwador at Tropiko ng Kanser.
4) Pahilis ang natatanggap na sikat ng araw nito.
A. 1,2,3 B. 2,3,4 C. 1 at 2 D. 3 at 4
23. Malamig ang klima sa Baguio kaya maraming ________
A. mansanas B. ubas C. strawberries D. lansones
24. Sa lungsod na ito nakapagtala ng pinakamataas na temperature na umabot sa 41°c?
A. Lungsod ng Tuguegarao C. Lungsod ng Baguio
B. Lungsod ng Tagaytay D. Metro Manila
25. Aling pangungusap ang maling paglalarawan tungkol sa temperature ng isang lugar?
A. Kainaman ang temperature sa Pilipinas.
B. Hindi magkakatulad ang tindi ng init at lamig sa Pilipinas.
C. Malamig ang klima sa mga lugar na mataas ang kinaroroonan.
D. May kinalaman ang kinaroroonang latitude ng mga lugar sa temperature.
26. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan ng pagiging insular ng bansa?
A. napapaligiran ng mga dagat at karagatan
B. napapaligiran ng mga bansa sa Asya
C. kakikitaan ng maraming baybayin
D. mayaman sa yamang-dagat
27. Alin ang HINDI kapakinabangan ng pagiging isang bansang insular?
A. Ang kainaman ng mga daungan sa bansa na nagsisilbing daanan ng mga sasakyang
Pandagat.
B. Nagsisilbing pang-akit sa mga turista ang kagandahan ng mga dagat at baybayin nito.
C. Nagsisilbing daanan ito ng mga kalakal mula sa ibang bansa.
D. Madaling masasakop ng ibang bansa ang ating bansa

28. Saang direksiyon sa Pilipinas naroroon ang Dagat Kanlurang Pilipinas?


A. timog at kanluran C. timog at silangan
B. hilaga at kanluran D. hilaga at silangan
29. Ang kapatagan ay malawak na lupain na patag at mababa. Alin sa mga sumusunod ang pinakamataas na
anyong lupa?
A. bundok B. burol C. talampas D. lambak
30. Ang mga sumusunod ay katangian ng Karagatan maliban sa isa. Alin ito?
A. pinakamalalim B. pinakamalawak C. pinakamahaba D. pinakamalaki
31. Ang Pansol Hot Spring ang pinakabantog na bukal sa Laguna. Saan naman matatagpuan ang mainit sa
singaw na nangagaling sa hotspring at maaaring pagkunan ng lakas geothermal na makatutustos ng
elektrisidad sa Bicol?
A. Masbate B. Albay C.Catanduanes D. Sorsogon
32. Paano ka makatutulong sa wastong pangangalaga sa mga likas na yaman sa iyong pamayanan?
A. Hindi ko papansinin ang batang nagtapon ng basura sa tabing-dagat.
B. Babalewalaen ko ang anumang napag-aralan naming tungkol sa kalikasan.
C. Ilalagay ko ang aking basura sa aking bag.
D. Aalagaan ko at pagyayamanin ang halaman sa aming bakuran
33. Bakit marami ang naninirahan sa NCR?
A. Dahil maraming oportunidad o pagkakataon ditto upang makapag-aral at kumita
B. Dahil maraming naggagandahang gusali rito
C. Dahil nasa sentro ito ng bansa
D. Dahil makabago ito

Bilang 34-36.
Gumawa ng paghahambing sa mga pangunahing anyong lupa at anyong tubig. Isulat ang
pagkakaiba ng mga ipinahahambing sa bawat bilang.
34.Kapatagan at talampas
35.Bundok at burol
36.Kipot at tsanel
Bilang 37-40
Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nasa loob ng paaralan o gusali at biglang lumindol?

FIRST PERIODICAL TEST IN MAPEH 4

Name: _____________________ Date: ______________


Gr./Sec: ____________________ Score: _____________

MUSIC
I. Pagtapat-tapatin:
Isulat ang titik ng tamang sagot.
A. B.
_______1. a. whole note
_______2. b. half note
_______3. c. quarter note
_______4. d. quarter rest
_______5. e. eighth rest
f. eighth note
II. Punan ng nawawalang note ang sumusunod narhythmic pattern. (6-10)

III. Hatiin sa limang measure ang mga note at rest sa pamamagitan ng


paglalagay ng mga barline. (11-15)

ARTS
IV. Piliin ang titik ng tamang sagot.
16. Alin sa mga larawang ito ang disenyo ng mga dahon ng Ifugao?

17. Alin sa mga larawang ito ang nagpapakita ng disenyo ng araw ng taga Kalinga?

18. Saan naninirahan ang mga pangkat-etniko ng Maranao?


A. Lanao del Sur B. Cotabato C. Basilan D. Zamboanga

19. Ang mga T’boli naman ay naninirahan sa_______________?


A. Basilan B. Cotabato C. Luzon D. Visayas

20. Ang mga pangkat-etnikong Gaddang ay naninirahan sa _________?


A. Visayas B. Luzon C. Sulu D. Nueva Viscaya

21. Sila ay kilalala sa kanilang tradisyunal na paraan ng paglalala, ilan sa kanilang mga gawa ay ang
abag (g-string), bakwat (belt), at aken (skirt).
A. Gaddang B. T’boli C. Yakan D. Maranao

22. Mahilig sila sa paggawa ng mga palamuti na yari sa bato, salamin at shell Mahilig din sila sa mga kulay na
maroon, puti at dilaw sa kanilang mga disenyo.
A. Maranao B. Gaddang C. Kalinga D. T’boli

23. Ang pangkat-etnikong ito ay kilalala at bantog sa madetalyeng paraan ng pagbuburda at tinatawag nila itong
panubok.
A. Panay-Bukidnon B. T’boli C. Kalinga D. Gaddang
24. Saan naninirahan ang mga pangkat-etniko ng Panay-Bukidnon?
A. Lanao del Sur B. Capiz-Lambunao C. Cotabato D.Basilan

25. Ano ang tawag sa mga taong gumagawa ng mga disenyo sa mga kagamitan at kasuotan ng mga pangkat-
etniko?
A. mga katutubo B. pangkat-etniko C. mga ninuno D. mga dalubhasa

26. Anong elemento ng sining ang ipinapakita sa larawang ito?


A. kulay, hugis, linya C. hugis, kulay, testura (texture)
B. hugis, espasyo, porma D. linya, kulay, testura (texture)
27. Paano natin pahahalagahan ang mga katutubong disenyo na gawa ng ating mga ninuno?
A. Ilagay sa isang museo ang mga kagamitan o kasuotan na gawa ng ating mga katutubo.
B. Itapon na lamang ito sa basurahan.
C. Ipagbili ang mga bagay na ito.
D. Itago na lamang ang mga ito para walang makinabang.
28. Pagkatapos gumawa ng isang likhang sining, ano ang maaaring gawin sa mga kagamitang ginamit?
A. Hayaan na lamang ito sa mesang pinaggawaan.
B. Iligpit ng maayos at ilagay sa tamang lalagyan ang mga kagamitang ginamit.
C. Itapon sa basurahan kahit puwede pang pakinabangan ito.
D. Ikalat sa loob ng silid ang mga kagamitang ginamit. Hayaan na lamang ang guro ang magligpit nito.

29. Sino sa sumusunod ang hindi pangkat-etniko ng Pili[pinas?


A. Tiboli B. Yakan C. Gaddang D. Hapon

30. Ang mga motif ng ______.


A. bituin B. araw C. langit D. lupa

31. Sa paggawa ng obrang coin pouch ay gumamit ng kapirasong tela o ____.


A. kurtina B. kumot C. retaso D. banig

32. Alin sa sumusunod na disenyo ang motif na sumasayaw na tao?

A. B. C. D.
33. Dapat _____________ ang mga naiambag sa sining ng mga pangkat-etniko.
A. itapon B. isawalang bahala C. pahalagahan D. isantabi

34. Tunay na maipagmamalaki ang mga disenyo na nagmula sa ating pangkat-etniko.


A. Oo B. Hindi C. Maaari D. Walang komento

35. Sa paggawa ng likhang-sining makikita ang iba’t ibang________sa isang obra.


A. element B. kasabihan C. kilos D. awit
PHYSICAL EDUCATION

V. Isulat sa patlang kung ilan beses dapat ginagawa ang mga sumusunod na gawain.
A – 1 Beses B – 2-3 Beses C – 3-5 Beses D – Araw-araw
____36. Paglaro sa labas ng bahay
____37. Pagbibisekleta
____38. Pagsasayaw ng Modern Dance o Ballroom
____39. Panonood ng TV
____40. Push-up/Pull-up
____41. Pagtakbo
____42. Pagtulong sa gawaing bahay
____43. Paglalaro ng computer
____44. Pag-upo/paghiga ng matagal
____45. Paglalaro ng basketbol/balibol

VI. Piliin mula sa mga salita sa kahon ang tamang sagot.


Agility Balance Body Composition Cardiovascular Endurance Flexibility

46. Ang kakayahan ng katawan na panatilihing nasa wastong tikas at kapanatagan habang nakatayo sa isa o
dalawang paa na kumikilos sa sariling espasyo at patag na lugar o sa pag-ikot sa ere ay tinatawag
na___________.

47. Ang kakayahang magpalit o mag-iba ng posisyon ng katawan nang mabilisan at paayon sa pagkilos ay
tinatawag na_________.

48. Ang kakayahang makagawa ng pangmatagalang gawain na gumagamit ng malakihang mga galaw sa
katamtaman hanggang mataas na antas ng kahirapan ay tinatawag na____________.

49. Ang kakayahang makaabot ng isang bagay nang malaya sa pamamagitan ng pag-unat ng kalamnan at
kasukasuan ay tinatawag na____________.

50. Ang dami ng taba at parte na walang taba (kalamnan, buto) sa katawan ay tinatawag na_______________.

HEALTH
VI.Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot

51. Alin sa sumusunod na impormasyon ang makikita sa food label ng isang pagkain?
A. Directions for weighing
B. Directions for Use and Storage
C. Directions for Manufacturing
D. Directions for Packaging
52. Ano ang tawag sa bahagi ng Food Label na nagbibigay impormasyon tungkol sa mga sustansyang
makukuha sa pagkaing nakapaloob sa pakete?
A. Date Markings
B. Directions of Manufacturing
C. Nutrition Facts
D. Mga Advisory & Warning Statements

53. Alin ang dapat mong gawin kung ito ang nakalagay sa food label? “Expiration Date : July 30, 2015”
A. Kailangang itago sa kahon bago July 30, 2013
B. Kailangang itago sa kahon bago July 30, 2014
C. Kailangang ubusin ang pagkain bago July 30, 2015
D. Kailangang ubusin ang pagkain bago July 30, 2016

54. Bakit mahalagang basahin ang food label sa pagbili ng pagkain?


A. Upang malaman ang kulay ng pagkain
B. Upang malaman kung masarap ang pagkain.
C. Upang malaman kung paano ito itago sa kahon
D. Upang maintindihan ang nutrisyong nilalaman ng pagkain

55. Piliin ang hinditamang gawain sa pagpili ng tiyak na ligtas na pagkain.


A. Piliin ang mga sariwang pagkain.
B. Bumili sa mga lisensiyadong tindahan.
C. Bilhin ang mga mamahaling produkto.
D. Basahin ang mga impormasyong nakasulat sa pakete.

56. Alin ang tama sa mga sumusunod na pangungusap?


A. Ilagay agad sarefrigerator ang biniling karne at isda
B. Hugasan ang mga gulay bago ilagay sarefrigerator.
C. Balutin ng tela ang mga biniling gulay.
D. Itago ang mga biniling prutas sa karton.

57. Paano mapananatiling malinis ang pagkain?


A. Lagyan ng takip ang natirang pagkain.
B. Pabayaan lang sa mesa ang pagkain.
C. Mag-ispray ng insecticide upang hindi dapuan ng insekto.
D. Maglagay ng flower vase sa mesa upang hindi dapuan ng langaw.

Para sa bilang 58-60: Suriin ang larawan :


58. Anong bahagi ng food label ang nagbibigay ng pangunahing enerhiya?
A. Carbohydrates B. Fat C. Protein D. Vitamin A
59. Ito ang sustansiyang nagpapalakas ng kalamnan?
A. Carbohydrates B. Fat C. Protein D. Vitamin A
60. Gamit pa rin ang larawan, ilang porsiyento (%) ng enerhiya ang ibibigay ng bawat sukat/serving ang
makukuha dito?
A. 39% B. 40% C. 41% D. 42%

VII.Pagtapatin ang hanay A sa hanay

HANAY A HANAY B

___61. Ito ang pangkalahatang tawag sa a.food label


mga sakit na nakukuha sa marumi at hindi
ligtas na pagkain at inumin.
b.Total Fat
___62. Ito ang tawag sa bitaminang
nagsasaayos ng mga buto at nagpapalinaw
sa paningin. c.Food borne disease
.
___63. Ito ang tawag sa mga
impormasyong makikita sa pagkain. d.Transfat
___64. Pinakamapanganib na Fat sa
katawan.
___65. Ang sakit na ito ay ang pamamaga e.Vitamin A
ng atay.

f.Hepatitis A

66-70.(5 puntos)
Gumawa ng isang poster na
nagpapakita kung paano makaiwas sa mga
sakit na dulot ng marumi at hindi ligtas na
pagkain.