You are on page 1of 64

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Bahasa Melayu
Sekolah Kebangsaan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 3
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Bahasa Melayu
Sekolah Kebangsaan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 3
Bahagian Pembangunan Kurikulum

APRIL 2017
Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel
E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara................................................................................................................................................................................ v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.................................................................................................................................................. vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan...................................................................................................................................................... vii

Kata Pengantar............................................................................................................................................................................... ix

Pendahuluan................................................................................................................................................................................... 1

Matlamat ........................................................................................................................................................................................ 2

Objektif ........................................................................................................................................................................................... 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah............................................................................................................................ 5

Fokus ............................................................................................................................................................................................. 6

Kemahiran Abad Ke-21................................................................................................................................................................... 7

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi....................................................................................................................................................... 9

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ......................................................................................................................................... 10

Elemen Merentas Kurikulum .......................................................................................................................................................... 17


Pentaksiran Sekolah...................................................................................................................................................................... 19

Organisasi Kandungan .................................................................................................................................................................. 24

Kemahiran Mendengar dan Bertutur .......................................................................................................................................... 29

Kemahiran Membaca ................................................................................................................................................................. 32

Kemahiran Menulis .................................................................................................................................................................... 35

Aspek Seni Bahasa .................................................................................................................................................................... 38

Aspek Tatabahasa ..................................................................................................................................................................... 40

Glosari ........................................................................................................................................................................................... 43

Panel Penggubal ........................................................................................................................................................................... 48


RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

KURIKULUM KEBANGSAAN
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk


kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua
pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan
sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk
menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk
menyampaikan pengetahuan.

Sumber:Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97.]

vii
KATA PENGANTAR kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit
Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang
(KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah
insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan
dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar
Kebangsaan.
kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada
telah dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan KBAT dengan memberi fokus kepada pendekatan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran
semua mata pelajaran yang mengandungi Standard Berasaskan Projek supaya murid dapat menguasai
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.

Usaha memasukkan standard pentaksiran dalam dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan pihak yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga
Kebangsaan. Menerusinya, murid dapat ditaksir secara pelaksanaan KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan.
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL


DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam Pengarah
tunjang Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

PENDAHULUAN keupayaan serta penguasaan kemahiran bahasa mereka.


Di samping itu, murid juga diharap dapat berkomunikasi
Dunia pendidikan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi
menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dan
menuntut perubahan dalam kurikulum. Seiringan dengan itu,
Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatif bertatasusila dalam semua urusan serta mempunyai ciri-ciri
seperti yang dinyatakan dalam profil murid.
menyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum
termasuklah Kurikulum Standard Bahasa Melayu yang turut
Kemahiran Abad Ke-21, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam
dan Kemahiran Menaakul turut dimasukkan secara eksplisit
penggubalannya. Standard Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah
dalam dokumen kurikulum ini agar modal insan yang
Rendah yang mengandungi Standard Kandungan, Standard
dihasratkan mampu memenuhi keperluan masa kini. Melalui
Pembelajaran dan Standard Prestasi yang didokumenkan
kurikulum ini, keberkesanan dalam proses pengajaran dan
sebagai Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
Bahasa Melayu. Standard Kandungan, Standard Pembelajaran pembelajaran (PdP) amat dititikberatkan. PdP yang
dilaksanakan bukan sahaja menekankan pembelajaran
dan Standard Prestasi ini merupakan pernyataan yang
berasaskan murid dan pembelajaran kolaboratif, malah murid-
merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang mesti
murid akan belajar melalui pembelajaran mendalam seperti
dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah rendah.
pembelajaran penyelesaian masalah, pembelajaran berasaskan
projek, inkuiri dan pembelajaran koperatif serta pembelajaran
Pada asasnya, pembinaan kerangka standard ini berdasarkan
secara kontekstual. Murid akan ditaksir dan dinilai semasa PdP
prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kurikulum ini
mengetengahkan pendekatan berbentuk modular dan dijalankan.

pembelajaran secara didik hibur serta pentaksiran secara


Penilaian dapat dilaksanakan hasil daripada perubahan tingkah
holistik bagi mencungkil potensi murid dalam penerokaan
laku murid semasa dan selepas proses PdP. Perkembangan
pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Seterusnya, kurikulum ini
murid dilihat dan dilaporkan secara holistik dan autentik. Selain
membolehkan murid memperkembangkan dan menilai

1
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

itu, guru juga dapat membuat penambahbaikan dalam proses OBJEKTIF UMUM
pengajaran mereka. KSSR mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berikut:
DSKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah mengambil kira 1. Memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan, dan
pendekatan pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa pertanyaan dengan betul.
kebangsaan di Sekolah Kebangsaan bagi menjunjung peranan 2. Bercerita, berbincang dan mengemukakan pendapat
bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bahasa perpaduan negara, bahasa ilmu dan bahasa pengantar bertatasusila.
di sekolah. Mata pelajaran Bahasa Melayu ini dijadikan 3. Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul,
pemangkin untuk memahami akal budi, pemikiran dan memahami, dan menaakul maklumat tersurat dan tersirat.
sosiobudaya penuturnya ke arah melahirkan semangat cinta 4. Membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa
akan bahasa dan tanah air yang dikongsi bersama dalam satu kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca.
wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu. 5. Mencatat, menulis, dan mengimlak untuk mengaplikasikan
maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun.
6. Menghasilkan pelbagai penulisan, mengedit, dan menulis
MATLAMAT
ulasan.
Standard Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah digubal
7. Menghayati serta menghargai keindahan dan kesantunan
untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa
bahasa dalam bahan sastera.
dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri,
8. Menggunakan sistem bahasa yang betul dalam
memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran, maklumat, nilai dan
pertuturan, pembacaan dan penulisan.
idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.
9. Menghargai dan mengamalkan nilai murni, bersikap
positif, semangat patriotik, dan kewarganegaraan melalui
aktiviti berbahasa.

2
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Objektif Standard Kurikulum Bahasa Melayu Tahun 3 8. Menulis huruf, perkataan dan frasa secara mekanis
dalam bentuk tulisan berangkai dengan kemas dan
KSSR mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 3 bertujuan cantik.
membolehkan murid mencapai objektif berikut: 9. Membina, menulis ayat dan jawapan pemahaman
secara kritis berdasarkan soalan bertumpu dan
1. Mendengar, mengecam dan menyebut ayat tunggal dan bercapah.
ayat majmuk dengan betul dan tepat. 10. Mencatat maklumat yang dibanding beza tentang
2. Mendengar, memahami, dan memberi respons terhadap sesuatu perkara.
ayat perintah. 11. Menulis ayat yang diimlakkan.
3. Mendengar, mentafsir dan bertindak balas terhadap 12. Merangka dan menulis penulisan naratif dan bukan
soalan bertumpu dan bercapah. naratif serta mengedit dan memurnikan hasil penulisan
4. Bertutur untuk menjelaskan serta menilai dan daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan
membanding beza maklumat yang tersurat imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat.
menggunakan idea yang kritis dan kreatif secara 13. Berceritakan dengan menggunakan simpulan bahasa,
bertatasusila mengikut konteks. bandingan semacam dan perumpamaan yang sesuai
5. Berinteraksi untuk mendapatkan dan menyampaikan serta mengubahsuai cerita yang berunsur pengajaran
maklumat. dan mempersembahkannya secara kreatif.
6. Membaca petikan dengan sebutan yang betul dan 14. Melafazkan dan menjelaskan maksud pantun serta
intonasi yang sesuai serta memahaminya. mencipta pantun secara berpandu dan
7. Membaca, mengenal pasti dan menerangkan, idea mempersembahkannya.
daripada bahan bukan sastera dan bahan sastera serta
mempersembahkannya.

3
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

15. Menyanyi dan menjelaskan maksud lirik lagu serta


mengubahsuai lirik lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya.
16. Mencipta secara berpandu puisi, melagukan syair dan
mendeklamasikan sajak serta memahami maksudnya.
17. Memahami dan menggunakan kata nama am, kata
nama khas, kata ganti nama serta penjodoh bilangan
mengikut konteks dengan betul.
18. Memahami dan menggunakan kata kerja, kata adjektif,
kata tugas mengikut konteks.
19. Memahami dan menggunakan kata dasar, kata
berimbuhan, kata majmuk dan kata ganda mengikut
konteks.
20. Memahami dan membina ayat seruan, ayat perintah
serta ayat tanya mengikut konteks.
21. Memahami dan mengaplikasi ayat tunggal dan ayat
majmuk mengikut konteks.

4
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; modal insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong Rajah 1. Kurikulum Bahasa Melayu digubal berdasarkan enam
antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, tunjang kerangka..KSSR.……………………………………………..
kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

5
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

FOKUS
Pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah berfokus pada Fokus juga diberikan dalam penguasaan tatabahasa yang baik
kemahiran literasi (konsep kembali kepada asas) dan aplikasi bagi membantu murid berkomunikasi dengan menggunakan
bahasa. Kemahiran asas literasi memberi penekanan kepada sistem bahasa yang betul dan menghasilkan penulisan yang
murid-murid Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3) untuk berkualiti dan kreatif. Manakala dalam aspek Seni Bahasa
menguasai sepenuhnya asas kemahiran mendengar, bertutur, pula, murid dapat mengapreasiasikan keindahan bahasa
membaca dan menulis serta dilaksana sepenuhnya dalam Melayu melalui pelbagai teknik kemahiran bahasa yang santai
pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara terancang. dan menyeronokkan.

Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6) pula, Penekanan aktiviti PdP dan penggunaan pelbagai bahan yang
pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu memberi menarik secara didik hibur bagi semua kemahiran dan aspek ini
penekanan kepada pengukuhan literasi dan aplikasi kemahiran dapat membantu murid menguasai dan menghayati
bahasa supaya mereka lebih berketerampilan berbahasa dalam pembelajaran bahasa dengan lebih berkesan.
bentuk lisan dan bertulis.

Melalui penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur, murid


dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih
berkesan, manakala melalui kemahiran membaca, murid dapat
meningkatkan kosa kata, memperoleh dan memproses
maklumat serta dapat memupuk minat membaca. Penguasaan
kemahiran menulis pula, murid dapat mengaplikasikan
maklumat dalam pelbagai bentuk penulisan bagi
menyampaikan idea mereka.

6
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

KEMAHIRAN ABAD KE-21 Jadual 1: Profil Murid

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid PROFIL MURID PENERANGAN
yang menguasai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan mengatasi kesukaran, mengatasi
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad cabaran dengan kebijaksanaan,
keyakinan, toleransi, dan empati.
Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai
ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
Jadual 1 supaya berupaya bersaing pada peringkat global. Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin
dan kreatif secara lisan dan bertulis,
Penguasaan Standard Kandungan (SK) dan Standard
menggunakan pelbagai media dan
Pembelajaran (SP) dalam kurikulum Bahasa Melayu Sekolah teknologi.
Rendah menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
Ke-21 dalam kalangan murid. dan inovatif; mampu untuk menangani
masalah yang kompleks dan membuat
keputusan yang beretika. Mereka berfikir
tentang pembelajaran dan diri mereka
sebagai murid. Mereka menjana soalan
dan bersifat terbuka kepada perspektif,
nilai dan tradisi individu dan masyarakat
lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif
dalam menangani bidang pembelajaran
yang baharu.

7
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

Kerja Mereka boleh bekerjasama secara Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan


Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang dan membentuk pemahaman yang
lain. Mereka mampu menggalas luas dan seimbang merentasi pelbagai
tanggungjawab bersama-sama serta disiplin pengetahuan. Mereka meneroka
menghormati dan menghargai pengetahuan dengan cekap dan
sumbangan yang diberikan oleh setiap berkesan dalam konteks isu tempatan
ahli pasukan. Mereka memperoleh dan global. Mereka memahami
kemahiran interpersonal melalui aktiviti isu-isu etika / undang-undang berkaitan
kolaboratif, dan ini menjadikan mereka maklumat yang diperoleh.
seorang pemimpin dan ahli pasukan
yang lebih baik. Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas
Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap
keperluan dan perasaan orang lain.
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu Mereka komited untuk berkhidmat
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan kepada masyarakat dan memastikan
idea baharu. Mereka mempelajari kelestarian alam sekitar.
kemahiran yang diperlukan untuk
menjalankan inkuiri dan penyelidikan, Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
serta menunjukkan sifat berdikari dalam sokongan dan rasa hormat terhadap
pembelajaran. Mereka dapat menikmati negara.
pengalaman pembelajaran sepanjang
hayat secara berterusan.

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,


kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu, kumpulan dan komuniti.
Mereka bertanggungjawab atas
tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka.

8
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
dalam PdP bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
dalam kalangan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 2.
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
yang munasabah.
Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT

TAHAP Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk


PENERANGAN
PEMIKIRAN
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
dan nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara. tidak mengikut kelaziman.
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
bahagian kecil untuk memahami dengan Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
lebih mendalam serta hubung kait antara
bahagian berkenaan. pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
pengalaman, kemahiran, dan nilai serta
memberi justifikasi. berfokus untuk menyelesaikan masalah.
Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif. KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi

9
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan Selain itu, dalam PdP Bahasa Melayu juga, unsur ilmu, nilai
aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir. murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan.
Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN mata pelajaran lain, nilai murni masyarakat Malaysia serta
Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR, strategi PdP kemahiran berfikir, kemahiran menaakul dan kemahiran bahasa
Bahasa Melayu menggunakan pelbagai prinsip, teknik dan membolehkan murid menguasai kemahiran secara bersepadu
pendekatan untuk memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah menerusi pengalaman pembelajaran bahasa.
Pendidikan Kebangsaan.
Penilaian yang dijalankan secara berterusan dalam proses PdP
Konsep 5P merupakan maklumat yang berguna bagi menentukan
Strategi PdP Bahasa Melayu menekankan konsep 5P iaitu pencapaian sesuatu objektif PdP. Melalui proses penilaian ini
penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan
penilaian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk
bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Konsep 5P pemulihan atau pengayaan.
merupakan asas dalam proses PdP dalam KBSR. Melalui konsep
ini, murid dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan Bagi memastikan semua murid menguasai kemahiran bahasa,
serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan aktiviti pemulihan dalam PdP harus disediakan untuk membantu
menyeluruh seterusnya akan mengelakkan murid daripada murid menguasai kemahiran bahasa yang belum dapat dikuasai
berasa bosan sepanjang proses PdP dijalankan. Kemahiran dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan yang disediakan
bahasa dapat digabungjalinkan, sama ada kemahiran digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah
mendengar, bertutur, membaca dan menulis, aspek seni bahasa kepada yang sukar. Pelaksanaan aktiviti ini adalah mengikut
dan tatabahasa yang terdapat dalam standard kandungan. kemampuan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran.

10
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Aktiviti pengayaan dalam PdP pula disediakan untuk perkembangan murid.


memantapkan kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid.
Murid diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara Pendekatan Didik Hibur
bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan dan aktiviti Pendekatan didik hibur merupakan satu pendekatan dalam PdP
diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam yang menekankan persekitaran pembelajaran yang
jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka menyeronokkan secara terancang. Unsur keseronokan akan
masa yang ditentukan. wujud melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghibur,
bermakna dan memikat yang dapat membantu memperkukuh
Pendekatan Modular pemahaman dan mendorong murid untuk belajar. Didik hibur
Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran dilaksanakan mengikut konteks isi kandungan mata pelajaran
kepada unit-unit kecil iaitu dalam bentuk bidang, tajuk, kemahiran serta menggunakan kepelbagaian strategi serta bahan
atau nilai. Kurikulum Bahasa Melayu distrukturkan kepada empat pengajaran dan pembelajaran yang dapat menimbulkan cabaran,
kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, rasa ingin tahu, kawalan, fantasi, kerjasama, persaingan sihat
membaca dan menulis. Aspek seni bahasa dan tatabahasa dan pengiktirafan. Pendekatan ini dilaksanakan merentas
menyokong kemahiran tersebut untuk mengukuhkan kecekapan kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur,
keterampilan berbahasa. Melalui pendekatan ini, setiap membaca, menulis, aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa.
kemahiran dapat dilaksanakan dengan lebih berfokus dan mudah
dikuasai oleh murid. Pendekatan modular juga boleh Pendekatan Tematik
dilaksanakan secara berurutan (linear) atau tidak berurutan (non- Pendekatan tematik ialah satu pendekatan PdP yang akan
linear). Walau bagaimanapun, pendekatan modular dilaksanakan diajarkan melalui topik atau tema yang dipilih bersesuaian
secara berpusatkan murid dan berfokus iaitu guru akan mengajar dengan masa, tempat dan minat bagi menggerakkan sesuatu
hanya satu kemahiran dalam satu sesi PdP di dalam bilik darjah. proses PdP. Tema yang dipilih menjadi wahana dan medium
Pentaksiran dalam pendekatan modular dijalankan secara kepada memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
berterusan iaitu secara formatif dan sumatif untuk mengukur diterjemahkan dalam pengajaran bahasa melalui kemahiran

11
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. Kecekapan 2. Kemasyarakatan


berbahasa seperti kemahiran bahasa, seni bahasa, tatabahasa Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan
serta pengembangan kosa kata dan peribahasa dapat dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan
dikukuhkan. Di samping itu, melalui pendekatan bertema, ilmu keharmonian dan kerukunan hidup bermasyarakat. Tema
daripada mata pelajaran dan disiplin ilmu lain lebih mudah ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar
diserapkan. Bagi tujuan ini, perancangan dan penentuan tema dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia,
pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu seperti ilmu teknologi bertoleransi, hormat-menghormati, bekerjasama,
maklumat dan komunikasi, hal persendirian, isu kemasyarakatan bertanggungjawab serta menerima perbezaan antara
dan perpaduan, menghargai warisan, kelestarian alam serta budaya.
mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-
isu semasa. 3. Kesihatan dan Kebersihan
Tema kesihatan dan kebersihan, merujuk kesempurnaan
Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini
1. Kekeluargaan diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat
Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan
keluarga. Tema ini melibatkan keluarga asas, dan keluarga kesihatan, serta amalan gaya hidup sihat.
kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah
rendah agar menghargai, menghormati serta mewujudkan 4. Keselamatan
hubungan erat sesama ahli keluarga ke arah memupuk Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi
perpaduan kaum. Murid didedahkan kehidupan keluarga diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai
yang berbeza daripada keluarga lain yang terdiri daripada persekitaran. Tema ini diajarkan kepada murid supaya
pelbagai kaum. dapat memberi kesedaran agar mengutamakan
keselamatan.

12
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

5. Perpaduan ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan


Tema ini meliputi elemen silang budaya iaitu memahami masyarakat madani yang mempunyai semangat kekitaan
perbezaan cara hidup, saling menghormati kepercayaan dan sepunya, sanggup mempertahankan dan
agama dan adat resam, saling mempercayai serta mengharumkan negara serta setia kepada negara.
menghargai persamaan dan menerima perbezaan antara
kaum. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk 8. Sains, Teknologi dan Inovasi
mewujudkan hubungan erat dan keharmonian dalam Tema sains teknologi dan inovasi merujuk ilmu
masyarakat yang berbilang kaum demi perpaduan dan pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji,
kesejahteraan negara. dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu
yang baharu. Tema ini diajarkan kepada murid agar dapat
6. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk
Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi menghasilkan sesuatu yang berinovasi.
elemen silang budaya yang terdapat dalam masyarakat
pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. 9. Kelestarian Alam
Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan Tema ini memupuk pengetahuan dan kesedaran terhadap
seni budaya ini dapat difahami dan dihayati oleh murid alam sekitar dan kelestarian global dalam membentuk etika
sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. murid untuk menghargai alam dan kesejahteraan
kehidupan. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan
7. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam
Tema jati diri memupuk keperibadian insan yang seimbang sekitar dan teknologi hijau.
dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial.
Patriotisme membentuk semangat juang, kecintaan 10. Pertanian dan Penternakan
terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa negara yang Tema pertanian dan penternakan memberi murid
merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Tema pendedahan perihal asas pertanian dan penternakan

13
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

secara tradisional dan moden. Murid juga didedahkan Penyelesaian Masalah


tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian, Penyelesaian masalah ialah aktiviti PdP yang melibatkan
penternakan, dan keusahawanan tani. masalah berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka-
teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi
11. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan sebenar. Murid perlu menggunakan kemahiran, prinsip dan teori
Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang
perniagaan dan keusahawanan dalam menjana diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir secara kritis
pendapatan dan pengurusan perdagangan, manakala dan kreatif.
pengurusan kewangan pula menekankan tentang
tanggungjawab dalam menguruskan kewangan dengan Pembelajaran Berasaskan Projek
bijak. Tema ini dapat memupuk kesedaran tentang Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk
kepentingan bidang ekonomi, membudayakan sikap menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-
keusahawanan dan celik kewangan dalam kehidupan. murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan
dapatannya. Hal ini juga dapat membantu guru menilai
12. Integriti perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih
Tema integriti merujuk prinsip berpegang teguh kepada bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.
kejujuran dan amalan moral yang tinggi, keselarasan
antara tindakan dengan nilai murni, etika dan undang- Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
undang serta keselarasan antara kepentingan diri dengan Pembelajaran berasaskan inkuari merupakan pendekatan PdP
kepentingan umum. Tema ini dapat memupuk kesedaran yang berpusatkan murid secara menyeluruh. Murid mencari dan
murid untuk bertindak mengikut lunas-lunas agama dan menyelidiki sesuatu perkara atau peristiwa secara sistematik,
undang-undang negara agar menjadi warganegara yang kritis dan analitis sehingga dapat merumuskan jawapan kepada
bermoral dan bertamadun demi kesejahteraan negara. persoalan atau penemuannya sendiri dengan yakin. Guru
berperanan sebagai fasilitator untuk membimbing proses

14
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

penerokaan dan refleksi misalnya melalui aktiviti soal jawab. Ciri- Kepelbagaian Sumber dan Bahan
ciri pembelajaran inkuiri berfokus pada hipotesis yang hendak Penggunaan pelbagai sumber dan bahan amat digalakkan dalam
diuji, sikap keterbukaan, penggunaan dan pengesahan fakta atau PdP Bahasa Melayu. Bahan berunsur ilmu, separa ilmiah dan
bukti dan rumusan. bahan sastera hendaklah digunakan dalam PdP bagi bacaan
intensif dan ekstensif. Kepelbagaian sumber merujuk
Pembelajaran Koperatif penggunaan sumber pertama, sumber cetak, sumber elektronik,
Kaedah PdP pembelajaran koperatif dilaksanakan dalam digital dan internet serta bahan yang autentik seperti akhbar,
kumpulan yang membolehkan murid belajar bersama-sama, majalah, buku rujukan, kamus, glosari dan sebagainya.
saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk
menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahli kumpulan bekerja, Pembelajaran Kecerdasan Pelbagai
berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat Pembelajaran Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan
sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatif ini dapat potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana
menghasilkan satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang
interaksi antara murid, kerjasama dan semangat berpasukan berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal
yang kuat. linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang,
interpersonal, intrapersonal dan naturalis.
Pembelajaran Berpusatkan Murid
Strategi PdP dalam mata pelajaran Bahasa Melayu haruslah Pembelajaran Kontekstual
berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang
menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu,
itu, murid dapat membina keyakinan berbahasa. masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila
murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara
bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam
kehidupan mereka.

15
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Pembelajaran Luar Bilik Darjah Kajian Masa Depan


Pembelajaran luar bilik darjah ialah aktiviti kurikulum yang Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk
dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau
serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan isu yang berlaku pada masa lampau, masa ini dan masa depan.
pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka
dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran dalam akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat
situasi yang sebenar, mengembangkan kemahiran sosial dan manfaat yang maksimum.
kerja berpasukan.
Pembelajaran Akses Kendiri
Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Akses Kendiri ialah satu program yang
Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan
melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti,
pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar
berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran
menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar mereka.
sepanjang hayat mereka.
Pembelajaran Masteri
Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembelajaran ini memastikan semua murid menguasai hasil
Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit
supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada
berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti
meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi menguasai 80 peratus aras masteri sebelum berpindah ke unit
dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran yang baharu.
pembelajaran seumur hidup.

16
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3. Nilai Murni

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata

diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam SK pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan

dan SP. Elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan mengamalkannya.

kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan

dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen dan kewarganegaraan kebangsaan dan global yang

di dalam EMK adalah seperti berikut: menjadi amalan dalam kehidupan harian.

1. Bahasa
4. Sains dan Teknologi
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
kalangan murid.
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
dan berkomunikasi secara berkesan.
yang lebih cekap dan berkesan.
 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
2. Kelestarian Alam Sekitar
merangkumi empat perkara iaitu:
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata
konsep yang berkaitan dengan sains dan
pelajaran.
teknologi).
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap alam sekitar dan
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
kelestarian global penting dalam membentuk etika murid
kemahiran manipulatif tertentu).
untuk menghargai alam dan kehidupan.

17
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan
keselamatan). dalam PdP.
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
7. Keusahawanan
5. Patriotisme  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan

mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan

masyarakat. murid.

 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP
mempunyai semangat cintakan negara dan melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap
berbangga sebagai rakyat Malaysia. seperti rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab
serta membangunkan minda kreatif dan inovatif
6. Kreativiti dan Inovasi untuk memacu idea ke pasaran.

 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi


8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau
 Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham
Komunikasi (TMK) dalam PdP memastikan murid
atau gabungan idea yang ada.
dapat mengaplikasi dan mengukuhkan
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui
pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
dipelajari.
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong
untuk memastikan pembangunan modal insan yang
murid menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih
mampu menghadapi cabaran abad ke-21.
menarik dan menyeronokkan serta meningkatkan
kualiti pembelajaran.

18
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik menguruskan hal ehwal kewangan secara
yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi bertanggungjawab.
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
kandungan mata pelajaran. PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
secara langsung adalah melalui tajuk seperti wang yang
9. Kelestarian Global mengandungi elemen kewangan secara eksplisit seperti
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun.
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui
persekitaran dalam kehidupan harian dengan tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan berkesan dan bermakna.
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa
peringkat tempatan, negara dan global.
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

10. Pendidikan Kewangan


 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran

19
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

PENTAKSIRAN SEKOLAH
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada penguasaan bahasa ini disertakan dengan pengintergrasian
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses pengetahuan dalam tema serta nilai untuk melihat sejauh mana
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang murid menguasai standard pembelajaran. Oleh itu, penyaksiran
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. ini menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan,
Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak menguasai kemahiran Bahasa dan mengamalkan nilai. Di
formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan samping itu, PS juga menilai keberkesanan pengajaran guru.
sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik
berdasarkan prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). PS mempunyai ciri-ciri berikut:
Maklumat yang diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir, 1. Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang
guru, ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan susulan ke pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan
arah peningkatan perkembangan pembelajaran murid. nilai murni.
2. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. PdP.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses 3. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada kesesuaian dan kesediaan murid.
akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. 4. Berdasarkan standard kurikulum.
Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, 5. Adil kepada semua murid.
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan 6. Pelaksanaan pentaksiran secara;
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan DSKP.  Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan
proses PdP; dan
Pentaksiran sekolah bagi Bahasa Melayu dilaksanakan  Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit
bersandarkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Pentaksiran pembelajaran, semester atau tahun.

20
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

PS ini berdasarkan penguasaan murid dalam standard prestasi. menegak (Tahap Penguasaan). Pertumbuhan murid dijelaskan
PS tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau
murid lain. Murid dinilai secara adil dan saksama berdasarkan rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk
keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa hasil pembelajaran. Tahap perkembangan pembelajaran murid
dibandingkan dengan individu lain. Oleh itu, pentaksiran diukur berdasarkan perkembangan atau kemajuan
memerlukan komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas pembelajarannya.
daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembang potensi
setiap murid ke tahap maksimum. Terdapat tiga standard prestasi bagi setiap kemahiran Bahasa
iaitu standard prestasi kemahiran mendengar dan bertutur,
Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap standard prestasi kemahiran membaca dan standard prestasi
dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi kemahiran menulis. Aspek seni Bahasa dan tatabahasa tidak
segala aspek tentang diri seseorang murid. Hal ini bagi dinilai tetapi semasa PdP, pentaksiran dapat dilaksanakan juga
membolehkan pihak yang bertanggungjawab mengenali, untuk menilai ketiga-tiga kemahiran Bahasa tersebut. Selepas
memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik semua standard pembelajaran dalam sesuatu kelompok itu
sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi diajar, guru akan menilai dan menentukan tahap penguasaan
untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa murid tersebut.
mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing.

Standard Prestasi
Standard Prestasi ialah set kriteria umum yang menunjukkan
tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan selepas
sesuatau standard pembelajaran atau kemahiran dikuasai.
Perkembangan dalam standard terbahagi kepada dua, iaitu
perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan

21
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Tahap Penguasaan Keseluruhan Jadual 3: Tafsiran Umum Bagi Tahap Penguasaan Bahasa
Tahap Penguasaan Keseluruhan adalah Standard Prestasi Melayu Sekolah Rendah

Umum yang merentas kemahiran Bahasa. Standard Prestasi


Umum ini menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN
secara hieraki digunakan bagi tujuan pelaporan individu
TAHAP
berdasarkan kelompok standard. Tahap Penguasaan HURAIAN
PENGUASAAN
Keseluruhan ini menandakan pencapaian murid berdasarkan 1 Murid mempamerkan tahap pengetahuan
kemahiran bahasa secara keseluruhan merujuk DSKP Bahasa Sangat Terhad bahasa dan kecekapan berbahasa yang
Melayu KSSR. Pencapaian murid bagi setiap kemahiran akan sangat lemah, sangat terhad dan
memerlukan banyak bimbingan,
dirujuk pada Tahap Penguasaan Keseluruhan. Maklumat yang panduan dan latihan dalam kemahiran
dikumpul melalui pentaksiran ini dapat membantu guru bahasa.
menentukan kekuatan dan kelemahan murid. Oleh itu, adalah
2 Murid mempamerkan tahap pengetahuan
penting bagi guru menggunakan pertimbangan profesional
Terhad bahasa dan kecekapan berbahasa yang
(professional judgement) dalam menentukan tahap lemah, terhad dan memerlukan sedikit
penguasaan murid. bimbingan, panduan, dan latihan dalam
kemahiran bahasa.

3 Murid berupaya mempamerkan tahap


Memuaskan pengetahuan bahasa dan kecekapan
berbahasa yang sederhana dan berupaya
mengungkapkan idea serta menguasai
kemahiran berfikir yang asas tanpa
bimbingan dalam kemahiran bahasa.

22
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN

TAHAP TAHAP
HURAIAN HURAIAN
PENGUASAAN PENGUASAAN
4 Murid berupaya mempamerkan tahap konsisten, berupaya mengungkapkan
Baik pengetahuan bahasa dan kecekapan idea dengan jelas, terperinci dan
berbahasa yang baik, dapat tersusun, menguasai kemahiran berfikir
mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang kritis, kreatif dan inovatif,
dengan berkesan, berupaya berkomunikasi secara efektif dan penuh
mengungkapkan idea, menguasai keyakinan, mengamalkan pembelajaran
kemahiran berfikir yang kritis, dan secara kendiri serta menjadi model
mengamalkan pembelajaran kendiri teladan kepada murid yang lain dalam
secara minimum dalam kemahiran kemahiran bahasa.
bahasa.

5 Murid berupaya mempamerkan tahap Semua guru Bahasa Melayu perlu melaksanakan proses PdP
Sangat Baik pengetahuan bahasa dan kecekapan
dalam bilik darjah dengan merujuk kepada SK dan SP.
berbahasa yang tinggi, berupaya
mengungkapkan idea dengan jelas dan Kebijaksanaan guru dituntut bagi menentukan proses PdP
terperinci, berkomunikasi secara efektif, dilaksanakan secara bersesuaian dan berkesan. Dalam
mengaplikasikan pengetahuan bahasa
keadaan yang sama, guru perlu mentaksir keupayaan murid
yang lebih kompleks, menguasai
kemahiran berfikir yang kritis dan dan menentukan tahap penguasaannya berdasarkan senarai
kreatif, serta mengamalkan pembelajaran standard prestasi dalam kelompok kemahiran yang telah
secara kendiri dalam kemahiran bahasa.
ditentukan. Guru perlu adil dalam membuat pertimbangan

6 Murid berupaya mempamerkan tahap professional untuk menentukan tahap penguasaan murid.
Cemerlang pengetahuan bahasa dan kecekapan Setiap murid seharusnya diberikan peluang, bimbingan dan
berbahasa yang cemerlang dan pengukuhan agar mereka mampu dan berupaya menunjukkan

23
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

penguasaan serta kebolehan, yang terbaik dan cemerlang Jadual 4: Organisasi Kandungan DSKP
dalam kemahiran bahasa. STANDARD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set
ORGANISASI KANDUNGAN
tentang perkara kriteria atau kriteria umum
Organisasi Kandungan DSKP ini dipersembahkan dalam
yang murid patut indikator kualiti yang
bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit
ketahui dan boleh pembelajaran dan menunjukkan
yang terdiri daripada standard kandungan, standard
lakukan dalam pencapaian yang tahap-tahap
pembelajaran dan standard prestasi. Setiap standard ini
suatu tempoh boleh diukur bagi prestasi yang
berpaksikan kemahiran bahasa dan sistem bahasa yang
persekolahan setiap standard perlu murid
disokong oleh pengisian kurikulum. Selain itu, setiap standard
merangkumi aspek kandungan. pamerkan
ini mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilai murni,
pengetahuan, sebagai tanda
kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid selama
kemahiran dan bahawa
enam tahun pembelajaran di sekolah rendah. Ketiga-tiga
nilai. sesuatu perkara
standard ini dijelaskan dalam jadual 4 seperti berikut:
itu telah
dikuasai murid
(indicator of
success).

24
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Kemahiran Bahasa melalui kemahiran ini murid juga berupaya menghayati teks
Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard yang dibaca.
Kurikulum Bahasa Melayu. Dalam mencapai kemahiran
bahasa dalam standard ini, kemahiran-kemahiran tersebut 3. Kemahiran Menulis
telah diorganisasikan seperti berikut: Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis
perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis
1. Kemahiran Mendengar dan Bertutur penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan
Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid pengalaman peribadi yang telah dilalui. Penekanan perlu
mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati diberikan pada penggunaan ayat yang gramatis, tanda
secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan
pengucapan, serta dapat memberikan respons. Kemahiran kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti
bertutur pula merujuk keupayaan murid berkomunikasi mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur
untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pengetahuan dan imaginasi. Penguasaan kemahiran
pendapat, perasaan serta idea yang kreatif dan kritis bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam
dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik.
bertatasusila. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan
penekanan dalam kemahiran bertutur. 4. Aspek Seni Bahasa
Aspek seni bahasa merujuk kebahasaan, keindahan dan
2. Kemahiran Membaca kehalusan dalam bahasa Melayu yang perlu difahami dan
Kemahiran membaca merujuk keupayaan murid membaca dikuasai oleh murid. Penguasaan aspek seni bahasa
dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. merangkumi kecekapan memahami, mengungkap dan
Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan menghayati bahasa yang indah. Melalui pembelajaran
penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan aspek ini, murid menghasilkan dan mempersembahkan
menggunakan teknik-teknik membaca. Di samping itu, karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis

25
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

melalui variasi teknik yang menarik. Aspek seni bahasa ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang
juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna.
secara didik hibur. Bentuk kata pula ialah unit tatabahasa sama ada
bentuk tunggal atau hasil daripada proses
5. Aspek Tatabahasa pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan.
Aspek tatabahasa merujuk morfologi dan sintaksis bahasa Golongan kata pula ialah proses menjeniskan
Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Aspek perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau
ini perlu diajarkan dan dilaksanakan melalui pengajaran fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan
yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan yang sama.
supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa
dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara 1.1.1 Struktur kata merujuk pada pola suku kata
lisan dan bertulis. bagi:
(i) kata asli bahasa Melayu
SISTEM BAHASA (ii) kata pinjaman bahasa Melayu
Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ejaan, 1.1.2 Bentuk kata terdiri daripada:
sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa. Pelaksanaan (i) kata terbitan
sistem bahasa dalam PdP Bahasa Melayu membolehkan (ii) kata ganda
murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. (iii) kata majmuk
Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah ini; 1.1.3 Proses pembentukan kata meliputi:
1. Tatabahasa (i) pengimbuhan
Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan (ii) penggandaan
sintaksis; (iii) pemajmukan
1.1 Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata
struktur, bentuk dan golongan kata. Struktur kata yang amat kompleks ialah pengimbuhan.

26
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan 1.2.5 Binaan ayat;


pada aspek penggunaan imbuhan yang betul (i) ayat dasar
dari segi bentuk dan makna termasuk aspek (ii) ayat tunggal
baharu dalam proses pengimbuhan. (iii) ayat terbitan atau ayat majmuk
1.1.4 Golongan kata terdiri daripada: 1.2.6 Proses ayat terbitan:
(i) kata nama (i) proses penggantian
(ii) kata kerja (ii) proses pengguguran
(iii) kata adjektif (iii) proses peluasan
(iv) kata tugas
1. Sistem Ejaan
1.2 Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, Tanda baca penting dikuasai dalam komunikasi tulisan
struktur dan binaan ayat. Hal ini bermakna, bidang untuk memastikan keselarasan dan juga makna yang
sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tepat. Misalnya, koma dan tanda noktah mewakili
tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan hentian dalam pertuturan. Penggunaan tanda baca
penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk yang betul dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan
membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan penulisan. Perkara yang diberikan penekanan ialah:
adalah seperti yang berikut: (i) pola keselarasan huruf vokal
1.2.1 Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, (ii) ejaan kata pinjaman
klausa dan aspek pembinaannya serta (iii) ejaan kata dasar dan kata terbitan
pembahagian subjek dan predikat.
1.2.2 Jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat
2. Sebutan dan Intonasi
perintah dan ayat seruan.
Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat
1.2.3 Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif.
menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta
1.2.4 Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang

27
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang peringkat sekolah rendah.


ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan
4. Peribahasa
membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan
Peribahasa merangkumi simpulan bahasa,
intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud
perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan dan kata-
dengan tepat. Sebutan diajarkan supaya murid dapat
kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran
menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa
Bahasa Melayu. Pemilihan peribahasa hendaklah
Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah
mengutamakan falsafah, keperibadian, dan nilai murni
menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. Ayat
masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.
bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan
mengikut pola yang berikut: Nota:
(i) ayat penyata Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yang
menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran.
(ii) ayat tanya
(iii) ayat perintah
(iv) ayat seruan
(v) ayat songsang
(vi) ayat aktif
(vii) ayat pasif

3. Kosa Kata
Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah.
Penguasaan kosa kata perlu ditingkat dan
dikembangkan agar murid dapat mengungkap
maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan
ilmu dalam mata pelajaran yang dipelajari pada

28
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid boleh:
1.1 Mendengar dan memberikan
1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, memahami, dan menyebut dengan betul dan
respons.
tepat;
(i) ayat tunggal
(ii) ayat majmuk

1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;


(i) suruhan dan permintaan
(ii) silaan dan larangan

1.1.3 Mendengar, mentafsir, dan memberikan respons terhadap;


(i) soalan bertumpu
(ii) soalan bercapah

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara bertatasusila
maklumat dan idea bagi pelbagai mengikut konteks.
tujuan.

1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat dengan menggunakan


idea yang kritis dan kreatif.

29
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat.

30
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

TAHAP
PENYATAAN
PENGUASAAN
Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk, ayat perintah, dan ayat
1 tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan
sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap sangat terhad.
Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk, ayat perintah, dan ayat
2 tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan
sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap terhad.
Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk, ayat perintah, dan ayat
3 tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan
sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap memuaskan.
Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk, ayat perintah, dan ayat
4 tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan
sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap kukuh.
Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk, ayat perintah, dan ayat
5 tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan
sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap terperinci.
Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk, ayat perintah, dan ayat
tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan
6
sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi
model teladan.

31
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid boleh:
2.1 Asas membaca dan memahami.
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;
(i) ayat tunggal dan ayat majmuk
(ii) perenggan
(iii) petikan

2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami;
(i) pelbagai jenis ayat
(ii) perenggan
(iii) petikan

2.2 Membaca, memahami, dan


2.2.1 Membaca, memahami, dan mengecam;
menaakul bahan grafik dan bukan
(i) maksud kosa kata
grafik.
(ii) idea utama dan idea sampingan
(iii) idea keseluruhan

32
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan menerangkan kandungan teks daripada bahan
sastera dan bukan sastera. bukan sastera dan bahan sastera;
(i) label
(ii) manual
(iii) cerita
(iv) pantun

2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dan karya sastera
dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;
(i) label
(ii) manual
(iii) cerita
(iv) pantun

33
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MEMBACA

TAHAP
PENYATAAN
PENGUASAAN
Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan dengan menerangkan
1
idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan sastera dan bahan sastera serta
mempersembahkannya pada tahap sangat terhad.
Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan dengan menerangkan
2
idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan sastera dan bahan sastera serta
mempersembahkannya pada tahap terhad.
Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan dengan menerangkan
3
idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan sastera dan bahan sastera serta
mempersembahkannya pada tahap memuaskan.
Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan dengan menerangkan
4
idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan sastera dan bahan sastera serta
mempersembahkannya pada tahap kukuh.
Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan dengan menerangkan
5
idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan sastera dan bahan sastera serta
mempersembahkannya pada tahap terperinci.
Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan dengan menerangkan
6
idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan sastera dan bahan sastera serta
mempersembahkannya pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

34
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

3.0 KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Asas menulis. Murid boleh:


3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk;
(i) huruf
(ii) perkataan
(iii) frasa

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis;
yang bermakna. (i) ayat
(ii) perenggan

3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan;


(i) bertumpu
(ii) bercapah

3.2.3 Membanding bezakan dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara.

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;


(i) ayat

35
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.3 Menghasilkan penulisan.


3.3.1 Menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif, dan bukan naratif
secara;
(i) berpandu
(ii) separa berpandu

3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek;


(i) ejaan , tanda baca dan penggunaan imbuhan
(ii) penggunaan kata
(iii) struktur ayat

36
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENULIS

TAHAP
PENYATAAN
PENGUASAAN
Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat, menulis jawapan
1
pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak, membina kerangka dan menghasilkan penulisan
naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada tahap sangat terhad.
Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat, menulis jawapan
2
pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak, membina kerangka dan menghasilkan penulisan
naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada tahap terhad.
Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat, menulis jawapan
3
pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak, membina kerangka dan menghasilkan penulisan
naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada tahap memuaskan.
Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat, menulis jawapan
4
pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak, membina kerangka dan menghasilkan penulisan
naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada tahap kukuh.
Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat, menulis jawapan
5
pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak, membina kerangka dan menghasilkan penulisan
naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada tahap terperinci.
Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat, menulis jawapan
6 pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak, membina kerangka dan menghasilkan penulisan
naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada pada tahap sangat
terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

37
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

4.0 ASPEK SENI BAHASA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan Murid boleh:


dan kesantunan bahasa dalam
4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun;
bahan sastera.
(i) simpulan bahasa
(ii) bandingan semacam
(iii) perumpamaan

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan pantun yang mengandungi bahasa yang indah dan menjelaskan
kesantunan bahasa dalam bahan maksud.
sastera.

4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut irama lagu kanak-kanak, dan lagu rakyat serta
menjelaskan maksud bahasa yang indah dalam lirik lagu.

4.2.3 Melagukan syair dan mendeklamasikan sajak serta memahami maksud;


(i) syair
(ii) sajak

38
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mencipta bahan sastera secara berpandu dan mempersembahkan secara
dengan menyerapkan keindahan kreatif;
dan kesantunan bahasa serta (i) pantun empat kerat
mempersembahkannya secara (ii) sajak
kreatif.

4.3.2 Mengubah suai cerita yang mempunyai unsur pengajaran secara berpandu dan
mempersembahkan cerita secara kreatif.

4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan mempersembahkan lagu
secara kreatif.

CATATAN:

Dalam Aspek Seni Bahasa, pentaksiran Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca atau Kemahiran Menulis juga
boleh dilaksanakan. Walau bagaimanapun, proses p&p Aspek Seni Bahasa masih dilaksanakan dalam bentuk pendekatan
modular.

39
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

5.0 ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid boleh:
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata 5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks;
mengikut konteks. (i) kata nama am
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks;


(i) kata kerja aktif – transitif dan tak transitif
(ii) kata kerja pasif

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks;


(i) jarak
(ii) perasaan
(iii) pancaindera

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks;


(i) kata hubung
(ii) kata sendi nama
(iii) kata arah

40
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

(iv) kata tanya


(v) kata perintah
(vi) kata seru
(vii) kata pemeri
(viii) kata penguat
(ix) kata nafi
(x) kata bantu
(xi) kata bilangan

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata mengikut konteks;
pembentukan kata mengikut (i) kata dasar
konteks.
(ii) kata berimbuhan awalan
(iii) kata berimbuhan akhiran

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks.

5.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks;


(i) kata ganda penuh
(ii) kata ganda separa
(iii) kata ganda berentak

41
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.3
5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks;
5.3 5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks. (i) ayat seruan
(ii) ayat perintah
(iii) ayat tanya dengan kata tanya
(iv) ayat tanya tanpa kata tanya

5.3.2 Memahami dan menggunakan ayat mengikut konteks;


(i) ayat tunggal
(ii) ayat majmuk

CATATAN:
Dalam Aspek Tatabahasa, pentaksiran Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca atau Kemahiran Menulis juga boleh
dilaksanakan. Walau bagaimanapun, proses pengajaran dan pembelajaran Aspek Tatabahasa masih dilaksanakan dalam bentuk
pendekatan modular.

42
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

GLOSARI TAHAP SATU Maksud Dalam Konteks


Perkataan
Dokumen Standard
Maksud Dalam Konteks
Perkataan betul. Bahan bacaan yang digunakan
Dokumen Standard
apresiasi pengiktirafan dan penghayatan nilai dalam bacaan mekanis terdiri daripada
sesuatu karya sastera atau karya seni. perkara yang mudah difahami dan tidak
ayat yang diucapkan dengan maksud membebankan fikiran.

ayat penyata membuat satu penyataan bertujuan untuk bahan yang memuatkan maklumat atau
menyatakan atau memberikan keterangan bahan grafik paparan yang terdiri daripada lukisan,
tentang sesuatu hal. gambar rajah, simbol dan lain-lain untuk
ayat yang diucapkan dengan tujuan menyatakan atau menyampaikan idea.
ayat perintah memberi suruhan, larangan, ajakan atau hasil karya tulisan dalam bentuk prosa atau
menyampaikan permintaan. bahan sastera puisi yang mempunyai ciri-ciri
ayat yang diucapkan dengan membawa keistimewaan yang tertentu.
nada atau intonasi seruan untuk tujuan perkataan atau ungkapan yang digunakan
ayat seruan melahirkan suatu keadaan perasaan dalam makna yang berlainan daripada
bahasa kiasan
seperti terkejut, hairan, geram, seronok, makna sebenar atau makna biasa
sakit dan sebagainya. perkataan itu.
ayat yang digunakan untuk tujuan karangan berpandu ialah satu penulisan

ayat tanya menanyakan sesuatu hal atau berita dan separa berpandu karangan berdasarkan panduan guru atau
berdasarkan nada suara serta penggunaan murid bebas mengeluarkan idea dengan
perkataan tertentu. panduan atau batasan yang diberi.
bacaan kuat yang mementingkan sebutan beradabberbu berbudi bahasa, bersopan
bacaan mekanis huruf dan bunyi dengan betul, membaca
bertatasusila adat sopan santun dan budi pekerti yang
mengikut intonasi, nada dan tekanan yang

43
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Maksud Dalam Konteks Maksud Dalam Konteks


Perkataan Perkataan
Dokumen Standard Dokumen Standard
baik (menurut Salleh Akib, 1975:135) atau

kumpulan kata yang membentuk unit-unit susunan dikawal ketat dan sedikit-sedikit
frasa
sintaksis sesuatu klausa dipimpin ke arah karangan bebas

tingkah laku atau gerak geri, perbuatan perkataan yang memberi pengertian
gerak laku kata adjektif
atau kelakuan sifatan/keadaan sebagai unsur keterangan
sifatan / keadaan
berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nama
gramatis
nahu atau tatabahasa penggandaan kata dasar mengikut rentak

idea buah fikiran, gagasan bunyi tertentu dalam kata dasar itu, seluruh
kata ganda
kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi
intonasi turun naik atau tinggi rendah nada suara berentak
tertentu diulang atau diubah (vokal,
isi tersirat idea yang terkandung atau tersembunyi
pengulangan konsonan dan bebas)
Isi tersurat idea yang telah ditulis, tertulis, tercatat penggandaan keseluruhan kata dasar
kata ganda
buah fikiran yang penting menerangkan sama ada kata dasar itu mengandungi
idea utama penuh
maksud keseluruhan perenggan imbuhan ataupun tidak
idea dalam bentuk huraian dan contoh bagi penggandaan sebahagian kata dasar
idea sampingan kata ganda
menyokong dan menerangkan idea utama sahaja. Kata dasar boleh merupakan kata
separa
karangan berpandu ialah satu penulisan tunggal ataupun kata terbitan
karangan karangan berdasarkan panduan guru atau kata kerja aktif kata kerja yang tidak memerlukan
berpandu murid bebas mengeluarkan idea dengan transitif penyambut atau objek sesudahnya
panduan atau batasan yang diberi kata kerja hasil daripada proses
karangan karangan terkawal ialah segala isi dan kata kerja pasif transformasi atau perubahan ayat aktif
terkawal bahasanya sedia terkawal oleh guru menjadi ayat pasif

44
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Maksud Dalam Konteks Maksud Dalam Konteks


Perkataan Perkataan
Dokumen Standard Dokumen Standard
kata perintah kata yang menyuruh buku yang memberikan maklumat tentang

perihal (sifat) santun, kesopanan, sesuatu alat dan sebagainya panduan

kesantunan kehalusan (budi bahasa atau pekerti); baik manual tentang cara-cara menggunakannya;Buku

dalam bahasa lisan atau pun tulisan. panduan tentang pelaksanaan sesuatu

terus berpegang pada pendirian yang kerja


konsisten
sama, tekal membanding
mengkaji persamaan dan perbezaan
keseluruhan keadaan atau latar belakang beza

konteks tertentu yang ada kaitannya atau dapat melafazkan mengucapkan kata; perkataan; doa
dihubungi dengan sesuatu. tahu dan mengerti benar cara sebutan,
memahami
mempunyai kebolehan mengembangkan intonasi, dan makna
kreatif
sesuatu idea memberikan penjelasan, menghuraikan,
mentafsir
tidak dengan begitu sahaja menerima atau menjelaskan
kritis mempersetujui sesuatu (menimbangkan membuat pertimbangan berdasarkan
buruk baiknya terlebih dahulu) kriteria yang spesifik. Mengkritik, membuat
menilai
tanda atau pengenalan dalam bentuk hipotesis, memberi hujah/pendapat,
pelekat kertas,logam atau plastikyang membuat keputusan
label diletakakkan di bahagian luar badan mengubah bahasa sesuatu karangan dan
memindahkan
pekakasan atau pembalut bahantara lain-lain.
pemegang perisia. menyampaikan, mengatakan,
makluman, pemberitahuan, pengumuman mempersembah menceritakan, mempertunjukkan,
maklumat
menghidangkan

45
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Maksud Dalam Konteks Maksud Dalam Konteks


Perkataan Perkataan
Dokumen Standard Dokumen Standard
membersihkan atau menulis semula mengalami dan merasai /dalam batin,
menghayati
memurnikan perkataan, frasa atau ayat yang betul hasil meresapkan ke dalam jiwa.
daripada pengeditan menyebut atau membaca supaya ditulis
mengimlak
hal membuat pertimbangan dan penilaian oleh orang lain
dengan menggunakan akal atau tinjauan mengucapkan, menuturkan atau
menaakul mengujarkan menyebutkan
akal atau membuat pertimbangan dengan
logik memindahkan daripada suatu bahasa ke
menterjemah
mengajuk meniru tingkah laku seseorang, mengejek bahasa yang lain, mengalihbahasakan
penyelidikan atau penghuraian sesuatu memasukkan sesuatu benar-benar ke
menganalisis seperti keadaan, masalah, persoalan untuk menyerapkan dalam hati/badan; menggabungkannya
mengetahui pelbagai aspeknya dengan yang lain.

mengaplikasi menggunakan secara praktik atau amali naratif cerita peristiwa atau pengalaman

kenal atau ingat sesuatu yang dilihat dan deria atau alat perasa yang lima (deria
mengecam
didengar pancaindera rasa, deria bau, deria dengar, deria lihat,
menyunting atau menandai kesalahan deria sentuh)
mengedit
pada perkataan, frasa atau ayat proses yang berlaku apabila dua kata
membahagi-bahagikan atau mengasing- dasar atau lebih dirangkaikan dan rangkai
mengelas pemajmukan
asingkan kepada berbagai-bagai golongan kata yang terhasil membawa makna yang

mengetahui serta menentukan, khusus


mengenal pasti mengetahui sehingga dapat menyatakan penulisan berbentuk cerita, peristiwa atau
penulisan naratif
dengan pasti pengalaman

46
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Maksud Dalam Konteks Maksud Dalam Konteks


Perkataan Perkataan
Dokumen Standard Dokumen Standard
perihal merasa dalam hati atau batin, hasil sepanjang masa, teguh, tetap berpegang
perasaan atau perbuatan merasa dalam hati atau pada pendirian
batin, sentimen suka, minat, ingin tahu
gabungan beberapa ayat yang sempurna tulisan lengkap yang mengandungi
perenggan teks
untuk menghuraikan sesuatu idea pendahuluan, isi penutup
petikan cabutan daripada sesuatu teks penulisan terperinci telah dihuraikan sepenuhnya

pesanan sesuatu yang dipesan menulis abjad, suku kata, perkataan dan

sesuatu yang diramalkan, telahan, dugaan, tulisan mekanis ayat tanpa perlu banyak berfikir dan meniru
ramalan
tekaan atau menyalin sahaja

respons reaksi
sebutan apa yang disebut atau cara melafazkan
soalan yang berpecah daripada sesuatu
soalan bercapah
tumpuan
soalan yang memerlukan jawapan yang
soalan bertumpu
bersifat objektif dan dinyatakan dalam teks
suruhan sesuatu yang disuruh, perintah

karangan bersajak (tiap-tiap rangkap terdiri


syair daripada empat baris yang sama bunyi
hujungnya)
tidak berubah-ubah halnya atau
tekal
keadaannya, tetap, konsisten, selaras

47
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

PANEL PENGGUBAL

1. Dr. Mazlan bin Ismail Bahagian Pembangunan Kurikulum


2. Yatimah binti Muji Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Chin Fong Phin Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Mohamad Shuhaimi bin Sabarudin Bahagian Pembangunan Kurikulum
5. Dr. Haji Md Sabri bin Che Man IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur
6. Fadilah binti Idris IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
7. Hayati binti Mat Yusof IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
8. Nor Alizah binti Alias IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
9. Zarina binti Ahmad IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi, Selangor
10. Dr. Faiziah binti Haji Shamsudin IPG Kampus Raja Melewar, Negeri Sembilan
11. Datin Mastura binti Mohamed Berawi IPG Kampus Raja Melewar, Negeri Sembilan
12. Sardi bin Ahmad IPG Pendidikan Teknik, Kompleks Pendidikan Nilai, Negeri Sembilan
13. Rabahyah binti Tahir IPG Pendidikan Teknik, Kompleks Pendidikan Nilai, Negeri Sembilan
14. Prof. Dr. Zulkifley bin Hamid Universiti Kebangsaan Malaysia
15. Dr. Chew Fong Peng Universiti Malaya
16. Prof Madya Dr. Abdul Rashid Jamian Universiti Putra Malaysia
17. Prof Madya Dr. Vijayalethumy a/p Subramanian Universiti Putra Malaysia
18. Dr. Azhar bin Sabil Universiti Putra Malaysia
19. Prof Dr. Mahzan bin Arshad Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak
20. Ong Li Choo Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar dan Pudu, Kuala Lumpur
21. Fatimah binti Sepuan Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat, Selangor
22. Mohd Pauzi bin Ab Raof Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat, Selangor

48
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

23. Amran bin Bakar Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan
24. Dr. Norhana binti Bakhary Pejabat Pendidikan Daerah Seremban, Negeri Sembilan
25. Norliza binti Abu Bakar Pejabat Pendidikan Daerah Muar, Johor
26. Mat Ariffin bin Ismail SJKC Batang Kali, Selangor
27. Mohd Jamil bin Ismail SJKC Rasa, Selangor

TURUT MENYUMBANG

28. Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong Universiti Kebangsaan Malaysia
29. Norhayati Md Yatim IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur
30. Eh Sai a/l Eh Kang SJK C Sungai Chua, Kajang, Selangor
31. Kunthavi a/p Gopal SJKT Taman Melawati, Kuala Lumpur
32. Saluwa binti Harun SJKC Choon Wen
33. Siti Sarah binti Abdul Malik SK Serendah, Selangor

49
KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

PENGHARGAAN

Penasihat
Dr. Sariah binti Abd. Jalil - Pengarah

Rusnani binti Mohd Sirin - Timbalan Pengarah (Kemanusiaan)

Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah (STEM)

Penasihat Editorial
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor
Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor
Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor
Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor
Mohamad Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor
Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor
Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

50