You are on page 1of 1

3 MUKHA NG KASAMAAN (BUOD)

1. Nahahati ang lipunan sa dalawang klase ng tao ang MAHIRAP at MAYAMAN. 2. Ang
mahihirap ay laging umaasa sa mayayamang may puhunan, sapagkat kalimitan ang isang
negosyanteng nagbibitiw ng puhunan ay laging nag-iisip kung papaano niya
pakikinabangan ang kanyang puhunan na hindi iniiisip ang kalagayan ng maliliit. 3. Dahil sa
pamamaraang ito ng mayayaman ng mahihirap ay laging napagsasamantalahan,
samantalang sila ay nagkakaal ng yaman. Bunga n ganitong pamamaraan ang mahihirap
ay natutuong magnakaw, pumatay at ang kababaihan ay nagbebenta ng sariling katawan.
4. Sa mga ari ng Budha ay sinasabing may apat na dahilan kung bakit ang isang nilalang ay
maagang namamatay. Ito ay ang KARMA, labis na pag iisip dahil sa kahirapan, kakulangan
sa pagkain, at kakulangan sa buhay na isa sa pangunahing kailangan ng tao. Dahil sa apat
na dahilan ay hindi maiiwasan ng maliliit na magkaroon ng karamdaman. 5. Ang hindi
paggamit ng wastong kaalaman ay siyang dahilan kung bakit parami nang parami ang mga
uri ng napagsasamantalahan. 6. Paano uunlad ang bansa kung ang higit na nakararami sa
kanyang mga mamamayan ay mangmang? Ang mga sanhi at dahilan ng pagsama ng
daigdig ay nagmula nang matuklasan ng tao kung paano nila pagkakakitaan ng ibayong
tubo ang kanilang binitawang puhunan. Ganito ang isang alamat tungkol sa punongkahoy
na may pangalang Padaythabin (punong kahoy na pinagmulan ng pangangailangan ng
tao). Sang ayon sa alamat noong unang panahon, lahat ng pangangailangan ng tao ay
kinuha sa naturang puno, kaya walang suliran ang mga mamamayan sa pagkain, damit at
tahanan. Dahil sa bagay na iyon mistulang nasa paraiso ang mga tao, sapagkat ang
punong Padaythabin ay balon ng kayamanan, Inabuso nila ang mahiwagang puno. Biglang
naglaho ang puno. Mula noon maraming tao ang nagutom dahil sa pagkawala ng puno.
Nakilala ng mga tao ang krimen, sila ay natutong pumatay at magnakaw. Ang mga dahilang
ito marahil ang sanhi kung bakit may mayayaman sa kasalukuyan na hindi kayang ubusin
ang naipong mga yaman kahit sampung ulit silang mamuhay sa daigdig. Samantalang ang
mga biktima ng tatlong mukha ng kasamaan ay mistulang basahan ang saplot sa kanilang
katawan.