You are on page 1of 6

Pentaksiran

untuk
pembelajaran

Pentaksiran
Tujuan
sebagai
Pentaksiran
pembelajaran

Pentaksiran
kepada
pembelajaran

Tujuan dan Peranan Pentaksiran 评估

2.4.1 Peranan Pentaksiran

1. Penilaian

- Peranan penilaian merupakan satu proses dalam membuat analisis dengan
mentafsir hasil pengukuran

- Dengan pentaksiran pencapaian 成就评估 seseorang pelajar dapat ditafsirkan
sama ada untuk diri pelajar itu sendiri dan juga untuk melihat pencapaian
pihak guru dan sekolah dalam memastikan proes pengajaran dan
pembelajaran guru selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan
Malaysia

2. Sebagai rekod prestasi dan rekod profil 档案记录

- Pentaksiran juga memainkan peranan sebagai rekod prestasi dan rekod
profil para pelajar sepanjang mereka berada dalam alam persekolahan.

- Rekod prestasi dan rekod pfofil memberikan matlamat kepada para pelajar
tentang hala tuju diri mereka

3. Membuat laporan pencapaian 成就报告

- Melalui pentaksiran yang dilaksanakan dapat membantu para guru untuk
membuat laporan pencapaian setiap pelajar

.2 Tujuan Pentaksiran 1. Pentasiran di sekolah juga dapat membantu para guru dan pelajar untuk mengukuhkan konsep pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah .4. membantu para pelajar untuk memperbaiki kelemahan mereka dalam bidang-bidang tertentu . Pentaksiran boleh dijadikan sebagai latihan formal kepada para pelajar sebagai persediaan sebelum menduduki peperiksaan utama dalam sistem pendidikan negara kita. Hasil pentaksiran menjadi asas perbincangan bagi meningkatkan lagi prestasi para pelajar 4. . Hasil laporan ini memberikan dan menyalurkan maklumat 传 达 tentang perkembangan pembelajaran pelajar kepada semua ‘stake holder 利益相关 者 . . . Ini kerana terdapat dalam kalangan pelajar yang hanya akan belajar dan mengulangkaji apabila keadaan terdesak seperti apabila hendak menduduki peperiksaan atau melaksanakan penilaian.. Pentaksiran di sekolah membantu untuk memberikan satu rangsangan kepada para pelajar untuk belajar dan mengulangkaji pelajaran mereka. Mengukuhkan konsep . sebagai asas mendorong mereka membuat perancangan dalam pencapaian akademik mereka. 5. Latihan formal . Secara tidak langsung guru dapat menggerakkan para pelajar membuat ulangkaji sebelum ujian atau penilaian dilaksanakan. Ini secara tidak langsung menjelaskan darjah 程度 kefahaman para pelajar tentang pengajaran guru. Penggerak 助推器 . 2.

Sering kali 经常 para guru menghadapi masalah untuk mengenal pasti masalah pelajar mereka masing-masing . Ia boleh memberi peluang kepada para guru dan membantu para pelajar bagi membaiki kelemahan yang mereka hadapi dalam membentuk keyakinan diri . Guru menjadikan hasil pentaksiran sebagai asas dan panduan memilih dan menyediakan peluang-peluang kursus yang sesuai dalam membuka kelas-kelas tertentu. 3. . Pentaksiran merupakan satu proses motivasi yang dapat membantu dan menggerakkan pelajar dalam membuat ulangkaji sebelum ujian sebagai persediaan mereka. Menggerakkan pelajar membuat ulangkaji sebelum ujian . memberikan maklumat mengenai kerjaya sebenar bagi diri pelajar pada masa hadapan dan berada dalam kumpulan sesuai. . Memastikan hasil pembelajaran tercapai . 4. 5. Ini berlaku apabila guru gagal untuk merancang proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan masalah sebenar para pelajar mereka. Penempatan . . Pentaksiran dapat membantu para guru untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai. Mengenal pasti masalah pelajar . Proses pentaksiran dapat membantu para pelajar untuk memastikan penempatan mereka ke kelas dan jurusan tertentu menepati dengan kebolehan diri mereka sendiri. Pentaksiran yang dijalankan dapat membantu para guru untuk mengenal pasti masalah sebenar pelajar dan punca kelemahannya . .2. membantu para guru untuk melihat semula perancangan awal proses pengajaran dan pembelajaran mereka agar ianya bersesuaian dengan peringkat pengetahuan dan pengalaman diri pelajar itu sendiri.

6. Ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk mempelajari pelajaran 教训 mereka mengikut kemampuan dan kecerdasan masing-masing. Pentaksiran untuk pembelajaran 2. .. dapat menarik minat para pelajar untuk belajar tetapi juga kepada para guru ketika merancang pengajaran mereka Jenis Pentaksiran 1. satu jenis pentaksiran yang dapat membantu para guru bagi menilai proses dan mendapatkan informasi pengajaran dan pembelajaran mereka bagi tujuan memodifikasikan 修改 dan mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran kepada/ tentang pembelajaran 1. Pentaksiran untuk pembelajaran . Cara dan kaedah kebiasaan (idiosinkratik) pembelajaran murid dan pelajar . guru dapat menggunakan hasil pentasiran sebagai sumber untuk merancang program pemulihan dan pengayaan. . Merancang Program Pemulihan dan Pengayaan . . Jika pentaksiran formatif 形 成 性 merupakan pentaksiran yang dapat dilaksanakan dengan kerap. . Di samping mengenalpasti corak dan kaedah serta jalan yang diambil oleh murid dan pelajar ikuti. Berdasarkan pentaksiran yang dijalankan kepada para pelajar. . pentaksiran untuk pembelajaran adalah pentaksiran yang berterusan. memerlukan reka bentuk yang teliti dari pendidik atau guru agar informasi hasilan keputusan dapat menentukan bukan sahaja apa yang diketahui oleh murid dan pelajar tetapi turut mendapat pandangan . Pentaksiran sebagai pembelajaran 3. Ini dapat membantu mereka menjawab soalan-soalan ujian.

. Para guru dapat memberi tumpuan dan penekanan 注 重 dalam memastikan mereka telah menjalankan serta mengunakan pentaksiran bagi tujuan memberikan dan membekalkan kenyataan yang tepat dan bermakna terhadap kebolehan pelajar. .Proses ini merupakan satu sistem pengawalan 控 制 系 统 dalam metakognisi bagi memantau pembelajaran kendiri pelajar di samping mengunakannya sebagai maklum balas bagi membuat pembetulan. . Pentaksiran sebagai pembelajaran . Apabila hal ini berlaku pelajar akan dekat dengan pembelajaran sehingga mereka berupaya untuk menjadi pentaksir yang kritikal 紧要. penyesuaian serta penambahbaikan dalam apa yang mereka fahami. . . merupakan bentuk sumatif 总结 dan digunakan bagi memastikan maklumat yang diketahui dapat diaplikasikan oleh pelajar. Pendidik dan guru boleh juga mengunakan informasi dan maklumat ini untuk menyalurkan dan mensasarkan arahan dan sumber serta memberi maklumbalas kepada pelajar dan murid bagi tujuan mempertingkatkan pembelajaran mereka. . 2. bila dan samada pelajar dan murid boleh mengaplikasi apa yang mereka tahu atau pelajari. Pentaksiran kepada pembelajaran . 3. mendalam bagaimana. . Pentaksiran jenis ini memberi tumpuan atau memberi fokus terhadap peranan pentaksiran sebagai satu proses pembelajaran. serta mampu untuk menghubungkaitkannya kepada pengetahuan berkaitan bagi tujuan pembelajaran yang diikuti . Tujuannya adalah untuk mendapatkan atau memahami kehendak hasilan kurikulum serta kebiasaannya. Pelajar akan memahami dan berupaya mengesan informasi dan maklumat. . proses pembelajaran yang membentuk serta menyokong metakognisi 元 认知(berfikir untuk berfikir) pelajar.

kemahiran dan kefahaman pelajar berdasarkan objektif atau matlamat yang telah ditetapkan oleh guru dan pelajar . memastikan agar penerima maklumat dan informasi boleh mengunakan maklumat tersebut bagi menghasilkan keputusan yang dapat memberi penjelasan dan kenyataan 给出解释和现实. membantu guru bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan menepati dengan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. . Rumusan . Pentaksiran adalah suatu proses mengukur dan membuat pertimbangan tentang kebolehan..