You are on page 1of 44

ท‹อเหล็กคุณภาพแปซิฟกไพพ

ท‹อใหญ‹ คุŒมค‹า เกินราคา

World Class
Quality
Product Catalog

บริษัท แปซิฟกไพพ จำกัด (มหาชน)
Version B0113

สรรสร้างเพื่องานคุณภาพของคุณโดยเฉพาะ
คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ
ได้แก่ ISO 9001:2008, UL, JIS, และ มอก.
สะดวก มีขนาดให้เลือกตามความต้องการใช้งานทุกประเภท ทั้งงานโครงสร้างและงาน
ระบบ เช่น ASTM, BS, DIN, EN, JIS, TIS, และ มอก.
คุ้มค่า เพิ่มอายุการใช้งานยาวนาน ลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำ�รุง
เพิ่มความสวยงาม เด่นสง่าด้วยรูปลักษณ์ ให้กับงานโครงสร้างที่ต้องการเน้น
ผลิตตามสั่งได้ทุกความต้องการ ทั้งขนาดความยาว การเคลือบผิว และการ
ตัดปลายท่อ
บริการส่งสินค้าที่รวดเร็ว โดยตรงจากบริษัทและมีจำ�หน่ายตามร้านขายส่งทั่วประเทศ
เหมาะสำ�หรับ
• งานอุตสาหกรรมก่อสร้าง • งานระบบประปา • งานป้องกันอัคคีภัยในอาคาร
• งานสาธารณูปโภค • งานเกษตรกรรม • งานตกแต่งทั่วไป

www.pacificpipe.co.th สารบัญ
1. การได้รับการรับรองมาตรฐาน 4
JIS Mark Scheme Certificate of
Compliance จาก JQA ประเทศญีป่ นุ่
2. บทนำ� 5
- เป้าหมายบริษัท 5
- โรงงานและศูนย์กระจายสินค้า 5

3. กระบวนการผลิต 6
4. การตรวจสอบคุณภาพ 8
5. การรับประกันคุณภาพ 9
6. ผลิตภัณฑ์ 10
- มาตรฐานอุตสาหกรรมสากล 10
- ตารางสรุปผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล 11
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 12
- ท่อขนาดพิเศษ 13
- Production Capability 14
7. ท่อเหล็กสำ�หรับงานโครงสร้าง 16
- ISO 9001 : 2008 16 8. ท่อเหล็กสำ�หรับงานระบบ 32
- ASTM A500 17 - UL Certificate of Compliance 32
- AS 1163 20 - ASTM A53 33
- BS 1139 23 - BS 1387 34
- EN 10219 23 - EN 10255 35
- JIS G3444 27 - JIS G3452 36
- JIS G3466 28 - JIS G3454 37
- มอก. 107 30 - มอก.276&277 38
- มอก.427 39
9. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นตัวซี
มอก. 1228 40
10. ตารางสรุป Standard Specification 42

ผลิตภัณฑ์
อีกก้าวหนึ่งของความสำ�เร็จและภาคภูมิ ใจ
แปซิฟิกไพพ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
JIS MARK SCHEME CERTIFICATE OF COMPLIANCE จาก JQA
JIS G3444 JIS G3466 JIS G3452
JQA หรือ Japan Quality Assurance Organization คือ องค์กรไม่หวังผลกำ�ไรของประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือ
การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกำ�หนดเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นหรือ JIS (Japanese Industrial
Standards) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง จะได้รับอนุญาตให้ใส่เครื่องหมาย หรือ JIS Mark ลงบนผลิตภัณฑ์นั้นได้
เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้ทราบว่า สินค้าดังกล่าวสามารถนำ�มาใช้งานได้ตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นกำ�หนด
ไว้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
แปซิฟกิ ไพพ์เป็นผูผ้ ลิตท่อเหล็กกล้ารายแรกของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน JIS MARK SCHEME CERTIFICATE
OFCOMPLIANCE จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มทางเลือกท่อเหล็กคุณภาพสูงให้ผู้กับใช้งาน ทั้งท่อเหล็กกล้าสำ�หรับงาน
โครงสร้างทั่วไป และท่อเหล็กกล้าสำ�หรับงานระบบต่างๆ

Certification No : JQTH10002
Date of issue : March 22, 2011
• JIS G3444 ท่อเหล็กกลมสำ�หรับงานโครงสร้าง
• JIS G3466 ท่อเหล็กสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าและจตุรสั สำ�หรับงานโครงสร้าง
• JIS G3452 ท่อเหล็กสำ�หรับงานระบบ

4 Pacific Pipe Public Company Limited : www.pacificpipe.co.th

816-2199 โทรศัพท์ : [ 662 ] 705-5461-9 โทรสาร : [ 662 ] 463-9277.th email : info@pacificpipe.co.th บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่และโรงงานพระประแดง ศูนย์กระจายสินค้าบางนา รายละเอียด : สำ�นักงานใหญ่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายละเอียด : ศูนย์กระจายสินค้า ที่อยู่ : 298.co. 298/2 ถนนสุขสวัสดิ์ ที่อยู่ : 158 หมู่ 6 ซอยรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำ�บลบางบ่อ อำ�เภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 อำ�เภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ : [ 662 ] 816-2701.pacificpipe.co.th 5 . บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำ�ในการผลิตและจัดจำ�หน่ายท่อเหล็กในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งมีทั้ง ท่อกลมผิวดำ�และชุบสังกะสี ท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหล็กรูปตัวซี และท่อ ลักษณะพิเศษต่างๆ ด้วยประสบการณ์ ในการผลิตท่อเหล็ก มานานกว่า 35 ปี และการผลิต โดยเครื่องจักรที่ทันสมัย ผสานเทคโนโลยีพร้อมระบบตรวจสอบ และควบคุมโดยวิศวกร ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผลิตภัณฑ์ทกุ ชนิดทุกประเภททีผ่ ลิตจากบริษทั ฯของเราจึงล้วนได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วโลก ทั้งนี้ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งตลาดภายในประเทศและมากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก เป้าหมายบริษัท “บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำ�ในการผลิตและจำ�หน่ายท่อ เหล็กในประเทศทั้งในด้านคุณภาพ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และ ความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง” โรงงานและศูนย์กระจายสินค้า www. 977-6165-7 โทรสาร : [ 66 34 ] 490-090 โทรสาร : [ 662 ] 977-6139 สำ�นักงานขายศูนย์ลุมพินี รายละเอียด : ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ที่อยู่ : 1168/74 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : [ 662 ] 679-9000 โทรสาร : [ 662 ] 679-9201-4 Pacific Pipe Public Company Limited : www. 816-2210 โทรสาร : [ 662 ] 705-5460 โรงงานมหาชัย ศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว รายละเอียด : ฝ่ายผลิตท่อเหล็กและท่อเหล็กชุบสังกะสี รายละเอียด : ศูนย์กระจายสินค้า ที่อยู่ : 1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ที่อยู่ : 50/6 หมู่ 2 ตำ�บลหน้าไม้ ตำ�บลท่าทราย อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 อำ�เภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 โทรศัพท์ : [ 66 34 ] 490-139-41 โทรศัพท์ : [ 662 ] 977-6137-8.pacificpipe. 816-2211.

th . กระบวนการผลิต Raw Material Slitting Shear Cut & Welding QC QC Seam Annealing Cooling System Eddy Current Test Sizing Turk Heads Straightening End Facing QC QC Hydrostatic Tester 6 Pacific Pipe Public Company Limited : www.co.pacificpipe.

D & I.Accumulator Edge Milling Forming HF.pacificpipe. Scarf QC Cutting Off Marking & Packing QC QC Delivery Vanishing & Coating Marking & Packing QC QC Delivery Vanishing & Coating Marking & Packing QC QC Delivery Galvanizing Marking & Packing QC QC Delivery Threading Marking & Packing QC QC QC Delivery Pacific Pipe Public Company Limited : www. Welding O.co.th 7 .D.

2 การกดแบน 6.1 ตรวจสอบส่วนประกอบทางเคมีโดยใช้เครื่อง SPECTROMETER 1. การตรวจสอบเกลียว โดยใช้ THREADED RING GAUGE 8 Pacific Pipe Public Company Limited : www. การทดสอบความทนต่อความดันของท่อโดยใช้เครื่อง HYDROSTATIC PRESSURE TEST (ทดสอบแบบทำ�ลาย) 6. การตรวจสอบตะเข็บท่อ (รอยเชื่อม) โดยใช้เครื่อง EDDY CURRENT FLAW DETECTOR (ทดสอบแบบไม่ทำ�ลาย) 5.3 การอัดขยาย 7. การตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตขึ้นภายใต้ระบบ Electric Resistance Welded production system (ERW) อีกทัง้ บริษทั ได้มกี ารพัฒนาระบบและปรับปรุง กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละขั้นตอน จัดให้มรี ะบบตรวจสอบอย่างละเอียด โดยทีมวิศวกรผู้ ชำ�นาญการ โดยเริม่ ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ จน กระทั่งสำ�เร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งมอบ ให้กับลูกค้าได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้ คุณภาพตรงตามมาตรฐานอย่างแท้จริง 1.th .co.1 ทดสอบแรงดึง โดยใช้เครื่อง TENSILE TEST 1. การตรวจสอบวัตถุดิบ 1.pacificpipe.2 การตรวจสอบความยาวของท่อ 3.2 ทดสอบการรับแรงกระแทกที่อุณหภูมิต่างๆ โดยใช้เครื่อง IMPACT TEST 2. การตรวจสภาพทั่วไปของท่อ 2.1 การตรวจสอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ 3.2. การตรวจสอบขนาดของท่อ 3.2 ตรวจสอบคุณสมบัติทางกล 1.1 การดัดโค้ง 6. การทดสอบคุณสมบัติทางกล (ทดสอบแบบทำ�ลาย) 6. การตรวจสอบความหนาของสังกะสี และความเรียบ 8.2 การตรวจสอบสภาพผิวของเนื้อเหล็ก 3.4 การตรวจสอบน้ำ�หนักของท่อ 4.2.1 การตรวจสอบความตรงของท่อ 2.3 การตรวจสอบความหนาผนังท่อ 3.

ท่อเหล็กกล้าเคลือบสีแดงและท่อเหล็กกล้าชุบสังกะสี ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 : 1994 จากสถาบัน TUV CERT Certification Body of Rheinsch – Westfalischer TUV e. 276 .เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นแบบเหล็กรูปตัวซี มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (JIS) จาก Japan Quality Assurance Organization (JQA) .ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี มอก.) จากสำ�นักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.JIS G 3466 ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าและจตุรัสสำ�หรับงานโครงสร้าง - JIS G 3452 ท่อเหล็กสำ�หรับงานระบบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสถาบัน TUV SVD PSB สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี .BS EN 10255 (BS 1387) . 427 . 2547 Pacific Pipe Public Company Limited : www. 1228 . 277 . 310 .ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำ�หรับส่งน้ำ� มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับ (มอก. การรับประกันคุณภาพ บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีสำ�หรับการควบคุมคุณภาพเพราะมาตรฐานการผลิตเป็นหัวใจสำ�คัญต่อการผลิตสินค้า ทุกประเภท ด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงได้นำ�อุปกรณ์การผลิตที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้พร้อมทำ�การ ติดตั้งระบบการทดสอบการผลิตทุกขั้นตอนอย่างละเอียดโดยวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ชำ�นาญการเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ ของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากลจากความมุ่งมั่นนี้ทำ�ให้บริษัทได้รับการยอมรับและรางวัลในระดับสากลจากสถาบันอัน มีชื่อเสียงต่างๆทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กรายแรกในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.th 9 .) มอก.V สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก TUV NORD CERT สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี บริษัทฯถือเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานด้านคุณภาพอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า การบริหาร จัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ กับบริษัทฯ ISO 9001 : 2008 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท METALLIC SPRINKLER PIPE จากสถาบัน Underwriters Laboratories Inc R ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2550 ได้รับคัดเลือกจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศระดับบัตรทองให้ไว้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ท่อเหล็กกล้าสำ�หรับทำ�รถจักรยาน มอก.ท่อเหล็กกล้า มอก. 107 .JIS G 3444 ท่อเหล็กกลมสำ�หรับงานโครงสร้าง .pacificpipe.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง มอก.co.) ครบทุกประเภทผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยได้รับการ รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (JIS) จาก JQA จึงถือได้ว่าเป็นผู้นำ�ทางการตลาดของท่อเหล็กแบบคุณภาพ มาตรฐานในประเทศไทย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.ศ.

th . มาตรฐานอุตสาหกรรมสากล International Standard ASTM American Society of Testing and Materials AS Australian Standards BS British Standards DIN Deutsches Institut fur Normung e.co. EN European Standards JIS Japanese Industrial Standards TIS Thai Industrial Standards 10 Pacific Pipe Public Company Limited : www.V.pacificpipe.

STPG 410 4 มอก. ASTM A500 Grade A. 427 ประเภท ก. ระบบ 4 4 ท่อน้�ำ เย็นเครือ่ งปรับ EN 10255 HEAVY อากาศ. STK 490. ข และ ค 4 4 HOT ROLLED STRUCTURE STEEL SECTION Lip Channel Steel ประเภท การใช้งาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เหล็กรูปตัวซี มอก. ระบบ L. B. C 450 4 4 4 โครงสร้าง งานเสาเข็ม. 276 ประเภท 1. โรงงาน ขึน้ รูปเย็นตัวซี อุตสาหกรรม ฯลฯ Pacific Pipe Public Company Limited : www. 275 JOH. and L2 4 4 บำ�บัดน้�ำ เสีย.pacificpipe. 4 4 BS 1139 Scaffolding งานโครงถัก . 3 และ 4 4 มอก.นัง่ ร้าน.th 11 . STK 400. 2. 277 4 มอก. HS 50. 355 J2H 4 4 4 และงานโครงสร้าง JIS G 3444 STK 290. AS 1163 C 250.co. 107 HS 41. C 350. ASTM A53 Grade A. ระบบน้�ำ JIS G 3452 SGP 4 4 ปะปาภายในอาคาร ฯลฯ JIS G 3454 STPG 370. STK 500 4 ต่างๆ ฯลฯ JIS G 3466 STKR 400. บ้าน พรรณ พักอาศัย. ตารางสรุปผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล CARBON STEEL TUBES FOR GENERAL STRUCTURAL PURPOSES ท่อ กลม ประเภท การใช้งาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ท่อกลมดำ� ท่อชุบ ท่อสีเ่ หลีย่ ม ท่อสีเ่ หลีย่ ม สังกะสี ผืนผ้า จตุรสั ท่อเหล็ก งานวิศวกรรมโยธา. เสา. STKR 490 4 4 มอก. L1. 1228 SSC 400 4 เหล็กโครงสร้างรูป โครงหลังคา. ระบบส่งน้�ำ ( แทน BS 1387) MEDIUM 4 4 การเกษตร. HS 51 4 4 4 CARBON STEEL TUBES FOR ORDINARY USES ท่อกลม ประเภท การใช้งาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ท่อกลมดำ� ท่อชุบสังกะสี 4 4 ท่อเหล็กสำ�หรับงาน งานระบบสุขาภิบาล. D 4 4 4 สำ�หรับงาน งานสถาปัตยกรรม. งานอุตสาหกรรม. B ระบบ ระบบดับเพลิง. EN 10219 235. C.

มอก 107 (TIS 107) HOT ROLLED STRUCTURE STEEL SECTION SIZE RANGE PRODUCTION OPTIONS เหล็กรูปตัวซี 60 x 30 x 10 มม.6 มม.pacificpipe. .เคลือบวานิช การบรรจุ .4.1.จัดมัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมสำ�หรับท่อเหลี่ยม ASTM A500 AS 1163 12 x 12 มม. .co.เคลือบสีรองพื้น      .เคลือบวานิช มอก 427 (TIS 427) ปลายท่อ Rectangular Pipes       .จัดมัดเป็นรูปหกเหลี่ยมสำ�หรับท่อกลม      Square Pipes . EN 10219 - JIS G 3466 300 x 300 มม.ความยาวขนาดที่ต้องการ AS 1163 EN 10255 (BS 1387) ความหนา EN 10219 1/2 นิ้ว       .ทำ�เกลียว EN 10219 - JIS G 3466 400 x 200 มม.ตัดเป็นมุม ASTM A500       . รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ERW TUBES & PIPES SIZE RANGE PRODUCTION OPTIONS ท่อกลม ความยาว ASTM A53       .2 มม.ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร 200 x 75 x 25 มม.       . การเคลือบผิว JIS G 3454 16 นิ้ว      .ความยาวขนาดที่ต้องการ ความหนา      .เคลือบสีรองพื้น มอก 107 (TIS 107) (400 นิ้ว)     .th .ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร ASTM A500       .) JIS G 3452 . ความยาว มอก 1228 (TIS 1228) .เคลือบสังกะสี มอก 276 & 277 (TIS 276 & 277) มอก 310 (TIS 310) .1.5 มม.ตัดตรง AS 1163 38 x 19 มม.      .7 มม. การเคลือบผิว      .      .12. JIS G 3444 (15 มม. การบรรจุ มอก 107 (TIS 107)       .จัดมัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม 12 Pacific Pipe Public Company Limited : www.

B J. N. A. I Square Pipe 80x80 J J ท่อสีเ่ หลีย่ ม 90x90 J. B E E J. B E E จตุรสั 100x100 J. E J. U.th 13 . ท่อขนาดพิเศษ THICKNESS (mm) ERW Pipe Size ความหนา (มม. N. I. I. N. U. E E 120x120 E E E E E E E E 125x125 J J.00 8. N J.00 10.00 6. U. B E E J. A. U. A. E J. N. N 14” V E E. E J. A E. V E. H. B E E J. V E. I E. N. E. A E E. B E J. N. E J. I. V E. B E E. B E J. N. U. E J. I. N J 150x150 E J. U. B B 250x150 J. E J. E E. I A. U.30 7. N.50 5. E. U. N. N 16” V E. E. U. U.20 4. B N. U. B 10” V E E. B N. N J. N. B E J. E.) ประเภท ขนาด 3. I. B E J. A. E E E J E J. B E E J. I I E. B N. N.00 12. U. H. E E.277 U = TIS 107 V = TIS 427 Pacific Pipe Public Company Limited : www. U. U 150x100 J N. B E E E 200x150 J.00 9. B J. B J. E. V E. I E. E J. B E E E 160x80 E E E E E E E E 200x100 N. U E J. B E J. N. I. U. E U. I E. T A. U. E E E J. N E. U. B E E E 200x200 E J N. E J. B 300x150 E E E E E E 300x200 J. B J. B B 150x50 N N 150x75 J B B B 150x80 J J. N. U J. E J. A E E. N J. B E E E. B N J. E. T. U. E J. I E. N. E. N E J. B 300x300 J J.co. E E 350x150 J J J 350x250 E E E E E E 400x200 J E J J E A = ASTM A53 B = ASTM A500 C = EN 10255 (BS 1387) E = EN 10219 H = JIS G 3452 I = JIS G 3444 J = JIS G 3466 N = AS 1163 T = TIS 276. N J. I. A. N. U. E J.pacificpipe.00 4.00 12. B N. V E. U. E E Rectangular 100x75 B Pipe 120x80 E E E E E ท่อสีเ่ หลีย่ ม 125x50 U U U ผืนผ้า 125x75 J. N I E. N. A. I.70 Round Pipe 7” E E. U. V E. N. U. E E 250x250 J. U. H E E U E E E E ท่อกลม 8” V E I. N E. A. E. B E E J. U. B J. N. N E A. V E I E E. E J.00 6.U U. N. U. B 12” V E E.

3/8" 34. mm.10 175 7'' 190.90 3.00 6.60 2.80 9.60 5.50 mm.49 5.00 9.50 350 14'' 355.50 1.70 2.1/4'' 42.30 2.JIS G3454.00 10.pacificpipe.50 5.38 3.20 11.04 7.30 6.41 2. "Standard : 10.00 12.50 4.05 15 1/2" 21.62 7.40 0.70 2.50 0.EN 10219.80 8. In mm.20 80 3'' 89.20 7.BS1139.50 65 2.60 4" 101.EN 10255 (BS 1387).80 1.10 2.80 Dimension Diameter Fur (DN.13 12.50 2.80 2.AS1074.00 9.1/2'' 101.40 4.00 10.40 8.92 8.62 2" 50.00 5.10 3.00 6.มอก(TIS)427 Size & OD.85 5.97 11.22 1" 25.20 3.40 5.57 1.7/8" 47.1/4" 31.40 14 Pacific Pipe Public Company Limited : www.60 1.1/2'' 48.00 8.60 4.30 4.90 3.70 3.00 8.80 7.00 11.20 6.90 5/8" 15.20 1.1/2" 114.1/2" 89.18 8.50 2.30 7.50 2.00 90 3.77 2.3/8" 60.27 32 1.50 12.55 7.35 6.60 3.50 3.80 1.74 6.40 2.02 6.มอก(TIS)107.40 20 3/4'' 27.70 7.55 4.60 400 16'' 406.80 5.30 125 5'' 139.30 9.11 7.th .3/4" 44.60 3.30 6.80 50 2'' 60.5/8" 41.50 8.80 4.70 150 6'' 165.JIS G3444. Nominal Outside TMS 10. Wall Thickness (mm.) Size & OD.30 250 10'' 267.60 2.00 1.16 5.00 4.92 1.1/2" 63.30 3" 76.40 300 12'' 318.มอก(TIS)310.40 10.78 4.80 6.60 1.80 2. in.80 4.1/8" 28.NPS) Standard ** 10.70 7/8" 22.60 1.30 2.30 9.56 9.00 2.60 9.50 3.90 2. Production Capability ท่อเหล็กกลม Round Pipe PAP Product line at first glance **AS1163 .60 100 4'' 114.45 40 1.10 8.30 5.20 3.70 200 8'' 216.87 3.30 3.00 3.00 5.73 3.91 4.00 3.90 3/4" 19.10 4.1/2'' 76.40 6.40 1.30 5.10 1.20 1.JIS G3452.80 6.1/2" 139.1/2" 38.20 3.31 10.40 3.50 4.1/2" 165.00 7.52 ASTM A53 ASTMA 500" 10 3/8" 15.มอก(TIS)276&277.80 5.75 25 1" 34.00 1.70 1.co.30 4.80 11.33 2.50 11.68 3.56 3.20 4.

1/2" 75x38 2 3/8"x2 3/8" 60x60 3"x 1 3/4" 75x45 3"x2" 75x50 2.49 5.50 4.73 3.00 9.35 6.90 2.60 4.60 5.50 1. Production Capability ท่อเหล็กรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า Square Pipe & Rectangular Pipe PAP Product line at first glance **AS 1163.92 8.00 5.20 1.40 10.50 5.40 2.80 7.pacificpipe.80 2.20 4.00 6.80 2.70 3.00 11.10 2.00 1.00 3.30 5. Wall Thickness (mm.56 9.04 7.02 6.30 2. 40x20 1 1/4"x1 1/4" 32x32 1 3/8"x1 3/8" 35x35 .1/2" 65x65 3"x3" 75x75 4"x2" 100x50 3.70 2.85 5.00 11.00 4.70 3.91 4.30 4.62 7.90 3.1/2"x2.20 3.40 4.80 4.40 5.20 3.60 3.30 7.40 6.th 15 .60 3. 20x20 1"x1" 25x25 1.50 0.30 6.20 11.00 8.80 11.JIS G3445.50 12.80 5.80 1.78 4.70 7.50 8.40 8.40 0.00 5.50 3.00 7.JIS G3466.38 3. mm.20 7.00 3.10 4.50 2.) Nominal Rec 10.60 2.40 3.30 6.30 2.74 6.EN 10219.40 1.60 1.10 8.00 9.80 8.00 6.13 12.77 2. 50x20 2"x1" 50x25 1 1/2"x1 1/2" 38x38 1 5/8"x1 5/8" 40x40 2 3/8"x1 1/8" 60x30 2 3/8"x1 5/8" 60x40 2"x2" 50x50 3"x1" 75x25 2 1/2"x1 1/2" 65x38 3"x1.1/8"x3.30 5.80 4.80 9.97 11.31 10.00 12.60 9.55 4.80 1.30 9.co.50 4.87 3.55 7.16 5.60 2.50 2.11 7.50 3.1/8" 80x80 4"x3" 100x75 5"x2" 125x50 3 1/2"x3 1/2" 89x89 90x90 4"x4" 100x100 5"x3" 125x75 6"x2" 150x50 5 1/2"x3 1/8" 140x80 6"x3" 150x75 4 3/4"x4 3/4" 120x120 6 3/8"x3 1/8" 160x80 7 1/8"x2 3/8" 180x60 5"x5" 125x125 6"x4" 150x100 8"x2" 200x50 8"x2 3/8" 200x60 6"x6" 150x150 8"x4" 200x100 8"x6" 200x150 8"x8" 200x200 10"x4" 250x100 12"x4" 300x100 12"x6" 300x150 10"x10" 250x250 12"x8" 300x200 14"x6" 350x150 12"x12" 300x300 14"x10" 350x250 16"x8" 400x200 Pacific Pipe Public Company Limited : www.80 6. Standard : 10.30 Standard ** in.18 8.1/2"x3/4" 38x19 1 1/8"x1 1/8" 30x30 .56 3.68 3.52 ASTMA 500 1/2"x1/2" 12x12 5/8"x5/8" 16x16 3/4"x3/4" 19x19 .60 1.00 10.41 2.มอก(TIS) 107 Size & OD. mm.30 3.80 Square TMS Dimension tangular 10.80 6.00 8.00 2.

ท่อเหล็กสำ�หรับงานโครงสร้าง Pacific Pipe ASTM A500 AS 1163 BS 1139 EN 10129 JIS G 3444 JIS G 3466 มอก. 107 ข้อดีของการใช้ท่อเหล็กในงานโครงสร้าง ในปัจจุบัน เหล็กถูกนำ�มาใช้ผลิตเป็นงานโครงสร้างมากขึ้น เนื่องจาก หลายสาเหตุ เช่น - แข็งแรงและคงทน - สวยงาม สร้างได้หลายรูปทรง - สร้างได้อย่างรวดเร็ว - มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และค่าบำ�รุงรักษาต่ำ� - เพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้นเนื่องจาก รูปทรงหน้าตัดที่รับแรงได้ดีกว่า โครงสร้างอืน่ ๆ ทำ�ให้ขนาดของโครงสร้างทีเ่ ล็กลง การใช้เสาและคานลดลง - รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการนำ�กลับมาใช้งานใหม่ ISO 9001 : 2008 พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น - มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ (competent) ของคนในองค์กร - ความสามารถ (competent) ของบุคลากร ไม่มุ่งเน้นจัดหลักสูตรอบรม แต่มุ่งเน้นด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self development) - สร้างความมั่นใจในการบริหารระบบสารสนเทศภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ - เน้นประสิทธิผลของการบริหารระบบบริหารคุณภาพขององค์กรให้มีการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - ทุกกระบวนการในองค์กรจะต้องตอบสนองต่อข้อกำ�หนดของลูกค้าเป็นสำ�คัญ Pacific Pipe เป็น 1 ใน 20 บริษัทแรกของประเทศไทยและเป็นบริษัทเหล็กรายแรก ในประเทศไทยที่ได้รับ ISO 9001 : 2008 16 Pacific Pipe Public Company Limited : www.th .co.pacificpipe.

02 16.53 81.20 3.300 .39 7.33 9. 1.74 13.18 42.045 0.53 90 3 1/2” 101.30 5. 1.31 3.70 97. ASTM A500 : ท่อเหล็กกลมสำ�หรับงานโครงสร้าง Carbon Steel Pipe for Structural Purposes ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Chemical Composition (%) Mechanical Properties ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S Cu ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด Material of Grade Yield Strength Tensile Strength Elongation Max Max Max Max Max Max Round Sharped Round Sharped Round 2 in Round 2 in MPa MPa MPa MPa (50.27 3.53 93.10 12.46 4.180 290 315 400 400 23 23 Grade C 0.54 7.88 3.25 8.48 323. ความหนา • ±10% Thickness Pacific Pipe Public Company Limited : www.) (50.55 40 1 1/2” 48.56 2.180 230 270 310 310 25 25 Grade B 0.97 42.74 300 12” 12.63 350 14” 355.39 7.400 0.045 0.96 9.00 12.30 2.70 81. Not less than 0.87 1.44 250 10” 273.55 50 2” 60.05 200 8” 219.55 21.91 5.41 5.40 12.07 4.400 0.70 2.53 30.56 14.78 8.90 3.90 4.00 100 4” 114.55 3.400 0.8 mm.78 12.47 150 6” 168.180 250 250 400 400 23 23 ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา มวลต่อเมตร Nominal Size ภายนอก Thickness Weight (plain end) Nominal Size ภายนอก Thickness Weight (plain end) Outside Diameter Outside Diameter mm in mm mm kg/m mm in mm mm kg/m 15 1/2” 21.07 4.30 5.pacificpipe.96 10.96 8.85 4.045 0.045 0.77 2.40 3.045 0.92 5.97 32 1 1/4” 42.8 mm.60 12.41 9.79 2.53 73.01 11.29 3.045 0.91 25 1” 33.00 5.27 60.96 6.13 mm.69 4.5% OD.71 125 5” 141.56 3. 1.78 11.50 6.68 4.30 80 3” 88.77 1.180 315 345 425 425 21 21 Grade D 0.24 6.33 65 2 1/2” 73.29 400 16” 406.57 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ Dimension Tolerances เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก • NPS ≤ 1 ½” : ±0.80 9. Outside Diameter NPS ≥ 2” : ±0.270 .045 0.co.16 8.30 9.78 9.30 10.78 20 3/4” 26.70 107.75% OD.300 .26 4.70 64.) Grade A 0.60 4.91 2.30 3. 1.300 .70 123.64 3.27 3.045 0.400 0.38 2.04 9.11 28.th 17 .49 11.64 2.

00 7. 1.41 7.400 0. > 139.94 2.400 0.52 40.10 127.6 x 101.61 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ Dimension Tolerances ความยาวของขนาดด้าน • ≤ 63.09 7.35 47.045 0.46 89.96 7.98 101.35 28.96 10.8 mm.56 177.62 4. : ±1% ความหนา • ±10% Thickness 18 Pacific Pipe Public Company Limited : www.41 1.8 x 50.78 10.) (50.51 mm.78 12.045 0.9 x 89.80 4.9 3 1/2” x 3 1/2” 6.07 6.21 6.5 mm.89 12.85 9.38 2.92 27. : ±0.300 .35 22.co.0 10” x 10” 4.85 6.78 8.70 70.4 6” x 6” 4.93 3.69 7.270 .35 15.16 76.4 1” x 1” 3.2 8” x 8” 3.62 6. > 88.13 254.045 0.180 290 315 400 400 23 23 Grade C 0.pacificpipe.44 50.44 6.400 0.400 0.92 18.045 0.180 230 270 310 310 25 25 Grade B 0.28 63.91 5.35 17.78 13.8 2” x 2” 3.18 4.78 21.32 4.0 5” x 5” 6.78 6.92 59.7 mm.80 3.-139.2 3” x 3” 4.78 17. 1.52 4.52 54.2 x 76.35 32.11 12.96 8.8 mm.92 46.76 mm.88 7.70 90.92 21. : ±0.300 .35 13.5 x 63.24 9. 1. : ±0.7 mm.6 4” x 4” 6.045 0.300 .25 3.92 39.65 25.th .43 9.35 10.4 x 152.92 34.2 x 203.045 0. 1. ASTM A500 : ท่อเหล็กรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสำ�หรับงานโครงสร้าง Square Hollow Section for Structural Purposes ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกิน ร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Chemical Composition (%) Mechanical Properties ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S Cu ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด Material of Grade Yield Strength Tensile Strength Elongation Max Max Max Max Max Max Round Sharped Round Sharped Round 2 in Round 2 in MPa MPa MPa MPa (50.0 x 254. Length of side ≤ 88.9 mm.64 mm.78 25.60 7.045 0.4 x 25.58 6.00 152.5 2 1/2” x 2 1/2” 4.0 x 127.49 203.180 315 345 425 425 21 21 Grade D 0.) Grade A 0.9 mm.8 7”x7” 6.8 x 177.35 37.52 69.180 250 250 400 400 23 23 ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร Length of Side Thickness Weight (plain end) Length of Side Thickness Weight (plain end) mm in mm kg/m mm in mm kg/m 2.045 0.79 4.

46 4. Length of side > 63.94 152.6 6” x 4” 7.78 10. 1.6 x 76.4 10” x 6” 7.300 .56 7.co.2 6” x 3” 7.49 127. 1.2 x 152.2 4” x 3” 4.9 mm.96 8.400 0.35 22.21 4.52 54.92 39.78 25.85 6.61 9.35 13.300 .92 46. : ±1% ความหนา • ±10% Thickness Pacific Pipe Public Company Limited : www.5 mm.70 60.51 mm.78 15.2 x 101.7 mm.74 6.9 mm.93 9.78 9.21 6.) Grade A 0.07 6.00 203.2 5” x 3” 254.34 4.16 101.400 0.35 17.35 10.4 x 101. ASTM A500 : ท่อเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำ�หรับงานโครงสร้าง Rectangular Hollow Section for Structural Purposes ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Chemical Composition (%) Mechanical Properties ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S Cu ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด Material of Grade Yield Strength Tensile Strength Elongation Max Max Max Max Max Max Round Sharped Round Sharped Round 2 in Round 2 in MPa MPa MPa MPa (50.70 70.28 101.35 37.25 3.60 9.045 0.4 8” x 6” 7.400 0.045 0.96 10.8 mm.80 3.180 250 250 400 400 23 23 ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร Length of Side Thickness Weight (plain end) Length of Side Thickness Weight (plain end) mm in mm kg/m mm in mm kg/m 3.62 12.78 13.180 230 270 310 310 25 25 Grade B 0.045 0.8 mm.2 x 50.52 40.80 9.045 0.180 315 345 425 425 21 21 Grade D 0.52 47.11 9.0 x 76.th 19 .7 mm.8 4” x 2” 4.65 6.89 7.6 x 50.35 20.52 32.5-88.92 24.35 16. 1.92 34.270 .045 0.4 x 76.) (50.0 x 152.58 6.42 152.-139.64 mm.6 8” x 4” 6. : ±0.92 27.65 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ Dimension Tolerances ความยาวของขนาดด้าน • ≤ 63. : ±0.78 17.09 6.35 32. : ±0.045 0.24 203.180 290 315 400 400 23 23 Grade C 0.52 25.045 0.35 28.32 6.06 12.400 0.85 6.78 8.92 21.78 21.045 0.300 . > 88.44 76.pacificpipe.85 4.52 28. 1. > 139.78 12.76 mm.43 4.8 3” x 2” 4.

90 25 1” 33.70 ความหนา : ±10% 6.90 4.80 25.90 5.41 2.50 73.09 40 1 1/2” 48.56 3.20 42.10 6.30 2.045 1.00 16.60 125 5” 139.99 25 1” 33.100 0.40 33.30 2.60 5.90 10.50 93.30 4.38 3.60 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ 4.40 42.40 20 3/4” 26.030 0.30 2.63 125 5” 139.20 15 1/2” 21.40 5.80 19.20 3.60 2.10 90 3 1/2” 101.70 32 1 1/4” 42.40 55.79 3.90 12.03 2.00 4.60 6.200 0.40 25.44 5.90 3.20 6.00 4.030 0.50 11.030 0.76 5.90 3.20 5.250 250 320 22 18 C350.23 3.90 5.30 4.83 80 3” 88.030 0.60 9.50 81.00 0.30 1.10 3.100 0.80 9.20 1.00 5.90 2.co.40 17.80 31.700 0.40 14.00 9.00 1.70 2.56 50 2” 60.30 5. 9.00 19.20 3.10 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : ±1% with a minimum of ± 0.30 8.10 200 8” 219.31 4.90 6.100 0.60 1.600 0.00 16.30 4.95 90 3 1/2” 101.56 2.30 65 2 1/2” 76. AS1163 : ท่อเหล็กกลมสำ�หรับงานโครงสร้าง Carbon Steel Pipe for Structural Purposes ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Chemical Composition (Cast or Product Analysis) %Max Mechanical Properties ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S AI CE ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด (%) Material of Grade Yield Strength Tensile Strength Elongation (%) Max Max Max Max Max Max Max N/mm2 N/mm2 CHS RHS C250.77 5.50 150 6” 4.40 4.50 11.60 3.90 3.50 13.120 0.th .35 3.53 50 2” 60.30 2.00 10.60 1.60 9.70 4.40 2.10 6.40 150 6” 165.37 2.00 8.40 50.99 3.80 Dimension Tolerances 250 10” 273.95 15 1/2” 21.19 5.40 5.40 7.20 5.045 1.30 6.500 0.00 1.61 32 1 1/4” 42.29 40 1 1/2” 48.30 100 4” 114.19 80 3” 88.80 13.20 3.00 2.60 2.50 Outside Diameter and a maximum of ± 10 mm.70 3.00 4. C250L0 0.40 6.30 60.10 น้ำ�หนัก : -4% 400 16” 406.50 7.050 0.10 2.30 4.60 5.00 1.20 2.00 3.40 21.75 3.10 28.70 7.93 2.90 100 4” 114.00 11.77 4.200 0.10 4.87 2.96 3. 300 12” 323. C450L0 0.430 350 430 20 16 C450.71 3.60 168.10 9.20 165.80 5.43 20 3/4” 26.11 65 2 1/2” 76.40 63.00 20 Pacific Pipe Public Company Limited : www.30 2.10 Thickness 350 14” 355.10 6.20 7.25 4.60 5.030 0.60 1.10 Weight 9.5 mm.50 6.20 8.50 12. C350L0 0.00 10.55 3.pacificpipe.30 3.030 0.20 1.60 6.00 12.430 450 500 16 14 C250 C350 ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา มวลต่อเมตร Nominal Dimension ภายนอก Thickness Mass per Unit Length Nominal Dimension ภายนอก Thickness Mass per Unit Length Outside Diameter Outside Diameter mm in mm mm kg/m mm in mm mm kg/m 2.

50 2.700 0.00 8.00 4.60 25 x 25 1” x 1” 2.030 0.030 0.50 4.99 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ 65 x 65 2 1/2” x 2 1/2” 2.56 mm in mm kg/m 3.88 9.00 2.14 ความหนา : ±10% น้ำ�หนัก : -4% 2.00 12.82 6.00 1.89 4.00 23.50 2.30 2.00 5. C250L0 0.66 Length of Side Thickness Mass per Unit Length 2.80 2.49 35 x 35 1 3/8” x 1 3/8” 2.30 9.00 2.00 45.25 250 x 250 10” x 10” 6.030 0.64 3.30 5.93 6. C450L0 0.60 1.00 5.87 89 x 89 3 1/2” x 3 1/2” 3.83 6.50 2.100 0.00 30.73 3.60 9. 75 x 75 3” x 3” 2.70 1.30 7.00 65.60 2.12 5.00 12.53 3.500 0.120 0.50 5.th 21 .00 26.430 350 430 20 16 C450. with minimum of ± 0.00 1. C350L0 0.60 1.00 1.00 37.42 5.00 21.20 3.78 ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร 3.31 150 x 150 6” x 6” 5.200 0.00 14.36 6.00 1.34 6.30 1.10 Pacific Pipe Public Company Limited : www.00 4.00 6.06 1.00 18.250 250 320 22 18 C350.030 0.53 2.60 1.88 C450 65 x 65 2 1/2” x 2 1/2” 2.00 11.60 25 x 25 1” x 1” 2.00 14.00 16.19 Length of side 3.63 9.30 3.80 6.50 2.38 5.14 ความยาวของขนาดด้าน : ± 1%.68 6.100 0.42 Dimension Tolerances 2.00 4.80 11.100 0.00 50 x 50 2” x 2” 2.40 1.80 3.09 9.30 4.60 2.030 0.00 35.00 51.045 1.35 9.045 1.38 200 x 200 8” x 8” 5.80 8.030 0.67 5.30 2.00 14.10 40 x 40 1 1/2” x 1 1/2” 2.20 30 x 30 1 1/8” x 1 1/8” 2.70 1.co.90 2.50 7.00 2.99 125 x 125 5” x 5” 4.00 29.50 1.80 35 x 35 1 3/8” x 1 3/8” 2.00 22. AS1163 : ท่อเหล็กรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสำ�หรับงานโครงสร้าง Square Hollow Section for Structural Purposes ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Chemical Composition (Cast or Product Analysis) %Max Mechanical Properties ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S AI CE ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด (%) Material of Grade Yield Strength Tensile Strength Elongation (%) Max Max Max Max Max Max Max N/mm2 N/mm2 CHS RHS C250.200 0.60 1.00 8.60 1.600 0.60 50 x 50 2” x 2” 2.pacificpipe.430 450 500 16 14 C350 ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร Length of Side Thickness Mass per Unit Length Length of Side Thickness Mass per Unit Length mm in mm kg/m mm in mm kg/m 20 x 20 3/4” x 3/4” 1.50 3.96 100 x 100 4” x 4” 3.60 0.050 0.80 3.20 4.50 9.25 75 x 75 3” x 3” 4.00 10.5 mm.90 2.39 Thickness Weight 100 x 100 4” x 4” 3.00 3.

20 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ 3.30 2.63 4. C350L0 0.030 0.00 29.58 75 x 50 3” x 2” 3.90 2.th .pacificpipe.00 37.030 0.80 11.120 0.60 3.030 0.430 350 430 20 16 C450.80 2.80 ความหนา : ±10% น้ำ�หนัก : -4% Thickness Weight 150 x 100 6” x 4” 5.030 0.500 0.00 8.80 6.10 50 x 20 2” x 3/4” 2.89 2.44 50 x 25 2” x1” 2.70 1.39 3.07 9.00 4.00 12.00 14.30 5.200 0.050 0.00 35.00 2.56 75 x 50 3” x 2” 2.93 ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร 65 x 35 2 1/2” x 1 3/8” 2.42 2.30 9.00 14.00 2.200 0.80 3.30 2. C450L0 0.50 2.00 8.50 4.73 125 x 75 5” x 3” 4.100 0.100 0.045 1.00 22.700 0.96 Dimension Tolerances 150 x 50 6” x 2” 4.00 2.80 C450 2.00 3.030 0.19 4.60 50 x 25 2” x 1” 2.34 4.00 18.60 2. with minimum of ± 0.80 5.00 6.99 5.00 6.00 26.30 3.80 8.00 14.14 100 x 50 4” x 2” 3.00 1.96 125 x 75 5” x 3” 3.90 2.50 5.99 2.00 8.60 2.92 65 x 35 2 1/2” x 1 3/8” 2.20 6.430 450 500 16 14 C350 ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร Length of Side Thickness Mass per Unit Length Length of Side Thickness Mass per Unit Length mm in mm kg/m mm in mm kg/m 1.00 2.62 250 x 150 10” x 6” 3.30 3.5 mm.30 4.24 2.50 3.53 2.42 200 x 100 8” x 4” 6.100 0.50 7.60 1.250 250 320 22 18 C350.00 3.00 11.00 51.60 ความยาวของขนาดด้าน : ± 1%.15 6.40 22 Pacific Pipe Public Company Limited : www.93 2. Length of side 5.00 11.00 2.83 9.25 50 x 20 2” x 3/4” 2.25 1.co.30 7.00 5. C250L0 0.75 5.600 0.09 3.67 2.50 2.10 5.00 10.50 2.49 100 x 50 4” x 2” 5.00 17.20 3.60 2.38 mm in mm kg/m 75 x 25 3” x 1” 2.20 4.60 1.00 4.14 6.030 0.80 2.72 2.60 Length of Side Thickness Mass per Unit Length 3.50 3.045 1.00 21. AS1163 : ท่อเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำ�หรับงานโครงสร้าง Rectangular Hollow Section for Structural Purposes ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Chemical Composition (Cast or Product Analysis) %Max Mechanical Properties ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S AI CE ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด (%) Material of Grade Yield Strength Tensile Strength Elongation (%) Max Max Max Max Max Max Max N/mm2 N/mm2 CHS RHS C250.

580 410 .20 0.009 340-480 235 24 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดระบุ Outside Diameter ความหนา น้ำ�หนัก Nominal Size (OD) Thickness Weight ต่ำ�สุด (Min) สูงสุด (Max) mm mm mm mm kg/m 48.035 0.040 275 430 .560 20 0 27 S275J2H 0.600 0. 0.560 20 -20 27 S355J0H 0.th 23 .pacificpipe. BS1139 : ท่อเหล็กกลมสำ�หรับงานนั่งร้าน Tubes for Scaffolding ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Chemical Composition (%) Mechanical Properties C Si Mn P S N ความเค้นคราก Rm ความเค้นดึง ReH ความยึด Elongation A Max Max Max Max Max Max Tensile strength Rm Yield strength ReH (on Lo = 5. ≤ (Min) อุณหภูมิ Energy for Max Max Max Max Max t ≤ 40 ทดสอบ Standard Test Temperature Test Piece N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 % o C J S235JRH 0.37 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ Dimension Tolerances ความหนา : -10%.680 490 .200 .045 0.05 0.040 0.580 410 .600 0.500 0.035 275 430 .170 .1..400 0.040 0.220 0. +Not specified Thickness Lo = Original gauge length of the tensile test piece.05 0.550 1.co.80 4.65 √So) N/mm2 N/mm2 N/mm2 0.680 490 .630 20 -20 27 Pacific Pipe Public Company Limited : www.500 0.1. น้ำ�หนัก : Single 4.035 0.370 24 20 27 S275J0H 0.045 235 360 . +12%.30 .200 .5% EN10219 : ท่อเหล็กกลมสำ�หรับงานโครงสร้าง Cold Formed Welded Structural Hollow Section of Non-Alloy and Fine Grain Steels สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Mechanical Properties ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) การทดสอบ Chemical Composition (%) ความเค้นคราก การกระแทก Minimum ชั้นคุณภาพ Tensile Strength ความยึด Impact Test Average Material of Grade ความเค้นดึง Elongation Absorbed C Si Mn P S Yield Strength t <3 mm.510 340 .1.00 4.30 47. 3 mm. So = Original cross-sectional area of the gauge length.630 20 0 27 S355J2H 0.80 48.220 0.37 kg/m.040 355 510 . -8% Weight Batch ±7.550 1.035 355 510 .

60 10.70 12.00 68.00 36.50 6.00 1 1/2” 48.00 39.99 5.35 4.23 4” 114. 6.40 3.70 14” 355.00 5.30 1 1/4” 42.30 1/2” 21.30 49.00 41.00 16. 5.40 5.50 1.50 12” 323.80 12.10 4.1 8.50 2.00 4.11 6.7 6.00 32.29 6.40 น้ำ�หนัก : ± 6% 2.30 16.00 1” 33.00 45.00 92.30 54.00 39.00 2.10 12.50 3.9 5.00 26.65 6.91 6.88 6.00 20.00 3.60 6.3 4.00 10.50 3.00 3.30 2.00 10.00 12.10 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.82 3.30 3/4” 26.50 6.00 6.00 0.54 6.77 6.41 7” 193.00 4.9 2.46 5” 139.00 47.00 9.00 5.91 5.30 2.50 5.10 12.00 61.36 6.50 1.00 10.00 33.00 1.00 19.00 11.20 2.30 12.90 6.00 53.30 33.30 : ±1% with a minimum of ± 0.30 6.20 2.4 3.00 4.00 2.00 10.30 20.95 2.00 14.00 117.5 mm. EN10219 : ท่อเหล็กกลมสำ�หรับงานโครงสร้าง Cold Formed Welded Structural Hollow Section of Non-Alloy and Fine Grain Steels ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์ ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์ ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์ ความหนา มวลต่อเมตร Nominal Size กลางภายนอก Thickness Mass/Length Nominal Size กลางภายนอก Thickness Mass/Length Nominal Size กลางภายนอก Thickness Mass/Length Outside Diameter Outside Diameter Outside Diameter in mm mm kg/m in mm mm kg/m in mm mm kg/m 2.00 5.20 Thickness t > 5 mm.20 5.56 8.3 3.00 77.80 3. ± 0.6 8.90 10.79 8.00 1.50 55.40 3 1/2” 101.00 16.50 Weight 3.20 6.60 6.20 4.80 4.80 6.30 12.20 12.30 25.50 96.89 5.00 52.00 4.00 31.00 23.00 8.50 4.00 3.77 12.30 10.00 51.00 31.3 6.28 10.00 3.90 6.00 10.50 106.00 8.70 2.10 6.00 18.50 6.00 2.00 78.60 2.30 62.00 2.00 97.th .00 21.pacificpipe.00 39.00 16.20 6.00 27.00 1.00 26.00 6.11 10.30 41.30 14.80 12.00 7.20 16” 406.00 2.29 5.00 13.00 8.00 7.00 2” 60.00 24.00 12.1 4.3 2.55 4.30 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ 2.80 12.37 5.80 Dimension Tolerances 2.00 12.7 3.00 12.30 29.00 102.co.80 and a maximum of ± 10 mm.30 5.35 4.50 2.00 21.00 51.60 4.7 8.23 6.56 8.60 3” 88.00 2.00 77.50 121.00 59.30 24 Pacific Pipe Public Company Limited : www.70 2.00 85.00 5.90 ความหนา : t ≤ 5 mm.50 63.50 80.00 1.00 64.34 6” 168.38 8” 219.00 2.27 4.40 12.60 Outside Diameter 2 1/2” 76.24 10.6 4.00 62.00 1.4 2.9 8.00 8.5 mm.50 1. ± 10% 6.33 6.82 5.00 13.00 43.92 3.63 10” 273 8.00 10. 2.30 10.16 3.3 5.

00 12.30 15.13 8.36 4.00 5.00 10.50 3.00 40 40 3.31 5.30 27.30 21.00 16.30 ขนาดของด้าน : <100 mm.00 38.1.6% 8.00 35.00 1.00 5.630 20 0 27 S355J2H 0.40 12.00 15.040 355 510 .00 9.30 13.00 59.05 3.70 12.500 0. ± 0.36 4.00 4.80 250 250 8.00 22.10 2.10 25 25 2.00 6.th 25 .30 6.560 20 0 27 S275J2H 0.10 2.70 4.00 3.00 88.00 66.00 30.39 5.82 100 100 6.20 2.89 6.00 26.00 104.40 12.10 3.00 46.30 47.600 0.50 88.560 20 -20 27 S355J0H 0.00 2.680 490 .00 57.035 355 510 .00 14.30 2.50 12.170 .00 33.30 8.50 4.00 14.00 8.035 0.580 410 . ≤ (Min) อุณหภูมิ Energy for Max Max Max Max Max t ≤ 40 ทดสอบ Standard Test Temperature Test Piece N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 % o C J S235JRH 0.00 4.00 5.50 200 200 8.00 2.00 2.045 235 360 .00 30 30 3.00 20.20 8.50 108.600 0.00 13.00 6.00 1.00 1.00 54.40 6.30 57.07 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ 4. : ± 0.50 2.50 2.035 0.40 6.040 275 430 .035 275 430 .40 4.500 0.25 5.50 2.22 Dimension Tolerances 5.00 26.00 71.400 0.220 0.510 340 .8% 6.50 68.03 8.00 8.00 3. 3 mm.19 300 300 10. : ± 1% with a minimum of ± 0.00 18.00 17.93 3.00 5.580 410 .90 12.40 ความหนา t ≤ 5 mm.00 4.96 3.1. EN10219 : ท่อเหล็กรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสำ�หรับงานโครงสร้าง Cold Formed Welded Structural Hollow Section of Non-Alloy and Fine Grain Steels สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Mechanical Properties ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) Chemical Composition (%) ความเค้นคราก การทดสอบ Minimum การกระแทก Average ชั้นคุณภาพ ความเค้นดึง Tensile Strength ความยึด Impact Test Material of Grade Elongation Absorbed C Si Mn P S Yield Strength t <3 mm.40 6.00 24. ± 10% น้ำ�หนัก : ± 6% Thickness t > 5 mm.50 5.5 mm.80 120 120 6.20 10.00 1.630 20 -20 27 ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร Length of Side Thickness Mass/Length Length of Side Thickness Mass/Length Length of Side Thickness Mass/Length mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m 20 20 2.60 4.00 10.045 0.00 17.50 1.30 37.70 50 50 3.71 6.00 45.56 6.68 6.200 .30 2.co. 80 80 6.45 12.56 8.00 11.550 1.00 21.00 3.20 Length of Size 100-200 mm.680 490 .20 6.1.70 2.pacificpipe.50 4. Weight Pacific Pipe Public Company Limited : www.370 24 20 27 S275J0H 0.00 84.00 18.00 7.040 0.040 0.80 90 90 6.00 5.40 60 60 150 150 6.50 ≥200 : ± 0.220 0.60 3.01 4.00 2.00 2.90 10.550 1.200 .64 5.00 11.00 8.00 72.80 6.5 mm.30 17.

50 6.00 6.580 410 .00 54.56 4.630 20 0 27 S355J2H 0.00 น้ำ�หนัก : ± 6% 6.20 6.00 4.40 4.40 400 200 5.40 8.30 ความหนา t ≤ 5 mm.20 Weight 140 80 6.00 14.00 12.96 ขนาดของด้าน 6.00 26.30 6.20 Length of Side 5.40 300 150 10.00 27.50 5.60 100 50 200 100 6.50 12.00 21.60 8.10 5.5 mm.040 0.90 8.00 6.30 17.00 17.400 0.20 6.045 235 360 .30 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ 6.00 71.93 5.00 75.00 100-200 : ± 0.90 10.00 71.00 22.70 6.550 1.00 30. ± 10% Thickness t > 5 mm.200 .035 0.80 4.50 ± 0. 4.00 64.040 0.30 21.80 12.50 3.00 12.00 13.40 350 250 10.370 24 20 27 S275J0H 0.560 20 -20 27 S355J0H 0.68 4.10 150 100 6.00 8.00 1.30 27.50 12. 3 mm.30 22.00 10.510 340 . 6.80 8.30 12.00 21.00 18.630 20 -20 27 ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร Length of Side Thickness Mass/Length Length of Side Thickness Mass/Length Length of Side Thickness Mass/Length mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m 40 20 2.30 42.00 17.pacificpipe.00 11.8% 6.200 .50 88.00 ≥ 200 : ± 0.00 52.30 8.220 0.60 5.40 12. ≤ (Min) อุณหภูมิ Energy for Max Max Max Max Max t ≤ 40 ทดสอบ Standard Test Temperature Test Piece N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 % o C J S235JRH 0.70 60 40 2.50 108.70 8.00 46.00 26 Pacific Pipe Public Company Limited : www.00 33.50 5.30 37. ± 0.co.00 40.680 490 .1.00 45.25 6.00 33.00 18.500 0.00 4.00 8.90 12.50 Dimension Tolerances 5.th .045 0.1.00 66.40 12.00 14.560 20 0 27 S275J2H 0.00 59.30 19.680 490 .00 88.40 2.600 0.00 6.6% 8.220 0. EN10219 : ท่อเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำ�หรับงานโครงสร้าง Cold Formed Welded Structural Hollow Section of Non-Alloy and Fine Grain Steels สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Mechanical Properties ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) การทดสอบ Chemical Composition (%) ความเค้นคราก การกระแทก Minimum ชั้นคุณภาพ Tensile Strength ความยึด Impact Test Average Material of Grade ความเค้นดึง Elongation Absorbed C Si Mn P S Yield Strength t <3 mm.035 0.30 47.00 23.00 10.70 10.80 6.00 2.90 12.00 16.550 1.00 41.00 160 80 6.70 2.040 275 430 .035 355 510 .59 6.50 108.580 410 .500 0.70 6.10 3.00 14.50 68.60 3.5 mm.00 104.50 78.00 18.00 35.40 8.1.30 12.040 355 510 .00 57.035 275 430 .10 300 200 10.30 57.00 3.40 : < 100 : ± 1% with a minimum of 120 80 250 150 8.600 0.00 84.170 .00 20.00 72.

30 3.58 6.29 4.00 23.10 50 60.00 1.00 76.30 2.80 7.70 2.00 102.30 3.20 3.00 38.80 3.00 19.96 6.40 55.20 Thickness Class 1 : t < 4.76 250 267.20 2.20 100 114.5% Class 2 : t < 3.77 8.00 0.00 31.00 2.30 1.30 7.70 107.00 41.00 Class 2 : OD < 50 : ± 0.00 13.00 5. 400 406.10 6.18 0.57 200 216.48 5. : +15%.20 5.60 2. 12.00 t ≥ 3.50 17. 0.00 31.90 67.co.50 15.00 7.00 9.20 6. : -0.50 2.30 1.55 1.00 88.00 45.04 315 490 23 ขาว (White) ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความหนา มวลต่อเมตร Nominal Size Outside Diameter Thickness Weight (Plain end) Nominal Size Outside Diameter Thickness Weight (Plain end) mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m 15 21.97 4.70 6.20 7.41 150 165.58 4.00 46.70 2.60 12.77 6.50 81.00 4.10 9. : ±0.00 117.40 80 89.10 2.00 Pacific Pipe Public Company Limited : www.50 2.70 2.90 53.50 8.78 7.00 27.70 40 48.00 t ≥ 4.30 3.90 3.00 mm.90 Dimension Tolerances 350 355.50 12.70 2.00 57.40 8.th 27 .63 175 190.00 mm.00 11. OD ≥ 50 : ± 1% 12.52 6.70 32 42.00 3.30 2.30 2.50 20.25 mm.70 123.30 125 139.90 77. : +10% 12.30 5.84 7.50 23.40 10. -12.90 9.60 9.60 ความหนา 9.60 mm.30 5.80 5.20 6.30 3.08 8. .40 9.80 5.80 7. + 0.30 59. JIS G3444 : ท่Carbon อเหล็กกลมสำ�หรับงานโครงสร้าง Steel Pipe for General Structural Purposes ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Chemical Composition (%) Mechanical Properties ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด สีระบุชั้นคุณภาพ Material of Grade Max Max Max Max Max Yield Strength Tensile Strength Elongation Color Code N/mm2 N/mm2 % STK 400 0.10 27.24 5.80 2.70 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ 9.10 4.00 19.00 36.00 51.10 3.63 9.00 Outside Diameter Class 1 : OD < 50 : ± 0.10 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12.3 mm.20 8.20 36.04 235 400 23 ขาว (White) STK 490 0.30 24.50 93.10 65 76.5% 7.16 8.00 mm.80 20 27.60 4.30 78.60 42.50 0.50 9.50 mm.13 6.60 25 34.04 0.25 .20 3.04 0.pacificpipe. OD ≥ 50 : ± 0.20 300 318.00 68.80 4.50 3.50 2.00 61.20 2.20 90 101.80 30.20 42.50 mm.70 4.00 mm.00 6.10 4.20 4.

70 9.62 5.00 86.04 0.00 26.10 Dimension Tolerances 6.00 52.00 31. 9.06 9.00 46.01 8.30 3.90 1. JIS G3466 : ท่Carbon อเหล็กรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสำ�หรับงานโครงสร้าง Steel Square Tubes for General Structural Purposes ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Chemical Composition (%) Mechanical Properties ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด สีระบุชั้นคุณภาพ Material of Grade Max Max Max Max Max Yield Strength Tensile Strength Elongation Color Code N/mm2 N/mm2 % STKR 400 0.88 200 200 8.00 45.40 9.00 66.50 6.pacificpipe.th .70 3.60 125 125 5.70 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ 100 100 4.50 13.30 150 150 6.10 4.30 4.50 10.55 1.50 27.5% 3.80 80 80 3. : ±0.00 11.30 6.30 3.70 40 40 2.30 4.50 12.00 18.5 mm.50 9. : ±1.30 6.60 90 90 3.14 6.30 5.00 22.00 67.20 175 175 1.00 35.64 5.60 2.20 9.20 5.04 325 490 23 ขาว (White) ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร Length of Side Thickness Weight (Plain end) Length of Side Thickness Weight (Plain end) A B mm kg/m A B mm kg/m 1.52 350 350 12.34 4.00 106.50 16. Thickness t ≥ 3.20 12.30 2.70 2.30 5.10 5.25 .00 94.00 mm. .04 245 400 23 ขาว (White) STKR 490 0.04 0.30 6.60 1.50 0.20 75 75 3.51 12.38 6.00 2.95 9.80 1.00 38.50 2.23 300 300 9.00 mm.00 124.00 54.50 20.60 2.00 21.20 7.50 250 250 4.00 ความหนา : t < 3.90 60 60 2.00 24.18 0.20 28 Pacific Pipe Public Company Limited : www.00 31.10 50 50 2. : ±10% 4.50 23.20 8. 0.55 9.30 mm.00 59.51 4.20 7.50 12.00 ขนาดของด้าน : ≤ 100 mm.20 3.00 80.co.30 6.20 4. Length of side : ±1.00 38.50 41.00 26.10 > 100 mm.00 4.00 2.60 3.88 4.00 17.

10 60 30 2.98 200 100 6.00 52. JIS G3466 : ท่Carbon อเหล็กรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าสำ�หรับงานโครงสร้าง Steel Square Pipe for General Structural Purposes ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Chemical Composition (%) Mechanical Properties ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด สีระบุชั้นคุณภาพ Material of Grade Max Max Max Max Max Yield Strength Tensile Strength Elongation Color Code N/mm2 N/mm2 % STKR 400 0.80 2.00 16.20 5.50 20.00 19.00 67.00 mm.80 125 75 4.60 2.50 9.70 75 45 2.20 7.30 6.80 6.20 4.50 15.04 245 400 23 ขาว (White) STKR 490 0.10 350 150 9.6 2.pacificpipe.00 31.00 11.04 0.50 9.00 21.14 250 150 9.55 6.00 mm.00 106.00 45.13 4.70 6.2 3.10 > 100 mm.50 23.00 86.3 2.55 1.00 80.00 26.co. : ±1.60 Dimension Tolerances 150 100 6.88 4.00 17.80 12.50 16.00 150 75 3.40 3.04 325 490 23 ขาว (White) ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร Length of side Thickness Weight (Plain end) Length of side Thickness Weight (Plain end) A B mm kg/m A B mm kg/m 1.5 mm.20 9.50 3. : ±10% Pacific Pipe Public Company Limited : www.00 45.00 38.00 31. Thickness t ≥ 3. 0.70 4.00 66.00 35.00 6.95 300 200 9.99 9. . : ±0.30 100 50 3.20 12.50 6.60 3.80 3.70 ขนาดของด้าน : ≤ 100 mm.52 12.30 5.10 3.01 12.90 4.04 0.30 1. Length of side : ±1.00 54.30 4.25 .00 12.60 150 80 5. 9.20 10.5% ความหนา : t < 3.20 2.20 400 200 9.50 13.00 45.20 1.00 66.50 0.th 29 .00 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ 4.64 6.30 mm.06 200 150 6.18 0.00 86.

3 8.97 3.00 5.60 15.00 8.39 6.3 4. .63 1” 25 34.60 2 1/2” 65 76.50 17. 4.52 6.70 3” 80 89.0 : ±10% Thickness น้ำ�หนัก : ±10% Weight 30 Pacific Pipe Public Company Limited : www.80 6” 150 165.29 4” 100 114.7 2.2 2.50 15.00 9. : ±0.th .20 8.00 5” 125 139.048 0.77 6.5 4.048 0.0 2.50 mm.10 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ Dimension Tolerances เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : ≤ 50 mm.76 3 1/2” 90 101.77 1 1/4” 32 42. Outside Diameter : ±1% ความหนา : 2.10 8” 200 216.2 3.80 2” 50 60.1 4.41 4.048 235 402 23 เขียว (Green) HS 50 0.00 31.78 7.0 ≤ t ≤ 3.pacificpipe.210 0. > 50 mm.00 7.030 0.330-1.7 3.330 0.048 314 490 23 แดง (Red) HS 51 0.00 1 1/2” 40 48.63 5.00 0.570 1.58 4.80 3.30 mm.00 31.3 4.6 3/4” 20 27.90 7” 175 190.6 3.13 5.00 41.048 0.20 6.co. 0.20 7.530 0.30 2.048 353 500 15 ขาว (White) ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความหนา มวลต่อเมตร Nominal Size Outside Diameter Thickness Weight (Plain end) Nominal Size Outside Diameter Thickness Weight (Plain end) in mm mm mm kg/m in mm mm mm kg/m 1/2” 15 21.20 3.00 22.20 2.00 23.370 0. TIS 107 : ท่อเหล็กกลมสำ�หรับงานโครงสร้าง Carbon Steel Round Pipes for General Structural Purposes ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Chemical Composition (%) Mechanical Properties ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด สีระบุชั้นคุณภาพ Material of Grade Max Max Max Max Max Yield Strength Tensile Strength Elongation Color Code N/mm2 N/mm2 % HS 41 0.50 12.30 1.0 ≤ t ≤ 8.8 3.2 : ±0.280 .57 4.30 1.20 4.20 5.30 2.7 2.00 19.

50 11.47 2.00 80.25 60 60 4.0 mm.20 5. : ±10% 12.50 2.20 7.55 3.30 mm.20 3.00 10.0 ≤ t ≤ 8.00 59.69 60 30 3.10 4.29 75 38 3.5% 6.530 0.50 15.00 31.50 20.20 Dimension Tolerances 250 250 8.00 8.52 100 100 4.pacificpipe.98 32 32 3.50 16.30 2.80 4.26 90 90 4.01 100 50 4.2 mm.30 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ 6.24 2.00 26.70 6.30 2. . : ±1.00 66.00 46.280 .71 3.20 8.50 75 45 3.00 10. 300 300 9.10 4.20 ขนาดของด้าน : ≤ 100 mm.30 3.10 150 100 6.60 175 175 6.20 8.20 3.70 Weight 350 350 12.50 23.15 2.00 35.20 4.30 4.048 0.50 9.048 235 402 23 เขียว (Green) HS 50 0.70 4.80 4.20 9.60 Thickness : 4.00 52.60 3.34 2.44 25 25 2.50 mm.50 20.70 125 75 4.20 150 150 6.210 0.06 50 50 3.30 3.00 8.50 13.30 1.51 3. : ±0.20 7.00 21.90 200 100 6.20 6.00 94.06 2.50 13.10 4.00 11.00 น้ำ�หนัก : ±10% 9.59 4.36 2.00 Pacific Pipe Public Company Limited : www. Length of side : ±1.00 124.20 5.00 19.30 4.0 ≤ t ≤ 3.00 6.00 45.co.570 1.th 31 .40 150 80 6.30 3.20 9.59 75 75 4. TIS 107 : ท่Carbon อเหล็กรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสและผืนผ้าสำ�หรับงานโครงสร้าง Steel Hollow Section Pipes for General Structural Purposes ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Chemical Composition (%) Mechanical Properties ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด สีระบุชั้นคุณภาพ Material of Grade Max Max Max Max Max Yield Strength Tensile Strength Elongation Color Code N/mm2 N/mm2 % HS 41 0.01 3.20 5.52 3.20 4.50 90 45 3.00 26.30 2.53 50 25 3.48 125 50 4.30 4.50 > 100 mm.67 4.20 3. 9.048 314 490 23 แดง (Red) ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร ขนาดของด้าน ความหนา มวลต่อเมตร Length of side Thickness Weight (Plain end) Length of side Thickness Weight (Plain end) A B mm kg/m A B mm kg/m 2.40 200 200 9.99 2.50 11.20 2.10 8. 0.00 106.00 11.30 2.04 2.048 0.81 38 38 3.70 4.00 1.70 ความหนา : 2.00 54.

th .co.pacificpipe. ท่อเหล็กสำ�หรับงานระบบ ASTM A53 EN 10255 (BS 1387) JIS G 3452 JIS G 3454 TIS 276 TIS 277 TIS 427 Underwriters Laboratories (UL) 4 UL คือ องค์กรอิสระที่ไม่มุ่งหวังกำ�ไร (Non-Profit Organization) ดำ�เนินการให้การรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากว่า 100 ปี 4 UL ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1894 4 UL ครอบคลุมถึงระบบการจัดการเพื่อการทวนสอบกลับได้ของวัตถุดิบ โดยมากจะเน้น ทางด้านความปลอดภัยทาง อัคคีภัยเป็นสำ�คัญ 4 UL Listed ที่มีในอุปกรณ์ต่างๆ นั้น หมายความว่า ทาง UL ได้ทำ�การทดสอบอุปกรณ์จากผู้ผลิต และรุ่นดังกล่าวแล้ว ว่ามีความปลอดภัย จึงได้ให้การรับรองด้วยเครื่องหมาย UL Listed 4 มาตรฐาน UL นี้จะได้รับการยอมรับอย่างมากกับบริษัทประกันภัย ซึ่งส่งผลให้คำ�ว่า UL Listed นี้ มีส่วนสำ�คัญในการเลือก สินค้าผลิตภัณฑ์ ของผู้บริโภคต่างประเทศและบริษัทข้ามชาติ 32 Pacific Pipe Public Company Limited : www.

30 7720 9030 40 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ ความหนา : + Not Limit.49 11.62 5860 5860 80 2.48 17240 17240 80 5.30 10.050 0.) Outside Diameter Thickness Weight (Plain end) Hydrostatic test pressure (kPa) Schedule mm in mm mm kg/m Grade A Grade B 2.68 4.050 0.41 12410 13100 80 3. ASTM A53 : ท่อเหล็กกล้าสำ�หรับงานระบบแรงดัน Carbon Steel Pipe for Pressure Purposes ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Chemical Composition (%) Mechanical Properties ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด Material of Grade Max Max Max Max Max Yield Strength Tensile Strength Elongation N/mm2 N/mm2 % Grade A 0.07 13100 15240 40 100 4” 114.950 0.60 9.01 11.70 3.63 19310 19310 80 6.71 4900 5650 20 300 12” 323.31 7170 8410 20 7.01 7100 8270 30 9.08 18.30 8.31 7800 9310 30 200 8” 219.30 5.38 65.77 1.41 17240 17240 80 5.62 15.08 5.18 6410 7520 30 10.56 16200 18890 80 6.87 1.69 4410 5170 10 7.52 30.05 8270 8960 40 40 1 1/2” 48.55 9240 10820 40 10.94 16750 19310 80 7.55 3.56 22.63 17240 17240 40 65 2 1/2” 73.29 8410 9860 40 6.38 2.90 7.90 5520 6480 20 350 14” 355.27 4830 4830 40 15 1/2” 21.30 5.74 13.50 4830 4830 40 25 1” 33.47 12410 13100 80 3.04 36.30 9.77 11510 13440 40 125 5” 141.30 3.200 0.co.52 93.35 54.40 9.70 123.55 7790 9030 40 6.73 1.02 16.th 33 .17 5790 6760 30 12.40 4.64 3860 4550 10 7.70 7930 9240 40 6.00 7.64 14410 16750 80 6.39 8270 8960 40 32 1 1/4” 42.69 4830 4830 40 20 3/4” 26.35 33.045 240 415 As per stadard ขนาดระบุ (มม.75 5790 6760 20 250 10” 273.250 .57 14000 16340 40 90 3 1/2” 101.31 53.85 4.045 205 330 As per stadard Grade B 0.40 mm.55 21.91 2. 0.44 15860 17240 40 50 2” 60.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความหนา มวลต่อเมตร ความทนแรงดัน (กิโลพาสคัล) ชั้นความหนา Nominal Size (mm.20 5860 5860 80 3.83 4830 5650 20 400 16” 406.56 3.31 79.60 8.80 8.52 81. 1.97 42.54 7.24 5860 5860 80 3.00 7.16 8.5% Dimension Tolerances Thickness เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : NPS ≤ 1 1/2 in : ± 0.pacificpipe.35 41.92 67.29 15310 17240 40 80 3” 88.13 94.32 18620 19310 80 6.70 64.27 60. -12.10 8.20 4.26 10480 12270 40 150 6” 168.35 62.300 .25 6620 7720 30 11.08 11720 13790 60 12.91 5.18 42.35 49.80 51.11 28.27 17240 17240 80 5.92 77. น้ำ�หนัก : ± 10% NPS ≥ 2 in : ± 1% from standard specified Outside Diameter Weight Pacific Pipe Public Company Limited : www.

50 14.20 2.10 5.90 113.00 8.40 4.96 11 1 1/4” 32 42.00 3. ±10% Light Class น้ำ�ตาล (Brown) Weight การทดสอบแรงดันน้ำ� : 50 bar or 700 pound/in2 or Medium Class น้ำ�เงิน (Blue) Eddy Current Test Weight Heavy Class แดง (Red) 34 Pacific Pipe Public Company Limited : www.50 88.70 21. +Not limit ชั้นคุณภาพ สีระบุชั้นคุณภาพ Thickness : Medium : -10%.pacificpipe.10 3.90 3.30 1.20 33.83 11 1 1/2” 40 48.00 3.60 2.20 6.200 0.40 47.54 11 4” 100 114.40 2.90 18.045 0.90 26.19 6.80 11 5” 125 140.80 3.40 21.50 88.00 4.70 5.60 3.60 6.37 8.90 4.44 1.60 5.30 21.10 11 2 1/2” 65 76.50 11 5” 125 140.22 14 3/4” 20 27.80 3. 1.90 11 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ การระบุสีข้างท่อ : Color Marking Dimension Tolerances ความหนา : Light : -8%.20 1.70 21.50 41.60 138.50 12.00 11 1 1/4” 32 42.43 6.10 2.60 138.00 19.70 20.10 164.05 11 3” 80 89.61 11 2” 50 60.10 4.80 33.10 3.40 4.10 11 6” 150 166.75 10.98 2.00 2.40 11 6” 150 166.90 113.60 2. BS 1387 : ท่อเหล็กกล้า Carbon Steel Pipe ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Chemical Composition (%) Mechanical Properties C Si Mn P S ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด Max Max Max Max Max Yield Strength Tensile Strength Elongation N/mm2 N/mm2 % 0.60 75.20 1.60 17.38 1.95 0. +Not limit Class Color Code น้ำ�หนัก : -8%.00 75.00 16.40 14.20 26.40 21.96 14 3/4” 20 26.40 17.13 11 1 1/2” 40 48.57 11 1 1/2” 40 48.20 2.00 10.20 3.20 3.87 1.27 11 2” 50 60.20 59.co.00 2.50 11 4” 100 114.60 75.83 11 3” 80 88.93 8.08 4.80 48.40 3.30 11 Heavy Class ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความหนาของผนังท่อ มวลต่อเมตร เกลียวต่อ 1 นิ้ว Nominal Dimension Outside Diameter Thickness Calculated Threads per in DN สูงสุด (max) ต่ำ�สุด (min) Plain End Threads & Couplings in mm mm mm mm kg/m kg/m 1/2” 15 21.20 12.21 1.50 6.60 2.90 42.10 164.38 4.00 11 Medium Class ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความหนาของผนังท่อ มวลต่อเมตร เกลียวต่อ 1 นิ้ว Nominal Dimension Outside Diameter Thickness Calculated Threads per in DN สูงสุด (max) ต่ำ�สุด (min) Plain End Threads & Couplings in mm mm mm mm kg/m kg/m 1/2” 15 21.90 2.10 5.40 3.00 3.90 113.60 9.30 4.90 42.20 26.80 2.43 11 1 1/4” 32 42.70 87.54 2.57 14 1” 25 34.10 5.41 2.045 320-460 195 20 Light Class ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความหนาของผนังท่อ มวลต่อเมตร เกลียวต่อ 1 นิ้ว Nominal Dimension Outside Diameter Thickness Calculated Threads per in DN สูงสุด (max) ต่ำ�สุด (min) Plain End Threads & Couplings in mm mm mm mm kg/m kg/m 1/2” 15 21.88 14 1” 25 34.80 4.th .20 33.39 14 1” 25 33.94 2.60 1.60 1.30 5.23 3.10 4.57 3.20 5.00 0.45 14 3/4” 20 27.00 4.60 1.10 3.55 11 3” 80 89.56 1.03 5.30 10.26 11 2 1/2” 65 76.15 11 2 1/2” 65 76.89 11 4” 100 113.80 59.71 5.70 5. +Not limit : Heavy : -10%.42 11 2” 50 60.50 7.250 .72 6.80 48.80 59.20 3.90 3.

1 2 1/2 76.4 1 1/4 42.3 4 115.4 17.25 3.27 50 60.1 26.0 2.3 26.44 1.9 113.4 1 1/4 42. mm.08 4.9 2.2 2.23 3.1 2 1/2 76.7 1 34.750 0.2 12.3 4.8 47.4 14.79 3.6 2.10 3.38 1.519 10 17. kg.40 20 26./m.9 18.2 2.4 1 1/4 42.6 8.7 1 33.7 41.09 15 21. mm.0 2.8 0.45 20 26.7 5 140.9 3/4 26.030 195 320 to 520 20 H Series L Series Norminal Specified Deignation Outside Wall Calculated Norminal Specified Deignation Outside Wall Calculated Size Outside of Diameter Thick.5 150 165.5 17.676 Type L Green 15 21.93 80 88.87 1.4 1 1/4 42.0 0.7 1./m.742 0.29 40 48.2 1/8 10.8 21.9 4.570 0. mm.200 .10 65 76.15 Thickness H and M series and Type L : ± 10% 65 76.1 6 166./m.8 2.5 1/4 13.4 16.6 9.1 5.8 59.8 138.26 65 76.3 1/2 21.58 50 60.2 5.7 1 34. mm.3 1.5 1/4 14. mm.6 0.56 1.9 3 88./m.5 15. 6 10.5 7.0 3.0 0.9 42.6 1.83 10.72 80 88.6 1.1 4. kg.8 0.9 3.3 1.3 1/2 21.2 1.8 20.30 15 21.3 2 60. Size Outside of Diameter Thick- Diameter Thread Max Min ness Plain Threaded Diameter Thread Max Min ness Plain Threaded End and End and Stocketed Stocketed mm.05 80 88.0 4.th 35 . Size Outside of Diameter Thick- Diameter Thread Max Min ness Plain Threaded Diameter Thread Max Min ness Plain Threaded End and End and Stocketed Stocketed mm.9 3 89./m.035 0.7 2.1 6 166.0026 0.9 3.2 3/8 17.82 2.3 4.87 65 76.6 75. kg.670 0.3 1.9 3.0 3.7 5 140.09 15 21.75 5.7 59.41 2.9 3 89.08 1.0 113.50 100 114.4 2.3 3.4 21.7 1 34.9 2.5% on budles of 10 tons or more Type L1 and L2 : +10%.56 3.2 4.5 90 101.3 1/2 21.0 19.5 1/4 14.3 26.7 5 140.7 21.4 1 1/4 42.5 88.3 1/2 21.57 25 33.20 2.6 47.72 6.9 0.95 32 42.6 9.3 1 1/2 48.3 2 60./m.8 2.2 3/8 17.1 2 1/2 76.9 3/4 27.3 2 60. mm.2 3/8 17.0 0.9 42. mm.8 2.2 3/8 17.9 2.2 33.8 138.567 0.2 3/8 17.0 0.5 3.9 3. kg.0 75.9 3/4 27.5 1/4 13.0 3.51 4.6 17.2 2.88 25 33./m.0 4.5 16.82 2.2 3.85 32 42.0 13.3 21.0 13.6 75.3 0.5 14.5 12.70 8.4 2.2 100.5 88.7 4.7 41.5 163.1 150 165.9 3.2 4.8 21.4 16.2 3. mm.5 5.9 5.748 10 17.55 7.3 4 113.7 87.9 13.3 4 113.0 Weight H and M series and Type L : ± 7.6 9.769 10 17.6 3.0 10. mm.6 6.0 3.2 2.1 26.0 0.4 2.5 4.56 50 60.7 3.7 2.0 10.3 4 114.947 0.5 163.2 1.8 2.5 L2 Series 125 139.02 1.5 6.7 21.404 0.8 47.8 59.2 5.956 Type L1 White 20 26.1 6 166.85 65 76.93 2.4 M Series L1 Series Norminal Specified Deignation Outside Wall Calculated Norminal Specified Deignation Outside Wall Calculated Size Outside of Diameter Thick.24 3.73 5.6 9.9 4.89 tolerance limited by the mass tolerance 100 114. kg. mm.3 1 1/2 48.2 2. kg. mm.8 138.pacificpipe.756 10 17.4 125 139.0 4.41 20 26.3 2 60.490 8 13.85 32 42.98 2.00 32 42.03 5.2 5.54 2.40 1.49 4.13 40 48.765 0. kg.2 3.7 87.22 25 33.2 3.39 1.75 10. mm.2 6.515 0.4 21.407 8 13. kg.0 3.20 2.0 75.5 2.5 163.9 3 89.3 3.1 125 139.83 Type L1 and L2 : -8% with the plus 80 88.6 47.4 Norminal Specified Deignation Outside Wall Calculated Size Outside of Diameter Thick- Color Makring Diameter Thread Max Min ness Plain Threaded End and Series/Type Color Stocketed H series Red mm. mm.6 2.0 2.1 100 114.36 8.1 2 1/2 76.42 6.3 1/2 21.8 33. mm.1 2 1/2 76.93 8./m.7 59. mm.8 11.9 2.9 3/4 27.2 1/8 10.2 59.37 4. mm.9 1.3 1 1/2 48.6 3 1/2 101.08 1.2 2.88 100 114. mm.0 33.84 0.7 2.8 100 114.71 5.0 8.54 80 88. 6 10.845 15 21.1 16.6 1.41 50 60. 1. M series Blue 8 13.0 4.0 2.0 33.3 0.22 25 33.3 2 60.22 20 26.76 6.9 150 165. -8% on individual tubes Hydrostatictest 50 bar Pacific Pipe Public Company Limited : www.0 0.5 1/4 13.4 47.0 113. mm.7 1 34.0 2.57 Dimension Tolerances 40 48./m.2 33. mm. mm.0 16.0 15.9 113.9 3.5 5.2 2.5 16.9 3/4 27.9 3 88.0 5.6 7.39 Type L2 Brown 25 33.9 13.3 1. kg.400 0.9 2.3 10.7 2. mm.574 8 13.8 2.9 2.21 1.2 6.3 1 1/2 48.3 1 1/2 48.co.82 40 48. EN 10255 : ท่อเหล็กกล้า (เปลี่ยนจาก BS 1387) Carbon Steel Pipe (Transition from BS 1387) ชั้นคุณภาพ ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Material of Grade Chemical Composition (%) Mechanical Properties Steel Steel C Si Mn P S ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด Name Number Yield Strength Tensile Strength Elongation Max Max Max Max Max MPa MPa % S 195 T 1.9 3.9 2.9 113.5 41.3 1.3 75.641 0.2 2. kg.60 50 60.3 3.6 5.9 4.4 87.2 3./m.9 5.3 4 115.645 10 17.8 18.28 40 48.9 26.19 6. mm.43 32 42.6 13.6 3.2 1.571 8 13.487 0.

00 150 165.6 7.6 4.8 1.00 250 267.2 2.31 65 76.5 3. .pacificpipe.6 42.3 4.2 2.9 53.4 7.th .2 7.80% ความหนา : +Not specified.8 1. ≥ 200 mm.7 5.3 24.5 3.8 4.0 3.9 67. : ±1% 150 mm.04 0. ≤ size ≤ 125 mm.co.10 225 241. .3 5.80 175 190.43 32 42. 290 25 ขาว (White) ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความหนา มวลต่อเมตร Nominal Size Outside Diameter Thickness Weight (Plain end) mm mm mm kg/m 15 21.3 4.1 4.60 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ Dimension Tolerances เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : ≤ 40 mm.20 125 139.5 3. JIS G3452 : ท่Carbon อเหล็กกล้า Steel Pipe for Ordinary Piping ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) สีระบุชั้นคุณภาพ Chemical Composition (%) Mechanical Properties Color Code ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด Material of Grade Max Max Max Max Max Yield Strength Tensile Strength Elongation N/mm2 N/mm2 % SGP .5 6.9 77.89 50 60.5 12.2 10.4 6.47 80 89.40 300 318.38 40 48.50 mm.8 5. : ±0. 0.2 36.31 20 27.5 MPa Hydrostatic Test Pressure 36 Pacific Pipe Public Company Limited : www.68 25 34.7 3.8 30.7 2. Outside Diameter 50 mm.10 100 114.8 6.04 . -12.6 3. : ±0.2 5.5 15. ≤ size ≤ 175 mm.2 8. : ±1.0 19.60 mm.79 90 101.20 200 216.5% Thickness การทดสอบแรงดันน้ำ� : 2.70 400 406.00 350 355.

20 2.20 42.04 0.co.60 3.50 3.90 0.90 1.90 5.00 mm.50 11.74 60 25 1” 34.60 5.30 0.10 94.35 0.30 59.70 2.00 60 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ Dimension Tolerances เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : ≤ 100 mm.30 .10 27.40 2. : ±10% Pacific Pipe Public Company Limited : www.1.0.80 1.pacificpipe.60 11.00 3.30 78.20 9.10 5.30 60 350 14” 355. JIS G3454 : ท่Carbon อเหล็กกล้าสำ�หรับงานระบบแรงดัน Steel Pipe for Pressure Service ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) สีระบุชั้น Chemical Composition (%) Mechanical Properties คุณภาพ ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด Color Code Material of Grade Max Max Max Max Max Yield Strength Tensile Strength Elongation 2 2 N/mm N/mm % STPG 370 0.5 mm.30 .35 0.70 60 200 8” 216.30 5.5% ความหนา : < 3.04 245 410 25 ขาว (White) ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความหนา มวลต่อเมตร ความทนแรงดัน (บาร์) Nominal Size Outside Diameter Thickness Weight (Plain end) Hydrostatic test pressure (bar) mm inch mm mm kg/m Schedule 40 15 1/2” 21.30 mm. : ±0.80 6.00 0.00 mm.30 60 90 3 1/2” 101.40 12. Thickness : ≥ 3.50 10.25 0.31 60 20 3/4” 27.04 0. Outside Diameter > 100 mm.30 8.60 3.70 60 150 6” 165.60 21.70 123.th 37 .30 6.20 60 300 12” 318.10 60 250 10” 267.40 9.12 60 80 3” 89.20 7.57 60 32 1 1/4” 42.50 60 100 4” 114.00 16.44 60 65 2 1/2” 76.30 60 400 16” 406.47 60 40 1 1/2” 48.10 60 50 2” 60.70 13. : ±1.70 4.04 215 370 30 ขาว (White) STPG 410 0. : ±1.70 3.00 60 125 5” 139.

.20 3.80 3.41 11 2 1/2” 65 72.4 มม.00 5.10 28.4 mm.90 221.70 5.50 140.60 4.20 2. .70 60.4 mm.00 113.90 3.90 2. mm.90 3.44 14 3/4” 20 26.00 89.80 2.60 5.00 36.60 9.40 26.60 6. kg/m 1/2” 15 21.50 7.54 11 1 1/4” 32 42. .60 8 1 1/4” 32 42.23 11 1 1/2” 40 47. Nominal Dimension ภายนอก ของผนัง เมตร Threads per 25.4 มม.21 14 min max Thickness 3/4” 20 26.20 2.40 21.00 4.4 มม.50 140.60 3. .80 4.90 142.pacificpipe.30 8.20 5.90 221.00 4.90 88.2. . mm.90 48.08 11 2” 50 59. .90 4.75 11 4” 100 113.50 5.42 11 6” 150 166.10 115.50 5. +10% Weight ประเภท 4 : ±5% 38 Pacific Pipe Public Company Limited : www.79 11 1 1/2” 40 47. mm. .00 89.50 6.00 2.00 7.00 21.30 11 4” 100 113.70 3.90 48.00 21.00 8.20 8.00 42.30 2.50 4.50 2.10 11 3” 80 88.80 5.50 11.80 4.38 14 3/4” 20 26.30 76.93 11 3” 80 87.20 6.80 3.20 4.00 10. in mm.72 11 3” 80 88.20 115.36 11 8” 200(ก) 216.60 1.90 3.80 5. + Not Limit Thickness ประเภท 2.30 11 ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา มวลต่อ เกลียว/25.00 19.50 27.50 8 5” 125 138. .30 7.40 6.80 8 4” 100 113. TIS 276 & 277 : ท่Black อเหล็กกล้าและท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี & Galvanized Steel Pipe ชั้นคุณภาพ ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) การทดสอบ สีระบุชน้ั คุณภาพ Material of Grade Chemical Composition (%) Mechanical Properties แรงดันน้ำ� Color Code C Si Mn P S ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด Hydrostatic Test Max Max Max Max Max Yield Strength Tensile Strength Elongation 2 2 N/mm N/mm % bar ประเภท 1 (Type 1) .00 16. 320 20 50 เขียว (Green) ประเภท 1 ประเภท 3 ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา มวลต่อ เกลียว/25.80 8 2 1/2” 65 75.4 mm.10 8 2” 50 59.20 3.56 14 in mm.37 11 2” 50 59.20 33.90 42.50 27. 320 20 50 น้ำ�เงิน (Blue) ประเภท 3 (Type 3) . .80 11 Dimension Tolerances ความหนา ประเภท 1 : -8%. kg/m in mm.60 1.60 60. Nominal Dimension ภายนอก ของผนัง เมตร Threads per 25.40 2.00 89.90 11 ประเภท 2 6” 150 163.50 5.20 76.th . .40 2. kg/m DN Outside Diameter ท่อ (Weight) 1/2” 15 21. ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา มวลต่อ เกลียว/25.4 มม.56 11 4” 100 113.30 34.30 3. mm. .95 14 1/2” 15 21.19 11 2 1/2” 65 75.93 11 1 1/4” 32 41.30 1.00 42.20 42. . .87 14 1” 25 33. mm. . .70 6.00 0. และ 4 : -12.60 2. 320 20 50 น้ำ�ตาล (Brown) ประเภท 2 (Type 2) .70 60. DN Outside Diameter ท่อ (Weight) ประเภท 4 min max Thickness ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา มวลต่อ เกลียว/25. . .90 166.50 12.20 3.80 3.00 3.co. mm. .30 8 3” 80 88.60 21. kg/m 1” 25 33.00 16.60 1.60 11 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ 6” 150 163. +Not Limit น้ำ�หนัก ประเภท 1. .4 mm. Nominal Dimension ภายนอก ของผนัง เมตร Threads per 25. 320 20 50 แดง (Red) ประเภท 4 (Type 4) .20 1.20 1.50 11 5” 125 138.90 4. .00 3.30 34.30 76.30 73. mm.00 21.60 170.10 115. mm.80 48.90 166.40 17.80 5. Nominal Dimension ภายนอก ของผนัง เมตร Threads per 25. DN Outside Diameter ท่อ (Weight) DN Outside Diameter ท่อ (Weight) min max Thickness min max Thickness in mm.3.40 14.71 11 2 1/2” 65 75.30 8 1 1/2” 40 47. และ 3 : -8%.98 11 1” 25 33.5%.03 11 5” 125 139.80 2.20 11 8” 200(ข) 216.

93 4.380 30 ประเภท ข 0.3 2.80 47.45 10” 250 A 254.00 39.65 4.50 5.93 3.45 4.98 4. : ±1% ความหนา : .21 5.52 6.82 5.23 5.45 7.43 4.96 7.24 14” 350 355.86 4.co.00 51.70 9.37 4 1/2” 115 114.39 6.09 10.00 29.53 3.03 3. 0.70 7.59 12” 300 A 304.4 4.80 33.00 36.37 5.50 22.15 7.45 12.70 11.60 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ Dimension Tolerances เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : < 500 mm.90 4.51 4.81 4.59 7.93 5.74 6.24 10 3/4” 250 273 3.88 6.9 4.09 4.60 16” 400 406.79 6.77 6.46 7.050 0.45 6.13 6.450 25 ประเภท ค 0.15 5.79 4.97 4.45 16.98 7.33 4.00 31.23 9.64 5.56 6.84 5.49 6.93 11.17 6.73 4.80 23.431 4.80 25. 0.pacificpipe.11 7.45 6.45 8. .49 6.16 5.30 6.05 11.00 59.80 31.0 3.77 4. Outside Diameter Thicknes Pacific Pipe Public Company Limited : www.1 3.50 23.32 3.47 7.80 29.585 5.6 4.66 8.50 27.78 8. .80 37.33 3.25 4.00 44.250 .60 6.07 4.16 5.) Outside Diameter Thickness Mass per Unit Length Test Pressure (MPa) in mm.73 5.45 3.43 8.08 6.73 5.80 9.93 8.14 5.80 17.53 6.69 4.28 6.87 5.21 5.35 62.84 5.74 7.11 3.35 3.70 6. mm.250 .300 .81 6.46 5.62 6.16 7.050 0.67 5.62 5.80 41.97 6.040 0.25 mm.53 3.50 19.8 4.90 4.70 12 3/4” 300 323. .35 7.26 6.42 5.77 4.431 5.03 5.35 9.200 165 310 .27 8.27 8” 200 A 203.38 5.81 4.50 35.42 6.85 7.54 3.38 5.45 18.80 4.45 21.86 7.th 39 .351 6.31 4.968 4.00 47.12 4..15 5.3 2.10 12.80 19.90 77.77 9.32 7.4 2.45 22.050 0. มอก 427 : ท่Electrically อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำ�หรับส่งน้ำ� Welded Steel Water Pipe ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) Chemical Composition (%) Mechanical Properties ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S Cu ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด Material of Grade Max Max Max Max Max Max Yield Strength Tensile Strength Elongation N/mm2 N/mm2 % ประเภท ก 0.20 6.93 6.33 6” 150 A 152.200 205 380 .) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความหนา มวลต่อเมตร ความทนแรงดัน (เมกะพาสคัล) Nominal Size (mm.0 3.45 6. +Not specified.32 9.70 5.16 6.75 4.03 5.70 6.04 5.0.31 4.20 8 5/8” 200 219.040 0.08 8.84 5.43 4.09 10.6 2.200 230 ≥ 415 23 ขนาดระบุ (มม.63 8.07 6.42 9. mm.87 6.54 4.52 3.45 14.65 4. 0.68 5.77 7.50 29.82 7.30 7.72 8.16 6.40 4.45 9.040 0.50 20.45 6 5/8” 150 168.94 4.69 10.51 6.06 8. kg/m ประเภท (Class) ก ประเภท (Class) ข ประเภท (Class) ค 4” 100 101.50 33.14 5.

ขนาด. t o o 90 90 Cy C t A Sx Y 40 Pacific Pipe Public Company Limited : www.) ได้ ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็ก โครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (มอก.0x6000 mm 3.C.56 kg/m Pacific เครื่องหมายการค้าผู้ผลิต หมายเลข มอก.) ประกาศกำ�หนดเท่านั้น หากไม่กระทำ�ตามจะมีความผิดตามกฎหมาย เครื่องหมาย และฉลากของเหล็กรูปตัวซี ที่ได้ตามมาตรฐาน มอก.ความหนา และความยาว A Y C o o t 90 90 t ix iy t X Y H S.1228-2549) “เหล็กรูปตัวซี” (Lip Chanel Steel) โดยการ อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำ�หนดขึ้นเพื่อความปลอดภัย และเพื่อป้องกัน ความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชนหรือกิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการตราพระราช กฤษฎีกากำ�หนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือที่เรียกว่า มาตรฐานบังคับซึ่งผู้ผลิต ผู้จำ�หน่าย และผู้ นำ � เข้ า จะต้ องผลิ ต  จำ � หน่ า ย และนำ � เข้ า แต่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ม าตรฐานตามที่ สำ � นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.th .pacificpipe.co. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ชั้นคุณภาพ (เกรด) มวลต่อเมตร TIS 1228-2549 SSC400 C 100x50x20x2. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นรูปตัวซี สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.

2% of whole length น้ำ�หนัก : Weight ± 10% Pacific Pipe Public Company Limited : www. ความได้ฉากของด้านประชิด ± 1. Thickness (t) 3.89 2.90 Dimension Tolerances A ± 1.5 mm.00 11.20 6.60 1.25 2.5 mm.60 2.30 4.71 3.0 and 2.50 11.43 200 x 75 x 20 4.20 6.28 mm.60 2.85 2.20 4.6 ± 0.20 6.30 4.32 150 x 50 x 20 3.50 7.20 2.30 2.56 4.00 9.00 3.70 120 x 60 x 25 4.20 5.87 150 x 75 x 25 4. 1.50 70 x 40 x 25 1. ความหนา (t) 2.2 ± 0. < 150 ± 1.20 7.50 9.00 2.2 ของความยาวทั้งท่อน ความโก่ง : Unstraightness Within 0.00 1.27 100 x 50 x 20 2.00 3. 0.0 and 4.50 13.51 60 x 30 x 10 2.38 4.22 mm.30 4. Length of Side ≥ 300 ± 3.32 75 x 35 x 15 2.00 2.5 ± 0.60 2.50 4. C ± 2.20 9.0 mm.80 4.63 2.45 mm.51 200 x 75 x 25 4.0 mm.20 8.27 4.25 4.60 2.3 ± 0.40 120 x 40 x 20 3.30 3.50 9.30 4.pacificpipe.50 11.5o Angularity made by adjacent flat plate portions ไม่เกิน ร้อยละ 0.70 2.20 3.50 14.00 10. ขนาดของด้าน H 150 ≤ H < 300 ± 2.25 mm.78 3.00 9.63 150 x 65 x 20 3.01 1.88 150 x 75 x 20 4.76 75 x 45 x 15 2.28 .10 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ 250 x 75 x 25 4. 2.00 6. TIS 1228 : เหล็ กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นรูปตัวซี (เหล็กรูปตัวซี) Lip Channel Steel ส่วนประกอบทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) สมบัติทางกล (ไม่น้อยกว่า) สีระบุชั้นคุณภาพ Chemical Composition (%) Mechanical Properties Color Code ชั้นคุณภาพ C Si Mn P S ความเค้นดึง ความเค้นคราก ความยึด Material of Grade Max Max Max Max Max Yield Strength Tensile Strength Elongation 2 2 N/mm N/mm N/mm2 SSC 400 0.70 4. 4.30 3.0 mm.50 4.8 ± 0.06 245 400-540 t < 5 : 21% ขาว (White) t ≥ 5 : 17% ขนาด ความหนา มวลต่อเมตร ขนาด ความหนา มวลต่อเมตร Diamension Thickness Weight Diamension Thickness Weight HxAxC t kg/m HxAxC t kg/m 1. .50 1.20 8.co.30 4.51 90 x 45 x 20 2.th 41 .06 3.30 5.00 7.52 120 x 60 x 20 3.20 5.96 1.06 0.13 125 x 50 x 20 2.50 12.50 8.99 3.30 2.20 5.20 9.86 4.22 3.00 11.30 mm.

30 0. .28 .03 0.50 0.50 0.53 0.30 .045 Grade C 0. .R.050 0.35 0.035 0.Carbon Steel Pipes SGP .040 JIS G 3466 E. 1.05 0.50 0. 1.28 .90 0. .045 Rectangular Tubes and Grade A 0. .048 TIS 276&277 Round Pipes TIS TYPE 1 .60 0.045 Structural Tubing in Grade B 0.050 Class ค 0. .040 0. 1.R.040 0.40 0. .30 .030 C450 .040 Pressure Service STPG 410 0.045 0.040 0. 0.Carbon Steel Square STKR400 0.040 0.05 0.045 ASTM A500 E.30 . . .30 .W.1. - TIS 427 Electrically Welded Steel Water Pipe Class ก 0.40 0. C350LO 0.040 Welded Structural S275 J2H 0.40 0.24 0.030 (Transition from BS 1387) Medium L.Carbon Steel Pipes Grade A 0.045 Round Grade C 0.25 0.050 TYPE4 EN 10255 E. 0.030 0.23 0.045 0.30 . 1.048 0.W. STANDARD SPECIFICATIONS FOR WELDED CIRCULAR & NON .40 0.050 TIS 1228 LIP Channel Steel SSC400 0.R.040 0.045 0.pacificpipe.30 .25 .45 1. .030 0.40 0.30 . . C250LO 0.95 0. - TIS TYPE 2 . C450LO 0.R.R.048 Rectangular Tubes and HS-41 0. .STK290 . .27 .STK540 0.20 . 1.40 0. .30 . 0. 1.040 0.040 JIS G 3452 E.55 1.R.00 0.045 0.40 0.40 0.040 0.33-1.25 .030 Structural Steel C250 .45 1.20 . 0.045 0.050 Class ข 0.045 0.048 0.045 0.W.048 Square Tubes HS-50 0.25 . . and L2 EN 10219 Cold Formed S275 J0H 0.048 HS-51=SS500 0. 0.STK400 0. - TIS TYPE 3 . UNLESS RANGE IS GIVEN) C Si Mn P S ASTM-A53 E. C450LO 0.045 Grade B 0.22 0.60 0.th . 0.060 42 Pacific Pipe Public Company Limited : www.50 0.57 1.030 0.0.30 .035 Hollow Section S355 J2H 0.030 0.30-1.45 1. C250LO 0.035 0.040 Grade . 0.20 0.045 Grade D 0.040 0. .040 0. 0.Carbon Steel Grade A 0.50 0.040 0. 1. . .CIRCULAR STEEL CHEMICAL COMPOSITION SPECIFICATION SCOPE GRADE OF TUBES PERCENTAGE (MAX.60 0. L1.co.030 0. 0. C350LO 0.53 0.35 0.030 Rectangular Tube C450 .25 .W.30 .50 0.045 AS 1163 Structural Steel C250 . Metal Scaffolding 0.030 in Square and C350 .33 0.20 0.050 0.20 0.048 0.57 1.040 0.Carbon Steel Tubes Heavy 0.035 JIS G 3444 E.030 in Round Tube C350 .21 0.25 .30 .035 0.12 0. .W.20 .55 1. .37 0.050 0.045 Grade D 0. .12 0.040 Purposes Grade .045 Square Tubes Grade B 0.STK500 0. 1.35 0.40 0. 1.048 0. 1.W. .040 0. .20 0.STK490 0.060 0.030 0. 0. 0. .55 1.040 Grade . 1.45 1.55 1.040 Tubes for General Structural STKR490 0.18 0.040 0.050 0.20 0.21 0.28 .50 0. 1.70 0. - TIS TYPE 4 .040 Purposes TIS 107 Round Pipes HS-41 0.20 0.030 BS 1139 E.18 0.30 0.050 for General Structural Grade .Carbon Steel Pipes Grade .27 . 0.W.048 HS-50=SS490 0.70 0.045 0.R.040 for Ordinary uses JIS G 3454 Carbon Steel Pipe for and Rectangular STPG 370 0. .048 0.

50 mm : ± 0.8% t ≤ 5 mm : ± 10% H. Square and rectangular hollow sections t > 5 mm : ± 0.6 mm .25 mm ≥ 415 230 23 - 400 .30-108. + Not Specified 430 350 16 - 500 450 14 - 340-480 235 24 . .20 NPS ≥ 2 in : ± 1% 310 230 .0 mm : + 15% .5% 400 245 23 . B ≥ 200 : ± 0.540 245 t≤ 5 mm = 21 Length of side 1.60 mm Size ≥ 200 mm : ± 0. Class 2 Class 2 500 355 15 . ± 1% with a minimum of ± 0. + Not Specified 430 350 20 .70 mm : ± 1% 320 250 22 .28 mm 150 mm ≤ H < 300 mm : ± 2.2.5% ≥ 3. - 310 270 .64 mm 425 345 . 48. Size ≤ 40 mm : ± 0.00 and 2.5 mm .3 mm.12. 63.0 mm : ± 0.5 mm < 4.+ 12%.0 mm : + 0.4 mm + Not Limit.12. MECHANICAL PROPERTIES OTHER TESTS DIMENSIONAL TOLERANCES Tensile Yield Elongation Hydrostatic On Diameter On Wall Thickness Weight Strength Strength (% min. B ≤ 200 : ± 0.5 mm 2.0 : ± 10% 320 . .5 mm 2.80% 370 215 30 . ±10% . > 100 mm : ± 1.3.0. ≤ 100 mm : ± 1.0 mm Pacific Pipe Public Company Limited : www.2 : ± 0. ± 1% with a minimum of ± 0.8% TYPE 1.5% Type L1 and L2 : + by mass tolerance. . Class 1 Class 1 Not Specified 400 235 23 . >139.5 mm t < 3. and a maximum of ± 10 mm t ≤ 5 mm : ± 10% 490-630 355 20 .8% t ≥ 3.30 mm 490 314 23 .12.5 mm 4. .3 mm. 20 50 310 .5% ±10% 415 240 . ≤ 50 mm : ± 0.50 mm + Not Specified Not Specified 50 mm ≤ 125 mm : ± 1% .th 43 .76 mm 400 250 . 48.) Test (min. .5 mm 290 .5 mm 2.30 mm Not Specified 410 245 25 60 ≥ 32 mm : ± 0.5 mm D ≤ 406 : 4 mm ± 6% 410-560 275 20 .0 ≤ t ≤ 8.20 mm : ± 0. .) MPa kg/cm2 330 205 .12.5% t ≥ 3. ±10% . ± 1% with a minimum of ± 0.30 mm : ± 0.5 mm. ≤ 100 mm : ± 1. . ≤ 63. OD < 50 mm. 30 .75% 425 315 .5% with a minimum ± 0.40 NPS ≤1 1/2 in : ± 0.5 mm side length D > 406 : 4 mm H.5% include the welded zone 320-520 195 20 50 M and H Series and Type L : ± 10% M and H Series and Type L : ± 7.3 mm 540 390 20 OD ≥ 50 mm : ± 0. and a maximum of ± 10 mm. < 25 mm : ± 0.45 mm C : ± 2.51 mm 400 315 .0 mm 3.5% 4.4 : +Not Specified.13 mm. NPS ≤ 1 1/2 in : ± 0.37 kg/m.25 mm < 3. 20 50 TYPE 2.00 : ± 0.3 mm.5% 490 315 23 . -8% on bundle of 10 tons or more Type L1 and L2 : + 10%.B < 100 : ± 1% with a minimum of ± 10% with a maximum of 2 mm ± 0.5 mm.30 mm ± 10% 490 314 23 .0. ± 0.2 : ± 0.450 205 25 .139. Not Specified 490 325 23 .0 ≤ t ≤ 8. .3 : -8% +10% 320 . 30 . Outside Diameter : 48. .2.30-92.4%.7 mm : ± 0. -8% Circular hollow sections Circular hollow sections 410-560 275 20 .8% Inside Diameter : 40.0 mm : ± 0.50 mm : ± 0.4%. . OD < 50 mm : ± 0.60 mm : ± 0. OD ≤ 500 mm : ± 1% + Not Specified Not Specified 380 .pacificpipe.6% t > 5 mm : ± 0.5 mm 2. ±10% Not Specified 400 290 .10% Single 4. ± 0.0 mm : ± 10% 290 . NPS ≥ 1 2 in : ± 0. 500 450 16 - 320 250 18 .0 : ± 10% 500 353 15 - 402 235 23 . 20 50 TYPE 1 : + Not Specified.0 ≤ t ≤ 3.3 mm t < 3.88. > 100 mm : ± 1.0 mm : ± 10% 402 235 23 . .30 mm H ≥ 300 mm : ± 3.00 and 4.) MPa (min. .5% TYPE 4 : ± 5% 320 .9 mm : ± 0.0 mm 4. - 400 250 .380 165 30 .5 mm.5% 150 mm ≤ 175 mm : ± 1. > 50 mm : ± 1% 4.0 ≤ t ≤ 3.22 mm ± 10% t> 5 mm = 17 A : ± 1. 20 50 320 . Square and rectangular hollow sections 100 ≤ H.25 mm H < 150 mm : ± 1.5 mm OD ≥ 50 mm ± 1% ≥ 4. 88.00 : ± 10% ≥ 350 mm : ± 0.0 mm : + Not Specified. .co.9 mm .6 mm Batch ± 7.80 mm : ± 0.

Qual i Service ty Innovation Satisfaction บริษัท แปซิฟกไพพ จำกัด (มหาชน) 679-9201-3 679-9201-3 .