HOT RÎRE cu privire la aprobarea Regulamentului circula iei rutiere nr. 357 din 13.05.

2009
Monitorul Oficial nr.92-93/409 din 15.05.2009

*** În scopul execut rii prevederilor articolului 37 din Legea nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguran a traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art.443), Guvernul HOT R TE: 1. Se aprob Regulamentul circula iei rutiere, conform anexei nr.1. 2. Nota la punctul 6 din anexa la Hot rîrea Guvernului nr.1139 din 18 septembrie 2003 ³Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de m surare i aparatajului medical din dotarea poli iei´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art.1190) se exclude. 3. Se abrog unele hot rîri de Guvern, conform anexei nr.2. 4. Prezenta hot rîre intr în vigoare la dou luni din data public rii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz : Viceprim-ministru Ministrul afacerilor interne Ministrul dezvolt rii informa ionale Chi in u, 13 mai 2009. Nr.357. Zinaida GRECEANÎI

Valentin Mejinschi Gheorghe Papuc Pavel Bucea chi

Anexa nr.1 la Hot rîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 REGULAMENTUL circula iei rutiere Capitolul I DISPOZI II GENERALE 1. Regulamentul circula iei rutiere (în continuare ± Regulamentul) cuprinde normele ce determin circula ia vehiculelor i pietonilor pe drumurile publice ale Republicii Moldova, precum i pe teritoriile adiacente acestora. Respectarea prezentului Regulament va garanta securitatea tuturor participan ilor la trafic, protec ia mediului, ocrotirea drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice i juridice, precum i ap rarea propriet ii acestora. 2. În Republica Moldova vehiculele se conduc pe partea dreapt a carosabilului în sensul de mers. Se interzice circula ia pe drumurile publice a autovehiculelor care au volanul amplasat pe partea dreapt a axei longitudinale, cu excep ia vehiculelor aflate în traficul interna ional.

3. Participan ii la trafic sînt obliga i s respecte regulile de circula ie, semnifica ia mijloacelor de semnalizare rutier , semnalele i indica iile agentului de circula ie, condi iile tehnice ale prezentului Regulament i prin ac iunile lor s nu cauzeze prejudicii altor participan i la trafic, s nu-i expun pericolului, precum i s nu creeze neîntemeiat obstacole circula iei care ar dep i pe acele care sînt provocate de circumstan e iminente. 4. Orice participant la trafic care respect prezentul Regulament este în drept s conteze pe faptul c i ceilal i participan i la trafic execut cerin ele acestuia. 5. Este interzis crearea de restric ii pentru circula ia vehiculelor sau a pietonilor prin executarea lucr rilor pe drum, depozitarea de materiale ori l sarea de obiecte pe carosabilul drumurilor publice sau pe trotuare, f r acordul prealabil al poli iei rutiere. Nu este considerat produc toare de restric ii l sarea unor materiale sau obiecte pe trotuare în cazul în care, prin aceasta, nu se stînjene te circula ia pietonilor. Obstacolele produc toare de restric ii pentru circula ia pe drumurile publice trebuie semnalizate de cei care le creeaz , cu mijloace de semnalizare a lucr rilor pe drum, conform prescrierilor date de poli ia rutier . 6. Este interzis organizarea de concursuri, antrenamente, competi ii sportive etc. pe drumurile publice f r acordul prealabil al poli iei rutiere. 7. În sensul prezentului Regulament urm toarele no iuni i termeni semnific : accident în traficul rutier ± eveniment produs ca urmare a înc lc rii normelor de siguran a traficului rutier, în care au fost implicate unul sau mai multe vehicule aflate în circula ie pe drumul public, în urma c ruia a rezultat v t marea s n t ii, integrit ii corporale, decesul uneia sau a mai multor persoane ori a fost cauzat un prejudiciu material; acostament ± fî ie lateral cuprins între limita carosabilului i marginea platformei drumului; agent de circula ie ± persoan echipat corespunz tor, abilitat cu func ii de control i reglementare a traficului rutier prin intermediul semnalelor stabilite de prezentul Regulament (poli istul, agentul de cale ferat , angajatul serviciilor de între inere a drumurilor, persoana de gard la bacul de transbordare); ansamblu de vehicule ± garnitur format dintr-un autovehicul tractor i o remorc sau semiremorc , care circul pe drumul public ca un tot întreg; autostrad ± drum construit, amenajat i semnalizat prin indicatorul 5.2, care are carosabilele desp r ite prin banda de separare, iar în lipsa acesteia ± prin alte mijloace, destinat exclusiv circula iei autovehiculelor cu mare vitez , neavînd intersect ri la acela i nivel cu alte drumuri, c ile ferate i trecerile pentru pietoni; autovehicul ± vehicul autopropulsat, destinat transportului de persoane sau de bunuri ori efectu rii de lucr ri, cu excep ia ciclomotorului i a vehiculelor pe ine. Troleibuzul este considerat autovehicul; band de circula ie ± spa iu longitudinal al p r ii carosabile, delimitat sau nu prin marcaje rutiere, avînd o l ime corespunz toare pentru circula ia cu u urin a unui ir de vehicule, altele decît vehiculele care se deplaseaz pe dou ro i; band de separare ± element al drumului, eviden iat constructiv i/sau prin marcaj, care separ p r ile carosabile limitrofe i care nu este destinat pentru deplasarea i oprirea pe el a vehiculelor; biciclet (triciclet ) ± vehicul prev zut cu dou (trei) ro i i pedale sau manivele, pentru propulsarea acestuia pe drum de for a muscular a utilizatorului; carosabil ± por iune din platforma drumului destinat circula iei vehiculelor. Drumul poate avea mai multe carosabile separate unul de altul prin benzi de separare; cedeaz trecerea ± obliga ia unui participant la trafic s se ab in de la mi care dac aceasta va impune al i participan i, care au prioritate, s modifice în mod brusc direc ia, viteza sau s opreasc ;

certificat de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului ± document oficial de stat care confirm înmatricularea sau, dup caz, înregistrarea vehiculului i permite posesorului ori mandatarului exploatarea acestuia; ciclomotor ± vehicul cu dou sau trei ro i, dotat cu motor cu ardere intern sau electric. Capacitatea cilindric a motorului cu ardere intern nu dep e te 50 cm3, puterea motorului, atît a celui cu ardere intern , cît i a motorului electric, nu dep e te 4kW, iar viteza constructiv a acestuia nu dep e te 45 km/h; circula ie dirijat ± reglementarea ac iunilor participan ilor la trafic prin semnalele agentului de circula ie sau ale semafoarelor; cîmp vizual limitat ± vizibilitate în direc ia de mers m rginit de parametrii geometrici ai drumului, construc iile inginere ti, planta iile verzi adiacente drumului sau de alte vehicule; coloan oficial ± coloan de vehicule precedat de un vehicul cu regim prioritar de circula ie, avînd puse în func iune dispozitivele de semnalizare luminoas de culoare albastr i/sau ro ie, precum i semnalul sonor special; conduc tor ± persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul, un grup organizat de oameni, înso e te animale izolate, de povar , de c l rie sau turme, cirezi etc., precum i persoana care efectueaz instruirea în conducerea autovehiculului; dep ire ± devansarea unui vehicul în mers, în cazul în care se impune ie irea de pe banda de circula ie ini ial . Deplasarea vehiculelor pe o band a carosabilului cu o vitez mai mare decît viteza vehiculelor de pe banda al turat nu se consider dep ire; drum cu prioritate ± drumul semnalizat prin indicatoarele rutiere 1.7.1 ± 1.7.3, 2.3 i 5.2 sau drumul modernizat ori împietruit în raport cu drumul rudimentar; drum public ± orice cale de comunica ie terestr , inclusiv construc iile artificiale i drumurile rudimentare, deschis pentru circula ia vehiculelor i a pietonilor, administrat de un organ abilitat. Pe lîng carosabile, elemente ale drumului se consider benzile de separare, trotuarele, acostamentele, an urile i decorurile; echip mobil a Serviciului Vamal ± subdiviziune special operativ a Serviciului Vamal, creat pentru asigurarea respect rii legisla iei vamale; intersec ie ± locul de intersectare, jonc iune sau ramifica ie la acela i nivel a drumurilor, ale c rui hotare sînt liniile concepute imaginar între începutul curburilor p r ii carosabile a fiec rui drum. Ie irea de pe teritoriul adiacent nu se consider intersec ie; localitate ± satul, comuna, ora ul i municipiul ale c ror intr ri i ie iri sînt semnalizate prin indicatoarele rutiere 5.63.1 ± 5.66; mas maxim autorizat ± masa total a vehiculului echipat, inclusiv înc rc tura, oferul i pasagerii, indicat de c tre întreprinderea produc toare ca maxim admisibil . Masa maxim autorizat a ansamblului de vehicule este suma maselor maxime autorizate ale fiec rui vehicul din care este format garnitura auto; ma in autopropulsat ± autovehiculul (inclusiv tractorul) destinat execut rii unor lucr ri de construc ii, agricole, silvice sau a altor activit i; motociclet ± autovehiculul cu dou ro i, cu sau f r ata , avînd capacitatea cilindric a motorului mai mare de 50 cm3. Autovehiculul cu trei ro i (triciclu) sau cu patru ro i simetrice fa de axa sa longitudinal (cvadriciclu), avînd capacitatea cilindric a motorului mai mare de 50 cm3 i masa echipat mai mic de 400 kg, este considerat motociclet ; oprire fortuit ± imobilizarea vehiculului din cauza defec iunilor tehnice, eventualului pericol legat de transportarea înc rc turii, starea s n t ii conduc torului (pasagerului) sau a obstacolului de pe drum; oprire de serviciu ± întreruperea deplas rii vehiculului la semnalul de interzicere al agentului de circula ie, semaforului, la indicator sau pentru a ceda trecerea vehiculului ce are prioritate; oprire voluntar ± imobilizarea vehiculului pe drum, atît cît este necesar pentru a îmbarca sau a debarca persoane ori a înc rca sau a desc rca bunuri, în timpul în care conduc torul r mîne în vehicul ori în apropierea acestuia, pentru a putea, la nevoie, s -l deplaseze;

vehicul ± sistem mecanic. vehicul aflat în traficul interna ional ± vehicul care se afl temporar pe teritoriul unei ri. zorilor. ciclomotorul. participant la trafic ± persoana care ia parte la procesul circula iei în calitate de conduc tor. 1. 5. ploaie. avînd intr rile i ie irile semnalizate prin indicatoarele 5. timp de noapte ± intervalul de timp cuprins între sfîr itul amurgului i rev rsatul zorilor. În limitele intersec iei. benzii de circula ie i a modalit ii de conducere a vehiculului. cei care duc bicicleta. suprafa a trecerii se limiteaz prin distan a dintre indicatoarele rutiere. vehicul cu regim prioritar de circula ie ± vehiculul echipat cu lumini giratorii de culoare albastr i/sau ro ie i cu semnale sonore speciale. de care va trebui s in cont fiecare conduc tor la determinarea vitezei. cu sau f r autopropulsie.2.57.48. vehicul de rut ± vehiculul de transport în comun (autobuz. . sta ii de aprovizionare cu combustibil. semiremorc ± remorca a c rei mas este preluat par ial de c tre autovehiculul tractor.2. 5. un c rucior manual. Aceste treceri sînt semnalizate prin indicatoarele rutiere 5.4 i/sau marcajele rutiere 1.1 ± 5.2. sta ionare ± imobilizarea vehiculului pe drum pentru un motiv. trecerea este determinat de l imea trotuarelor sau a acostamentelor. vehicul lent ± vehiculul care are prin construc ie viteza maxim de cel mult 30 km/h. de a înc rca sau a desc rca bunuri. ninsoare etc. care este destinat transport rii persoanelor pe drumurile publice cu itinerar stabilit i cu sta ii semnalizate prin indicatoarele 5.1.3 i marcajul 1. trecere pentru pietoni ± o parte a carosabilului sau o construc ie denivelat .51. platforma drumului ± partea drumului care cuprinde carosabilul (carosabilele). remorc ± vehiculul destinat tract rii de c tre un autovehicul. Pietoni se consider i persoanele care se deplaseaz în c rucioare pentru invalizi f r motor. existen a unor obstacole pe sectoarele drumului. banda (benzile) de separare i acostamentele acestuia.1.1. trecere la nivel cu calea ferat ± intersectarea drumului la acela i nivel cu calea ferat .6.). d). în lipsa indicatoarelor i/sau a marcajului. pieton ± persoana care se afl pe drum în afara vehiculului i care nu efectueaz lucr ri. vehicul lung ± vehiculul a c rui lungime dep e te 12 m.51.50. altul decît acela de a îmbarca sau a debarca persoane. locuri de parcare. destinat transportului de persoane i bunuri sau echipat cu mecanisme care pot executa anumite lucr ri.7. În lipsa marcajului rutier.48.1. vizibilitate redus ± vizibilitatea drumului mai mic de 300 m în perioada amurgului. trotuar ± elementul drumului destinat circula iei pietonilor care se afl în imediata apropiere de carosabil sau este separat de el cu o zon verde. 5. zon pietonal ± perimetrul care cuprinde una sau mai multe str zi rezervate circula iei pietonilor. i care apar ine unei persoane fizice sau juridice avînd domiciliul sau re edin a în alt stat. nefiind înmatriculat în aceast ar . pieton sau pasager. s niu a. teritoriu adiacent drumului ± teritoriul din imediata apropiere a drumului (cur i.57. motocicleta.parcare ± sta ionarea vehiculului într-un loc destinat acestui scop.14. 5. remorc u oar ± remorca a c rei mas maxim autorizat nu dep e te 750 kg. troleibuz).1 ± 5. în condi ii de cea . unde accesul vehiculelor este supus unor condi ii speciale de circula ie.50. intensitatea i nivelul de organizare a traficului rutier. c rucioare pentru copii sau invalizi.26. situa ie rutier ± totalitatea factorilor ce caracterizeaz condi iile rutiere. destinat travers rii drumului de c tre pietoni. în cazul în care timpul necesar pentru aceasta nu este limitat. semnalizat prin indicatoarele 5. întreprinderi etc.1..14. 5. prioritate ± dreptul primordial în raport cu al i participan i la trafic la deplasare în direc ia inten ionat sau la efectuarea manevrei.

Sînt excepta i de la obliga ia men ionat : ± conduc torii care execut manevra de mers cu spatele. ± în localit i. este obligat: a) s verifice starea tehnic a vehiculului. Vîrsta minim a conduc torului de autovehicul este condi ionat de tipul. 2) Persoana care conduce un autovehicul trebuie s posede i. avînd intr rile i ie irile semnalizate prin indicatoarele 5. ciclomotoare. valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus. 10. de frînare. c) s posede cuno tin e de acordare a primului ajutor persoanelor traumatizate ca urmare a accidentului în traficul rutier. ± persoanele care de in certificat de scutire pe motiv medical grav. eliberat pe numele acesteia în modul stabilit. Pot conduce pe drumurile publice biciclete. f) s cedeze trecerea pietonilor la trecerile pentru pietoni cu circula ia nedirijat . dispozitivele de iluminare i semnalizare. înregistrate i s poarte pl cile cu num rul de înmatriculare (înregistrare) corespunz tor standardului. vehicule cu trac iune animal . Conduc torul de vehicul. dup caz. vehiculele trebuie s fie înmatriculate sau. ± instructorii auto în timpul instruirii cursan ilor. amplasate în locurile stabilite. b) certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului. 12. 9. 1) Persoana care conduce un vehicul trebuie: a) s fie apt din punct de vedere psihofiziologic i medical. în cazurile stabilite de legisla ie. este obligat s înmîneze pentru control: a) permisul de conducere perfectat pe numele s u. certificatul de înmatriculare (înregistrare) eliberat pe numele persoanei juridice i foaia de parcurs. 10. 8. d) s poarte vesta de protec ie-avertizare fluorescent-reflectorizant . Pentru a fi admise în traficul rutier. destina ia. precum i s posede dexteritatea necesar de a conduce în siguran vehiculul pe drum. la cererea lucr torului de poli ie. c) s poarte pe cap casca de protec ie prins cu cataram în timpul deplas rii pe motociclet (ciclomotor) i s se asigure c pasagerii au procedat la fel. 11. Capitolul II CONDUC TORII DE VEHICULE I OBLIGA IILE ACESTORA 8.zon reziden ial ± zon dintr-o localitate unde se aplic condi ii speciale de circula ie. în special sistemele de direc ie. 5. b) s poarte centura de siguran i s se asigure c i pasagerii au cuplat centurile. c) poli a de asigurare obligatorie de r spundere civil a de in torilor mijloacelor de transport auto. d) actele referitoare la natura i masa înc rc turii. dup caz. precum i pot înso i animale izolate sau în turm persoanele care au împlinit vîrsta de 14 ani.6). ori certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului înso it de un alt document ce atest dreptul la utilizarea lui sau. eliberat de autoritatea competent .54. e) s conduc vehiculul cu aten ie sporit la apari ia autovehiculelor echipate cu lumin giratorie de culoare portocalie sau a autovehiculelor care poart semnele distinctive 5. cu excep ia troleibuzelor i tramvaielor. pe care se aplic numere de înregistrare atribuite de c tre autorit ile competente. . în cazul în care acesta execut interven ii la vehiculul oprit pe platforma drumului public. b) s posede cuno tin e i s execute cerin ele prezentului Regulament. particularit ile de conducere a acestuia i este reglementat prin actele normative în vigoare. 13 sau 15 (anexa nr.55. ofi erului echipei mobile a Serviciului Vamal. dac autovehiculul este echipat cu acestea. înainte de plecare i în timpul deplas rii. 7. conduc torii vehiculelor cu regim prioritar de circula ie în timpul execut rii unei misiuni urgente de serviciu.

± orbului care traverseaz strada (la semnul dat prin ridicarea bastonului alb). l) la sesizarea pe drum a unui obstacol sau a unei situa ii de natur s stînjeneasc fluen a i s pericliteze siguran a traficului. ulterior s revin la locul accidentului. ± ofi erului echipei mobile a Serviciului Vamal. c) s acorde primul ajutor. atunci cînd în urma accidentului nu sînt persoane decedate i/sau traumatizate. În cazul în care oprirea se efectue az pe timp de noapte. conduc torii altor vehicule care se deplaseaz pe benzile al turate pot continua deplasarea numai asigurîndu-se c în fa a vehiculului men ionat nu sînt pietoni. g) s conduc în a a fel încît s nu stropeasc pietonii. indiferent de direc ia de deplasare. k) la solicitarea lucr torilor de poli ie. la solicitarea agentului de circula ie. procedurii de testare a aerului expirat sau. astfel creînd obstacole pietonilor care traverseaz carosabilul. s cheme ambulan a în cazul în care în accident au fost cauzate traumatisme persoanelor. atunci cînd pe drum este ap sau noroi. h) s men in în stare curat dispozitivele de iluminare i semnalizare luminoas . prezentînd permisul de conducere sau alt act. s efectueze însemn rile de rigoare în foaia de parcurs. examenului medical de recoltare a probelor biologice în vederea constat rii alcoolemiei. consumului de droguri ori de alte substan e psihotrope sau de medicamente cu efecte similare. dup caz.În cazul în care înaintea trecerii pentru pietoni s-a oprit sau a redus viteza vreun vehicul. La cererea conduc torului. iar dac aceasta nu este posibil sau în cazurile de urgen ± s asigure transportarea persoanei traumatizate la cea mai apropiat unitate medical cu un vehicul de ocazie ori cu propriul vehicul. j) s se supun . lucr torul de poli ie care inten ioneaz s utilizeze un vehicul în situa iile men ionate este obligat s prezinte legitima ia de serviciu i. Dup oprirea vehiculului la semnalul agentului de circula ie sau al altui reprezentant al organului de control. 1) Conduc torul de vehicul implicat într-un accident în traficul rutier este obligat: a) s opreasc imediat vehiculul semnalizîndu-l în conformitate cu punctul 37 subpunctul 1) litera a) sau subpunctul 2) din prezentul Regulament. s asigure transportarea: ± acestora la locurile unde s-au produs accidente în traficul rutier sau calamit i. b) s nu schimbe pozi ia vehiculului i a obiectelor de pe carosabil provenite ca urmare a accidentului în traficul rutier. d) s elibereze carosabilul deplasînd vehiculul pe acostament ori cît mai aproape de bordura trotuarului. dup caz. i) s opreasc imediat vehiculul la semnalul: ± agentului de circula ie. Este interzis intrarea pe trecerea pentru pietoni dac în direc ia de mers circula ia este blocat i prin aceasta conduc torul va fi for at s opreasc . precum i certificatul de înmatriculare a vehiculului. s declare la unitatea medical identitatea sa. parbrizul i geamurile vehiculului. seturile fluorescent-reflectorizante. ± persoanelor care necesit asisten medical urgent la institu iile medicale. în cazul în care accidentul sau calamitatea a avut loc în direc ia de deplasare a vehiculului. 12. s anun e cea mai apropiat unitate de administrare a drumului sau poli ia. conduc torul este obligat s conecteze lumina în salonul (cabina) vehiculului. ± lucr torului de poli ie. precum i s asigure lizibilitatea num rului de înmatriculare. conduc torul acestuia este obligat s r mîn în vehicul inînd bra ele pe volan pîn la apropierea acestuia. . iar prezen a pe carosabil a vehiculului implicat în accident face dificil sau blocheaz traficul rutier. cu excep ia cazurilor prev zute în subpunctul 1) literele c) i d) din prezentul punct.

sub influen a preparatelor medicamentoase care provoac reducerea reac iei. sau care se afl în stare de ebrietate. precum i s nu administreze medicamente preparate în baza acestora pîn nu va fi supus test rii alcoolscopice. dac se impune schimbarea pozi iei acestora pentru acordarea primului ajutor. este obligat s opreasc i.e) s marcheze locul ini ial al vehiculului. dup caz. avînd completat formularul de constatare a accidentului aferent poli ei de asigurare obligatorie de r spundere civil a de in torilor mijloacelor de transport auto sau. în conformitate cu punctul 108 din prezentul Regulament). urmînd s revin la locul accidentului sau s se prezinte la o unitate de poli ie dup îndeplinirea misiunii. b) s anun e despre accident poli ia. 2) Conduc torul de vehicul care a ajuns la locul unde s-a produs un accident în traficul rutier. precum i certificatul de înmatriculare a vehiculului. examin rii medicale i recolt rii probelor biologice. sînt obliga i s se deplaseze. dup caz. b) s încredin eze conducerea autovehiculului unei persoane care nu posed permis de conducere de categoria (subcategoria) respectiv (cu excep ia cazurilor în care se efectueaz instruirea în conducere. pe cît posibil. precum i convorbiri telefonice în timpul deplas rii. schi a accidentului f cut în prealabil. sau. în cazul în care au ajuns la o în elegere reciproc în aprecierea circumstan elor acestui accident i dac starea tehnic a vehiculelor permite garantarea securit ii traficului. h) s nu consume b uturi alcoolice sau droguri. p strarea urmelor. c) s deschid portierele vehiculului în timpul mersului sau s porneasc de pe loc cu portierele deschise. 13. conduc torul acestuia trebuie s respecte cerin ele subpunctului 1) litera f) i subpunctului 2) din prezentul punct. dac acestea îi distrag aten ia de la conducerea autovehiculului. Capitolul III ORGANIZAREA I DIRIJAREA CIRCULA IEI RUTIERE . Conduc torii de vehicule implica i într-un accident în traficul rutier soldat numai cu pagube materiale. 14. s cheme ambulan a. în timp de cel mult 2 ore. sub influen a drogurilor sau altor substan e contraindicate. sub influen a preparatelor medicamentoase care provoac reducerea reac iei. iar dac aceasta nu este posibil sau în cazurile de urgen ± s transporte cu propriul vehicul persoana traumatizat la cea mai apropiat unitate medical . fiind bolnav. este bolnav . traumatizat sau într-o stare avansat de oboseal de natur s -i afecteze capacitatea de conducere. în caz de necesitate: a) s acorde primul ajutor. sau cu vehicule din care se scurg produse petroliere. g) s anun e despre accident poli ia i s r mîn pe loc pîn la sosirea lucr torilor de poli ie. s declare la unitatea medical identitatea sa.. e) s intre pe drumurile publice modernizate cu vehicule care au pe ro i sau în caroserie noroi. traumatizat sau într-o stare avansat de oboseal de natur s -i afecteze capacitatea de conducere. transportarea persoanei traumatizate cu propriul vehicul la unitatea medical sau pentru eliberarea carosabilului. materiale de construc ie etc. sub influen a drogurilor ori altor substan e contraindicate. f) s asigure. d) s poarte discu ii. ce se depun pe carosabil. în lipsa serviciilor de interven ie. f) s spele în apele naturale vehicule sau utilaje ale acestora. prezentînd permisul de conducere sau alt act. Conduc torului de vehicul îi este interzis: a) s conduc vehiculul în stare de ebrietate. cu excep ia cazurilor în care vehiculul sau telefonul sînt echipate cu dispozitiv ³mîini libere´. care trebuie s fie semnate de cei implica i în accident. la cel mai apropiat post de poli ie rutier pentru întocmirea actelor necesare. obiectelor ce in de accident i a persoanei traumatizate. precum i ocolirea locului accidentului. 3) În cazul în care în accident a fost implicat un vehicul cu regim prioritar de circula ie în timpul execut rii unei misiuni de urgen .

primeaz : a) marcajul de semnifica ie provizorie (de culoare portocalie) în raport cu marcajul permanent. d) semnalele sau indica iile agentului de circula ie în raport cu semnalele semaforului. circula ia interzis ´. afi e sau instala ii care pot fi confundate cu indicatoarele sau cu alte mijloace de semnalizare rutier ori care reduc vizibilitatea acestora i sînt de natur s stînjeneasc participan ii la trafic sau s le distrag aten ia. Conduc torii de vehicule angaja i deja în trecerea intersec iei. precum i cei care nu mai pot opri f r a recurge la frînarea brusc . care fac parte integrant din prezentul Regulament. acoperirea.Sec iunea 1 Dispozi ii generale 15. schimbarea pozi iei. conform regulilor de traversare a intersec iilor. Sec iunea a 2-a Semnalele agentului de circula ie (anexa nr.1) 17. Semnalele agentului de circula ie sînt determinate de pozi ia corpului i a bra elor acestuia. b) indicatorul rutier de semnifica ie provizorie (pe suport mobil) în raport cu indicatorul sta ionar i/sau cu marcajul rutier. 2) Se interzice montarea. creînd astfel pericol pentru siguran a traficului. b) pentru participan ii la trafic la care agentul de circula ie este adresat cu p r ile laterale (figurile 9-11). Organizarea i dirijarea traficului rutier se efectueaz prin intermediul mijloacelor de semnalizare rutier (indicatoare rutiere. precum i instalarea sau aplicarea din propria ini iativ de c tre persoane neautorizate de poli ia rutier a mijloacelor de semnalizare rutier . . 1) Mijloacele de semnalizare rutier trebuie s fie în deplin concordan i în ansamblu cu prevederile prezentului Regulament. deteriorarea. iar cel stîng este întins lateral sau coborît în jos (figurile 13-17): a) pentru participan ii la trafic la care agentul de circula ie este adresat cu partea stîng lateral a corpului (figura 13). 2) Agentul de circula ie a întins lateral bra ul (bra ele). demontarea. semafoare). i pietonii afla i în traversarea drumului î i pot continua deplasarea. precum i de c tre agen ii de circula ie. 16. c) semnalele semaforului în raport cu indicatoarele de prioritate. acest semnal înseamn : pentru conduc torii de vehicule ± ³circula ia permis ´ în toate direc iile. conform punctului 20 subpunctul 1) din prezentul Regulament. pentru pietoni ± ³circula ia permis ´ pe trecerile din fa a i din spatele agentului de circula ie. marcaje rutiere. 1) Agentul de circula ie a ridicat bra ul vertical (figurile 1-5). care ulterior poate (pot) fi coborît (coborîte) în jos (figurile 6-12): a) pentru participan ii la trafic la care agentul de circula ie este ad resat cu fa a sau cu spatele (figurile 6-8) ± ³circula ia interzis ´. acest semnal înseamn : pentru conduc torii de vehicule ± ³circula ia permis ´ în toate direc iile. acest semnal înseamn ± ³aten ie. precum i fa de prezentul Regulament. În caz de neconcordan între semnifica ia mijloacelor de semnalizare rutier . 3) Se interzice amplasarea de panouri. Pentru to i participan ii la trafic care se apropie. Mijloacele de semnalizare rutier . precum i semnalele agentului de circula ie prev zute la alineatul precedent din prezentul punct sînt men ionate în anexe. 3) Agentul de circula ie a întins înainte bra ul drept. indicatoarele i marcajele rutiere.

galben i verde. În aceast situa ie. verde. b) pentru participan ii la trafic la care agentul de circula ie este adresat cu fa a (figura 14). scos afar prin geamul deschis al portierei. cu repetarea ciclului respectiv. 1) Semnalele luminoase pentru dirijarea circula iei vehiculelor sînt de culoare ro ie. acesta va executa semnale privind oprirea altor vehicule prin balansarea bastonului de semnalizare ori a bra ului întins orizontal. 20). 1) La deplasarea în vehiculul poli iei rutiere i în cazul în care cu acesta se escorteaz o coloan . verde. cu bra ul sau cu megafonul (figura 18 (1). galben. precum i oprirea acestora poate fi impus i prin utilizarea mijloacelor speciale de semnalizare sonor (sirena. agentul de circula ie o va impune executînd semnale prin balansarea bastonului de semnalizare în plan vertical sau prin bra ul întins orizontal. 3) Pe drumurile cu dou sau mai multe benzi pe sens delimitate prin marcaje longitudinale. cu repetarea ciclului respectiv. scos afar prin geamul deschis al portierei (figurile 19. deplasîndu-se într-un vehicul de ocazie. în timpul execut rii semnalelor prev zute la acest punct. acest semnal înseamn : pentru conduc torii de vehicule ± ³circula ia permis ´ numai la dreapta. 6) Agen ii de circula ie care adreseaz semnale participan ilor la trafic trebuie s fie echipa i i plasa i în a a fel încît aceste semnale s poat fi v zute i u or recunoscute ziua. 2) Exigen a privind cedarea trecerii vehiculului cu regim prioritar de circula ie (coloanei escortate) de c tre alte vehicule. acest semnal înseamn : pentru conduc torii de vehicule ± ³circula ia interzis ´.2) 19. Conduc torul trebuie s opreasc la locul indicat de c tre agentul de circula ie. conduc torii de vehicule trebuie s se conformeze semnifica iei semnalului luminos corespunz tor benzii pe care circul . ro u i galben (concomitent). pe timp de noapte. semafoarele pot fi suspendate deasupra fiec rei benzi. 4) Exigen a cu privire la oprirea vehiculului în afara intersec iei se impune prin semnalul executat cu bastonul de semnalizare. 18. precum i oprirea acestora.pentru pietoni ± ³circula ia permis ´ numai pe trecerea aflat în spatele agentului de circula ie. 3) În cazul în care agentul de circula ie se afl în misiuni de serviciu de urgen . ³STOP VAMA´). sau va impune oprirea prin intermediul megafonului (figura 22). pentru pietoni ± ³circula ia interzis ´. exigen a privind cedarea trecerii vehiculului în cauz . 4) Agentul de circula ie poate executa i alte semnale care vor fi în elese de to i participan ii la trafic c rora li se adreseaz . 2) Semnifica ia semnalelor luminoase ale semaforului pentru dirijarea circula iei vehiculelor este valabil pe toat l imea carosabilului în sensul de mers. megafonul) i luminoas (lumina giratorie. precum i în condi ii de vizibilitate redus . galben. pentru pietoni ± ³circula ia permis ´ numai pe trecerea aflat în spatele agentului de circula ie. c) pentru participan ii la trafic la care agentul de circula ie este adresat cu partea lateral dreapta (figura 15). instalate pe autovehicul (figura 21). b) ro u. Sec iunea a 3-a Semnalele luminoase (anexa nr. d) pentru to i participan ii la trafic la care agentul de circula ie este adresat cu spatele (figura 16) ± ³circula ia interzis ´. precum i coloanei escortate de el sau eliberarea benzii pe care se deplaseaz vehiculul cu regim prioritar de circula ie (coloana escortat de el) de c tre alte vehicule. Aceste semnale sînt emise de l mpile semaforului în urm toarea succesiune: a) ro u. fulger sau cu inscrip iile intermitente ³STOP POLI IA´. agentul de circula ie poate folosi fluierul. . 5) Pentru aten ionarea participan ilor la trafic. 18 (2)).

În cazul în care timpul semnalului verde este cronometrat. prin semafoare speciale avînd patru semnale luminoase de culoare alb aranjate în forma literei ³T´. conduc torii de vehicule pot urma recomand rii indicatorului 5. Înainte de a trece de la circula ia dirijat la circula ia nedirijat . pentru toate direc iile de deplasare prin intersec ie se afi eaz semnalul ro u. În cazul în care func ioneaz numai cele superioare. care se deplaseaz pe benzi special rezervate lor.23. 8) Pe sectoarele de drum cu intersec ii în sistem de ³und verde´. cel din dreapta ± la dreapta. iar în lipsa acestora ± imediat înaintea semaforului. se afl atît de aproape de locurile respective. b) nu vor intra în intersec ie. La semnalul ro u al semaforului (cu excep ia celui reversibil) vehiculele vor fi oprite înaintea liniei de oprire (indicatorului 5. În intersec ii dirijarea circula iei vehiculelor de rut . S geata de culoare neagr conturat (s ge ile conturate) pe fundalul semnalului verde informeaz conduc torii despre prezen a semnalului suplimentar sau prezen a indicatorului de sens obligatoriu corespunz tor i permite (permit) circula ia numai în direc ia indicat (direc iile indicate). 3) Semnalul de culoare verde permite trecerea. pentru a întîlni succesiv semnalul verde.9 este suspendat un semafor cu semnale: ro u în form de dou bare încruci ate. pot s se conduc de indica iile cronometrului. încît nu mai pot fi oprite f r a recurge la frînarea brusc . Dac semaforul este suspendat deasupra sau plasat pe cealalt parte a intersec iei. Circula ia este permis numai în cazul în care func ioneaz semnalul inferior concomitent cu unul sau mai multe din cele superioare. impunînd conduc torilor pruden sporit . cu excep ia celor care.23. totodat avertizeaz c intersec ia sau trecerea pentru pietoni este cu circula ia nedirijat i prezint pericol. participan ii la trafic trebuie s urm reasc indica iile cronometrului i din timp. pentru a evita frînarea brusc sau alte situa ii de urgen . S geata care permite circula ia spre stînga permite i întoarcerea. înainte de a intra în intersec ie. precum i pietonilor care finalizeaz traversarea carosabilului. participan ii la trafic. 22. cel din mijloc ± înainte. indiferent de direc ia lor de mers. informînd c timpul rezervat acestui semnal expir i în curînd va fi pus în func iune semnalul galben.5. aplicat pe fundalul negru al semnalului suplimentar al semaforului sau s geata (s ge ile) de pe panoul adi ional 6. 21. în lipsa liniei de oprire (indicatorului 5. vehiculele vor fi oprite în fa a intersec iei. în cazul în care circula ia în direc ia de deplasare este dificil sau blocat .1 ± 6. s decid privind continuarea deplas rii sau efectuarea opririi.73) sau a trecerii marcate pentru pietoni. la apari ia semnalului. f r a crea obstacole pietonilor. În cazul în care timpul semnalului ro u este cronometrat. 7) La apari ia semnalului verde. fapt ce nu le va permite eliberarea intersec iei pîn la schimbarea semnalului.52. Semnalele luminoase pentru dirijarea circula iei au urm toarele semnifica ii: 1) Semnalul de culoare ro ie interzice trecerea. poate fi efectuat separat de dirijarea circula iei celorlalte vehicule. 1) În cazul în care deasupra benzii delimitate prin marcajul rutier 1.73) sau înaintea trecerii marcate pentru pietoni. conduc torii de vehicule: a) pot s înceap deplasarea numai dup ce s-au asigurat c prin aceasta nu creeaz obstacole vehiculelor antrenate deja în trecerea intersec iei. din care cel din stînga permite circula ia la stînga. pentru a porni la timp ca s nu stînjeneasc traficul. circula ia este interzis . f r ca prin aceasta s se modifice semnifica ia de interzicere a trecerii. 4) Semnalul galben avertizeaz c vehiculele care se apropie trebuie s fie oprite în locurile prev zute la subpunctul 1) din prezentul punct. 5) Semnalul galben intermitent permite trecerea. Semnalul verde intermitent de asemenea permite trecerea. 2) Semnalul de culoare ro ie pus în func iune concomitent cu semnalul galben înseamn c timpul rezervat semnalului ro u expir .20. Aceea i semnifica ie are semnalul de culoare verde în form de s geat . 6) S ge ile conturate de culoare neagr pe fundalul de culoare ro ie i galben informeaz despre direc iile de deplasare permise la apari ia semnalului de culoare verde. galben în form de s geat înclinat .

2.4 ± 1. La trecerile în cauz circula ia vehiculelor poate fi dirijat de agentul de cale ferat . traversarea trecerii la nivel cu calea ferat este interzis .4.1. Sec iunea a 5-a Indicatoarele rutiere (anexa nr. Aceste semafoare trebuie s fie instalate astfel încît s exclud confundarea lor cu cele care dirijeaz circula ia vehiculelor.4.7. Semnalul ro u interzice circula ia.3. iar în imediata apropiere de trecerea f r bariere se instaleaz indicatoarele rutiere 1. 1) Semnalele luminoase la trecerile la nivel cu calea ferat sînt compuse din dou lumini ro ii amplasate la aceea i în l ime i o lumin alb amplasat deasupra celor ro ii. La trecerile pe drumurile f r iluminare artificial . În afara localit ilor. 4) Pentru dirijarea circula iei bicicli tilor se utilizeaz semaforul pe fundalul semnalelor c ruia este aplicat simbolul bicicletei sau semaforul care este înso it de panoul 6. la apropierea de trecerea la nivel cu calea ferat f r bariere.1 sau 1. vor a tepta pe acest spa iu semnalul verde.4 i 1. 1. cel verde permite circula ia. iar pe partea stîng ± indicatoarele 1.4. Înaintea trecerilor la nivel cu calea ferat electrificat pot fi instalate por i ce limiteaz gabaritele. cîmpul vizual este limitat. În cazul în care.spre dreapta.4. Semnalul intermitent cu lumin alb permite trecerea. aceasta înseamn c timpul rezervat travers rii drumului expir . 3) Semnalul ro u interzice trecerea.4.1 sau 1. 2) Semnalul verde permite trecerea. 23.3.4.2. cel galben informeaz despre comutarea semnalului verde cu cel ro u i oblig preselectarea benzii indicate de s geat . Indicatoarele rutiere instalate pe drumurile publice se divizeaz în indicatoare de: .6 înso esc indicatorul 1.6. 2) Pentru dirijarea circula iei pe sectoarele de drum îngustat (în cazul efectu rii lucr rilor pe drum) i pe teritoriile întreprinderilor (organiza iilor) se utilizeaz semaforul cu dou semnale: de culoare ro ie i verde. pe partea dreapt a drumului se instaleaz indicatoarele rutiere 1.4. iar dac pe carosabil exist refugiu. 2) În cazul în care barierele se afl în pozi ia coborît sau în curs de coborîre. iar cel ro u ± silueta unui pieton oprit.2. Semnalele luminoase de culoare ro ie care func ioneaz intermitent alternativ interzic trecerea. Indicatoarele 1. Semnalul verde are silueta unui pieton în mers. În cazul în care semnalul verde începe s func ioneze intermitent.2. înaintea trecerilor la nivel cu calea ferat . Sec iunea a 4-a Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferat 24. Pietonii surprin i în timpul travers rii drumului de semnalul ro u vor finisa trecerea.3. barierele trebuie s fie iluminate ori pe ele s fie instalate seturi fluorescent-reflectorizante sau lanterne cu lumini ro ii intermitente.1 sau 1.1 ± 1.4. în mod succesiv. 3) Apropierea de o cale ferat se semnalizeaz prin indicatoarele de avertizare 1. Aceste semnale sînt înso ite de un semnal sonor. iar func ionarea lor este corelat cu semnalele luminoase ale semafoarelor pentru dirijarea circula iei vehiculelor.3) 25.3. 1. acesta este destinat semnaliz rii privind inversarea temporar a sensului de circula ie pe aceast band . 1) Semnalele luminoase ale semafoarelor pentru dirijarea circula iei pietonilor sînt de culoare verde i ro ie. înaintea acesteia se instaleaz indicatorul de prioritate 2.6. verde în form de s geat îndreptat în jos. Barierele trebuie marcate cu o asociere de benzi fluorescent-reflectorizante de culoare ro ie i alb .

2) Indicatoarele de prioritate reglementeaz ordinea de trecere la intersec iile cu circula ia nedirijat sau pe sectoarele de drum unde este imposibil trecerea simultan a dou vehicule care se deplaseaz din sensuri opuse. stîlpi. marcaje rutiere. f) informare suplimentar (panouri adi ionale). prevenind impactul i facilitînd orientarea vizual a conduc torilor. panouri. dubleaz sau precizeaz . furnizeaz informa ii despre dislocarea localit ilor. . 26. 30. 4) Indicatoarele de sens obligatoriu prescriu direc iile de deplasare. precum i indic conduc torilor direc iile de urmat în intersec ii. indicîndu-le i natura acestuia. a anumitor puncte de servicii. potrivit naturii i duratei sale. Nici o lucrare nu va începe decît dup ce a fost coordonat cu poli ia rutier . pilonii viaductelor.a) avertizare. formate dintr-o asociere de benzi albe i negre. permit pe unele sectoare de drum circula ia numai anumitor participan i. Marcajele rutiere servesc la organizarea circula iei.5) 31. Limitele zonelor de lucru trebuie semnalizate vizibil cu indicatoare rutiere.4) 28. Sec iunea a 6-a Marcajele rutiere (anexa nr. astfel încît s poat fi observate din timp de c tre participan ii la trafic c rora li se adreseaz . sînt de culoare alb . precum i oblig s se circule cu viteza prescris sau mai mare. Sec iunea a 7-a Mijloacele de semnalizare a lucr rilor pe drum (anexa nr. e) informare i orientare. Mijloacele de semnalizare a lucr rilor pe drum se instaleaz în conformitate cu normativele i regulamentele în vigoare i trebuie s garanteze securitatea traficului pe sectorul de drum în repara ie sau pe cel de ocolire. precum i precizeaz semnifica ia semnalelor semafoarelor. lumini ³fulger´ sau alte mijloace speciale. 5) Indicatoarele de informare i orientare stabilesc sau suspend anumite reglement ri de circula ie. 6) Panourile adi ionale precizeaz sau limiteaz ac iunea indicatoarelor rutiere. administratorul drumului i s-a realizat semnalizarea punctului sau zonei de lucru. Marcajele rutiere se divizeaz în orizontale i verticale (laterale). c) interzicere i restric ie. 2) Marcajele rutiere verticale. la avertizarea sau la îndrumarea participan ilor la trafic i pot fi folosite de sine st t tor sau în asociere cu alte mijloace de semnalizare rutier . se aplic pe elementele de construc ie ale drumului (poduri. 1) Indicatoarele de avertizare aten ioneaz participan ii la trafic asupra existen ei unui pericol pe drum. d) sens obligatoriu. Indicatoarele rutiere trebuie s fie lizibile i s fie instalate în corespundere cu normativele i cu regulamentele tehnice în vigoare. b) prioritate. 1) Marcajele rutiere orizontale stabilesc anumite reglement ri pentru circula ie. parapete. galben sau portocalie i se aplic pe carosabil sau pe borduri. 27. precum i pe alte obiecte aflate pe platforma drumului i care prezint pericol pentru circula ia rutier ). Deplasarea pe acest sector de drum necesit luarea m surilor corespunz toare situa iei rutiere. conuri. 3) Indicatoarele de interzicere i restric ie stabilesc ori suspend interdic iile sau restric iile participan ilor la trafic. pasaje denivelate. a c ror semnifica ie o completeaz . 29. bariere.

. cu ajutorul semnalizatorului sonor. 33. virare. 5) Presemnalizarea oric rei manevre se va efectua ulterior asigur rii c prin aceast manevr nu se vor crea obstacole altor participan i la trafic. pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus . conduc torii de vehicule trebuie s semnalizeze cu ajutorul semnalizatoarelor de direc ie sau cu bra ul. prin comutarea luminii în faruri. înainte: a) de a pune în mi care vehiculul. precum i modul de semnalizare a zonelor de lucru se efectueaz cu acordul poli iei rutiere. În cazul în care situa ia o impune. Suspendarea circula iei ori instituirea restric iilor în vederea execut rii lucr rilor pe drum. utilizate pentru semnalizarea lucr rilor pe drum. Persoanele respective trebuie s fie echipate cu veste de protec ieavertizare fluorescent-reflectorizante. circula ia va fi dirijat de c tre angaja ii serviciilor de între inere a drumurilor. prin punerea în func iune a luminii de întîlnire pe timp de zi sau prin punerea în func iune a avertizorului de avarie.Indicatoarele rutiere din grupele de avertizare. in înaintea manevrei. Dac mijloacele de semnalizare nu sînt fluorescent-reflectorizante. pentru a nu-i determina s efectueze manevre ce pot pune în pericol siguran a traficului. 4) Semnifica ia semnalelor executate cu bra ul este urm toarea: a) bra ul stîng întins lateral sau bra ul drept întins lateral i ridicat vertical de la cot înseamn c conduc torul acestui vehicul are inten ia de a schimba direc ia de mers spre stînga sau de a întoarce. Sec iunea a 8-a Semnalele conduc torilor de vehicule. de culoare portocalie. 3) Semnalizarea cu semnalizatorul de direc ie sau cu bra ul trebuie efectuat d timp. interzicere i restric ie. pentru înlesnirea manevrei. 1) Pentru prevenirea oric rui pericol i pentru a nu stînjeni traficul. 6) Semnalul executat nu trebuie se induc în eroare al i participan i la trafic. Folosirea dispozitivelor de iluminare exterioar i a dispozitivelor de semnalizare luminoas i sonor 32. cu brasard ro ie i baston de semnalizare. Pe durata execut rii lucr rilor se va între ine semnalizarea stabilit . b) de a efectua manevra (preselectare a benzii. 1) Semnalizatorul sonor (claxonul) poate fi utilizat numai în cazul prevenirii unui accident în traficul rutier. ele vor fi înso ite. iar în cazul în care acestea lipsesc sau sînt defectate ± cu bra ul. precum i cele de orientare. b) bra ul drept întins lateral sau bra ul stîng întins lateral i ridicat vertical de la cot înseamn c conduc torul acestui vehicul are inten ia de a schimba direc ia de mers spre dreapta. întoarcere). 2) Conduc torul de vehicul trebuie s semnalizeze corespunz tor cu semnalizatoarele de direc ie. acesta poate fi întrerupt prealabil manevrei. 2) Semnalul sonor trebuie s fie de scurt durat i trebuie efectuat la o distan care ar evita surprinderea celor aten iona i. c) bra ul stîng sau drept ridicat vertical înseamn c conduc torul acestui vehicul are inten ia de a reduce viteza sau de a opri. c) de a se opri. În cazul în care semnalul este executat cu bra ul. iar la terminarea lor se va asigura ridicarea ei i restabilirea semnaliz rii ini iale sau. iar în afara localit ilor ± i pentru aten ionarea conduc torului de vehicul ce urmeaz s fie dep it. Semnalizarea cu mijloacele men ionate nu le acord prioritate i nu scute te pe -i conduc torii de vehicule de obliga ia lu rii tuturor m surilor necesare pentru prevenirea accidentului în traficul rutier. trebuie s aib fundal de culoare galben . ea se va modifica potrivit noilor condi ii de circula ie. i întrerupt imediat dup efectuarea ei. dup caz. de lumini continue sau intermitente de culoare ro ie sau portocalie.

în cazul în care conduc torul vehiculului ce vine din sens opus necesit aceasta avertizînd prin comutarea luminii farurilor. 1) Pe timp de noapte. pe un timp de scurt s durat poate fi folosit lumina de drum a farurilor. 3) Pentru aten ionarea altor participan i la trafic i pentru semnalizarea vehiculelor în cazul deplas rii pe timp de zi. b) la remorci ± lanternele de gabarit. . în func ie de iluminarea drumului ± lanternele de gabarit. s reduc viteza i s opreasc . precum i în cazul deplas rii la o distan mic fa de vehiculul precedent. trebuie pus în func iune în faruri lumina de întîlnire de c tre conduc torii: a) motocicletelor i ciclomotoarelor. la autovehicule trebuie pus în func iune lumina de întîlnire a farurilor sau farurile anticea . i) tuturor vehiculelor ± în perioada 1 noiembrie ± 31 martie inclusiv. iar în cazul în care acesta nu func ioneaz sau lipse te. cu condi ia c prin aceasta nu vor fi orbi i conduc torii de vehicule care vin din sen opus. În caz de orbire. e) vehiculelor care fac parte dintr-o coloan organizat . vehiculele trebuie scoase în afara drumului. lumina de întîlnire sau de drum a farurilor. la autovehiculele i remorcile în mi care dispozitivele de iluminare i semnalizare luminoas trebuie puse în func iune astfel: a) la autovehicule. conduc torul de vehicul trebuie s pun în func iune avertizorul de avarie i. În caz de cea dens . Este interzis conectarea lanternelor posterioare anticea la semnalul de oprire. În cazul în care conduc torul de vehicul inten ioneaz s dep easc . b) pe timp de noapte pe sectoarele de drum neiluminate ± simultan cu lumina de întîlnire sau de drum a farurilor. ninsoare abundent sau în alte condi ii similare. 7) Farul proiector sau farul c ut tor poate fi utilizat: a) în afara localit ilor ± numai în lipsa vehiculelor din sens opus. cu gabarit i mase dep ite. în spatele acestor vehicule trebuie amplasat triunghiul de presemnalizare).2 b). precum i simultan cu lumina de întîlnire sau de drum a farurilor.34. în întîmpinarea fluxului principal de vehicule. g) autovehiculelor care transport înc rc turi periculoase. c) vehiculelor conduse de încep tori. 6) Lanternele posterioare anticea pot fi utilizate numai în condi ii de vizibilitate redus . 2) Lumina de drum a farurilor trebuie comutat cu lumina de întîlnire: a) în cazul deplas rii pe drumul suficient iluminat.43 i marcajul 1. 4) Pe timp de noapte. neschimbînd banda de circula ie. în condi ii de vizibilitate redus i în tuneluri. f) autovehiculelor care tracteaz alte autovehicule (la autovehiculele tractate trebuie s fie pus în func iune avertizorul de avarie. pe sectoarele de drum neiluminate sau în condi ii de vizibilitate redus . b) în scopul evit rii orbirii la trecerea în sensuri opuse la o distan de cel pu in 150 m sau chiar la o distan mai mare. c) în cazurile prev zute în subpunctul 3) din prezentul punct ± în locul luminii de întîlnire a farurilor. 5) Farurile anticea pot fi utilizate: a) în condi ii de vizibilitate redus ± separat. h) vehiculelor de rut în cazul deplas rii pe banda semnalizat prin indicatorul 5. În cazul în care acestea sînt defectate. b) vehiculelor de instruire. d) microbuzelor i autobuzelor care transport grupuri de copii. iar dac aceasta nu este posibil. prezen a autovehiculelor oprite sau sta ionate pe drumul public trebuie semnalizat prin punerea în func iune a lanternelor de pozi ie. ploaie toren ial . prezen a lor trebuie s fie semnalizat prin punerea în func iune a avertizorului de avarie sau prin instalarea triunghiului de presemnalizare (conform punctului 37 subpunctul 2) din prezentul Regulament).

avînd conturul de culoare ro ie i inscrip ia ³ ´ de culoare neagr . astfel încît s poat fi observat de conduc torii de vehicule care se apropie. serviciilor bancare. constituind un obstacol pentru ceilal i participan i la trafic.b) în localit i ± de c tre conduc torii vehiculelor cu regim prioritar de circula ie afla i în misiuni urgente de serviciu. precum i în timpul opririi sau sta ion rii lui pe timp de noapte ori în condi ii de vizibilitate redus . Lumina în caset trebuie s fie conectat în cazul deplas rii pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus . care transport înc rc turi cu gabarit dep it etc. avertizorul de avarie trebuie pus în func iune: a) în cazul accidentului în traficul rutier. astfel încît s poat fi v zut de la o distan suficient de conduc torii vehiculelor care se apropie.6). reîncolon rii sau altei schimb ri a direc iei de mers. autovehiculele destinate stingerii incendiilor. Este interzis montarea la autovehicule i remorci a altor dispozitive de semnalizare luminoas i sonor decît cele prev zute prin construc ie (cu excep ia cazurilor indicate la punctul 122 subpunctul 3) litera a) din prezentul Regulament). po tei speciale). Ministerului Ap r rii. la o distan de cel pu in 30 m. dup caz. precum i cele destinate între inerii i repar rii drumurilor. 2) În cazul în care vehiculul iese de pe un teritoriu adiacent drumului. conduc torul trebuie s semnalizeze prin amplasarea triunghiului de presemnalizare (a lanternei portative cu lumin ro ie intermitent ) în spatele vehiculului ori.. în fa pe acoperi ul autobuzului ori pe cabina camionului. conduc torul de vehicul trebuie s se asigure c aceast manevr va fi executat în siguran i nu va crea obstacole pentru ceilal i participan i la trafic. conduc torul trebuie: a) s se informeze prin intermediul mijloacelor de semnalizare rutier i s circule doar în direc ia permis de deplasare pe drumul respectiv. 35. verde sau portocalie i semnale sonore speciale. Capitolul IV REGULI PENTRU CIRCULA IA VEHICULELOR Sec iunea 1 Începutul deplas rii i schimbarea direc iei de mers 39. 2) În cazul în care vehiculul nu este echipat cu avertizor de avarie sau acesta este defectat. ambulan ele. 37. Autovehiculele cu regim prioritar de circula ie (ale Ministerului Afacerilor Interne. Autobuzul i camionul destinate instruirii trebuie s fie semnalizate suplimentar prin semnul distinctiv 10 (anexa nr. în cazul circula iei intense. dup caz. cu lumini giratorii de culoare albastr . 1) Pe lîng cazurile men ionate. ale echipelor mobile ale Serviciului Vamal. 38. în conformitate cu standardele i normativele în vigoare i cu acordul Direc iei poli iei rutiere. Serviciului de Protec ie i Paz de Stat. Serviciului de Informa ii i Securitate. Departamentului Institu iilor Penitenciare al Ministerului Justi iei. Serviciului Gr niceri. . 1) Înaintea începerii deplas rii. Semnul distinctiv ³Autotren´ trebuie s fie pus în func iune la deplasarea acestuia. Autovehiculul destinat instruirii în conducere trebuie s fie echipat cu o caset de form triunghiular cu lumin alb . d) cînd este necesar semnalizarea celorlal i participan i la trafic despre un pericol iminent. În localit i. trebuie s fie echipate. triunghiul de presemnalizare poate fi amplasat la o distan mai mic . b) cînd vehiculul a fost oprit fortuit. în fa a acestuia pe aceea i band . b) s cedeze trecerea pietonilor i vehiculelor care circul pe acest drum. ro ie. respectiv. care se amplaseaz la mijlocul acoperi ului caroseriei autoturismului sau.6). 36. c) în cazul îmbarc rii i debarc rii copiilor din vehiculul semnalizat prin semnul distinctiv 5 (anexa nr.

în cazul în care acestea încep deplasarea de la sta ia semnalizat . conduc torul trebuie s demareze pe aceast band .46. c) la trecerile la nivel cu calea ferat i la o distan mai mic de 50 m de la acestea. cel pu in într-o direc ie. sau de marginea stîng a carosabilului cu circula ia în sens unic. b) în tuneluri. venind din sensuri opuse. el trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care circul în aceea i direc ie pe aceast band .3) În cazul în care conduc torul are inten ia de a preselecta banda. f r a crea obstacole vehiculelor din acest flux. 5. atît în cazul efectu rii manevrei de întoarcere prin întreruperea benzii de separare. conduc torul de vehicul trebuie: a) s se apropie din timp de axa drumului. Preselectarea benzii poate fi efectuat numai ulterior asigur rii c circula ia în direc ia de mers este permis i pe aceste benzi. Ei nu sînt scuti i de obliga ia de a lua toate m surile de precau ie pentru a evita accidentul în traficul rutier. la intrarea pe acest drum conduc torul trebuie s conduc vehiculul pe banda extrem din dreapta. el poate efectua aceast manevr numai dup ce s-a asigurat c nu pune în pericol siguran a circula iei. 1) Înaintea vir rii la stînga sau întoarcerii.47. în cazul circula iei dublu sens. b) s cedeze trecerea bicicli tilor i conduc torilor de ciclomotoare care se deplaseaz pe pista destinat lor. iar l imea carosabilului este insuficient . dac conduc torul vehiculului nu este ajutat de o persoan aflat în afara vehiculului. e) în locurile de dislocare a sta iilor vehiculelor de rut . aceasta poate fi efectuat de la marginea dreapt a carosabilului sau chiar de pe acostament. conduc torul de vehicul trebuie: a) s ocupe din timp marginea dreapt a carosabilului. rampe i sub acestea. d) în locurile în care vizibilitatea drumului este mai mic de 100 m.3. cît i a marcajului rutier 1. precum i pietonilor. 4) În localit i conduc torii de vehicule sînt obliga i s cedeze trecerea vehiculelor de rut . 3) Vir rile trebuie executate astfel încît la ie irea din intersec ie vehiculul s nu ajung pe banda de sens opus. În cazul în care manevra de întoarcere se efectueaz în afara intersec iei. La preselectarea concomitent . În cazul în care conduc torul este impus (l ime insuficient ) s efectueze manevra utilizînd par ial sau în întregime banda al turat . În caz de necesitate. Totodat . În acest caz conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care se deplaseaz în acela i sens. 41. . conduc torul trebuie s preselecteze din timp banda indicat . efectueaz simultan aceast manevr trebuie s lase centrul imaginar al acestor întreruperi pe dreapta de vehicul. În acest caz conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care se deplaseaz în acela i sens pe banda din dreapta. 4) În cazul în care drumul este amenajat cu band de decelerare (frînare). 1) Întoarcerea vehiculului este interzis : a) la trecerile pentru pietoni. b) s cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus i urmeaz s se deplaseze înainte sau la dreapta. pentru a reduce viteza. conduc torul de vehicul trebuie s cedeze trecerea vehiculului care circul în aceea i direc ie i se afl pe banda din dreapta. 5) În cazul în care carosabilul are o band (sau benzi) cu circula ie reversibil . el trebuie s apeleze la ajutorul altor persoane. la intrarea pe acest drum. precum i pietonilor. conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculului ce se apropie din dreapta. nesemnalizate sau semnalizate prin indicatoarele 5. În cazul în care drumul este amenajat cu band de accelerare. conduc torii vehiculelor de rut pot începe deplasarea. 2) Înaintea vir rii la dreapta. 6) În cazurile în care traiectoriile de deplasare a vehiculelor se intersecteaz . precum i celora care vin din sens opus. viaducte. astfel încît traiectoriile lor de deplasare s nu se intersecteze. 40. iar ordinea de trecere nu este prev zut de prezentul Regulament. încorporîndu-se în fluxul de transport. În locurile de întoarcere. conduc torii de vehicule care. asigurîndu-se c li se cedeaz trecerea. pe poduri.

dep ire. conduc torii de vehicule pot schimba banda numai pentru efectuarea virajului. 2) În afara localit ilor conduc torii trebuie s conduc vehiculele cît mai aproape de marginea dreapt a carosabilului. gabaritele vehiculelor i intervalele de siguran necesare. circula ia vehiculelor trebuie s se efectueze strict în limitele benzilor. 2) În cazul în care în limita vizibilit ii apar obstacole care pot fi observate de conduc tor.37. cu condi ia c nu se creeaz obstacole tramvaiului. dar intrarea pe aceast band este permis numai pentru efectuarea manevrelor de ocolire. 1) Conduc torul trebuie s conduc vehiculul în conformitate cu limita de vitez stabilit . 4) Pe drumurile cu circula ie dublu sens care au trei benzi pentru circula ie delimitate prin marcajul longitudinal (cu excep ia marcajului 1. b) autocamioanele cu masa maxim autorizat ce dep e te 3500 kg pot ocupa banda extrem din stînga numai pentru virare la stînga sau întoarcere. Sec iunea a 3-a Viteza de deplasare i spa iul între vehicule 45. avînd pentru aceasta autorizarea lucr rilor de c tre administratorul drumului i acordul poli iei rutiere. 3) În cazul în care circula ia este intens .2) Conduc torul vehiculului care inten ioneaz s se deplaseze cu spatele poate s înceap manevra numai dup ce s-a asigurat c o poate face f r a crea un pericol sau un obstacol pentru ceilal i participan i la trafic. Intersectarea liniei discontinue este permis numai în caz de preselectare a benzii. Mersul cu spatele este interzis în intersec ii i în locurile prev zute în subpunctul 1) din prezentul punct.1 ± 5. întoarcerii sau opririi. Intrarea pe banda extrem stînga destinat circula iei în sens opus este interzis . preselectare pentru virare la stînga sau întoarcere. Ca excep ie. conduc torul trebuie s recurg la ajutorul altei persoane. se permite intrarea ma inilor care efectueaz pe ele lucr ri de între inere sau repara ie. dep i. banda din mijloc este destinat circula iei în ambele sensuri. deplasarea pe aceste linii este interzis . s reduc viteza pîn la limita care i-ar garanta siguran a traficului sau chiar s opreasc . d) situa ia rutier . aflate în afara autovehiculului. pentru a nu pune în pericol siguran a traficului. 1) Pe drumurile cu trei i mai multe benzi pe sens: a) vehiculele lente trebuie s se deplaseze pe banda extrem din dreapta.9). c) starea tehnic a vehiculului i particularit ile înc rc turii.41. preselecta banda pentru virare la stînga sau întoarcere. 46. Pe trotuare i pistele pentru pietoni este interzis intrarea vehiculelor. cu excep ia cazurilor necesare de a ocoli. 1) Determinarea benzilor de circula ie se efectueaz prin marcaj sau indicatoarele rutiere 5. 43. În cazurile în care cîmpul vizual în spate este limitat. 3) Pe drumurile cu circula ia dublu sens care au cel pu in dou benzi într-o direc ie este interzis intrarea pe partea carosabilului destinat circula iei în sens opus. Sec iunea a 2-a Pozi ia vehiculelor pe carosabil 42. În cazul în care exist o singur band pe sens. el trebuie s reduc viteza sau chiar s opreasc . 5) Pe drumul care are cel pu in dou benzi pe sens i linii de tramvai. 2) Pe drumurile al c ror carosabil este delimitat prin liniile marcajului longitudinal. în cazurile în care se deplaseaz pe lîng : . inînd permanent seama de urm torii factori: a) starea psihofiziologic ce influen eaz aten ia i reac ia. iar în lipsa acestora ± de c tre conduc torii vehiculelor.3. 44. b) dexteritatea în conducere care i-ar permite s prevad situa iile periculoase. se permite deplasarea numai pe linia de tramvai de aceea i direc ie. inînd cont de l imea carosabilului. în caz de necesitate. Conduc torul de vehicul trebuie s manifeste pruden sporit i.

4) Conduc torii de autovehicule destinate transportului de înc rc turi periculoase. iar prin zonele reziden iale i teritoriile adiacente drumului ± 20 km/h. pe celelalte drumuri ± 70 km/h.6).4 ± 90 km/h. 1) Conduc torilor care au vechimea în conducerea autovehiculului de categoria (subcategoria) respectiv mai mic de un an li se interzice s dep easc limita vitezei de 70 km/h. c) poate efectua dep irea f r a pune în pericol sau a stînjeni circula ia din sens opus.4. c) s circule cu vitez redus f r motiv întemeiat. 2) În afara localit ilor. persoane de vîrst înaintat . b) microbuze i autobuze în sta ionare. altele decît cele indicate. autobuze interurbane i turistice. b) cel care îl preced pe aceea i band nu a semnalizat inten ia de a dep i sau inten ia de a preselecta spre stînga. dac aceast ac iune nu este impus de siguran a circula iei. Aceste autovehicule vor purta în spate semnul distinctiv 11 (anexa nr.a) copii. d) poate s revin pe banda precedent f r a stînjeni vehiculul dep it. 90 km/h ± pe celelalte drumuri. c) vehicule de rut oprite în sta ii. cu masa sau gabaritul dep ite. aceast limit pe anumite sectoare de drum sau benzi de circula ie (pentru unele tipuri de vehicule) poate fi majorat pîn la 80 km/h. 3) Remorcarea autovehiculelor r mase în pan trebuie s se efectueze cu o vitez ce nu dep e te 50 km/h. precum i pentru motociclete. Imediat dup executarea dep irii. b) în afara localit ilor: 110 km/h ± pe drumurile semnalizate prin indicatorul 5. În cazul în care siguran a traficului se garanteaz . camioane la care masa maxim autorizat dep e te 3500 kg. Aceste autovehicule trebuie s poarte în fa i în spate semnul distinctiv 15 (anexa nr. precum i pentru autoturisme i camioane cu masa maxim autorizat ce nu dep e te 3500 kg care tracteaz o remorc . 47. semnalizate prin semnul distinctiv 5 (anexa nr. . În func ie de viteza de deplasare. conduc torul de vehicul trebuie s lase liber un spa iu (distan ) fa de vehiculul precedent care. b) pentru microbuze. Înaintea dep irii. nu se reduce brusc viteza i nu se opre te decît în cazuri excep ionale.4 ± 110 km/h. conduc torul vehiculului trebuie s se asigure c : a) nici un conduc tor de vehicul care îl urmeaz nu a început dep irea. prin instalarea indicatoarelor 3. pe drumurile semnalizate prin indicatorul 5. Conduc torului de vehicul îi este interzis: a) s dep easc viteza maxim determinat prin caracteristica tehnic a vehiculului. 1) Limitele maxime de vitez a vehiculelor pe drumurile publice sînt: a) în localit i ± 50 km/h. 48. adic banda pe care urmeaz s se angajeze are un spa iu suficient i viteza vehiculului ce urmeaz a fi dep it permite executarea acestei manevre. pe drumurile semnalizate prin indicatorul 5. d) s frîneze brusc. viteza maxim de deplasare trebuie s fie de 60 km/h. pe toate drumurile ± 90 km/h.6). i ar permite s opreasc evitînd coliziunea. trebuie s respecte viteza men ionat în autoriza ia special de transport. prin aceasta stînjenind circula ia.27 de semnifica ie corespunz toare. limitele maxime de vitez sînt: a) pentru autoturisme i autocamioane la care masa maxim autorizat nu dep e te 3500 kg. precum i persoane cu semne evidente de invaliditate. 2) În cazul în care se efectueaz transportarea persoanelor în caroseria camionului. b) s dep easc limita de vitez determinat de semnul distinctiv 11 (anexa nr. pe celelalte drumuri ± 90 km/h. Sec iunea a 4-a Dep irea i trecerea în sensuri opuse 51. c) pentru autobuze.6). în caz de frînare brusc a acestuia. 49. 50. în func ie de categoria vehiculelor.6).

cu excep ia cazurilor în care dep irea se efectueaz pe drumul cu prioritate în raport cu drumul intersectat. în cazul în care are inten ia de a devansa i alte vehicule.14. Ca excep ie.1 i 1. . 1) În cazul în care trecerea în sensuri opuse este imposibil .52. d) pe trecerile la nivel cu calea ferat i la o distan mai mic de 100 m înainte de acestea. unde trecerea concomitent în sensuri opuse a dou vehicule este imposibil . În cazul în care între ina din dreapta i marginea carosabilului nu exist spa iu suficient pentru dep ire. 1) Conduc torului de vehicul ce urmeaz a fi dep it îi este interzis s creeze obstacole dep irii prin m rirea vitezei sau alte ac iuni.2. c) în locurile unde s-a creat un rînd de vehicule ai c ror conduc tori sînt obliga i s respecte un semnal de interzicere a trecerii sau în cazul în care circula ia se desf oar lent. i ai celor lungi trebuie s men in între ei un spa iu care ar permite finalizarea manevrei de dep ire în siguran de c tre alte vehicule. precum i tramvaiele se dep esc pe partea dreapt . 2) Pe drumurile cu declivitate pronun at . 55. 2) În afara localit ilor. asigurîndu-se c nu-i stînjene te pe conduc torii vehiculelor care vin din spate cu o vitez mai mare. 1) Dep irea este interzis : a) în intersec iile cu circula ia nedirijat i în imediata apropiere înainte de ace stea. b) pe sectoarele de drum cu cîmpul vizual limitat. la prima posibilitate. acestea se pot deplasa concomitent. conduc torii vehiculelor lente. ciclomotoarelor i motocicletelor f r ata . tramvaiele se dep esc pe partea stîng . semnalizate prin indicatoarele rutiere 1. dac pentru aceasta exist spa iu suficient. 2) Conduc torul trebuie s men in în timpul dep irii un interval lateral suficient în raport cu vehiculul pe care îl dep e te. conduc torul vehiculului în pant trebuie s cedeze trecerea vehiculului în ramp . Sec iunea a 5-a Circula ia în intersec ii Reguli generale 56. 3) Dup executarea manevrei de dep ire (cu excep ia cazurilor în care dep irea se efectueaz pe banda din dreapta în raport cu vehiculul dep it).14. c) în tuneluri. 54. precum i pe drumurile cu circula ia în sens unic. conduc torul acestuia este obligat. 53. s cedeze trecerea vehiculelor care îl urmeaz . conduc torul este obligat s revin pe banda de circula ie ini ial . conduc torul de vehicul pe partea c ruia se afl obstacolul trebuie s cedeze trecerea. precum i la deplasarea pe drumurile care au cel pu in dou benzi pe sens. 1) În cazul în care traiectoriile de mers prin intersec ie ale vehiculelor nu se intersecteaz . 1) Vehiculele se dep esc numai pe partea stîng . 4) Pe drumurile cu cel pu in dou benzi pe sens conduc torul care a dep it un vehicul poate s r mîn pe banda în cauz . cu masa sau gabaritul dep ite. Excep ie de la regul sînt cazurile în care ei în i i inten ioneaz s dep easc sau circula ia este intens . b) pe trecerile pentru pietoni i în imediata apropiere înainte de acestea. 3) În cazul în care situa ia rutier nu permite dep irea unui vehicul lent. 2) Dep irea cu ie irea pe banda de circula ie în sens opus este interzis : a) în intersec iile cu circula ia dirijat . mai cu seam la dep irea bicicletelor. vehiculele ai c ror conduc tori au semnalizat inten ia de a schimba direc ia spre stînga i au început efectuarea acestei manevre.

Este interzis intrarea în intersec ie în cazul în care circula ia este blocat în direc ia de mers i ca urmare conduc torul va fi for at s opreasc .73. dac mijloacele de semnalizare sau configura ia intersec iei nu impun alt modalitate de efectuare a manevrei. înaintea semafoarelor este aplicat marcajul 1. precum i pietonilor care finalizeaz traversarea carosabilului.37. 1) Intersec ia în care semafoarele nu func ioneaz sau în care func ioneaz semnalul galben intermitent se consider intersec ie cu circula ie nedirijat . . în direc ia de deplasare.2) În cazul vir rii la stînga sau întoarcerii. conduc torul de vehicul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersec ie din dreapta. conduc torul de vehicul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus i se vor deplasa înainte sau la dreapta. Ulterior.12 i/sau este instalat indicatorul 5. 3) În cazul vir rii la dreapta sau la stînga. conduc torul trebuie s se conformeze semnalelor fiec rui semafor. Intersec ii cu circula ie dirijat 58. 4) În cazul permisiunii concomitente i în condi ii egale de deplasare. conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care vin din alte direc ii. neluînd în considerare semnalele semaforului la ie irea din intersec ie. conduc torii tramvaielor au prioritate fa de conduc torii altor vehicule. pe care acesta urmeaz s vireze. 1) Intersec ia în care ordinea de trecere este determinat de semnalele semaforului sau de agentul de circula ie se consider intersec ie cu circula ie dirijat . concomitent cu semnalul ro u. în lipsa indicatorului 5.38. Îns în cazul cînd în intersec ie.38.1 sau 5. 5.3 ori a marcajului 1. 4) La intersec ia drumurilor de semnifica ie echivalent . 5) În intersec ia în care circula ia este dirijat prin semaforul cu semnal suplimentar. astfel creînd obstacole vehiculelor ce se deplaseaz pe drumul intersectat. 4) În cazul deplas rii în direc ia s ge ii aplicate într-un semnal suplimentar al semaforului. Aceast regul o vor respecta între ei i conduc torii tramvaielor. conduc torul vehiculului care se deplaseaz pe drumul f r prioritate trebuie s cedeze trecerea vehiculelor ce se apropie de intersec ie pe drumul cu prioritate. 2) La intersec ia drumurilor de semnifica ie neechivalent . 3) În cazul în care drumul cu prioritate î i schimb direc ia în intersec ie. conduc torii de vehicule care se deplaseaz pe drumul cu prioritate trebuie s respecte ordinea trecerii intersec iilor de semnifica ie echivalent . 3) La apari ia semnalului verde al semaforului. conduc torul de vehicul trebuie s cedeze trecerea bicicli tilor i conduc torilor de ciclomotoare care traverseaz acest carosabil pe pista pentru bicicli ti.18. indiferent de direc ia de deplasare ulterioar a acestora. Intersec ii cu circula ie nedirijat 59. conduc torul autovehiculului amplasat pe banda de pe care se efectueaz virarea trebuie s continue deplasarea în direc ia indicat de s geat dac prin oprirea lui se creeaz obstacole vehiculelor ce vin din spate pe aceea i band . conduc torul este obligat s cedeze trecerea vehiculelor deja angajate în trecerea intersec iei. aceea i ordine trebuie s-o respecte conduc torii de vehicule de pe drumurile f r prioritate. 2) Conduc torul care s-a angajat în traversarea intersec iei la semnalul verde al semaforului trebuie s se deplaseze în direc ia inten ionat .2. precum i pietonilor care traverseaz carosabilul drumului. Conduc torii de vehicule ce vin din sensuri opuse i vor efectua simultan manevra de virare la stînga sau de întoarcere trebuie s lase centrul intersec iei pe dreapta de vehicul. indiferent de direc ia lor de deplasare. 57.

b) s r mîn pe loc i s semnalizeze alarma general . 2) Dac barierele sînt coborîte sau în curs de coborîre i/sau semnalele semaforului interzic trecerea (indiferent de pozi ia barierei). la o distan de cel pu in 1 km de la trecere. 1) În caz de oprire fortuit pe trecerea la nivel cu calea ferat . În cazul în care trecerea la nivel cu calea ferat nu este amenajat cu bariere i semafoare. cu bra ele întinse lateral ori coborîte sau avînd un baston (stegule ) în bra ul ridicat vertical semnific ³trecerea interzis ´. 2) Circula ia prin trecerea la nivel cu calea ferat a vehiculelor cu gabarit i mas dep ite. conduc torul vehiculului i agentul de cale ferat . Fiecare participant la trafic trebuie s ia în considerare exigen ele indicatoarelor i marcajului rutier. .12. pozi ia barierelor. precum i indica iile agentului de cale ferat . iar în lipsa acestuia ± nu mai aproape de 5 m fa de barier . nu se apropie trenul sau alt vehicul feroviar. 67. dou persoane (dac este numai o persoan ± în direc ia cu vizibilitate insuficient a c ii).37. iar semnalul semaforului permite trecerea. conduc torul trebuie s opreasc în fa a semaforului la marcajul 1. Sec iunea a 6-a Traversarea c ilor ferate 60. 1) În cazul în care la trecerea la nivel cu calea ferat sînt instalate bariere i/sau semafoare. În cazul în care la trecerea la nivel cu calea ferat nu este instalat indicatorul 5. dup posibilitate. conduc torul trebuie s opreasc la marcajul 1.1 i/sau nu este aplicat marcajul rutier 1. trecerea se va efectua numai într-un rînd. conduc torul poate s continue deplasarea numai atunci cînd barierele sînt ridicate. ie ind pe contrasens. semnalele semaforului. Semnalul de alarm general prezint o serie dintr-un semnal continuu urmat de trei semnale scurte ale claxonului. Pozi ia în care agentul de cale ferat se afl cu fa a sau cu spatele c tre participan ii la trafic. a celor lungi. cedînd trecerea trenului sau altui vehicul feroviar. el va considera c se afl pe drumul f r prioritate. 65. 66. în ambele direc ii ale c ii ferate.). precum i s ocoleasc vehiculele oprite în fa a trecerii. conduc torul de vehicul trebuie s reduc viteza i s se asigure c nu se apropie nici un tren.18.2. 64. conduc torul este obligat: a) s trimit . 62. explicîndu-le modul de semnalizare a opririi trenului care se apropie. din ambele sensuri. Deplasarea poate fi reluat numai dup ce conduc torul s-a asigurat c de trecere nu se apropie trenul sau alt vehicul feroviar.12 sau la indicatorul 2. 63. 2) Dac scoaterea vehiculului de pe calea ferat este imposibil . precum i al i conduc tori de vehicule afla i în apropiere sînt obliga i s ia m surile necesare pentru evacuarea imediat a persoanelor i scoaterea de pe calea ferat a vehiculului. b) s ridice voluntar bariera sau s ocoleasc bariera coborît . noroi etc. z pad . Participan ii la trafic trebuie s traverseze c ile ferate numai prin trecerile la nivel cu calea ferat . Pentru cedarea trecerii trenului sau altui vehicul feroviar. 61. precum i a celor lente se efectueaz cu permisiunea efului sec iei de între inere a c ii ferate. conduc torul poate s continue deplasarea numai dup ce s-a asigurat c de trecere.5) În cazul în care conduc torul vehiculului nu poate determina prezen a îmbr c mintei drumului (timp de noapte. 1) Circula ia prin trecerea la nivel cu calea ferat a ma inilor autopropulsate este permis numai în pozi ie de transport. 3) Conduc torului de vehicul îi este interzis: a) s se angajeze în traversare în cazul în care situa ia rutier îl va impune s opreasc pe calea ferat . La apropierea de trecerea la nivel cu calea ferat . iar indicatoarele rutiere de prioritate lipsesc. iar în lipsa lor ± nu mai aproape de 10 m de prima in .

rampe i sub acestea.8. 1) Oprirea sau sta ionarea voluntar a vehiculelor este permis într-un rînd. d). în cazul în care conduc torii de vehicule care circul în acela i sens vor fi impu i s treac peste acest marcaj. pe partea dreapt . 70. i) în locurile în care vehiculul creeaz obstacole altor participan i la trafic.6 ± 5. amplasarea vehiculelor poate fi alta decît cea indicat ). viaducte. g) în dreptul marcajului longitudinal continuu. c) la ie irile de pe teritoriile adiacente drumului. h) în locurile în care. 6. în cazul în care cîmpul vizual este mai mic de 100 m. popas de noapte etc. devine imposibil observarea indicatorului sau a semnalului semaforului. k) pe linia de tramvai sau imediat lîng aceasta. în cazul în care se creeaz obstacole circula iei tramvaielor. f) pe un spa iu mai mic de 25 m fa de locurile special amenajate pentru oprirea vehiculelor de rut sau taximetrelor ori de la locurile semnalizate prin marcajul 1. pe poduri. asociat indicatorului. Sec iunea a 7-a Oprirea i sta ionarea voluntar . 2) În cazul sta ion rii. conduc torii de vehicule trebuie s foloseasc ra ional suprafa a acestui teren.1.1 i 1.17.3.c) la apari ia trenului s alerge în întîmpinarea lui. 3) În localit i oprirea sau sta ionarea se va efectua în modul urm tor: a) pe partea dreapt a drumului cît mai aproape de bordur sau pe acostament. prin aceasta.2. dac prin indicatoare sau marcaj nu este prescris alt modalitate. Parcarea 68. Sta ionarea este interzis : a) în locurile în care este interzis oprirea.8. ciclomotoarele i bicicletele. marcate prin indicatorul 5. 69. Sta ionarea trebuie efectuat în conformitate cu modul indicat pe panoul adi ional 6.8. d) pe sectoarele de drum cu declivitate pronun at . e) în intersec ii i la o distan mai mic de 15 m de la acestea. semnalizate prin indicatoarele 1. Sta ionarea de lung durat (odihn . cel pu in într-o direc ie.8. c) pe carosabil în apropiere de curba periculoas sau sfîr itul rampei sectorului de drum. precum i prin marcajul 1.48.9. Oprirea este interzis : a) pe trecerile la nivel cu calea ferat i mai aproape de 50 m fa de acestea.1. care pot fi oprite sau sta ionate pe carosabil în dou rînduri. 6.2. iar în lipsa lor acest spa iu se determin de la indicatoarele 5.14.) se permite numai în locurile de parcare sau în afara drumului.14. numai în locurile special amenajate. dac prin aceasta se creeaz obstacole vehiculelor în cauz . b) pe ambele p r i ale drumului cu circula ia în sens unic. b) în tuneluri.48. b) pe drumurile publice cu o l ime a carosabilului mai mic de 6 m. în locurile care nu sînt delimitate prin marcaj. Excep ie de la regul fac motocicletele f r ata .1 sau 5. dac este liber cel pu in o band pentru circula ie (autocamioanele cu masa maxim autorizat ce dep e te 3500 kg pot opri pe partea stîng numai pentru a înc rca sau desc rca bunuri). paralel cu axa acestuia. c) autoturismele i motocicletele pot fi oprite sau sta ionate intrînd par ial ori în întregime pe trotuar. d) pe trecerile pentru pietoni i la o distan mai mic de 5 m înainte de acestea. 4) Pe drumurile din afara localit ilor vehiculele vor fi oprite sau sta ionate numai în afara carosabilului.8. j) pe gazoanele verzi. paralel cu marginea carosabilului (în locurile în care partea carosabil este l rgit . . Semnalul de oprire a trenului se efectueaz prin rotirea bra ului (pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus trebuie folosit i o lantern sau o f clie).2. iar în cazul în care aceasta nu este posibil ± cît mai aproape de marginea dreapt a carosabilului. semnalizînd oprirea.6 ± 6.

d).3 i/sau marcajul 1. 2) Pe timp de noapte. conduc torul acestuia trebuie s -l scoat imediat în afara carosabilului.71. prin intermediul unei leg turi flexibile.48. care la fiecare metru lungime trebuie s fie marcat prin stegule e de culoare ro ie de dimensiunea 200 x 200 mm. f) în procesul remorc rii autovehiculele trebuie s fie semnalizate conform punctului 34 subpunctul 3) litera f) din prezentul Regulament. precum i în caroseria vehiculului tractor. d) la volanul vehiculului tractor trebuie s se afle un conduc tor care are mai mult de un an vechime în conducere.1. la necesitate. 1) În cazul în care autovehiculul r mîne în pan . la volanul autovehiculului remorcat trebuie s se afle un conduc tor care posed permis de conducere de categoria (subcategoria) corespunz toare. este interzis prezen a persoanelor în cabina i caroseria vehiculului remorcat. 1) În cazul sta ion rii pe carosabil pe timp de noapte. 2) Dac vehiculul r mas în pan nu poate fi scos de pe carosabil i. troleibuzele. în locurile neiluminate ale drumurilor publice. 2) În cazul remorc rii prin modul înc rc rii par iale. precum i a vehiculelor cu trac iune animal . d) în cazul în care frîna de serviciu la vehiculul remorcat este defectat . precum i pe acestea. 1) În cazul în care remorcarea se efectueaz prin intermediul unei leg turi flexibile sau al cuplajului rigid.48. 1) Conduc torul poate p r si vehiculul doar dup ce a luat m surile necesare pentru a exclude pornirea de la sine a vehiculului sau utilizarea lui în lipsa conduc torului. se interzice transportarea pasagerilor în autobuzele. prin prezen a sa. se creeaz obstacole pentru ceilal i participan i la trafic. în cazul în care la vehiculul remorcat nu sînt defectate frîna de serviciu i sistemul de direc ie. Remorcarea este interzis : a) pe drumurile acoperite cu polei. în locurile unde oprirea este interzis . iar masa lui dep e te jum tate din masa de facto a vehiculului tractor. 72. b) cu motocicletele f r ata .1. autovehiculul trebuie s fie semnalizat conform punctului 34 subpunctul 4) din prezentul Regulament. 73. a remorcilor. 77. iar dac aceasta nu este posibil.1 ± 5. . conduc torul trebuie s -l semnalizeze în conformitate cu punctul 37 subpunctul 1) litera b) din prezentul Regulament. precum i în caroseria autocamioanelor remorcate. litera b) din prezentul Regulament. c) a dou autovehicule concomitent. b) prin intermediul unei bare metalice (cuplaj rigid) cu lungimea de cel mult 3 m sau al unui dispozitiv care s asigure posibilitatea vehiculului remorcat de a se înscrie în traiectoria remorcherului. conduc torul trebuie s ia m suri pentru deplasarea vehiculului din locurile în cauz . e) în cazul remorc rii prin intermediul leg turii flexibile sau al barei metalice. pe drumurile publice este interzis sta ionarea ma inilor autopropulsate. s anun e asisten a tehnic . semnalizate prin indicatoarele 5. c) autovehiculele cu sistemul de direc ie defectat vor fi remorcate prin înc rcarea p r ii din fa a lor în caroseria vehiculului tractor sau pe o platform de remorcare. 2) Se interzice deschiderea portierelor vehiculului oprit. iar dac aceasta este imposibil ± s semnalizeze autovehiculul în conformitate cu punctul 37. s -l deplaseze cît mai aproape de bordur i. subpunctul 1). 76. 75. 3) În caz de oprire fortuit . Remorcarea autovehiculelor r mase în pan se va efectua respectînd urm toarele condi ii: a) prin intermediul leg turii flexibile cu o lungime de 4-6 m. în cazul în care se expune pericolului conduc torul sau pasagerii ori se creeaz obstacole altor participan i la trafic. Parcarea vehiculelor este permis numai în locurile destinate acestui scop. Sec iunea a 8-a Remorcarea autovehiculelor r mase în pan i tractarea remorcilor 74. în cazul în care la vehiculul remorcat nu este defectat sistemul de direc ie.

precum i bicicleta pot tracta o remorc cu o singur ax . cu excep ia conduc torului. iar autovehiculele trebuie s fie semnalizate în fa i în spate cu semnul distinctiv 5 (anexa nr. 1) Un automobil poate tracta numai o singur remorc . 1) Transportul de persoane în caroseria vehiculului de subcategoria C1 sau categoria C este permis numai dac : a) conduc torul are vîrsta de cel pu in 21 ani i minim 3 ani vechime în conducerea autovehiculelor de subcategoria (categoria) men ionat . conduc torului vehiculului de rut i se interzice s poarte discu ii cu alte persoane. 1) Conduc torul vehiculului de rut este obligat: a) s opreasc pentru îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor numai în sta iile semnalizate ca atare. ciclomotorul. 83. 2) Îmbarcarea pasagerilor în vehicul i debarcarea din el se permit numai din partea trotuarului sau acostamentului (în cazul camionului ± i din partea oblonului din spate a caroseriei acestuia). 2) Viteza ansamblului de vehicule nu trebuie s dep easc viteza maxim stabilit de uzina produc toare pentru oricare dintre vehiculele care îl compun. 1) Cuplarea unui vehicul cu una sau dou remorci se va efectua numai dac : a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sînt omologate i compatibile. avînd masa maxim autorizat de cel mult 3000 kg. c) num rul persoanelor nu dep e te num rul locurilor utilate. inclusiv cele din cabin . iar b ncile amplasate de-a lungul obloanelor laterale sau celui din spate au speteze solide.6). În salonul acestor vehicule trebuie s se afle cel pu in o persoan adult în calitate de înso itor. 1) Copiii în vîrst de pîn la 7 ani. 3) Motocicleta f r ata . 81. 82. b uturi sau s fumeze. s permit accesul acestora în cabina conduc torului. cu condi ia c ansamblul astfel format nu dep e te lungimea de 24 m. s consume alimente. d) s repun în mi care vehiculul din sta ie dup ce a luat m surile necesare de precau ie pentru a evita accidentul în traficul rutier. 2) În caroseria neutilat a autocamionului se pot deplasa persoanele care înso esc sau urmeaz a primi înc rc turile.5 m. 3) În timpul mersului. b) tipul remorcii corespunde tipului autovehiculului tractor. care nu sînt supraveghea i de o persoan adult sau nu sînt inu i în bra e. dar nu dep e te 16. 2) Autobuzul poate tracta o remorc pentru bagaje. acesta trebuie s posede categoria D. b) autovehiculul este utilat cu b nci fixate în caroserie la o distan de cel pu in 0. b) s deschid u ile numai dup ce vehiculul a oprit în sta ie. cu condi ia c ele vor fi asigurate cu locuri amplasate mai jos de marginea de sus a obloanelor. Dac num rul de persoane transportate dep e te 16 în afara conduc torului. c) s închid u ile numai dup ce pasagerii au coborît ori au urcat. 79. În acest caz lungimea ansamblului de vehicule nu trebuie s dep easc 20 m.78.3 m de la marginea de sus a obloanelor i în raport cu nivelul platformei la în l imea de 0. iar viteza nu va dep i 30 km/h. Tractorul poate tracta dou remorci. Sec iunea a 9-a Transportul de persoane 80.3-0. 2) Transportarea în grup a copiilor se efectueaz numai în microbuze i autobuze. Este interzis : . iar în cazul în care num rul de persoane transportate este mai mare de 8. pot fi transporta i în autoturismul care este utilat cu un dispozitiv special de sus inere ce corespunde masei i taliei copilului. acesta trebuie s posede i subcategoria D1.

obiecte sau substan e ce prezint pericol sau incomodeaz al i pasageri. 87.4 m de la marginea exterioar a luminilor de gabarit. ea trebuie marcat prin semnele distinctive 12 (anexa nr. chiar dac sînt inu i în bra e de persoane adulte. în condi ii de vizibilitate redus sau polei. mîner de sus inere i sprijin pentru picioare. c) s a tepte vehiculul de rut în sta ie. 84. În cazul în care înc rc tura dep e te limitele de gabarit ale vehiculului în plan longitudinal. inu i în bra e de persoane adulte). d) conduc torilor de microbuze i autoturisme ± transportarea copiilor în vîrst de pîn la 12 ani pe bancheta din fa . în lungime ± înc rc tura s nu dep easc limita gabaritului posterior al vehiculului mai mult de 2 m. tractorului. în în l ime ± 4 m. Conduc torul de vehicul. mai mult de 1 m. iar pe timp de noapte ± semnalizat suplimentar prin catadioptri sau lanterne de culoare alb în fa i de culoare ro ie în spate. Este interzis deplasarea vehiculelor cu limitele de gabarit dep ite. e) transportarea persoanelor în afara cabinei camionului (cu excep ia cazurilor de transportare în caroseria sau furgonul utilate corespunz tor). constructiv sau din cauza înc rc turii transportate. 89. dup caz. în plan transversal ± mai mult de 0. Limitele maxime de gabarit ale vehiculelor (inclusiv înc rc turii) nu trebuie s dep easc : în l ime ± 2. în caroseria motocicletei destinat transport rii înc rc turilor. fa sau spate. 90.a) transportarea persoanelor al c ror num r dep e te num rul de locuri prev zute prin caracteristica tehnic a vehiculului (cu excep ia copiilor în vîrst de pîn la 7 ani. dac motocicleta nu este utilat cu a. Sec iunea a 10-a Transportarea înc rc turilor 86. 91. s in deschise ori s for eze deschiderea u ilor în timpul mersului vehiculului. Pasagerului îi este interzis: a) s urce.6). Vehiculele care. c) transportarea pe motociclete a persoanelor cu semne evidente de ebrietate sau dac ambele picioare sînt plasate pe de o parte a motocicletei. pe trotuar. 85.6 m). Masa înc rc turii transportate i repartizarea acesteia pe axe nu trebuie s dep easc valorile stabilite prin caracteristica tehnic a vehiculului. b) s poarte casca de protec ie prins cu cataram atunci cînd c l tore te pe motociclet . Pasagerul este obligat: a) s poarte centura de siguran în cazul în care prin construc ia autovehiculului este prev zut acest dispozitiv. este obligat s verifice dac înc rc tura este amplasat i fixat astfel încît aceasta: a) s nu expun pericolului participan ii la trafic sau s cauzeze daune propriet ii publice ori private. pe refugiu. s coboare. . înainte de plecare i în timpul deplas rii.55 m (pentru autocamioanele frigorifice i caroseriile izotermice ± 2. d) s stea în picioare în caroseria autocamionului în mers. în remorc . 88. dep esc limitele maxime de gabarit se pot deplasa pe drumurile publice numai fiind autorizate de administratorul drumului (administratorii drumurilor) i poli ia rutier . b) s nu limiteze cîmpul vizual al conduc torului. b) s antreneze conduc torul în discu ii sau s -i distrag aten ia în timpul mersului. rulot -camping. altor ma ini autopropulsate. e) s urce în vehiculul de rut cu animale. c) s arunce din vehicul orice fel de obiecte sau substan e. s nu perturbeze stabilitatea sau s fac dificil conducerea vehiculului. b) transportarea pe motocicleta f r ata a copiilor care au vîrsta mai mic de 12 ani sau a oric rei alte persoane. acostament sau.

96. iar dac aceasta nu este posibil ± s întrerup deplasarea. precum i mînarea animalelor domestice. precum i pe drumurile de comunica ie dintre imobilele de locuit cu multe etaje. pe rute coordonate cu poli ia rutier . Reglement rile sec iunii în cauz î i extind ac iunea i asupra circula iei prin cur i. Pe autostr zi se interzice: a) deplasarea pietonilor. e) în cazul în care amplasarea i fixarea înc rc turii nu corespunde cerin elor de siguran i normelor de transportare. precum i semnalele executate cu bra ele de conduc torul vehiculului la care sînt defectate sau lipsesc dispozitivele de semnalizare luminoas . ma inilor autopropulsate (excep ie fac cazurile cînd acestea execut lucr ri de între inere i repara ie a drumului). d) s nu mascheze dispozitivele de iluminare exterioar . d) sta ionarea vehiculelor în afara locurilor special amenajate sau amplasarea lor într -un mod care face dificil (sau chiar imposibil ) deplasarea pietonilor ori trecerea vehiculelor cu regim prioritar de circula ie. 92. cît i pe carosabilul drumului. pe alte benzi decît pe prima i a doua. c) remorcarea autovehiculelor r mase în pan trecînd de prima ie ire de pe autostrad . 2) Conduc torii de vehicule trebuie s se deplaseze astfel încît s nu creeze obstacole sau pericol pietonilor. b) circula ia autocamioanelor cu masa maxim autorizat ce dep e te 3500 kg i a celor ce au lungimea mai mare de 7 m. 95. 1) În zona reziden ial i cea pietonal pietonilor li se permite deplasarea atît pe trotuare. altor vehicule a c ror vitez . c) instruirea în conducere. În caz de necesitate. iar înl turarea imediat a acesteia nu este posibil . îi este interzis s transporte bunuri deasupra vehiculului. . ciclomotoarelor. 93. ei sînt obliga i s opreasc . Conduc torului de vehicul. b) circula ia autocamioanelor (cu excep ia celor de prest ri servicii popula iei i institu iilor aflate în zon sau care efectueaz lucr ri tehnologice).6). Sec iunea a 12-a Circula ia pe autostr zi 98. Jocurile copiilor sînt permise pe întreg teritoriul zonei reziden iale.c) s nu se rostogoleasc sau s cad din vehicul. circula ia bicicletelor. conduc torul trebuie s -l semnalizeze conform punctului 37 subpunctul 2) din prezentul Regulament. îns nu trebuie s creeze obstacole neîntemeiate circula iei lor. conduc torul trebuie s întreprind m suri de înl turare a necorespunderilor. d) intrarea în locurile de întrerupere a benzii de separare i întoarcerea pentru deplasarea în sensul opus. e) sta ionarea cu motorul în func iune. în cazul în care autostrada are cel pu in trei benzi pe sens. f) în situa ia în care înc rc tura a c zut din vehicul i prin aceasta s creat un obstacol -a circula iei. este mai mic de 60km/h. dac acesta nu este prev zut cu portbagaj omologat. 97. destinat transportului de persoane. Ei au prioritate în raport cu vehiculele. semnalizate cu semnul distinctiv 13 (anexa nr. La ie irea din zona reziden ial conduc torii trebuie s cedeze trecerea altor participan i la trafic. dispozitivele de semnalizare. Sec iunea a 11-a Circula ia prin zonele reziden iale i pietonale 94. Transportarea înc rc turilor periculoase trebuie efectuat numai cu autovehicule special amenajate. prin construc ie sau din alte motive. În zona reziden ial i cea pietonal este interzis : a) trecerea vehiculelor în tranzit. catadioptrii i pl cile cu num rul de înmatriculare.

103. luînd m surile necesare pentru scoaterea lui dup linia 1. po tei speciale. conduc torii vehiculelor în cauz trebuie s pun în func iune semnalele luminoase i sonore speciale.26 sau 5. pot conduce autovehicule pe drumurile publice dac posed permis de conducere na ional.e) mersul cu spatele. 99. în cazul în care execut misiuni urgente de serviciu. cu o ulterioar întrerupere de cel pu in 24 ore.48. de asemenea. inclusiv s . f) instruirea în conducere. ale echipelor mobile ale Serviciului Vamal. efectuarea probelor tehnice ale autovehiculelor. Conduc torii vehiculelor escortate trebuie s includ în faruri lumina de întîlnire. Autovehiculele înmatriculate în alte state pot circula pe drumurile publice ale Republicii Moldova numai în cazul în care se respect condi iile de admitere în traficul interna ional. 104. Totodat . Autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova vor putea trece frontiera de stat în cazul în care se respect condi iile de admitere în traficul interna ional. conduc torul trebuie s semnalizeze vehiculul în conformitate cu punctul 37 subpunctul 1) litera b) din prezentul Regulament.1. pentru a reduce viteza.2 a). Serviciului de Protec ie i Paz de Stat. conduc torii altor vehicule trebuie s asigure deplasarea nestînjenit a acestuia. perfectat pe numele s u. la care Republica Moldova este parte. precum i semnul distinctiv 3 (anexa nr. Conduc torii acestor vehicule trebuie s posede permis de conducere na ional de categoria (subcategoria) respectiv . indiferent de direc ia lui de deplasare. Serviciului Gr niceri. 106. care separ carosabilul de banda destinat acestui scop. ambulan ele. g) oprirea în afara locurilor special amenajate i semnalizate prin indicatoarele 5. s se încorporeze în fluxul de vehicule care circul pe ea. f r a le crea obstacole. cedînd trecerea. Vehiculele în cauz trebuie s poarte pl ci cu num rul de înmatriculare de modelul stabilit prin Conven ia interna ional privind circula ia rutier . Ministerului Ap r rii. ei pot profita de prioritate doar atunci cînd s-au asigurat c li se cedeaz trecerea. Serviciului de Informa ii i Securitate. Persoanele care domiciliaz în alte state. care corespunde modelului stabilit de Conven ia interna ional privind circula ia rutier sau permis recunoscut pe baz de reciprocitate. Sec iunea a 14-a Reguli privind circula ia vehiculelor cu regim prioritar de circula ie i obliga iile celorlal i conduc tori de vehicule 105. dar sînt venite provizoriu în Republica Moldova. cu condi ia c se vor întreprinde m surile necesare de precau ie pentru a evita orice accident în traficul rutier. capitolului III sec iunile a 2-a i a 8-a. 102. care sînt echipate cu semnale luminoase i sonore speciale. conform punctului 38 din prezentul Regulament. 1) Autovehiculele Ministerului Afacerilor Interne. 2) În cazul în care se execut misiuni urgente de serviciu. De prioritate beneficiaz . trebuie din timp s preselecteze banda de decelerare. 2) Conduc torul de autovehicul care urmeaz s ias de pe autostrad . 100. 1) La apropierea vehiculului la care este pus în func iune dispozitivul cu lumin albastr giratorie sau fulger i semnalul sonor special. Vehiculul aflat în traficul interna ional poate s circule pe drumurile publice nu mai mult de un an. cele destinate stingerii incendiilor. precum i cele ale serviciilor bancare.6). pot devia de la exigen ele Regulamentului în cauz (cu excep ia capitolului II. 1) Conduc torul de autovehicul care urmeaz s intre pe autostrad trebuie s utilizeze banda de accelerare i. În caz de oprire fortuit . Departamentului Institu iilor Penitenciare al Ministerului Justi iei. conduc torii vehiculelor escortate de vehiculul cu regim prioritar de circula ie. capitolului IV sec iunea a 18-a). i care sînt vopsite în mod special. Sec iunea a 13-a Circula ia autovehiculelor în traficul interna ional 101.

în cazul în care se apropie de vehiculul oprit. punctului 42 subpunctele 2) i 5). c l re ii trebuie s circule pe drumul public numai într-un singur rînd. oprind cît mai aproape de bordur sau pe acostament. 2. cu oglind retrovizoare pentru instructor. echipate cu dispozitive cu lumin de culoare portocalie giratorie. 2) În cazul în care vehiculul cu regim prioritar de circula ie la care sînt puse în func iune dispozitivele cu lumin de culoare albastr i/sau ro ie. trebuie s reduc viteza pîn la limita care. 4) Vehiculul destinat instruirii trebuie s fie echipat cu comand dubl asupra ambreiajului i frînei.elibereze banda pe care se deplaseaz vehiculul cu regim prioritar de circula ie. pe acostament sau chiar. Reluarea deplas rii se permite numai dup trecerea autovehiculului care încheie coloana. Sec iunea a 15-a Instruirea în conducerea autovehiculelor 108.2. pozi ionîndu-se cît mai aproape de bordur . Instruirea pe drumurile publice poate fi efectuat numai pe itinerarele autorizate de poli ia rutier doar în cazul în care cursan ii au dexteritate suficient în conducerea autovehiculului. precum i punctului 40 subpunctul 5). virare la stînga sau întoarcere). ciclomotoare. îns acesta este destinat aten ion rii i avertiz rii altor participan i la trafic despre eventualul pericol. precum i semnalizat conform punctului 34 subpunctul 3) litera b) i punctului 36 din prezentul Regulament. avînd pus în func iune un dispozitiv de culoare albastr sau verde.17. precum i semnalul sonor special. conduc torii altor vehicule sînt obliga i s cedeze trecerea atît acestuia. escorteaz o coloan oficial .14 ± 3. vehicule cu trac iune animal . 2) Instruirea ini ial în conducerea vehiculului trebuie efectuat pe terenuri închise circula iei sau pe terenurile amenajate i destinate acestui scop. în cazul instruirii pe drumurile publice. Dispozitivul cu lumin de culoare portocalie nu acord prioritate în circula ie. cu condi ia c nu vor periclita siguran a circula iei. în . 3) Instructorul. vehiculelor cu trac iune animal i pietonilor cu c rucioare manuale 109.5. 1) Conduc torii de biciclete. Conduc torilor altor vehicule li se interzice s creeze obstacole în executarea lucr rilor de c tre vehiculele în cauz . în caz de necesitate. i-ar asigura oprirea imediat . trebuie s posede permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte vehiculul pentru instruire. 1) Instruirea teoretic i practic în vederea ob inerii permisului de conducere. 107. precum i pentru ob inerea categoriilor sau subcategoriilor noi poate fi efectuat doar în cadrul cursurilor organizate de institu iile licen iate în domeniu.23) i ale marcajelor. Sec iunea a 16-a Circula ia bicicletelor.4. men inînd în timpul deplas rii. precum i a vehiculelor escortate de acesta. 3) Conduc torul de vehicul. cunosc i respect exigen ele prezentului Regulament. dep ire. 2. vehiculul deplasîndu-se numai pe banda extrem dreapta (excep ie cazurile de ocolire. indiferent de direc ia lor de deplasare. la care func ioneaz dispozitivul cu lumin albastr giratorie sau fulger. precum i certificat de atestare profesional care îi acord dreptul de a instrui. punctului 43 subpunctele 1) i 2) i punctului 44 din prezentul Regulament. s opreasc . în caz de necesitate. 4) Folosirea de c tre conduc torii vehiculelor cu regim prioritar de circula ie a semnalelor luminoase i sonore speciale în alte cazuri decît cele justificate de urgen a misiunii lor este interzis . Excep ie de la regul o au vehiculele care vin d sens in opus pe drumul cu band de separare. cît i vehiculelor escortate. 3. Este interzis dep irea vehiculului cu regim prioritar de circula ie. 3. Conduc torii autovehiculelor destinate lucr rilor de între inere a drumurilor.1. în timpul execut rii lucr rilor pe drumurile publice pot face excep ie de la exigen ele indicatoarelor (cu excep ia indicatoarelor 2. 2.

i) s conduc vehiculul dac ghidonul. din dreapta. cu excep ia unui copil de pîn la 7 ani. conduc torii de biciclete i ciclomotoare trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care circul pe drum. 3) Bicicletele trebuie s fie utilate cu catadioptri în fa de culoare alb (sau far). stînjenesc conducerea bicicletei (ciclomotorului) sau pericliteaz circula ia altor participan i la trafic. în cazul opririi pe sectorul de drum cu declivit i. 1) Animalele izolate sau în turm (ciread ) pot fi mînate pe drumurile publice. numai de înso itori (ciobani etc. frîna sau claxonul sînt defectate. în spate ± de culoare ro ie. 4) Conduc torilor de biciclete i ciclomotoare li se interzice: a) s circule pe carosabilul drumului. b) s circule ne inînd cel pu in cu o mîn ghidonul. în timpul deplas rii. în cazul în care pista pentru bicicli ti se intersecteaz cu drumul public i aceast intersectare este nedirijat . De asemenea. 3) Conduc torul vehiculului cu trac iune animal . iar dac din diferite motive este impus s se deplaseze pe jos. cu excep ia tract rii unei remorci compatibile acestor vehicule. c) s transporte pe timp de noapte i în condi ii de vizibilitate redus înc rc turi ce dep esc limitele de gabarit ale vehiculului. pe aleile din parcuri i prin gr dinile publice (cu excep ia copiilor care se deplaseaz pe biciclete sub supravegherea celor adul i). pe lateral ± portocalie. s lase animalele dezlegate. 111. Înc rc turile care dep esc limitele de gabarit ale vehiculului trebuie semnalizate pe lateral cu stegule e de culoare ro ie. precum i remorcarea cu acestea. s fie semnalizat în fa cu catadioptri de culoare alb . 2) Vehiculul în cauz trebuie s fie echipat cu pan pentru împiedicarea ro ii la deplasarea în pant sau. pe suportul special montat în fa . men inînd în permanen controlul asupra animalelor. pe lateral ± de culoare portocalie. 5) Animalele care înso esc un vehicul cu trac iune animal trebuie s fie legate în spatele acestuia. În cazul în care acestea sînt mînate pentru traversarea drumului public sau prin trecerea la nivel cu calea ferat . animalele (cîte cel mult dou la înso itor) pot fi conduse de frîu. pentru imobilizarea acestuia. Izolat. în cazul în care vizibilitatea este redus i/sau cîmpul vizual este limitat. în spate ± ro ie. 2) În afara intersec iilor. de regul pe timp de zi. lungimea sau masa lor. el trebuie s duc animalele de frîu în timpul intr rii pe drumul cu prioritate. g) s execute manevra de virare la stînga sau de întoarcere pe drumurile care au mai mult de o band pe sens. în cazul în care în direc ia de deplasare exist un drum rudimentar. b) s circule în galop prin localit i. . un interval nu mai mare de 1 m. trebuie s se afle în vehicul. prin volumul. în cazul în care în direc ia de deplasare exist o pist pentru bicicli ti. k) remorcarea bicicletelor (ciclomotoarelor). f) s circule pe trotuare. de form triunghiular . 4) Conduc torului de vehicul cu trac iune animal îi este interzis: a) s circule pe drumul modernizat. 110. fiind îmbr ca i în vest de protec ie-avertizare fluorescent-reflectorizant . el trebuie s duc animalele de frîu. 1) Pentru a fi admis în traficul rutier. d) s transporte persoane. precum i cu picioarele neamplasate pe pedale. d) în timpul sta ion rii pe drum. h) s conduc bicicleta sau ciclomotorul fiind în stare de ebrietate. e) s transporte înc rc turi care. este necesar existen a unui num r suficient de înso itori. c) s se in cu mîna de un vehicul în mers.).raport cu marginea din dreapta a carosabilului. dar nu mai pu in de trei. vehiculul cu trac iune animal trebuie s fie înregistrat în modul stabilit i s poarte placa cu num rul de înregistrare.

iar în lipsa acestora ± de semnalele semafoarelor care dirijeaz circula ia vehiculelor sau de semnalele agen ilor de circula ie. cît mai aproape de marginea stîng a carosabilului. în întîmpinarea fluxului de vehicule. iar în lipsa acestora la intersec ii ± pe linia trotuarelor sau acostamentelor. îns ei vor ie i pe carosabil numai cînd vor fi convin i de siguran a travers rii. Pietonii se pot deplasa i pe pistele pentru bicicli ti. Este interzis . 3) În cazul în care pietonii sînt impu i. 116. în întîmpinarea fluxului de vehicule. împing bicicleta. în cazul în care înc rc tura îi face vizibilitatea insuficient sau chiar imposibil în direc ia de mers. 114. 4) În afara localit ilor. ciclomotorul sau motocicleta trebuie s se deplaseze în aceea i direc ie cu vehiculele. 3) În cazul în care sînt mînate pe drumul public. în lipsa trotuarelor. în prezen a altor c i. b) s se deplaseze pe drumurile neiluminate. în raport cu conduc torii de vehicule. pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus . se pot deplasa pe marginea dreapt a carosabilului. din cauza lipsei trotuarelor i a acostamentelor. 1) Pietonii trebuie s traverseze drumul numai pe la trecerile semnalizate. iar în lipsa acestora ± pe acostament. pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus . pietonii trebuie s circule pe acostamentul din partea stîng a drumului. iar în lipsa acestuia. 2) În cazul în care în limitele vizibilit ii (100-150 m) nu sînt treceri pentru pietoni sau intersec ii. Persoanele care ruleaz în c rucioarele pentru invalizi. f r s stînjeneasc circula ia vehiculelor. înso itorii de animale trebuie s poarte îmbr c minte cu elemente fluorescent-reflectorizante. cît mai aproape de marginea stîng a carosabilului. pistelor pentru pietoni i acostamentelor. precum i persoanele care ruleaz în c rucioare pentru invalizi. s se deplaseze pe carosabilul drumului amenajat cu o band de separare. pietonii trebuie s poarte îmbr c minte cu elemente fluorescentreflectorizante. 2) Pietonii care transport sau duc obiecte voluminoase. 2) Pietonului cu c rucior manual îi este interzis: a) s se deplaseze pe carosabilul drumurilor cu circula ie intens . efectuînd trecerea pe traiectorie perpendicular în raport cu marginea carosabilului. 1) Pietonilor li se interzice s se angajeze în traversare: . iar în lipsa acestuia. pietonii au prioritate în trecere. 5) În cazul deplas rii pe carosabil sau pe acostament. pietonii nu trebuie s încetineasc mersul sau s se opreasc f r motiv. 112. animalele i înso itorii acestora trebuie s circule pe acostamentul din partea stîng a drumului. care ar permite circula ia fluent i în siguran a celorlal i participan i la trafic.2) Turmele mari trebuie frac ionate în grupuri compacte i bine separate între ele. mînarea animalelor pe drumul cu îmbr c mintea carosabilului asfaltic sau ciment-beton. ei pot traversa drumul numai dup ce s-au asigurat c nu se apropie nici un vehicul. pistelor pentru pietoni sau pe potecile al turate drumului public. inind cont de num rul înso itorilor. 1) Pietonul cu c rucior manual nu trebuie s se deplaseze pe drumul public. În caz de mînare pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus . 2) La trecerile cu circula ia nedirijat . 1) La trecerile cu circula ia dirijat . 1) Pietonii trebuie s se deplaseze pe partea dreapt a trotuarelor. 3) Odat angaja i în traversare. Sec iunea a 17-a Circula ia pietonilor i a coloanelor 113. ei trebuie s mearg unul dup altul pe marginea dreapt a carosabilului. astfel încît s se creeze spa ii suficiente. c) s abandoneze c ruciorul pe carosabil. dînd dovad de pruden sporit . inclusiv pe pasajele denivelate. cu condi ia c nu stînjenesc circula ia bicicli tilor i a conduc torilor de ciclomotoare. 115. pietonii trebuie s se conduc de semnalele semafoarelor destinate pietonilor.

protec ia mediului. c) s frac ioneze coloana în grupuri. Pentru a fi men inute în traficul rutier. 3) Pietonii trebuie s a tepte vehiculele de rut în sta ie. normelor tehnice de exploatare. ziua ± cu stegule e ro ii. dac m rimea acesteia stînjene te dep irea ei de c tre autovehiculele în mers. b) pe sectoarele de drum cu cîmpul vizual limitat. cu eliberarea ecusonului de modelul stabilit. 118. 120. 117. Este interzis exploatarea vehiculului prin retragerea pl cilor cu num rul de înmatriculare sau de înregistrare în cazurile în care: a) acesta este fabricat sau reutilat nerespectîndu-se standardele i normativele în vigoare privind siguran a traficului rutier. Conduc torii coloanelor sînt obliga i: a) s formeze coloana cu cel mult patru persoane în rînd. pe refugiu. iar în lipsa acestuia ± pe partea exterioar a acostamentului. Confirmarea privind efectuarea controlului tehnic de stat o constituie ecusonul valabil amplasat în partea dreapt de jos a parbrizului vehiculului (cu excep ia motocicletelor i remorcilor). vehiculele trebuie supuse periodic controlului tehnic de stat la sta iile autorizate. altor acte normative ce in de siguran a traficului rutier. Sec iunea a 18-a Condi ii tehnice pentru admiterea în circula ie a autovehiculelor i remorcilor 119. dar numai pe timp de zi. 2) Pietonilor li se interzice s traverseze c ile la trecerile la nivel cu calea ferat cînd semnalul luminos sau pozi ia barierei interzice trecerea. care emite semnale luminoase i sonore. în fa i în spate. controlul tehnic de stat al vehiculelor este efectuat i de subdiviziunile poli iei rutiere i inspectoratele ³Intehagro´. pe trotuare i pistele pentru pietoni în coloan cîte doi. b) acesta nu a fost supus controlului tehnic de stat sau lipse te ecusonul ce confirm efectuarea acestuia sau raportul de verificare tehnic a vehiculului. înso it de raportul de verificare tehnic a vehiculului. 2) Persoanele adulte care se deplaseaz cu copii în vîrst de pîn la 7 ani trebuie s -i conduc numai pe partea exterioar a trotuarului.a) nemijlocit prin fa a sau spatele unui vehicul de rut oprit în sta ie ori a altor vehicule oprite sau sta ionate pe drum. Starea tehnic i utilajul autovehiculelor i remorcilor (în continuare ± vehicule) trebuie s corespund standardelor. cu excep ia manifesta iilor. iar pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus ± cu lanterne cu lumini: în fa ± de culoare alb . semnalizîndu-le respectiv. c) prin spa iul intersec iilor în afara trecerilor pentru pietoni. în spate ± de culoare ro ie. în condi iile stabilite de legisla ia în vigoare. pe trotuar. c) num rul de înmatriculare nu corespunde standardului stabilit. acostament sau. Troleibuzele nu se admit în traficul rutier în cazul în care au fost eviden iate defecte men ionate în normele de exploatare a acestora. instruc iunilor întreprinderilor produc toare. 3) Grupurile de copii pot s circule. 121. educatorii i persoanele care înso esc copii nu trebuie s admit ie irea nesupravegheat a acestora pe carosabilul drumului. d) în cazul în care se apropie un vehicul cu regim prioritar de circula ie. sub supravegherea persoanelor adulte. b) s semnalizeze coloana în flancul stîng. dup caz. defil rilor sau cortegiilor. iar în lipsa acestora ± pe acostament. d) acesta este echipat cu dispozitive luminoase i sonore speciale f r autoriza ia Direc iei poli iei rutiere. Pîn la finalizarea re elei sta iilor autorizate. 1) P rin ii. .

tipul. contrar prevederilor punctului 122 subpunctul 6) litera e) din prezentul Regulament.0 mm. 3) Dispozitivele de iluminare. e) vehiculul este echipat: în fa . este prezent exfolierea carcasei. semnalizare luminoas . cu lanterne de semnalizare a deplas rii cu spatele i de iluminare a pl cii cu num rul de înmatriculare. Pentru pneurile remorcilor sînt stabilite limite de uzare identice celor pentru pneurile autovehiculelor care le tracteaz . noi i re apate. cu tub i f r tub). c) este deteriorat sau lipse te servomecanismul sistemului de direc ie. pentru sezon de var i sezon de iarn . de in torul vehiculului îl va prezenta pentru inspectarea repetat la poli ia rutier . Dup înl turarea neajunsului care a servit drept temei pentru interzicerea exploat rii. prev zut prin construc ie. precum i exigen elor întreprinderii produc toare. c) prin dimensiunile sau sarcina admisibil . . f) semnalizatorul sonor (claxonul) este defectat sau lipse te. care îi va restitui pl cile cu num rul de înmatriculare (de înregistrare) retrase. b) sînt jocuri reciproce pronun ate ale pieselor i subansamblurilor sistemului de direc ie. iar dispozitivele fluorescent-reflectorizante sînt de o alt culoare decît cea alb . autocamioanelor ± 1. în spate. d) pneurile aceleia i axe a autovehiculului au dimensiuni. b) sînt dereglate farurile.e) parbrizul sau suprafe ele de geam ale portierelor din fa sînt umbrite. precum i celelalte lanterne emit o alt lumin decît cea ro ie. a benzii de rulare sau a flancurilor. b) este modificat construc ia sistemului de frînare. 122. sau amortizorul ghidonului la motociclete. culoarea i regimul de func ionare sau amplasarea dispozitivelor de iluminare exterioar sînt altele decît cele prev zute prin construc ie. autobuzelor ± 2.6 mm.0 mm. modelul profilului benzii de rulare diferit. iar dispozitivele fluorescent-reflectorizante sînt de o alt culoare decît cea ro ie. Autovehiculele scoase din fabrica ie pot fi echipate cu dispozitive de iluminare i semnalizare de la vehicule prototip sau de alt model. pneurile nu corespund modelului vehiculului. 2) Sistemul de direc ie: a) jocul sumar în sistemul de direc ie dep e te normele stabilite de standardele în vigoare. galben sau portocalie. d) piesele sistemului de direc ie au uzuri. subansamblurile sau piesele nu corespund modelului vehiculului în cauz . motocicletelor i ciclomotoarelor ± 0. 5) Ro ile i pneurile: a) în l imea rezidual a profilului benzii de rulare a pneurilor autoturismului este mai mic de 1. sînt cu crampoane i f r crampoane. Este interzis exploatarea vehiculelor în cazurile în care sînt depistate devieri de la normativele tehnice i ecologice: 1) Sistemul de frînare: a) este defectat sau eficien a acestuia nu corespunde cerin elor standardelor în vigoare. b) nu func ioneaz dispozitivele de sp lare i dezaburire prev zute prin construc ia vehiculului. semnalizare luminoas i sonor : a) num rul. cu dispozitive de iluminare. deforma ii pronun ate sau nu sînt destinate modelului dat. de o alt culoare decît cea alb . c) nu func ioneaz sau sînt mascate dispozitivele de iluminare i semnalizare luminoas a autovehiculului. de alte culori decît cea alb . 4) Dispozitivele de tergere i de sp lare a geamurilor: a) nu func ioneaz dispozitivele de tergere. destina ie sau construc ie diferit (structur radial i diagonal . d) l mpile nu corespund modelului prev zut prin construc ie. galben sau portocalie.8 mm. b) pneurile au deterior ri (t ieturi sau rupturi) ale cordului.

discul sau janta are fisuri.e) vehiculul este echipat cu pneuri utilate cu crampoane în lipsa z pezii sau a ghe ii pe carosabil. Elementele de cuplare ale ata ului la motociclet au jocuri reciproce. care diminueaz cîmpul vizual al conduc torului. troleibuze. În cazul în care pe parcurs au survenit defec iuni i autovehiculul nu corespunde condi iilor tehnice prev zute la punctul precedent. la autocamioanele i autobuzele a c ror mas maxim autorizat dep e te 3500 kg ± cel pu in dou pene pentru asigurarea sta ion rii. triunghiul de presemnalizare 14 (anexa nr. sting torul de incendiu. suporturile pentru picioare. locul de amplasare i suprafa a reflectant a acestora trebuie s corespund categoriei vehiculului. 123. 124. d) lipsesc geamurile sau oglinzile retrovizoare prev zute prin construc ie ori acestea sînt deteriorate. prin construc ie. nu sînt echipate cu tahograf. h) este defectat dispozitivul de cuplare a remorcherului sau a remorcii. f) nu func ioneaz vitezometrul.6) sau lanterna portativ cu lumin de culoare ro ie intermitent . triunghiul de presemnalizare (lanterna portativ cu lumin de culoare ro ie intermitent ). g) lipse te prizonul (bulonul. . k) lipsesc sau sînt defectate centurile de siguran i/sau tetierele banchetel r. conduc torul acestuia este obligat s ia toate m surile pentru înl turarea defec iunii. l) la motociclet . vesta de protec ie-avertizare fluorescentreflectorizant . prev zute o prin construc ie. f) la ro ile axei din fa ale autobuzului sau autoturismului sînt montate pneuri cu profilul benzii de rulare re apat. prev zute prin construc ie. piuli a) de fixare a ro ii. lipse te sau este defectat dispozitivul de siguran (cablul) remorcii care. m) la autovehiculul utilat cu sistem de alimentare cu gaze este expirat termenul de testare periodic a rezervoarelor pentru gaze sau num rul acestora nu corespunde prevederilor normelor tehnice. respectînd m surile necesare de precau ie i condi iile punctului 37 subpunctul 1) litera d) din prezentul Regulament. e) parbrizul sau suprafe ele de geam ale portierelor din fa sînt umbrite ori pe acestea sînt amplasate diferite obiecte. b) autovehiculul prezint scurgeri de lubrifian i. În autobuze un sting tor de incendiu trebuie s fie fixat în cabina conduc torului. sau acesta nu func ioneaz . iar cel lalt ± în salonul pasagerilor. trusa i sting torul se fixeaz în alt loc u or accesibil (cu excep ia portbagajului autoturismului). autocamioane i ma inile autopropulsate ± trusa medical . iar dac nu este posibil ± s mearg la garaj sau la punctul cel mai apropiat de repara ie. În cazul în care aceste locuri nu sînt prev zute prin construc ie. nu este dotat cu frîn autonom . 6) Alte condi ii tehnice: a) concentra ia substan elor nocive în gazele de e apament dep e te normele admisibile stabilite de standarde. la a ± mînerul de sus inere a pasagerului. autoturisme. iar în dreptul ro ilor nu sînt instalate aripile de protec ie i ap r toarele de noroi prev zute prin construc ie. la motociclete cu ata ± trusa medical . avînd fisuri care diminueaz vizibilitatea. i) în fa a sau în spatele automobilului lipsesc barele de protec ie. destinate circula iei în traficul interna ional. Trusa medical i sting torul de incendiu trebuie s fie fixate în locurile indicate de produc tor. c) zgomotul produs de dispozitivul de evacuare a gazelor de e apament dep e te nivelul zgomotului admisibil sau nu se asigur etan eitatea sistemului de ventilare a carterului motorului. ciclomotor lipsesc arcurile de protec ie. Num rul oglinzilor. prev zut prin construc ie. j) lipsesc: la autobuze. g) autobuzele i autocamioanele. Este interzis deplasarea ulterioar a vehiculului în cazurile în care: a) nu func ioneaz frîna de serviciu. vesta de protec ie-avertizare fluorescent-reflectorizant .

mijloacele necesare de semnalizare rutier i s le men in în stare tehnic de func ionare. de sp lare i dezaburire a parbrizului din partea conduc torului. precum i în condi ii de vizibilitate redus . sînt în stare de ebrietate. Vehiculul este re inut i adus la parcarea special . d) nu func ioneaz . dac înl turarea imediat a acestora este imposibil . b) s nu admit în circula ie vehiculele a c ror stare tehnic nu corespunde normelor tehnice i ecologice. trecerilor la nivel cu calea ferat i altor construc ii rutiere sînt obligate: a) s men in aceste construc ii în condi ii care ar garanta securitatea traficului rutier. traumatizate sau se afl într-o stare avansat de oboseal de natur s le afecteze capacitatea de conducere. cadrului sau a motorului este reimprimat prin poansonare ori acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de înmatriculare. în condi ii de precipita ii abundente. sînt bolnave. 125. sub influen a preparatelor medicamentoase care provoac reducerea reac iei. între inerea i exploatarea drumurilor publice. c) dispozitivul de cuplare a autotrenului nu asigur cuplarea remorcii. pentru a interzice exploatarea acestuia. indiferent de forma de proprietate. TRECERILOR LA NIVEL CU CALEA FERAT I ALTOR CONSTRUC II RUTIERE PRIVIND GARANTAREA SIGURAN EI TRAFICULUI RUTIER 126. precum i persoanelor fizice care presteaz astfel de servicii li se interzice efectuarea lucr rilor de depanare a vehiculelor deteriorate în accidente în traficul rutier. 127. b) num rul de identificare a asiului. 2) Persoanele responsabile de organizarea i dirijarea traficului rutier sînt obligate: a) s instaleze. cu avizul poli iei rutiere. eliberate pe numele acestora. 1) Persoanele responsabile de amenajarea. DRUMURILOR PUBLICE. Capitolul V OBLIGA II PENTRU PROPRIETARII DE VEHICULE I PENTRU PERSOANELE RESPONSABILE DE EXPLOATAREA VEHICULELOR. b) s ia la timp m suri pentru înl turarea obstacolelor de natur s pericliteze siguran a traficului rutier sau pentru semnalizarea lor.b) nu func ioneaz sistemul de direc ie. în cazurile în care deplasarea pe acestea prezint pericol pentru traficul rutier. nu au fost supuse testului psihofiziologic i medical. e) nu func ioneaz dispozitivele de tergere. pe timp de noapte. eliberat în modul stabilit de c tre poli ia rutier . farurile i lanternele de gabarit din spate. c) lipse te placa cu num rul de înmatriculare sau acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de înmatriculare. în cazul în care posesorul vehiculului nu posed certificatul cu privire la înregistrarea accidentului. 3) Proprietarii care transmit vehiculele în folosin oneroas sau gratuit altor persoane sînt obliga i s înregistreze în Registrul de stat al transporturilor transmiterea vehiculelor i s asigure primirea de c tre uzufructuarii temporari a certificatelor de înmatriculare. precum i cele care nu sînt înmatriculate sau nu au fost supuse controlului tehnic de stat. . c) s reduc intensitatea sau chiar s interzic circula ia pe sectoarele de drum. sub influen a drogurilor sau a altor substan e contraindicate. caroseriei. 1) Persoanele responsabile de exploatarea i starea tehnic a vehiculelor sînt obligate: a) s nu admit la conducerea vehiculelor persoane care nu posed permis de conducere de categoria (subcategoria) respectiv . 2) Conduc torilor sta iilor de prest ri servicii auto i ai altor institu ii de depanare a autovehiculelor. în cazul în care: a) nu este înmatriculat în modul stabilit. c) s ia m suri de interzicere a circula iei ma inilor autopropulsate cu enile pe drumurile modernizate. f) autovehiculul prezint scurgeri de carburan i.

Persoanele responsabile respective sînt obligate s coordoneze. 1. .11 ³Ie ire spre chei´. cu poli ia rutier : a) itinerarele de circula ie i dislocarea sta iilor pentru vehiculele de rut .3.3 ³Intersec ie cu un drum f r prioritate´.8 ³Intersec ie cu sens giratoriu´. 1.5 ³Trecere la nivel cu liniile de tramvai´. În procesul de trecere de la circula ia dirijat la circula ia nedirijat (trecerea semafoarelor la regimul galben intermitent de func ionare). e) transportarea înc rc turilor cu gabarit sau mas dep ite.1 ³Trecere la nivel cu o cale ferat cu bariere´. pe sectoarele de drum aflate în administrare. b) amplasarea panourilor publicitare. 1. La anexa nr. aplicarea dungilor înclinate de culoare alb pe suprafe ele laterale ale caroseriei vehiculelor. 129. 128.1 ³Cale ferat f r bariere cu o singur linie´. 1. c) instalarea sau aplicarea pe drumurile publice a mijloacelor de semnalizare rutier .12. 1) Persoanele responsabile de executarea lucr rilor pe drum sînt obligate s garanteze siguran a traficului rutier în locurile de efectuare a acestor lucr ri. precum i ma inile destinate lucr rilor pe drum în timpul sta ion rii. în cazul în care acestea nu pot fi scoase în afara drumului. 1. 1. 1. materialele i alte elemente de construc ii trebuie s fie semnalizate în conformitate cu punctul 31 din prezentul Regulament. 1.4.1 ± 1. d) reutilarea vehiculelor. trecere pentru pietoni sau sector de drum unde circula ia este dirijat de un semafor. INDICATOARE DE AVERTIZARE 1. Aceste locuri (zone).1. s impun în ciclul semaforic al obiectelor semaforice afi area semnalului ro u pentru toate direc iile de deplasare prin intersec ie.7. s ia m suri privind amenajarea. 2) Dup finalizarea lucr rilor de construc ie sau repara ie. 1. c) s asigure în permanen func ionarea adecvat a obiectelor semaforice.4.3 a Regulamentului circula iei rutiere SEMNIFICA IA INDICATOARELOR RUTIERE I PARTICULARIT ILE DE UTILIZARE A ACESTORA I.6 ³Apropiere de trecerea la nivel cu calea ferat în afara localit ilor´. 1. la sesizarea poli iei rutiere.2 ³Trecere la nivel cu o cale ferat f r bariere´. 1.2 ³Curb periculoas ´ ± cotitur periculoas a drumului cu raz mic sau cîmp vizual limitat. precum i modul de remorcare a dou sau mai multe vehicule.6 ³Intersec ie a drumurilor de semnifica ie echivalent ´.b) s stabileasc .7. precum i construc ia diverselor obiecte în apropierea nemijlocit a drumurilor. g) efectuarea oric ror lucr ri pe drum. persoana responsabil pentru executarea lor este obligat s înl ture imediat toate obstacolele create prin aceste lucr ri i s readuc drumul la starea ce asigur securitatea circula iei vehiculelor i a pietonilor. instalarea pe ele a dispozitivelor speciale de semnalizare sonor i/sau luminoas .. impunerea anumitor reglement ri de trafic etc.9 ³Semafor´ ± intersec ie.2 ³Cale ferat f r bariere cu dou sau mai multe linii´. 1. 1.12. în zonele cu risc sporit de accidentare restric ii de vitez . precum i a unor inscrip ii sau semne distinctive.1 ± 1. în modul stabilit.3.10 ³Pod basculant sau bac de transbordare´. f) itinerarele de deplasare a vehiculelor care transport înc rc turi periculoase sau substan e explozive ori u or inflamabile.

respectiv: prima la dreapta. În caz de necesitate. unde persist pericolul apari iei copiilor pe carosabil. 1.1 ± 1. 1. de limita maxim admisibil a vitezei de deplasare pe drumurile publice. 1.2 ³Curb deosebit de periculoas ´.2 ± din partea dreapt . cît i în localit i.14. 1. pe alte sectoare de drum în localit i ± la o distan de 50-100 m. 1.14.3. respectiv: 1.2 sau ocolirea sectoarelor de drum în repara ie.1.31 ³Accident´ ± apari ia pe drum a unui obstacol sau a unei situa ii (accident în traficul rutier) de natur s fac trecerea dificil sau chiar imposibil .1. în special. 1.32.13.25.2 ³Denivelare artificial ´ ± sector de drum pe care.1 ± 1.32.).26 ³Vînt lateral´ ± sector de drum care trece pe un rambleu înalt. utilizîndu-se în aceste cazuri panoul adi ional 6.14. 1. 1. Indicatoarele 1. Indicatoarele rutiere de avertizare.50.18. semnalizat ca atare prin instalarea indicatoarelor 5.21 ³Copii´ ± sector de drum în apropierea colilor.14. 1.1 ± din partea stîng .4. 1. 1.3 ³Drum îngustat´. . pentru impunerea vitezei reduse de deplasare.20 ³Trecere pentru pietoni´ ± por iunea drumului destinat pentru traversarea carosabilului de c tre pietoni. 1.24.1. 1. 5. viaduct.17 ³Împro care cu pietri ´ ± sector de drum cu pericol de împro care cu pietri sau prund de sub ro ile vehiculelor. 1.. 1.18. cu excep ia indicatoarelor 1.22 ³Bicicli ti´ ± locul intersect rii cu pista pentru bicicli ti în afara intersec iei. alunec ri de teren sau c deri de pietre. 1.33 ³Direc ia curbelor periculoase la stînga i la dreapta´ ± direc ie de urmat într-o intersec ie cu configura ia literei ³T´.32. institu iilor pre colare etc.1.25.25.16. 1. 1. 1. 1.3.2 ± îngustat din partea dreapt . Particularit i de utilizare a indicatoarelor de avertizare Distan a de la locul instal rii indicatoarelor de avertizare pîn la începutul sectorului de drum periculos este în func ie.1. 1.2 ³C deri de pietre´ ± sector de drum pe care sînt posibile avalan e.34. 1.16. pe sectoarele de drum pe care limita maxim admisibil a vitezei de deplasare dep e te 50 km/h.1.2 ³Direc ia curbei periculoase´ ± direc ia de urmat într-o curb semnalizat prin indicatoarele 1.28 ³Tunel´ ± construc ie artificial neiluminat sau cu vizibilitatea limitat a portalului de intrare.2. 1.34.1 ± îngustat din ambele p r i.1. 1.1.1. indicatoarele pot fi instalate la o alt distan decît cea men ionat .3.1.2 se instaleaz imediat înaintea trecerii la nivel cu calea ferat .1 ± 1. ³Ramp cu declivitate mare´. 1.1 ± 1.18.18. 1..2 ³Animale´ ± sector de drum pe care este posibil apari ia animalelor.12.13. respectiv: 1.19 ³Circula ie în dublu sens´ ± sector de drum cu circula ie în ambele sensuri. atît în afara localit ilor. este aplicat pe suprafa a carosabilului o denivelare (denivel ri).27 ³Aerodrom´ ± sector de drum deasupra c ruia zboar la în l ime mic aparate de zbor (avioane.18. 1.6 i 1. pod.2 ³Curbe periculoase´. 1. pe care este posibil un vînt lateral puternic sau rafale de vînt inopinate. de-a lungul malului abrupt ale unui rezervor de ap etc.1. 1.15 ³Drum lunecos´ ± sector de drum cu pericol de alunecare sporit a carosabilului.2 ± respectiv: ³Pant cu declivitate mare´.24. 1.30 ³Alte pericole´ ± sector de drum pe care exist vreun pericol dintre cele neprev zute prin alte indicatoare de avertizare.2.25. prima la stînga. 1.1.29 ³Drum aglomerat´ ± sector de drum pe care persist ambuteiaje în trafic.3 ± îngustat din partea stîng .13.23 ³Lucr ri pe drum´. la ramificare de drumuri sau la ocolirea sectoarelor de drum în repara ie. se instaleaz la o distan de 150300 m. elicoptere). deform ri ale carosabilului etc.2 i/sau prin aplicarea marcajului rutier 1.34. 1. 1.50.1 ³Drum cu denivel ri´ ± sector de drum deteriorat (gropi.

2 i 1. respectiv 1. 2.4.2 pot fi instalate imediat înaintea acestora f r de panoul 6. În afara localit ilor.23 se repet i în localit i.1 ± 1.1.2 ³Trecerea f r oprire interzis ´ ± este interzis deplasarea f r a opri la marcajul 1. Particularit i de utilizare a indicatoarelor de prioritate Indicatoarele 2. la o distan între ele de 20±50 m.1 ³Cedeaz trecerea´ ± conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersec ie pe drumul ce urmeaz a fi intersectat. fiind instalate imediat înaintea sectorului de drum cu pericol. iar 1. el trebuie s opreasc la marcajul 1.2 ± celor care se apropie pe drumul cu prioritate.5 ³Prioritate pentru circula ia din sens opus´ ± este interzis accesul pe sectorul de drum îngustat.23 se repet . 2. Conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus i se afl pe acest sector sau sînt în apropiere de el.4 ± 1. Indicatorul 1.2 se instaleaz succesiv pe întreaga lungime. 2.2. pe un spa iu egal între primul i al doilea indicatoare.1 sau 6. Conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersec ie pe drumul ce urmeaz a fi intersectat. Simbolul încruci rii sau jonc iunii din diagrama indicatoarelor 1.1.1.15.34. 1.1 i 6.1. 1. II. iar în lipsa acestuia ± la marginea carosabilului ce urmeaz a fi intersectat.23 poate fi instalat f r panoul 6.4.9 se instaleaz în locurile în care semnalele semaforului nu pot fi observate din timp de c tre participan ii la trafic.10. în raport cu vehiculele care circul din sens opus. unde trecerea concomitent în sensuri opuse a dou vehicule este dificil sau chiar imposibil . În caz de necesitate.1 sau 1. Indicatoarele 2.4.4.6 ³Prioritate în raport cu circula ia din sens opus´ ± conduc torul profit de prioritate în trecere pe sectorul de drum îngustat.13. indicatoarele 1.1 i 1.1. 1. Indicatoarele 1.3 ³Drum cu prioritate´ ± acord conduc torului prioritate în trecerea intersec iilor cu circula ie nedirijat . În timpul lucr rilor de scurt durat .4.1 sau 6.1.1 i 2. În cazul în care panta i rampa urmeaz consecutiv una dup alta.1.2 sînt precedate de indicatorul 2. Indicatoarele 1.5 ± independent. în direc ia de mers.7. În localit i. la o distan de 10-15 m înaintea locului sau sectorului de drum pe care se efectueaz lucr ri.1 ± 1.3 se instaleaz pe partea dreapt a drumului.4.6 ± sub al doilea indicator 1. indicatorul 2. INDICATOARE DE PRIORITATE 2.15. 2. indicatoarele 1.2.Indicatoarele 1.4.1.14.2.2 se instaleaz imediat înaintea intersec iei. Urm torul indicator se instaleaz la o distan nu mai mic de 50 m fa de începutul sectorului de drum periculos. respectiv.1. iar în cazul în care indicatorul este înso it de panoul adi ional 6.6 ± imediat înaintea sectorului de drum îngustat. iar indicatoarele 2.3 i 2.15. indicatoarele 1. În afara localit ilor. de panourile 6.1.4.2. Indicatorul 1. 1. 2.4 ± sub primul indicator 1.7.1 înso it. pe partea exterioar a curbei deosebit de periculoase.19 se instaleaz pe drumurile (carosabilele) cu sens unic înaintea sectoarelor de drum (carosabile) cu circula ia dublu sens.3 trebuie s corespund configura iei reale a intersec iei.21 i 1. indicatorul 1.1 sau 1. 2.2 .1 sau 1. 1. indicatoarele 1. iar în cazul în care indicatorul este înso it de panoul adi ional 6.4 se instaleaz la începutul i sfîr itul drumului cu prioritate.4 ³Sfîr itul drumului cu prioritate´. .12.14.34.3 i 1.21 i 1.15. iar în lipsa acestuia ± înaintea intersec iei. 1.6 ± pe stînga.3 trebuie s fie repetat în fa a fiec rei intersec ii.4. pe drumurile modernizate sau împietruite.5 i 2. iar 1. indicatoarele 2.4.2 ± celor care se apropie pe drumul cu prioritate.11.

izolate sau în turm . 3. iar în lipsa acestuia ± în dreptul indicatorului. 3. 3. 3.5 se repet .2 respectiv: ³Vama´.21 ³Întoarcere interzis ´. cu excep ia celor solitare care se deplaseaz cu o vitez mai mic de 30 km/h.2 ³Circula ie interzis ´ ± interzice circula ia tuturor vehiculelor. 3. 3. 3. inclusiv a ansamblurilor de vehicule. 3.18 ³Lungime limitat ´ ± interzice circula ia vehiculelor. în asociere cu panoul adi ional 6. 3.4 ³Circula ie interzis autocamioanelor´ ± interzice circula ia autocamioanelor i ansamblurilor de vehicule a c ror mas maxim autorizat dep e te 3500 kg (în cazul în care masa nu este men ionat pe indicator) sau a celor cu masa mai mare decît cea indicat . la indicator.Indicatorul 2. În acest caz conduc torul de vehicul este obligat s opreasc la marcajul rutier 1. 3.23 ³Dep ire interzis ´ ± interzice dep irea tuturor vehiculelor. 3.1 ³Acces interzis´ ± interzice accesul tuturor vehiculelor.24 ³Sfîr itul zonei de interzicere a dep irii´.18.20.2 poate fi instalat înaintea trecerilor la nivel cu calea ferat f r bariere.12. 3. 3. cu excep ia celor solitare care se deplaseaz cu o vitez mai mic de 30 km/h.19.25 ³Dep ire interzis autocamioanelor´ ± interzice autocamioanelor a c ror mas maxim autorizat este mai mare de 3500 kg dep irea tuturor vehiculelor. 3.20. În afara localit ilor indicatorul 2. precum i remorcarea autovehiculelor.10 ³Circula ie interzis vehiculelor cu trac iune animal ´ ± interzice circula ia vehiculelor cu trac iunea animal . animalelor de c l rie. povar . . 3.15 ³Mas limitat pe ax ´ ± interzice circula ia vehiculelor a c ror mas pe oricare dintre axe o dep e te pe cea men ionat pe indicator. III.1.3 ³Circula ie interzis autovehiculelor´.12 ³Circula ie interzis pietonilor cu c rucioare manuale´.22 ³Spa iu minim limitat´ ± interzice circula ia vehiculelor dac spa iul dintre ele este mai mic decît cel men ionat pe indicator. 3.8 ³Circula ie interzis vehiculelor care transport substan e explozive sau u or inflamabile´. pe acela i suport cu unul dintre indicatoarele 1.7 ³Circula ie interzis autotrenurilor´ ± interzice circula ia autocamioanelor i ma inilor autopropulsate cu remorci de orice tip. 3.16 ³În l ime limitat ´ ± interzice circula ia vehiculelor a c ror în l ime de la suprafa a carosabilului (cu sau f r înc rc tur ) este mai mare decît cea men ionat pe indicator. 3.11 ³Circula ie interzis bicicletelor´ ± interzice circula ia bicicletelor i a ciclomotoarelor. INDICATOARE DE INTERZICERE I RESTRIC IE 3. Primul se instaleaz înaintea sectorului de drum îngustat.5 ³Circula ie interzis motocicletelor´.13 ³Circula ie interzis pietonilor´.1. dup caz. ciread .17 ³L ime limitat ´ ± interzice circula ia vehiculelor a c ror l ime (cu sau f r înc rc tur ) este mai mare decît cea men ionat pe indicator. 3.9 ³Circula ie interzis vehiculelor care transport înc rc turi periculoase´. 3. 3. Ma inilor autopropulsate li se interzice dep irea tuturor vehiculelor.1. a c ror lungime (cu sau f r înc rc tur ) este mai mare decît cea men ionat pe indicator.6 ³Circula ie interzis ma inilor autopropulsate´. 3. ³Poli ia´ ± oprire obligatorie. precum i a ma inilor autopropulsate. 3. cu excep ia celor cu trac iune animal i bicicletelor.2 ³Viraj la stînga interzis´. 3.1 ³Viraj la dreapta interzis´. 3. 3.19.14 ³Mas limitat ´ ± interzice circula ia autovehiculelor i ansamblurilor de vehicule a c ror mas complet de facto este mai mare decît cea men ionat pe indicator.

cet enilor care locuiesc ori lucreaz în zona respectiv .2 ³Sta ionare interzis în zilele impare ale lunii´.3 ± prin instalarea panoului 6.27.3. 3. Ac iunea indicatoarelor 3.3 î i extind ac iunea numai pe partea drumului pe care sînt instalate.29. Indicatoarele 3.1 ± 3. 3.00.3. 3. 3.21 î i extind ac iunea numai asupra carosabilului.23. 3. pentru indicatoarele 3.3. în ambele sensuri. 3. 3. 3. 3. 3.3 începe din locul instal rii lor i înceteaz în intersec ia cea mai apropiat . vehiculele vor fi deplasate de pe o parte a drumului pe cealalt dup ora 19. 3. Limita sectorului de ac iune a indicatoarelor 3.26.63.1 ± 3. pentru indicatoarele 3. înaintea c rora nu sînt instalate indicatoarele de avertizare sau de prioritate corespunz toare. 3. în lipsa intersec iilor ± la ie irea din localitate. 3.32.31. Ac iunea indicatoarelor 3.12.3.33 ³Sfîr itul tuturor restric iilor´ ± semnalizeaz sfîr itul zonei de ac iune a unuia sau a cîteva indicatoare dintre cele ce urmeaz : 3.22.32. cu excep ia cazurilor necesare prevenirii accidentelor în traficul rutier. 3. a indicatoarelor 3.22.1 sau prin repetarea acestora în asociere cu panoul adi ional 6. În cazul în care sînt utilizate concomitent indicatoarele 3.32. 3.32. 3.27 i 3. iar în localit i.27 ± prin instalarea la sfîr itul sectorului.10 ± vehiculelor de prest ri servicii institu iilor dislocate în zona semnalizat .27.1 ± 3.25.1 ± 3.32.20. 3.28 ³Sfîr itul zonei cu vitez maxim limitat ´.32. Ac iunea indicatoarelor nu se extinde asupra: 3. 3.23.3. 3.31 ± vehiculelor de rut urbane. 3.31 ± taximetrelor.29 ± 3.27.3 ± taximetrelor cu contorul în func iune.4.30 ± prin aplicarea panoului adi ional 6.32. În aceste cazuri vehiculele trebuie s intre în zona semnalizat i s ias din aceast zon la intersec ia cea mai apropiat de locul destinat. 3. Indicatoarele 3. 3.1 ± 3.3. 3. precum i altor locuri.22 informeaz despre evacuarea for at a autovehiculelor oprite sau sta ionate neregulamentar. 3. 3. 3.32. precum i în locurile de intersectare (jonc iuni) cu drumurile rudimentare.11 interzic circula ia vehiculelor respective. dac oprirea este necesar pentru a îmbarca sau a debarca persoane.32. înaintea c rora este instalat unul dintre aceste indicatoare. 3.1 se suspend prin acest indicator.29 instalate înaintea localit ilor semnalizate prin indicatorul 5.21. 3.23.25.1. precum i vehiculelor care apar in acestor institu ii sau cet eni.31 ± 3. 3. .23 . 3.29 poate fi redus prin instalarea indicatoarelor 3.28.27 ³Vitez maxim limitat ´ ± interzice circula ia vehiculelor cu o vitez mai mare decît cea men ionat pe indicator.2 ± 3.32. 3. care dispun alt vitez maxim .30 ³Claxonare interzis ´ ± interzice folosirea dispozitivului de avertizare sonor .1 ± 3. 3. Ac iunea indicatoarelor nu înceteaz la ie irile de pe teritoriile adiacente drumului. respectiv. Indicatoarele 3.29 i 3.13.31 ³Oprire interzis ´ ± interzice oprirea i sta ionarea vehiculelor.32. Limita sectorului de drum pe care se aplic ac iunea indicatoarelor poate fi redus : pentru indicatoarele 3.29 ³Vitez maxim limitat pe categorii de autovehicule´.24. 3.2 ± 3.3 ± vehiculelor conduse de invalizi sau care transport invalizi.2.32.2 i 3. 3.3 instalate în asociere cu panoul adi ional 6.27 i 3.27.29 ± 3.4.1 ³Sta ionare interzis ´ ± interzice sta ionarea vehiculelor.25.4 ± camioanelor care au aplicat pe suprafe ele laterale ale caroseriei o dung alb înclinat sau a celor destinate transport rii de persoane. Particularit i de utilizare a indicatoarelor de interzicere i restric ie Indicatoarele 3.26 ³Sfîr itul zonei de interzicere a dep irii pentru autocamioane´.32.31.3 ³Sta ionare interzis în zilele pare ale lunii´. 3.22 .20.25.32. 3.7 i 3. 3.32.31 ± 3. 3.3. 3.

1.1 ± 3.7 ³Sta ie pentru vehiculele de rut ´ ± indic locul de oprire a vehiculelor de rut .6 permit i întoarcerea.8 ³Sta ie de taxi´. 4.1 ± 4. 4.1. Ac iunea indicatoarelor 4.1 ± 4.4 ³Drum pentru automobile´ ± drum destinat numai circula iei automobilelor.6 se extinde asupra carosabilului înaintea c ruia este instalat indicatorul.6 ³Vitez minim limitat ´ ± se permite circula ia cu viteza men ionat pe indicator sau mai mare. 5.Indicatorul 3. 4. respectiv. .3.14 ³Spital´.11 ³Gar de trenuri´. respectiv: 4. instalat la începutul sectorului de drum. 4. 4. 5. 5. Indicatorul 4. precum i pe drumurile pentru automobile. V.3 ³Direc ie obligatorie de ocolire a obstacolului´. 4. 4.6. î i extinde ac iunea pîn la urm toarea intersec ie. 4.2 ± pe stînga. 5. respectiv: 4.1.1 ± 4.2 ± la dreapta.1 ± înainte. Ac iunea indicatoarelor 4.3 ³Sens giratoriu´ ± circula ie permis numai în direc ia indicat pe indicator. Indicatorul se instaleaz la intrare în ar . cu condi ia c nu se dep esc limitele prev zute în punctul 47 din prezentul Regulament.2 ³Autostrad ´ ± indic reglement ri speciale prev zute de prezentul Regulament pentru circula ia pe acest drum.2.1.4.3 ± la stînga.2. pentru autobuze. 4.1. deplasarea vehiculului este permis numai dac toate ro ile acestuia sînt dotate cu anvelope de iarn sau cel pu in dou dintre ro ile motoare ale acestuia sînt echipate cu lan uri antiderapante. Indicatoarele 4.1 ± pe dreapta.1. 5. 5.9 ³Închirieri de automobile´. 5.4 ³Pist pentru bicicli ti´ ± circula ia este permis numai bicicletelor i ciclomotoarelor. autobuzelor i motocicletelor.1. 4. pe sectorul de drum la începutul c ruia este instalat acest indicator. 4. Configura ia s ge ilor pe fundalul indicatoarelor 4. 5. permi înd virarea la dreapta pe teritoriile adiacente drumului.1. 4. troleibuze i tramvaie. În acest caz limita sectorului de ac iune a indicatoarelor este determinat de lungimea marcajului.32. 4. IV.1.3 ± pe dreapta sau pe stînga. iar indicatoarele 3.1 ± 4.2. 5.3 ± cu marcajul rutier 1.6 ± la dreapta sau la stînga. INDICATOARE DE SENS OBLIGATORIU 4. în afara lor.1.1.1.2.6 trebuie s corespund configura iei i direc iilor reale de deplasare prin intersec ia respectiv .6 nu se extinde asupra vehiculelor de rut . 4. este permis i circula ia pietonilor.4 ± înainte sau la dreapta.6 ³Direc ie obligatorie de deplasare´. INDICATOARE DE INFORMARE I ORIENTARE a) De informare 5.1.1 ± 4.7 ³Sfîr itul zonei cu vitez minim limitat ´. 5.3 ³Sfîr it de autostrad ´.2. În cazul în care lipsesc trotuarele sau pistele pentru pietoni.12 ³Port´.1.10.31 poate fi utilizat în asociere cu marcajul rutier 1.5 i 4.1. 5.9 ³Sfîr itul obliga iei de a folosi lan uri antiderapante´.32. 4.1.5 ³Pist pentru pietoni´ ± circula ia este permis numai pietonilor.13 ³Punct de asisten medical ´.1.1.5 ± înainte sau la stînga.8 ³Lan uri antiderapante obligatorii´ ± în caz de z pad sau polei.10 ³Gar auto´.5 ³Sfîr itul drumului pentru automobile´. 5. 4.1.1 ³Limite generale de vitez ´ ± furnizeaz informa ie cu privire la limitele vitezei de circula ie în localit i. 5.

39. În cazul în care pe fondul indicatorului 5.1.22 ³Ap potabil ´. respectiv. 5.2.1.3 determin începutul sectorului benzii din mijloc destinat circula iei în direc ia de mers pe carosabilul cu trei benzi sau începutul benzii de stocare de pe care se efectueaz virarea la stînga ori întoarcerea.1. 5. se extinde pe întreaga intersec ie.31 ³WC´.2.38. radar´ 5.2.40. Dac prin indicatoarele i/sau marcajele rutiere nu sînt impuse restric ii.37.29 ³Poli ia rutier ´ 5. 5. 5.40. 5. 5.41.35 ³Sfîr itul drumului cu sens unic´.2. indicatorul 5.38. pe toat l imea. . Indicatoarele 5.21 ³Centru comercial´ 5. 5.38. în limitele intersec iei este permis întoarcerea.2 este aplicat indicatorul 4.1. conduc torul de vehicul care nu poate respecta viteza de deplasare indicat trebuie s preselecteze banda suplimentar de deplasare în ramp . Indicatoarele 5.40. Indicatorul 5.39. 5.4 ³Direc ia de deplasare pe band ´.32 ³Plaj sau piscin ´.38. permit i întoarcerea. 5.37.38.2 ³Direc iile de deplasare pe benzi´ i variantele lor ± determin num rul benzilor i direc iile permise pentru deplasare prin intersec ie pe fiecare dintre acestea.4.40.15 ³Sta ie de alimentare cu combustibil´. Ac iunea indicatoarelor 5.24 ³Obiectiv turistic´. 5.27 ³Po ta´. 5. care permit virajul la stînga din banda extrem stîng .1 ± 5.36 ³Intrare pe drumul cu sens unic´ ± intrarea pe drumul sau carosabilul pe care circula ia vehiculelor este permis numai în direc ia indicat de s geat .41.37.30 ³Aten ie.17 ³Cîntar autovehicule´.37. 5. nu indic alte direc ii de deplasare decît cele de pîn la intersec ie.1 ± 5. 5. 5. plasate înaintea intersec iei.38. 5. este permis numai într-o singur direc ie.23 ³Hotel sau motel´. indiferent de direc ia de circula ie pe drumul cu sens unic. plasate în intersec ie.33 ³Punct de informare turistic ´.4.2. 5.1 ± 5. 5.34 ³Drum cu sens unic´ ± drum sau carosabil pe care circula ia vehiculelor. 5.37.1. 5.18 ³Sp l torie´.2 ³Sta ie de testare tehnic ´. acestea nu vor circula pe banda respectiv . 5.16.1 ± 5.37.20 ³Restaurant´ 5.4 se repet .3 ³Band suplimentar ´.16.1 ³Autoservice´.1. 5.39.39.41.37.37. Indicatoarele 5.2 ± sfîr itul sectorului de band destinat circula iei în direc ia de mers pe carosabilul cu trei benzi.2 ³Sfîr itul benzii´ ± respectiv.3 ³Direc iile de deplasare pe benzi´ ± determin direc iile de deplasare pe carosabilul cu trei benzi. 5.38.25 ³Camping´. iar indicatorul 5.38. 5. 5. determin începutul benzii de decelerare sau al benzii suplimentare de circula ie în ramp . 5. 5.5.39. În cazul în care pe fondul indicatorului 5. 5.38.37. 5.2 este aplicat simbolul unui indicator care interzice circula ia anumitor vehicule. primul se amplaseaz la o distan de 50-150 m fa de intersec ie.6.19 ³Telefon´. 5.1 ± 5.1 ± 5. 5.1 indic sfîr itul benzii suplimentare de circula ie în ramp sau a celei de accelerare. 5. 5. 5.1 i variantele acestora.28 ³Poli ia´.26 ³Loc pentru popas´. dac indicatoare suplimentare 5.39.

5.42 ³Band rezervat vehiculelor de rut ´ ± band destinat exclusiv circula iei vehiculelor de rut , care se deplaseaz în aceea i direc ie cu fluxul de transport. Acest indicator poate fi suspendat deasupra benzii respective sau instalat pe marginea dreapt a drumului. În cazul în care aceast band este rezervat la marginea dreapt a carosabilului, în locurile în care banda nu este delimitat prin marcajul 1.2 b), vehiculele care efectueaz manevra de virare la dreapta pentru a ie i de pe acest drum trebuie s preselecteze aceast band . Astfel trebuie s procedeze i vehiculele care intr cu viraj la dreapta pe acest drum. Aceast band , în locurile de delimitare prin linia discontinu , poate fi utilizat i pentru a opri pe ea, în scopul de a îmbarca sau a debarca pasageri, necreîndu-se prin aceasta obstacole vehiculelor de rut . 5.43 ³Drum cu band rezervat vehiculelor de rut ´ ± drumul pe care vehiculele de rut circul pe banda special rezervat lor, în sensul opus de circula ie. Circula ia, precum i oprirea altor vehicule pe aceast band sînt interzise. 5.44 ³Sfîr itul drumului cu band rezervat vehiculelor de rut ´. 5.45.1, 5.45.2 ³Intrare pe drumul cu band rezervat vehiculelor de rut ´ ± respectiv: spre dreapta; spre stînga. 5.46 ³Loc de întoarcere´ ± determin locul unde este permis întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzis . 5.47 ³Zon de întoarcere´ ± determin limitele sectorului pentru întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzis . 5.48.1 ³Parcare ´ ± semnalizeaz parcarea terestr . 5.48.2 ³Parcare rezervat ´ ± semnalizeaz locurile pe care se permite parcarea doar a autovehiculelor ce apar in întreprinderilor sau organiza iilor respective, precum i angaja ilor acestora. 5.48.3 ³Parcare subteran sau terestr etajat ´ ± semnalizeaz parcarea subteran sau terestr etajat . 5.49 ³Denivelare artificial ´ ± indicatorul trebuie s fie amplasat imediat înaintea fiec rei denivel ri de acest gen. 5.50.1, 5.50.2 ³Trecere pentru pietoni´ ± în lipsa marcajelor rutiere 1.14.1, 1.14.2, indicatorul 5.50.1 se instaleaz în sensul de mers pe partea dreapt a drumului, pe marginea cea mai apropiat a trecerii, iar indicatorul 5.50.2 ± pe partea stîng a drumului, pe marginea cea mai îndep rtat a trecerii. 5.51.1 ± 5.51.4 ³Trecere denivelat pentru pietoni´ ± respectiv subteran sau deasupra drumului. 5.52 ³Vitez recomandat ´ ± viteza de deplasare recomandat pe sectorul de drum în cauz . Indicatorul î i extinde ac iunea pîn la urm toarea intersec ie. Devierea de la viteza recomandat nu se consider înc lcare a prezentului Regulament. 5.53.1 ± 5.53.3 ³ Drum f r ie ire´ . 5.54 ³Zon reziden ial ´ ± indic începutul teritoriului din localitate unde circula ia se efectueaz conform exigen elor capitolului IV sec iunea a 11-a din prezentul Regulament. 5.55 ³Sfîr itul zonei reziden iale´. 5.56.1 ³Zon cu vitez maxim limitat ´. 5.56.2 ³Sfîr itul zonei cu vitez maxim limitat ´. 5.57.1 ³Zon pietonal ´. 5.57.2 ³Sfîr itul zonei pietonale´. b) De orientare 5.58.1 ± 5.58.4 ³Presemnalizarea direc iilor de deplasare´. În cîmpul lor pot fi imaginile altor indicatoare de interzicere, de informare-orientare, simbolul aeroportului, pictograme etc. În partea inferioar a indicatoarelor 5.58.2 ± 5.58.4 se indic distan a de la locul instal rii acestora pîn la intersec ie sau începutul benzii de decelerare. 5.59 ³Schema de ocolire´ ± indic direc ia de ocolire a unor sectoare de drum, înaintea c rora este instalat unul dintre indicatoarele 3.14 ± 3.18.

5.60 ³Traseul de urmat pentru schimbarea direc iei de mers´ ± determin traseul de deplasare în intersec ie, în cazul în care exist anumite restric ii de manevrare, sau direc iile permise de deplasare într-o intersec ie complex . 5.61.1, 5.61.2 ³Direc iile de deplasare spre anumite localit i sau obiective´. Fundalul de culoare albastr al indicatoarelor 5.58.1, 5.58.2, 5.59 i 5.61.2, instalate în localitate, stabilesc c , la ie irea din localitate, deplasarea spre localit ile sau obiectivele men ionate pe indicator se va efectua pe drumul na ional; fundalul de culoare alb determin c obiectivul (obiectivele) se afl în localitatea respectiv . Simbolurile indicatoarelor 5.61.1, 5.61.2, aplicate în cîmpul indicatorului 5.58.3, arat c obiectivul men ionat se afl în afara localit ii. 5.62 ³Distan ele pîn la localit ile indicate´ ± informeaz despre distan a în kilometri pîn la localit ile dislocate pe itinerar. 5.63.1 ³Intrare în localitate´ ± denumirea i începutul localit ii în care intr în vigoare regulile ce determin circula ia prin localit i. 5.63.2 ³Ansamblu continuu de imobile´ ± începutul construc iilor de imobile ale localit ii. 5.63.3 ³Sfîr itul ansamblului continuu de imobile´ ± sfîr itul construc iilor de imobile ale localit ii. 5.64 ³Ie ire din localitate´. 5.65 ³Intrare în localitate´ ± denumirea i începutul localit ii în care pe drumul în cauz nu intr în vigoare regulile ce determin circula ia prin localit i. 5.66 ³Ie ire din localitate´. 5.67 ³Denumirea rîului sau altui obiectiv´. 5.68 ³Denumirea str zii´. 5.69 ³Direc ia spre strad ´. 5.70 ³Indicator kilometric´ ± distan a în kilometri pîn la începutul sau sfîr itul drumului. 5.71.1 ± 5.71.5 ³Num rul itinerarului´ ± indicatoarele 5.71.1 i 5.71.2 arat num rul atribuit drumului (itinerarului); 5.71.2 semnific num rul drumului european, iar 5.71.3 ± 5.71.5 ± num rul i direc ia drumului. 5.72.1 ± 5.72.3 ³Direc iile de circula ie recomandate pentru autocamioane´ ± indic direc ia recomandat pentru circula ia autocamioanelor i ma inilor autopropulsate, în cazul în care în intersec ie deplasarea lor, într-o direc ie oarecare, este interzis . 5.73 ³Loc de oprire´ ± indic locul de oprire a vehiculelor la semnalul de interzicere al semaforului sau agentului de circula ie. 5.74 ³Avertizare, interzicere sau restric ie pe un drum lateral´. 5.75 ³Circula ie reversibil ´ ± informeaz despre prezen a uneia sau mai multor benzi de circula ie, pe sectorul în cauz de drum, pe care direc ia de deplasare poate fi schimbat provizoriu în sensuri opuse. 5.76 ³Sfîr it de circula ie reversibil ´. 5.77 ³Intrare pe drumul cu circula ie reversibil ´. 5.78.1 ± 5.78.3 ³Born kilometric ´. Borna 5.78.1 semnalizeaz drumurile publice na ionale de semnifica ie magistral , borna 5.78.2 ± drumurile publice na ionale de semnifica ie republican , iar borna 5.78.3 ± drumurile publice locale. Pe partea lateral a bornei orientat spre drum se înscrie emblema specific a categoriei drumului. Pe partea frontal : pe cap tul de form semicircular se înscrie num rul ce reprezint pozi ia kilometric ; pe centru, începînd de sus, se înscriu: localitatea principal (ora , municipiu sau nod rutier), care urmeaz pe traseu, urmat de distan a în kilometri întregi pîn la centrul civic al localit ii; prima localitate de pe traseu, urmat de distan a în kilometri întregi pîn la centrul civic al acesteia. Cînd localitatea cea mai apropiat este i localitatea principal , se înscrie numai denumirea acesteia cu distan a respectiv . Pe sectoarele de drum în traversarea localit ilor, între indicatoarele de început i sfîr it de localitate, se înscrie doar denumirea localit ii. VI. INDICATOARE DE INFORMARE SUPLIMENTAR (PANOURI ADI IONALE)

6.1.1, 6.1.2 ³Distan a pîn la locul intr rii în vigoare a indicatorului´: 6.1.1. ± indic distan a de la locul instal rii indicatorului pîn la începutul sectorului de drum periculos, locul intr rii în vigoare a interzicerii sau restric iei corespunz toare, precum i distan a pîn la anumite obiective care se afl în direc ia de mers; 6.1.2 ± indic distan a de la indicatorul 2.1 pîn la intersec ie, în cazul în care înaintea acesteia este instalat indicatorul 2.2. 6.2.1, 6.2.2 ³Direc ia i distan a´ ± determin direc ia i distan a pîn la anumite obiective îndep rtate de la drum. 6.3.1 ³Zon de ac iune´ ± indic lungimea sectorului de drum periculos semnalizat prin unul dintre urm toarele indicatoare de avertizare 1.13.1 ± 1.17, 1.21, 1.23, 1.24.2 ± 1.28, 1.30; determin zona de ac iune a indicatoarelor de interzicere 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3,29 i 3.30; determin spa iile rezervate sta iilor pentru vehiculele de rut i parc rilor adiacente trotuarelor, semnalizate prin indicatoarele de informare i orientare 5.6, 5.48.1, 5.48.2, precum i zona de ac iune a indicatorului 5.52. 6.3.2 ³Sfîr itul zonei de ac iune´ ± determin sfîr itul sectorului de drum periculos semnalizat prin unul dintre indicatoarele de avertizare 1.13.1 ± 1.17, 1.21, 1.23, 1.24.2 ± 1.28, 1.30; suspend ac iunea indicatoarelor de interzicere 3.22, 3,29 i 3.30; determin sfîr itul spa iilor rezervate sta iilor pentru vehiculele de rut i parc rilor adiacente trotuarelor, semnalizate prin indicatoarele de informare i orientare 5.6, 5.48.1, 5.48.2, precum i sfîr itul zonei de ac iune a indicatorului 5.52. 6.4.1 ± 6.4.5 ³Zon de ac iune´, respectiv, 6.4.1 ± reduce; 6.4.2 ± confirm , 6.4.3 ± suspend zona de ac iune a indicatoarelor 3.31 ± 3.32.3; 6.4.4 i 6.4.5 ± determin direc ia i zona de ac iune a indicatoarelor 3.31 i 3.32.1, în cazul în care oprirea sau sta ionarea sînt interzise de-a lungul fa adei unui edificiu, marginii pie ei etc. 6.5.1 ± 6.5.3 ³Direc ie de ac iune´ ± indic direc ia de ac iune a indicatoarelor de interzicere 3.2 ± 3.11 instalate înaintea intersec iei, iar panourile 6.5.1 i 6.5.3 ± i direc ia de mers spre unele obiective semnalizate care se afl în imediata apropiere a drumului. 6.6.1 ± 6.6.8 ³Categoria de vehicul´ ± determin categoria vehiculului la care se refer indicatorul pe care îl completeaz . Panoul 6.6.1 extinde ac iunea indicatorului asupra autoturismelor, precum i autocamioanelor a c ror mas maxim autorizat nu dep e te 3500 kg, panoul 6.6.2 ± asupra autocamioanelor, inclusiv ansamblurilor de vehicule a c ror mas maxim autorizat dep e te 3500 kg, precum i asupra ma inilor autopropulsate, panoul 6.6.8 ± asupra autovehiculelor semnalizate prin semnul distinctiv ³Înc rc tur periculoas ´. 6.7.1 ³Zile de odihn sau de s rb toare´; 6.7.2 ³Zile de lucru´; 6.7.3 ³Zilele s pt mînii´ ± specific zilele s pt mînii în care ac ioneaz indicatorul. 6.7.4 ± 6.7.7 ³Timp de ac iune´ ± intervalul de timp i zilele s pt mînii în care ac ioneaz indicatorul. 6.8.1 ± 6.8.9 ³Modul de amplasare a vehiculului în sta ionare´, 6.8.1 ± permite sta ionarea, respectiv pe partea dreapt sau stîng a carosabilului paralel cu marginea lui, tuturor vehiculelor; 6.8.2 ± 6.8.9 ± determin modul de sta ionare a autoturismelor i motocicletelor, respectiv pe partea dreapt sau stîng a carosabilului, la parcarea adiacent trotuarelor. 6.9 ³Parcare cu motorul oprit´ ± arat c sta ionarea se efectueaz numai cu motorul oprit. 6.10 ³Servicii cu plat ´. 6.11 ³Restric ia duratei de sta ionare´ ± determin durata maxim de sta ionare în locurile semnalizate prin indicatorul 5.48.1. 6.12 ³Loc pentru verificarea autovehiculelor´ ± informeaz c terenurile semnalizate prin indicatoarele 5.26 sau 5.48.1 sînt amenajate cu instala ie destinat acestui scop. 6.13 ³Restric ie la masa maxim ´ ± indicatorul înso it de acest panou se refer numai la vehiculele cu masa maxim autorizat mai mare decît cea indicat . 6.14 ³Acostament periculos´ ± avertizeaz c ie irea pe acostament este periculoas din cauza lucr rilor pe el. Înso e te indicatoarele 1.23, 1.30. 6.15.1, 6.15.2 ³Direc ia drumului cu prioritate´ ± determin direc ia drumului cu prioritate în intersec ie.

6. 6.1 ± 6. 6. în cazul în care pe semnalele semaforului lipsesc s ge ile direc ionale. panourile 6.6).5 permit i întoarcerea. pe sectoarele de drum ce prezint pericol.2 Linia îngust discontinu . 6. În cazurile în care indicatoarele sînt suspendate deasupra carosabilului. semnific delimitarea marginii carosabilului pe drumurile care au cîte o band de circula ie pe sens.4.3 i 6.50. pe drumurile cu dou sau mai multe benzi pe sens. 6.23.1 este valabil numai pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv 8 (anexa nr.17 ³Pietoni orbi´ ± avertizeaz c de trecerea pentru pietoni se folosesc orbii. b) benzilor pe carosabilele care au dou sau mai multe benzi pe sens.24. 6.2.2 Linia lat continu : ILE . Se utilizeaz în asociere cu indicatoarele 4. Particularit i de utilizare a panourilor adi ionale Panourile adi ionale se instaleaz nemijlocit sub indicatoarele a c ror semnifica ie o completeaz .3.6.15. 1. e) marginii carosabilului.1. 6.1 ± 6.1.4 a Regulamentului circula iei rutiere SEMNIFICA IA MARCAJELOR RUTIERE I PARTICULARIT DE APLICARE A ACESTORA I. 6. altele decît autostr zile.5 ³Direc ii pentru circula ie´ ± indic direc ia de deplasare la semnalul verde.23.23. 6. acostamentului sau trotuarului. d) locurilor pentru sta ionarea vehiculelor. care au dou sau trei benzi pentru circula ie.3 ³Semnalizarea obstacolului´ ± semnalizeaz obstacolul i direc ia de ocolire a acestuia.19 ³Loc de sta ionare rezervat invalizilor´ ± determin c semnifica ia indicatorului 5. La anexa nr.4. Marcaje longitudinale 1.50. 6.6). Înso e te indicatoarele 1. c) locurilor pe carosabil unde intrarea este interzis .1.48.20.2. 5.15.24. 5. la care lungimea ha urilor este de dou ori mai mic decît intervalele dintre acestea. Se amplaseaz sub semafoare.21 ³Folosi i lumina de întîlnire´ ± indic conduc torului de vehicul c pe sectorul de drum în cauz trebuie s se deplaseze cu lumina de întîlnire a farurilor.3.1 i 6. Panourile 6.2.1 Linia îngust continu semnific delimitarea: a) fluxurilor de transport de sensuri opuse pe sectoarele de drum periculoase.1 ³Carosabil umed´ ± arat c semnifica ia indicatorului pe care îl înso e te este valabil numai în perioada în care carosabilul este umed.2 se amplaseaz lateral indicatorului.23. 1.16 ³Band de circula ie´ ± determin banda de circula ie la care se refer indicatorul sau semaforul.18.1 ± 6.18.22 ³Evacuarea for at a autovehiculelor´ ± informeaz despre evacuarea for at a vehiculelor oprite sau sta ionate neregulamentar.2 ³Carosabil alunecos´ ± determin c semnifica ia indicatorului pe care îl înso e te este valabil numai în perioada în care carosabilul este alunecos. SEMNIFICA IA MARCAJELOR ORIZONTALE A.1 ± 4.20 ³Cu excep ia invalizilor´ ± informeaz c semnifica ia indicatorului nu este valabil pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv 8 (anexa nr.

9 Linia îngust discontinu dubl . pe sectoarele de drum unde manevrarea este permis numai din partea liniei discontinue. limitîndu-le astfel zona de ac iune.a) marcheaz marginea carosabilelor pe autostr zi.2.4 Linia îngust continu are semnifica ia de interzicere a opririi.3. precum i separ fluxurile de transport. conduc torul trebuie s opreasc pentru a ceda trecerea vehiculelor care se deplaseaz pe drumul ce urmeaz s fie intersectat. 1. b) de sens opus. în zona sta iilor vehiculelor de rut etc. 1. b) delimiteaz (separ ) benzile rezervate vehiculelor de rut . 1.8 Linia lat discontinu . care separ sensurile de circula ie ori delimiteaz benzile de circula ie pe sens. marcajul 1. limitîndu-i astfel zona de ac iune. 1.10 Linia îngust discontinu are semnifica ia de interzicere a sta ion rii.14. din care una este discontinu . lungimea ha urilor fiind egal cu intervalele dintre acestea. lungimea ha urilor fiind de trei ori mai mic decît intervalele dintre acestea: a) separ sensurile de circula ie în cazul în care drumul are dou sau trei benzi de circula ie. Marcaje transversale 1. intr rii pe teritoriile adiacente drumului i ie irii de pe acestea. lungimea ha urilor fiind egal cu intervalele dintre acestea. lungimea ha urilor fiind de trei ori mai mic decît intervalele dintre acestea separ banda de decelerare sau accelerare de banda adiacent a carosabilului (la intersec ii. precum i la trecerea la nivel cu calea ferat .11. în care deplasarea este permis numai într-o singur direc ie.14. b) delimiteaz benzile de circula ie pe drumurile cu dou sau mai multe benzi pe sens. delimiteaz : a) benzile de circula ie în limitele intersec iilor.32. delimiteaz locul unde pista pentru bicicli ti întretaie carosabilul drumului. 1. 1. în caz de necesitate.12 Linia de l ime sporit continu (linia de oprire) indic locul unde conduc torul trebuie s opreasc în cazul în care este instalat indicatorul 2.11 Linia dubl format din dou linii înguste paralele. pe drumurile cu patru i mai multe benzi pentru circula ie. 1. lungimea ha urilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea avertizeaz despre apropierea de marcajul 1. 1.7 Linia îngust discontinu .).2 Liniile paralele cu axa carosabilului.13 Marcajul format din triunghiuri al turate cu vîrfurile îndreptate spre vehiculele care se apropie indic locul unde. 1.1. iar alta continu : a) separ fluxurile de transport în sensuri opuse sau în acela i sens. distincte fa de celelalte marcaje prin l imea lor sporit .3 Linia îngust continu dubl separ fluxurile de transport în sensuri opuse. lungimea ha urilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea. 1. b) direc ia drumului cu prioritate în limitele intersec iei. Se aplic pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului. delimiteaz una sau mai multe benzi pe care sensul de circula ie poate fi inversat.6 Linia îngust discontinu . b) determin locurile destinate întoarcerii.2 are s ge i direc ionale pentru sistematizarea circula iei pietonilor.14. întret ierile denivelate.1. indic trecerile pentru pietoni. . atunci cînd semafoarele reversibile func ioneaz : a) de aceea i direc ie.5 Linia îngust discontinu . Poate fi utilizat separat sau în asociere cu indicatoarele 3. Poate fi utilizat separat sau în asociere cu indicatorul 3.15 Liniile paralele discontinue perpendiculare axei drumului.32. 1.31. 1.1 sau 1. B. Se aplic pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului.1 ± 3. la semnalul de interzicere al semaforului (agentului de circula ie). 1.

conduc torii de vehicule trebuie imediat s preselecteze banda din dreapta indicat de s geat . 1.1. Comportamentul participan ilor la trafic fa de cerin ele marcajelor orizontale Este interzis înc lcarea liniilor 1.19 S ge ile cu fusele încovoiate presemnalizeaz apropierea de: a) sectorul îngustat al carosabilului. permise în intersec ie.16.37.13.38. troleibuze) sau locul de sta ionare a taximetrelor. 1.9 b).11 ce separ sensurile opuse de circula ie.3 Liniile late conturate paralele sau oblice marcheaz spa iile de pe drum pe care intrarea este interzis .C.37.18. acesta arat c virarea spre carosabilul apropiat este interzis . La apari ia semnalului galben în semaforul reversibil. în asociere cu indicatoarele 1. 1. avînd sau nu inscrip ia ³BUS´ ori ³TAXI´.20 Triunghiul avînd o latur paralel cu marcajul 1.1 ± locurile de întrerupere a benzii de separare.9 a). care separ fluxurile de circula ie în sensuri opuse. (ca excep ie.16. c) 1. Marcajele 1. 1. linia 1.13 i vîrful îndreptat spre vehiculele care se apropie presemnalizeaz apropierea de marcajul 1. c) marcajele 1.24 Inscrip ia ³TAXI´ determin locul de sta ionare destinat taximetrelor. Marcajul care substituie marcajele de baz pe locurile (sectoarele de drum) unde se efectueaz lucr ri este de culoare portocalie.10.2.23 Inscrip ia ³BUS´ determin banda destinat circula iei vehiculelor de rut . În cazul în care marcajul simbolizeaz un drum f r ie ire. 1. iar linia 1. precum i sta iile de oprire a lor.25 Simbolul ³Invalid´ determin locul de sta ionare rezervat vehiculelor conduse de invalizi. în cazul în care acesta este în asociere cu indicatorul 2. sînt de culoare galben .4. 1. de refugiu etc.12. se încalc numai în caz de oprire fortuit . b) sectorul pe care num rul benzilor de circula ie pe sens se reduce.16.26 Inscrip ia ³PR´ determin locul de sta ionare rezervat vehiculelor poli iei rutiere.17 Linia îngust continu în zigzag.1.18. Linia 1. Linia 1.16. 1.1 ± 5.17.1. b) 1. pentru scoaterea vehiculului de pe carosabilul drumului în cazul opririi fortuite a acestuia).27 Inscrip ia ³50´ se aplic pe carosabil pentru completarea indicatorului 3.2 poate fi înc lcat pentru a efectua oprirea pe acostamentul drumului. Marcajele orizontale aplicate pe carosabil sînt de culoare alb . este interzis de a o înc lca.4. precum i pentru a repune în circula ie vehiculul pe carosabilul drumului. poate fi înc lcat din ambele p r i (pentru a intra pe aceast band sau a ie i de pe ea).1 ± 1. În cazul în care semaforul reversibil permite circula ia pe band .3.16. 1.1.22 Inscrip iile cu litere i/sau cifre indic num rul atribuit drumului (itinerarului).1 i 1. spa iile rezervate.38. precum i 1. 5.27. Liniile 1..1.2. 1.8 pot fi înc lcate din ambele p r i. Pot fi utilizate separat sau în asociere cu indicatoarele 5.1 i 1. care separ benzile de circula ie în acela i sens.3. determin locul opririi în sta ie a vehiculelor de rut (autobuze. 1. linia 1.2 ± insuli ele directoare în locurile de separare a fluxurilor de vehicule.3 ± insuli ele directoare în locurile de fuzionare a fluxurilor de vehicule. Marcajul ce permite circula ia spre stînga din banda extrem stîng permite i întoarcerea.1 poate fi înc lcat numai în cazul în care aceasta delimiteaz marginea din dreapta carosabilului. avînd sau nu inscrip iile ³BUS´ ori ³TAXI´. Alte marcaje 1. în locurile în care oprirea sau sta ionarea este permis .1 ± 1.21 Inscrip ia ³STOP´ presemnalizeaz apropierea de marcajul 1. 1. care delimiteaz marginea exterioar a carosabilului autostr zii.18 S ge ile cu fusele drepte presemnalizeaz direc iile de circula ie pe benzi.5 ± 1. respectiv: a) 1. 1. 5.2 a). .

1 ± 2. Linia 1. în partea de jos a caroseriei. iar cel 2.6 a Regulamentului circula iei rutiere MIJLOACE DE IDENTIFICARE A UNOR VEHICULE SEMNE DISTINCTIVE În scopul ridic rii siguran ei la trafic. 4. se aplic pe elementele de construc ie ale drumului. 2. cu conturul de culoare neagr (l imea conturului 5 mm). dar numai în cazul revenirii la banda ini ial ocupat . viaductelor. pe fondul c reia este aplicat inscrip ia ³MD´ de culoare neagr ± se instaleaz în spatele autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova care particip în traficul interna ional. 2. în cazul în care acestea prezint pericol pentru participan ii la trafic. avînd dimensiunea de 560 x 200 mm. a podurilor i a viaductelor. l imea conturului 1/10 din latur ) ± se instaleaz în spate pe partea stîng a autovehiculelor echipate cu pneuri care au elemente antiderapante.2 ± de culoare ro ie.3.1. 2.1. precum i din partea celei continue. axei mici de 105 mm.3 ± elementele de construc ie ale drumului (piloni ai podurilor. avînd dimensiunea axei mari de 165 mm.2 ± stîlpii de direc ionare a deplas rii. vehiculele vor fi semnalizate cu semne distinctive corespunz toare: 1. 2. i servesc ca mijloace de orientare vizual . precum i pe autobuzele i troleibuzele care sînt articulate. indicînd gabaritele acestora. cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 40 mm) ± se instaleaz în spatele autovehiculului.2 ± marginea de jos a deschiderii bol ii tunelului. 2.).3.6 ± bordurile pe sectoarele periculoase ale carosabilului. formate dintr-o asociere de benzi albe i negre. II. Marcajele verticale semnalizeaz : 2.3.5 ± suprafe ele laterale ale parapetelor rutiere de protec ie pe sectoarele de drum.11 poate fi înc lcat din partea liniei discontinue. în curbele cu raz mic . La anexa nr.1. Marcajul 2. SEMNIFICA IA MARCAJELOR VERTICALE Marcajele rutiere verticale. pe ambele p r i la cel mult 0. . 3. în func ie de tipul vehiculului.3.În cazul în care semaforul reversibil nu func ioneaz . avînd spa ii egale între ele de 150-300 mm ± se instaleaz pe autocamioanele i tractoarele cu ro i (de categoria 1400 kg i mai mare) care tracteaz remorci. 2.1 trebuie s fie cu element fluorescent-reflectorizant de culoare alb . de culoare galben . de culoare alb . cu conturul de culoare ro ie. ziduri de sprijin etc. ³Autotren´ ± trei lanterne de culoare portocalie. de culoare alb . în pantele cu declivitate pronun at . ³Pneuri antiderapante´ ± triunghi echilateral cu vîrful în sus. amplasate orizontal deasupra cabinei.40 m de la extremit ile laterale ale vehiculului. altele decît cele men ionate. precum i refugiile ridicate destinate pietonilor. ³Semnul statului´ ± elips (oval) cu suprafa a reflectorizant . de protec ie i de reazem ai parapetelor protectoare etc. ca urmare a efectu rii manevrei de ocolire sau de dep ire. 2. ³Vehicul lung´ ± dreptunghi cu suprafa a reflectorizant .4 ± suprafe ele laterale ale parapetelor rutiere de protec ie. precum i pe alte sectoare de drum periculoase. pe fondul c ruia este aplicat simbolul unui pneu cu lan uri de culoare neagr (latura triunghiului 200-300 mm. intrarea pe banda respectiv este interzis .

cu conturul negru (partea dreapt a c ruia este de 400 x 300 mm. conform caracteristicii tehnice. cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 1/10 din diametru). pe fondul c ruia este aplicat simbolul indicatorului rutier 1. Se utilizeaz conform punctului 37 subpunctul 2) din prezentul Regulament. pe fondul c ruia este aplicat semnul exclam rii de culoare neagr ± se instaleaz în fa i în spatele vehiculelor ai c ror conduc tori au o vechime în conducere mai mic de un an. l imea conturului 1/10 din latur ) ± se instaleaz în spatele autovehiculului lent. pe care este aplicat o cruce de culoare ro ie (lungimea liniei 90 mm. în func ie de tipul vehiculului). l imea conturului 1/10 din latur ) ± se instaleaz în fa a i în spatele autobuzelor i camioanelor cu care se efectueaz instruirea. de culoare galben . este mai mic decît cea stabilit în punctul 47 din prezentul Regulament. de culoare galben . în partea de jos a caroseriei. .5. Se instaleaz pe partea frontal a primului i partea dorsal a ultimului vehicul din coloan . ³Limitare de vitez ´ ± cerc de culoare alb (diametrul 160-250 mm. cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 40 mm). ³Conduc tor surdomut´ ± cerc (diametrul 160 mm) de culoare galben . pe care se semnalizeaz particularit ile înc rc turii periculoase ± se instaleaz în fa a i în spatele vehiculelor care transport astfel de înc rc turi. ³Conduc tor încep tor´ ± cerc de culoare galben (diametrul 160-250 mm. 9. grosimea liniei ± 10 mm. pe fondul c ruia este aplicat simbolul invalidului de culoare neagr ± se instaleaz în fa a i în spatele autovehiculului condus de invalid. 13.21 de culoare neagr ± se instaleaz în fa a i în spatele microbuzelor i autobuzelor care efectueaz transportarea în grup a copiilor. ³Triunghi de presemnalizare´ ± trebuie s corespund standardului. cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 5 mm). la o distan de cel mult 0. 7. ³Înc rc tur cu gabarit dep it´ ± panou cu suprafa a reflectorizant de dimensiunea 400 x 400 mm. avînd dimensiunea de 750 x 300 mm. ³Conduc tor medic´ ± p trat (latura 140 mm) de culoare albastr care are înscris în el un cerc (diametrul 125 mm) de culoare alb . l imea liniei 25 mm) ± poate fi amplasat în fa a i în spatele autovehiculelor. cu conturul de culoare ro ie (latura 250-300 mm. 14. 6. l imea conturului ± 15 mm). de culoare ro ie i alb . care reprezint simbolul indicatorului rutier 3. cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 5 mm). ³ coal ´ ± triunghi echilateral cu vîrful în sus. 11. pe fundalul c ruia se aplic inscrip ia ³ATEN IE! COLOAN MILITAR ´ de culoare neagr (în l imea literelor ± 60 mm. ³Vehicul lent´ ± triunghi echilateral cu vîrful în sus i cu suprafa a reflectorizant . cu conturul de culoare ro ie. pe fondul c ruia sînt aplicate pe diagonal o asociere de linii. în func ie de tipul vehiculului.27 de semnifica ia corespunz toare ± se instaleaz în spate pe partea stîng a autovehiculelor care transport înc rc turi cu gabarit i mas dep ite. ³Copii´ ± p trat de culoare galben . 8. 16. distan a dintre rînduri ± 40 mm). l imea literelor ± 30 mm. pe ambele p r i la cel mult 0. 10. 15. de culoare alb . de culoare alb . cu l imea de 50 mm ± se aplic în conformitate cu punctul 88 din prezentul Regulament. la dorin a conduc torului medic. precum i în cazurile în care viteza maxim a vehiculului. partea stîng ± 290 x 300 mm. al c rui vîrf este îndreptat în jos ± se instaleaz în fa a i în spatele autovehiculelor ai c ror conduc tori sînt surzi sau surdomu i. ³Coloan militar ´ ± dreptunghi cu suprafa reflectorizant . ³Conduc tor invalid´ ± p trat (latura 140 mm) de culoare galben . în care sînt înscrise trei cercule e de culoare neagr (diametrul 40 mm) dispuse în unghiurile unui triunghi echilateral imaginar. în func ie de tipul vehiculului). ³Înc rc tur periculoas ´ ± dreptunghi cu suprafa a reflectorizant de dimensiunea 690 x 300 mm. l imea conturului 1/10 din latur ).40 m de la extremit ile laterale ale vehiculului. 12. pe fondul c ruia este aplicat inscrip ia ³ ´ de culoare neagr (latura triunghiului 200-300 mm. de culoare portocalie. cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 5 mm). cu conturul necomplet de culoare ro ie (latura triunghiului 200-300 mm. în func ie de tipul vehiculului. în func ie de tipul microbuzului sau autobuzului.40 m de la extremitatea stîng lateral a vehiculului.

Anexa nr.1 la Regulamentul circula iei rutiere 1 SEMNALELE AGENTULUI DE CIRCULA IE .

.

.

.

.

.

.

.

2 la Regulamentul circula iei rutiere 2 DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOAS .Anexa nr.

.

3 la Regulamentul circula iei rutiere 3 INDICATOARE RUTIERE I. INDICATOARE DE AVERTIZARE .Anexa nr.

.

.

II. INDICATOARE DE PRIORITATE .

.

.

.

.

.

INDICATOARE DE INFORMARE I ORIENTARE a) De informare .V.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MARCAJE ORIZONTALE A) Marcajele longitudinale .Anexa nr.4 la Regulamentul circula iei rutiere 4 MARCAJE RUTIERE I.

C) Alte marcaje .

.

APLICAREA MARCAJELOR ORIZONTALE .

.

.

.

APLICAREA MARCAJELOR VERTICALE

5 .Anexa nr.

la Regulamentul circula iei rutiere 5 MIJLOACE DE SEMNALIZARE A LUCR RILOR DE DRUM .

Anexa nr.6 .

la Regulamentul circula iei rutiere 6 MIJLOACE DE IDENTIFICARE A UNOR VEHICULE SEMNE DISTINCTIVE .

.

Hot rîrea Guvernului nr. art.403). 2000. nr.545). 2.05.713 din 27 iulie 1999´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.1269 din 20 decembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova .84-85. 2004. nr. 2000.2009 .830).1579). art. 5.1371).107-111. 4. aprobate prin Hot rîrea Guvernului nr. 3. __________ Hot rîrile Guvernului 357/13.271 din 18 martie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. nr. Punctul 2 al Hot rîrii Guvernului nr. Punctul 1 din Modific rile i complet rile operate în unele hot rîri ale Guvernului. 1999.732).94-95. 8. Punctul 29 din Modific rile i complet rile ce se opereaz în unele hot rîri ale Guvernului Republicii Moldova. Hot rîrea Guvernului nr.685).163-165.47 -50.651 din 10 iulie 2000 ³Privind modificarea i completarea unor acte normative´ (Monitorul Oficial al Republica Moldova.Anexa nr. 2008.2009 Hot rîre cu privire la aprobarea Regulamentului circula iei rutiere //Monitorul Oficial 92-93/409.66-68. art. nr.277 din 16 martie 2006 ³Privind aprobarea modific rilor i complet rilor ce se opereaz în Regulamentul circula iei rutiere.1451 din 12 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.81-83.713 din 27 iulie 1999´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2002. 2007. aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr. nr. nr. Hot rîrea Guvernului nr. aprobate prin Hot rîrea Guvernului nr.83-86.2 la Hot rîrea Guvernului nr. 2002. 6.05. 7. Punctul 1 din Modific rile i complet rile ce se opereaz în unele hot rîri ale Guvernului Republicii Moldova. art. 15. 1999.713 din 27 iulie 1999 ³Cu privire la aprobarea Regulamentului circula iei rutiere´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.747). art. art.50-52.151 -153. art.792 din 20 august 1999 ³Cu privire la completarea Regulamentului circula iei rutiere´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. aprobate prin Hot rîrea Guvernului nr. art. nr. art. 10. Hot rîrea Guvernului nr.817 din 23 iulie 2007 ³Cu privire la aprobarea modific rilor i complet rilor ce se opereaz în Hot rîrea Guvernului nr.556 din 30 aprilie 2008 ³Cu privire la completarea Regulamentului circula iei rutiere´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hot rîrea Guvernului nr. nr.357 din 13 mai 2009 LISTA hot rîrilor de Guvern care se abrog 1.313).588 din 14 mai 2002 ³Cu privire la modificarea i completarea Regulamentului circula iei rutiere´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hot rîrea Guvernului nr. nr. 9. art.855). 2006. nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful