You are on page 1of 36

గో క్షీరం – అవు పాలు

గో క్షీరం – అవు పాలు


1. భారత దేశం ఏ దేశం మీదకూ దండృత త లేదు. ఆఔకడి ప్ ర జలు
శాంతికాముకులు.
2. భారత దేశం ప్ ర ప్ంచ దేశాలకు విద్యా కౄంద ర ంగా విలసిల్లి ంది. ఇ
దేశం విజ్ఞ
ా నాన్నన మాత ర మౄ ప్ంచింది.
3. శాంతి సహనం విజ్ఞ ా నం ఇ దేశం సాధించిన అశమైలు.
4. గోపాలకుడృ ై న ఔృష్
ణ డు జఖదు ు రువు
5. అవు పెయా ఎన్నన అవులునాన తన తల్ల ి న్న ఆట్ట త సు
ే గుర్త త ంది.
6. అవు తన పెయాను ఎన్నన పెయాలునాన బిడ్ డ ను ఆట్ట త సు
ే గుర్త త ంది.
7. గేదె పెయాలకు ఇ ప్ ర త్యాఔ లక్షణం ఈండ్దు.
ఄత ర ఖవ్ాంతు జీవ్నీయం రసాయనం.
క్షతక్షీణహితం మౄధ్ాం బలాం తస నాఔరం సరమ్.

ర మశ ర మమద్యలక్ష్మి శాాసకాసాతిత దక్షుగః.
జీర ణ జారమ్ మూతర ఔృచ ద రం రఔపితం చ నాశయేత. -చరఔ
మహర్త ి
ఆవు పాలలోని పోషకాలు

కారెఫహై డౄర ిటు (పిండిప్ద్యర్ధ


ధ లు) 4శాతం
ప్ర
ర టీను
ి (మాంసఔృతు త లు) 4శాతం
ఫ్యాట్ (క౅వుా ప్ద్యర థ ం) 4శాతం
మినరల్స్(కన్నజ్ఞలు) 0.7శాతం
calcium, magnesium, phosphorus, potassium, selenium,
and zinc
విటమిన్స్ ఎ. బి. సి. డి. ఆ. కృ.
సి.ఎల్స.ఎ – కాన్స జుగేటెడ్ లాక్ట
ే క్ అసిడ్
ఎ.ఎల్స.ఎ – అలా఩ ల్లయోన్నక్ అసిడ్ (఑మౄగా-3)
బాస్ ఇండికస్ – భారతీయ దేశీ ఆవులు

అవుపాలలో విటమిన్స డి ఎకుకవ్గా ఈంటుంది


గేదె పాలలో విటమిన్స డి ఈండ్దు
విటమిన్స డి లోప్ం వ్లన విన్నక్టడి లోప్ం,
చకృకరవ్యాధులు(డ్మైబిటిస్) మ౅దల ై నవి వ్చ్చే
ఄవ్కాశముంది.
సి.ఎల్.ఎ – కాన్ జుగేటెడ్ లినోలిక్ ఆసిడ్
ఎ.ఎల్.ఎ – ఆల్పా లినోలిక్ ఆసిడ్ (ఒమేగా-3)

బాస్ ఆండిఔస్ (దేశవ్యళీ అవు) పాలలో సి.ఎల్స.ఎ – కాన్స జుగేటెడ్ ల్లనోల్లక్


అసిడ్, మర్తయూ.
ఎ.ఎల్స.ఎ – అలా఩ ల్లనోల్లక్ అసిడ్ (఑మౄగా-3) ఈంటామ౉. ఫ్యరంలో ఈంచి
పోషింప్బడౄ ఄవులఔంటె సహజంగా తిర్తగి మౄసౄ అవులలో ఆవి 100 రృటు ి
ఎకుకవ్గా ఈంటామ౉.

సి.ఎల్స.ఎ – కాన్స జుగేటెడ్ ల్లనోల్లక్ అసిడ్, ఎ.ఎల్స.ఎ – అలా఩ ల్లయోన్నక్ అసిడ్


(఑మౄగా-3) ఇ రృండూ కాన్ర్ న్న, గుండృ జబుఫలను(Cardiac Artery Desease,
Arterioscierosis), చకృకర వ్యాధులను మ౅దల ై న వ్యటిన్న సహజంగా న్నరెధించ్చ
త న్న మానవ్ శరీర్ధన్నక్ట ఆసా
శక్ట త మ౉.
సి.ఎల్.ఎ – కాన్ జుగేటెడ్ లినోలిక్ ఆసిడ్

ఇ సి.ఎల్స.ఎ (కాను
ు గేటెడ్ ల్లనోల్లక్
అసిడ్) తల్ల
ి పాలలో కూడా
ఈంటుంది. ఄందుఔనౄ తల్ల ి పాలు
దైరఔన్న బిడ్
డ లకు అవు పాలు
ప్ట
ే మన్న మన పెద ద లు చెబుతారు.
దేశీ అవు పాల వ్ల
ి లాభాలు

• ఎంత వౄడి చ్చసినా అవు పాలలోన్న గుణాలు తగి ు పోవు


• ఆనుప్ పాతర లో పాలు వౄడిచ్చసి తా
ర గిత్య Iron మర్తయు calcium లు
మన శరీర్ధన్న బాగా ఄందుతామ౉.
• తల్ల
ి పాల తరువ్యత పిల ి లకు సరెాత త మమృ ై నవి దేశీ అవు పాలే
• సులభంగా జీర ణ మేతామ౉
• పాలలో ఈనన మృవృక్ట్న్స ఏసిడ్-బూాటి ర క్ అసిడ్ లేద్య బీటా కృరెటిన్స
త ఔల్లగి ఈంటుంది
తతాాలతో పోర్ధడౄ శక్ట
ఎ.ఎల్.ఎ – ఆల్పా లినోలిక్ ఆసిడ్ (ఒమేగా-3)

మన రఔ త వ్యహిఔలు(బి డ్ వృసృల్స్) లోన్న క౅వుాను


శుబ
ర ప్రుసు త ంది.
నర్ధల బలహీనతను తొలగిసు త ంది.
మృదడు లోన్న ఔణజ్ఞలాన్నన వ్ృది త ంది.
ద చ్చసు
తెల్లవి త్యటలను, శాంతిన్న పెంచుతుంది
నర్ధలలోన్న ఄధిఔ వ్ృది ద న్న ఄర్తఔడుతుంది.
కౄన్స్ ర్ ర్ధకుండా ఄర్తఔడుతుంది(బృ ర స్
ే , క౅లన్స, ప్ర
ర సౄే ట్
కాన్రు
ి ).
ఆవు పాలలోని పోషకాలు - స్ట్రోంటియన్

Anti Radiation ఏంటీ రౄడియేష్న్స – విక్టరణాలకు


విరుద త ంది.
ద ంగా ప్న్నచ్చసు
హాన్నకారఔ కాంతి క్టరణాలనుండి రక్షణన్నసు త ంది.
ఆవు పాలలోని పోషకాలు -సెరిబ్రోసైడ్

ై బృరన్స ఫవ్ర్ – మృదడు యొఔక శక్ట త న్న పెంచుతుంది.


మృమరీ ఫవ్ర్ – జ్ఞ త న్న పెంచుతుంది.
ా ప్ఔ శక్ట
డికృ
ి ష్న్స టాక్టంగ్ కృపాసిటీ – క౅తుకు లేకుండా మాటా ి డౄ
త న్న పెంచుతుంది
శక్ట
తెల్లవిగా అలోచించ్చ శక్టత న్న పెంచుతుంది (వివౄఔ బుది ద )
ఆంటలకుేవ్ల్స – మౄధోశక్ట త న్న పెంచుతుంది
శాన్నటీ ఫవ్ర్ - చిత త శుది
ద న్న పెంచుతుంది.
ఆవు పాలలోని పోషకాలు -సెరిబ్రోసైడ్

In the eye, certain other carotenoids apparently act directly to


absorb damaging blue and near-ultravlolet light, In order to
protect the eyes against Cataract and Age related macular
degeneration.

ఔళ్ళలోన్న క౅న్నన ఆతర కృరెటినామ౉డ్్ నీలలోహిత


క్టరణాలను ఄబా ు ర్ఫ(శోషించు) చ్చసుకుంటామ౉.
ఄందువ్లన ఔంటిశుఔ ి ం దెబఫతింటుంది. వ్యసు్
మీదప్డుతుననక౅ది త
ద శరీరంలోన్న ఔండ్ర్ధలు క్షీణిసూ
ఈంటామ౉.
ఇ రృండు సమసాలనుండి అవు పాలు కాపాడుతామ౉.
ఆవు పాలలోని పోషకాలు -కారిినోయిడ్్

Protect human body cells from the damaging effects of free radicals.
ఫ్ఱ
ర ర్ధడిఔల్స్ వ్లన శరీరంలోన్న ఔణజ్ఞలం దెబఫతినకుండా
కాపాడ్బడ్తామ౉
Provide a source of vitamin A.
విటమిన్స ఎ శరీర్ధన్నక్ట ఄందే మూలాన్నన ఄందిసుత ంది
Enhance the functioning of immune system.
రెఖన్నరెదఔ వ్ావ్స థ ప్న్నతీరును మృరుగుప్రుసు త ంది.
Helps reproductive system function properly.
పునరుత఩తిత వ్ావ్సథ ప్న్నతీరును మృరుగుప్రుసుత ంది.
ఆవు పాలలోని పోషకాలు
బంగారు రంగు
అవు పాలు బంగారు రంగులో ఈంటామ౉ ఄంట్ట ప్సుపు రంగులో
ఈంటామ౉.
ఇ బంగారు రంగు ర్ధవ్డాన్నక్ట కారణం అవు శరీరం లోన్న సూరాకౄతు
నాడి.
ఇ సూరాకౄతు నాడి అవు శరీరం లోన్న మూపుర భాఖంలో ఈంటుంది.
ఇ సూరాకౄతు నాడి వ్లన అవు పాలలో సార ణ క్షారం ఏర఩డుతుంది.
ఇ సార ణ క్షారం వ్లన విష్ వ్ాతిరౄఔ లక్షణాలు (ఏంటీ టాక్ట్క్ పా
ర ప్రీ
ే స్)
శరీర్ధన్నక్ట లభిసా
త మ౉.
ఇ సార ణ క్షారం వ్లన అయుః ప్ ర మాణం పెరుగుతుంది.
ముసల్ల తనపు లక్షణాలు ఈండ్వు.
ఔణజ్ఞలాలు చన్నపోకుండా కాపాడ్బడ్తామ౉.
ఆవు పాలలోని పోషకాలు
బంగారు రంగు

మానవ్ శరీరం నూనృలో కానీ నృమ౉ాలో కానీ టా ర న్స్ ఫ్యటీ


ఏసిడ్ 3శాతం ఔంట్ట ఎకుకవ్ ఈంట్ట హాన్నఔరం ఄన్న ై సృను్
ప్ర్తశోధ్నలు చెబుతునానమ౉.

భారతీయ గోవు నృమ౉ా లో 1.7 శాతం


గేదె నృమ౉ా లో 4.0 శాతం
విదేశీ అవు నృమ౉ా లో 3.5 శాతం
నూనృలోి 4.5 శాతం
ఆవు పాలలోని పోషకాలు
ఫ్యాట్ (కొవుు ఩దారథం)
మహా భారతం లోను మర్తయు కేటిలుాన్న
ఄరథ శాస
ర ం ప్
ర కారం పాల క౅లమానాలు
తెలుప్బడా
డ మ౉.
఑ఔ ద౉
ర ణం గేదె పాలనుండి 5 ప్
ర సథ ఫ్యాట్
఑ఔ ద౉
ర ణం అవు పాలనుండి 1 ప్ర సథ ఫ్యాట్
఑ఔ ద౉
ర ణం గొరృర పాలనుండి 2.5 ప్ర స
థ ఫ్యాట్
(ద౉
ర ణము ఄంటె 10 క్టలోలు, ప్
ర సథ ఄంట్ట
625 గా
ర ములు )
అవు పాలలో 0.625 శాతము గేదె పాలలో
అవు పాలఔంట్ట5రృటు
ి ఎకుకవ్ 3.125
శాతం ఫ్యాట్ ఈంటుంది.
వేణుగానం తో పాల ఉత్ాత్తి పెరుగుతుంది

లల్లత, ై వృభష్, ై బృరవి, ఄశావ్ర్త


మ౅దల ై న ర్ధగాలు
వౄణువు(ప్లి ట్) మీద విన్న
త ఈంట్ట అవులు పాలు
పిసూ
ఎకుకవ్ ఆసా త యన్న
న్నరూపించ బడింది.
ఄందుకౄ ఔృష్ణ ణ డి వౄణు
గానాన్నక్ట అవులు అయన
వృంటనౄ ఈండౄవి.
Devil in the Milk – పాలలో సైతాన్
Dr. Keith Woodferd – డా. కైత్ ఉడ్ ప్రెడ్

ద్యద్యవు 5000 సంవ్త్ర్ధల క్ట ర తం ఇ అవులు చల్ల


ప్
ర దేశాలై న యూరప్ దేశాలకు వ్లస పోమైమ౉.
వ్యటిలోన్న డి.యన్స.ఎ సాథ నీమైతరీఔరణ(మూాట్టష్న్స)
చెందింది. దీన్నవ్లన ఄమినో ఄసిడ్్ లోన్న 67వ్ సా
థ నం
ర ై లన్స ది. ఄది హిసి
పో ే డిన్స గా మార్తంది.
సా
థ నీమైంతరీఔరణ చెందిన డి.యన్స.ఎ కారణంగా
వీటి పాలు ఎ1 గా న్నర్ధ
ద ర్తంచబడా డ మ౉.
బాస్ ఆండిఔస్ – భారతీయ దేశవ్యళీ గోవులు

హోల్లసీ
ే న్స జృరీ్
All proteins are long chains of amino acids. Beta casein is a chain of 229
amino acids in length. Cows that produce this protein in their milk with a
proline at number 67 are called A2 cows, and are the older breeds of cows
(eg. Guernsey, Asian and African cows).
ఄన్నన పో
ర టీను
ి ఄమృ
ై నో అమాి ల ప్రడ్వు గొలుసులు. బీటా కాసృ ై న్స 229 ఄమృ
ై నో
అమా
ి ల ప్రడ్వృై న గొలుసు. ప్ర
ర ై లన్స ది నృం. 67. ఇ ప్ర
ర ై లన్స ప్ర
ర టీన్స ఈండౄ పాలను
ఆచ్చే అవులను ఎ 2 ఄన్న పిలుసాత రు, ఆవి జ్ఞతి అవుల అవులు (ఈద్య: గ్వార్తనసీ,
అసియన్స మర్తయు అఫ్రర ఔన్స అవులు).
The Devil in the Milk – పాలలో సైతాన్
Dr. Keith Woodferd – డా. కైత్ ఉడ్ ప్రెడ్

The book presents research showing a direct


correlation between a population’s exposure to A1
cow’s milk and incidence of auto immune disease,
heart disease, type 1 diabetes, autism, and
schizophrenia.

రెఖన్నరెధ్ఔ శక్ట త క్ట సంబంధించిన


రెగాలు, హృద౉ ర గాలు, ై టెప్ 1 చకృకర
వ్యాధులు, వ్ందాతాం, సి ర కజోఫ్ఱన్నమై
మ౅దల ై న రెగాలు జనాలలో వ్యాపించ
డాన్నక్ట దీన్నతో ఎ 1 పాలకునన ప్ ర తాక్ష
సంబంధాన్నన వివ్ర్తంచ్చ ప్ర్తశోధ్నాతిఔ
The Devil in the Milk
Dr. Keith Woodferd
త ఔం ది డృవిల్స ఆన్స ద మిల్సక.
పుస
Devil in the Milk – పాలలో సైతాన్
Dr. Keith Woodferd – డా. కైత్ ఉడ్ ప్రెడ్

The Devil in the Milk


రచమ౉త డా.ై కృత్ ఈడ్ పె ర డ్
తో ఆంటరూా
Devil in the Milk – పాలలో సైతాన్
Dr. Keith Woodferd – డా. కైత్ ఉడ్ ప్రెడ్
A1 milk releases in human body the peptide called
BCM7 (Beta caso morphine). This is an opium family
substance, and has been associated with a very large
number diseases.

ఎ 1 పాలు మానవ్ శరీరంలో పెప్ ై టెడ్ దీన్ననౄ


బి.సి.యం 7 ఄంటారు (బీటా కాసో మార్తపన్స)
త ంది. ఆది ఒపియం
ను విడుదల చ్చసు
కుటుంబాన్నక్ట సంబంధించినది ఄంత్య కాదు
ఄనౄఔ జబుఫలకు కారణబూతమృ ై నది.
Devil in the Milk – పాలలో సైతాన్
Dr. Keith Woodferd – డా. కైత్ ఉడ్ ప్రెడ్
During digestion proteins in milk are broken down in the peptides. Most of these
peptides are converted in to amino acids to be absorbed by the blood stream. But
all peptides do not get broken down in to amino acids to get absorbed. Some are
excreted in our stools and some manage to get through the leaks in gut wall in the
blood stream while still in peptide form.

పాలలో ఈనన ప్ర ర టీను


ి జీర ణ మయేా టప్పుడు పెపె ై డ్్ గా విచిేననమేతామ౉.
ఇ పెపెై డ్్ లో చాలా భాఖం ఄమృ త ంలో మారు఩
ై నో ఄసిడ్్ గా రఔ
చెందుతామ౉. కానీ ఄన్నన పెపె ై ిడు ఄమృ
ై నో అసిడ్్ గా మారు఩ చెందవు.
క౅న్నన మలం ద్యార్ధ విసర్త
ు ంచబడ్తామ౉. క౅న్నన పెపె ై డ్్ రూప్ంలోనౄ
త ంలోను మర్తయూ పెద
రఔ ద ప్ర
ర గు గోడ్లకు ఄంటుకున్న ఈంటామ౉.
Devil in the Milk – పాలలో సైతాన్
Dr. Keith Woodferd – డా. కైత్ ఉడ్ ప్రెడ్

One liter A1 milk contains 24-32


grams of casein of which 9 to 12
grams is BCM 7 (about 2 tea spoons).

఑ఔ లీటరు ఎ 1 పాలలో 9 నుండి


12 గా
ర ముల (ద్యద్యపు 2 టీ
సూ఩నులు) బి.సి.యం 7 ఔల్లగిన
24 నుండి 32 గా
ర ముల కృసిన్స
ఈంటుంది.
BCM 7 నరాల బలహీనత్కు కారణమవుతుంది
రోగనిరోధక ప్రత్తస్ాందనను అడ్డుకుంటుంది.
In infants – BCM7 destroys insulin in infants causing Diabetic type 1
Blood Brain Barrier is formed in human body after 3 to 4 years are. BCM7 in infant milk is
associated with Autism, Diabetes type 1 and Sudden death syndrome in infants.
In Adults – BCM7 has been implicated in very high incidence of (CAD) Heart related diseases,
Diabetes, Ulcerative colitis, Multiple sclerosis, Mental disorders, Parkinson and Schizophrenia.

పిల
ి ిలో - BCM7 ఆను్ల్లన్స ను నాశనం చ్చసు త ంది దీన్నవ్లి డ్మైబృటిస్ ై టెప్ 1
త ంది. ిబడ్ బృ
వ్సు ర మ౉న్స బార్తయర్ శిశు శరీరంలో 3 నుండి 4 సంవ్త్ర్ధల
వ్యసు్లో ఏర఩డుతుంది. శిశువుక్టచ్చే పాలలో ఈనన BCM7 అటిజం, డ్మైబృటిస్
ై టెప్ 1 మర్తయు శిశువులో ి అఔసిిఔ మరణం సిండ్ర ర ిమతో సంబంధ్ం ఔల్లగి
ఈంటుంది.
పెదద లలో – BCM 7 హృదయ సంబంధ్ వ్యాధులు, డ్మైబృటిస్, ఄల్రౄటివ్ క౅ల ై టిస్,
మల్లే పుల్స ిసృకరెసిస్, మృంటల్స డిజ్ఞర
డ ర్్, పార్తకన్న్స మర్తయు సికజోఫ్ర
ర న్నమై, (CAD)
గుండృ సంబంధ్ రెగాలు చాలా ఎకుకవ్గా సంభవిసా త మ౉.
అవు పాలు గేదే పాల
మదా వ్ాతాాసం
అవు పాలు గేదే పాలు
• తారగా జీర ణ ం ఄవుతామ౉ • అలసాంగా జీర ణ ం ఄవుతామ౉
• బలవ్ర థ ఔం మర్తయు క్ట ర మైశీలఔం • లావు పెంచుతుంది, శరీరం
• ఔడుపులోన్న రెగాలను హర్తసు త ంది. భారంగా ఈంటుంది.
ప్ర
ర గులలోన్న క్టర ములను చంపుతుంది. • ఎసిడిటీన్న పెంచుతుంది ప్ర ర గులలో
• జ్ఞ త న్న పెంచుతుంది
ా ప్ఔ శక్ట క్ట
ర ములను వ్ృది ద చ్చసుత ంది.
• సతాగుణాన్నన వ్ృది ద చ్చసుత ంది • జ్ఞ త న్న హర్తసు
ా ప్ఔశక్ట త ంది
• ప్లజలు మ౅దల ై న వ్యటిలో అవు నృమ౉ా,
• తమెగుణాన్నన వ్ృది త ంది
ద చ్చసు
అవు పాలను మాత ర మౄ ఈప్యోగిసా త రు
• అవు పాలలోన్న సార ణ తతాం కారణంగా
• గేదెపాలు ప్లజకు న్నషిద ద ం.
ఆవి ప్సుపు రంగులో ఈంటామ౉. • జృరీ్ పాలు కౄన్ర్ కారఔం
• నంది (ఎదు ద ) శివుడి వ్యహనం • దుననపోతు యముడి వ్యహనం
గరబవతులైన మాత్ృమూరుిలకు

పాలను వృండి పాత ర లో పెరుగు గాచ్చసి


ై న మహిళ్లకు ఆసౄ
ఖరఫవ్తుల త విఔలాంగులు,
మంద బుదు ద ై లన పిల
ి లు పుట
ే రు.

ఆనుప్ పాత త ఐరన్స, రఔ


ర లో వౄడి చ్చసి ఆసౄ త వ్ృది
ద .

రెజూ రృండు ిగాసుల పాలు ఈదయం 1 ిగాసు


ర్ధతి
ర ప్డుకెబోయే ముందు 1 ిగా సు పాలు
ఆసూత ఈంట్ట కాను఩ ఄమ౉న తరువ్యత బిడ్డ కు
తల్ల
ి పాల క౅రత ఈండ్దు.
గరబవతులైన మాత్ృమూరుిలకు

ఖర్తఫణీ రసీలకు – ఖరఫం ధ్ర్తంచిన నాటినుండి రెజూ


ర్ధతి
ర వూట ఑ఔ ిగా సు అవు పాలలో 2 చెంచాల అవు నృమ౉ా
వౄసి బాగా ఔల్లపి తా ర గాల్ల.
అవు పాలు వృండి గినృనలో కాచి తోడుపెటి ే ఈదయం ప్లట
ద్యన్నలో కృది
ద గా సుననపు నీరు ఔల్లపి తా ర గాల్ల. ఆలా కాను఩
ఄయేా వ్రకూ చ్చమైల్ల.
ఆలా చ్చసౄ త నారిల్స డృల్లవ్ర్త(,సుక ప్
ర సవ్ం అవుతుంది). పుట్ట

బిడ్
డ మంచి రంగు, మంచి అరెఖాం, పుషి ే గా పుడ్తాడు.
అబిడ్ ి ఄవ్సరం ఈండ్దు. అబిడ్
డ కు వ్యక్ట్ను డ కు
రెఖన్నరెదఔ శక్ట త ఎకుకవ్గా ఈంటుంది.
జునున పాలు(Colostrums) లాభాలు

1. జునున పాలు అవు ఇన్నన తరువ్యత 72 ఖంటలలోపు ఆచ్చే చిఔకటి పాలు.


2. ఆవి ఄప్పుడౄ పుటిే న బిడ్ డ లకు ఆసౄ త వ్యర్తలో రెఖన్నరెధ్ఔ శక్ట త పెరుగుతుంది.
వ్యర్త అరెఖాం ప్ర్తరక్ష్మంప్బడుతుంది.
3. ఇ ప్ర క్ట
ర య చెడు ప్ద్యర్ధ థ ల వ్లన మర్తయూ ఎలరీ ు న్న ఔల్లగించ్చ హాన్నకారఔ
ప్ద్యర్ధ
ద లను సమర థ వ్ంతంగా ఎదుర౅కనౄ శక్ట త న్న శరీర్ధన్నక్ట చ్చకూరుసుత ంది.
4. బలహీనంగా ఈనన ఔండ్ర్ధలను బలవ్ర ద ఔం చ్చయడ్ం లోను, చరిం
మర్తయు ఔండ్ర్ధలను న్నతానూతనంగా ఈంచడ్ంలో సహాయప్డుతుంది.
5. మృటబాల్లజం చ్చసౄ - ప్చనశక్ట త న్న పెంచుతుంది.
6. రెఖన్నరెధ్ఔ శక్ట త న్న పెంచ్చ ఓష్ధాలు తమైరుచ్చయడ్ంలో దీన్నన్న
ఈప్యోగిసా త రు.
7. రెఖఖ ర సుత ల మర్తయూ ముసల్ల వ్యర్త అరెఖా వ్ృది ద క్ట ఆది టాన్నక్ లాగా
త ంది. క్షయరెగులకు ఆది ఄమృత తులామృ
ప్న్నచ్చసు ై న ఓష్ధ్ం.
ఇ ప్
ర సృంట్టష్న్స మీకు నచిేత్య మీరు మూడు ప్నులు చ్చయండి.

1. మీరు ఇ నాటి నుండౄ దేశీ అవు పాలను తా


ర ఖండి, గో
త లను వ్యడ్ండి ఄది మీ అరెఖాం కెసమౄ.
ఈత఩తు
2. మీ దఖు రలో ఈనన గోశాలలకు మీకు చ్చతనృై న అర్త
థ ఔ,హార్త
థ ఔ
సహాయం చ్చయండి.
3. మా చానల్స ను సబ్ ై సృకబ్ చ్చయండి.

నమసౄ