You are on page 1of 26

´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

´ÉÏ pÉÉaÉïuÉ qÉÑÌlÉÍpÉÈ AlÉÑaÉ×WûÏiÉÇ

|| ´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ ||

|| ´ÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ ||

|| WûËUÈ AÉåÇ ||
AxrÉ ´ÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉ xiÉÉå§É qÉWûÉqÉǧÉxrÉ |
pÉÉaÉïuÉ GÌwÉÈ |
AlÉѹÒmÉç NÇûSÈ |
sɤqÉÏ lÉÉUÉrÉhÉÉå SåuÉiÉÉ |
lÉÉUÉrÉhÉ mÉëÏirÉjÉåï eÉmÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉÈ ||

MüU lrÉÉxÉÈ

lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÇ erÉÉåÌiÉËUÌiÉ AÇaÉѸÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |
lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÇ oÉë¼åÌiÉ iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉÈ |
lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÉå SåuÉ CÌiÉ qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉÈ|
lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÇ kÉÉqÉåÌiÉ AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |
lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÉå kÉqÉï CÌiÉ MüÌlÉ̸MüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |
ÌuɵÉÇ lÉÉUÉrÉhÉ CÌiÉ MüUiÉsÉ MüUmÉ׸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |

AÇaÉ lrÉÉxÉÈ

lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÇ erÉÉåÌiÉËUÌiÉ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ |
lÉÉUÉrÉhÉÇ mÉUÇ oÉë¼åÌiÉ ÍzÉUxÉå xuÉÉWûÉ |
lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÉå SåuÉ CÌiÉ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉÉæwÉOèû |
Collection by M. Pramod Page 1
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÇ kÉÉqÉåÌiÉ MüuÉcÉÉrÉ WÒûqÉç |
lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÉå kÉqÉï CÌiÉ lÉå§ÉÉprÉÉÇ uÉÉæwÉOèû |
ÌuɵÉÇ lÉÉUÉrÉhÉ CÌiÉ Ax§ÉÉrÉ TüOèû |
pÉÔpÉÑïuÉÈ xÉÑuÉUÉåÍqÉÌiÉ ÌSaoÉÇkÉÈ ||

krÉÉlÉÇ

E±SÉÌSirÉ xÉÇMüÉzÉÇ mÉÏiÉuÉÉxÉÇ cÉiÉÑpÉÑïeÉÇ |
zÉÇZÉcÉ¢üaÉSÉ mÉÉÍhÉÇ krÉÉrÉåiÉç sɤqÉÏmÉÌiÉÇ WûËUÇ || 1 ||

§ÉæsÉÉåYrÉÉkÉÉU cÉ¢Çü iÉSÒmÉËU MüqÉPÇû iÉ§É cÉ AlÉÇiÉpÉÉåaÉÏ
iÉlqÉkrÉå pÉÔÍqÉ mÉ©ÉÇMÑüzÉ ÍzÉZÉU SVÇû MüÍhÉïMüÉ pÉÔiÉ qÉåGqÉç |
iɧÉirÉÇ zÉÉÇiÉ qÉÔÌiÉïÇ qÉÍhÉqÉrÉ qÉMÑüOÇû MÑÇüQûsÉÉå°ÉÍxÉiÉÉÇaÉÇ
sɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉÉZrÉÇ xÉUÍxÉeÉ lÉrÉlÉÇ xÉÇiÉiÉÇ ÍcÉÇiÉrÉÉqÉÈ || 2 ||

AxrÉ ´ÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉ xiÉÉå§É qÉWûÉqÉǧÉxrÉ |
oÉë¼É GÌwÉÈ |
AlÉѹÒmÉç NÇûSÈ |
lÉÉUÉrÉhÉÉå SåuÉiÉÉ |
lÉÉUÉrÉhÉ mÉëÏirÉjÉåï eÉmÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉÈ ||

AÉåÇ
lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÇ erÉÉåÌiÉUÉiqÉÉ lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÈ |
lÉÉUÉrÉhÉ mÉUÇ oÉë¼ lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑiÉå || 1 ||

lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÉå SåuÉÉå kÉÉiÉÉ lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÈ |
lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÉå kÉÉiÉÉ lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑiÉå || 2 ||

Collection by M. Pramod Page 2
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

lÉÉUÉrÉhÉ mÉUÇ kÉÉqÉ krÉÉlÉÇ lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÈ |
lÉÉUÉrÉhÉ mÉUÉå kÉqÉÉåï lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑiÉå || 3 ||

lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÉå SåuÉÉå ÌuÉ±É lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÈ |
ÌuɵÉÇ lÉÉUÉrÉhÉÈ xÉɤÉÉiÉç lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑiÉå || 4 ||

lÉÉUÉrÉhÉÉSè ÌuÉÍkÉeÉÉïiÉÉå eÉÉiÉÉå lÉÉUÉrÉhÉÉSè pÉuÉÈ |
eÉÉiÉÉå lÉÉUÉrÉhÉÉSè CÇSìÉå lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑiÉå || 5 ||

UÌuÉlÉÉïUÉrÉhÉxiÉåeÉÈ cÉÇSìÉå lÉÉUÉrÉhÉÉå qÉWûÈ |
uÉÌ»ûlÉÉïUÉrÉhÉ xÉɤÉÉiÉç lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑiÉå || 6 ||

lÉÉUÉrÉhÉ EmÉÉxrÉÈ xrÉÉSè aÉÑÂlÉÉïUÉrÉhÉÈ mÉUÈ |
lÉÉUÉrÉhÉÈ mÉUÉå oÉÉåkÉÉå lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑiÉå || 7 ||

lÉÉUÉrÉhÉ TüsÉÇ qÉÑZrÉÇ ÍxÉήlÉÉïUÉrÉhÉÈ xÉÑZÉÇ |
WûËUlÉÉïUÉrÉhÉÈ zÉÑήlÉÉïUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑiÉå || 8 ||

ÌlÉaÉqÉÉuÉåÌSiÉ AlÉÇiÉ MüsrÉÉhÉ aÉÑhÉ uÉÉËUkÉå |
lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉxiÉåÅxiÉÑ lÉUMüÉhÉïuÉ iÉÉUMü || 9 ||

eÉlqÉ qÉ×irÉÑ eÉUÉ urÉÉÍkÉ mÉÉU iÉǧrÉÉÌSÍpÉÈ xÉSÉ |
SÉåwÉæUxmÉ×¹ ÃmÉÉrÉ lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑiÉå || 10 ||

uÉåS zÉÉx§ÉÉjÉï ÌuÉ¥ÉÉlÉ xÉÉkrÉ pÉYirÉåMü aÉÉåcÉU |
lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉxiÉåÅxiÉÑ qÉÉqÉÑ®U pÉuÉÉhÉïuÉÉiÉç || 11 ||

Collection by M. Pramod Page 3
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

ÌlÉirÉÉlÉÇS qÉWûÉåSÉU mÉUÉimÉU eÉaÉimÉiÉå |
lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉxiÉåÅxiÉÑ qÉÉå¤É xÉÉqÉëÉerÉ SÉÌrÉlÉå || 12 ||

AÉoÉë¼ xiÉÇoÉ mÉrÉïÇiÉÇ AÎZÉsÉÉiqÉ qÉWûÉ´ÉrÉ |
xÉuÉï pÉÔiÉÉiqÉ pÉÔiÉÉiqÉlÉç lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑiÉå || 13 ||

mÉÉÍsÉiÉÉzÉåzÉ sÉÉåMüÉrÉ mÉÑhrÉ´ÉuÉhÉ MüÐiÉïlÉ |
lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉxiÉåÅxiÉÑ mÉëVûrÉÉåSMü zÉÉÌrÉlÉå || 14 ||

ÌlÉUxiÉ xÉuÉïSÉåwÉÉrÉ pÉYirÉÉÌS aÉÑhÉSÉÌrÉlÉå |
lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉxiÉåÅxiÉÑ iuÉÉÇ ÌuÉlÉÉ lÉ ÌWû qÉå aÉÌiÉÈ || 15 ||

kÉqÉÉïjÉï MüÉqÉ qÉÉå¤ÉÉZrÉ mÉÑÂwÉÉjÉï mÉëSÉÌrÉlÉå |
lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉxiÉåÅxiÉÑ mÉÑlÉxiÉåÅxiÉÑ lÉqÉÉå lÉqÉÈ || 16 ||

AjÉ mÉëÉjÉïlÉÉ

lÉÉUÉrÉhÉ iuÉqÉåuÉÉÍxÉ SWûUÉZrÉå ™ÌS ÎxjÉiÉÈ |
mÉëåËUiÉÉ mÉëårÉïqÉÉhÉÉlÉÉÇ iuÉrÉÉ mÉëåËUiÉ qÉÉlÉxÉÈ || 17 ||

iuÉSÉ¥ÉÉÇ ÍzÉUxÉÉ M×üiuÉÉ pÉeÉÉÍqÉ eÉlÉmÉÉuÉlÉÇ |
lÉÉlÉÉåmÉÉxÉlÉ qÉÉaÉÉïhÉÉÇ pÉuÉM×ü°ÉuÉoÉÉåkÉMüÈ || 18 ||

pÉÉuÉÉjÉï M×ü°uÉÉiÉÏiÉÉå pÉuÉ xÉÉæZrÉmÉëSÉå qÉqÉ |
iuÉlÉç qÉÉrÉÉ qÉÉåÌWûiÉÇ ÌuɵÉÇ iuÉrÉæuÉ mÉËUMüÎsmÉiÉÇ || 19 ||

Collection by M. Pramod Page 4
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

iuÉSè AÍkɸÉlÉ qÉɧÉåhÉ xÉÉ uÉæ xÉuÉÉïjÉï MüÉËUhÉÏ |
iuÉqÉåuÉ iÉÉÇ mÉÑUxM×üirÉ qÉqÉ MüÉqÉÉlÉç xÉqÉjÉïrÉ || 20 ||

lÉ qÉå iuÉSlrÉx§ÉÉiÉÉÎxiÉ iuÉSlrÉ³É ÌWû SæuÉiÉÇ |
iuÉSlrÉÇ lÉÌWû eÉÉlÉÉÍqÉ mÉÉsÉMÇü mÉÑhrÉ uÉkÉïlÉÇ || 21 ||

rÉÉuÉiÉç xÉÉÇxÉÉËUMüÉå pÉÉuÉÉå qÉlÉxjÉÉå pÉÉuÉlÉÉiqÉMüÈ |
iÉÉuÉiÉç ÍxÉήpÉïuÉåiÉç xÉÉkrÉÉ xÉuÉïSÉ xÉuÉïSÉ ÌuÉpÉÉå || 22 ||

mÉÉÌmÉlÉÉÇ AWûqÉåMüÉaÉëÉå SrÉÉVÕûlÉÉÇ iuÉqÉaÉëhÉÏÈ |
SrÉlÉÏrÉÉå qÉSlrÉÉåÅÎxiÉ iÉuÉ MüÉåÅ§É eÉaÉi§ÉrÉå || 23 ||

iuÉrÉÉWÇû lÉæuÉ xÉ×¹¶ÉåiÉç lÉ xrÉɨÉuÉ SrÉÉVÒûiÉÉ |
AÉqÉrÉÉå uÉÉ lÉ xÉ×¹¶ÉåiÉç AÉæwÉkÉxrÉ uÉ×jÉÉåSrÉÈ || 24 ||

mÉÉmÉxÉÇaÉ mÉËU´ÉÉÇiÉÈ mÉÉmÉÉiqÉÉ mÉÉmÉÃmÉkÉ×Mçü |
iuÉSlrÉÈ MüÉåÅ§É mÉÉmÉåprÉÈ §ÉÉiÉÉÎxiÉ eÉaÉiÉÏiÉsÉå || 25 ||

iuÉqÉåuÉ qÉÉiÉÉ cÉ ÌmÉiÉÉ iuÉqÉåuÉ
iuÉqÉåuÉ oÉÇkÉÑ¶É xÉZÉÉ iuÉqÉåuÉ |
iuÉqÉåuÉ xÉåurÉ¶É aÉÑÂxiuÉqÉåuÉ
iuÉqÉåuÉ xÉuÉïÇ qÉqÉ SåuÉ SåuÉ || 26 ||

mÉëÉjÉïlÉÉ SzÉMÇü cÉæuÉ qÉÔsÉɹMü qÉiÉÈ mÉUÇ |
rÉÈ mÉPåûiÉç zÉ×hÉÑrÉÉlÉç ÌlÉirÉÇ iÉxrÉ sɤqÉÏÈ ÎxjÉUÉ pÉuÉåiÉç || 27 ||

Collection by M. Pramod Page 5
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

lÉÉUÉrÉhÉxrÉ ™SrÉÇ xÉuÉÉïpÉϹ TüsÉmÉëSÇ |
sɤqÉÏ ™SrÉMÇü xiÉÉå§ÉÇ rÉÌS cÉæiÉ̲lÉÉM×üiÉÇ || 28 ||

iÉixÉuÉïÇ ÌlÉzTüsÉÇ mÉëÉå£Çü sɤqÉÏÈ M×ükrÉÌiÉ xÉuÉïSÉ |
LiÉiÉç xÉÇMüÍsÉiÉÇ xiÉÉå§ÉÇ xÉuÉÉïpÉϹ TüsÉmÉëSÇ || 29 ||

eÉmÉåiÉç xÉÇMüÍsÉiÉÇ M×üiuÉÉ xÉuÉï ApÉÏ¹Ç AuÉÉmlÉÑrÉÉiÉç |
lÉÉUÉrÉhÉxrÉ ™SrÉqÉÉSÉæ eÉmiuÉÉ iÉiÉÈ mÉUÇ || 30 ||

sɤqÉÏ ™SrÉMÇü xiÉÉå§ÉÇ eÉmÉå³ÉÉUÉrÉhÉÇ mÉÑlÉÈ |
mÉÑlÉlÉÉïUÉrÉhÉÇ eÉmiuÉÉ mÉÑlÉsÉï¤qÉÏ lÉÑÌiÉÇ eÉmÉåiÉç || 31 ||

iɲ®ÉåqÉÉÌSMÇü MÑürÉÉïiÉç LiÉiÉç xÉÇMüÍsÉiÉÇ zÉÑpÉÇ |
LuÉÇ qÉkrÉå ̲uÉÉUåhÉ eÉmÉåiÉç xÉÇMüÍsÉiÉ zÉÑpÉÇ || 32 ||

sɤqÉÏ ™SrÉMåü xiÉÉå§Éå xÉuÉïqÉlrÉiÉç mÉëMüÉÍzÉiÉÇ |
xÉuÉÉïlÉç MüÉqÉÉlÉuÉÉmlÉÉåÌiÉ AÉÍkÉ urÉÉÍkÉ pÉrÉÇ WûUåiÉç || 33 ||

aÉÉåmrÉqÉåiÉiÉç xÉSÉ MÑürÉÉïiÉç lÉ xÉuÉï§É mÉëMüÉzÉrÉåiÉç |
CÌiÉ aÉѽiÉqÉÇ zÉÉx§ÉÇ mÉëÉå£ü oÉë¼ÉÌSÍpÉÈ mÉÑUÉ || 34 ||

sɤqÉÏ ™SrÉ mÉëÉå£åülÉ ÌuÉÍkÉlÉÉ xÉÉkÉrÉåiÉç xÉÑkÉÏÈ |
iÉxqÉÉixÉuÉï mÉërɦÉålÉ xÉÉkÉrÉåiÉç aÉÉåmÉrÉåiÉç xÉÑkÉÏÈ || 35 ||

rɧÉæiÉiÉç mÉÑxiÉMÇü ÌiɸåiÉç sɤqÉÏ lÉÉUÉrÉhÉÉiqÉMÇü |
pÉÔiÉ mÉæzÉÉcÉ uÉåiÉÉVû pÉrÉÇ lÉæuÉ iÉÑ xÉuÉïSÉ ||| 36 ||

Collection by M. Pramod Page 6
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

pÉ×aÉÑuÉÉUå iÉjÉÉ UɧÉÉæ mÉÔeÉrÉåiÉç mÉÑxiÉMü ²rÉÇ |
xÉuÉïSÉ xÉuÉïSÉ xiÉÑirÉÇ aÉÉåmÉrÉåiÉç xÉÉkÉrÉåiÉç xÉÑkÉÏÈ |
aÉÉåmÉlÉÉiÉç xÉÉkÉlÉÉssÉÉåMåü kÉlrÉÉå pÉuÉÌiÉ iɨuÉiÉÈ || 37 ||

|| CÌiÉ ´ÉÏlÉÉUÉrÉhÉ™SrÉÇ xÉÇmÉÔhÉïÇ ||

Collection by M. Pramod Page 7
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

|| ´ÉÏsɤqÉÏ ™SrÉÇ ||

|| WûËUÈ AÉåÇ ||
AxrÉ ´ÉÏ AɱÉÌS ´ÉÏqÉWûÉsɤqÉÏ ™SrÉ xiÉÉå§É qÉWûÉ qÉǧÉxrÉ |
pÉÉaÉïuÉ GÌwÉÈ |
AlÉѹÒmÉÉÌS lÉÉlÉÉ NÇûSÉÇÍxÉ |
AɱÉÌS ´ÉÏqÉWûÉsɤqÉÏ xÉÌWûiÉ lÉÉUÉrÉhÉÉå SåuÉiÉÉ ||

´ÉÏÇ oÉÏeÉÇ ¾ûÏÇ zÉÌ£üÈ LåÇ MüÐsÉMÇü
AɱÉÌS ´ÉÏqÉWûÉsɤqÉÏ mÉëxÉÉS ÍxÉSèkrÉjÉåï eÉmÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉÈ ||

|| AÉåÇ ||
AɱÉÌS ´ÉÏqÉWûÉsɤqÉÏ SåuÉiÉÉrÉæ lÉqÉÈ
™SrÉå ´ÉÏÇ oÉÏeÉÉrÉæ lÉqÉÈ
aÉÑ½å ¾ûÏÇ zÉYirÉæ lÉqÉÈ
mÉÉSrÉÉåÈ LåÇ oÉsÉÉrÉæ lÉqÉÈ
qÉÔkÉÉïÌS mÉÉSmÉrÉïÇiÉÇ ÌuÉlrÉxÉåiÉç ||

AÉåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÏÇ LåÇ MüUiÉsÉMüUmÉɵÉïrÉÉåÈ
´ÉÏÇ AÇaÉѸÉprÉÉÇ lÉqÉÈ
¾ûÏÇ iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉÈ
LåÇ qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉÈ
´ÉÏÇ AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ
¾ûÏÇ MüÌlÉ̸MüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ
LåÇ MüUiÉsÉ MüUmÉ׸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ ||

Collection by M. Pramod Page 8
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

´ÉÏÇ ™SrÉÉrÉ lÉqÉÈ
¾ûÏÇ ÍzÉUxÉå xuÉÉWûÉ
LåÇ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉÉæwÉOèû
´ÉÏÇ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû
¾ûÏÇ lÉå§ÉÉprÉÉÇ uÉÉæwÉOèû
LåÇ Ax§ÉÉrÉ TüOèû
pÉÔpÉÑïuÉxxÉÑuÉUÉåÇ CÌiÉ ÌSaoÉÇkÉÈ ||

AjÉ krÉÉlÉÇ

WûxiÉ ²rÉålÉ MüqÉsÉå kÉÉUrÉÇiÉÏÇ xuÉsÉÏsÉrÉÉ |
WûÉU lÉÔmÉÑU xÉÇrÉÑ£üÉÇ qÉWûÉsɤqÉÏÇ ÌuÉÍcÉÇiÉrÉåiÉç || 1 ||

MüÉæzÉårÉ mÉÏiÉuÉxÉlÉÉqÉUÌuÉÇS lÉå§ÉÉÇ
mÉ© ²rÉ ApÉrÉ uÉUÉå±iÉ mÉ© WûxiÉÉÇ |
E±cNû iÉÉMïü xÉSØzÉÉÇ mÉUqÉÉÇMü xÉÇxjÉÉÇ
krÉÉrÉåSè ÌuÉkÉÏzÉlÉiÉ mÉÉS rÉÑaÉÉÇ eÉÌlɧÉÏÇ || 2 ||

´ÉÏsɤqÉÏ MüqÉsÉkÉÉËUhrÉæ ÍxÉÇWûuÉÉÌWûlrÉæ xuÉÉWûÉ ||

mÉÏiÉuÉx§ÉÉÇ xÉÑuÉhÉÉïÇaÉÏÇ mÉ© WûxiÉ ²rÉÉÎluÉiÉÉÇ |
sɤqÉÏÇ krÉÉiuÉåÌiÉ qÉǧÉåhÉ xÉ pÉuÉåiÉç mÉ×ÍjÉuÉÏmÉÌiÉÈ || 3 ||

qÉÉiÉÑsÉÑÇaÉ aÉSÉ ZÉåOåû mÉÉhÉÉæ mÉɧÉÇcÉ ÌoÉpÉëiÉÏ |
uÉÉaÉ ÍsÉÇaÉÇcÉ qÉÉlÉÇcÉ ÌoÉpÉëiÉÏ lÉ×mÉ qÉÔkÉïÌlÉ || 4 ||

Collection by M. Pramod Page 9
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

|| AÉåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÏÇ LåÇ ||

uÉÇSå sɤqÉÏÇ mÉUÍzÉuÉqÉrÉÏÇ zÉÑ® eÉÉÇoÉÔlÉSÉpÉÉÇ
iÉåeÉÉå ÃmÉÉÇ MülÉMü uÉxÉlÉÉÇ xÉuÉï pÉÔzÉÉåeeuÉsÉÉÇaÉÏÇ |
oÉÏeÉÉ mÉÔUÇ MülÉMü MüsÉzÉÇ WåûqÉ mÉ©Ç SkÉÉlÉÉÇ
AɱÉÇ zÉÌ£Çü xÉMüsÉ eÉlÉlÉÏÇ xÉuÉï qÉÉÇaÉsrÉ rÉÑ£üÉÇ || 1 ||

´ÉÏqÉiÉç xÉÉæpÉÉarÉ eÉlÉlÉÏÇ xiÉÉæÍqÉ sɤqÉÏÇ xÉlÉÉiÉlÉÏÇ |
xÉuÉïMüÉqÉ TüsÉÉuÉÉÎmiÉ xÉÉkÉlÉæMü xÉÑZÉuÉWûÉÇ || 2 ||

xqÉUÉÍqÉ ÌlÉirÉÇ SåuÉåÍzÉ iuÉrÉÉ mÉëåËUiÉ qÉÉlÉxÉÈ |
iuÉSÉ¥ÉÉÇ ÍzÉUxÉÉ kÉ×iuÉÉ pÉeÉÉÍqÉ mÉUqÉåµÉUÏÇ || 3 ||

xÉqÉxiÉ xÉÇmÉiÉç xÉÑZÉSÉÇ qÉWûÉÍ´ÉrÉÇ
xÉqÉxiÉ MüsrÉÉhÉMüUÏÇ qÉWûÉÍ´ÉrÉÇ |
xÉqÉxiÉ xÉÉæpÉÉarÉ MüUÏÇ qÉWûÉÍ´ÉrÉÇ
pÉeÉÉqrÉWÇû ¥ÉÉlÉMüUÏÇ qÉWûÉÍ´ÉrÉÇ || 4 ||

ÌuÉ¥ÉÉlÉ xÉÇmÉiÉç xÉÑZÉSÉÇ qÉWûÉÍ´ÉrÉÇ
ÌuÉÍcÉ§É uÉÉapÉÔÌiÉMüUÏÇ qÉlÉÉåUqÉÉÇ |
AlÉÇiÉ xÉÉæpÉÉarÉ xÉÑZÉ mÉëSÉÌrÉlÉÏÇ
lÉqÉÉqrÉWÇû pÉÔÌiÉMüUÏÇ WûËUÌmÉërÉÉÇ || 5 ||

xÉqÉxiÉ pÉÔiÉÉÇiÉU xÉÇÎxjÉiÉÉ iuÉÇ
xÉqÉxiÉ pÉ£åüµÉËU ÌuɵÉÃmÉå |
iɳÉÉÎxiÉ rÉiÉç iuÉSè urÉÌiÉËU£üuÉxiÉÑ
iuÉiÉç mÉÉS mÉ©Ç mÉëhÉqÉÉqrÉWÇû ´ÉÏÈ || 6 ||

Collection by M. Pramod Page 10
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

SÉËUŸ SÒÈZÉÉæbÉ iÉqÉÉåÌlÉWÇû̧É
iuÉiÉç mÉÉS mÉ©Ç qÉÌrÉ xÉͳÉkÉixuÉ |
SÏlÉÉÌiÉï ÌuÉcNåûSlÉ WåûiÉÑ pÉÔiÉæÈ
M×ümÉÉ MüOûɤÉæUÍpÉÍzÉÇcÉ qÉÉÇ ´ÉÏÈ || 7 ||

ÌuÉwhÉÑ xiÉÑÌiÉ mÉUÉÇ sɤqÉÏÇ xuÉhÉï uÉhÉï xiÉÑÌiÉ ÌmÉërÉÉÇ |
uÉUSÉpÉrÉSÉÇ SåuÉÏÇ uÉÇSå iuÉÉÇ MüqÉsÉå¤ÉhÉå || 8 ||

AÇoÉ mÉëxÉÏS MüÂhÉÉ mÉËUmÉÔhÉï SØwšÉ
qÉÉÇ iuÉiÉç M×ümÉÉ SìÌuÉhÉaÉåWûÍqÉqÉÇ MÑü嵃 |
AÉsÉÉåMürÉ mÉëhÉiÉ ™ªiÉ zÉÉåMü WÇû̧É
iuÉiÉç mÉÉSmÉ© rÉÑaÉVÇû mÉëhÉqÉÉqrÉWÇû ´ÉÏÈ || 9 ||

zÉÉÇirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ zÉUhÉÉaÉiÉ U¤ÉhÉÉrÉæ
MüÉÇirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ MüqÉlÉÏrÉ aÉÑhÉÉ´ÉrÉÉrÉæ |
¤ÉÉÇirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ SÒËUiɤÉrÉ MüÉUhÉÉrÉæ
kÉɧrÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ kÉlÉ kÉÉlrÉ xÉqÉ×ήSÉrÉæ || 10 ||

zÉYirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ zÉÍzÉ zÉåZÉU xÉÇÎxjÉiÉÉrÉæ
UirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ UeÉlÉÏMüU xÉÉåSUÉrÉæ |
pÉYirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ pÉuÉ xÉÉaÉU iÉÉUMüÉrÉæ
qÉirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ qÉkÉÑxÉÔSlÉ uÉssÉpÉÉrÉæ || 11 ||

sɤqrÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ zÉÑpÉ sɤÉhÉ sÉͤÉiÉÉrÉæ
ÍxÉ®rÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ xÉÑU ÍxÉ® xÉÑmÉÔÎeÉiÉÉrÉæ |
kÉ×irÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ qÉqÉ SÒaÉïÌiÉ pÉÇeÉlÉÉrÉæ
aÉirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ uÉU xɪÌiÉ SÉrÉMüÉrÉæ || 12 ||

Collection by M. Pramod Page 11
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

SåurÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ ÌSÌuÉ SåuÉ aÉhÉÉÍcÉïiÉÉrÉæ
pÉÔirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ pÉÑuÉlÉÉÌiÉï ÌuÉlÉÉzÉMüÉrÉæ |
zÉÉÇirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ kÉUhÉÏkÉU uÉssÉpÉÉrÉæ
mÉÑwšæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ mÉÑGzÉÉå¨ÉqÉ uÉixÉsÉÉrÉæ || 13 ||

xÉÑiÉÏuÉë SÉËUŸ iÉqÉÉåmÉWÇû§rÉæ
lÉqÉÉåÅxiÉÑ iÉå xÉuÉï pÉrÉÉmÉWÇû§rÉæ |
´ÉÏ ÌuÉwhÉÑuɤÉxjÉVû xÉÇÎxjÉiÉÉrÉæ
lÉqÉÉå lÉqÉÈ xÉuÉï ÌuÉpÉÔÌiÉSÉrÉæ || 14 ||

eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ sɤqÉÏsÉï¤ÉhÉÉsÉÇM×üiÉÉÇaÉÏ
eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ mÉ©É mÉ© xÉ©ÉÍpÉuÉÇ±É |
eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ ÌuÉ±É ÌuÉwhÉÑ uÉÉqÉÉÇMü xÉÇxjÉÉ
eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ xÉqrÉMçü xÉuÉï xÉÇmÉiMüUÉ ´ÉÏÈ || 15 ||

eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ SåuÉÏ SåuÉ xÉÇbÉÉÍpÉ mÉÔerÉÉ
eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ pÉSìÉ pÉÉaÉïuÉÏ pÉÉarÉÃmÉÉ |
eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ ÌlÉirÉÉ ÌlÉqÉïsÉ ¥ÉÉlÉuÉå±É
eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ xÉirÉÉ xÉuÉï pÉÔiÉÉÇiÉUxjÉÉ || 16 ||

eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ UqrÉÉ U¦É aÉpÉÉïÇiÉUxjÉÉ
eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ zÉÑ®É zÉÑ® eÉÉÇoÉÔlÉSÉpÉÉ |
eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ MüÉÇiÉÉ MüÉÇÌiÉ qÉ°ÉÍxÉiÉÉÇaÉÏ
eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ zÉÉÇiÉÉ zÉÏbÉëqÉÉaÉcNû xÉÉæqrÉå || 17 ||

Collection by M. Pramod Page 12
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

rÉxrÉÉÈ MüsÉÉrÉÉÈ MüqÉsÉÉå°uÉɱÉ
ÂSìÉ¶É zÉ¢ü mÉëqÉÑZÉÉ¶É SåuÉÉÈ |
eÉÏuÉÇÌiÉ xÉuÉåïÌmÉ xÉzÉ£ürÉxiÉå
mÉëpÉÑiuÉqÉÉmiÉÉÈ mÉUqÉÉrÉÑzÉxiÉå || 18 ||

|| qÉÑZÉoÉÏeÉÇ ||

|| AÉåÇ-¾ûÉÇ-¾ûÏÇ-AÇ-AÉÇ-rÉÇ-SÒÇ-sÉÇ-uÉÇ ||

ÍsÉsÉåZÉ ÌlÉÌOûsÉå ÌuÉÍkÉqÉïqÉ ÍsÉÌmÉÇ ÌuÉxÉ×erÉÉÇiÉUÇ
iuÉrÉÉ ÌuÉÍsÉÎZÉiÉurÉqÉåiÉÌSÌiÉ iÉiTüsÉ mÉëÉmiÉrÉå |
iÉSÇÌiÉMüTüsÉxTÑüOÇû MüqÉsÉuÉÉÍxÉÌlÉ ´ÉÏËUqÉÉÇ
xÉqÉmÉïrÉ xÉqÉÑÌSìMüÉÇ xÉMüsÉpÉÉarÉ xÉÇxÉÔÍcÉMüÉÇ || 19 ||

|| mÉÉSoÉÏeÉÇ ||

|| AÉåÇ-AÇ-AÉÇ-DÇ-LÇ-LåÇ-MÇü-sÉÇ-UÇ ||

MüsÉrÉÉ iÉå rÉjÉÉ SåÌuÉ eÉÏuÉÇÌiÉ xÉcÉUÉcÉUÉÈ |
iÉjÉÉ xÉÇmÉiMüUÏ sÉΤqÉ xÉuÉïSÉ xÉÇmÉëxÉÏS qÉå || 20 ||

rÉjÉÉ ÌuÉwhÉÑkÉ×ïuÉÇ ÌlÉirÉÇ xuÉMüsÉÉÇ xɳrÉuÉåzÉrÉiÉç |
iÉjÉæuÉ xuÉMüsÉÉÇ sÉΤqÉ qÉÌrÉ xÉqrÉMçü xÉqÉmÉïrÉ || 21 ||

xÉiuÉ xÉÉæZrÉ mÉëSå SåÌuÉ pÉ£üÉlÉÉÇ ApÉrÉmÉëSå |
AcÉsÉÉÇ MÑü rɦÉålÉ MüsÉÉÇ qÉÌrÉ ÌlÉuÉåÍzÉiÉÉÇ || 22 ||

Collection by M. Pramod Page 13
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

qÉÑSÉxiÉÉÇ qÉiTüÉsÉå mÉUqÉ mÉS sɤqÉÏÈ xTÑüOûMüsÉÉ
xÉSÉ uÉæMÑÇüPû ´ÉÏÌlÉuÉïxÉiÉÑ MüsÉÉ qÉå lÉrÉlÉrÉÉåÈ |
uÉxÉåixÉirÉå sÉÉåMåü qÉqÉ uÉcÉÍxÉ sɤqÉÏuÉïUMüsÉÉ
Í´ÉrÉzµÉåiÉ ²ÏmÉå ÌlÉuÉxÉiÉÑ MüsÉÉ qÉå xuÉMüUrÉÉåÈ || 23 ||

|| lÉå§ÉoÉÏeÉÇ ||

|| AÉåÇ-bÉëÉÇ-bÉëÏÇ-bÉëåÇ-bÉëæÇ-bÉëÉåÇ-bÉëÉæÇ-bÉëÇ-bÉëÈ ||

iÉÉuÉͳÉirÉÇ qÉqÉÉÇaÉåzÉÑ ¤ÉÏUÉokÉÉæ ´ÉÏMüsÉÉ uÉxÉåiÉç |
xÉÔrÉÉïNÇûSìqÉxÉÉæ rÉÉuÉiÉç iÉÉuÉssɤqÉÏmÉÌiÉÍ´ÉrÉÉæ || 24 ||

xÉuÉï qÉÇaÉVû xÉÇmÉÔhÉÉï xÉuÉæïµÉrÉï xÉqÉÎluÉiÉÉ |
AɱÉÌS ´ÉÏqÉWûÉsɤqÉÏÈ iuÉiMüsÉÉ qÉÌrÉ ÌiÉzPûiÉÑ || 25 ||

A¥ÉÉlÉ ÌiÉÍqÉUÇ WÇûiÉÑÇ zÉÑ® ¥ÉÉlÉ mÉëMüÉÍzÉMüÉ |
xÉuÉæïµÉrÉï mÉëSÉ qÉåÅxiÉÑ iuÉiMüsÉÉ qÉÌrÉ xÉÇÎxjÉiÉÉ || 26 ||

AsɤqÉÏÇ WûUiÉÑ Í¤ÉmÉëÇ iÉqÉxxÉÔrÉïmÉëpÉÉ rÉjÉÉ |
ÌuÉiÉlÉÉåiÉÑ qÉqÉ ´ÉårÉxiuÉiMüsÉÉ qÉÌrÉ xÉÇÎxjÉiÉÉ || 27 ||

LåµÉrÉï qÉÇaÉVûÉåimĘ́ÉÈ iuÉiÉç MüsÉÉrÉÉÇ ÌlÉkÉÏrÉiÉå |
qÉÌrÉ iÉxqÉÉiÉç M×üiÉÉjÉÉåïÎxqÉ mÉɧÉqÉÎxqÉ ÎxjÉiÉåxiÉuÉ || 28 ||

pÉuÉSÉuÉåzÉ pÉÉarÉÉWûÉåï pÉÉarÉuÉÉlÉÎxqÉ pÉÉaÉïÌuÉ |
iuÉimÉëxÉÉSÉimÉÌuɧÉÉåWÇû sÉÉåMüqÉÉiÉlÉïqÉÉåÅxiÉÑiÉå || 29 ||

Collection by M. Pramod Page 14
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

mÉÑlÉÉÍxÉ qÉÉÇ iuÉiMüsÉrÉæuÉ rÉxqÉÉiÉç
AiÉxxqÉÉaÉcNû qÉqÉÉaÉëiÉxiuÉÇ |
mÉUÇ mÉSÇ ´ÉÏpÉïuÉ xÉÑmÉëxɳÉÉ
qÉrrÉcrÉÑiÉålÉ mÉëÌuÉzÉÉÌS sɤqÉÏÈ || 30 ||

´ÉÏuÉæMÑÇüPûÎxjÉiÉå sÉΤqÉ xÉqÉÉaÉcNû qÉqÉÉaÉëiÉÉ |
lÉÉUÉrÉhÉålÉ xÉWû qÉÉÇ M×ümÉÉ SØwšÉÅuÉsÉÉåMürÉ || 31 ||

xÉirÉ sÉÉåMü ÎxjÉiÉå sÉΤqÉ iuÉÇ qÉqÉÉaÉcNû xÉͳÉÍkÉÇ |
uÉÉxÉÑSåuÉålÉ xÉÌWûiÉÉ mÉëxÉÏS uÉUSÉ pÉuÉ || 32 ||

µÉåiÉ ²ÏmÉ ÎxjÉiÉå sÉΤqÉ zÉÏbÉëqÉÉaÉcNû xÉÑuÉëiÉå |
ÌuÉwhÉÑlÉÉ xÉÌWûiÉÉ SåÌuÉ eÉaÉlqÉÉiÉÈ mÉëxÉÏS qÉå || 33 ||

¤ÉÏUÉÇoÉÑÍkÉ ÎxjÉiÉå sÉΤqÉ xÉqÉÉaÉcNû xÉqÉÉkÉuÉå |
iuÉiM×ümÉÉSØ̹ xÉÑkÉrÉÉ xÉiÉiÉÇ qÉÉÇ ÌuÉsÉÉåMürÉ || 34 ||

U¦É aÉpÉï ÎxjÉiÉå sÉΤqÉ mÉËUmÉÔhÉï ÌWûUhqÉÌrÉ |
xÉqÉÉaÉcNû xÉqÉÉaÉcNû ÎxjÉiuÉÉÅzÉÑ mÉÑUiÉÉå qÉqÉ || 35 ||

ÎxjÉUÉ pÉuÉ qÉWûÉsÉΤqÉ ÌlɶÉsÉÉ pÉuÉ ÌlÉqÉïsÉå |
mÉëxÉ³É MüqÉsÉå SåÌuÉ mÉëxÉ³É ™SrÉÉ pÉuÉ || 36 ||

´ÉÏkÉUå ´ÉÏqÉWûÉsÉΤqÉ iuÉSÇiÉxjÉÇ qÉWûÉ ÌlÉÍkÉÇ |
zÉÏbÉëqÉÑ®ØirÉ mÉÑUiÉÈ mÉëSzÉïrÉ xÉqÉmÉïrÉ || 37 ||

Collection by M. Pramod Page 15
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

uÉxÉÑÇkÉUå ´ÉÏuÉxÉÑSå uÉxÉÑSÉåÎakÉë M×ümÉÉqÉÌrÉ |
iuÉiÉç MÑüͤÉaÉiÉ xÉuÉïxuÉÇ zÉÏbÉëÇ qÉå xÉÇmÉëSzÉïrÉ || 38 ||

ÌuÉwhÉÑÌmÉërÉå U¦ÉaÉpÉåï xÉqÉxiÉTüsÉSå ÍzÉuÉå |
iuÉSè aÉpÉï aÉiÉWåûqÉÉSÏlÉç xÉÇmÉëSzÉïrÉ SzÉïrÉ || 39 ||

UxÉÉiÉsÉaÉiÉå sÉΤqÉ ´ÉÏbÉëqÉÉaÉcNû qÉå mÉÑUÈ |
lÉ eÉÉlÉå mÉUqÉÇ ÃmÉÇ qÉÉiÉqÉåï xÉÇmÉëSzÉïrÉ || 40 ||

AÉÌuÉpÉïuÉ qÉlÉÉåuÉåaÉÉiÉç zÉÏbÉëqÉÉaÉcNû qÉå mÉÑUÈ |
qÉÉ uÉixÉ pÉæËU WåûirÉÑ£üÉ MüÉqÉÇ aÉÉæËUuÉ U¤É qÉÉÇ || 41 ||

SåÌuÉ zÉÏbÉëÇ qÉqÉÉaÉcNû kÉUhÉÏaÉpÉï xÉÇÎxjÉiÉå |
qÉÉiÉxiuÉSè pÉ×irÉ pÉ×irÉÉåWÇû qÉ×aÉrÉå iuÉÉÇ MÑüiÉÑWûsÉÉiÉç || 42 ||

Ęɸ eÉÉaÉ×ÌWû qÉÌrÉ xÉqÉÑ̨ɸ xÉ×eÉÉaÉ×ÌWû |
A¤ÉrrÉÉlÉç WåûqÉ MüsÉzÉÉlÉç xÉÑuÉhÉåïlÉ xÉÑmÉÔËUiÉÉlÉç || 43 ||

ÌlɤÉåmÉÉlqÉå xÉqÉÉM×üzrÉ xÉqÉÑ®ØirÉ qÉqÉÉaÉëiÉÈ |
xÉqÉѳÉiÉÉlÉlÉÉ pÉÔiuÉÉ xÉqrÉaSåÌWû kÉUÉiÉsÉÉiÉç || 44 ||

qÉixÉͳÉÍkÉÇ xÉqÉÉaÉcNû qÉSÉÌWûiÉ M×ümÉÉUxÉÉ |
mÉëxÉÏS ´ÉårÉxÉÉÇ SÉåakÉëÏ sɤqÉÏqÉåï lÉrÉlÉÉaÉëiÉÈ || 45 ||

A§ÉÉåmÉÌuÉzrÉ sÉΤqÉ iuÉÇ ÎxjÉUÉ pÉuÉ ÌWûUhqÉrÉÏ |
xÉÑÎxjÉUÉ pÉuÉ xÉÇmÉëÏirÉÉ mÉëxɳÉÉ uÉUSÉ pÉuÉ || 46 ||

Collection by M. Pramod Page 16
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

AÉlÉÏiÉÉÇxiÉÑ iuÉrÉÉ SåÌuÉ ÌlÉkÉÏluÉæ xÉÇmÉëSzÉïrÉ |
A± ¤ÉhÉålÉ xÉWûxÉÉ SiuÉÉ xÉÇU¤É qÉÉÇ xÉSÉ || 47 ||

qÉÌrÉ Ìiɸ iÉjÉÉ ÌlÉirÉÇ rÉjÉåÇSìÉÌSzÉÑ ÌiɸÍxÉ |
ApÉrÉÇMÑü qÉå SåÌuÉ qÉWûÉsÉΤqÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑiÉå || 48 ||

xÉqÉÉaÉcNû qÉWûÉsÉΤqÉ zÉÑ® eÉÉÇoÉÔlÉ SÎxjÉiÉå |
mÉëxÉÏS mÉÑUiÉÈ ÎxjÉiuÉÉ mÉëhÉiÉÇ qÉÉÇ ÌuÉsÉÉåMürÉ || 49 ||

sɤqÉÏpÉÑïuÉÇaÉiÉÉ pÉÉÍxÉ rÉ§É rÉ§É ÌWûUhqÉrÉÏ |
iÉ§É iÉ§É ÎxjÉiÉÉ iuÉÇ qÉå iÉuÉ ÃmÉÇ mÉëSzÉïrÉ || 50 ||

¢üÏQÇûiÉÏ oÉWÒûkÉÉ pÉÔqÉÉæ mÉËUmÉÔhÉïM×ümÉÉ qÉÌrÉ |
qÉqÉ qÉÔkÉÉïÌlÉ iÉå WûxiÉÉqÉ ÌuÉsÉÇÌoÉiÉ qÉmÉïrÉ || 51 ||

TüsÉ pÉÉarÉÉåSrÉå sÉΤqÉ xÉqÉxiÉ mÉÑUuÉÉÍxÉÌlÉ |
mÉëxÉÏS qÉå qÉWûÉsÉΤqÉ mÉËUmÉÔhÉï qÉlÉÉåUjÉå || 52 ||

ArÉÉåkrÉÉÌSwÉÑ xÉuÉåïwÉÑ lÉaÉUåwÉÑ xÉqÉÉÎxjÉiÉå |
uÉæpÉuÉæÌuÉïÌuÉkÉærÉÑï£æüÈ xÉqÉÉaÉcNû qÉÑSÉÎluÉiÉå || 53 ||

xÉqÉÉaÉcNû xÉqÉÉaÉcNû qÉqÉÉaÉëå pÉuÉ xÉÑÎxjÉUÉ |
MüÂhÉÉUxÉ ÌlÉwrÉÇS lÉå§É²rÉ ÌuÉsÉÉÍxÉÌlÉ || 54 ||

xÉͳÉkÉixuÉ qÉWûÉsÉΤqÉ iuÉimÉÉÍhÉÇ qÉqÉ qÉxiÉMåü |
MüÂhÉÉ xÉÑkÉrÉÉ qÉÉÇ iuÉqÉÍpÉÌwÉcrÉ ÎxjÉUÇ MÑü || 55 ||

Collection by M. Pramod Page 17
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

xÉuÉï UÉeÉaÉ×Wåû sÉΤqÉ xÉqÉÉaÉcNû oÉsÉÉÎluÉiÉå |
ÎxjÉiuÉÉÅÅzÉÑ mÉÑUiÉÉå qÉåű mÉëxÉÉSålÉ pÉrÉÇ MÑü || 56 ||

xÉÉSUÇ qÉxiÉMåü WûxiÉÇ qÉqÉ iuÉÇ M×ümÉrÉÉÅmÉïrÉ |
xÉuÉïUeÉÎxjÉiÉå sÉΤqÉ iuÉiMüsÉÉ qÉÌrÉ ÌiɸiÉÑ || 57 ||

AɱÉÌS ´ÉÏqÉWûÉsÉΤqÉ ÌuÉwhÉÑ uÉÉqÉÉÇMü xÉÇÎxjÉiÉå |
mÉëirɤÉÇ MÑü qÉå ÃmÉÇ U¤É qÉÉÇ zÉUhÉÉaÉiÉÇ || 58 ||

mÉëxÉÏS qÉå qÉWûÉsÉΤqÉ xÉÑmÉëxÉÏS qÉWûÉÍzÉuÉå |
AcÉsÉÉ pÉuÉ xÉÑmÉëÏiÉÉ xÉÑÎxjÉUÉ pÉuÉ qɪØWåû || 59 ||

rÉÉuĘ́ɸÇÌiÉ uÉåSÉ¶É rÉÉuÉicÉÇSì ÌSuÉÉMüUÉæ |
rÉÉuÉSè ÌuÉwhÉÑ¶É rÉÉuɨuÉÇ iÉÉuÉiMÑü M×ümÉÉÇ qÉÌrÉ || 60 ||

cÉÉÇSìÏ MüsÉÉ rÉjÉÉ zÉÑYsÉå uÉkÉïiÉå xÉÉ ÌSlÉå ÌSlÉå |
iÉjÉÉ SrÉÉ iÉå qÉrrÉåuÉ uÉkÉïiÉÉqÉÍpÉuÉkÉïiÉÉÇ || 61 ||

rÉjÉÉ uÉæMÑÇüPû lÉaÉUå rÉjÉÉ uÉæ ¤ÉÏUxÉÉaÉUå |
iÉjÉÉ qÉ°uÉlÉå Ìiɸ ÎxjÉUÇ ´ÉÏÌuÉwhÉÑlÉÉ xÉWû || 62 ||

rÉÉåÌaÉlÉÉÇ ™SrÉå ÌlÉirÉÇ rÉjÉÉ ÌiɸÍxÉ ÌuÉwhÉÑlÉÉ |
iÉjÉÉ qÉ°uÉlÉå Ìiɸ ÎxjÉUÇ ´ÉÏÌuÉwhÉÑlÉÉ xÉWû || 63 ||

lÉÉUÉrÉhÉxrÉ ™SrÉå pÉuÉiÉÏ rÉjÉÉxiÉå
lÉÉUÉrÉhÉÉåÅÌmÉ iÉuÉ ™iMüqÉsÉå rÉjÉÉxiÉå |
lÉÉUÉrÉhÉxiuÉqÉÌmÉ ÌlÉirÉ ÌuÉpÉÔ iÉjÉæuÉ

Collection by M. Pramod Page 18
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

iÉÉæ ÌiɸiÉÉÇ ™ÌS qÉqÉÉÌmÉ SrÉÉÎluÉiÉÉæ ´ÉÏÈ || 64 ||

ÌuÉ¥ÉÉlÉ uÉ×먂 ™SrÉå MÑü ´ÉÏÈ
xÉÉæpÉÉarÉ uÉ×먂 MÑü qÉå aÉ×Wåû ´ÉÏÈ |
SrÉÉ xÉÑuÉ×Ì¹Ç MÑüÂiÉÉÇ qÉÌrÉ ´ÉÏÈ
xÉÑuÉhÉï uÉ×Ì¹Ç MÑü qÉå MüUå ´ÉÏÈ || 65 ||

lÉ qÉÉÇ irÉeÉåjÉÉÈ Í´ÉiÉ MüsmÉuÉÎssÉ
xÉ°Ì£ü ÍcÉÇiÉÉqÉÍhÉ MüÉqÉkÉålÉÉå |
lÉ qÉÉÇ irÉeÉåjÉÉ pÉuÉ xÉÑmÉëxɳÉå
aÉ×Wåû MüVû§ÉåwÉÑ cÉ mÉѧÉuÉaÉåï || 66 ||

|| MÑüͤÉoÉÏeÉÇ ||

|| AÉåÇ-AÇ-AÉÇ-DÇ-LÇ-LåÇ ||

AɱÉÌS qÉÉrÉå iuÉqÉeÉÉÇQû oÉÏeÉqÉç
iuÉqÉåuÉ xÉÉMüÉU ÌlÉUÉM×üiÉÏ iuÉÇ |
iuÉrÉÉ kÉ×iÉɶÉÉoeÉ pÉuÉÉÇQû xÉÇbÉÉÈ
ÍcɧÉÇ cÉËU§ÉÇ iÉuÉ SåÌuÉ ÌuÉwhÉÉåÈ || 67 ||

oÉë¼ ÂSìÉSrÉÉå SåuÉÉ uÉåSɶÉÉÌmÉ lÉ zÉYlÉÑrÉÑÈ |
qÉÌWûqÉÉlÉÇ iÉuÉ xiÉÉåiÉÑÇ qÉÇSÉåÅWÇû zÉYlÉÑrÉÉÇ MüjÉÇ || 68 ||

AÇoÉ iuɲixÉ uÉÉYrÉÉÌlÉ xÉÔ£üÉ xÉÔ£üÉÌlÉ rÉÉÌlÉ cÉ |
iÉÉÌlÉ xuÉÏMÑü xÉuÉï¥Éå SrÉÉsÉÑiuÉålÉ xÉÉSUÇ || 69 ||

Collection by M. Pramod Page 19
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

pÉuÉÇiÉÇ zÉUhÉÇ aÉiuÉÉ M×üiÉÉjÉÉïxxrÉÑÈ mÉÑUÉiÉlÉÉÈ |
CÌiÉ xÉÇÍcÉÇirÉ qÉlÉxÉÉ iuÉÉqÉWÇû zÉUhÉÇ uÉëeÉå || 70 ||

AlÉÇiÉÉ ÌlÉirÉ xÉÑÎZÉlÉÈ iuÉ°£üÉ xiuÉimÉUÉrÉhÉÉÈ |
CÌiÉ uÉåS mÉëqÉÉhÉÉή SåÌuÉ iuÉÉÇ zÉUhÉÇ uÉëeÉå || 71 ||

iÉuÉ mÉëÌiÉ¥ÉÉ qÉ°£üÉ lÉ lÉzrÉÇiÉÏirÉÌmÉ YuÉÍcÉiÉç |
CÌiÉ xÉÇÍcÉÇirÉ xÉÇÍcÉÇirÉ mÉëÉhÉÉlÉç xÉÇkÉÉUrÉÉqrÉWÇû || 72 ||

iuÉSè AkÉÏlÉxiuÉWÇû qÉÉiÉÈ iuÉiM×ümÉÉ qÉÌrÉ ÌuɱiÉå |
rÉÉuÉiÉç xÉÇmÉÔhÉï MüÉqÉÈ xrÉÉÇ iÉÉuɬåÌWû SrÉÉÌlÉkÉå || 73 ||

¤ÉhÉqÉɧÉÇ lÉ zÉYlÉÉåÍqÉ eÉÏÌuÉiÉÑÇ iuÉiÉç M×ümÉÉÇ ÌuÉlÉÉ |
lÉ ÌWû eÉÏuÉÇÌiÉ eÉsÉeÉÉ eÉsÉÇ irÉYiuÉÉ eÉsÉÉ´ÉrÉÉÈ || 74 ||

rÉjÉÉ ÌWû mÉÑ§É uÉÉixÉsrÉÉiÉç eÉlÉlÉÏ mÉëxlÉÑiÉ xiÉlÉÏ |
uÉixÉÇ iuÉËUiÉqÉÉaÉirÉ xÉÇmÉëÏhÉrÉÌiÉ uÉixÉsÉÉ || 75 ||

rÉÌS xrÉɨÉuÉ mÉѧÉÉåÅWÇû qÉÉiÉÉ iuÉqÉç rÉÌS qÉÉqÉMüÐ |
SrÉÉ mÉrÉÉåkÉU xiÉlrÉ xÉÑkÉÉÍpÉ UÍpÉ ÍzÉÇcÉ qÉÉÇ || 76 ||

qÉ×arÉÉå lÉ aÉÑhÉsÉåzÉÉåÅÌmÉ qÉÌrÉ SÉåwÉæMü qÉÇÌSUå |
mÉÉÇxÉÔlÉÉÇ uÉ×ÎzOû ÌoÉÇSÕlÉÉÇ SÉåwÉÉhÉÉÇcÉ lÉ qÉå qÉÌiÉÈ || 77 ||

mÉÉÌmÉlÉÉ qÉqÉWûqÉåMüÉaÉëÉå SrÉÉsÉÔlÉÉÇ iuÉqÉaÉëhÉÏÈ |
SrÉlÉÏrÉÉå qÉSlrÉÉåÅÎxiÉ iÉuÉ MüÉåÅ§É eÉaÉi§ÉrÉå || 78 ||

Collection by M. Pramod Page 20
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

ÌuÉÍkÉlÉÉWÇû lÉ xÉ×¹¶ÉåiÉç lÉ xrÉɨÉuÉ SrÉÉsÉÑiÉÉ |
AÉqÉrÉÉå uÉÉ lÉ xÉ×¹¶ÉåSÉæwÉkÉxrÉ uÉ×jÉÉåSrÉÈ || 79 ||

M×ümÉÉ qÉSaÉëeÉÉ ÌMÇü iÉå AWÇû ÌMÇü uÉÉ iÉSaÉëeÉÈ |
ÌuÉcÉÉrÉï SåÌWû qÉå ÌuɨÉÇ iÉuÉ SåÌuÉ SrÉÉÌlÉkÉå || 80 ||

qÉÉiÉÉ ÌmÉiÉÉ iuÉÇ aÉÑÂxɪÌiÉÈ ´ÉÏÈ
iuÉqÉåuÉ xÉÇeÉÏuÉlÉ WåûiÉÑ pÉÔiÉÉ |
AlrÉÇ lÉ qÉlrÉå eÉaÉSåMülÉÉjÉå
iuÉqÉåuÉ xÉuÉïÇ qÉqÉ SåÌuÉ xÉirÉÇ || 81 ||

|| ™SrÉoÉÏeÉÇ ||

|| AÉåÇ-bÉëÉÇ-bÉëÏÇ-bÉëÔÇ-bÉëæÇ-bÉëÉæÇ-bÉëÈ-WÒÇûTüOèû MÑü MÑü xuÉÉWûÉ ||

AɱÉÌS sɤqÉÏpÉïuÉ xÉÑmÉëxɳÉÉ
ÌuÉzÉÑ® ÌuÉ¥ÉÉlÉ xÉÑZÉæMü SÉåÎakÉë |
A¥ÉÉlÉ WÇû§ÉÏ Ì§ÉaÉÑhÉÉÌiÉËU£üÉ
mÉë¥ÉÉlÉ lÉå§ÉÏ pÉuÉ xÉÑmÉëxɳÉÉ || 82 ||

AzÉåwÉ uÉÉaeÉÉŽ qÉsÉÉmÉ WÇû§ÉÏ
lÉuÉÇ lÉuÉÇ xÉÑ¸Ò xÉÑuÉÉYrÉ SÉÌrÉlÉÏ |
qÉqÉæuÉ ÎeÉÀûÉaÉë xÉÑUÇaÉ uÉÌiÉïlÉÏ
pÉuÉ mÉëxɳÉÉ uÉSlÉå cÉ qÉå ´ÉÏÈ || 83 ||

Collection by M. Pramod Page 21
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

xÉqÉxiÉ xÉÇmÉixÉÑ ÌuÉUÉeÉqÉÉlÉÉ
xÉqÉxiÉ iÉåeÉxxÉÑ ÌuÉpÉÉxÉqÉÉlÉÉ |
ÌuÉwhÉÑÌmÉërÉå iuÉÇ pÉuÉ SÏmrÉqÉÉlÉÉ
uÉÉaSåuÉiÉÉ qÉå uÉSlÉå mÉëxɳÉÉ || 84 ||

xÉuÉï mÉëSzÉåï xÉMüsÉÉjÉïSå iuÉÇ
mÉëpÉÉ xÉÑsÉÉuÉhrÉ SrÉÉ mÉëSÉåakÉëÏ |
xÉÑuÉhÉïSå iuÉÇ xÉÑqÉÑZÉÏ pÉuÉ ´ÉÏÈ
ÌWûUhqÉrÉÏ qÉå lÉrÉlÉå mÉëxɳÉÉ || 85 ||

xÉuÉÉïjÉïSÉ xÉuÉï eÉaÉimÉëxÉÔÌiÉÈ
xÉuÉåïµÉUÏ xÉuÉï pÉrÉÉmÉWÇû§ÉÏ |
xÉuÉÉåï³ÉiÉÉ iuÉÇ xÉÑqÉÑZÉÏ cÉ lÉÈ ´ÉÏÈ
ÌWûUhqÉrÉÏ qÉå pÉuÉ xÉÑmÉëxɳÉÉ || 86 ||

xÉqÉxiÉ ÌuÉblÉÉæbÉ ÌuÉlÉÉzÉ MüÉËUhÉÏ
xÉqÉxiÉ pÉ£üÉå®UhÉå ÌuÉcɤÉhÉÉ |
AlÉÇiÉ xÉÇqÉÉåS xÉÑZÉ mÉëSÉÌrÉlÉÏ
ÌWûUhqÉrÉÏ qÉå lÉrÉlÉå mÉëxɳÉÉ || 87 ||

SåÌuÉ mÉëxÉÏS SrÉlÉÏrÉiÉ qÉÉrÉ qɽÇ
SåuÉÉÍkÉ lÉÉjÉ pÉuÉ SåuÉaÉhÉÉÌS uÉDZå |
qÉÉiÉxiÉjÉæuÉ pÉuÉ xÉͳÉÌWûiÉÉ SØzÉÉåqÉåï
mÉirÉÉ xÉqÉÇ qÉqÉ qÉÑZÉå pÉuÉ xÉÑmÉëxɳÉÉ || 88 ||

Collection by M. Pramod Page 22
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

qÉÉ uÉixÉ pÉæUpÉrÉSÉlÉ MüUÉåÌmÉïiÉxiÉå
qÉÉæVûÉæ qÉqÉåÌiÉ qÉÌrÉ SÏlÉ eÉlÉÉlÉÑMÇümÉå |
qÉÉiÉÈ xÉqÉmÉïrÉ qÉÑSÉ MüÂhÉÉ MüOûɤÉÇ
qÉÉÇaÉsrÉ oÉÏeÉÍqÉWû lÉÈ xÉ×eÉ eÉlqÉ qÉÉiÉÈ || 89 ||

|| MÇüPûoÉÏeÉÇ ||

|| AÉåÇ-´ÉÉÇ-´ÉÏÇ-´ÉÔÇ-´ÉæÇ-´ÉÉæÇ-´ÉÇ-´ÉÉÈ ||

MüOûÉ¤É CWû MüÉqÉkÉÑMçü iÉuÉ qÉlÉxiÉÑ ÍcÉÇiÉÉqÉÍhÉÈ
MüUÈ xÉÑUiÉÂÈ xÉSÉ lÉuÉÌlÉÍkÉxiuÉqÉåuÉåÇÌSUå |
pÉuÉå¨ÉuÉ SrÉÉUxÉÉå UxÉ UxÉÉrÉlÉ cÉÉluÉWÇû
qÉÑZÉÇ iÉuÉ MüsÉÉÌlÉÍkÉÌuÉïÌuÉkÉ uÉÉÇÍNûiÉÉjÉï mÉëSÇ || 90 ||

rÉjÉÉ UxÉ xmÉzÉïlÉiÉÉåÅrÉxÉÉåÅÌmÉ
xÉÑuÉhÉïiÉÉ xrÉÉiÉç MüqÉsÉå iÉjÉÉ iÉå |
MüOûÉ¤É xÉÇxmÉzÉïlÉiÉÉå eÉlÉÉlÉÉÇ
AqÉÇaÉVûÉlÉÉqÉÌmÉ qÉÇaÉVûiuÉÇ || 91 ||

SåWûÏÌiÉ lÉÉxiÉÏÌiÉ uÉcÉÈ mÉëuÉåzÉÉiÉç
pÉÏiÉÉå UqÉå iuÉÉÇ zÉUhÉÇ mÉëmɱå |
AiÉÈ xÉSÉÎxqɳÉpÉrÉmÉëSÉ iuÉÇ
xÉWæûuÉ mÉirÉÉ qÉqÉ xÉͳÉkÉåÈ || 92 ||

MüsmÉSìÓqÉåhÉ qÉÍhÉlÉÉ xÉÌWûiÉÉ xÉÑUqrÉÉ
´ÉÏxiÉå MüsÉÉqÉÌrÉ UxÉålÉ UxÉÉrÉlÉålÉ |
AÉxiÉÉqÉiÉÉå qÉqÉ cÉ SØ‚üU mÉÉÍhÉmÉÉS

Collection by M. Pramod Page 23
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

xmÉ×wšÉ xÉÑuÉhÉï uÉmÉÑwÉÈ ÎxjÉU eÉÇaÉqÉÉÈ xrÉÑÈ || 93 ||

AɱÉÌS ÌuÉwhÉÉåÈ ÎxjÉUkÉqÉïmÉ̦É
iuÉqÉÇoÉ mÉirÉÉ qÉqÉ xÉͳÉkÉåÌWû |
AɱÉÌS sÉΤqÉ iuÉSlÉÑaÉëWåûhÉ
mÉSåmÉSå qÉå ÌlÉÍkÉ SzÉïlÉÇ xrÉÉiÉç || 94 ||

AɱÉÌS sɤqÉÏ™SrÉqÉç mÉPåû±È
xÉ UÉeÉå AsɤqÉÏÇ AcÉsÉÉÇ iÉlÉÉåÌiÉ |
qÉWûÉSËUSìÉåÅÌmÉ pÉuÉå®lÉÉžÈ
iÉSluÉrÉå ´ÉÏÈ ÎxjÉUiÉÉÇ mÉërÉÉÌiÉ || 95 ||

rÉxrÉ xqÉUhÉ qÉɧÉåhÉ iÉÑ¹É xrÉÉSè ÌuÉwhÉÑ uÉssÉpÉÉ |
iÉxrÉÉpÉϹqÉç SSÉirÉÉzÉÑ iÉÇ mÉÉsÉrÉÌiÉ mÉѧÉuÉiÉç || 96 ||

CSÇ UWûxrÉÇ ™SrÉÇ xÉuÉï MüÉqÉ TüsÉmÉëSÇ |
eÉmÉÈ mÉÇcÉ xÉWûxÉëÇ iÉÑ mÉÑU¶ÉUhÉ qÉÑcrÉiÉå || 97 ||

̧ÉMüÉsÉÇ LMü MüÉsÉÇ uÉÉ lÉUÉå pÉÌ£ü xÉqÉÎluÉiÉÈ |
rÉÈ mÉPåûiÉç zÉ×hÉÑrÉɲÉÌmÉ xÉ rÉÉÌiÉ mÉUqÉÉÇ Í´ÉrÉÇ || 98 ||

qÉWûÉsɤqÉÏÇ xÉqÉÑ̬zrÉ ÌlÉÍzÉ pÉÉaÉïuÉ uÉÉxÉUå |
CSÇ ´ÉÏ™SrÉÇ eÉmiuÉÉ mÉÇcÉuÉÉUÇ kÉlÉÏ pÉuÉåiÉç || 99 ||

AlÉålÉ ™SrÉålÉɳÉÇ aÉÍpÉïhrÉÉ AÍpÉqÉÇ̧ÉiÉÇ |
SSÉÌiÉ iÉiMÑüsÉå mÉѧÉÉå eÉÉrÉiÉå ´ÉÏmÉÌiÉÈ xuÉrÉÇ || 100 ||

Collection by M. Pramod Page 24
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

lÉUåhÉÉmrÉjÉuÉÉ lÉÉrÉÉï sɤqÉÏ™SrÉ qÉÇ̧ÉiÉå |
eÉsÉå mÉÏiÉå cÉ iɲÇzÉå qÉÇS pÉÉarÉÉå lÉ eÉÉrÉiÉå || 101 ||

rÉ AɵÉrÉÑlqÉÉÍxÉ cÉ zÉÑYsÉ mɤÉå
UqÉÉåixÉuÉå xÉͳÉÌWûiÉå cÉ pÉYirÉÉ |
mÉPåû¨ÉjÉæMüÉå¨ÉU uÉÉU uÉ×®rÉÉ
sÉpÉåiÉç xÉÉæuÉhÉïqÉrÉÏqÉç xÉÑuÉ×Ì¹Ç || 102 ||

rÉ LMü pÉYirÉÉluÉWûqÉåMüuÉwÉïÇ
ÌuÉzÉÑ®kÉÏÈ xÉmiÉÌiÉ uÉÉUeÉÉmÉÏ |
xÉ qÉÇS pÉÉarÉÉåÅÌmÉ UqÉÉ MüOûɤÉÉSè
pÉuÉåiÉç xÉWûx§ÉÉ¤É zÉiÉÉÍkÉMü´ÉÏÈ || 103 ||

´ÉÏ zÉÉÇÍbÉë pÉÌ£Çü WûËUSÉxÉ SÉxrÉÇ
mÉëxÉ³É qÉǧÉÉjÉï SØRæûMü ÌlɸÉÇ |
aÉÑUÉåxxqÉ×ÌiÉÇ ÌlÉqÉïsÉ oÉÉåkÉ oÉÑήÇ
mÉëSåÌWû qÉÉiÉÇ mÉUqÉÇ mÉSÇ ´ÉÏÈ || 104 ||

mÉ×juÉÏ mÉÌiÉiuÉÇ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉiuÉÇ
ÌuÉpÉÔÌiÉ uÉÉxÉÇ ÌuÉÌuÉkÉÉjÉï ÍxÉ먂 |
xÉÇmÉÔhÉï MüÐÌiÉïÇ oÉWÒû uÉwÉï pÉÉåaÉÇ
mÉëSåÌWû qÉå sÉΤqÉ mÉÑlÉÈ mÉÑlÉxiuÉÇ || 105 ||

uÉÉSÉjÉï ÍxÉ먂 oÉWÒû sÉÉåMü uÉzrÉÇ
uÉrÉÈ ÎxjÉUiuÉÇ sÉsÉlÉÉxÉÑ pÉÉåaÉÇ |
mÉɧÉÉÌS sÉÎokÉÇ xÉMüsÉÉjÉï ÍxÉήÇ
mÉëSåÌWû qÉå pÉÉaÉïÌuÉ eÉlqÉ eÉlqÉÌlÉ || 106 ||

Collection by M. Pramod Page 25
´ÉÏsɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ ™SrÉÇ

xÉÑuÉhÉï uÉ×먂 MÑü qÉå aÉ×Wåû ´ÉÏÈ
xÉÑkÉÉlrÉ uÉ×먂 MÑü qÉå aÉ×Wåû ´ÉÏÈ |
MüsrÉÉhÉ uÉ×먂 MÑü qÉå aÉ×Wåû ´ÉÏÈ
ÌuÉpÉÔÌiÉ uÉ×먂 MÑü qÉå aÉ×Wåû ´ÉÏÈ || 107 ||

|| ÍzÉUÉåoÉÏeÉÇ ||

|| AÉåÇ-rÉÇ-WÇû-MÇü-sÉÇ-uÉÇ-´ÉÏÇ ||

krÉÉrÉåssɤqÉÏÇ mÉëWûÍxÉiÉ qÉÑZÉÏÇ MüÉåÌOû oÉÉsÉÉMïü pÉÉxÉÉÇ
ÌuɱѲhÉÉïÇoÉU uÉUkÉUÉÇ pÉÔwÉhÉÉžÉÇ xÉÑzÉÉåpÉÉÇ |
oÉÏeÉÉ mÉÔUÇ xÉUÍxÉeÉ rÉÑaÉÇ ÌoÉpÉëiÉÏÇ xuÉhÉï mÉɧÉÇ
pɧÉÉï rÉÑ£üÉÇ qÉÑWÒûUpÉrÉSÉ qɽqÉmrÉcrÉÑiÉ´ÉÏÈ || 108 ||

|| CÌiÉ ´ÉÏ sɤqÉÏ™SrÉÇ xÉÇmÉÔhÉïÇ ||

Collection by M. Pramod Page 26