You are on page 1of 6
81672078 (ONG NVA TEN PHONG Ong Nya HOPE ng nia uPve ng nia PPR sin Pb Ke na Niwa PVE KA, (ng Lun Oty 64n VE Tin Phons Hy TUNG NHYATIN PHONG Py Tang wPve Sn Pim nse (ON LUON DAY CAP BIEN ‘Ong Gan Xoén Luda Day ‘poi SANTO ng an. OK UGE -8iNH NUGE BBbn Nude NOKTANA bn Note Nia Tin A bn Tém ROSSITEn A, ‘ONG THEP- ONG GANG ng Thep Hés Pit Ph Rtn Ong Kem vanvornuee TM KieM Token Logi stn phd 09h sin phan DTW Pi v8 cHUYENW DEN CHAN CONG TRINH VA DY AN TREN TOAN QB BICH VAN ( Ly Noi Khéioh Hang Bt Nim Tin Tangchi | BingGie | GleThgu | Olen Vy | Hvmg Din | Ln HS | Chink Sich | Tin THe (0906-066-757 (Ce To Knda Chuyén Dang Nganh Cp Thost Nude Tm idm. ‘Trang chil» Nein Cap Thost Nube Céc Tir Khéa Chuyén Ding Nganh Cp Thoat Nuée eA |25- 08-7450 AMES a a Mét sé thuat ngirtigng Anh chuyén ding trong Nganh ep thost nude ENGLISH-VIET NAM an kj thugt & théng dung cua phy kign éng nhya ( phu ting éng nhya Tn Phong ) Socket : Diu néi thing, ming s6ng, khéu néi Female socket: Dau ni ren trongyméng s6ng ren trong Male socke: Bu ni ren ngo’iméng sng ren ng, Khu n6i ren ngo ive: Ba che 45 49, chirY, Ten ‘Tee 90: Ba chac 90 48, Te Gu, TE wang Ebow 90 : NBi ge 99 46, Cit 9048, Cit Vuéng, Co 90 Elbow 45 : NBi gic 458, chéch 135 48, La Reduced : Bu nl CB, Cin he ble, Cn thu Female elaow 90 : NB géc 90 ren trong, Ct ren trang, Co ren trong Male elbow 90: NBigée 90 ren ngodi Ct ren ng, Co ren ng Reduced te : Ba chac 90 CB, T8 thy Reduced bush : Bac chuyén b&e, Con dng tam leanout: Bt x8 thong tc, np thdng het End Cap : Bau bt Gna, np bi Sng PVC solvent cement: Keo PYC, keo din 6ng PVC ‘lamp saddled : Bai kn thuy Flange : Blu ni bing bch, mgt bieh nha ‘Steel backing ring: Vanh bich, mBt bien thép Adaptor: zbe co, Bu nf zen P tap with cleanout plug : Si Phong, Con méo Gasket: Zong co su CCéc ti khéa thdng dung dude ding trong hé théng ep thost nuéc ‘adjusting va : van atu chin _i-operated valve : van ki nén ‘alarm vale : van bio déng amplifying va : cn khuch 631 ‘angle vale: van ge ‘automatic valve: van ty ng ‘auillty tank : bnh phu; thing pha back valve : van nguse balancee needle valve: van kim cn Bing balances valve : van cin bang ball and lever valve: van hinh Bu ~ dn by ball vahe : van ninh Bu, van kia pao Dleeder valve; van x borehold : bai ong (gm niu ging nude ) bottom discharge vale : van xi ay brake vate : van nim bucket vale : van pitting bichvan.Itd@gmail.com o hitpticwvan.unlcac-tu-khoa-chuyen-dung-nganh-cap-thoat-nuoe-cbv251.ntml ‘BAT ANG TAYE TUYEN / HAN HANG TRYC HEP OOO Hotine: 0906-066-757 er) 16 81672078 Dan myc . BANG GA id Sng rvs, Bing Ga Sn Phim & carton BANG BAO GIA VAT TU NGANH NUGC ‘Bang Béo Gis Ong NhvarPPR wa Ph Ke ‘ang BE0 Gia Ong Nye ‘ang Bo Gia Ong Thop Mb ‘gto Gis Pry Kin Ong ‘Bing Bto Gis Ong Nhva PVC NGANH CAP THOAT nuoc hong ney va hg cfo ‘cong Te Th Naor Ap Ls ying Ong Dn Neb ‘Ting Hep Cc TL Gio ‘inhib Chad KG Ths ‘bra Op Theat vee Hg nbn ob ots nate née ‘rong mac rn (le Kaw Nm Co Bn “org Org ea Two Nese (Ce To Knda Chuyén Dang Nganh Cp Thost Nude catch tank : inh x8 charging tank: binh nap charging vate : van rap Hu cack vale : van en; van dng; van kid tra clack valve: van bao clapper vate van bin clarifying tank: bé Fang, bé tran ec calleting tank : bin g6p,binh thu callector well: Giéa thu rue (cho ute nom) ‘compartment tank : bnh cha nhiéu ng, thing nhiu nin compensation valve : van Bn bg, van BD compression valve: van nn conical valve : van cb, van hinh nén control valve : van du chinh; van kiém ta; cup valve : van hinh chén cut-off valve: van ngSt, van chin