You are on page 1of 3

Beleidsplan

Hieronder volgt het (meerjaren)beleidsplan van Stichting Help ons Helpen. Het beknopte beleidsplan
en een overzicht van onze actuele werkzaamheden vindt u in ons meest actuele jaarverslag.

Algemene ANBI-gegevens;
Het beheer van de stichting Help ons Helpen welke opgericht is in juli 1994 is in handen van het
dagelijks bestuur. De Stichting staat ingeschreven in het Kamer van Koophandel register onder
nummer : 41169249 en heeft de ANBI status ontvangen.

Verder heeft de stichting vele vrijwilligers, waarbij aangetekend dat zonder deze vrijwilligers de
stichting niet zou kunnen functioneren in deze vorm.

Het stichtingsbestuur is onbezoldigd.

Postadres:
Postbus 285
2220 AG Katwijk aan Zee

Kamer van Koophandel: 41169249
RSIN: 803799573

Missie en doelstelling;
De missie van Stichting Help ons Helpen is om weduwen en wezen te bereiken met het evangelie
volgens Jesaja 58 vers 7 tot en met vers 12.
Haar doelstelling is om praktische hulp te bieden, teneinde een leefbare situatie te voor weduwen,
wezen en kansarmen te creëren. Dit is sterk afhankelijk van de behoefte en de plaatselijke
mogelijkheden bij de projecten. Vanuit onze basis in de christelijke geloofsovertuiging willen wij
verlichting kunnen brengen in het dagelijkse harde bestaan, van minder bedeelde of kansarmen.
De ambitie is het werk van de stichting te continueren en zo mogelijk uit te breiden, mits er
voldoende financiële middelen voor aangetrokken kunnen worden. Wij hebben geen ambitie om te
groeien, maar een ambitie om mensen te helpen waar zij ook op ons pad mogen komen. De stichting
is er voor iedereen, voor elke bevolkingsgroep, sekse of geloof.

Werkzaamheden van de stichting;
Door middel van het starten van projecten met lokale partners wil de Stichting haar doelstelling
nastreven. De Stichting zoekt niet actief naar nieuwe partners, maar partners komen op haar pad. Zo
zijn verscheidene projecten gestart in India, Israël en meest recent Nepal. Wij bieden de hulp via de
lokale kerken, contactpersonen of organisaties, zij kennen immers de cultuur en staan het dichtst bij
de mensen die wij willen helpen.
Deze projecten bestaan onder andere uit hulp voor weduwen, ouderen en wezen, hetzij financieel,
hetzij via onderdak, hetzij via voedsel en schoon water, hetzij via scholing. Voorbeelden hiervan de
geslagen waterpompen in India en Nepal, het realiseren van een keuken in een school in Israël, het
starten van een bejaardentehuis in Roemenië, het ondersteunen van een weeshuis in India,
enzovoorts.
Onze strategie heeft drie pijlers:
1. onze kleinschaligheid,
2. persoonlijke benadering en
3. betrokkenheid en regelmatige contact met onze lokale partners.

Onze kleinschaligheid voorkomt dat wij een grote strijkstok hebben, natuurlijk maakt iedere stichting
kosten, maar door onze kleinschaligheid is het voor ons mogelijk om ‘ieder dubbeltje drie keer om te
draaien’. Aangezien wij geen winstoogmerk hebben kan hierdoor zo veel mogelijk geld ten goede
komen van onze projecten.
Onze persoonlijke benadering past bij onze kleinschaligheid. De stichting wil betrokken en
ondersteunend zijn aan het werk op de projecten. Wij willen weten wat de voortgang is, hoe het geld
wordt uitgegeven en bespreken graag persoonlijk met de lokale partners wat er nodig is.
Onze betrokkenheid uit zich in regelmatig contact met onze lokale partners. Dit gaat verder dan
alleen bespreking van de voortgang, maar strekt zich ook uit naar de persoonlijke nood en blijdschap
van onze lokale partners. Wij willen van elkaar weten hoe het gaat zodat wij elkaar op allerlei wijzen
kunnen blijven ondersteunen, waaronder gebed.

De wijze waarop de stichting de fondsen wil werven;
Binnen de stichting zijn we steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de projecten te
ontwikkelen en te financieren, daarvoor worden nieuwe strategieën uitgedacht en eventueel zelf
ontwikkeld. Primair is de stichting afhankelijk van fondsen en giftgevers, maar ontplooit ook zelf
initiatieven.

Als voorbeeld van zo’n initiatief geldt de Gospel band Mission Grace. Deze band heeft al een aantal
Cd's uitgebracht. Mission Grace heeft vanaf het prille begin het verlangen gehad om met haar muziek
het evangelie van de Heere Jezus te brengen en tegelijkertijd met de opbrengsten van optredens en
cd's, weduwen en wezen te ondersteunen.

Het beleid van het bestuur is erop gericht de projecten te helpen naar volledige zelfstandigheid zodat
deze niet meer afhankelijk worden van financiële hulp.
De stichting is steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden , om praktische hulp te bieden, dit hoeft
niet specifiek op het buitenland gericht te zijn. De hulp kan ook in onze eigen omgeving geboden
worden. Zo ziet de stichting steeds meer dat ook inwoners van de Bollenstreek onder de armoede
grens dreigen te leven. De stichting geeft indien nodig ook daar kortstondige hulp, bijvoorbeeld in de
vorm van voedsel.

De wijze waarop de stichting fondsen en vermogen zal beheren;
De stichting ziet het als haar verantwoording om gegeven giften en geoormerkte gelden één op één
door te zenden naar de daarvoor bestemde projecten. Eventuele algemene (onvermijdelijke) kosten,
zoals het hebben van een website, worden zo veel mogelijk bekostigd vanuit haar steunstichting
Kringloopwinkel.
Het vermogen van de stichting dient louter voor de continuering van de projecten en de
toekomstbestendig maken van de stichting (bijvoorbeeld het in één keer kunnen betalen van grote
projecten of producten). De stichting streeft ernaar dit eigen vermogen zo laag mogelijk te houden,
zodanig dat alle gelden binnen een redelijke termijn op de plaats van bestemming zijn aangekomen.
De wijze waarop de stichting fondsen en vermogen zal besteden;
Alle ontvangen middelen worden ter beschikking gesteld voor haar projecten. Het stichtingsbestuur
is onbezoldigd en de stichting heeft geen vaste medewerkers in dienst. De stichting heeft geen (lang)
lopende verplichtingen.
Er wordt naar gestreefd de algemene kosten zo laag mogelijk te houden, zodanig dat de projecten
krijgen wat zij nodig hebben. Het stichtingsbestuur waakt er derhalve voor dat er geen geld weglekt.

Related Interests