You are on page 1of 4

Når mitt øie, trett av møie,

Nar mit eiya, tret av meuhiya


When my eye, tired by toil,

Mørkt og vått av tåreregn,


Mehrkt og vot av torereign
Dark and wet with tears,

Ser med lengsel fra sitt fengsel


Tseir mei leingsuh fra sIt feingsuh
Looks longingly from its prison

Op mot Salems blide egn,


Ahp mot Tsalem sblideh eign
Towards the ever glad Jerusalem,

Å, hvor svinner da min ve


Oh Hvor svinneh da min vi
Oh, how my woes then disappear

Bare ved derop å se!


Bare ve dahrohp oh si
Just looking there.

Jeg fornemmer folkestemmer,


Yeihai Fahrnemmeh Falkehstemmeh
I sense human voices,
Alle slags blandt englers lyd,
Allehslags blanndt engle slit
Of all kinds among the sounds of angels,

Som mitt øre snart skal høre


Sahmit uehreh snaht skal heureuh
Which my ears soon will hear clearly

I Guds lovsangs fulle fryd -


Eeee Goo s lohsangsvoolehfri
When they sing their joyous praise to God.

Å, hvor sier da min sjel


Aoh Hvor si-yer da mi shil
Oh, how gladly will my soul then

Verden gladelig farvel!


Vehrdent yadel ig-farvEIL
Say goodbye to this world.

Ja, jeg skuer dine druer,


Ya Yei Skooeh dineh drooeh
Yes, I behold your grapes,

Paradis, den livets frukt;


Pahradis den livets frugt
Paradise, that fruit of life;

Dine søte roser møte


Dineh sooteh rohseh mouteh
Your sweet roses meet
Mig alt nå med deres lukt.
Mai ahlt nah meid dei rehs loogt
Me already now with their smell.

Gir til tidens åndedrag


Gir til tildents Ahndehdrag
Give the breath of time

Evighetens luft og smak.


Eiveitens luft og smagk
The air and taste of eternity.

Lammets klare brudeskare


Lahmets klahreh Boodeskareh
In the midst of Paradise,

Ser jeg midt i paradis,


Tsi yeig midt I pahrahdis.
I see the clear bridal host of the Lamb,

Ser den svømme som i strømme


TSeir dei sveihehmeh sahm istrehemeh
I see it swimming, as in streams

Av Guds glade lov og pris!


Ahv goods glahde lov og pris
Of joyous praise to God!
Snevre vei og korte tid,
Sneinrei vei og kahrte tid
Narrow road and numbered time,

Å, hvor er din ende blid!


Ah Hvor er din Ehndeh blid
Oh, how sweet is your end!

Nådens kilde, Jesus milde,


Nadenehs childeyi, Yesus mildeh
Oh, Source of Grace, mild Jesus,

Se hvordan det her er fatt!


Sei hvordahn dei heir er fahtt
See how things are down here!

Se hvor dines lengsel pines


Sei hvor dinehs leignsehl pinehs
See how your people’s longing is suffering

Nå i tidens mørke natt!


Nawhi tidensmerhkeh naht
Now, in the dark night of time.

Når, o store Frelser, da


Nawr o stoorehfrehlseh da
When, O great Saviour,

Vil du hente mig herfra?


Vil doo hehnte mehHEii fra
Will You take me away from here?