You are on page 1of 9

§¾º¢Â Ũ¸ò ¾Á¢úôÀûÇ¢ ÀòÐ ¸¡Å¡ý §¾¡ð¼õ

,
14100 ÀòÐ ¸¡Å¡ý, º¢õÀ¡í «õÀ¡ð, À¢É¡íÌ.
ÀûÇ¢ ¿¢¨ÄÂ¢Ä¡É «¨¼×¿¢¨Äò §¾÷×
¾Å¨½ 2 -–2017

ÅÃÄ¡Ú / ¬ñÎ 4
1 Á½¢ §¿Ãõ

1 ¾¢Ãð§¼Î

2 ÌÈ¢ô§ÀÎ

3 §¾÷×

¦Á¡ò¾õ

: _______________________ ¾¢¸¾¢ : ___________________

À̾¢ «
ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ Åð¼Á¢Î¸.( 20 )

1. ________________ .
A. C.
B. D.

2. _______________.
A. C.
B. D.

3. .
A.
B. .
C. .

4. (Fosil), ,
_______________ ¸ .
A. C.
B. D.
PBS P2 SEJ T4 1

ii D i. ? A. D. ( . 6. PBS P2 SEJ T4 2 . . iii iv A i. 8. B. iii C i . iv B i. ? A. _____________ ________________ . B. 5.iii 9. . ? i ii . ii. . . ? A. C. B. ) ? A. D. C. . C. B. D. 7. C. C. A. áü 10. D. D. B.

C. C. B. C. A. _____________ . _________________ . 15. . . D. 13. D. Å¢ÅÃí¸¨Ç D. _________________ Ãí . D. È º¡ _______________________ . PBS P2 SEJ T4 3 . C. 11. _________________ ò . C. 14. 12. B. C. A. A. ? A. B. A. A. B. B. 11. D. B. D.

. B.( ) 5. A. C. . ( ) . 18. _____________. D. A. B. C. . . C. 60 . .( 2. . . D. . . . C. B. . . 16. ( ) 4. A. ? A. 19. ( / ) எ ×õ ¾ÅÈ¡É ÜüÚìÌ ( X ) ±É×õ எ . A. . B. . D. Ï . C. . D. 20. 17. ( ) PBS P2 SEJ T4 4 . ( ) 3. D. . B. À̾¢ ¬ A. Ï . ( 5 ) 1. .

B. எ ( 6 ) ¾ÅÚ ¦ºö¾¡ø ÜÚ¾ø ÁýÉ¢ôÒì §¸ð¼ø C. ( 6 ÒûÇ¢¸û ) . . . PBS P2 SEJ T4 5 .

D. ( 5 ÒûÇ¢¸û ) PBS P2 SEJ T4 6 . þ¨½ò¾¢Î¸.

( 8 ÒûÇ¢¸û ) Ìô¨À¸¨Çì Ìô¨Àò ¦¾¡ðÊ¢ø §À¡Î¾ø «È¢Å¢Âø «¨È¨Âì Üðξø ¦ºÊìÌ ¿£÷ °üÚ¾ø ÅÌôÀ¨È¨Âî Íò¾õ ¦ºö¾ø PBS P2 SEJ T4 7 . எ . E.

PBS P2 SEJ T4 8 .

10.2017 11. …………………………………… ………………………………………… ……………………………………… (¾¢ÕÁ¾¢ §¾¡.¾Â¡Ã¢ò¾Å÷.10. ¯Ú¾¢ôÀÎò¾¢ÂÅ÷. §Ã¡ŠÄ¢ý ) ( ¾¢ÕÁ¾¢ À¡.¿¢÷ÁÄ¡ ) À¡¼ ¬º¢Ã¢Â÷ À¡¼ìÌØò Ш½ò ¾¨ÄÅ÷ 10. À¡÷¨Å¢ð¼Å÷.2017 PBS P2 SEJ T4 9 .